Omaishoitaja oikeuksien ja etuuksien viidakossa. Läheisenä elämän muutostilanteissa Kampin palvelukeskus Yrjö Mattila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoitaja oikeuksien ja etuuksien viidakossa. Läheisenä elämän muutostilanteissa Kampin palvelukeskus 6.5.2015 Yrjö Mattila"

Transkriptio

1 Omaishoitaja oikeuksien ja etuuksien viidakossa Läheisenä elämän muutostilanteissa Kampin palvelukeskus Yrjö Mattila

2 Omaishoitajien kipupisteitä Vapaapäivät ja palvelusetelin käyttö Työn ja omaishoidon yhteensovitus Työttömyysturva ja omaishoito Palvelut ja niistä perittävät maksut Palkkion määrä Kunnan kriteerit omaishoidolle Määrärahasidonnaisuus Omaishoidon suhde muihin lakeihin Eläke ja tapaturmavakuutus

3 Omaishoitajan vapaat Lakisääteiset vapaat 3 vrk / kalenterikuukausi, mutta vain sitovassa hoitotyössä hoidon sitovuus oltava ympärivuorokautista / jatkuvaa. Hoidettava voi viettää enintään 7h päivässä kodin ulkopuolella. vapaat voi pitää kuukausittain tai ne voidaan jaksottaa Ongelma jaksotuksessa on se, että jaksotus vaatii kunnan suostumuksen. Säännökset puutteellisia. Laissa tulisi olla tarkemmat säännökset Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä hoitajan (lakimääräisen) vapaan aikana. - Vapaan järjestämistapa tulisi kirjata mahdollisimman yksityiskohtaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja omaishoitosopimukseen

4 Vapaan järjestämistapoja Lain mukaan hoidettavalla ja hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta valita hoitomuotoa tai paikkaa vapaan järjestämisestä. Yksimielisyyteen tulisi kuitenkin pyrkiä, vaikka kunnalla on "viimeinen sana Hoito- ja palvelusuunnitelman kirjaus on tärkeä. Kaikki omaishoitajat eivät halua hoidettavan lähtevän kodin ulkopuolelle vapaan ajaksi, kun sopivaa hoitopaikkaa ei ole tai huonoja kokemuksia

5 Sijaishoitomahdollisuus vuodesta 2011 HE 331/2010: Omaishoitajahoitajalakiin esitettiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa, joka täyttää omaishoitajalta vaadittavat edellytykset. Eduskunta hyväksyi esityksen , voimaan laki tuli 1,8,2011.Uuden lain mukaan sijaishoitaja tulee omaishoitajan kotiin hoitamaan omaishoitajan hoidossa olevia henkilöitä Edellytyksenä on, että omaishoitaja suostuu ja järjestely on hoidettavan edun mukaista. Lisäksi otettava huomioon hoidettavan henkilön mielipide. Ratkaisiko laki vapaapäivien järjestämisen ongelmat?

6 Viranhaltijoiden haastattelut 2014 Omaishoidon haasteista nousivat selvimmin esiin vapaapäiviin liittyvät ongelmat. Joissakin kunnissa vain vähemmistö omaishoitajista käytti vapaapäiväoikeuttaan. Positiivisena piirteenä oli havaittavissa vuonna 2011 voimaan tulleen sijaishoitojärjestelmän onnistuneisuus. Omaishoitajat olivat ottaneet positiivisesti vastaan mahdollisuuden saada sukulainen, läheinen, ystävä tai muu luotettava henkilö kotiin sijaistamaan omaishoitajan vapaapäiviä. Ongelmana sijaishoitajille maksettavien palkkioiden pienuus Vapaiden myöntämisessä suuria eroja kuntien välillä. Kaikki kunnat eivät vaatineet suurta sidonnaisuutta hoitoon vapaan saamiseksi, vaan vapaat myönnettiin kaikille sopimuksen tehneille Sijaishoitopankille tilaus, suuria ongelmia vapaapäivien pitämisessä, myös asenteet omaishoitoperheissä vaikeuttavat

7 Millainen korvaus, jos ei saa vapaapäiviä? Omaishoitosopimuksessa vapaapäivän määriksi oli sovittu seitsemän vuorokautta vuodessa Lain mukaisia vapaapäiviä oli jäänyt pitämättä 17 vapaapäivää. Oulun hallinto-oikeus /0116/2:. Kunnan on huolehdittava siitä, että hoidettavan hoito on omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana vapaan aikana tarkoituksenmukaisesti järjestetty eikä omaishoitajan tehtäviin kuulu hoidettavan hoidon järjestäminen vapaapäivien ajaksi. Kaupunki oli tulkinnut lakia väärin sopimusta tehdessään ja lakisääteiset vapaat olivat jääneet pitämättä omaishoitajasta riippumattomasta syystä Kaupunki oli saanut omaishoitajan kustannuksella perusteetonta etua, jonka kaupunki oli velvollinen korvaamaan omaishoitajalle Kaupunki velvoitettiin maksamaan omaishoitajalle hoitopalkkion keskimääräisen päiväkohtaisen määrän 17 vapaapäivän osalta (pieni korvaus!!) Mikä olisi oikea korvaus?

8 Palveluseteli ja omaishoito Yhä useammat kunnat antavat omaishoidon tuen palvelut ja vapaapäivät palvelusetelillä Esim. Helsingissä otettu käyttöön 125 euron palveluseteli vapaapäivien järjestämiseksi Ongelmana lain epämääräisyys Jos annetaan palveluseteli vapaapäivien pitämiseksi, tulisiko omaishoitajien palvelusetelin minimiarvo olla laissa määrätty? Entä tulisiko muissa palvelusetelillä toteutettavissa palveluissa olla lakiin perustuva palvelusetelin minimiarvo? Onko paikkoja, joissa seteliä voi käyttää riittävästi? Entä tietoa hyväksyttyjen paikkojen palveluiden laadusta? Viranhaltijat: Palvelusetelin käyttö laajenee, osa omaishoitoperheistä haluaa itse valita palveluntuottajan

9 Työn ja omaishoidon yhteensovitus: Vapaata työstä Vuonna 2011 työsopimuslain 4 lukuun lisättiin uusi 7a, jossa säädetään työstä poissaolosta perheenjäsenen hoitamiseksi. Uusi perhevapaa: Työntekijän perheenjäsen tarvitsee apua jokapäiväisissä toiminnoissa Aloite poissaoloon on tultava työntekijältä Työnantajalla on aloitteen saatuaan velvollisuus selvittää, minkälaisin järjestelyin työntekijän vapaa voisi toteutua (ei subjektiivinen oikeus) Jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Lisää omaishoitoystävällisiä työpaikkoja, koulutusta, tiedottamista

10 Viranhaltijoiden kertomaa Työn ja omaishoidon yhteensovitus näyttäisi haastattelujen pohjalta olevan mahdollista silloin, kun kysymyksessä on alimman palkkioluokan mukainen hoitotilanne. Kehitysvammaisten vanhemmat yleensä työssä

11 Omaishoitaja ja työttömyysturva Lukuisia ongelmia omaishoitajan oikeudessa työttömyysturvaan Suuri ongelma: Onko omaishoitaja työmarkkinoiden käytettävissä? Työministeriö on lähettänyt asiasta kiertokirjeen, mutta työ- ja elinkeinotoimistojen käytäntö epäyhtenäistä Varasuunnitelma hoitoon työtä tarjottaessa oltava Onko omaishoito pätevä syy erota työstä, tuleeko karenssi työttömyysturvaan?

12 Työttömyysturva Oikeuskäytäntöä: Vakuutusoikeus 4415:99: X oli eronnut omasta pyynnöstään vakinaisesta työsuhteesta toiselle paikkakunnalle muuttamisen takia, koska katsoi siten voivansa paremmin hoitaa sairasta 70 vuotiasta isäänsä. X sai omaishoidon tukea isänsä hoitamisesta. X ilmoittautui isän kotipaikkakunnalla työttömäksi työnhakijaksi ja haki työttömyyspäivärahaa

13 Työttömyysturva Työttömyyskassa eväsi X:ltä työttömyyspäivärahan kolmen kuukauden ajalta, koska katsoi X:n eronneen ilman pätevää syytä yli viisi päivää kestävästä työstä X vetosi valituksessaan siihen, että muutto kotiseudulle oli välttämätön hänen isänsä aivokasvainleikkauksen jälkeisen inhimillisemmän toipumisajan turvaamiseksi Työvoimatoimikunta totesi, että omaishoidon tuen saaminen ei sinänsä ole esteenä työttömyysturvan maksamiselle, ellei hoitotyön sitovuus ole esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. X:n katsottiin olleen työmarkkinoiden käytettävissä, sillä isän hoito oli järjestettävissä muulla tavoin siinä tapauksessa, että X saisi työtä. Työttömyyspäivärahaa voitiin maksaa omaishoidon tuesta huolimatta» jatkuu

14 Työttömyysturva Työvoimatoimikunta määräsi X:n kuitenkin karenssiin, koska hän oli eronnut työstään ilman pätevää syytä X valitti työvoimatoimikunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen Vakuutusoikeus määräsi työttömyyskassan maksamaan X:lle työttömyyspäivärahaa evätyltä ajalta ja katsoi, että X:n muuttoa toiselle paikkakunnalle vakavasti sairastuneen isän hoitamiseksi oli pidettävä pätevänä syynä työstä eroamiselle.

15 Työttömyysturva Päinvastaisiakin päätöksiä on: Vakuutusoikeus 10016:98: Työmarkkinatuki evättiin toiselta omaishoitajalta. Omaishoidosta tehdyn sopimuksen mukaan omaishoitajan äiti oli tarvinnut runsaasti apua kaikessa päivittäisessä toiminnassaan. Omaishoitaja oli todennut olevansa valmis ottamaan vastaan työtä, vaikka olikin äitinsä omaishoitaja. Tämä ei kuitenkaan auttanut Vakuutusoikeus katsoi, että omaishoitajan äidin hoidon tarpeen suuruus huomioon ottaen omaishoitajan ei katsottu kykenevän kokoaikaisen työn vastaanottamiseen hoitotyön estämättä. Omaishoitajan katsottiin työllistyvän omassa työssään eikä hänellä katsottu olleen oikeutta työmarkkinatukeen Hoitotyön sitovuus oli ratkaisevaa työttömyysturvan saamisessa

16 Työttömyysturva Jos olet omaishoitaja ja haet työttömyysturvaa : Kerro työ- ja elinkeinokeskuksessa avoimesti tilanteestasi Sinulta pyydetään kirjallinen selvitys omaishoidon ja työttömyysetuuden yhteensovittamista varten. Toimita kirjallinen selvitys tilanteestasi työ- ja elinkeinokeskukseen Liitä siihen kopiot omaishoitosopimuksesta, sekä hoito- ja palvelusuunnitelmasta, johon on kirjattu suunnitelma hoidon järjestämisestä omaishoitajan poissaolon (mm. työn) aikana

17 Maksut omaishoidossa Omaishoidossa perittävät maksut perustuvat asiakasmaksulakiin 734/1992 Kunnan järjestäessä hoidettavalle palveluja omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajaksi on maksu enintään 10,60 /vrk Maksun suuruus on sama riippumatta siitä, kuinka paljon palveluja hoidettavalle annetaan Maksu koskee myös palvelusetelillä järjestettävää kotipalvelua, kun on kysymys omaishoitajan lakisääteisestä vapaasta. Oikeustapauksia: KHO 2005:18: 1500 euroa/v ei korvannut lakisääteisiä vapaapäiviä KHO 2010:10: Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseksi myönnettyjä palveluseteleitä ei voitu käyttää hoidettavan lääkärikäynteihin eikä tämän kampaamo- ja kauneushoitolamaksuihin

18 Omaishoitoa tukevat palvelut Palvelut ja niiden hinnat tulee kirjata hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan riittävän konkreettisesti niin että omaishoitaja tarvitessaan palvelut saa Suunnitelmaa tehtäessä omaishoitajan ja hoidettavan mielipiteet ovat keskeisiä Sopimuksen teon jälkeen omaishoitotilanne ja siihen tarvittavat palvelut on arvioitava vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin.

19 Omaishoitajaa tukevat palvelut Omaishoitajalle kunnan antamia tukimuotoja ovat ohjaus ja neuvonta sekä muut sosiaalihuollon palvelut. Vähimmäisvaatimuksena on yhdyshenkilön nimeäminen kunnan puolelta, jotta omaishoitaja saa tarvittaessa tukea ja apua ongelmiinsa. Muita tukimuotoja voivat olla vertaistuki sekä harrastus- ja virkistystoiminta. Näitä myös omaishoitajajärjestöt voivat tarjota jäsenilleen Pollin OMATUKI hankkeessa testattiin erilaisia omaishoitajan tukimuotoja Elli Aaltosen työryhmämietinnön pohjalta. Psykofyysinen fysioterapia todettiin parhaaksi tukimuodoksi.

20 Maksut omaishoidossa Omaishoidon tueksi annetuista palveluista voi kunta periä maksuja tulotason mukaan. Kotihoidosta perittävälle maksulle on asetettu yläraja. Maksu saa olla enintään 35 prosenttia eläkkeestä Muita maksuja: tilapäishoito, intervallijaksot sairaalassa jne. Ongelma: Jos intervallihoito annetaan sosiaalihuoltolain mukaisessa yksikössä, maksua ei lueta terveydenhuollon maksukattoon. Vapaapäivien käyttö palveluasumisen yksikössä ei kartuta maksukattoa toisin kuin vanhusten keskuksissa. Hgissä sairaaloita siirrettiin sosiaaliviraston alaisuuteen. Polli pm ehdottanut maksujen alentamista, koska ei terveydenhuollon maksuja. Kunnalla on oikeus alentaa maksua asiakasmaksulain mukaan.. Myös itse omaishoidon tuesta voidaan periä maksu hoidettavalta KHO /1792: Omaishoidon tukena on myönnetty vain hoitopalkkio: Se ei ollut esteenä maksun määräämiselle. Omaishoidon tukea ei asiakasmaksuista annetussa laissa ole säädetty maksuttomaksi palveluksi.

21 Viranhaltijoiden kertomaa Hoito- ja palvelusuunnitelma on tärkeä työkalu omaishoidon ohjauksessa, laatimiseen keskitytään, tarpeelliset palvelut pyritään antamaan Palveluista perittävillä maksuilla on jonkin verran merkitystä siihen, käyttävätkö omaishoitoperheet palveluja omaishoidon tueksi vai eivät. Virkailijat kertoivat tapauksista, joissa tarpeellisia palveluja ei otettu vastaan palveluista perittävien maksujen korkeuden vuoksi.

22 Hoitopalkkio Hoitopalkkio sisältyy aina omaishoidon tukeen. Lain mukaiset minimipalkkiot: 353,62 /kk ja 707,24 /kk hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana. Kunnat voivat maksaa suurempia palkkioita ja päättää omista palkkioluokista, kunhan lain mukaiset minimit täyttyvät. Kunnat asettavat usein erilaisia ehtoja minimiä korkeamman palkkion saamisen edellytykseksi Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella (Helsingissä neljä maksuluokkaa: ,24 /kk, ,06 /kk, ,78 /kk,4. 353,62 /kk )

23 Palkkio, ei palkka Kunnan sosiaalihuoltolain nojalla omaishoidon tukea saaville hoitajille maksama palkkio ei ollut ennakkoperintälain 4 :ssä tarkoitettua palkkaa, vaan ennakkoperintälain 6 :ssä tarkoitettua työstä maksettua korvausta. Kunnan ei tarvinnut suorittaa palkkiosta työnantajan sosiaaliturvamaksua. (KHO /561) 6 Ennakonpidätys on toimitettava, vaikka suoritusta ei ole pidettävä palkkana: toiselle tehdystä työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetusta korvauksesta;» Olisiko normaali palkka sivukuluineen omaishoitajalle edullisempi?

24 Viranhaltijoiden kertomaa Omaishoidon hoitopalkkioissa suurta vaihtelua, laki antaa vain reunaehtoja, kunnan päättäjien arvostukset ratkaisevia Valtionavun lisäys ei näkynyt viranhaltijoiden arjessa Järjestelmän ulkopuolella huomattava määrä omaishoitajia

25 Määrärahasidonnaisuus: Kunnan yleinen järjestämisvelvollisuus Omaishoidon tuessa on kysymys kunnan yleiseen järjestämisvelvollisuuteen liittyvästä taloudellisesta tukitoimesta ja tähän tukitoimeen liittyvien palveluiden järjestämsiestä Kunnan yleinen järjestämisvelvollisuus velvoittaa kunnan järjestämään lakisääteisiä palveluja ja tukitoimia asukkailleen ja myös varaamaan kulloiseenkin tarkoitukseen talousarviossa riittävän määrärahan.

26 Määräraha oltava riittävä Kuntalain 65 :n mukaan kunnan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voida jättää talousarviosta pois Jos omaishoidon tuen määräraha on aiempana vuotena loppunut eikä määrärahaa koroteta, voidaan talousarviopäätöstä pitää jopa laittomana (ei ole edellytyksiä omaishoidon hoitamiseen!) Vanhuspalvelulaki korostaa riittävää määrärahaa

27 Aina ei määräraha riitä Eduskunnan oikeusasiamies: Perustuslaissa asetettu velvollisuus turvata eiittävät sosiaali- ja terveyspalvelut on otettav huomioon kunnissa talousarviopäätöksiä tehtäessä ja lakeja sovellettaessa. Talousarviosta päättävät luottamusmiehet ja asiaa valmistelevat virkamiehet rikkovat perustsulain säännöksissä julkiselle vallalle asetetut velvoitteet, mikäli talousarvio mitoitetaan tietoisesti tiedossa olevaa tarvetta vähäisemmäksi. Tulisiko kunnille olla taloudelliset sanktiot, mikäli eivät kykene palvelemaan kuntalaisia yhdenvertaisesti lakien edellyttämällä tavalla? Esim. Maksettu valtionosuus peritään takaisin. Vrt. Tapaus Kokkola; Omaishoito myönnettiin, mutta ilmoitettiin, että määräraha on loppu, odotettava seuraavaan vuoteen.

28 Omaishoidon suhde muihin lakeihin Omaishoito ja vammaispalvelulaki Aina ei rajanveto selvää, myös vaikeavammaisen käsitteessä ongelmia Ikääntyneellä ei oikeutta henkilökohtaiseen avustajaan Omaishoitaja ei voi olla henkilökohtainen avustaja kuin poikkeustapauksessa Omaishoito ja uusi sosiaalihuoltolaki Rajanvetoja olisi tärkeä selkiyttää

29 Tapaturmat ja eläkkeet Milloin kysymyksessä on omaishoitoon liittyvä tapaturma ja milloin kotitapaturma? Rajanvedossa ollut vaikeuksia Omaishoitajien eläkkeen karttumista ei tunneta Onko oikein, että eläkkeen karttuminen päättyy 68 vuotiaana? Monet omaishoitajat ovat iäkkäämpiä

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.4.2015 30 2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin

Lisätiedot

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja määritelmät...3 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset...3 3. Omaishoitajaa koskevat ohjeet...4

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59)

SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 (59) SOSIAALITURVAOPAS 2013 1 2 Lukijalle Munuais- ja maksaliiton Sosiaaliopas 2013 kokoaa keskeiset tiedot munuais- ja maksasairaiden sosiaaliturvasta. Opas on tarkoitettu sekä munuais- ja maksasairauksiin

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje

Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Ikääntyneiden perhehoidon toimintaohje Oulunkaaren kuntayhtymä Työversio 3 Alkusanat... 4 1 PERHEHOITO... 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö ja muu sääntely... 5 1.2 Ikäihmisten perhehoidon tarkoitus ja asiakasryhmät...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Tietoa läheistään hoitaville Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Oppaan päivitys: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ja Pieksämäen

Lisätiedot

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO

ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO Tietoa läheistään hoitaville Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry SISÄLLYS ANSIOTYÖ JA OMAISHOITO...4 OLENKO OMAISHOITAJA?...4 OMAISHOITAJAN PROFIILI...6

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot