Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuosien taloussuunnittelun linjaukset KHALL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuosien taloussuunnittelun linjaukset KHALL Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli 5 pro sen tin vuosittainen kasvu taittui vuonna 2014, jolloin toiminnan net to me not (toimintakate) pienenivät edellisestä vuodesta 0,7 milj. eu roa (-0,6 %). Kustannuskehitykseen vaikuttivat alhaisen inflaation ja maltillisen palkkaratkaisun ohella useat eri prosesseissa käyn niste tyt tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävät toimenpiteet. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) väheni vuonna ,9 milj. euroa (-0,7 %), joten käyttötalouden korjausliikkeestä huo li mat ta tulos muodostui edellisen vuoden tapaan 1,8 milj. euroa ali jää mäisek si. Vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouden nettomenot kasvavat edel li ses tä vuodesta 0,5 prosenttia ja ovat vuoden 2013 ti lin pää töksen tasossa. Talousarvion toteutuminen edellyttää määrätietoista tuot ta vuus toi men pi tei den toteuttamista ja tiukkaa kustannusten seuran taa. Huhtikuun osavuosikatsauksessa prosessit eivät ole en nakoi neet oleellisia poikkeamia talousarvioon. Nykyisessä taloussuunnitelmassa vuosien 2016 ja 2017 kus tan nusta son nousu on 1,5 prosenttia. Tavoitteena on, että tuot ta vuus toimen pi teil lä kasvupainetta saadaan hidastettua noin prosentilla. Uusim pien talousennusteiden pohjalta vuoden 2016 toimintakulujen kas vu en nus tet ta voidaan alentaa tulevassa taloussuunnittelussa yhteen prosenttiin siten, että toteutettavista tuottavuustoimenpiteistä ja toi min nan muutoksista riippuen prosessikohtainen muutosprosentti voi olla nollan ja yhden prosentin välillä. Lisäksi huomioidaan yh disty mis avus tus tu lon päättymisen nettomenoja lisäävä vaikutus 1,0 milj. euroa (0,7 %). Näillä olettamuksilla toimintakate olisi noin 137 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta noin 2,2 milj. euroa (1,6 %). Taloussuunnittelun tavoitteeksi asetetaan talouden tasapaino siten, et tä tulos on positiivinen ja velkamäärä ei kasva. Tuloveroprosentti säi lyy suunnitelmakaudella lähtökohtaisesti nykyisellä tasolla. Ta voitteek si asetataan on noin 7-8 milj. euron vuosikate ja enintään sa man suuruinen nettoinvestointitaso. Edellä olevassa raamituksessa ei ole huomioitu hallitusohjelman jatko val mis te lun kautta toteutettavaksi tulevia toimenpiteitä. Näiden vaiku tuk set laskelmiin täsmennetään elokuulla ja huomioidaan ta lous-

2 suun nit te lus sa. Hallitusohjelma ja kunnat julkistetun uuden hallitusohjelman mukaan julkista ta lout ta sopeutetaan vuoden 2019 tasolla 4 miljardilla eurolla, joista kun tien osuus on n. 700 milj. euroa. Mikäli hallitusohjelmaan sisältyvää yhteis kun ta so pi mus ta ei synny elokuun 2015 loppuun mennessä, sopeu tus toi mien yhteismäärä nousee 6 miljardiin euroon vuoteen 2021 mennessä. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä ja toimintojen jousta voit ta mi sel la tavoitellaan noin miljardin euron vahvistusta julkiseen ta lou teen. Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaa likau del la Mikäli valtionosuuksia leikataan, vähentää hal litus kuntien tehtäviä samassa suhteessa. Alustavan arvion mukaan kuntatalouden rahoitusasema paranisi vuo den 2019 tasossa noin 0,5 miljardia euroa, mikäli hal li tus oh jelmas sa esitetyt toimenpiteet toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tä män lisäksi tulevat mahdolliset tehtävien ja velvoitteiden vä hennyk set sekä rakennemuutosten vaikutukset. Myös kan san elä ke indek sin jäädytys tulee vaikuttamaan kuntien verotuloihin. Hallitusohjelman kuntakohtaisista vaikutuksista ei tässä vaiheessa voi da ennakoida. Hallitusohjelman mukainen normien purku ja yksityiskohtaiseen ohjauk seen liittyvät toimet tulee huomioitavaksi myös Sastamalassa vuo sien suunnittelussa ja toiminnassa täysimääräisesti. Esitetyt säästöt eivät konkretisoidu ilman kunnissa tehtäviä vas taa via päätöksiä. Ennusteet Tulopohja suunnitelmakaudella Porrastetusti toteutettava valtionosuusuudistus vähentää Sas ta malan valtionosuuksia 1,2 milj. euroa (45 /asukas) vuonna Valtion osuus ker ty mää pienentävät myös lisäleikkaukset sekä asu kasmää rän väheneminen. Indeksikorotuksen määräksi on en na koi tu 0,8 pro sent tia ja kustannusjaon tarkistuksen vaikutukseksi 63 /asu kas. Myös jo päätetyt tehtävämuutokset vaikuttavat val tion osuu den määrään. Muun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden eri tehtäville ar vioi-

3 daan tässä vaiheessa indeksikorotus 0,8 prosenttia. Lisäksi vai kutus ta on asukasluvun ja oppilasmäärien muutoksilla. Uuden hallitusohjelman vaikutus valtionosuuksiin ei ole vielä tie dossa. Kuntaliiton alkuvuonna julkaisemat verokehikkolaskelmat ennakoivat vuo del le 2015 noin 0,5 milj. euroa budjetoitua heikompaa ve ro ker tymää. Kehikon mukaan suunnitelmavuosien verotulot jäisivät ny kyistä taloussuunnitelmaa heikommiksi. Tämänhetkisten ennakkolaskelmien perusteella verorahoitusta (vero tu lo ja ja valtionosuutta) kertyy vuonna 2016 yhteensä 145,6 milj. eu roa, kasvua kuluvan vuoden ennusteesta noin 2,5 milj. euroa (1,6 %). Verorahoitusta koskevat ennustelaskelmat tarkentuvat syksyllä valtion budjettivalmistelun ja vuoden 2014 verotuksen valmistumisen ede tes sä. Yleinen talouskehitys suunnitelmakaudella Viimeisimpien talousennusteiden mukaan BKT:n arvioidaan jäävän tä nä vuonna 0,5 prosentin tuntumaan tai painuvan lähelle nollaa. Vuon na 2016 kasvuksi arvioidaan noin 1-1,5 prosenttia. Inf laa tio ennus te vuodelle 2015 on vajaat 0,5 prosenttia ja tu le vi na vuosina hieman yli prosentin. Tuottavuustoimenpiteet Vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä valtuusto päät ti talouden tasapainotustoimenpiteiden keskeisistä linjauksista. Taloutta tasapainotetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. Tulojen lisääminen; kunnallisveron korotus 0,75 % vuon na 2015 (vai ku tus 2,6 milj. euroa) sekä kohtuulliset mak su ko ro tuk sen kaikkiin toi min toi hin. 2. Rakenteelliset ratkaisut 3,0 milj. euroa 3. Pienet tuottavuustoimenpiteet 2,0 milj. euroa Tuottavuustyötä jatketaan päätettyjen linjausten mukaisesti. Tuottavuustyössä otetaan huomioon myös valtakunnalliset tuot tavuus- ja tuloksellisuustavoitteet ja -mittarit. Tuottavuustoimenpiteiden onnistuminen ja menojen hallinta ovat talou den tasapainon kannalta avainasemassa.

4 Investoinnit Nykyisessä taloussuunnitelmassa vuosien net to in vestoin tien määrä on keskimäärin 7,8 milj. euroa vuo des sa. Vuosien investointisuunnitelman valmistelu pohjautuu voi mas sa olevalle investointisuunnitelmalle ja investointitasolle. Alus ta vas sa valmistelussa etenkin talonrakennuspuolella on tullut esil le uusia investointitarpeita, jotka edellyttäisivät in ves toin ti oh jelman avaamista ja uudelleen aikataulutusta. Myös kun nal lis tek ni sis sä investoinneissa kasvualueiden rakentumista tukevien in ves toin tien aikataulutusta olisi tarpeen tarkentaa. Taloussuunnittelun aikataulu Taloussuunnittelu etenee seuraavan ohjeellisen aikataulun mu kaises ti: Johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupäivä Valtuuston lähetekeskustelu: lähtökohdat, linjaukset ja tuot ta vuus toi men pi teet Hallitus: taloussuunnitelman valmisteluohje prosesseille Hallitus, ryhmien puheenjohtaja ja johtoryhmä: ta loussuun nit te lu oh jeen ja raamin tarkennus, investoinnit Johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupäivä Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitykset - viikko 43/44 Valtuuston talousinfo: talousarvioennakko Hallituksen veroprosenttiesitys ja talousarvioesitys Valtuuston veroprosenttipäätös ja talousarvion käsittely Aikatauluun tehdään tarvittaessa tarkennuksia taloussuunnittelun ede tes sä. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, talousjohtaja Eli na Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen ta loussuun nit te lun lähtökohdista ja päättää esittää valtuustolle, et tä - valtuusto käy vuosien taloussuunnittelun lä he te kes kuste lun - valtuusto antaa konsernihallinnolle ja kaupunginhallitukselle teh täväk si laatia talousarvion valmisteluohjeen valtuuston lin jaus ten pohjal ta - valtuusto hyväksyy ohjeellisena edellä esitetyn ta lous suun nit te lu aika tau lun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh ja kau pungin joh ta ja Jarkko Malmberg, puh: KVALT 39 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että - valtuusto käy vuosien taloussuunnittelun lä he te kes kuste lun - valtuusto antaa konsernihallinnolle ja kaupunginhallitukselle teh täväk si laatia talousarvion valmisteluohjeen valtuuston linjausten pohjal ta - valtuusto hyväksyy ohjeellisena edellä esitetyn ta lous suun nit te lu aika tau lun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot