PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA"

Transkriptio

1 Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunta(okyt) c/o Anitta Lampinen Myllyhaantie Pirkkala 1(8) Pirkkalan kunnanhallitukselle PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA Tämä OKYT:n mielipide sisältää yhteisesti seuraavien asukasyhdistysten kannan tässä asiassa: Pro Sorkkalan Seutu ry Haikan, Järvenpään, Killon, Turrin ja Toivion Omakotiyhdistykset Huovi-Lepomoision ja Niemenmaan Asukasyhdistykset Pirkkalankylän ja Sankilan Kyläyhdistykset Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on n YLEISTÄ Asukkaiden edut, asuinympäristön viihtyvyys ja terveellisyys sekä yhteisöllisyyden säilyminen eivät saa väistyä yritysrakentamisen taloudellisten tarpeitten tieltä. Maankäytön suunnittelussa ei saa mitätöidä asukkaiden huolta terveydestään ja elinympäristön myrkyttymisestä. Toimitilarakentamista ei saa sijoittaa keskelle olemassaolevaa asuinyhteisöä. Tämä hajoittaa yhteisöllisyyttä, jota Pirkkalan kunta pitää asukkaiden tärkeänä viihtyvyys- ja turvallisuustekijänä. Suunnitellun alueen kaavoittamisesta teollisuus- ja liiketoimintakäyttöön ihmisille ja asumiselle koituvat haitat ovat kohtuuttomat, koska alue on keskellä kyläasutusta ja aivan kotien välittömässä läheisyydessä. Kaavoitussuunnittelussa, jos sitä edelleen jatketaan, pitää ottaa huomioon sekä rakennusaikaiset että pysyvät haitat. Alueen rakentuminen kestää maanomistajan ilmoituksen mukaan poikkeuksellisen pitkään eli 9-10 vuotta. Asemakaavan vaikutuksia pitää arvioida myös pitkällä aikavälillä ottaen huomioon varsinkin alueen lähiasukkaiden tilanne ja sen ongelmat. Pirkkalan kuntastrategiassa tuodaan monessa kohdassa esiin tavoite huolehtia asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnista (visio 2015). Tarkoitus on luoda uusia avauksia asukkaiden ja elinympäriston hyvinvoinnille. Oskari Auvinen purki järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tätä visiota seuraavasti: Tavoitteena on asukkaiden elinpiirin kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

2 2(8) asukkaiden terveyden edistäminen ja hyvinvointia uhkaavien tekijöiden vähentäminen yhteisöllisyyden kehittäminen Vielä poimintoja kuntastrategiasta: -Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Se on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Strategia siis keskittyy asukkaitten ja luonnon hyvinvointiin sekä yhteisöllisyyteen. Tämä on myös asukasjärjestöjen yhteinen tavoite. Kuntastrategia koskee kaikkia kunnan toimintoja, myös maankäytön suunnittelua, jonka asema strategian toteuttamisessa on monella tapaa ratkaiseva. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen yhteydessä on suunnitelman ympäristövaikutukset selvitettävä, mukaanlukien sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitys on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on nämä selvitykset tehtävä asemakaavan valmistelun yhteydessä. VAIKUTUKSET ASUKKAIDEN TERVEYTEEN Arseeniin ja sen vapautumiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat tässä hankkeessa eniten epävarmuutta asukkaissa. Arseenin kaikkia haittavaikutuksia ihmisille ei vielä tiedetä, ei myöskään kaikilta osin sitä miten arseeni lähtee liikkeelle ja liukenee maaperään. Tiedetään kuitenkin, että hengitettynä ja nieltynä jo pienetkin annokset arseenia voivat aiheuttaa syöpää (ks esim Ramas ja TAATA -raportit). Tästä syystä on rakennushankkeesta pidättäydyttävä näin korkeita arseenimääriä sisältävällä alueella. GTK:n raportin mukaan alueen kallioperästä tavatun arseenipitoisuuden maksimiarvo on 7600 mg/kg, kun taustapitoisuus Pirkanmaalla on max. 26mg/kg ja terveysperustaiset arseenin raja-arvot asuinalueilla 424 mg/kg ja teollisuusalueilla 2920 mg/kg sekä pilaantuneen jätteen (ent. ongelmajäte) raja-arvo 1000mg/kg maaainesta. Pilaantuneeksi jätteeksi maa-aines muuttuu, kun sitä käsitellään - siis kaivetaan tai louhitaan. Koska rakennettava alue rajautuu asutukseen, on asuinalueiden raja-arvo otettava huomioon Mikäli hanketta riskeistä huolimatta halutaan viedä eteenpäin, tulee sille ehdottomasti hakea ympäristölupa, kuten GTK:n tutkimusselosteessakin sanotaan. Näin saadaan toteutumaan myös asianmukainen viranomaisvalvonta. Samalla tulevat ohjeistetuiksi muutkin epävarmuustekijät, mm. se miten sekä

3 3(8) rakennusaikaiset että sen jälkeiset hulevedet tulee käsitellä lähiasukkaitten terveyttä vaarantamatta tai vesistöjä pilaamatta. Jos tutkimuksia rakennusmahdollisuuksista halutaan jatkaa tai kaavaa edelleen viedä eteenpäin, on huolehdittava siitä, että asukkaita informoidaan kattavasti ja ajantasaisesti hankkeen valvonnasta ja suoritettujen tutkimusten tuloksista sekä työvaiheiden etenemisestä. Maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Koska ensimmäisellä kaavoituskerralla maaperän geokemia- sekä luontoarvoselvitykset jäivät kokonaan tekemättä, haluamme tällä kertaa painottaa sitä, että GTK:n tutkimustuloksiin suhtaudutaan vakavasti ja kuntastrategian edellyttämällä tavalla. Esimerkki arseenin vaikutuksista Nyt kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä suoritetut maansiirtotyöt vapauttivat arseenia pohjaveteen, joka sitten kulkeutui lähitalon rengaskaivoon aiheuttaen kaivoveden ennätyskorkean arseenipitoisuuden eli myrkytti kaivon. Talousvesikaivon myrkyttäminen ja sitä myötä vaaran aiheuttaminen asukkaille on erittäin vakava asia. Vesilain mukaan kyseessä on rangaistava teko. Suurimmalla osalla Sorkkalan kylän kiinteistöistä on oma talousvesikaivo (ei siis vesijohtoa). Lain mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Mainitun kaivon vesi on ollut myrkyllistä yli kolme vuotta, mutta Pirkkalan kunnan viivyttelyn takia asukkaat joutuvat edelleen kantamaan kaiken ruokataloudessa tarvitsemansa veden joko 11 kilometrin päässä olevasta lähteestä, joka on ainoa terveysvalvonnan piirissä oleva lähde Pirkkalassa, tai Hyrsingin koulun pannuhuoneessa olevasta vesiletkusta. PIRTEVA on asettanut kaivoveden käyttökieltoon ruokatalouskäytössä. Myöskään löylyvetenä ei kaivovettä suositella käytettäväksi, koska arseeni imeytyy elimistöön hengitysilmasta. Ravintokasveja ei kaivovedellä saa kastella, joten lähiruuan eli oman puutarhan tuotteiden kasteluun on hankittava vesi muualta, jos sadevettä ei ole käytettävissä, mikä on tilanne kuivina kesinä mm. toissa ja viime kesänä. Asia on lopulta ilmeisesti saamassa positiivisen käänteen ja suullinen sopimus vesijohdon vetämisestä asuntoon on kunnan kanssa tehty. Tämä on vaatinut valtavan määrän yhteydenottoja, kirjelmiä, yhteenvetoja, puhelinsoittoja jne. Vesiongelma on hallinnut asukkaiden arkea kuluneet yli kolme vuotta, vaikka lainsäädännon kannalta asia on täysin yksiselitteinen. Koska on syytä olettaa, että sama kohtalo odottaa myös muita oman kaivoveden varassa olevia asukkaita, on kunnan sitouduttava huolehtimaan siitä, että asukkailla on vesijohtoliittymä käytössään ilman asukkaille aiheutuvia lisäkustannuksia ennen kuin ryhdytään minkäänlaisiin toimiin, jotka saattavat pilata kaivot. MELUN LISÄÄNTYMINEN: LOUHINTA, MURSKAUS JA LIIKENNE Alueella on jo ennestään runsaasti melu- ja ilmansaastekuormitusta. Kaikki alueen metsät ja rakentamattomat alueet ovat asukkaiden terveydelle välttämättömiä meluesteitä ja ilmanpuhdistajia. Luonto muodostaa myös tärkeän lähivirkistysalueen, jonka laatua ei enempää saa heikentää. Asukkaita ei saa asettaa nykyistä

4 4(8) suurempaan vaaraan tuomalla kylään ja sinne johtaville väylille valtavaa sekä raskaan liikenteen että henkilöautoliikenteen lisäkuormitusta. Sisäänajo Koiviston kaava-alueen laajennukselle on merkitty suunnitelmaan Varuskunnantien kautta, mikä on ainoa mahdollinen sisäänajoreitti. Saatujen tietojen mukaan alueelle tulevaksi suunnitellut yritykset tarjoaisivat työpaikan useille sadoille tai kuten maanomistaja on ilmoittanut n. tuhannelle henkilölle. Näin ollen päivittäinen liikenne tulee lisääntymään huomattavasti jo muutenkin vilkkaasti liikennöidyllä Varuskunnantiellä. Tie on jo tämän hetkisillä liikennemäärillä erittäin vaarallinen Sorkkalan kylän kohdalla. Vaaralliseksi tien tekevät kovat ajonopeudet, sekä kevytväylän puuttuminen. Varuskunnantiellä ei ole lainkaan piennarta, jota pitkin jalankulkijat ja pyöräilijät voisivat kulkea. Kun tähän yhtälöön vielä lisätään satojen autojen päivittäinen liikenne kaava-alueelle, muuttuu Varuskunnantie kevyen liikenteen kulkijoille liian vaaralliseksi. Koiviston kaava-alueen sisäänajotie on Varuskunnantien ja sen sivuteiden varressa asuvien koululaisten koulumatkan varrella, samoin Varuskunnantien ja Lentokentäntien risteysalue, joka lisääntyvien liikennemäärien myötä muuttuu entistä vaarallisemmaksi. Koululaisten ja tietysti myös muiden tiellä jalan tai pyörällä liikkuvien turvallisuus pitää varmistaa kunnolla. Jos asemakaavaa halutaan toteuttaa ja näin aiheuttaa tielle huomattava liikennemäärien lisäys, pitää kaavan suunnittelijoiden ottaa myös vastuu kohtuullisen liikenneturvallisuuden säilymisestä. Jääkö koululaisten vaihtoehdoiksi taittaa koulumatkansa jo nyt vaarallisen Varuskunnantien olematonta piennarta pitkin vai vaihtoehtoisesti pujotella Koiviston yritysalueen ja sen liikenteen lomassa, mikä puolestaan pidentää koulumatkaa? Sorkkalan kylään kuten myös Varuskunnantiestä erkanevan Vinnentien varteen on viime vuosina muuttanut paljon nuoria perheitä. Voidaan siis ennustaa, että Varuskunnantietä pitkin kulkevien koululaisten määrä tulee lisääntymään lähitulevaisuudessa, koska Hyrsingin koulu pienenä, ihmisläheisenä ja oppilasturvallisena kouluna on viime vuosina houkutellut ja näyttää edelleen houkuttelevan alueelle lapsiperheitä. Kuten arseenin, myös liikennejärjestelyjen osalta pitää tärkeimpänä suunnittelun ja toiminnan perusteena olla ihmisten turvallisuus ja terveys. Liikennemäärät ja kevyen liikenteen turvallisuus onkin selvitettävä huolellisesti. Kun ottaa huomioon sen, miten asukkaille aiheutuneisiin ongelmiin tavataan suhtautua, ei tämän asian hoitamiseksi riitä kaavaselostuksen sivulla 10 oleva maininta: tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Myös se, miten Myllyhaantien käyttäminen yksityistien osalta käytännössä estetään muilta kuin tiekunnan osakkailta, heitä palvelevalta liikennöinniltä ja kevyeltä liikenteeltä, tulee selvittää etukäteen. Kaavoitussuunnittelu on jo nyt aiheuttanut lähiasukkaille elinympäristön laadun heikentymistä mm. siksi että suurin osa alueella olleesta metsästä kaadettiin. Mikäli asemakaava toteutuu ja teollisuusrakentaminen alueella alkaa, joutuvat lähiasukkaat kärsimään vuosikaudet rakentamisen eri vaiheiden aiheuttamista haitoista, mm. melusta ja pölystä. Sorkkalan kylän asukkaat altistuvat jo nyt terveydelle vaarallisille meluhaitoille lentokentällä harjoitettavan sotilaslentotoiminnan takia. Kokonaismelutasoa lisäävät läheiset ampumaradat ja vilkkaasti liikennöidyt Lentoasemantie ja Varuskunnantie. Niinpä kaava-alueen kovaa meteliä aiheuttavat rakennustyöt esim. kallion louhinta ja suunnitelmissa esitetty kiviaineksen murskaus lisäävät ennestään kohtuutonta melukuormaa. Samoin alueen liikennöinti ja melua vaimentavien luontoalueiden ja niiden kasvillisuuden korvautuminen ääntä

5 5(8) heijastavilla asfaltti- ja metallipinnoilla lisäävat kokonaismelua pysyvästi. Nämä syyt muiden ohella ovat perusteena sille, että kaavasuunnittelun lähtökohtana pitää olla rakentaminen ainoastaan Lentoasemantien varteen, mikäli se on terveyttä muuten vaarantamatta mahdollista. Muu osa alueesta on varustettava kunnon suojapuustolla. Aiemmissa suunnitteluvaiheissa rakennuttaja ilmoitti, että meluhaitan rajaamiseksi kaikki louhinta- ja murskaustyöt suoritetaan yhtäjaksoisesti heti rakennusprojektin alussa. A-insinöörien laatiman maanrakennussuunnitelman mukaan näin ei voida menetellä arseenin vuoksi. Louhintaa ja murskausta on tarkoitus suorittaa tarpeen mukaan koko rakennushankkeen ajan. Melun lisääntyminen ja mahdollisuudet melun saattamiseksi tasolle, jolla se ei aiheuta terveyshaittoja on selvitettävä, jos kaavasuunnittelua halutaan jatkaa. Selvitykset on tehtävä niin, että kokonaismelu arvioidaan tämänhetkisenä, rakentamisen aikaisena (siis noin 10 vuotta) ja alueen toiminnan vakiinnuttua. SOSIAALISET VAIKUTUKSET Kaava-alue sijaitsee siis asutuksen lomassa Sorkkalan kylässä ja sen välittömällä vaikutusalueella ovat myös Hyrsingin kylä ja osa Sionkylästä. Parin sadan metrin päässä on 1900-luvun alussa rakennettu Hyrsingin koulu, jossa toimii ala-aste ja esikoulu. Koululla on myös iltapäiväkerho. Kaavan vaikutukset näille alueille ja koulumatkoille on otettava selvityksiä tehtäessä huomioon MRL:n mukaisesti. Koulu ja maaseutumainen asuinympäristö ovat lähialueille muuttaville jopa imeväisikäisten lasten vanhemmille niin tärkeät lasten hyvinvoinnin odotustekijät, että he asettavat lasten psyykkisen, fyysisen ja sosiaaliset hyvinvoinnin kannalta tällä maaseutumaisella alueella asumisen taajamaan verrattuna etusijalle, vaikka ovat tietoisia nykyisistä meluhaitoista. Tämä todentui viime vuodenvaihteessa tehdyssä kyläkyselyssä. Alueen asukkaiden elinoloja ei tule enää huonontaa. Useat tutkimukset osoittavat, että teollisuus- ja toimitilarakentamisen välittömään läheisyyteen, niiden takapihoille tai niiden väliin yksittäisiksi taloiksi tai pieniksi saarekkeiksi jäävät asuinkiinteistöt slummiutuvat vähitellen myös sosiaalisessa mielessä (mm. TTY). Nämä seikat ja niiden seuraamukset vaativat huolellista selvittämistä kaavasuunnittelun yhteydessä, jos sitä jatketaan. Sitä ei tämän hetkisten kaavaasiakirjojen perusteella ole riittävässä määrin tehty. KULTTUURISET VAIKUTUKSET Alueella arvioidaan olleen asutusta jo 1200-luvulta asti. Lisäksi Sorkkalan kautta ovat kulkeneet muinaiset kauppareitit, joiden sijaintia ei ole merkitty karttoihin, vaikka ne suurelta osin tunnetaankin. Parhaillaan alueella suoritetaan historiatutkimusta, jossa pyritään tekemään tarkempia selvityksiä alueen asutuksesta esihistorialliselta ajalta lähtien. Pirkkalassahan on tutkimuksia tehty lähinnä vain Pyhäjärven ranta-alueilla. Koska joet ja järvet ovat olleet merkittäviä liikennereittejä, on oletettavissa, että asutus on levinnyt Sikojoen vesistöä pitkin kohti Lempäälää. Kiinteää asutusta alueella on ollut todennäköisesti 1200-luvulta lähtien ja kirjallisten lähteiden mukaankin Sorkkalan kylä on sijainnut samalla paikalla jo ja1500- lukujen vaihteesta lähtien. Sorkkalassa sijaitsee Itsenäisyyden juhlavuoden metsä

6 6(8) sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi luokiteltu Sorkkalan peltomaisema, joka sivuaa nyt kaavoitettavaksi suunniteltua aluetta. Suunnitelmiin sisältyvä kahdeksankerroksinen toimistotorni ja muut teräskuoriset rakennukset heikentävät olennaisesti maiseman arvoa. Alueella sijaitsee llisäksi useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia: vanhojen tilojen päärakennuksia, luhtiaitta 1700-luvulta, yli 100-vuotiaita riimalatoja aivan kaava-alueen vieressä, Sorkan talon pihapiiri (nyk. Mäki-Mäkelä) jne. Lähes kaikki kylän uudemmat asuintalot on rakennettu luvulla tai sitä ennen. Rakennusmateriaali on puu. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, miten kaava-alueelle suunnitellut toimitilarakennukset, teollisuushallit ja asfaltoidut parkkialueet sopivat arkkitehtuurisesti ja maisemallisesti yhteen kylän maalaismaisemien ja rakennusten kanssa. Sorkkalan kylä on Pirkkalan edellisen kaavoitusjohtajan mielestä kaunis. Kauneus on nykyisten asukkaiden ja heidän edeltäjiensä työn tulosta. Tätä kauneutta ei saa hävittää liike-elämän tavoitteiden edistämiseksi, vaan harvinaisuutensa vuoksi se on säilytettävä tuleville sukupolville. Ympäristöarvoilla ei näytä olevan alueelle jo muuttaneiden yritysten toiminnassa todellista merkitystä, eivätkä yritykset myöskään halua sulautua osaksi toimintaympäristöään. Tämä voisi toteutua esim kutsumalla lähiasukkaat tutustumaan yritysten toimintaan ja osallistumalla alueen yhteisölliseen toimintaan. Sellaista ei ole kertaakaan tapahtunut. Yritysalueet ovatkin asutuksen lomassa olevia mustia aukkoja. Suomi on allekirjoittanut Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen, joka on astunut voimaan Sopimuksessa allekirjoittajavaltiot mm. kiinnittävät huomiota maiseman tärkeään merkitykseen julkisen edun kannalta kulttuuriin, ekologiaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa... ovat tietoisia siitä, että maisema vaikuttaa paikalliskulttuurin muotoutumiseen ja on olennainen osa Euroopan luonnon- ja kulttuuriperintöä ja että se edistää ihmisten hyvinvointia... myöntävät, että maisema on tärkeä osa ihmisten elämänlaatua kaikkialla... Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa mm. Internetissä. Pirkkalan kunta on sitoutunut myös asuinympäristöjen kulttuuriarvojen vaalimiseen liittymällä Kotiseutuliiton vuonna 2010 koordinoimaan Jokaisen Oma Ympäristö -kampanjaan. Maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua peltomaisemaa on maanomistaja Mika Leijo kunnostanut ja vaalinut omasta aloitteestaan rakentamalla sille mm. luontopolun eli hiljaisuuden polun, kunnostamalla maillaan kulkevan osuuden vanhasta Pirkkalan ja Lempäälän välisestä maantiestä ja varustamalla sen tien laitaa reunustavalla riukuaidalla ja kynttilälyhdyillä. Hän on myös pitänyt pellot hoidettuina, mikä on peltomaiseman säilymisen edellytys. Monena vuonna pellolla on esim. seivästetty heinää perinteen ylläpitämiseksi ja ohiajavien nähtäväksi. Kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot on otettava kaavasuunnittelussa huomioon, jos sitä tällä alueella halutaan jatkaa. VAIKUTUKSET LUONTOON Ennen kuin hyvin vanha tiheä kuusivaltainen metsä nyt kaavoitettavalta alueelta kaadettiin, oli metsässä laaja lepakkoyhdyskunta. Edellisen asemakaavan valmisteluaikana alueelta kaadettiin suurin osa puustosta luontoarvoja selvittämättä

7 7(8) ja näin hävitettiin valtaosa mm. aluella pysyvästi majailleesta lepakkoyhdyskunnasta. Metsähakkuu tehtiin siitä huolimatta, että vastaaville alueille on yleensä asetettu toimenpidekielto. Tässä tapauksessa kielto jätettiin asettamatta, vaikka asukkaat sitä maankäytön suunnittelijoilta vielä erikseen pyysivät. Biologi Kari Kortteen lausunnossakin todetaan, että alueen jäljellä oleva 3-4 metriä korkea koivikko ei sovellu lepakkokolonian oleskeluun tai saalistukseen. Osa koloniasta on säästynyt ja oleilee lähinnä aluetta ympäröivissä asuinrakennuksissa. Niiden saalistusmahdollisuudet ovat jo hyvin vähäiset ja tulevat vuosikymmenen kestävän rakennushankkeen aikana tuhoutumaan kokonaan. Luonnonvaraisesti tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain 38 mukaan rauhoitettuja ja siksi on kiellettyä mm. niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Suurin osa vahingosta on jo aiheutettu ilman selvityksiä. Nyt olisi pyrittävä säästämään se, mikä on säästettävissä. Avohakkuu tehtuiin lisäksi alkukesästä kahdessa erässä n. kuukauden välein, jolloin kaikkien alueella pesivien lintujen pesintäyritykset epäonnistuivat alueen linnustolle kohtalokkain seurauksin. Yhtä laiminlyöntiä ei tule käyttää seuraavan perusteluna, vaan vielä jäljellä oleva eläimistö on suojeltava täydelliseltä hävitykseltä. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee koteja. Suurimmalle osalle ihmisistä heidän ainoa merkittävän arvokas omaisuutensa on asuinkiinteistö. Kiinteistö on hankittu ennen kaikkea perheen kodiksi, mutta se on omistajilleen myös sijoitus, jossa kiinni ovat kaikki omat ja vuosiksi lainatut varat. Ne kiinteistöt, jotka sijaitsevat nyt kaavoitettavan alueen vieressä, menettävät teollisuusrakentamisen myötä huomattavan osan arvostaan. Kiinteistövälittäjäryhmän suullisen arvion mukaan lähikiinteistöjen arvoista häviää todennäköisesti neljännes, mitä on pidettävä merkittävänä. Lisäksi on otettava huomioon se, että kiinteistöjen myyntimahdollisuus rakentamisprosessin aikana (siis n vuotta) tulee olemaan lähes mahdotonta. Tämä aiheuttaa myöskin merkittävän ongelman elämäntilanteen muuttuessa. Tähän ongelmaan törmätään vaikkapa silloin kun työ edellyttäisi muuttoa toiselle paikkakunnalle. Vaihtoehdot ovat silloin seuraavat: 1.Asukkaat voivat yrittää myydä kotinsa ja toivoa, että joku on halukas ostamaan talon teollisuusalueen ja pitkäaikaisen rakennustyömaan vierestä paikassa, jossa on lisäksi yleisesti tiedossa oleva arseenivaara. Tässä tapauksessa kiinteistö on myytävä niin alhaiseen hintaan, että joku todella haluaa sijoittaa siihen kaikista rasitteista huolimatta. Talon myyjä kärsii silloin kohtuuttomista taloudellisista tappioista. 2.Asukkaat voivat luopua tarjotusta työstä ja jatkaa asumista kodeissaan. Teollisuus- ja toimitilarakentamisen myötä asuin- ja elinympäristön laatu ja viihtyisyys heikentyvät huomattavasti. Arseenivaaran takia he joutuvat tuntemaan pelkoa perheen turvallisuuden ja terveyden puolesta. Jos projekti halutaan asukkaille aiheutuvista vaaroista ja ongelmista huolimatta viedä läpi, pitää asukkaiden asua asfalttipihojen ja peltihallien naapurissa. Siis niidenkin, jotka alunperin muuttivat Sorkkalaan luonnon läheisyyden, turvallisen kyläyhteisön ja koulun sekä maaseutumaisen ympäristön takia. Tässäkin tapauksessa asukkaat kärsivät taloudellisia tappioita asunnon arvon alenemisen myötä

8 8(8) Kumpikaan vaihtoehto ei ole Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ja suunnittelua mahdollisesti jatkettaessa on selvitettävä, miten nämä menetykset asukkaille kompensoidaan, jos kaavaa ryhdytään toteuttamaan. LOPUKSI Koiviston yritysalueen toteuttamisen vaikutukset ympäristölle ja asukkaille ovat yksinomaan negatiiviset ja myös pysyvät. Edellytämme, että arvioidaan huolellisesti, voidaanko juuri tämän alueen ottaminen toimitilarakentamiskäyttöön tässä vaiheessa perustella haitat huomioon ottaen ehdottoman välttämättömäksi. Omiksi kokonaisuuksikseen asutuksesta erilleen muodostettavat toimitila- ja teollisuusalueet ovat ympäristön kannalta huomattavasti ongelmattomampia kuin nyt suunniteltu rakentamistapa. Ns. CLX-hanke ei ole hyväksyttävä perustelu sille, että markkinointihankkeen toteuttaminen aloitetaan olemassaolevan asutuksen keskeltä. Ns. CLX- alueella on kunnan asukkaiden ja ympäristön kannalta runsaasti paremman sijainnin omaavia maa-alueita. Pirkkalan kunta on mm. työpaikkarakentamista silmälläpitäen investoinut laajoihin maa-alueisiin, joilta löytyy kyllä asukkaiden näkökulmasta vaarattomampia ja haitattomampia paikkoja näille asfaltista ja pellistä kasvatettaville liiketoimintapuistoille. Pirkkalassa Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunta Anitta Lampinen, puheenjohtaja

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6. LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.2011 Elisa Oyj Kaava-alueelle rakennettu, Elisa Oyj:n matkapuhelinverkkoa

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja

Elinkeino-, liikenne- ja Elinkeino, liikenne ja Diaarinumero j4y ympäristökeskus VARELY/22/0704/201 3 2622014 NCC Roads Oy Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalia koskeva

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu:

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu: 29.6.2015 LIITE 6 23-KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN Valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.10.2014. Valmisteluaineisto

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki Maa-aineslupahakemus/ Lemminkäinen Infra Oy, Luhtaanmäki SSK/MRA ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ympäristölautakunta 27.4.2009 Ympäristöjohtajan esitys: Päätös: Päätetään

Lisätiedot

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon)

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Tampereen Maan ystävät ry. Jätevesien keskittäminen suureen laitokseen tuo mukanaan

Lisätiedot

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:

Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: ASEMAKAAVAN MUUTOS / 340 RÖNÖN MUUTOKSET Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: 1) LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2014 EI KERROSTALOA RÖNÖÖN! Rönön

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys

KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI. Rakennuspaikkaselvitys KUUSLAHTI, SIILINJÄRVI Rakennuspaikkaselvitys 22.10.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 VISIO ELINVOIMAISESTA MAASEUTUKYLÄSTÄ... 5 2.1 Postikysely... 5 2.2 Kyläillat... 5 2.3 Kuuslahden visio...

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 740 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE RUUTANA/19, SUINULA/20 KORTTELIT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569

NOUSIAISTEN KUNTA. Rakenneyleiskaava. Selostus. Työ: E23569 NOUSIAISTEN KUNTA Rakenneyleiskaava Selostus Työ: E23569 Turku, 14.6.2010, tark. 8.2.2011, 28.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e Seudun yhdistykset ja muut VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE sivu 1 (43) LAAJAN ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄN LAUSUNTO LEMMINKÄINEN INFRA OY:N RIIPILÄÄN AJAMASTA VALTAVASTA KIVENOTTOHANKKEESTA JA SEN YVA-OHJELMASTA

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot