Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien Mynämäen kunnan alueella sijaitsevia Kunta-asunnot Oy:n asuntoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien Mynämäen kunnan alueella sijaitsevia Kunta-asunnot Oy:n asuntoja"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien Mynämäen kunnan alueella sijaitsevia Kunta-asunnot Oy:n asuntoja 88/10.04/2013 Kunnanvaltuusto (hj): Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien valtuustoaloite: "Mynämäen kunnan vuokra-asuntojen taannoinen luovutuspäätös Kunta-asunnot Oy:lle oli väärä. Kunnanjohtaja VSS-haastattelussa: "Asunnot säilyvät vuokra-asuntoina. Asujan kannalta mikään ei käytännössä muutu. Vuokranantajana on jatkossa Kunta-asunnot Oy, jonka osakas Mynämäki on. Asunnot pysyvät vuokra-asuntoina ja kunta päättää jatkossakin, keitä vuokra-asukkaat ovat. Vuokrasuhteet ja vuokrat eivät siirron johdosta muutu mitenkään." KAS lupasi, ja lupaa edelleen että "vuokrasopimukset jatkuvat ennallaan, vuokrat eivät nouse, asukkaita kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan, isännöinti ja huolto hankitaan läheltä, asuntoja korjataan suunnitelmallisesti". Lupaukset eivät ole toteutuneet: Asukasvalinnasta päättää Helsingin toimistossa Kunta-asuntojen asukasvalitsija, isännöintiä hoitaa Paraislainen yhtiö, monet asunnot ovat huonokuntoisia ja vuokrien jatkuvien korotusten takia asukkaat jotka pystyvät muuttavat pois. Yhtiön entinen varatoimitusjohtaja YLE Oulun haastattelussa: "Yhtiö hinnoittelee kulujensa mukaan, jokaisen asunnon vuokra määritellään vuosittain, mutta myös kulukohtaisesti. Kuntien päätäntävalta asioissa on olematon, kunnat saavat etukäteen määrätyissä tilanteissa tiedon ja heillä on myös oikeus yhtiökokouksissa kuulla ja saavat tietää missä mennään. KAS vuokra-asuntojen vuokrausaste on pienentynyt selkeästi syksystä lähtien." Nyt yhtiö aikoo purkaa muutamia satoja asuntoja Rovaniemellä ja Pohjanmaalla vedoten huonoon käyttöasteeseen ja tyhjillään olevien asuntojen aiheuttamiin kustannuksiin. Lisäksi osa yhtiön kohteista on liian suuria, jotta niihin saisi sosiaalietuuksia ja vuokralaisia siirre tään pienempiin asuntoihin samoin vuokraehdoin.

2 Mynämäkeläiset vuokralaiset maksavat muualla Suomessa tyhjillään olevien asuntojen kuluja. Tämä yleishyödyllinen yhtiö tekee bisnestä "oikean" yrityksen tapaan, maksimoimalla tuotot ja minimoimalla kulut. Asiantilasta ei voi syyttää päätöksen aikaisia kuntapäättäjiä, silloiset päättäjät ovat toimineet sen tiedon varassa joka silloin oli käytettävissä, yhtiön lupauksiin luottaen ja hyvää tarkoittaen. Syyllisiä ei ole, mutta kärsijöitä ovat ihmiset jotka asuvat näissä asunnoissa. Perussuomalaisten mielestä kuntamme arvokkainta omaisuutta ovat sen kaikki asukkaat. Mielestämme on tärkeää että kuntalaisemme kokevat Mynämäen parhaaksi paikaksi asua, elää ja yrittää, sekä perustaa perhe, varallisuudesta riippumatta. Kuten Vakka-Suomen Sanomiin lähetetyssä mielipidekirjoituksessa lupasimme, esitämme että Mynämäen kunta tekee tarvittavat johtopäätökset ja ryhtyy nopealla aikataululla kaikkiin tarpeellisiin toimiin asuntojen kunnon parantamiseksi, vuokratason alentamiseksi sekä selvittää millä keinoin kunnan päätösvaltaa yhtiössä voidaan merkittävästi lisätä. Esitämme myös että kaikki valtuutetut, mahdollisista poliittisista erimielisyyksistä huolimatta tuke vat aloitettamme." Kunnanvaltuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanhallitus Kunnanhallitus lähettää aloitteen hallinto-osastolle valmisteltavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Asukasvalinta Asuntohakemuksen voi jättää netissä. Samalla sivulla on My nä mä en asu kas va lin taa hoitavan henkilön nimi ja yh teytiedot henkilökohtais ta yhteyden ottoa varten. Asukasvalinnassa on noudatet tava ARA:n ohjeita ja mää räyk siä. Mynämäen kunta hoiti asukasvalinnan itse alkaen asukasvalintaa on hoidettu Kun ta-asunnot Oy:ssä, koska siellä on am mattitaitoinen henkilö kunta ja asian tuntemus ohjeiden osalta. Asu kasvalin nan val von ta säilyi täs tä huoli matta kun-

3 nalla (vi ranomaistehtä vä). Kunta val voo valtio neu voston vah vistamien asu kasvalintaperusteiden nou dat tamis ta arava rajoitus lain 4 d :n, uuden korkotuki lain 11d :n ja vanhan kor ko tukilain 13 : n nojalla. Valvonta voi olla joko etu käteis val vontaa tai jälki käteisvalvontaa. Aluksi kunta suoritti val von nan etukäteisvalvontana. Etukäteisvalvonta tarkoittaa sitä, että Kunta-asunnot Oy valit see ha kijoi den joukosta ARA:n haku kri teerit täyt tävän hakijan (kri teerit: asun non tarve, tulot ja varal lisuus) ja esittää kunnal le etu käteen asian. Kunta valvoo siis tässä vaihees sa si tä, että asu kasvalin takri teerit täyt ty vät alkaen siirryttiin jälkikä teis valvontaan. Jo ka kuukausi toi mitetaan kunnalle tieto tehdyistä valinnoista ja niis tä kriteereistä, joi den pe rus teella asunto on annet tu tietylle haki jalle. Asuntojen täyttöaste ja vuokrat Mynämäellä vuokra-asuntojen käyttöaste on pysynyt hyvänä. Helmikuussa 2013 käyttöaste oli 94,9 % (9 tyhjää 187 asunnosta). Vuok ra saa ta vat ovat kohtuulliset. Helmikuussa 2013 saatavat olivat 0,69 euroa/m² verrattuna koko maan saataviin 1,65 /m². Kunta-asunnot Oy:n vuokra-asunnot ovat arava-asuntoja, joissa vuok ran mää ri tys perustuu omakustannusperiaatteelle eli kaikki vuokraus toi min nas ta aíheutuneet kulut on katettava vuokratuotoilla. Vuok ran määritys tehdään talokohtaisesti. Hoitomenot ovat talokohtaisia eli jokainen talo vastaa omista hoitokuluistaan. Pääomamenot (lai no jen lyhennykset ja korot) tasataan kun nan sisällä eli ne jaetaan kun nas sa ole vien ta lo jen kes ken euroa/m². Ker ty neet ali jää mät ovat myös osa vuok ran määri tys tä. Vuok ran mää ri tyksessä ote taan li säksi huo mi oon asunto jen käyt töas te. Li säk si kai kissa kun nissa va raudutaan tuleviin kor jauk siin ke rää mällä vuok rissa korjaus rahaa. Mynämäen vuokra-asuntojen vuokria on korotettu alkaen kes ki mää rin 4,3 %, mikä on varsin kohtuullinen kiinteistönhoidon kus tan nus ten nousuun verrattuna. Syksyn aikana isännöitsijä järjestää asukaskokouksia, joissa käsitellään talokohtaiset talousarviot ja käydään lävitse vuokranmääritykseen vaikuttavia tekijöitä. Päätösvalta Kunta-asunnot Oy:ssä Kunta-asunnot Oy on osakeyhtiö ja päätösvalta määräytyy omistusosuuden ja osakassopimuksen mukaan. Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osak kei ta, joiden omistusoikeus on määritelty osakassopimuksessa. Mynämäen kunta ei omista A-osakkeita. My nä mäen kun ta omis-

4 taa 30 B-osa ket ta. Yhtiössä on A- ja B-osakkeita yhteensä kap pa let ta. Lä hes kaik ki osak keet ovat kun tien ja kau pun kien omistuk ses sa. Osa kas sopi muksen mu kaan yh den kään osak kaan omistus osuus ei saa nous ta yli 19,9 prosentin. Asuntojen kunnossapito Talojen kunnossapitoon kerätään korjausrahaa vuokran yhteydessä 0,10 /m². Kuntoarviot Mynämäessä on tehty kahdessa kohteessa ja tar koi tuk se na on panostaa jatkossakin kuntoarvioiden teettämi seen. Kun to ar viot tekee Talokeskus Oy. Näin saadaan asiantunti ja-arviot koh teit ten tämän hetken kunnosta ja korjausten suunnittele minen tämän pohjalta on helpompaa. Kiinteistöissä tehdään huolto- ja ylläpitokorjauksia vuosittain. Isoimpia korjauksia Mynämäen kohteissa: parvekesaneerauksia, so luasuntojen muuttaminen päiväkodin toimintaan sopivaksi, kos teusongelmaisten kylpyhuoneiden remontoinnit, yksi kiinteistö on lii tetty kau ko läm pöön sekä parvekkeiden peruskorjauksia ja julkisivumaalauksia. Suunnitteilla on korjauksia eri kohteissa: kattojen kuntotutkimuksia ja läm mi tys jär jes tel män kuntoarviot vuonna 2013, lämpökanaalien eristyksiä vuonna 2014, puurakenteiden huoltomaalauksia viimeistään vuon na Joissakin kohteissa on huonokuntoisia ulko-ovia, jotka sa nee ra taan lähivuosina. Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä olevan selvityksenä Pe rus suo ma lais ten ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien valtuustoaloit tee seen. Kunta seuraa Kunta-asunnot Oy:n toimintaa Mynämäessä ja tekee tarvittaessa kehittämisehdotuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus (hj): Korjauksena edellä olevaan tekstiosaan, että Mynämäen kunta omistaa A-osaketta ja 30 B-osaketta. Yhtiössä on yhteensä A-osaketta ja B-osaketta.

5 Kunta-asunnot Oy:ltä saadun lisäselvityksen mukaan Mynämäen alu een vuokra-asuntoihin on tehty yhteensä noin eurolla kor jauk sia vuonna Vuoden 2014 talousarviossa korjausrahaa on tarkoitus varata 0,20 euroa/m² (vuonna 2013 varaus on 0,10 euroa/m²). Asuntojen täyttöaste on edelleen pysynyt korkeana ja asukkaat ovat Kun ta-asun not Oy:n näkemyksen mukaan olleet pääsääntöisesti tyyty väi siä asumiseen. Asukkaita palkitaan pitkäaikaisesta asu mi ses ta lahjakortein ja remonttirahalla. Elokuun puolivälissä tyhjänä oli kahdeksan asuntoa, joista kolmeen oli vuokrasopimus tekeillä. Hakijoita asuntoihin oli yhteensä yli 40. Kaik ki hakijat eivät täytä ARA:n hakukriteereitä. Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä olevan selvityksenä Pe rus suo ma lais ten ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien val tuus toaloit tee seen. Kunta seuraa Kunta-asunnot Oy:n toimintaa My nämäes sä ja tekee tarvittaessa kehittämisehdotuksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus 277 (hj): Kunnanhallitus päätti Ari Tammisen ehdottamana ja Jorma Kantosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Merkittiin tiedoksi Jorma Kantosen toimittama Perussuomalaisten kirjelmä. Valtuustoaloitteessa on pyydetty "konkreettisia toimia aloitteessa mai nit tu jen epäkohtien korjaamiseksi eli vuokratason alentamiseksi, pää tös val lan palauttamiseksi paikalliselle tasolle sekä asuntojen kun non parantamiseksi". Aloitteen aikaisemmissa käsittelyvaiheissa on selostettu ara va vuokra ta lo jen vuokran määräytymisen perusteet. Kaikki vuok raus toi minnas ta aiheutuvat kulut (mm. korjaukset) on katettava vuokratuloilla. My nä mäen vuokratalot ovat vanhoja taloja, joissa on paljon kor jaustar vet ta johtuen ainakin osittain siitä, että korjauksista ei ole täysin huo leh dit tu aikaisempina vuosina. Vuokratason alentaminen ei ole rea lis tis ta korjausvelka huomioiden. Kunnanvaltuuston myöntämällä

6 täy te ta kauk sel la voidaan vaikuttaa pääomavuokran määrään. Takauk sen vaikutus näkyy maltillisina vuok ran korotuksina. Vuodelle 2014 Mynämäen vuokrataloihin teh tiin keskimäärin 1,1 %:n ko ro tukset. Vuonna 2015 vuokran tar kis tuk set tulevat olemaan samalla tasol la. Vuok ran mää ri tys tä vuodelle 2014 tehdään parhaillaan. Vuok ran määri tyk sen valvontavastuu on siirretty kunnilta ARA:lle vuo den 2014 alusta. ARA valvoo vuokran enimmäismäärää kos ke vien pe ri aat teiden toteutumista sekä antaa yleisohjausta. ARA pyy tää vuok ra tie to ja suoraan vuokrataloyhteisöiltä oman val von ta suun ni tel man sa mukaisesti. Suurimmilta yhteisöiltä (mm. Kunta-asunnot Oy) tie dot pyydetään vuosittain. Päätösvallan palauttaminen takaisin paikalliselle tasolle onnistuu vain, jos Mynämäen kunta ostaa vuokratalot takaisin. Tällöin myös vas tuu vuokratalojen kunnossapidosta on kunnalla. Kuntaomistajaa kos ke vat samat määräykset aravavuokratalojen vuokran mää rit te lyssä. Vuokria ei voida alentaa rahoittamalla korjaukset kunnan ta lousar vios ta eli verovaroin. Lisäksi edellisessä kunnanhallituksen käsittelyssä esitettiin, että "asuk kai den tyytyväisyys selvitetään kunnan toimesta yk sin ker tai sella ky se ly lo mak keel la". Kunnalla ei ole mitään oikeutta tehdä asiakas tyy ty väi syys ky se lyä Kunta-asunnot Oy:n omistamissa vuok ra talois sa. Ko. ky se lyt tekee halutessaan omistaja. Tietoja vuokrataloihin tehdyistä ja tulevista korjauksista: Vuokratalojen asukaskokoukset pidetään syyskuun aikana. Kaikilla asuk kail la on mahdollisuus osallistua kokouksiin, joissa he saavat isän nöit si jäl tä yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2013 toteumista ja voivat kysyä tulevista talokohtaisista korjauksista. Vuonna 2013 Mynämäen vuokratalojen korjauksiin käytettiin eu roa (noin euroa enemmän kuin edellisenä vuon na). Suurim mat olivat muuttokorjauksia, puisten rakennusosien huol to maalauk sia, jätekatosten korjauksia sekä vesivahinkojen kor jauk sia. Kaikkiin Mynämäen kohteisiin tehdään kuntoselvitys 2014 mar raskuu hun mennessä. Kaikissa kohteissa otetaan käyttöön sähköinen huol to kir ja. Vuodelle 2014 on suunniteltu mm. seuraavia korjauksia eri koh teissa: takaovien uusiminen ja aitojen uusiminen, ulkopuolista huol tomaa laus ta, kuistien korjauksia ja kuntoarvioissa esiin tulleita kat tokor jauk sia.

7 Käyttöasteet ja (tyhjät asunnot): toukokuu 95,2 % (7 kpl) kesäkuu 93,3 % (10 kpl) heinäkuu 89,5 % (17 kpl) elokuu 90,7 % (15 kpl), tilanne Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä olevan vas tauk se na perussuomalaisten ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien val tuus toaloit tee seen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee aloit teen loppuun käsitellyksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot