PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA"

Transkriptio

1 Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunta(okyt) c/o Anitta Lampinen Myllyhaantie Pirkkala 1(8) Pirkkalan kunnanhallitukselle PIRKKALAN OMAKOTIYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN (OKYT) MUISTUTUS KOIVISTON ASEMAKAAVAN LAAJENNUSTA (NO 221) KOSKEVASTA KAAVAEHDOTUKSESTA Tämä OKYT:n mielipide sisältää yhteisesti seuraavien asukasyhdistysten kannan tässä asiassa: Pro Sorkkalan Seutu ry Haikan, Järvenpään, Killon, Turrin ja Toivion Omakotiyhdistykset Huovi-Lepomoision ja Niemenmaan Asukasyhdistykset Pirkkalankylän ja Sankilan Kyläyhdistykset Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on n YLEISTÄ Asukkaiden edut, asuinympäristön viihtyvyys ja terveellisyys sekä yhteisöllisyyden säilyminen eivät saa väistyä yritysrakentamisen taloudellisten tarpeitten tieltä. Maankäytön suunnittelussa ei saa mitätöidä asukkaiden huolta terveydestään ja elinympäristön myrkyttymisestä. Toimitilarakentamista ei saa sijoittaa keskelle olemassaolevaa asuinyhteisöä. Tämä hajoittaa yhteisöllisyyttä, jota Pirkkalan kunta pitää asukkaiden tärkeänä viihtyvyys- ja turvallisuustekijänä. Suunnitellun alueen kaavoittamisesta teollisuus- ja liiketoimintakäyttöön ihmisille ja asumiselle koituvat haitat ovat kohtuuttomat, koska alue on keskellä kyläasutusta ja aivan kotien välittömässä läheisyydessä. Kaavoitussuunnittelussa, jos sitä edelleen jatketaan, pitää ottaa huomioon sekä rakennusaikaiset että pysyvät haitat. Alueen rakentuminen kestää maanomistajan ilmoituksen mukaan poikkeuksellisen pitkään eli 9-10 vuotta. Asemakaavan vaikutuksia pitää arvioida myös pitkällä aikavälillä ottaen huomioon varsinkin alueen lähiasukkaiden tilanne ja sen ongelmat. Pirkkalan kuntastrategiassa tuodaan monessa kohdassa esiin tavoite huolehtia asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnista (visio 2015). Tarkoitus on luoda uusia avauksia asukkaiden ja elinympäriston hyvinvoinnille. Oskari Auvinen purki järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tätä visiota seuraavasti: Tavoitteena on asukkaiden elinpiirin kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

2 2(8) asukkaiden terveyden edistäminen ja hyvinvointia uhkaavien tekijöiden vähentäminen yhteisöllisyyden kehittäminen Vielä poimintoja kuntastrategiasta: -Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Se on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Strategia siis keskittyy asukkaitten ja luonnon hyvinvointiin sekä yhteisöllisyyteen. Tämä on myös asukasjärjestöjen yhteinen tavoite. Kuntastrategia koskee kaikkia kunnan toimintoja, myös maankäytön suunnittelua, jonka asema strategian toteuttamisessa on monella tapaa ratkaiseva. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen yhteydessä on suunnitelman ympäristövaikutukset selvitettävä, mukaanlukien sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitys on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on nämä selvitykset tehtävä asemakaavan valmistelun yhteydessä. VAIKUTUKSET ASUKKAIDEN TERVEYTEEN Arseeniin ja sen vapautumiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat tässä hankkeessa eniten epävarmuutta asukkaissa. Arseenin kaikkia haittavaikutuksia ihmisille ei vielä tiedetä, ei myöskään kaikilta osin sitä miten arseeni lähtee liikkeelle ja liukenee maaperään. Tiedetään kuitenkin, että hengitettynä ja nieltynä jo pienetkin annokset arseenia voivat aiheuttaa syöpää (ks esim Ramas ja TAATA -raportit). Tästä syystä on rakennushankkeesta pidättäydyttävä näin korkeita arseenimääriä sisältävällä alueella. GTK:n raportin mukaan alueen kallioperästä tavatun arseenipitoisuuden maksimiarvo on 7600 mg/kg, kun taustapitoisuus Pirkanmaalla on max. 26mg/kg ja terveysperustaiset arseenin raja-arvot asuinalueilla 424 mg/kg ja teollisuusalueilla 2920 mg/kg sekä pilaantuneen jätteen (ent. ongelmajäte) raja-arvo 1000mg/kg maaainesta. Pilaantuneeksi jätteeksi maa-aines muuttuu, kun sitä käsitellään - siis kaivetaan tai louhitaan. Koska rakennettava alue rajautuu asutukseen, on asuinalueiden raja-arvo otettava huomioon Mikäli hanketta riskeistä huolimatta halutaan viedä eteenpäin, tulee sille ehdottomasti hakea ympäristölupa, kuten GTK:n tutkimusselosteessakin sanotaan. Näin saadaan toteutumaan myös asianmukainen viranomaisvalvonta. Samalla tulevat ohjeistetuiksi muutkin epävarmuustekijät, mm. se miten sekä

3 3(8) rakennusaikaiset että sen jälkeiset hulevedet tulee käsitellä lähiasukkaitten terveyttä vaarantamatta tai vesistöjä pilaamatta. Jos tutkimuksia rakennusmahdollisuuksista halutaan jatkaa tai kaavaa edelleen viedä eteenpäin, on huolehdittava siitä, että asukkaita informoidaan kattavasti ja ajantasaisesti hankkeen valvonnasta ja suoritettujen tutkimusten tuloksista sekä työvaiheiden etenemisestä. Maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Koska ensimmäisellä kaavoituskerralla maaperän geokemia- sekä luontoarvoselvitykset jäivät kokonaan tekemättä, haluamme tällä kertaa painottaa sitä, että GTK:n tutkimustuloksiin suhtaudutaan vakavasti ja kuntastrategian edellyttämällä tavalla. Esimerkki arseenin vaikutuksista Nyt kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä suoritetut maansiirtotyöt vapauttivat arseenia pohjaveteen, joka sitten kulkeutui lähitalon rengaskaivoon aiheuttaen kaivoveden ennätyskorkean arseenipitoisuuden eli myrkytti kaivon. Talousvesikaivon myrkyttäminen ja sitä myötä vaaran aiheuttaminen asukkaille on erittäin vakava asia. Vesilain mukaan kyseessä on rangaistava teko. Suurimmalla osalla Sorkkalan kylän kiinteistöistä on oma talousvesikaivo (ei siis vesijohtoa). Lain mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Mainitun kaivon vesi on ollut myrkyllistä yli kolme vuotta, mutta Pirkkalan kunnan viivyttelyn takia asukkaat joutuvat edelleen kantamaan kaiken ruokataloudessa tarvitsemansa veden joko 11 kilometrin päässä olevasta lähteestä, joka on ainoa terveysvalvonnan piirissä oleva lähde Pirkkalassa, tai Hyrsingin koulun pannuhuoneessa olevasta vesiletkusta. PIRTEVA on asettanut kaivoveden käyttökieltoon ruokatalouskäytössä. Myöskään löylyvetenä ei kaivovettä suositella käytettäväksi, koska arseeni imeytyy elimistöön hengitysilmasta. Ravintokasveja ei kaivovedellä saa kastella, joten lähiruuan eli oman puutarhan tuotteiden kasteluun on hankittava vesi muualta, jos sadevettä ei ole käytettävissä, mikä on tilanne kuivina kesinä mm. toissa ja viime kesänä. Asia on lopulta ilmeisesti saamassa positiivisen käänteen ja suullinen sopimus vesijohdon vetämisestä asuntoon on kunnan kanssa tehty. Tämä on vaatinut valtavan määrän yhteydenottoja, kirjelmiä, yhteenvetoja, puhelinsoittoja jne. Vesiongelma on hallinnut asukkaiden arkea kuluneet yli kolme vuotta, vaikka lainsäädännon kannalta asia on täysin yksiselitteinen. Koska on syytä olettaa, että sama kohtalo odottaa myös muita oman kaivoveden varassa olevia asukkaita, on kunnan sitouduttava huolehtimaan siitä, että asukkailla on vesijohtoliittymä käytössään ilman asukkaille aiheutuvia lisäkustannuksia ennen kuin ryhdytään minkäänlaisiin toimiin, jotka saattavat pilata kaivot. MELUN LISÄÄNTYMINEN: LOUHINTA, MURSKAUS JA LIIKENNE Alueella on jo ennestään runsaasti melu- ja ilmansaastekuormitusta. Kaikki alueen metsät ja rakentamattomat alueet ovat asukkaiden terveydelle välttämättömiä meluesteitä ja ilmanpuhdistajia. Luonto muodostaa myös tärkeän lähivirkistysalueen, jonka laatua ei enempää saa heikentää. Asukkaita ei saa asettaa nykyistä

4 4(8) suurempaan vaaraan tuomalla kylään ja sinne johtaville väylille valtavaa sekä raskaan liikenteen että henkilöautoliikenteen lisäkuormitusta. Sisäänajo Koiviston kaava-alueen laajennukselle on merkitty suunnitelmaan Varuskunnantien kautta, mikä on ainoa mahdollinen sisäänajoreitti. Saatujen tietojen mukaan alueelle tulevaksi suunnitellut yritykset tarjoaisivat työpaikan useille sadoille tai kuten maanomistaja on ilmoittanut n. tuhannelle henkilölle. Näin ollen päivittäinen liikenne tulee lisääntymään huomattavasti jo muutenkin vilkkaasti liikennöidyllä Varuskunnantiellä. Tie on jo tämän hetkisillä liikennemäärillä erittäin vaarallinen Sorkkalan kylän kohdalla. Vaaralliseksi tien tekevät kovat ajonopeudet, sekä kevytväylän puuttuminen. Varuskunnantiellä ei ole lainkaan piennarta, jota pitkin jalankulkijat ja pyöräilijät voisivat kulkea. Kun tähän yhtälöön vielä lisätään satojen autojen päivittäinen liikenne kaava-alueelle, muuttuu Varuskunnantie kevyen liikenteen kulkijoille liian vaaralliseksi. Koiviston kaava-alueen sisäänajotie on Varuskunnantien ja sen sivuteiden varressa asuvien koululaisten koulumatkan varrella, samoin Varuskunnantien ja Lentokentäntien risteysalue, joka lisääntyvien liikennemäärien myötä muuttuu entistä vaarallisemmaksi. Koululaisten ja tietysti myös muiden tiellä jalan tai pyörällä liikkuvien turvallisuus pitää varmistaa kunnolla. Jos asemakaavaa halutaan toteuttaa ja näin aiheuttaa tielle huomattava liikennemäärien lisäys, pitää kaavan suunnittelijoiden ottaa myös vastuu kohtuullisen liikenneturvallisuuden säilymisestä. Jääkö koululaisten vaihtoehdoiksi taittaa koulumatkansa jo nyt vaarallisen Varuskunnantien olematonta piennarta pitkin vai vaihtoehtoisesti pujotella Koiviston yritysalueen ja sen liikenteen lomassa, mikä puolestaan pidentää koulumatkaa? Sorkkalan kylään kuten myös Varuskunnantiestä erkanevan Vinnentien varteen on viime vuosina muuttanut paljon nuoria perheitä. Voidaan siis ennustaa, että Varuskunnantietä pitkin kulkevien koululaisten määrä tulee lisääntymään lähitulevaisuudessa, koska Hyrsingin koulu pienenä, ihmisläheisenä ja oppilasturvallisena kouluna on viime vuosina houkutellut ja näyttää edelleen houkuttelevan alueelle lapsiperheitä. Kuten arseenin, myös liikennejärjestelyjen osalta pitää tärkeimpänä suunnittelun ja toiminnan perusteena olla ihmisten turvallisuus ja terveys. Liikennemäärät ja kevyen liikenteen turvallisuus onkin selvitettävä huolellisesti. Kun ottaa huomioon sen, miten asukkaille aiheutuneisiin ongelmiin tavataan suhtautua, ei tämän asian hoitamiseksi riitä kaavaselostuksen sivulla 10 oleva maininta: tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Myös se, miten Myllyhaantien käyttäminen yksityistien osalta käytännössä estetään muilta kuin tiekunnan osakkailta, heitä palvelevalta liikennöinniltä ja kevyeltä liikenteeltä, tulee selvittää etukäteen. Kaavoitussuunnittelu on jo nyt aiheuttanut lähiasukkaille elinympäristön laadun heikentymistä mm. siksi että suurin osa alueella olleesta metsästä kaadettiin. Mikäli asemakaava toteutuu ja teollisuusrakentaminen alueella alkaa, joutuvat lähiasukkaat kärsimään vuosikaudet rakentamisen eri vaiheiden aiheuttamista haitoista, mm. melusta ja pölystä. Sorkkalan kylän asukkaat altistuvat jo nyt terveydelle vaarallisille meluhaitoille lentokentällä harjoitettavan sotilaslentotoiminnan takia. Kokonaismelutasoa lisäävät läheiset ampumaradat ja vilkkaasti liikennöidyt Lentoasemantie ja Varuskunnantie. Niinpä kaava-alueen kovaa meteliä aiheuttavat rakennustyöt esim. kallion louhinta ja suunnitelmissa esitetty kiviaineksen murskaus lisäävät ennestään kohtuutonta melukuormaa. Samoin alueen liikennöinti ja melua vaimentavien luontoalueiden ja niiden kasvillisuuden korvautuminen ääntä

5 5(8) heijastavilla asfaltti- ja metallipinnoilla lisäävat kokonaismelua pysyvästi. Nämä syyt muiden ohella ovat perusteena sille, että kaavasuunnittelun lähtökohtana pitää olla rakentaminen ainoastaan Lentoasemantien varteen, mikäli se on terveyttä muuten vaarantamatta mahdollista. Muu osa alueesta on varustettava kunnon suojapuustolla. Aiemmissa suunnitteluvaiheissa rakennuttaja ilmoitti, että meluhaitan rajaamiseksi kaikki louhinta- ja murskaustyöt suoritetaan yhtäjaksoisesti heti rakennusprojektin alussa. A-insinöörien laatiman maanrakennussuunnitelman mukaan näin ei voida menetellä arseenin vuoksi. Louhintaa ja murskausta on tarkoitus suorittaa tarpeen mukaan koko rakennushankkeen ajan. Melun lisääntyminen ja mahdollisuudet melun saattamiseksi tasolle, jolla se ei aiheuta terveyshaittoja on selvitettävä, jos kaavasuunnittelua halutaan jatkaa. Selvitykset on tehtävä niin, että kokonaismelu arvioidaan tämänhetkisenä, rakentamisen aikaisena (siis noin 10 vuotta) ja alueen toiminnan vakiinnuttua. SOSIAALISET VAIKUTUKSET Kaava-alue sijaitsee siis asutuksen lomassa Sorkkalan kylässä ja sen välittömällä vaikutusalueella ovat myös Hyrsingin kylä ja osa Sionkylästä. Parin sadan metrin päässä on 1900-luvun alussa rakennettu Hyrsingin koulu, jossa toimii ala-aste ja esikoulu. Koululla on myös iltapäiväkerho. Kaavan vaikutukset näille alueille ja koulumatkoille on otettava selvityksiä tehtäessä huomioon MRL:n mukaisesti. Koulu ja maaseutumainen asuinympäristö ovat lähialueille muuttaville jopa imeväisikäisten lasten vanhemmille niin tärkeät lasten hyvinvoinnin odotustekijät, että he asettavat lasten psyykkisen, fyysisen ja sosiaaliset hyvinvoinnin kannalta tällä maaseutumaisella alueella asumisen taajamaan verrattuna etusijalle, vaikka ovat tietoisia nykyisistä meluhaitoista. Tämä todentui viime vuodenvaihteessa tehdyssä kyläkyselyssä. Alueen asukkaiden elinoloja ei tule enää huonontaa. Useat tutkimukset osoittavat, että teollisuus- ja toimitilarakentamisen välittömään läheisyyteen, niiden takapihoille tai niiden väliin yksittäisiksi taloiksi tai pieniksi saarekkeiksi jäävät asuinkiinteistöt slummiutuvat vähitellen myös sosiaalisessa mielessä (mm. TTY). Nämä seikat ja niiden seuraamukset vaativat huolellista selvittämistä kaavasuunnittelun yhteydessä, jos sitä jatketaan. Sitä ei tämän hetkisten kaavaasiakirjojen perusteella ole riittävässä määrin tehty. KULTTUURISET VAIKUTUKSET Alueella arvioidaan olleen asutusta jo 1200-luvulta asti. Lisäksi Sorkkalan kautta ovat kulkeneet muinaiset kauppareitit, joiden sijaintia ei ole merkitty karttoihin, vaikka ne suurelta osin tunnetaankin. Parhaillaan alueella suoritetaan historiatutkimusta, jossa pyritään tekemään tarkempia selvityksiä alueen asutuksesta esihistorialliselta ajalta lähtien. Pirkkalassahan on tutkimuksia tehty lähinnä vain Pyhäjärven ranta-alueilla. Koska joet ja järvet ovat olleet merkittäviä liikennereittejä, on oletettavissa, että asutus on levinnyt Sikojoen vesistöä pitkin kohti Lempäälää. Kiinteää asutusta alueella on ollut todennäköisesti 1200-luvulta lähtien ja kirjallisten lähteiden mukaankin Sorkkalan kylä on sijainnut samalla paikalla jo ja1500- lukujen vaihteesta lähtien. Sorkkalassa sijaitsee Itsenäisyyden juhlavuoden metsä

6 6(8) sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi luokiteltu Sorkkalan peltomaisema, joka sivuaa nyt kaavoitettavaksi suunniteltua aluetta. Suunnitelmiin sisältyvä kahdeksankerroksinen toimistotorni ja muut teräskuoriset rakennukset heikentävät olennaisesti maiseman arvoa. Alueella sijaitsee llisäksi useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia: vanhojen tilojen päärakennuksia, luhtiaitta 1700-luvulta, yli 100-vuotiaita riimalatoja aivan kaava-alueen vieressä, Sorkan talon pihapiiri (nyk. Mäki-Mäkelä) jne. Lähes kaikki kylän uudemmat asuintalot on rakennettu luvulla tai sitä ennen. Rakennusmateriaali on puu. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, miten kaava-alueelle suunnitellut toimitilarakennukset, teollisuushallit ja asfaltoidut parkkialueet sopivat arkkitehtuurisesti ja maisemallisesti yhteen kylän maalaismaisemien ja rakennusten kanssa. Sorkkalan kylä on Pirkkalan edellisen kaavoitusjohtajan mielestä kaunis. Kauneus on nykyisten asukkaiden ja heidän edeltäjiensä työn tulosta. Tätä kauneutta ei saa hävittää liike-elämän tavoitteiden edistämiseksi, vaan harvinaisuutensa vuoksi se on säilytettävä tuleville sukupolville. Ympäristöarvoilla ei näytä olevan alueelle jo muuttaneiden yritysten toiminnassa todellista merkitystä, eivätkä yritykset myöskään halua sulautua osaksi toimintaympäristöään. Tämä voisi toteutua esim kutsumalla lähiasukkaat tutustumaan yritysten toimintaan ja osallistumalla alueen yhteisölliseen toimintaan. Sellaista ei ole kertaakaan tapahtunut. Yritysalueet ovatkin asutuksen lomassa olevia mustia aukkoja. Suomi on allekirjoittanut Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen, joka on astunut voimaan Sopimuksessa allekirjoittajavaltiot mm. kiinnittävät huomiota maiseman tärkeään merkitykseen julkisen edun kannalta kulttuuriin, ekologiaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa... ovat tietoisia siitä, että maisema vaikuttaa paikalliskulttuurin muotoutumiseen ja on olennainen osa Euroopan luonnon- ja kulttuuriperintöä ja että se edistää ihmisten hyvinvointia... myöntävät, että maisema on tärkeä osa ihmisten elämänlaatua kaikkialla... Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa mm. Internetissä. Pirkkalan kunta on sitoutunut myös asuinympäristöjen kulttuuriarvojen vaalimiseen liittymällä Kotiseutuliiton vuonna 2010 koordinoimaan Jokaisen Oma Ympäristö -kampanjaan. Maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua peltomaisemaa on maanomistaja Mika Leijo kunnostanut ja vaalinut omasta aloitteestaan rakentamalla sille mm. luontopolun eli hiljaisuuden polun, kunnostamalla maillaan kulkevan osuuden vanhasta Pirkkalan ja Lempäälän välisestä maantiestä ja varustamalla sen tien laitaa reunustavalla riukuaidalla ja kynttilälyhdyillä. Hän on myös pitänyt pellot hoidettuina, mikä on peltomaiseman säilymisen edellytys. Monena vuonna pellolla on esim. seivästetty heinää perinteen ylläpitämiseksi ja ohiajavien nähtäväksi. Kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot on otettava kaavasuunnittelussa huomioon, jos sitä tällä alueella halutaan jatkaa. VAIKUTUKSET LUONTOON Ennen kuin hyvin vanha tiheä kuusivaltainen metsä nyt kaavoitettavalta alueelta kaadettiin, oli metsässä laaja lepakkoyhdyskunta. Edellisen asemakaavan valmisteluaikana alueelta kaadettiin suurin osa puustosta luontoarvoja selvittämättä

7 7(8) ja näin hävitettiin valtaosa mm. aluella pysyvästi majailleesta lepakkoyhdyskunnasta. Metsähakkuu tehtiin siitä huolimatta, että vastaaville alueille on yleensä asetettu toimenpidekielto. Tässä tapauksessa kielto jätettiin asettamatta, vaikka asukkaat sitä maankäytön suunnittelijoilta vielä erikseen pyysivät. Biologi Kari Kortteen lausunnossakin todetaan, että alueen jäljellä oleva 3-4 metriä korkea koivikko ei sovellu lepakkokolonian oleskeluun tai saalistukseen. Osa koloniasta on säästynyt ja oleilee lähinnä aluetta ympäröivissä asuinrakennuksissa. Niiden saalistusmahdollisuudet ovat jo hyvin vähäiset ja tulevat vuosikymmenen kestävän rakennushankkeen aikana tuhoutumaan kokonaan. Luonnonvaraisesti tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain 38 mukaan rauhoitettuja ja siksi on kiellettyä mm. niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Suurin osa vahingosta on jo aiheutettu ilman selvityksiä. Nyt olisi pyrittävä säästämään se, mikä on säästettävissä. Avohakkuu tehtuiin lisäksi alkukesästä kahdessa erässä n. kuukauden välein, jolloin kaikkien alueella pesivien lintujen pesintäyritykset epäonnistuivat alueen linnustolle kohtalokkain seurauksin. Yhtä laiminlyöntiä ei tule käyttää seuraavan perusteluna, vaan vielä jäljellä oleva eläimistö on suojeltava täydelliseltä hävitykseltä. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee koteja. Suurimmalle osalle ihmisistä heidän ainoa merkittävän arvokas omaisuutensa on asuinkiinteistö. Kiinteistö on hankittu ennen kaikkea perheen kodiksi, mutta se on omistajilleen myös sijoitus, jossa kiinni ovat kaikki omat ja vuosiksi lainatut varat. Ne kiinteistöt, jotka sijaitsevat nyt kaavoitettavan alueen vieressä, menettävät teollisuusrakentamisen myötä huomattavan osan arvostaan. Kiinteistövälittäjäryhmän suullisen arvion mukaan lähikiinteistöjen arvoista häviää todennäköisesti neljännes, mitä on pidettävä merkittävänä. Lisäksi on otettava huomioon se, että kiinteistöjen myyntimahdollisuus rakentamisprosessin aikana (siis n vuotta) tulee olemaan lähes mahdotonta. Tämä aiheuttaa myöskin merkittävän ongelman elämäntilanteen muuttuessa. Tähän ongelmaan törmätään vaikkapa silloin kun työ edellyttäisi muuttoa toiselle paikkakunnalle. Vaihtoehdot ovat silloin seuraavat: 1.Asukkaat voivat yrittää myydä kotinsa ja toivoa, että joku on halukas ostamaan talon teollisuusalueen ja pitkäaikaisen rakennustyömaan vierestä paikassa, jossa on lisäksi yleisesti tiedossa oleva arseenivaara. Tässä tapauksessa kiinteistö on myytävä niin alhaiseen hintaan, että joku todella haluaa sijoittaa siihen kaikista rasitteista huolimatta. Talon myyjä kärsii silloin kohtuuttomista taloudellisista tappioista. 2.Asukkaat voivat luopua tarjotusta työstä ja jatkaa asumista kodeissaan. Teollisuus- ja toimitilarakentamisen myötä asuin- ja elinympäristön laatu ja viihtyisyys heikentyvät huomattavasti. Arseenivaaran takia he joutuvat tuntemaan pelkoa perheen turvallisuuden ja terveyden puolesta. Jos projekti halutaan asukkaille aiheutuvista vaaroista ja ongelmista huolimatta viedä läpi, pitää asukkaiden asua asfalttipihojen ja peltihallien naapurissa. Siis niidenkin, jotka alunperin muuttivat Sorkkalaan luonnon läheisyyden, turvallisen kyläyhteisön ja koulun sekä maaseutumaisen ympäristön takia. Tässäkin tapauksessa asukkaat kärsivät taloudellisia tappioita asunnon arvon alenemisen myötä

8 8(8) Kumpikaan vaihtoehto ei ole Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ja suunnittelua mahdollisesti jatkettaessa on selvitettävä, miten nämä menetykset asukkaille kompensoidaan, jos kaavaa ryhdytään toteuttamaan. LOPUKSI Koiviston yritysalueen toteuttamisen vaikutukset ympäristölle ja asukkaille ovat yksinomaan negatiiviset ja myös pysyvät. Edellytämme, että arvioidaan huolellisesti, voidaanko juuri tämän alueen ottaminen toimitilarakentamiskäyttöön tässä vaiheessa perustella haitat huomioon ottaen ehdottoman välttämättömäksi. Omiksi kokonaisuuksikseen asutuksesta erilleen muodostettavat toimitila- ja teollisuusalueet ovat ympäristön kannalta huomattavasti ongelmattomampia kuin nyt suunniteltu rakentamistapa. Ns. CLX-hanke ei ole hyväksyttävä perustelu sille, että markkinointihankkeen toteuttaminen aloitetaan olemassaolevan asutuksen keskeltä. Ns. CLX- alueella on kunnan asukkaiden ja ympäristön kannalta runsaasti paremman sijainnin omaavia maa-alueita. Pirkkalan kunta on mm. työpaikkarakentamista silmälläpitäen investoinut laajoihin maa-alueisiin, joilta löytyy kyllä asukkaiden näkökulmasta vaarattomampia ja haitattomampia paikkoja näille asfaltista ja pellistä kasvatettaville liiketoimintapuistoille. Pirkkalassa Pirkkalan omakotiyhdistysten yhteistyötoimikunta Anitta Lampinen, puheenjohtaja

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Asia: Valitus vaihemaakuntakaavapäätöksestä

Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Asia: Valitus vaihemaakuntakaavapäätöksestä Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO Asia: Valitus vaihemaakuntakaavapäätöksestä Päätös: Keski-Suomen maakuntavaltuuston päätös 18 14.11.2012 Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava Valittajat: Uuraisten

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria PIRKKALA Linnakallion asemakaavan laajennus (nro 231) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria 26.11.2015 Mitä on suunnitteilla? Ilmakuva Hannu Vallas Alue sijoittuu keskeiselle paikalle

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Tienpitäjä rajanaapurina

Tienpitäjä rajanaapurina Tienpitäjä rajanaapurina Naapurina on tienpitäjä eli Uudenmaan Ely-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue, kun kiinteistö rajautuu maantiehen On tärkeää, että meitä kuullaan - Kuuleminen kuntien

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus Turvallinen ja terveellinen ympäristö? WHO terveyden määritys utopia

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA Kunnanhallitus 100 20.06.2005 Kunnanvaltuusto 52 27.06.2005 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS SAMMALISTON JA MUSTANNIEMEN ALUEELLA 48/41/413/2003 KH 100 Kh 11.05.2004 58 Sammaliston ja Mustaniemen alueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

MAISEMAN HOITO Lumon ja maiseman arvo maatilayrityksessä

MAISEMAN HOITO Lumon ja maiseman arvo maatilayrityksessä MAISEMAN HOITO Lumon ja maiseman arvo maatilayrityksessä Ympäristöneuvojakoulutus 4.6.2013 Tampere Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Etelä- Eurooppalainen maisemayleissopimus

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9 maankäyttöön liikenteeseen ja liikkumiseen tuotanto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaan sekä luonnonvarojen käyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Iso-Lehmisuon ja Matkalammikurun alue muuttuu osittain luonnontilaisesta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark Kiikoisten kunta Yli-Jaaran asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark Kiikoisten kunta Yli-Jaaran asemakaavan muutos Kiikoisten kunta 1 KIIKOISTEN KUNTA 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Jaaran kylässä, noin 1,5 km:n päässä Kiikoisten keskustasta lounaaseen päin. Alue sijaitsee Jylhänmaan maantien (12962) ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Suunnittelutarve ja säädökset

Suunnittelutarve ja säädökset Kaupunkisuunnittelulautakunta 121 14.06.2016 Suunnittelutarveratkaisu, Kirjakkala 734-574-1-2, määräala 893/10.03.00.04/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 121 Valmistelija: kaavoitusinsinööri

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE Tavoitteet

Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE Tavoitteet Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 20.10.2015 2 Tavoitteet L12 NUMMEN KEVYEN LIIKENTEEEN VÄYLÄ 103. KAUPUNGINOSA NUMMI KORTTELEIDEN 24 JA 63, KORTTELEIDEN 5, 6, 12, 38 JA 61 OSIEN SEKÄ LIIKENNE-,

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot