Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 2006"

Transkriptio

1 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti 26

2 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun avainalueita 26 Toimintaohje UPM:n sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan vahvistettiin ja yhtiön hallituksen hyväksymä toimintaohje (Code of Conduct) otettiin käyttöön vuoden 26 aikana. Toimintaohje määrittelee yleiset linjaukset, joita jokaisen UPM:läisen tulee noudattaa. UPM:n aikaisemmat politiikat on päivitetty johtajiston hyväksymiksi säännöiksi. Henkilöstö- sekä työterveys- ja turvallisuussäännöt sekä väärinkäytöksiä koskeva ja tiedonantosääntö tarkentavat toimintaohjeen käytäntöjä. Konsernin ympäristöpolitiikan korvaavat kunkin toimialan ympäristösäännöt. Kannattavuusohjelma UPM julkaisi maaliskuussa laajan, koko yhtiön kattavan ohjelman kannattavuuden palauttamiseksi. Ohjelman arvioidaan vähentävän henkilöstön määrää koko konsernissa 3 6 hengellä vuosina Henkilöstön määrä vähenee Suomessa hengellä, joista siirtyy erilaisten eläkejärjestelyjen piiriin ja 672 irtisanotaan. Suurin osa irtisanotuista on suljetun Voikkaan paperitehtaan henkilöstöä. Muut henkilöstövähennykset kohdistuvat lähinnä Saksassa, Ranskassa ja Itävallassa oleviin toimintoihin. Työtä vaille jäävien tueksi käynnistettiin mittava Työstä työhön -ohjelma. Sen tavoitteena on helpottaa erityisesti suljetun Voikkaan tehtaan henkilöstön työllistymistä, uudelleenkouluttautumista ja muuttoa toiselle paikkakunnalle. Vuoden 26 loppuun mennessä 477 voikkaalaista oli löytänyt uuden työ- tai koulutuspaikan tai siirtynyt eri eläkejärjestelyjen piiriin. Investoinnit energiantuotannossa kasvihuonekaasujen vähentämiseen UPM:n investoinnit uusiutuvilla polttoaineilla toimiviin voimalaitoksiin jatkuivat. Vuoden 26 loppupuolella otettiin käyttöön uusiutuvia polttoaineita käyttävät voimalaitokset Raumalla ja Shottonissa Isossa-Britanniassa. Chapelle Darblayn voimalaitos Ranskassa valmistuu vuonna 27. Caledonianin paperitehtaalle Isossa-Britanniassa päätettiin rakentaa voimalaitos, joka käyttää polttoaineenaan biomassaa ja tuotannossa syntyviä sivutuotteita. Voimalaitos valmistuu vuonna 29 ja vähentää UPM:n hiilidioksidipäästöjä 75 tonnia vuodessa. Tuotantokapasiteetin noston lisäksi meneillään oleva 325 miljoonan euron investointi Kymin sellutehtaan talteenottolaitokseen lisää Kymin paperi- ja selluintegraatin energiaomavaraisuutta ja vähentää ympäristökuormitusta kuten fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 26 UPM ilmoitti panostavansa lähivuosina nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksen aloittamiseen sivutuotteista ja metsäenergiapuusta. Nestemäisten biopolttoaineiden valmistus perustuisi biomassan kaasutukseen. Siihen liittyviä liiketoimintakonsepteja ja teknisiä ratkaisuja kehitetään.

3 Sisältö Tämä on UPM:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 26. Konserni julkaisee erillisen vuosikertomuksen, jossa käsitellään yhtiön toimintaa ja taloudellista tulosta. Tätä ennen yhtiö on julkaissut neljä yritysvastuuraporttia ja ennen vuotta 22 yhtiö julkaisi seitsemänä vuonna ympäristöraportin. Raportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeita soveltaen. UPM on sitoutunut noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen mukaisia periaatteita. Vertailu tämän raportin sisällön ja GRI:n suositusten sekä Global Compactin periaatteiden keskinäisestä vastaavuudesta on sivulla 43. Raporttiin sisältyvät pääsääntöisesti niiden tehtaiden ja muiden toimintojen tiedot, jotka olivat UPM:n omistuksessa koko vuoden, sekä niiden yhtiöiden tiedot, joista UPM omistaa yli 5 prosenttia. Ympäristöön liittyvät päästötiedot perustuvat kussakin maassa ja paikkakunnalla vallitsevaan viranomaiskäytäntöön ja raportointiin. UPM:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Painosmäärä on yhteensä 4. Raporttia jaetaan UPM:n eri sidosryhmille ja sitä voi tilata internetistä tai yhtiön toimipisteistä eri maissa. Internetissä raportti on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi sivulla ja englanninkielinen raportti löytyy sivulta Avaintiedot ympäristötoiminnan kehityksestä 2 Avaintiedot henkilöstöstä 3 Esipuhe 4 UPM-esittely 6 Toimintaohje 8 Ympäristövastuu 1 Hankinnat yleistä 12 sellu 12 keräyspaperi 13 metsät ja puunhankinta 14 Tuotanto 18 Energia 22 Logistiikka 24 Yhteiskuntavastuu 26 Henkilöstö 28 Sidosryhmät 34 UPM Case Tihvinän metsistä UPM:n näyteikkuna Venäjällä 16 Uusi järjestelmä kuljetusten laskentaan 25 Työstä työhön -ohjelmalla tuettiin uudelleentyöllistymistä 31 Toimintaympäristön muutos ja sidosryhmäyhteistyö 35 Liitteet 36 Toimintaohje 36 Materiaalitase 38 Sertifioidut hallintajärjestelmät 4 Puunhankinta lukuina 42 GRI ja Global Compact -vertailu 43 Tuotantolaitokset ja myyntikonttorit 44 Sanasto 46 Yhteystiedot 47 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 1

4 avaintiedot Avaintiedot ympäristötoiminnan kehityksestä Tuotantomäärien kasvusta huolimatta tuoteyksikköä kohti laskettuja päästöjä pystyttiin edelleen alentamaan. Paperi- ja sellutehtaiden fossiiliset hiilidioksidipäästöt tuotettua yksikköä kohti laskivat noin 4 prosenttia. 65 prosenttia tuotteissa käytetystä Tehtaille toimitetun sertifioidun puun osuus % Iso-Britannia Saksa Itävalta Kanda Suomi Ranska Viro Yhdysvallat Venäjä UPM:n valmistamien papereiden kuituraaka-aineet Keräyskuitu Mekaaninen massa Sellu % 6 puusta ja kuidusta oli sertifioitua vuonna 26. Polttoainejakauma Paperi- ja sellutehtaiden fossiiliset hiilidioksiidipäästöt , konserni 5 GWh 1 t CO 2 /a 1 t Biomassa Turve Fossiiliset polttoaineet CO 2 Paperin tuotanto Happomoittavat savukaasut Paperi- ja sellutehtaiden prosessijäteveden määrä t 25 milj. t 15 1 t 3 milj. t SO 2 NO X Paperin tuotanto, milj. t Kaatopaikkajätteen kokonaismäärä 1 t Paperi- ja sellutehtaiden COD-kuormitus 1 t Kokonaismäärä Paperin tuotanto, milj. t Sellun tuotanto, milj. t Kokonaismäärä Paperin tuotanto, milj. t Sellun tuotanto, milj. t milj. t UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

5 avaintiedot Avaintiedot henkilöstöstä Vuoden 26 alussa henkilöstön määrä oli ja vuoden lopussa Henkilöstö väheni henkilöllä, mistä 2 26 johtui tuotantolinjojen sulkemisesta ja toimintojen rationalisoinnista ja 165 toimintojen ulkoistuksesta. Liiketoimintojen myynneistä johtuen henkilöstömäärä väheni 68:lla. Henkilöstön määrä lisääntyi UPM Raflatacissa 161 henkilöllä. Henkilöstö alueittain , Suomi 52 % Saksa 14 % Iso-Britannia 6 % Ranska 5 % Muu EU 5 % Muu Eurooppa 5 % Yhdysvallat 4 % Kanada 3 % Kiina 5 % Muu maailma 1 % Henkilöston ikäjakauma 26 *) < Paperitoimialat Puutuotetoimiala Jalostustoimiala Toiminnot Yhteensä % >6 Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot ovat koko henkilöstön osalta pysyneet samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, kuitenkin työntekijöiden poissaolot ovat hieman lisäänty- Toimihenkilöt ja työntekijät 26, sukupuolijakauma *) % 1 8 Henkilöstön kokemusvuodet UPM:n palveluksessa henkilöä neet. Työpaikkatapaturmataajuus on 6 6 pitkän myönteisen kehityksen jälkeen pysynyt lähes edellisvuoden tasolla. 4 2 Paperitoimialat Puutuotetoimiala Jalostustoimiala Toiminnot Koko henkilöstö Toimihenkilöt, naiset Työntekijät, naiset Toimihenkilöt, miehet Työntekijät, miehet 4 2 < , yhteensä , yhteensä , yhteensä , yhteensä , yhteensä > Poissaolot, työntekijät, % säännöllisestä työajasta **) % Tapaturmataajuus, työntekijät, *)**) Työpaikkatapaturmat Sairauspoissaolot *) Luvut kattavat 97 % henkilöstöstä, tilanne vuoden lopussa. **) Suomen työsopimuskiistan vuoksi vuoden 25 poissaoloprosentit eivät ole vertailukelpoisia. UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 3

6 toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön jatkuvan kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii joustavuutta, uutta ajattelua ja valmiutta muutoksiin. Tarvitaan uusia toimintamalleja ja ennakkoluulotonta asennetta toiminnan tehokkuuden parantamiseksi ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. 4 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

7 toimitusjohtajan katsaus Hyvä lukija Vuoden aikana UPM on paneutunut yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn palauttamiseen. Maaliskuussa 26 julkaistu kannattavuusohjelma, joka sisälsi 3 6 työpaikan vähennystavoitteen vuoden 28 loppuun mennessä, koskettaa monia raskaasti, mutta on välttämätön yhtiön tulevan kehityksen turvaamiseksi. Voikkaan paperitehtaan sulkemispäätös lamaannutti hetkellisesti tehdasyhteisön; merkitsihän se 678 työpaikan menetystä. Voikkaalaiset tarttuivat kuitenkin aktiivisesti toimeen uusien työpaikkojen etsimiseksi ja käyttivät hyväkseen yhtiön Työstä työhön -ohjelman tarjoamia tukimuotoja. 575 irtisanotusta 477 olikin jo löytänyt vuoden loppuun mennessä uuden työ- tai koulutuspaikan tai siirtynyt eläkejärjestelyjen piiriin. Yhtiön jatkuvan kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii joustavuutta, uutta ajattelua ja valmiutta muutoksiin. Tarvitaan uusia toimintamalleja ja ennakkoluulotonta asennetta toiminnan tehokkuuden parantamiseksi ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Huoli ilmastonmuutoksesta on maailmanlaajuinen. UPM on vahvasti mukana kehittämässä ja ottamassa käyttöön keinoja sen torjumiseksi. Yksi vaihtoehdoista korvata fossiilisia polttoaineita hiilidioksidineutraaleilla vaihtoehdoilla on puun energiakäytön lisääminen. Metsäenergiapuun korjuun kehitystyö, missä myös UPM on ollut aktiivisesti mukana, mahdollistaakin biomassan lisäkäyttöä. Puun energiakäytön kasvun perusta ei kuitenkaan ole kestävä, jos jalostuskäyttöön sopiva puu ohjautuu energiantuotantoon tai metsät muutetaan energiapuuviljelmiksi. UPM:n toiminta perustuu uusiutuvan luonnonvaran, puun, vastuulliseen käyttöön. Optimoimme sen käytön tehokkaasti sellun, paperin, sahatavaran ja vanerin tuotannossa ja käytämme tuotannon hiilidioksidineutraalit sivutuotteet energiantuotannossa. Viime vuosikymmenien aikana olemme investoineet määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti biomassapohjaisten uusiutuvien, hiilidioksidineutraalien polttoaineiden käytön laajentamiseen. Samalla olemme panostaneet tehdasvoimalaitostemme tuotantotekniikan uudistamiseen ja tuotannon energiatehokkuuden parantamiseen. Tällä hetkellä yli puolet UPM:n omistuksessa olevasta sähköntuotannosta ei aiheuta ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä. Kaiken kaikkiaan hiilidioksidineutraalien polttoaineiden osuus UPM:n Suomen tehtaiden energiantuotannossa on 75 prosenttia ja koko konsernissa yli 57 prosenttia. Investoinnit uusiin biovoimalaitoksiin ja tuotannon energiatehokkuuteen jatkuvat edelleen. Osoitus UPM:n valmiudesta hyödyntää biomassaraaka-aine tehokkaasti ja tuottaa hiilidioksidivapaita polttoaineita on ilmoituksemme panostaa lähivuosina nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksen aloittamiseen. Tuotanto perustuu nykytuotteidemme valmistuksessa syntyvien sivutuotteiden sekä metsäenergiapuun kaasutukseen ja siten käytettävissä olevien tuotannontekijöiden tehokäyttöön. Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa jokapäiväistä työtämme ja toimintamme laatua. Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta. Vahva talous ja kilpailukyky ovat vastuullisen liiketoiminnan perusta. Se mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteutumisen nyt ja tulevaisuudessa. Jussi Pesonen Toimitusjohtaja UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 5

8 lyhyesti UPM lyhyesti Paperit Aikakauslehtipaperit UPM on maailman johtava aikakauslehtipapereiden valmistaja noin 2 %:n markkinaosuudellaan. UPM:llä on päällystetyn ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin tuotantoa 12 tehtaassa, jotka sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tuotantokapasiteetti on 5,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Euroopan ulkopuolisen myynnin osuus on noin kolmannes. Aikakauslehtipapereita käytetään yleis- ja erikoisaikakauslehtien lisäksi sanomalehtien liitteissä, mainospainotuotteissa ja myyntiluetteloissa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa ja Yhdysvallat. Asiakkaina ovat lähinnä kustantajat ja painotalot. Sanomalehtipaperit UPM on noin 15 %:n markkinaosuudellaan Euroopan suurimpia sanomalehtipaperin valmistajia. UPM valmistaa sanomalehtipaperia seitsemässä tehtaassa, jotka sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Itävallassa. Vuosikapasiteetti on noin 2,8 miljoonaa tonnia, johon sisältyy sekä standardi- että erikoissanomalehtipaperit. Käytetystä kuidusta yli 7 % on kierrätyskuitua. UPM:llä on tehtaidensa sijainnin ansiosta vahva paikallisen toimittajan asema Euroopan suurimmilla markkinoilla. Euroopan ulkopuolisen myynnin osuus on noin 1 % vuotuisesta liikevaihdosta. Sanomalehtien lisäksi käyttökohteita ovat puhelin- ja postimyyntiluettelot sekä liitteet. Pääasiakkaita ovat kustantajat ja painotalot. Hieno- ja erikoispaperit UPM on johtavia hienopapereiden valmistajia Euroopassa. Kiinassa se on yksi suurimmista päällystämättömien ja päällystettyjen hienopapereiden valmistajista. Erikoispapereissa UPM on maailman suurin tarrapapereiden valmistaja ja yksi johtavista pakkauspapereiden valmistajista Euroopassa. Hienopaperin tuotantoa on neljässä tehtaassa, jotka sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja Kiinassa. Hienopaperin tuotantokapasiteetti on 3,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tarra- ja pakkauspapereiden tuotantokapasiteetti on,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Päällystämätöntä hienopaperia käytetään muun muassa tulostus- ja kopiopapereina, kun taas päällystettyä hienopaperia käytetään suora mainonnassa, aikakauslehdissä ja vaativissa painotöissä. Hienopapereita toimitetaan muun muassa tukkureille, painotaloille, kustantamoille ja paperinjalostajille. Erikoispapereita ovat tarrapaperit ja pakkauspaperit. Niitä toimitetaan teollisille paperinjalostajille. Aikakauslehtipaperit 26 Osuus kon sernista Liikevaihto, M % Sijoitettu pääoma , M % Henkilöstö % Sanomalehtipaperit 26 Osuus kon sernista Liikevaihto, M % Sijoitettu pääoma , M % Henkilöstö % Hieno- ja erikoispaperit 26 Osuus kon sernista Liikevaihto, M % Sijoitettu pääoma , M % Henkilöstö % 6 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

9 lyhyesti Jalosteet Puutuotteet Muu toiminta Jalostustoimialan yksiköt UPM Raflatac ja Walki Wisa valmistavat teknisesti vaativia, pitkälle jalostettuja erikoistuotteita. UPM Raflatac on maailman toiseksi suurin tarralaminaattien valmistaja. UPM Raflatacilla on tuotantolaitoksia Suomessa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kiinassa, Malesiassa ja Etelä- Afrikassa. Tuotteet myydään painotaloille, jalos tajille ja pakkaavalle teollisuudelle. UPM Raflatac on myös maailman johtavia radiotaajuustekniikkaan perustuvien RFID-etätunnisteiden kehittäjiä ja valmistajia. Teollisuuskääreitä valmistava Walki Wisa on alansa markkinajohtaja Euroopassa. Paperi-, puu- ja terästeollisuuden kääreiden lisäksi Walki Wisa valmistaa yhdistelmämateriaaleja pakkausteollisuudelle ja teknisiin tarkoituksiin. UPM on Euroopan suurin vanerintuottaja ja sahatuotteiden valmistajana neljänneksi suurin. Tuotantolaitoksia on Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Itävallassa. Vaneri- ja viilutehtaat, sahat ja jalostetehtaat valmistavat WISA-tuotteita, joiden päämarkkinat ovat Euroopassa. WISA-valikoimaan kuuluu rakennus- ja ajoneuvoalan pitkälle jalostettujen tuotteiden lisäksi tuotteita useisiin erityiskäyttökohteisiin. WISA-vanerit tarjoavat ratkaisuja niin rakentamiseen ja sisustamiseen kuin kuljetusja rakennusalallekin sekä useille teollisuuden erityisaloille. Viiluvalikoimaan kuuluu koivupintaviiluja huonekaluteollisuuden tarpeisiin sekä kuusiviiluja parkettiteollisuuden käyttöön. WISA-puutavaravalikoimassa on sahatavaraa ja jalostettuja puutuotteita rakennusalan ja puusepänteollisuuden eri käyttötarkoituksiin. UPM:n Muuhun toimintaan kuuluvat puunhankinta ja omat metsät, energiaosasto, logistiikkatoiminnot, konsernin kiinteistöyksikkö, konserniesikunta, osakkuusyhtiöosuudet sekä tietyt muut omistukset ja toiminnot. Avainresursseilla, kuten omalla ja osakkuusyhtiöiden tuottamalla energialla ja sellulla sekä omien metsien puuraaka-aineella, varmistetaan näiden resurssien saatavuus kilpailukykyiseen hintaan. Jalosteet 26 Osuus kon sernista Liikevaihto, M % Sijoitettu pääoma , M 53 4 % Henkilöstö % Puutuotteet 26 Osuus kon sernista Liikevaihto, M % Sijoitettu pääoma , M % Henkilöstö % Muu toiminta 26 Osuus kon sernista Liikevaihto, M % Sijoitettu pääoma , M % Henkilöstö % UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 7

10 toimintaohje Toimintaohje korostaa vastuullisuutta UPM on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan. Toimintaohje määrittelee yleiset linjaukset, joita jokaisen UPM:n palveluksessa olevan tulee noudattaa. 8 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

11 toimintaohje UPM:n hallituksen hyväksymä toimintaohje (Code of Conduct) otettiin käyttöön vuoden 26 aikana. Toimintaohje määrittelee yleiset linjaukset, joita jokaisen UPM:läisen tulee noudattaa. UPM:n tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteisesti kannattavaan liiketoimintaan toimimalla vastuullisesti talouteen, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Toimintaohje korostaa yhtiön sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan. Toimintaohjeessa on koottu yhteen asiakirjaan yhtiön aikaisempien politiikkojen ydinviestit. Sisällöllisesti uutta toimintaohjeessa on se, että siinä selvitetään aikaisempaa tarkemmin muun muassa eturistiriitaan ja lahjoihin sekä lahjontaan liittyviä asioita. UPM:n toiminnan laajentuessa uusille, kehittyville markkinoille on syntynyt entistä suurempi tarve yhtenäistää toimintatapoja ja ottaa yhteiskuntavastuuriskien hallinta oleelliseksi osaksi kaikkea toimintaa. Yhden yhteisen toimintaohjeen tekeminen tunnetuksi ja siirtäminen käytäntöön on helpompaa kuin useiden eri asiakirjojen. Myös UPM:n toimintaperiaatteista viestiminen ulkopuolisille sidosryhmille on tehokkaampaa yhden toimintaohjeen avulla. Sarbanes-Oxley-lain vaatimusten mukaisesti toimintaohjetta on tehty tunnetuksi vuoden aikana ylimmästä johdosta alkaen läpi koko organisaation. Vuoden loppuun mennessä 75 prosenttia henkilöstöstä oli osallistunut toimintaohjetta käsittelevään perehdytykseen. Toimintaohjeesta on painettu kirjanen kymmenellä eri kielellä, ja se on jaettu koko henkilökunnalle. Ohje on sisällytetty myös osaksi henkilöstön kehityskeskusteluja ja koulutusta. UPM:n sisäinen tarkastus valvoo tarkastuskäynneillään myös sitä, kuinka toimintaohje tunnetaan. Henkilöstö tai muut asianosaiset voivat ilmoittaa epäillystä toimintaohjeen rikkomuksesta nimettömänä ja luottamuksellisesti suoraan konsernin sisäiselle tarkastukselle sähköisesti osoitteessa UPM:n aikaisemmat politiikat on päivitetty johtajiston hyväksymiksi säännöiksi. Henkilöstö- sekä työterveys ja -turvallisuussäännöt sekä väärinkäytöksiä koskeva ja tiedonantosääntö tarkentavat toimintaohjeen käytäntöjä. Konsernin ympäristöpolitiikan korvaavat kunkin toimialan ympäristösäännöt. Toimintaohje: Yhtiön hallintotavasta kerrotaan vuosikertomuksessa: UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 9

12 ympäristövastuu environment Ympäristövastuu Ympäristöasioiden hoito on osa UPM:n johtamista ja toimintaa organisaation eri tasoilla. UPM on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa ja haluaa olla yksi alansa johtavista toimijoista. 1 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

13 11

14 hankinta UPM:n ostotoiminto keskitettiin vuoden 26 lopussa yhdeksi, globaaliksi organisaatioksi. Uuden organisaation yhtenäiset ostoprosessit parantavat yritysvastuuseen liittyvien riskien hallintaa ja selkiyttävät toimittajille asetettuja vaatimuksia. Vastuullisuus korostuu hankinnoissa Ostotoiminto vastaa kaikista UPM:n hankinnoista lukuun ottamatta puuraaka-ainetta, keräyskuitua, jalostuksen papereita ja energiaa. Vuoden 26 lopussa toteutettu ostotoiminnon keskittäminen yhtenäistää toimintatapoja. Siten voidaan paremmin hyödyntää UPM:n suuruus ostajana. Uudistuksen myötä UPM:n ostotoiminnan toimittajavaatimuksia terävöitetään, ja kevään 27 aikana konsernissa laaditaan ostotoiminnolle yhtenäiset toimittajavaatimukset, joihin sisältyvät myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat. Selluhankinta UPM:llä on neljä omaa sellutehdasta Suomessa ja yhtiö omistaa 47 prosentin osuuden suomalaisesta Botniasta. Näiden tehtaiden tuotanto takaa UPM:lle noin 95 prosentin selluomavaraisuuden. UPM ristiinarvioi vuoden aikana yhtiön omat sellutehtaat Suomessa. Tällä varmistetaan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto ja vähennetään ympäristöriskejä. Ulkopuolisia selluntoimittajia UPM:llä on Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Indonesiassa. Kun ulkopuolisia selluntoimittajia valitaan, perusedellytyksenä on, että ne hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan UPM:n toimintaohjeen periaatteita. Sellutoimittajia ja niiden puunhankintaa arvioidaan säännöllisesti, ja uusien toimittajien toiminta arvioidaan paikan päällä ennen kuin sopimus solmitaan. Kaikki ulkopuoliset selluntoimittajat raportoivat UPM:lle vuosittain tiedot muun muassa puun alkuperästä, sertifioidun kuidun määrästä ja ympäristökuormituksesta. Jos toimittajalla on puun alkuperän jäljitysjärjestelmä, sertifioidun kuidun määrä raportoidaan kuukausittain. Lisäksi toimittajat raportoivat vuosittain esimerkiksi henkilöstöön ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista sekä yhteistyöstä paikallisten sidosryhmien kanssa. Uruguayn sellutehdashanke UPM osallistuu osakkuusyhtiönsä Botnian sellutehdashankkeeseen Uruguayssa 67 miljoonan dollarin pääomasijoituksella. Investointi turvaa UPM:n lyhytkuitusellun saatavuutta ja riittävyyttä kilpailukykyisesti sen hienopaperitehtaille Kiinassa ja Euroopassa. Sellutehtaan on määrä käynnistyä vuoden 27 syksyllä, ja sen vuosikapasiteetiksi tulee noin miljoona tonnia. Valmistuttuaan tehdas on yksi uudenaikaisimmista maailmassa. Tehdas käyttää parasta saatavilla olevaa teknologiaa, mikä takaa mahdollisimman vähäisen ympäristökuormituksen. 12 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

15 hankinta SELLUNHANKINTA 26 tavoitteiden toteutuminen Lisätään sellun ostoa toimittajilta, joilla on sertifioitu puun alkuperän jäljitysjärjestelmä: Useat toimittajat saivat sertifioidun puun alkuperän jäljitysjärjestelmän ja aloittivat raportoinnin vuoden 26 aikana. Arvioidaan paikan päällä useiden toimittajien puunhankintaa ja ympäristöpäästöjä: Suurin osa toimittajista arvioitiin paikan päällä. Tavoitteet 27 Kaikki sellu on peräisin toimittajilta, joilla on sertfioitu puun alkuperän jäljitysjärjestelmä. Enemmän sellua toimittajilta, jotka täyttävät parhaan mahdollisen teknologian (BAT) vaatimukset. PUUNHANKINTA 26 tavoitteiden toteutuminen Metsäsertifioinnin edistäminen ja sertifioidun puun osuuden lisääminen: Tehtaille toimitetun sertifioidun puun osuus kasvoi Baltiassa, Kanadassa, Ranskassa, Suomessa ja USA:ssa. UPM:n puun alkuperän jäljitysmallin käyttöönotto kattavasti metsäosastoilla: Malli otettiin käyttöön USA:ssa ja Venäjällä. Alkuperän jäljitysjärjestelmä on nyt käytössä kaikilla metsäosastoilla ja kattaa kaiken UPM:n tehtaille toimittaman puun. Ympäristöhallintajärjestelmän (EMS) rakentaminen Baltian ja Venäjän uusille metsäosastoille: Järjestelmät valmistuivat käyttöön otettaviksi sekä Baltiassa että Venäjällä. Biodiversiteetin huomioon ottavan metsänkäsittelyn kehittäminen: Yhtiön omia metsiä Kanadassa, Suomessa, Isossa-Britanniassa, ja USA:ssa koskeva ohjelma valmistui. Tavoitteet 27 Metsäsertifioinnin edistäminen ja sertifioidun puun osuuden lisääminen Biodiversiteetin huomioon ottavan metsänkäsittelyn kehittäminen ja kouluttaminen Ympäristöhallintajärjestelmien yhtenäistäminen Keräyskuidun hankinta UPM on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin keräyspaperin käyttäjä painopapereissa. Keräyskuitua käytetään seitsemällä UPM:n paperitehtaalla viidessä eri maassa: Isossa- Britanniassa, Itävallassa, Saksassa, Suomessa ja Ranskassa. UPM käyttää keräyskuitua sanomalehtipaperin lisäksi myös SC- ja LWCpapereiden valmistukseen. Käyttö vuonna 26 oli noin kolme miljoonaa tonnia. Keräyspaperin talteenottoaste kasvaa kaikkialla maailmassa. UPM:n käyttämästä keräyspaperista noin 8 prosenttia on peräisin kotitalouksista ja loput painotaloista. Euroopassa jätehuolto on tavallisesti kuntien vastuulla, ja eri maissa paperinkeräykseen liittyvät kysymykset on ratkaistu eri tavoin. UPM hankkii keräyspaperin joko kunnilta tai jätehuoltoyrityksiltä. Pohjoismaat 36 % Iso-Britannia 14 % Muu Eurooppa 2 % Amerikka 22 % Aasia 8 % Mineraalien hankinta 26 yhteensä t 1 t Keräyspaperin käyttö UPM:ssä Chain of Custody -sertifioitujen ulkopuolisten sellutoimittajien osuus t 6 % UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 13

16 hankinta Keräyspaperin käyttö edellyttää hyvin toimivia keräys- ja lajittelujärjestelmiä. UPM:n tavoitteena on varmistaa sopivan keräyspaperin saatavuus. Siihen pyritään toimimalla tehokkaasti hankintalähteiden lähellä ja vaikuttamalla keräysjärjestelmien suunnitteluun ja keräyspaperivirtojen hallintaan. Puunhankinta Puun alkuperä tunnetaan yhä tarkemmin Vuonna 26 UPM:n tehtailla käytettiin puuta yhteensä 26 miljoonaa kuutiometriä ja metsäenergiapuuta 1,68 terawattituntia. Konsernin puunhankintayksiköt vastaavat puuraaka-aineen ja metsäenergiapuun hankinnasta tehtaille sekä UPM:n vastuulla olevien metsien kestävästä käytöstä ja hoidosta. Puu hankitaan omista ja valtion metsistä sekä yksityismetsistä. UPM on sitoutunut kestävään metsätalouteen ja metsien käsittelymenetelmiin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin, kestävän metsätalouden periaatteisiin (toimintaperiaatteet: sustainableforestry). Sertifioidun puun osuus kasvoi UPM tukee ja käyttää luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä. Metsäsertifioinnilla voidaan edistää tasapainoisesti metsien hoidon taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristötavoitteita. UPM pyrkii lisäämään sertifioidun puun käyttöä kaikilla tehtaillaan. Noin 65 prosenttia kaikesta yhtiön tehtailla käytetystä puuraaka-aineesta on peräisin sertifioiduista metsistä. Sertifioidun puun osuus lisääntyi 3 prosenttiyksiköllä vuodesta 25. Yhtenäinen puun alkuperän jäljitysmalli kaikilla metsäosastoilla Puun alkuperän jäljitysjärjestelmä (Chain of Custody) mahdollistaa sertifioidun puuraakaaineen seurannan ja raportoinnin. UPM aloitti oman puun alkuperän jäljitysjärjestelmän rakentamisen vuoden 25 alussa. Sen avulla voidaan osoittaa sertifioidun puun ja kuidun osuus tuotteissa sertifiointijärjestelmittäin ja yhteensä. UPM:n malli täyttää sekä PEFC- että FSCsertifikaattien vaatimukset. Jäljitysmallin käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja se on nyt käytössä kaikilla UPM:n metsäosastoilla. Järjestelmä on sertifioitu kussakin maassa paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Järjestelmä on käytössä myös useilla tehtailla (sivu 4 42). Yhtenäinen monimuotoisuusohjelma konsernin metsille Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen talousmetsissä on ollut pitkään UPM:n tärkeimpiä tavoitteita metsänhoitomenetelmiä kehitettäessä. Yhtiö on toteuttanut yhdessä ulkopuolisten tutkijoiden ja useiden eri sidosryhmien kanssa monia hankkeita, joissa on selvitetty uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tai elinympäristöjen säilymistä talousmetsissä. Hankkeita on toteutettu yhtiön omissa tai sen hoidossa olevissa metsissä Suomessa, Isossa- Britanniassa, Kanadassa ja USA:ssa. Vuoden 26 yhteistyöhankkeita ovat olleet Suomessa muun muassa valkoselkätikan suojelu, lehto-, palo- ja harjulajiston turvaaminen sekä vesitalouden ennallistaminen Repoveden alueella. Isossa-Britanniassa teitä rakennettaessa on sijoitettu muun muassa lintu- ja lepakkolaatikoita teiden varteen. 14 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

17 hankinta UPM:n hallinnoimat metsät, 1 ha 1) Iso- Britannia Itävälta Kanada Ranska Saksa Suomi Venäjä Viro Yhteensä Yhtiön metsät Vuokrametsät 2) Yhtiön hoidosa olevat metsät 3) Yhteensä Puunkäyttö 26, milj. m³ Iso- Britannia Itävalta Kanada Ranska Saksa Suomi Venäjä Viro Yhdysvallat Yhdysvallat Yhteensä,254 1,8,834,485,645 21,687,641,4,49 26,84 1) Uruguayssa UPM:n osakkuusyhtiö Botnian Forestal Oriental SA -yhtiö omistaa noin 161 hehtaaria maata, josta 83 hehtaaria on eukalyptusviljelmiä. 2) Hakkuuoikeudet Kanadassa vuokrattu New Brunswickin osavaltiolta ja Venäjällä Venäjän valtiolta. 3) Enimmäkseen yksityisiä metsänomistajia. UPM:n valmistamien papereiden kuituraaka-aineet Tehtaille toimitetun sertifioidun puun osuus % % Iso-Britannia Saksa Itävalta Kanda Suomi Ranska Viro Yhdysvallat Venäjä Keräyskuitu Mekaaninen massa Sellu Puun hankinta alueittain 26 % Puun käyttö puutavaralajeittain 26 % Suomi ja Baltia 65 % Hiomopuu 22 % Venäjä 16 % Sellupuu 26 % Keski-Eurooppa 8 % Hake 2 % Iso-Britannia 5 % Tukit 3 % Pohjois-Amerikka 6 % Puru 2 % UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 15

18 hankinta UPM CASE Tihvinän metsistä UPM:n näyteikkuna Venäjällä UPM omistaa 99 prosenttia ZAO Tihvinsky Komplexny Lespromhozista, jonka se hankki syksyllä 25. Yhtiöllä on hakkuuoikeudet 185 hehtaarin metsäalueelle. Alueelta korjatut tukkipuut käytetään UPM:n tehtailla Venäjällä ja kuitupuu viedään Suomeen. Vuonna 26 aloitettiin yhtiön toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Liiketoimintakonseptin kehittämisen lisäksi kehityskohteita ovat olleet työterveys- ja -turvallisuusasiat sekä työtapaturmien ehkäisy, ympäristöasiat, puun korjuu, metsänhoidon suunnittelu, hallinto sekä henkilöstön koulutus. Kehittämistyötä ovat tukeneet useat eri tahot, kuten tutkijat, viranomaiset ja paikalliset sidosryhmät. Yksi kehityshankkeiden tavoitteista oli kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien kriteerien täyttäminen. Vuoden 26 lopussa ulkopuolinen auditointiyhtiö SGS Vostok Limited teki Tihvinskyn metsissä FSC-sertifiointijärjestelmän periaatteiden ja vaatimusten mukaisen ulkopuolisen auditoinnin. Auditoija esitti FSC:n päättäville elimille sertifikaatin myöntämistä. UPM jatkaa Tihvinskyn toimintojen kehittämistä. Tavoitteena on määritellä sen metsänhoidolle Venäjällä parhaat käytännöt, jotka ovat sekä taloudellisesti että ekologisesti tehokkaita. Eri hankkeiden perusteella on tunnistettu metsien monimuotoisuuden tärkeimmät, kehitystä vaativat osa-alueet. Vuoden 26 aikana niiden toteuttamista varten luotiin yhteinen toimintaohjelma kaikille konsernin metsille. Puunhankinta Venäjällä UPM hankkii puuta Venäjältä noin 5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puu toimitetaan yhtiön tehtaille Suomessa ja Virossa sekä Venäjällä UPM:n tehtaille ja Botnian sahalle. Puunhankinnasta huolehtii vuoden 25 keväällä perustettu puunhankintayhtiö OOO UPM-Kymmene Forest Russia. Vuonna 26 yhtiölle rakennettiin toimintajärjestelmä, joka sisältää sekä laatu- että ympäristöasiat (ISO 91, ISO 141). Puun alkuperän jäljitysjärjestelmä, joka täyttää FSC-standardin vaatimukset, auditoitiin vuonna 26. Sertifioinnin vahvistuttua myös Venäjältä hankitusta puusta pystytään ilmoittamaan sertifioidun puun osuus. UPM-Kymmene Forest Russian koko henkilökunta on osallistunut toimintaohjetta koskevaan koulutukseen. Lisäksi on toteutettu erillinen koulutusohjelma UPM:n arvoista ja erilaisten kulttuurien yhteensovittamisesta sekä ympäristöasioista. UPM hankki vuoden 25 lopulla enemmistöosuuden venäläisestä puunhankintayhtiöstä Tihvinässä. Sen toiminnan kehittämisestä kerrotaan tarkemmin tämän sivun UPM Casessa. Venäjän puun alkuperä ja laillisuus UPM on jo vuodesta 1996 lähtien seurannut puun alkuperää Venäjällä. Sitä koskeva uusi TraceIt-sivusto avattiin vuonna 26. Sivustoa olivat kehittämässä yhteistyökumppaneina Axel Springer ja Otto Saksasta sekä the Guardian Media Group Isosta-Britanniasta. (www.upm-kymmene.com/traceit). UPM edellyttää puuntoimittajiltaan vastuullista, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa toimintaa. Vuonna 26 UPM on selvittänyt erityises - ti näitä asioita kaikkien puuntoimittajiensa osalta. UPM on sitoutunut lailliseen ja kestävään metsänhoitoon. Yhtiö kantaa huolta laittomista hakkuista ja pyrkii kaikin tavoin omassa toiminnassaan varmistamaan, että hankitun puun alkuperä tunnetaan. Puuntoimittajilta vaaditaan alkuperäilmoitus, ja lisäksi UPM tarkistaa Venäjällä maastossa vuosittain yli 2 hakkuukohdetta. Maastoarvioinneissa tarkastetaan, että yhtiön puunhankinta on Venäjän lainsäädännön, viranomaislupien ja UPM:n asettamien vaatimusten mukaista. Jos vakavia sopimusrikkomuksia ilmenee, yhteistyö puuntoimittajan kanssa lopetetaan. Greenpeace julkaisi syyskuussa 26 raportin, jossa väitettiin Venäjän Karjalasta hankitun, UPM:lle tulevan puun olevan laitonta. UPM teki lokakuussa kyseisellä alueella puuntoimittaja- ja maastoarvioinnin varmistaakseen, että puu on laillisesti hankittua. DNV (Det Norske Veritas) oli mukana todentamassa arvioinnin tulokset. UPM:n toimittajat ovat toimineet hakkuulupien ja teknisten ohjeiden mukaisesti sekä noudattaneet Venäjän lakia. DNV:n tarkastusraportti, UPM:n raportti ja kaikki kohteisiin liittyvät dokumentit ovat luettavissa osoitteessa: 16 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

19 hankinta Tunnustusta metsäasioiden kehittämiselle UPM on saanut vuoden aikana tunnustusta useilta ulkopuolisilta sidosryhmiltä. UPM:n, WWF:n ja DNV:n yhteistyö metsäsertifiointijärjestelmien rinnakkaisvertailusta sai Forest Leadership -palkinnon Kanadassa. Palkinto jaetaan eri organisaatioiden, kuten esim. luonnonsuojelujärjestöjen ja yritysten välisestä yhteistyöstä kestävän metsänhoidon edistämiseksi. UPM:n rinnakkaisvertailu tehtiin Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin vuonna 25. UPM:n globaali puun alkuperän jäljitysmalli sai ensimmäisen palkinnon Suomessa Sitran hallinnoimassa ympäristökilpailussa, joka on osa Euroopan komission Euroopan ympäristöpalkinnot 26 -kilpailua. Tässä kilpailussa sai kunniamaininnan myös UPM:n Vastuullinen puunhankinta Venäjällä -hanke. UPM:n puunhankintayhtiö UPM Tilhill Isossa-Britanniassa sai arvostetun työterveys- ja turvallisuuspalkinnon, RoSPA Occupational Health&Safety Awardin. Toimittaja- ja maastoarvioinnit Venäjällä Kokonaismäärä, miljoonaa m 3 5,7 5,2 Tuonti Suomeen, miljoonaa m 3 4,4 4,3 Toimittajien määrä 2 (1 351 Alkuperätodistus, % toimitetusta määrästä Puun alkuperätiedon dokumentointi, % - hyvä hyväksyttävä huono hylätty 1 1 (3 Arvioiduilta toimittajilta hankitun puun määrä, % kokonaistoimituksista 8 85 Toimittaja- ja maastoarvioinnit - toimittaja-arvioinnit maastoarvioinnit Hakkualuearviointien tulos - hyvä (ei yhtään poikkeamaa) hyväksyttävä (lieviä poikkeamia) huono tai hylätty (huomattavia poikkeamia) - - Alkuperätiedon laatu, % toimitetusta määrästä ( ) UPM Forest Russia on vastannut vuodesta 26 puutoimituksista UPM:n Venäjän tehtaille. 2) Järjestelmä uusittu vuonna 25. 3) Kaksi toimittajasopimusta irtisanottu. Lisätietoja: UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 17

20 tuotanto Asiakkailta saatiin eniten kysymyksiä koskien ilmastonmuutosta, puun alkuperää ja kemikaalien käyttöä. Ympäristökuormitusta vähennetään toimintaa jatkuvasti parantamalla Ympäristöasioiden hoito on osa UPM:n johtamista ja toimintaa organisaation eri tasoilla. Lähes koko UPM:n tuotannollinen toiminta kuuluu ISO 141 -standardin mukaisesti sertifioitujen ympäristöhallintajärjestelmien piiriin, jotka ovat osa yhtiön johtamisjärjestelmää. UPM on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen myös ympäristöasioissa ja haluaa olla yksi alansa johtavista toimijoista. UPM:n omat sisäisesti määritellyt tavoitteet ja niiden seuranta sekä parhaiden käytäntöjen käyttö ohjaavat tehtaiden toimintaa. Viranomaisten asettamat lupaehdot ja niiden täyttäminen on peruslähtökohta. EU-alueella on käytössä yhtenäislupamenettely, joka määrittelee tehdaskohtaiset rajat päästöille veteen, ilmaan ja maahan. Euroopan ulkopuolella noudatetaan kansallisia ja paikallisia lakeja. Lupaehtojen täyttymistä seurataan säännöllisin mittauksin ja tehtaat raportoivat poikkeamista välittömästi sekä viranomaisille että konsernin sisällä. Päästöjen jatkuvan seurannan avulla ylitykset pyritään välttämään ja korjaustoimenpiteet aloittamaan nopeasti. Ennakkotoimenpiteistä huolimatta ympäristölupien joidenkin ehtojen vähäisiä, lyhytaikaisia ylityksiä tapahtui vuonna 26. Näkyvin ympäristövahinko sattui Kymin sellutehtaalla heinäkuussa, kun Kymijokeen pääsi valumaan keittolipeää putkirepeämän vuoksi. Tilanne saatiin nopeasti hallintaan yhdessä viranomaisten kanssa. Viranomaisten mittausten mukaan vesistövaikutukset jäivät vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi eikä se aiheuttanut tehtaan lupaehtojen ylitystä. Ympäristökuormituksia pyritään vähentämään ensisijaisesti hyvällä suunnittelulla, raaka-aineiden valinnalla ja prosessin sisäisin toimenpitein. Vedet kierrätetään ja puhdistetaan ennen vesistöön joutumista ja kiinteät jätteet pyritään käyttämään mahdollisimman suurelta osin uudelleen materiaalina tai energiana. Paperi- ja sellutehtaiden prosessijäteveden määrä tuotettua tonnia kohti väheni noin 6 prosenttia vuonna 26. Vuoden aikana ristiinarvioitiin sellutehtaat ympäristöriskien edelleen vähentämiseksi. Arviointeja jatketaan vuonna 27 paperitehtailla. Ympäristömerkki hienopapereille Asiakkailta saatiin eniten kysymyksiä koskien ilmastonmuutosta, puun alkuperää ja kemikaalien käyttöä. UPM on jatkanut uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä. Myös puun alkuperän varmistamisessa on edistytty, ja tehtaille tulevan sertifioidun puun määrä on kasvanut. UPM:n oman tuotemerkin alla myytäville hienopaperilajeille myönnettiin Euroopan ympäristömerkki eli EU-kukka syksyllä 26. Ensimmäisenä ympäristömerkin käyttöoikeuden saivat toimistopaperit, joita valmistetaan 18 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

21 tuotanto Paperi- ja sellutehtaiden prosessijäteveden määrä Paperi- ja sellutehtaiden COD-kuormitus Sellutehtaiden AOX-kuormitus 1 t 3 milj. t 12 1 t 12 milj. t 12 t 6 milj. t 3, , , , , , , Kokonaismäärä Paperin tuotanto, milj. t Kokonaismäärä Paperin tuotanto, milj. t Kokonaismäärä Valkaistun sellun tuotanto, milj. t Sellun tuotanto, milj. t Sellun tuotanto, milj. t Prosessijäteveden määrä paperi- ja sellutonnia kohti COD-kuormitus paperi- ja sellutonnia kohti AOX-kuormitus valkaistua sellutonnia kohti 6 m 2 /t 4 kg/t,4 kg/t 5 4 3,3 3 2, , , Sellutonnia kohti Paperitonnia kohti Sellutonnia kohti Paperitonnia kohti Yhden paperikilon valmistuksesta syntyvä jätevesimäärä (noin 14,5 litraa) vastaa keskimäärin päivittäiseen astianpesuun kotitaloudessa käytettyä vesimäärää. Papeteries de Docellesissa Ranskassa, Kymin paperitehtaalla Suomessa ja Nordland Papierissa Saksassa. Saksassa, Schongaun paperitehtaalla valmistettava UPM Eco -aikakauslehtipaperi otti myös EU-kukan käyttöön vuonna 26. Lisäksi toimistopaperivalikoimaa laajennettiin PEFC- ja FSC-leimatuilla tuotteilla. Riskienhallintaan panostettiin UPM:n kaikkien tehtaiden ympäristötoiminta, riskit, ohjeet ja käytännöt on käyty läpi vuosina Kampanja jatkui edelleen vuonna 26. Kampanjan tavoitteena oli lisätä ympäristötietoisuutta, vähentää päästöjä ja parantaa riskien hallintaa. Ympäristönsuojeluinvestoinnit UPM:n ympäristönsuojeluinvestoinnit vuonna 26 olivat 33 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat jäte - vedenpuhdistuslaitosten käyttövarmuuden lisäämiseen ja lietteiden käsittelyyn. Ympäristönsuojelun käyttökulut ilman poistoja olivat 18 miljoonaa euroa. Vedenkäyttö edelleen vähentynyt Paperi- ja sellutehtaiden prosessijäteveden määrä tuotettua tonnia kohti väheni noin 6 prosenttia. Esimerkiksi Stracelin paperitehtaalla jäteveden määrä on vuodesta 23 lähtien vähentynyt lähes 5 prosenttia tehtaan sisäisin toimenpitein. Paperi- ja sellutehtailla vettä käytetään tuotannossa ja jäähdytyksessä. Vesi kiertää prosesseissa useaan kertaan ennen kuin se johdetaan tehtaan jäteveden puhdistamolle. Suurin osa jätevesien sisältämästä kiintoaineesta ja happea kuluttavista yhdisteistä poistetaan ennen kuin ne joutuvat vesistöön. Tehtaiden keskimääräinen kemiallinen hapenkulutus (COD) väheni noin 4 prosenttia vuonna 26. Vedenkäytön vähentäminen on jatkuvana tavoitteena kaikilla paperi- ja sellutehtailla. Samalla pystytään vähentämään ympäristökuormaa, parantamaan energiataloutta ja ottamaan talteen mahdollisimman suuri osa veteen liuenneista pigmenteistä. Päästöt ilmaan UPM:ssä eniten päästöjä ilmaan syntyy paperi- ja sellutehtaiden energiantuotannosta. Ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia fossiilisen hiilidioksidin päästöjä, niin sanottuja kasvihuonekaasupäästöjä, on onnistuttu vähentämään lisäämällä johdonmukaisesti uusiutuvien polttoaineiden osuutta UPM:n energiantuotannossa (sivu 22). Muita päästöjä ilmaan ovat rikkidioksidi ja typen oksidit. Vuonna 26 hiilidioksidin päästöt tuotettua paperitonnia vähenivät noin 4 prosenttia, rikkidioksidin päästöt vähenivät vastaavasti vajaa 5 prosenttia ja typen oksidien päästöt yli 6 prosenttia. 19 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 19

22 tuotanto TUOTANTO 26 tavoitteiden toteutuminen Vesi Keskeistä vedenkäytön ja jäteveden määrän vähentäminen: Prosessijäteveden määrä paperi- ja sellutonnia kohti aleni 6 prosenttia. Eniten prosessijätevesimäärä aleni Stracelin tehtaalla Ranskassa. Kaukaalla prosessijäteveden määrän vähentäminen viidellä prosentilla vuodesta 25: Toteutunut Vedenkulutuksen, kiintoaineiden ja COD-kuormituksen vähentäminen Changshussa Kiinassa: Toteutunut Tutkimus suljetusta vesikierrosta Nordlandin tehtaalla Saksassa: Toteutunut Ilma Keskitytään vähentämään paikallisesti merkittäviä päästöjä: Typenoksidipäästöt tuotettua paperitonnia kohti alenivat yli 6 prosenttia ja rikkioksidipäästöt vähenivät vajaa 5 prosenttia vuoteen 25 verrattuna. Jäähdytystornien korvaaminen lämmönvaihtimiksi legionellariskin ja hajuhaittojen välttämiseksi Stracelin tehtaalla Ranskassa: Toteutunut VOC-päästöjen vähentäminen edelleen WalkiWisan Pietarsaaren tehtaalla: Työ jatkuu edelleen Maaperä Keskeistä kaatopaikkajätteen vähentäminen: Kaatopaikkajätteen määrä tuotettua paperitonnia kohti kasvoi 25 prosenttia. Suomen sellu- ja paperitehtaiden kaatopaikkajätteen määrä kasvoi 58 prosentilla, koska jätettä ei pystytty hyötykäyttämään suunnitellulla tavalla. Jätteiden uudelleenkäytön parantaminen Caledonianin tehtaalla Isossa-Britanniassa: Työ jatkuu edelleen. Jämsänkosken ja Kaipolan voimalaitoksen tuhkan hyötykäytön lisääminen: Uusia käyttökohteita, esimerkiksi metsäautoteiden rakentamista on tutkittu. Tavoitteet 27 Prosessijäteveden määrän vähentäminen paperitehtailla 5 prosentilla vuoteen 26 verrattuna Prosessijäteveden määrän vähentäminen sellutehtailla 5 prosen - tilla vuoteen 26 verrattuna Kiintoainepäästöjen vähentäminen aikakauslehtipaperitehtailla 1 prosentilla Tehtailla ja toiminnoilla käytössä yhtenäinen ympäristöhallintajärjestelmärakenne Jalostustehtaiden prosesseissa syntyy haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä (Volatile Organic Compounds). Nämä päästöt vähenevät, kun liuotinpohjaisia aineita korvataan muilla vaihtoehdoilla. Sellun valmistuksessa syntyy pahanhajuisia rikkiyhdisteitä eli TRS-päästöjä (Total Reduced Sulphur). Näitä on vähennetty keräämällä ja polttamalla hajukaasuja, eikä hajuhaittoja enää juuri synny tehtaiden normaalikäynnin aikana. Jätteiden hyötykäytön lisääminen haaste Suomessa UPM:ssä tavoitteena on jätteiden kokonaismäärän vähentäminen ja niiden hyötykäytön lisääminen. Kaatopaikalle toimitettavan kiinteän jätteen määrä on vuodesta 25 kuitenkin lisääntynyt 25 prosenttia. Suurin yksittäinen kiinteä jätejae on tehtaiden voimalaitoksissa syntyvä tuhka. Noin 79 prosenttia (8 % 25) tuhkasta käytetään hyödyksi muun muassa maanrakentamisessa, sementti- ja tiiliteollisuudessa sekä lannoitteessa. Suomessa tuhkaa on käytetty aikaisempina vuosina varsinkin yhtiön vanhojen kaatopaikkojen sulkemiseen. Suljettavien kaatopaikkojen määrän vähentyessä myös hyötykäyttö Suomessa on vähentynyt. Tavoitteena on edelleenkin hyötykäytön lisääminen, ja mukaan on tullut uusia toimijoita, joiden kanssa hyötykäyttöä pyritään kehittämään. Maaperä UPM on saneerannut vuosien varrella vanhoja tehdasalueitaan, joissa toiminta on saattanut loppua kymmeniä vuosia sitten. Kohteista tehdään maaperätutkimus, ja jos haitallisia aineita löytyy, viranomaisten kanssa sovitaan toimenpiteistä. Vanhat tehdasalueet saneerataan teollisuuskäyttöön soveltuviksi. Lievästi pilaantuneita maa-alueita on käytetty paperitehtaiden kaatopaikkojen muotoilussa niiden sulkemisten yhteydessä. Nykyisin haitallisia aineita pääsee maaperään hyvin harvoin. Euroopan ympäristömerkki EU-kukka Lisätietoja 2 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

23 tuotanto Happomoitavat savukaasut Happamoitavat savukaasut paperitonnia kohti Jalostustuotannon VOC-päästöt *) 25 1 t milj. t 15 2,5 kg/t t 15 1 t , , , , , SO 2 NO X Paperin tuotanto, milj. t SO 2 NO X Kokonaismäärä Jalosteiden tuotanto, 1 t *) UPM Raflatac mukana vuodesta 21 lähtien. Loparex mukana luvuissa vuoteen 24 asti. Vuodesta 26 mukaan laskettu myös raaka-aineiden jäännösmonomeerien VOC-päästöt. VOC-päästöt jalostetonnia kohti *) Kaatopaikkajätteen kokonaismäärä Kaatopaikkajäte paperitonnia kohti 2,5 kg/t 3 1 t 3 kg/t 2, 1, , 1 1,5, *) UPM Raflatac mukana vuodesta 21 lähtien. Loparex mukana luvuissa vuoteen 24 asti. Vuodesta 26 mukaan laskettu myös raaka-aineiden jäännösmonomeerien VOC-päästöt. Kaatopaikkajäte puutuotekuutiota kohti *) Kaatopaikkajäte jalostetonnia kohti *) 4 kg/m 2 6 kg/t Yhden paperikilon valmistuksesta syntyy kaatopaikkajätettä keskimäärin 15 grammaa. *) Vuoteen 24 asti luvuissa mukana vain Suomen tehtaat. *) Loparex mukana luvuissa vuoteen 24 asti. UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 21

24 energia ENERGIA 26 tavoitteiden toteutuminen Energiatehokkuuden arvioinnit jatkuvat: Toteutunut Tehdasvoimaloiden hankeselvitykset jatkuvat: Toteutunut Tavoitteet 27 Energiatehokkuusarvioinnit jatkuvat. Tehdasvoimalaitosten hankeselvitykset jatkuvat. Nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksen aloittamiseen liittyvä konseptikehitys jatkuu. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen jatkuu Suurena energiankäyttäjänä UPM:n on huolehdittava mahdollisimman kilpailukykyisen ja päästöiltään vähäisen energian hankinnasta tehtailleen. Yhtiö on Suomessa sähköenergialtaan omavarainen, ja konserninlaajuisesti sähköomavaraisuus on noin 7 prosenttia. Korkean sähköomavaraisuuden ansiosta UPM on voinut tehdä pitkäjänteistä työtä ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia päästöjä syntyy eniten fossiilisten polttoaineiden käytöstä. UPM:ssä fossiilisia polttoaineita on korvattu uusiutuvilla polttoaineilla ja ydinja vesivoimalla. Yli 5 prosenttia UPM:n omistuksessa olevasta sähköntuotannosta ei aiheuta ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä. UPM on osakkuusyhtiönsä Pohjolan Voiman kautta mukana Teollisuu den Voiman ydinvoimalaitoshankkeessa, jonka on määrä valmistua vuonna 21. Kaikkiaan hiilidioksidineutraalien polttoaineiden osuus on UPM:n Suomen tehtailla 75 prosenttia ja koko konsernissa yli 57 prosenttia. UPM:n toimenpiteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi alkoivat 199-luvun alussa. Kymmenen viime vuoden aikana yhtiö on pystynyt vähentämään tuotannon hiilidioksidipäästöjä Suomessa 34 prosenttia. UPM:n Suomen tehtaiden hiilidioksidipäästöt alittivat vuoden 199 tason jo vuonna Ne ovat nyt 36 prosenttia alle kyseisen tason, vaikka paperin tuotanto UPM:n tehtailla Suomessa on samaan aikaan kasvanut 47 prosentilla. Vuoden 26 loppupuolella otettiin käyttöön uusiutuvia polttoaineita käyttävät voimalaitokset Raumalla ja Shottonissa Isossa- Britanniassa. Chapelle Darblayn voimalaitos Ranskassa valmistuu vuonna 27. UPM jatkaa työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja sähköomavaraisuuden lisäämiseksi. Caledonianin paperitehtaalle Isossa-Britanniassa on päätetty rakentaa voimalaitos, joka käyttää polttoaineenaan biomassaa ja tuotannossa syntyviä sivutuotteita. Voimalaitos valmistuu vuonna 29 ja vähentää UPM:n hiilidioksidipäästöjä 75 tonnia vuodessa. Lisäksi UPM on aloittanut selvitykset Lappeenrannan kaupungin kanssa Kaukaan tehdasalueelle yhteisyrityksenä rakennettavasta, uusiutuvia polttoaineita käyttävästä voimalaitoksesta. Metsäenergiapuun käyttö lisääntyy Uusiutuvia polttoaineita ovat esimerkiksi metsäenergiapuu, kuoripuujäte, biologisten vedenpuhdistamojen ja siistamojen lietteet ja sellutehtaiden mustalipeä. Erityisesti metsäenergiapuun käyttö on lisääntynyt. Metsä- 22 UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26

25 energia Paperi- ja sellutehtaiden fossiiliset hiillidioksiidipäästöt , konserni 1 t CO2/a 1 t 4 12 UPM:n fossiilisen hiilidioksidin päästöihin vaikuttaneita investointeja Valmistumisvuosi 1 3 Kainuun Voima, Kajaani, voimalaitos 1989 Kaipola, voimalaitos CO 2 Paperin tuotanto Paperi- ja sellutehtaiden fossiiliset hiillidioksiidipäästöt , Suomi Kaukas, Lappeenranta, kemikaalien talteenottolaitos 1991 Tervasaari, Valkeakoski, voimalaitos 1996 Alholmens Kraft, Pietarsaari, voimalaitos 21 Jämsänkoski, voimalaitos 22 Kymin Voima, Kuusankoski, voimalaitos 22 1 t CO2/a t Järvi-Suomen Voima, Ristiina, voimalaitos 22 Järvi-Suomen Voima, Savonlinna, voimalaitos 23 Wisapulp, Pietarsaari, kemikaalien talteenottolaitos Shotton, Iso-Britannia, kattilalaitos Rauman Voima, Rauma, voimalaitos 26 Chapelle Darblay, Ranska, voimalaitos 27 Kymi, Kuusankoski, kemikaalien talteenottolaitos 28 Caledonian Paper, Iso-Britannia, voimalaitos 29 CO 2 Paperin tuotanto Kioton sopimuksen vaatimustaso energiapuuta ovat hakkuutähteet, pienikokoiset raivaus- ja ensiharvennuspuut sekä kannot. Metsäenergiapuun käyttö kasvoi edellisestä vuodesta noin 5 prosenttia. UPM on ollut edelläkävijä metsäenergiapuun käytössä, ja metsäosastolla on tehty runsaasti innovatiivista työtä sen korjuun kehittämiseksi. Metsäosastolla Suomessa on käytössä metsäenergiapuun kestävää korjuuta koskevat ohjeet. Energiatehokkuuden parantaminen jatkuu Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on olennainen osa päästöjen vähentämistä. UPM:n kaikkien laitosten energiatehokkuutta arvioidaan jatkuvasti, ja toimintaa on parannettu hyvin tuloksin. Biodieseltuotanto suunnitteilla UPM suunnittelee aloittavansa lähivuosina nestemäisten biopolttoaineiden, esimerkiksi biodieselin valmistuksen metsäenergiapuusta ja tuotannon sivutuotteista. Nestemäisten biopolttoaineiden valmistus perustuu biomassan kaasutukseen, johon liittyviä teknisiä ratkaisuja kehitetään. Investointipäätös ensimmäisestä, kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoksesta on odotettavissa lähivuosina. Ensimmäisen tuotantolaitoksen sijaintipaikka on jonkin UPM:n paperitehtaan yhteydessä Isossa- Britanniassa, Ranskassa, Saksassa tai Suomessa Polttoainejakauma Konsernin sähkönhankinta GWh 6 TWh Biomassa Turve Fossiiliset polttoaineet Vastapainevoima Vesivoima Ydinvoima Lauhdevoima Lisätietoja: Ostosähkö UPM YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 26 23

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2004. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2004 Yhteiskuntavastuuraportti M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet > Sisällysluettelo iii M-realin yhteiskuntavastuun sitoumus ja periaatteet iv M-realin työturvallisuus- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU

TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 PÖRSSIT YRITYSVASTUU VUOSIKERTOMUS 2004 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2005 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 1.2.2005 tilinpäätöstiedote vuodelta

Lisätiedot

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003

WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 WE LEAD. WE LEARN. VUOSIKERTOMUS 2003 TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2004 UPM-Kymmene Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi: 29.1.2004 tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U

Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U Yritysvastuu Y M P Ä R I S T Ö R A A K A - A I N E E T Y H T E I S K U N T A V A S T U U STRATEGIA TUOTEALUEET TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA OSINKO TILINPÄÄTÖSTIEDOT HALLINTO-OHJE OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Lisätiedot

12 Toimialakatsaukset. 14 Aikakauslehtipaperit 16 Sanomalehtipaperit 18 Hieno- ja erikoispaperit 20 Tarramateriaalit 22 Puutuotteet 24 Muu toiminta

12 Toimialakatsaukset. 14 Aikakauslehtipaperit 16 Sanomalehtipaperit 18 Hieno- ja erikoispaperit 20 Tarramateriaalit 22 Puutuotteet 24 Muu toiminta VUOSIKERTOMUS 2007 Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

SISÄLLYS +10 % 2 milj. tonnia

SISÄLLYS +10 % 2 milj. tonnia METSÄ BOARD VUOSIKERTOMUS 2014 RAKENNEMUUTOKSEN LOPPUUNSAATTAMINEN KARTONKIYHTIÖKSI Metsä Boardin kartongin tuotantokapasiteetti kasvaa yli 2 miljoonaan tonniin vuodessa. 2 milj. tonnia +10 % Metsä Boardin

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ BOARDIN STRATEGIA 6 TUOTTEET 8 CARTONBOARD 10 LINERBOARD AND PAPER 12 KESTÄVÄ KEHITYS 20 TILINPÄÄTÖS 87 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 92 EMOYHTIÖN

Lisätiedot