PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA"

Transkriptio

1 Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunta(okyt) c/o Anitta Lampinen Myllyhaantie Pirkkala 1(8) Pirkkalan kunnanhallitukselle PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA Tämä OKYT:n mielipide sisältää yhteisesti seuraavien asukasyhdistysten kannan tässä asiassa: Pro Sorkkalan Seutu ry Haikan, Järvenpään, Killon, Turrin ja Toivion Omakotiyhdistykset Huovi-Lepomoision ja Niemenmaan Asukasyhdistykset Pirkkalankylän ja Sankilan Kyläyhdistykset Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on n YLEISTÄ Asukkaiden edut, asuinympäristön viihtyvyys ja terveellisyys sekä yhteisöllisyyden säilyminen eivät saa väistyä yritysrakentamisen taloudellisten tarpeitten tieltä. Maankäytön suunnittelussa ei saa mitätöidä asukkaiden huolta terveydestään ja elinympäristön myrkyttymisestä. Toimitilarakentamista ei saa sijoittaa keskelle olemassaolevaa asuinyhteisöä. Tämä hajoittaa yhteisöllisyyttä, jota Pirkkalan kunta pitää asukkaiden tärkeänä viihtyvyys- ja turvallisuustekijänä. Suunnitellun alueen kaavoittamisesta teollisuus- ja liiketoimintakäyttöön ihmisille ja asumiselle koituvat haitat ovat kohtuuttomat, koska alue on keskellä kyläasutusta ja aivan kotien välittömässä läheisyydessä. Kaavoitussuunnittelussa, jos sitä edelleen jatketaan, pitää ottaa huomioon sekä rakennusaikaiset että pysyvät haitat. Alueen rakentuminen kestää maanomistajan ilmoituksen mukaan poikkeuksellisen pitkään eli 9-10 vuotta. Asemakaavan vaikutuksia pitää arvioida myös pitkällä aikavälillä ottaen huomioon varsinkin alueen lähiasukkaiden tilanne ja sen ongelmat. Pirkkalan kuntastrategiassa tuodaan monessa kohdassa esiin tavoite huolehtia asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnista (visio 2015). Tarkoitus on luoda uusia avauksia asukkaiden ja elinympäriston hyvinvoinnille. Oskari Auvinen purki järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tätä visiota seuraavasti: Tavoitteena on asukkaiden elinpiirin kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

2 2(8) asukkaiden terveyden edistäminen ja hyvinvointia uhkaavien tekijöiden vähentäminen yhteisöllisyyden kehittäminen Vielä poimintoja kuntastrategiasta: -Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Se on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Strategia siis keskittyy asukkaitten ja luonnon hyvinvointiin sekä yhteisöllisyyteen. Tämä on myös asukasjärjestöjen yhteinen tavoite. Kuntastrategia koskee kaikkia kunnan toimintoja, myös maankäytön suunnittelua, jonka asema strategian toteuttamisessa on monella tapaa ratkaiseva. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen yhteydessä on suunnitelman ympäristövaikutukset selvitettävä, mukaanlukien sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitys on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on nämä selvitykset tehtävä asemakaavan valmistelun yhteydessä. VAIKUTUKSET ASUKKAIDEN TERVEYTEEN Arseeniin ja sen vapautumiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat tässä hankkeessa eniten epävarmuutta asukkaissa. Arseenin kaikkia haittavaikutuksia ihmisille ei vielä tiedetä, ei myöskään kaikilta osin sitä miten arseeni lähtee liikkeelle ja liukenee maaperään. Tiedetään kuitenkin, että hengitettynä ja nieltynä jo pienetkin annokset arseenia voivat aiheuttaa syöpää (ks esim Ramas ja TAATA -raportit). Tästä syystä on rakennushankkeesta pidättäydyttävä näin korkeita arseenimääriä sisältävällä alueella. GTK:n raportin mukaan alueen kallioperästä tavatun arseenipitoisuuden maksimiarvo on 7600 mg/kg, kun taustapitoisuus Pirkanmaalla on max. 26mg/kg ja terveysperustaiset arseenin raja-arvot asuinalueilla 424 mg/kg ja teollisuusalueilla 2920 mg/kg sekä pilaantuneen jätteen (ent. ongelmajäte) raja-arvo 1000mg/kg maaainesta. Pilaantuneeksi jätteeksi maa-aines muuttuu, kun sitä käsitellään - siis kaivetaan tai louhitaan. Koska rakennettava alue rajautuu asutukseen, on asuinalueiden raja-arvo otettava huomioon Mikäli hanketta riskeistä huolimatta halutaan viedä eteenpäin, tulee sille ehdottomasti hakea ympäristölupa, kuten GTK:n tutkimusselosteessakin sanotaan. Näin saadaan toteutumaan myös asianmukainen viranomaisvalvonta. Samalla tulevat ohjeistetuiksi muutkin epävarmuustekijät, mm. se miten sekä

3 3(8) rakennusaikaiset että sen jälkeiset hulevedet tulee käsitellä lähiasukkaitten terveyttä vaarantamatta tai vesistöjä pilaamatta. Jos tutkimuksia rakennusmahdollisuuksista halutaan jatkaa tai kaavaa edelleen viedä eteenpäin, on huolehdittava siitä, että asukkaita informoidaan kattavasti ja ajantasaisesti hankkeen valvonnasta ja suoritettujen tutkimusten tuloksista sekä työvaiheiden etenemisestä. Maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Koska ensimmäisellä kaavoituskerralla maaperän geokemia- sekä luontoarvoselvitykset jäivät kokonaan tekemättä, haluamme tällä kertaa painottaa sitä, että GTK:n tutkimustuloksiin suhtaudutaan vakavasti ja kuntastrategian edellyttämällä tavalla. Esimerkki arseenin vaikutuksista Nyt kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä suoritetut maansiirtotyöt vapauttivat arseenia pohjaveteen, joka sitten kulkeutui lähitalon rengaskaivoon aiheuttaen kaivoveden ennätyskorkean arseenipitoisuuden eli myrkytti kaivon. Talousvesikaivon myrkyttäminen ja sitä myötä vaaran aiheuttaminen asukkaille on erittäin vakava asia. Vesilain mukaan kyseessä on rangaistava teko. Suurimmalla osalla Sorkkalan kylän kiinteistöistä on oma talousvesikaivo (ei siis vesijohtoa). Lain mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Mainitun kaivon vesi on ollut myrkyllistä yli kolme vuotta, mutta Pirkkalan kunnan viivyttelyn takia asukkaat joutuvat edelleen kantamaan kaiken ruokataloudessa tarvitsemansa veden joko 11 kilometrin päässä olevasta lähteestä, joka on ainoa terveysvalvonnan piirissä oleva lähde Pirkkalassa, tai Hyrsingin koulun pannuhuoneessa olevasta vesiletkusta. PIRTEVA on asettanut kaivoveden käyttökieltoon ruokatalouskäytössä. Myöskään löylyvetenä ei kaivovettä suositella käytettäväksi, koska arseeni imeytyy elimistöön hengitysilmasta. Ravintokasveja ei kaivovedellä saa kastella, joten lähiruuan eli oman puutarhan tuotteiden kasteluun on hankittava vesi muualta, jos sadevettä ei ole käytettävissä, mikä on tilanne kuivina kesinä mm. toissa ja viime kesänä. Asia on lopulta ilmeisesti saamassa positiivisen käänteen ja suullinen sopimus vesijohdon vetämisestä asuntoon on kunnan kanssa tehty. Tämä on vaatinut valtavan määrän yhteydenottoja, kirjelmiä, yhteenvetoja, puhelinsoittoja jne. Vesiongelma on hallinnut asukkaiden arkea kuluneet yli kolme vuotta, vaikka lainsäädännon kannalta asia on täysin yksiselitteinen. Koska on syytä olettaa, että sama kohtalo odottaa myös muita oman kaivoveden varassa olevia asukkaita, on kunnan sitouduttava huolehtimaan siitä, että asukkailla on vesijohtoliittymä käytössään ilman asukkaille aiheutuvia lisäkustannuksia ennen kuin ryhdytään minkäänlaisiin toimiin, jotka saattavat pilata kaivot. MELUN LISÄÄNTYMINEN: LOUHINTA, MURSKAUS JA LIIKENNE Alueella on jo ennestään runsaasti melu- ja ilmansaastekuormitusta. Kaikki alueen metsät ja rakentamattomat alueet ovat asukkaiden terveydelle välttämättömiä meluesteitä ja ilmanpuhdistajia. Luonto muodostaa myös tärkeän lähivirkistysalueen, jonka laatua ei enempää saa heikentää. Asukkaita ei saa asettaa nykyistä

4 4(8) suurempaan vaaraan tuomalla kylään ja sinne johtaville väylille valtavaa sekä raskaan liikenteen että henkilöautoliikenteen lisäkuormitusta. Sisäänajo Koiviston kaava-alueen laajennukselle on merkitty suunnitelmaan Varuskunnantien kautta, mikä on ainoa mahdollinen sisäänajoreitti. Saatujen tietojen mukaan alueelle tulevaksi suunnitellut yritykset tarjoaisivat työpaikan useille sadoille tai kuten maanomistaja on ilmoittanut n. tuhannelle henkilölle. Näin ollen päivittäinen liikenne tulee lisääntymään huomattavasti jo muutenkin vilkkaasti liikennöidyllä Varuskunnantiellä. Tie on jo tämän hetkisillä liikennemäärillä erittäin vaarallinen Sorkkalan kylän kohdalla. Vaaralliseksi tien tekevät kovat ajonopeudet, sekä kevytväylän puuttuminen. Varuskunnantiellä ei ole lainkaan piennarta, jota pitkin jalankulkijat ja pyöräilijät voisivat kulkea. Kun tähän yhtälöön vielä lisätään satojen autojen päivittäinen liikenne kaava-alueelle, muuttuu Varuskunnantie kevyen liikenteen kulkijoille liian vaaralliseksi. Koiviston kaava-alueen sisäänajotie on Varuskunnantien ja sen sivuteiden varressa asuvien koululaisten koulumatkan varrella, samoin Varuskunnantien ja Lentokentäntien risteysalue, joka lisääntyvien liikennemäärien myötä muuttuu entistä vaarallisemmaksi. Koululaisten ja tietysti myös muiden tiellä jalan tai pyörällä liikkuvien turvallisuus pitää varmistaa kunnolla. Jos asemakaavaa halutaan toteuttaa ja näin aiheuttaa tielle huomattava liikennemäärien lisäys, pitää kaavan suunnittelijoiden ottaa myös vastuu kohtuullisen liikenneturvallisuuden säilymisestä. Jääkö koululaisten vaihtoehdoiksi taittaa koulumatkansa jo nyt vaarallisen Varuskunnantien olematonta piennarta pitkin vai vaihtoehtoisesti pujotella Koiviston yritysalueen ja sen liikenteen lomassa, mikä puolestaan pidentää koulumatkaa? Sorkkalan kylään kuten myös Varuskunnantiestä erkanevan Vinnentien varteen on viime vuosina muuttanut paljon nuoria perheitä. Voidaan siis ennustaa, että Varuskunnantietä pitkin kulkevien koululaisten määrä tulee lisääntymään lähitulevaisuudessa, koska Hyrsingin koulu pienenä, ihmisläheisenä ja oppilasturvallisena kouluna on viime vuosina houkutellut ja näyttää edelleen houkuttelevan alueelle lapsiperheitä. Kuten arseenin, myös liikennejärjestelyjen osalta pitää tärkeimpänä suunnittelun ja toiminnan perusteena olla ihmisten turvallisuus ja terveys. Liikennemäärät ja kevyen liikenteen turvallisuus onkin selvitettävä huolellisesti. Kun ottaa huomioon sen, miten asukkaille aiheutuneisiin ongelmiin tavataan suhtautua, ei tämän asian hoitamiseksi riitä kaavaselostuksen sivulla 10 oleva maininta: tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Myös se, miten Myllyhaantien käyttäminen yksityistien osalta käytännössä estetään muilta kuin tiekunnan osakkailta, heitä palvelevalta liikennöinniltä ja kevyeltä liikenteeltä, tulee selvittää etukäteen. Kaavoitussuunnittelu on jo nyt aiheuttanut lähiasukkaille elinympäristön laadun heikentymistä mm. siksi että suurin osa alueella olleesta metsästä kaadettiin. Mikäli asemakaava toteutuu ja teollisuusrakentaminen alueella alkaa, joutuvat lähiasukkaat kärsimään vuosikaudet rakentamisen eri vaiheiden aiheuttamista haitoista, mm. melusta ja pölystä. Sorkkalan kylän asukkaat altistuvat jo nyt terveydelle vaarallisille meluhaitoille lentokentällä harjoitettavan sotilaslentotoiminnan takia. Kokonaismelutasoa lisäävät läheiset ampumaradat ja vilkkaasti liikennöidyt Lentoasemantie ja Varuskunnantie. Niinpä kaava-alueen kovaa meteliä aiheuttavat rakennustyöt esim. kallion louhinta ja suunnitelmissa esitetty kiviaineksen murskaus lisäävät ennestään kohtuutonta melukuormaa. Samoin alueen liikennöinti ja melua vaimentavien luontoalueiden ja niiden kasvillisuuden korvautuminen ääntä

5 5(8) heijastavilla asfaltti- ja metallipinnoilla lisäävat kokonaismelua pysyvästi. Nämä syyt muiden ohella ovat perusteena sille, että kaavasuunnittelun lähtökohtana pitää olla rakentaminen ainoastaan Lentoasemantien varteen, mikäli se on terveyttä muuten vaarantamatta mahdollista. Muu osa alueesta on varustettava kunnon suojapuustolla. Aiemmissa suunnitteluvaiheissa rakennuttaja ilmoitti, että meluhaitan rajaamiseksi kaikki louhinta- ja murskaustyöt suoritetaan yhtäjaksoisesti heti rakennusprojektin alussa. A-insinöörien laatiman maanrakennussuunnitelman mukaan näin ei voida menetellä arseenin vuoksi. Louhintaa ja murskausta on tarkoitus suorittaa tarpeen mukaan koko rakennushankkeen ajan. Melun lisääntyminen ja mahdollisuudet melun saattamiseksi tasolle, jolla se ei aiheuta terveyshaittoja on selvitettävä, jos kaavasuunnittelua halutaan jatkaa. Selvitykset on tehtävä niin, että kokonaismelu arvioidaan tämänhetkisenä, rakentamisen aikaisena (siis noin 10 vuotta) ja alueen toiminnan vakiinnuttua. SOSIAALISET VAIKUTUKSET Kaava-alue sijaitsee siis asutuksen lomassa Sorkkalan kylässä ja sen välittömällä vaikutusalueella ovat myös Hyrsingin kylä ja osa Sionkylästä. Parin sadan metrin päässä on 1900-luvun alussa rakennettu Hyrsingin koulu, jossa toimii ala-aste ja esikoulu. Koululla on myös iltapäiväkerho. Kaavan vaikutukset näille alueille ja koulumatkoille on otettava selvityksiä tehtäessä huomioon MRL:n mukaisesti. Koulu ja maaseutumainen asuinympäristö ovat lähialueille muuttaville jopa imeväisikäisten lasten vanhemmille niin tärkeät lasten hyvinvoinnin odotustekijät, että he asettavat lasten psyykkisen, fyysisen ja sosiaaliset hyvinvoinnin kannalta tällä maaseutumaisella alueella asumisen taajamaan verrattuna etusijalle, vaikka ovat tietoisia nykyisistä meluhaitoista. Tämä todentui viime vuodenvaihteessa tehdyssä kyläkyselyssä. Alueen asukkaiden elinoloja ei tule enää huonontaa. Useat tutkimukset osoittavat, että teollisuus- ja toimitilarakentamisen välittömään läheisyyteen, niiden takapihoille tai niiden väliin yksittäisiksi taloiksi tai pieniksi saarekkeiksi jäävät asuinkiinteistöt slummiutuvat vähitellen myös sosiaalisessa mielessä (mm. TTY). Nämä seikat ja niiden seuraamukset vaativat huolellista selvittämistä kaavasuunnittelun yhteydessä, jos sitä jatketaan. Sitä ei tämän hetkisten kaavaasiakirjojen perusteella ole riittävässä määrin tehty. KULTTUURISET VAIKUTUKSET Alueella arvioidaan olleen asutusta jo 1200-luvulta asti. Lisäksi Sorkkalan kautta ovat kulkeneet muinaiset kauppareitit, joiden sijaintia ei ole merkitty karttoihin, vaikka ne suurelta osin tunnetaankin. Parhaillaan alueella suoritetaan historiatutkimusta, jossa pyritään tekemään tarkempia selvityksiä alueen asutuksesta esihistorialliselta ajalta lähtien. Pirkkalassahan on tutkimuksia tehty lähinnä vain Pyhäjärven ranta-alueilla. Koska joet ja järvet ovat olleet merkittäviä liikennereittejä, on oletettavissa, että asutus on levinnyt Sikojoen vesistöä pitkin kohti Lempäälää. Kiinteää asutusta alueella on ollut todennäköisesti 1200-luvulta lähtien ja kirjallisten lähteiden mukaankin Sorkkalan kylä on sijainnut samalla paikalla jo ja1500- lukujen vaihteesta lähtien. Sorkkalassa sijaitsee Itsenäisyyden juhlavuoden metsä

6 6(8) sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi luokiteltu Sorkkalan peltomaisema, joka sivuaa nyt kaavoitettavaksi suunniteltua aluetta. Suunnitelmiin sisältyvä kahdeksankerroksinen toimistotorni ja muut teräskuoriset rakennukset heikentävät olennaisesti maiseman arvoa. Alueella sijaitsee llisäksi useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia: vanhojen tilojen päärakennuksia, luhtiaitta 1700-luvulta, yli 100-vuotiaita riimalatoja aivan kaava-alueen vieressä, Sorkan talon pihapiiri (nyk. Mäki-Mäkelä) jne. Lähes kaikki kylän uudemmat asuintalot on rakennettu luvulla tai sitä ennen. Rakennusmateriaali on puu. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, miten kaava-alueelle suunnitellut toimitilarakennukset, teollisuushallit ja asfaltoidut parkkialueet sopivat arkkitehtuurisesti ja maisemallisesti yhteen kylän maalaismaisemien ja rakennusten kanssa. Sorkkalan kylä on Pirkkalan edellisen kaavoitusjohtajan mielestä kaunis. Kauneus on nykyisten asukkaiden ja heidän edeltäjiensä työn tulosta. Tätä kauneutta ei saa hävittää liike-elämän tavoitteiden edistämiseksi, vaan harvinaisuutensa vuoksi se on säilytettävä tuleville sukupolville. Ympäristöarvoilla ei näytä olevan alueelle jo muuttaneiden yritysten toiminnassa todellista merkitystä, eivätkä yritykset myöskään halua sulautua osaksi toimintaympäristöään. Tämä voisi toteutua esim kutsumalla lähiasukkaat tutustumaan yritysten toimintaan ja osallistumalla alueen yhteisölliseen toimintaan. Sellaista ei ole kertaakaan tapahtunut. Yritysalueet ovatkin asutuksen lomassa olevia mustia aukkoja. Suomi on allekirjoittanut Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen, joka on astunut voimaan Sopimuksessa allekirjoittajavaltiot mm. kiinnittävät huomiota maiseman tärkeään merkitykseen julkisen edun kannalta kulttuuriin, ekologiaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa... ovat tietoisia siitä, että maisema vaikuttaa paikalliskulttuurin muotoutumiseen ja on olennainen osa Euroopan luonnon- ja kulttuuriperintöä ja että se edistää ihmisten hyvinvointia... myöntävät, että maisema on tärkeä osa ihmisten elämänlaatua kaikkialla... Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa mm. Internetissä. Pirkkalan kunta on sitoutunut myös asuinympäristöjen kulttuuriarvojen vaalimiseen liittymällä Kotiseutuliiton vuonna 2010 koordinoimaan Jokaisen Oma Ympäristö -kampanjaan. Maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua peltomaisemaa on maanomistaja Mika Leijo kunnostanut ja vaalinut omasta aloitteestaan rakentamalla sille mm. luontopolun eli hiljaisuuden polun, kunnostamalla maillaan kulkevan osuuden vanhasta Pirkkalan ja Lempäälän välisestä maantiestä ja varustamalla sen tien laitaa reunustavalla riukuaidalla ja kynttilälyhdyillä. Hän on myös pitänyt pellot hoidettuina, mikä on peltomaiseman säilymisen edellytys. Monena vuonna pellolla on esim. seivästetty heinää perinteen ylläpitämiseksi ja ohiajavien nähtäväksi. Kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot on otettava kaavasuunnittelussa huomioon, jos sitä tällä alueella halutaan jatkaa. VAIKUTUKSET LUONTOON Ennen kuin hyvin vanha tiheä kuusivaltainen metsä nyt kaavoitettavalta alueelta kaadettiin, oli metsässä laaja lepakkoyhdyskunta. Edellisen asemakaavan valmisteluaikana alueelta kaadettiin suurin osa puustosta luontoarvoja selvittämättä

7 7(8) ja näin hävitettiin valtaosa mm. aluella pysyvästi majailleesta lepakkoyhdyskunnasta. Metsähakkuu tehtiin siitä huolimatta, että vastaaville alueille on yleensä asetettu toimenpidekielto. Tässä tapauksessa kielto jätettiin asettamatta, vaikka asukkaat sitä maankäytön suunnittelijoilta vielä erikseen pyysivät. Biologi Kari Kortteen lausunnossakin todetaan, että alueen jäljellä oleva 3-4 metriä korkea koivikko ei sovellu lepakkokolonian oleskeluun tai saalistukseen. Osa koloniasta on säästynyt ja oleilee lähinnä aluetta ympäröivissä asuinrakennuksissa. Niiden saalistusmahdollisuudet ovat jo hyvin vähäiset ja tulevat vuosikymmenen kestävän rakennushankkeen aikana tuhoutumaan kokonaan. Luonnonvaraisesti tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain 38 mukaan rauhoitettuja ja siksi on kiellettyä mm. niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Suurin osa vahingosta on jo aiheutettu ilman selvityksiä. Nyt olisi pyrittävä säästämään se, mikä on säästettävissä. Avohakkuu tehtuiin lisäksi alkukesästä kahdessa erässä n. kuukauden välein, jolloin kaikkien alueella pesivien lintujen pesintäyritykset epäonnistuivat alueen linnustolle kohtalokkain seurauksin. Yhtä laiminlyöntiä ei tule käyttää seuraavan perusteluna, vaan vielä jäljellä oleva eläimistö on suojeltava täydelliseltä hävitykseltä. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee koteja. Suurimmalle osalle ihmisistä heidän ainoa merkittävän arvokas omaisuutensa on asuinkiinteistö. Kiinteistö on hankittu ennen kaikkea perheen kodiksi, mutta se on omistajilleen myös sijoitus, jossa kiinni ovat kaikki omat ja vuosiksi lainatut varat. Ne kiinteistöt, jotka sijaitsevat nyt kaavoitettavan alueen vieressä, menettävät teollisuusrakentamisen myötä huomattavan osan arvostaan. Kiinteistövälittäjäryhmän suullisen arvion mukaan lähikiinteistöjen arvoista häviää todennäköisesti neljännes, mitä on pidettävä merkittävänä. Lisäksi on otettava huomioon se, että kiinteistöjen myyntimahdollisuus rakentamisprosessin aikana (siis n vuotta) tulee olemaan lähes mahdotonta. Tämä aiheuttaa myöskin merkittävän ongelman elämäntilanteen muuttuessa. Tähän ongelmaan törmätään vaikkapa silloin kun työ edellyttäisi muuttoa toiselle paikkakunnalle. Vaihtoehdot ovat silloin seuraavat: 1.Asukkaat voivat yrittää myydä kotinsa ja toivoa, että joku on halukas ostamaan talon teollisuusalueen ja pitkäaikaisen rakennustyömaan vierestä paikassa, jossa on lisäksi yleisesti tiedossa oleva arseenivaara. Tässä tapauksessa kiinteistö on myytävä niin alhaiseen hintaan, että joku todella haluaa sijoittaa siihen kaikista rasitteista huolimatta. Talon myyjä kärsii silloin kohtuuttomista taloudellisista tappioista. 2.Asukkaat voivat luopua tarjotusta työstä ja jatkaa asumista kodeissaan. Teollisuus- ja toimitilarakentamisen myötä asuin- ja elinympäristön laatu ja viihtyisyys heikentyvät huomattavasti. Arseenivaaran takia he joutuvat tuntemaan pelkoa perheen turvallisuuden ja terveyden puolesta. Jos projekti halutaan asukkaille aiheutuvista vaaroista ja ongelmista huolimatta viedä läpi, pitää asukkaiden asua asfalttipihojen ja peltihallien naapurissa. Siis niidenkin, jotka alunperin muuttivat Sorkkalaan luonnon läheisyyden, turvallisen kyläyhteisön ja koulun sekä maaseutumaisen ympäristön takia. Tässäkin tapauksessa asukkaat kärsivät taloudellisia tappioita asunnon arvon alenemisen myötä

8 8(8) Kumpikaan vaihtoehto ei ole Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ja suunnittelua mahdollisesti jatkettaessa on selvitettävä, miten nämä menetykset asukkaille kompensoidaan, jos kaavaa ryhdytään toteuttamaan. LOPUKSI Koiviston yritysalueen toteuttamisen vaikutukset ympäristölle ja asukkaille ovat yksinomaan negatiiviset ja myös pysyvät. Edellytämme, että arvioidaan huolellisesti, voidaanko juuri tämän alueen ottaminen toimitilarakentamiskäyttöön tässä vaiheessa perustella haitat huomioon ottaen ehdottoman välttämättömäksi. Omiksi kokonaisuuksikseen asutuksesta erilleen muodostettavat toimitila- ja teollisuusalueet ovat ympäristön kannalta huomattavasti ongelmattomampia kuin nyt suunniteltu rakentamistapa. Ns. CLX-hanke ei ole hyväksyttävä perustelu sille, että markkinointihankkeen toteuttaminen aloitetaan olemassaolevan asutuksen keskeltä. Ns. CLX- alueella on kunnan asukkaiden ja ympäristön kannalta runsaasti paremman sijainnin omaavia maa-alueita. Pirkkalan kunta on mm. työpaikkarakentamista silmälläpitäen investoinut laajoihin maa-alueisiin, joilta löytyy kyllä asukkaiden näkökulmasta vaarattomampia ja haitattomampia paikkoja näille asfaltista ja pellistä kasvatettaville liiketoimintapuistoille. Pirkkalassa Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunta Anitta Lampinen, puheenjohtaja

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria PIRKKALA Linnakallion asemakaavan laajennus (nro 231) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria 26.11.2015 Mitä on suunnitteilla? Ilmakuva Hannu Vallas Alue sijoittuu keskeiselle paikalle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava 7.3.2011 Hämeenkyrön kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue 3 1.2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3 1.3

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Asia: Valitus vaihemaakuntakaavapäätöksestä

Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Asia: Valitus vaihemaakuntakaavapäätöksestä Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO Asia: Valitus vaihemaakuntakaavapäätöksestä Päätös: Keski-Suomen maakuntavaltuuston päätös 18 14.11.2012 Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava Valittajat: Uuraisten

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta ULVILAN KAUPUNKI Maankäyttöosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaari 274/10.02.03/2015 Keskustan asemakaava koskee: Friitalan ja Rantalan kylien tiloja sekä Kokemäenjoen vesialuetta Kartta 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot