f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi edustajalle päivältä,sekä matkakulut. g) Liittokokouksen avajaistilaisuuden ohjelma vahvistettiin liitteen mukaiseksi. Vakuudeksi: ~~ Pöytäkirjan tarkastajain lausuhto: Liittotoimikunnan valitsemina tämän pöytäkirjan tarkastajina olemme tänään ylläolevan pöytäkirjan tarkastaneet ja havainneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Helsingissä marraskuun päivänä 1937.

2 1/37. Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta marraskuun 29 päivänä Saapuvilla olivat Rinne puheenjohtajana, V. Laherma,K. A. Vuori, H.Kangas, O. Suvanto,E.K.Kalervo, A. ~eskinen, J. Erjama,. Leskinen, A. E. tieiskanen ja Taimi Taisto, sekä liiton toimitsijat E. Kaukinen, O. Helenius, Greta Rajala ja O. Haini,viimemainittu sihteerinä. 1 I. Pöytäkirjan tarkastus. Päätettiin,että liittotoimikunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastus suoritetaan siten, että pöytäkirja julkiluetaan liittotoi mikunnan seuraavassa kokouksessa ja tarkastuksen tulos merkitään pöytäkirjaan Liiton jäsenoikeudet. Liiton jäsenyyteen hyväksyttiin V. Keltamäki Turun Voiman kautta 6 kuukauden kilpailukelvottomuudella lukien Keltamäen liittoon liittymispäivästä. Liiton jäsenyyteen hyväksyttiin Mauri Ranta Tampereen Kllpaveljien kautta ilman ehtoja Kiltailukalenterin vahvistaminen. Esi elttin liitteenä oleva liiton vuosikirjassa julkaistavaksi tarkoitettu kilpailukalenteri.hyväksyttiin muuten ehdotuksen mukaisena,mutta uintikilpailuja koskeva osa ja yleisurheilua koskeva osa palautettiin asianomaisten jaostojen tarkistettavaksi Mestariurheilijain kerhoon kuuluminen. Yleisurheilujaoston puolesta ilmoitettiin,että jaoston puoleen on käännytty n.s.mestariurheilijain kerhoon kuulumista kos~vassa asiassa. Mainitun kerhon jäsen*ksi on näet pyydetty eräitä liittomme mestariurheilijoita. Kun kerhon sääntöjä ja toi~intamuotoja ei tunneta,pantiin asia pöydälle tarpeellisten selvitysten hankkimista varten. 5 5 järjestettäviin 6 6. Nor aan lähetett n moi ettiin,että nyrkkeijaos 0 valitsi Norjaan 26-28/11 kil,ailumatkalle seuraavanlaisen joukkueen : Kajanto, Salminen, Iskanius, Backman, Vaelma,Lundell, johtaja T. Peltonen. Merkittiin edusta a eri aostoihin a otoimikunnan edus ajiksi eri ja s o~hin LUistelujac&toon O.Suvanto. Hiihtojaostoon J. Erjama. Painijaostoon K.A. Vuori. Palloilujaostoon M. Leskinen. Pyöräilyjaostoon O. Helenius. Uintijaostoon A. Leskinen. VOimistelujaostoon V. Laherma. TIe isurhe iluj aos 10 on H. Kanga s. Pesäpalloilujaostoon A. E. Heiskanen. Purjehdusjaostoon O.Helenius. Nuortenjaostoon O. Haini. Nyrkkeilyjaostoon E. K. Kalervo. Kasvatusjaostoon Taimi Taisto. valittiin :, ~

3 Pöytäk.l,jatkoa 1. Talousvaliokuntaan: U.Rinne, T.H.Vi lppula, M. ~eskinen ja talouhoitaja.xbukinen. - Lehtivaliokuntaan : valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. TUL :n toimitusneuvostoon : M. Leskinen ja E.K.KBlervo sekä lehden päätoimittaja V. Koivula. Liiton tilien tarkkailijoiksi: ~81int a siirrettiin seuraavaan kokoukseen Liiton toiritsijat. Liiton toimitsijoiksi valittiin entiset, sihteeri ksi Onni Haini,ta loudenhoitajaksi E. aukinen,naissihteeriksi Greta Rajala, jaostosihteeriksi Onni Helenius, TUL-lehden toimittajaksi V. Koivul a ja aputoi mittajaksi ja ilmoitushankkijaksi L. Nurmi,kirjanpitäjäksi Siiri Vuorinen, toimistoapulaisiksi Aili Kaukonen ja Elma Salmi sekä lähetiksi Lauri Tuomola. Työläisnaisten Urheilulehden toimittajaksi määrättiin edelleen naissihteeri G. Rajala. Kaikkien palkat ovat vahvistetun talousarvion mukaiset Edustajat Stadion-sääti öön. Liiton edustajiksi Stadion-säätiöön tulevaa toimik~tta varten a littiin : T.H.Vilppula,V.Koivula,U.Rinne,V.Laherma,E.Simula,Taimi Taisto, V.Lähteinen,K.A. Vuori,Elina Jääskeläinen, A. E.Heiskanen, O. Suvanto, E.Kaukinen, O. Haini, O. Helenius ja J. Erjama Uusia seuroja. Hyväksyttiin l iittoon Suonenjoen Vauhti Kuopion piirikunnan kautta, perustettu 8/10-37.Jäseniä 19 miestä, 7 naista, 6 poikaa ja 8 tyttöä, yhteensä 40. Hyväksyttiin liittoon Munsaaren Saarenpojat ~minlaakson piirikunnan kautta, perustettu 30/ Jäseni ä ZG miestä,8 naista,14 poikaa,12 tyttöä,yhteensä 64. -Rekisteröimisasiasta päätettiin neuvotella seuran kanssa Juhlakutsuja. Kuultiin kutsu H:gin Ponnistuksen 50- vuotisjuhlaan 30/1l-37. Liiton edustajaksi määrättiin liiton varapuheenjohtaja A. E. Heiskanen. Kuultiin kutsu Viipurin Ryhdin 5-vuotisjuhlaan 1/ Päätettiin lähettää onnittelukirjelmä. Kuultiin kutsu Por i n Pyrinnön 30-vuotisjuhlaan 5/ Liiton edustajaksi määrättiin sihteeri O.Haini Suomen Hiihtoliiton kirjelmä. Kuultiin Suomen Hiihtoliiton kutsu koko maata käsittävän hiihdon edustamisjärjestön perustavaan kokoukseen 12/12-37.Kirjelmä liitteenä. Asia pantiin pöydälle ja määrättii n liittotoimikunnan jäsenille lähetettäväksi jäljennös kirjelmän perusteluista Liiton nimenkirooitta at. on nimenkirjoittajiksi määrättiin molemmat puheenj ohtajat,nim. Urho Rinne j A. E. Heiskanen,liittotoimikunnan jäsen T. H. Vilppula seka ta loudenhoitaja E. KBukinen. 14

4 Pöytäk.l,jatkoa KilPailuluna. Yhtymälle:gin Kotkat-HTN-Visa myönnettiin lhpalla,että jaosto sitä puoltaa,lupa nyrkkeilypiirikuntaottelun KYminlaakso -Helsinki järjestämiseen 12/ ( 16. Ulkomaisen kir evaihdon hoitaminen. aloudenhoitajalle annettiin valtuus ottaa liiton ulkomaisen kirjevaihdon hoitamiseksi toimiston ulkopuolelta apua sikäli kuin hän havaitsee sen välttämättömäksi Liittotoimikunnan kokousten a kokoussäännöt. ää et iin, että liittotoimikunnan kokoukset pidetään joka maanantai, tai jos on silloin pyhä,seuraavana arkipäivänä,sekä että kaikkia liittotoimikunnan varajäseniä kehoitetaan käymään säännöllisesti liittotoimikunnan kokouksissa. Liittotoimikunnan kokouksille vahvistettiin seuraavanlaiset säännöt: 1) Liittotoimikunnan kokoukset pidetään säännöllisesti maanantaisin tai juhlan sattuessa seuraavana arkipäivänä. 2) Jos jäsen on estetty kokoukseen saapumasta, on siitä ilmoitettava liiton toimistoon postitse tai puhelimitse ) Kokoukset aloitetaan täsmälleen klo 19. 4) Puheenvuorot paitsi työjärjestykseen,myönnetään pyydetyssä järjestyksessä. 5) Liiton toimitsijoilla on oikeus heti vastata tehtyihin tiedusteluihin ja antaa tarvittavia selityksiä. 6) Vastalauseet on tehtävä kirjalliaesti puheenjohtajalle. 7) Asiat on pyrittävä ratkaisemaan mikäli mahdollista lykkäämättä. Urheilutaidollisissa kysymyksissä on kuitenkin ennen ratkaisua pyydettävä asianomaisen jaoston lausuntoa. 8) Äänestykset toimitetaan kättennostolla. 9) Liittotoimikunnan jäsenellä ei ole oikeutta liittotoimikunnan ulkopuolella arvostella liittotoimikunnan kokousten päätöksiä. V aku u. d e k s i : ~.~

5 SUOMEN HiiHTOLiiTTO LAHTI F ED E RA T, 0 N F' N la N D A, S E DES K' - F' N N, S CHE R S K,-V E R B A N D _ THE F' N N, S H S K' A SS 0 C 'A T' 0 N PUHEENJOHTAJA: Tauno Aarre, puh. 94 ja 827 SIHTEERI: Yrjö Kaloniemi, puhelin 809 TOIMISTO : Alelaanterinkatu 13 A 8 Puhelin Toimutoaika klo 10-16, lauantaisin klo Lahti, 25/ N:o.... T yö V a e n U r hei 1 u 1 i i t t ~--- -~ HeI s i n k i Lähetämme oheisena kutsun neuvottelukokouk_ seen hiihd.oneclistämisjärjestön perustamiseksi mae,hamme j a toivomme Teidän lähettävän edustajanne tähän tila i_ suuteen. Kut en kutsusta huoma t aan, pidetään mainittu kokous Helsingti ssä sunnunta ina joulukuun 12 p :nä alkaen klo 13 Vanhan YlioP?ile stalon musiikkisa lissa. Olisimme varsin kiitollisia, jos voisitte ilmoittaa meille ennen joulukuun 10. päivää, ketkä tuleva t toimimaan euustaji_ nanne rtässä.kokouksessa. Odottaen myötårnielistä suhtcu_ tumistanne kyseeilistä hankettamme kohtaan merkitsemme \. Kunnioittavin hiihtotervoisin I,IITTOJOHT OKUNTA Liite: Kutsu.

6 2/37. Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta joulukuun 7 päivänä Saapuvilla oli at Rinne (2) puheen johtajana, K. A.Vuori (2), H. Kangas (2),M. Leskinen (2), T. H. Vilppula (1), A.E. Heiskanen (2), Taimi Taisto (2),sekä liiton toimitsijat E.Kaukinen, jaostosihteeri O. Helenius j sihteeri O. Haini, viimemainittu pöytäkirjan kirjoittajana Pö täkir an tarkastus. Luettiin edellisen pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuluvat : Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : 4-5/2-38 kansainväliset 1uiste1ukilpailut, HTL. 5-6/1-38 kansalli set painikilpailut, Vuoksenniskan Vesa /1" "Pyhtään Voima. 7-8/2 " " Imatran Voima /2" " Veitsiluodon Kisaveikot Liiton jäsenoikeudet. Hyväksyttiin N. Raitanen liiton jäsenyyteen Turun Voiman kautta 6 kk. kilpakelvottomuudella lukien 29/10-37 alkaen Painipäivän viettäminen. Painijaosto ehdotti,että piirien painimestaruuski1pai1ujen aikaa vietettäisiin tästälähin koko liiton ~ inipäivänä. Kun myönteinen päätös edellyttäisi,että piirien painimestaruuskilpailujen aika olisi määrättävä kiinteästi samaksi kaikille piireille, mikä olisi yleisten kilpailusääntöjen tätä koskevan määräyksen vastaista,siirrettiin asian ratkaiseminen liittoneuvostolle. 5 7/5 edelleen piirien HiihtomestaruuSkil ailu &n aika. en ohdosta,että lii on hiihtomestaruuskilpailut määrättiin aikaisemmin samaksi ajaksi jolloin Lahdessa toisen liiton toimesta j~ jestetään hiihdon maailmanmestaruuskilpailut, otettiin harkittavaksi hiihtomestaruuskilpailujen ajan siirtäminen. sia lähetettiin hiihtojaostoon harkittavaksi Liittokokousonnittelu. Merkittiin vastaanotetuksi liittokokouksen jälkeen saapuneena liittokokoukselle tarkoitettu onnittelu Rumanian työväen voimistelu- ja urheiluinstituutilta Suomen Hiihtoliiton johtokunnan kirjelmä. Käsiteltiin edellisestä kokouksesta siirrettynä Suomen Hiihtoliiton johtokunnan kirjelmä, sisältävä kutsun koko maata käsittävän hiihdon

7 Pöytäkirja 2/37, jatkoa 1. edist"mi sjärj estö n. perustavaan kokoukseen. Ka tsottiin,ettei asia anna ainetta töim~npite~siin Lehtivaliokunnan a tilintarkkailijoiden vaali. del ises ä kokouksesta siirret ynä toimi e n lehtivaliokunnan ja liiton tilientarkkailijoiden vaalit. Lehtivaliokuntaan valittiin entiset T.H. Vilppula, V. Laherma, A. E.Reiskanen,K. A. Vuori, V. Koivula ja E.Kaukinen. Tilientarkkailijoiksi valittiin entiset T.R.Vilppula ja M. Leskinen Kesäolympialaiselokuva. Talousvaliokunnan puolesta esitettiin,että Antverpeniasa järjestettyjen työväen kesäolympialaisten 16 mm. filmi on filmivalmistamon puolesta tarjottu liiton ostettavaksi, hinta 9000 Belgian frangia kopioita, kuitenkin ehdolla,että tilataan vähintäin 2 kopiota, joten kustannukset kohoaisivat yhteensä Belgian frangiin.valiokunte ehdotti,että kun kahta kopiota ei kannata ostaa,tehdään tarjous yhdestä kopiosta edellämainitulla hinnalla. Ehdotus hyväksyttiin T Oläiso iskeli an tilaaminen seuroille. a ousva iokunnan puolesta esiteltiin SL :n kirjelmä, jossa liittoa kehoitetaan tilaa aan yksi vuosikerta Työläisopiskelijaa kaikille liiton alaisille seuroille. TSL veloittaisi tällöin liitolta lehdestä, jonka vuosikertamaksu muuten on 10 mk, vain 5 mk. vuosikerralta. Kun esityksen hyväksymisestä aiheutuisi liitolle huomattavat kustannukset,eikä kuitenkaan olisi varmuutta,että lehdestä tällä tavalla tilattuna olisi toivottua hyötyä,ehdotti talousvaliokunta. esityksen hylättäväksi. Valiokunnan ehdotus hyväksyttiin Liiton jouluonnittelut. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin julkaista liiton jouluonnittelut Suomen Sosialidemokraatissa,Arbetarbladetissa ja Pålkkatyöläise s säe ~oimiston aåkioloaika juhla-aattoina. Päätettiin,että liiton toimisto jatkuvasti pidetään suljettuna joulu-,pääsiäis- ja juhannusaattoina Stadion-säätiön kokous. Kuultiin selostus Stadion-säätiön 21/12-37 järjestettävän edustajiston kokouksen työlistalla olevista asioista.evästyksenä edustajille lausuttiin,että TUL:n edustajiksi säätiön hallitukseen ehdotetaan entisiä, samoin tilintarkastajiksl.~aratilintarkastajaksi ehdotetaan S.Koskista. Talousarvio hyväksytään sellaisenaan Kil,ailullinen yhteistyökysymys. M.Leskisen ehdotuksesta päätettiin asettaa komitea laatimaan liittoimikunnalle esitys niistä ehdoista,joilla liittotoimikunta voi ryhtyä neuvottelemaan kilpailullisen yhteistoiminnan järjestämisestä porvarill~sten urheilujärjestöjen kanssa.komitea määrättiin 3-miehiseksi,ja on s71lä oikeus käyttää apunaan liiton sihteeriä. Komitean jäseniksi val~ttiin U.Rinne,T.H. Vilppula ja A.E.Heiskanen. V aku u ~ k s i : ~~

8 Työväen Sivistysliitto R. y. Helsinki. Sirkuskatu 5 Puhelin Helsingissä kuun... p:nä Työväen Urheiluliitto, Täällä. Työ n 31v1 tysli1ton j rjestä n lvlstys_ j oplnto_ työn tehostami eksi 011s1 tarp en, tt e jatkuvasti olisimme tila! uudes a ulstuttamaan jo alat työv nj rjestöä ja mahdolli iman monta n to1mlv a j nt l11ttomm olamaa aolost ja s n _ duetaman työn rkltykses amoin ollsi m ldän 88 t V8 h lvalla J j rje te "llisestl jaetuk 1 työt en keskuu en i 18ty työher tt 1,t työ ko kevia tietoja ja opl keluohj 1ta; e1 lnoastaan niltä ellt pyy vill, v an myö kln tolst 1 sl nllhin "bd n v 11npit ttöm11le. Liitto e nenkannattajan TY I SO I SKELIJAN julk i emin n Ja tehokas l evit n on i le 0 oltt utunut rittoin k"yt!nnölli eksi ~lln eksi ed llämalnltun pyrkimyksemme tot utt _ mis kal. utta 1 hd n t hokk en 1eTl 11 aikaans sek 1 t ytyy mei n kä tyä Tei nkin puoleenne toivo 8a, ett PY"rk1lll.yks e rkityk en j toimlnt va1keudet käsitten ~ u.t isitt meit TYö ~ ISOPI LIJ levlttämi s siten, että tilaisltte en a1ennettuun hintaan kaikille perusj"rje toi11 nn jotta niiden huomio jatkuva tl k~intylai aslaan. Teidän t rvitsee suorltta 1 hde t" jonka til u ak u on 10 TUo 1kerta, valn 5 mk. TUO Ik rtaa ohd n. T' " tarjous e1 ulotu T 1 n 0111 st! peru j rje töl1- Ienne t 1 j aenillenne v'litt1!mlin til Uk lin, vaan t rkoit taa aino ata&n ku tannuk llanne ta ahtuv jo~otllaust8. Edell olevan p ru t ella hdot e. ett Te tllaie1tte 111ttomme enkannattajan TYö- LÄISOPI I1AN VUodeks kaikille J rjestön_ n alai ill p rusj rje töille tai niiden toimihen_ kiloill,suorlttaen 1ita meille v11 1 (5) mk. Jokaist toi i ~ toomm annetun 0 olttcen ukal e ti postltettu til ust kohd n. Helsingl. 1 p. joulukuut IVISTYSLIITON OPINT010HTOKUNNAN puolesta ~ ;l">,,. Ud--4 c;7c?~ v

9 3/37. öytäkirja Työv~en Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta joulukuun 13 päivänä Saapuvilla olivat U. Rinne (3), toimien puheenjohtajana, T. H. Vilppula (2), V. Laherma (2), K.A. Vuori (3), H. KBngas (3), E. K. Kalervo (2), O. Suvanto (2), A. Leskinen (2), J. Erjama (2),.Leskinen (3), A. E.Heiskanen (3) 'a aimi Taisto 3), sekä liiton t imitsijat. Kaukinen, O.Helenius ja O. Haini, viimemeinittu sihteerinä. 1, 35. öytäkirjan tarkastu~. Luettiin edellisen 7/12 pidetyn Liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Uusi seura. Hyväksyttiin liiton jäse~yteen V.-ja u.- se~ra Kisa, Tuusniemi, Kuo pion piirikunnan kautta. Seura on perustettu 21/11-37 ja kuuluu siihen jäseniä 28 miestä ja 5 naista,yhteensä Hiihtomestaruuskilpailujen aika. Otettiin käsiteltävhksi edellisessä kokouksessa hiihtojaostoon lähetetty hiihtomestaruuskil~ailujen aikaa koskeva kysymys. Jaoston esityksestä ~äätettiin järjestää hiihtomestaruuskilpailut 19-20/ Kilpai luluva t: wönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 19/12 jääpallo-ottelu Rauman Työväen Urheilijat- ~!aarian isaveikot. 22-3/1 kansalliset nyrkkeilykil ailut, Ta inionkosken Tähti. 23/1 " hiihtokilpailut, Varkauden armo /1 " nyrkkeilyk1lpailut,htn /1 " " Keravan overit siirto 22"'23/1) /1" " orin Pyrintö. 5-6/2 " Hiihto- ja mäenlaskukilpailut,hyvink. onteva. 6/2 " hiihtokilpailut, Joki oisten oetus /2 " nyrkkeilykilpailut,hyvinkään Ponteva /2 " hiihtokilpailut, Killinkosken rsky (anomus 20/ 2.). 27/2 " hiihtokilpailut, Kotkan Kisaili jat,ehdolla,ettei 27/2 6/3 20/3 " se saa mestar~yskilpailuja. I hiihtokilpailut,mikkelin Vauhti anomus 20~2 ). hiihtokilpailut, Pyhtäoon Voima. " Joutsenon Kataja. Hiihtojaoston ehdotuksesta myönnettiin kaikille 20/ 2 hiihtokilpailuja anonei1le liiton mestaruuskilpailujen VUOksi kilpailuluvat viikkoa myöhemmäksi Nor an n rkkeil ottelu oukkueen katsastukset. orjaan helmikuussa lähetet ävän nyrkkeily oukkueen katsastukset päätettiin ny.rkkeilyjaoston ehdotuksesta toimeenpanna seuraavasti : Tainionkosken Tähden kansallisissa sarja alle 62 kg /1 HTN :n kansallisissa sarjat 51, 58, 67 ja 80 kg /1 Porin Pyrinnön kansallisissa sarjat alle 54, 73 ja yli 80 kg. / V.Salmisen kilpakelvottomuus. Nyrkkeily jaoston ehdotuksesta päätettiin julistaa Turun Voiman Viljo Salminen k11pailukelvottomaksi 6 kuukauden ajaksi, alkaen 8/12-37, koska Salminen kilpailumatkalla Norjassa 26-28/11 on esiintynyt riitaarakentavasti ja koko matkan ajalla sekä kilpailutilaisuuksissa epäurheilijamaisesti Nyrkkeilymaaottelun radioitni.

10 3!37, jatkoa Norjaottelun radiointi. Nyrkkeily jaoston ehdotuksesta päätettiin anoa levyselostusta yleisradiolta Norjan AlF-TUL nyrkkeilyliitto-ottelusta helmikuussa. SelostusajakSi anotaan 45 minuuttia, ja ehdotetaan,että yleisradio omalla kustannuksellaan lähettäisi selostajaksi toimittaja Lauri Nurmen Vuoksenniskan Vesan anomus. Vuoksenniskan VesalIe myönnettiin lupa kutsua loppiaispaineihinsa K. Lindelöf Ruotsin Malmivaaran lk:sta Piirijakokomitean jäsenet. Liittoneuvoston v.1937 asettamaan piirijakokomiteaan valittiin liittotoimikunnan adustajiksi A.E.Heiskanen uudelleen ja Y.Lehdon tilalle U. Rinne Säästöpankkiliiton kirjelmä. Kuultiin Säästöpankkiliiton kirjelmä, jossa liittotoimikunta kehoittaa nimeämään muutamia henkilöitä, joiden puoleen mainittu liitto voisi kääntyä säästäväisyyspropagandan harjoittamisessa TUL :n keskuudessa. sia lähetettiin kasvatusjaostoon Liiton valtioapu. Merkittiin pöytäkirjaan,että liiton v:n 1937 valtioavusta nostettiin viimeinen erä,mk. 43,750:- 7/ SASln kirje. Merkittiin kuulluksi SASln kirje jouluk. 9 p:ltä, sisältävä onnittelut Suomen tasavallan 20- vuotisen itsenäisyyden johdosta Liiton talousarvio vuodelle Otettiin käsiteltäväksi talousvaliokunnan laatima ehdotus liiton talousarvioksi vuodelle Talousarvio liitteenä. Toimihenkilöiden poistuttua käsiteltiin liiton toimitsijain palkkausta koskevat kohdat. Esitykset hyväksyttiin muilta osiltaan valiokunnan esityksen mukaisesti yksimielisesti, pa itsi TUL-lehden toimittajan palkkaa koskeva esitys 6 äänellä 1 vastaan, vähemmistön ehdottaessa toimittajan palkan koroitettavaksi 3,300 markkaan kuukaudessa, sekä 1 ja toisen toimistoapulaisen palkkaa koskeva esitys samoin valiokunnan esittämässä muodossa 6 äänellä 1 vastaan, vähemmistön ehdottaessa edeili" sella 1, 600 markkaa, jälkimmäiselle 1, 300 markkaa kuukaudessa. TUL- lehden toimittajan palkkaa koskevaan päätökseen esittivät eriä - vän mielipiteensä J. Erjama, A.Leskinen ja H.KBngas. Toimihenkilöt kutsuttiin tämän kohdan tultua käsitellyksi ei äänja jatkettiin talousarvion käsittelyssä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin talousarvio muilta osiltaan yksi m ieli~esti talousvaliokunnan esittämässä muodossa Norjan AlF-TUL painimaaotte~un talousarvio. Käsiteltiin liitteenä seuraava talousvaliokunnan esitys Norjan AlF TUL painimaaottelun talousarvio. Talousarvio hyväksyttiin valiokunnan esittämässä muodossa. Samalla päätettii~ ehdottaa painimaaottelu painijaoston esitykaestä järjestettäväksi 17/2-38 HelSingissä Yleisurhellumestaruuskil ailujen B- sar an tili. si eltiln iiton yleisurheilumestaruuski pai ujen titit. Kilpailut j ärjestettiin Kotkan K1sailijain toimesta Kotkassa 4-5/9-37. Tuloja 32,077:- ja menoja Mk. 16,731:80,joten ylijäämäksi jäi Mk.15,345:20. Ylijäämästä on liitolle tilitetty 25 %,eli Mk.3,836:-. Talousvaliokunnan esityksestä tili t hyväksyttiin.

11 3/37,jatkoa en tilit. sitel iin min eikkojen issä 3-4/4-37 järjestämien liiton nyrkkeilymestaruuskilpailujen tilit. Tuloja 1~.19,4 38:50, ja menoja Xkx1e l~. 10,378:90. Ylijäämäksi jäi &. 9,059:70. Liitolle on ylijäämästä tilitetty 25 %,eli ~. 2, 265:15. Talousvaliokunnan esitykaestä tilit hyväksyttiin Liitto äsenkir'o en hinnat. alousvaliokunnan esityksestä päätettiin koroittaa aikuisten liittojäsenkirjan hinta 3 mk:sta 5 markkaan,ja nuorten jäsenkirjan hinta 1 m:kasta 2 m:kaan. 18 " aarian Pyrkivän. Kuul tiin _;_aarian Pyrkivän anomus,koskeva luvan saantia lii tolt a elo-syyskuun vaihteessa 1938 Tukholmaan ja Osloon suunniteltua voimistelunäytösmatkaa varten. Anomus lähetettiin voimistelujaostoon lausunnon anta ista varten. V aku u d e k s i ~.~ -... ~

12 T Y ij v Ä E N '. U R HEI 1 U 1 I I T T 0 r. y. ================= ==~= ~============= == == == ========= Ta I o usa r v i 0 v:ksi ~- ' --'- ----;================ Yleiskuluj en t ili ~ Palkkat ili ~ Yhteensä Sihteeri a 3,300~ - 39, 600~ - Na i ssihteeri " 2,000~- 24, 000~- Jaostosi hteeri n 3,000: - 36,000~- TU1:n toimitta ja "3,200:- 38,400: - _1'- aputoimi ttaja 11 1,500~ - 18,000: - I 1i i t on osa 39, 600: - 16, 800:- 36, 000:- Taloudenhoitaja II 3,500:- 42, 000:- 27, 600:- Kirjanpitäjä II 2,000~ , 000: - 13, 200:- Toimistoapulainen II 1,500:- 18,000:- 13, 200~- T U 1 38, 400:- 18, 000:- 12, 000 :-:- 8,400: - 3,600:- 4, 800 : - 1, 800:- 7,200: - 2, 400: - 2, 400: - 1,200:- 2, 400 :- 400:- _ 11 /'- II 1, 200: - 114, 400~ - 7, 200:- Lähetti ~- 8, 400~ - 6, Tilapäistä työvoimaa - : -, 10, 000:- 10, 000 : ~;~--~ ~--~~ ~ _ 1I ;,...:..1...;k:=...:-.-::2:::-=:1~.~9;..::0;..::0...:!. :~- 272, 800 : - 169, 800 : - Vuokrat ~? 30, 000: - 18, 500:- To i mistotarpeet c 14,000:- 8, 500:- Puhelinmaksut ~ c 14,000: - 7, 000:- 1ehtitilaukset 2,000 : - 1,500: - Postimaksu t ~ 12, 000:- 12, 000: - Jäsenmaksut ~ 14,400:- 14, 400:- Ilmoitukset ~. ~. 1, 000:- 1, 000: - Kokouspalkkiot ~ 19,000~- 19, 000:- Jaosto jen palkkiot.0. 6, 000:- 6, 000:- Sähkösanomat ~. ~ _ 2,000~- 2, 000:- Sekalaiset kulut 8.000~- 122,400:- 8, 000: - Kilpailu-ja edustust i li~ Kilpail um atkoista. 15,000; Ulkomaiset kokoukset 12,000!- 27,000: - Valistustili! Pi irikunnille avustuksena kurssi-ja neuvontatyöhön 50, 000:- Kirjalliseen ja sulliseen valistustyöhön. ~ ~ , 000: - Urheilumerkkeihin, poikaurheiluja neuvontapäivi ä varten 20, 000:- TU1-lehden tili : Painatuskulut 150,485~- Postitus kirjapain. 13,566: - Kirjoituspalkkiot 40,000:- Kuvituskustannukset 35,000!.:. 1ehden kuljetusmaksut 14, 236:2 Po stimaksut kirjeen vaihdosta ym. 9,000:- Käännöstyöt... ~... "... 1,000~- Ilmoituskulut ~ 3,000:- Kokouspalkkiot. "w. 500:- Osotteiden hoito 3,100:- I Kesäloman sijaisille 6:000~- Asiamiespalkinnot c. 10,000:- ~, ~atkakul ut toi mi ttaj.. 3, 000 ~ '-1' 27, 000:- 50, 000:- 30, 000:- 20, 000:- 87, 000 : - 9, 000: - 4, 000:- 6, 000:- 500: - 16, 000: - 2, 500:- 1, 500: - 1,000:- Sekalaisia kuluja.... ~O~O_~ ~,. 87 :20 292,887 :20 =======~=~=~=~=~~~=I~::;~~~~:~l=~~!;~~~;:l~~~;~~~;~~J~~;~~~~:=[

13 t,. ~" "'... ;. :~..' L. ~ II' ~~~e~s-~ ' j Liiton osa T U L 1 T N U L ] Siirt 0 I~,: 815,087': 2C 0, 394,700: TNU-lehden tili~ Painatuskulut c I Kirjoituspalkkiot 9 ' ' I ~ -- i: Kuvituskustannukset Postimaksut kirjeenvaihdosta ym. 9 : 000 ~ - II '1 2:0GO~ - 11 Kul jetusmaksut 2, ;:;50~ - Postimaks. kirjapaino Ilmoituskulut As iamiespalkinnot Sekalaisia kuluja T u 1 0 t~ ,387., ~; ~-2-, 1-,-OO~ ~ - i 1, 500 ~ -,: 3,000: - II 1,0 00~ - ~ 71 :800: ~ , 887 ~ 20 I 394,700: ,387: 20 I 92,800: - -=-=-=-=-=-=-==-----=-=-=-=-=-=-==-;=========================================. - ;. - LiittoverojeL t ili~ Liittoveroa 27, 000 jäseneltä... o ei 3/- Kustannustuotteiden tili Kilpailutili~ Kilpailuluvat ~est aruuskilpailut I!, o;', 81,000 : - II 75, 000 ~- I 8, 000 ~ - l' 7 OOO~- 15JOOO~ -,-. -,. - l.,,1. Korkotili i 10,000: I TUL-l ehden til i ~ Tilausmaksuja Irtonumeroista Ilmoitukset TNTJ-lehden tili! Tilausmaksuja Irtonumeroista Ilmoitukset 216,000: ,500~- II 118, 500: - I 360,000:- 64,000~- 5,000~ ~- TUL-lehden tappiota TNU-lehden _ fl _ T a p p i 0 t a I 20,000:- 20,000:- I 10,000:.-= _ 22~~. 600: =. I 360,000: - Valtioaputili: Si hteerin palkkaukseen ~ 39,600:- Naissihteerin palkkaukseen 0 24,0 00~- Jaostosihteerin palkkaukseen. 36,000:- Piiri kunnalliseen kurssit yöhön. 50,000~ Kirjalliseen ja suullise en val istustyöh. 30,000~ Urheilumerkkeihin, poikaurheilu-ja neuvontapäiviä varten 81,750:- 81,000:- 75,000:- 15,000:- 10,000:- 81,750:-!.~:..:.9~9L,-=.6..:..00~:-_:,-.::.2:..:0-...z.'.-=O-=O...:.O...:...~_-_{-_l:-=-q ~ggq~ ~ k. 1852, 350:- 380,600:- 380,000~- 91,750: ,34,537 :20 14,100:- 19,387:2 0 1'050:-~ ]~ J:c. 1!8~~. _ ~8 7~ ,700:- 1399,387:20 192,800:- ============== === ====~==7.= == ======== ==========,

14 ~ u s t ann USa r v i 0 =============================== ; ;- 0 r j a - S u,j II; i JJcJ.iDimauottelUIJ jarjestalllisesta Su~m essa 11 )l1a, :.L~UUt~ HZI 1938 ja samanlaisen ottelun jär j estämisestä v.1939 Norjassa ~a tkustavan joukkueen matka-ja päivärahat suorittaa lähettävä liitto,mutta kilpailujen järjestäjä huolehtii vierailevan joukkueen majoituksesta ja ruokailusta. ~ ~ eno t ~ ~ ~a tkakul u t ~ Helsingin otteluun 7 henk. IJslon otteluun Ii a- 200/- II 1700/- 1,400:- 13, 600!- 15,000:- Pä ivärahat~ Helsingin otteluun 7 henk. II Oslon ottelusta 8 II n 150/- 800/- 1, 050: ~- 7,450:- Ruokailu ja majoitus: Helsingissä norjalaisille 8 henk. a 4 pv. = 32 pv. Majoitus H~g issä liiton joukk o 7 henk. a 2 pv. :Ii 14 pv. II a 50/- 25/- 1,600:- 3 50~- 1,950:- Mainoskulut~ Sanomalehdet ja pylväsilmoitteet 2,0 00~ '- Päättäjäiset~ Vaatimaton ateria noin 50 henk. II lfuistoesineet kilpailijoille 80/- 1, 000~- 1, 000:- 2, 000~- Vuokrat Yll1. kul u t ~ quoneen vuokra kil p.varte:ill Poliisilupa Painotöitä (pääsyliput ym.) Sekalaisia kuluja 800:- 200 ~- 500:- 300;- 1,800:- Kilpailujen käsiohjelman painatus 1,500:- ~ k. 31,7 00~ T U L 0 T: Helsingissä järjestettävästä ottelusta: Pääsrmaksutulot: 500 l\:pl. a 15/- 7,500:- 300 _ 11 _ II 18/- 3,600;- 261 _11- II 10/ :- K~s iorjelman ilmoitustulot T a p p i 0 13,710:- 2,500: :- Helsingissä 10 pnä joulukuuta Tydväen Urheiluliiton talousvaliokunta psta Eero Kaukinen. H k. 31,700:-

15 4/1J7 Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta joulukuun 20 p :nä Saapuvilla oliva t Rinne (4) puheenjohtajana, T Vilppula (3), K.A.Vuori (4), H. Kangas 4 ), E.K.Kaler 0 (3), O.Suvanto (3), A.Leskinen (3), U.Leskinen 4), A.E.Heiskanen (4) "a Taimi Taisto (4), sekä liiton toimitsijat E. KBuki nen, O.Helenius, O.Haini ja Greta Rajala,Haini sihteerinä Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen 13/12 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuanomus. r~önnetti i n seuraava kilpailulupa : 16/1-38 nyrkkeilyseuraottelu Kymin Veikot-Helsingin Kotkat Nyrkkeilykatsastukset. Helsingin Kotkien ja Tampereen Yrityksen anomukset saada järjestää Norjaan helmikuussa l ähetettävän nyrkkeilyliittojoukkueen katsastuksis ta muutama t sarja t järj estettä vikseen hylättiin, koska katsastulls et liittotoimikunnan edellisessä kokouksessa annettiin Tainionkos en Tähden, HTN :n ja Porin Pyrinnön järjestettäviksi Kirjeelliset nyrkkeilytuomarikurrsit. Herki ttiin kuulluksi,että nyrkkeily j aosto järjestää kirjeell:is et nyrkkeily tuomarien kurssit Hiihtomestaruuskilpailut. Hiihtojaoston esityksestä äätettiin antaa liiton hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailut Kotkan Kisailijain järjestettäväksi 19-20/2-38. l!uut hakijat; Ha minan Ponteva, Kymin Veikot ja Vahvialan K"lpaveikot (viimemainittu vain mäenla skumestaruuskilpailut ; anomus saapui hakuajan jälkeen). 6 valtion rautateilla 7 ". 59. Hiihtomestaruuskilpailujen radioselostukset. Hiihtojaoston esi tyksestä päätettiin Yleisradiolta anoa hiihtomestaruu~{ilpailuista radiojälkiselostukset kumpanakin kilpailupäivänä n.15 min. ja lisäksi sunnuntaina päivällä n.30 min. selostus suoraan kilpailupaikalta. 8 J. 6 V.1937 jalkapallosuursarjan tilit. Talousvaliokunnan esityksestä hyväksyttiin v.1937 jalkapa losuursarjan tili t. Tili t ja ot teluse 10 st us li i tte inä. 9 '. 61. Ranskan TUL :n anomus. Kuultiin Ranskan Työväen Urheiluliiton, Federation Sportive et Gymni gue du Travail, tiedustelu, voisiko TUL ja millaisilla ehdoilla l ähettää 6-7 kilpailijaa ja 1 johtajan käsittävän joukkueen liiton ariisin l~ hellä h~ln~k ~ 20 p :nä 1938 järjestettäviin kansainvälisiin murtomaa juoksukil a1lu1h1n 10 km. matkalla. Päätettiin vastata,että joukkue lähetetään ehdolla, että järjestäjä maksaa joukkueen natkat ja päivärahat.

16 4/37,jatkoa Selostus SASIn puhemiehistön kokouksesta. Kuultiin selostus SASIn puhemiehistön kokouksesta ahassa 15/ liitolle lähetetyn pöytäkirjan perusteella. Selostuksesta ilrneni,että olympialaiset Antverpenissa onnistuivat taloudellisesti verrattain hyvin,ja että SASIn kongressi on päätetty kutsua koolle msterdamiin 27-29/5-38, jossa yhteydessä myös vietetään SASIn 25-vuotisjuhlat. Niinikään kuultiin nainitun juhlan vietosta S SIn alajärjestöille annetut ohjeet ja toivomukset, joiden noudattaminen julkaisutoi innan osalta jätetään liiton julkaisujen toimittajille. S SI.. lle päätett'iin lähettää kirjelmä,jossa liitto virallisesti, iittokokous äätöksen perusteella, anoo v.1943 olympia aisia Suomeen TUE:n järjestettäviysi. /' 11 '. 64. }:ansa inväl' et säännöt. oiniston tehtäväksi annettiin harkita, olisiko liit n tehtävä alotteita SASIn seur8ava 18 kongressille kansainvälisten sääntöjen muuttamiseksi TUL :ssä käytännössäolevien Sääntöjen mukaisiksi,sekä huolehtia tarpeellisista valmisteluista V.1938 kurssitoiminta. Talousvaliokunta esitti,että hiihtojaosto on anonut,että sille v:ksi 1937 myönnetty kurssimääräraha 8000 mk. siirrettäisiin vuodelle 1938, ja että liittotoimikunta myöntäisi jaostolie lisävaroja 12, 000 mk. joilla varoilla yhdistettyinä järjestettäisiin hiihtokurssit v.1938 al'kupuole lla.. Samoin valiokunta esitti,että luistelujaosto on niinikään anonut, että sille Myönnettäisiin 12, mk. luistelukurssien järjestämiseksi v.1938 alkupuolella. Talo'usvaliokunta ehdotti,että hiihtojaostolle myönnetty määräraha siirretään jaoston käytettäväksi v.1938, mutta että muilta osiltaan kummankin asian ratkaisu siirretään siksi,kunnes on saatu tarkempi suunnitelma liiton kurssi toiminnasta kokonaisuudessaan v Talousvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin. Samalla annettiin oimiston tehtäväksi laatia alustava suunnite'lma liiton kurssitoiminnasta v. 1938, jonka jälkeen asia alistetaan jaostojen käsiteltäväksi, minkä jälkeen kurssisuunnitelma liittotoimikunnassa vahvistetaan ja sitä voidaan ryhtyä toteuttamaan. vakuu~b. SS. ii : tk-w~.,

17 ~derario/l ~orrive er (2vnz/u9'ue du grava~r d"oj ~ue CJu.57äu6:... ku/u'-.2)en~/ 2'an/ f?oe/ <:> 2' an// te D.ee.embre _..._... _.._..._.._..._. 1 U,;J T~~ UrheilU1utto Sirkuskatu, 5. HELSINSKI II (Fin1ande) C'/c. po.dat': 2'an"./ rg97.73 o 0e/... 2'rouence Declar~e conrorm~ment å la loi de 1901 sous le numero S. A. G. n Le-SS Chers Camarades, Le 20 Fevrier notre b'ederation organisera un gra.nd Cross... Country Intenlationa1 pour 1eque1 nous avons invite une equipe selectionnee de ~ U.lh.. S., de l'espagne, d 1a Be1gique, de 19. Suis~e, de 1tAng1eterre. par le presente, nous vous invitons officiellement a. p9.rt1ciper cette manifestat10n sportive Iuternationale, en se1ectionnant une equipe ne 6 ou 7 orossmen de votre Fåderation. Voiei p1usieurs annees que nous organisons cette manifestation qui remporte toujours un suooes oonsiderab1e et i1 nous serait tres agreab1e que vous aooeptiez Kotre invitat1on. La presenoe de votre equipe representative rehaubserait 1'601at d notre oross-country Internationa1. Si, comme nous 1lesparons, 11 vous est possib1e (et noue nleu dou.. tons pas) de selectionn r 6 ou 7 ooureurs de va1eur. vou1ez-vous avoir 1'ob11geance de nous faire connattre les conditions qui vous permettraient de nous donner satisfaction. au Paro Le Cross se disputera 1e 20 Fevrier, sur une distanoe de 10 km., des Sports d 1a Courneuve, prås de Paria. Le o1assement par Uation se fera par 5 coureurs par Nation. Votre delegation pourr it donc se compoeer de 8 personnes, oiest~a.~dire 7 coureurs et 1 dirigeant. favorao1e,. Dana ltattente de recev 1r sou eu une reponse que nous esoorons Reoevez, ohe~camarad nos fraternelles salutations. Le Secretaire Sportif' 1<'ederd

18 Ein Brief vom Arbeitersport- und Turnbund Frankreichs. Werte Genossen, Unsere Organisation organisiert am 20 Februar 1938 ein grosses Terrainlaufen (Cross-Country, aldlaufen), zu welchem wir je eine AuswahImannschaft aus der Sovjet-Union, Spanien,Belgien, chweiz und EngIand einge Iaden ha ben. Hiemit Iaden wir lhren Verband offiziell ein sich an dieser internationalen S po~tdemonstration zu beteiligen, indem sie eine ~annschaft von 6 bis 7 Terrainläufer Ihres Verbandes entsenden sollt. Diese Veranstalltung organisieren wir schon mehrere Jahre und es wäre se~ angenehm, wenn auch Sie unsere Einladung annehmen wuerdet, denn die Veranstalltung hat immer sehr gute Erfolge gehabt.die Teilnahme Eures Vebbande! wuerde die Bedeutung unseres Terrainlaufes noch vergr' ssern. Sollten Sie, wie wir hoffen, an der Veranstalltung teilnehmen, dann bitte wir 6 oder 7 gute Läufer auszuwählen und ~1die Bedingungen bekanntzugeben, unter welchen Sie zu kommen bereit wären. Der Terrainlauf wird am 20 Februar auf einer Distanz von 10 km im Parc i des Sports de la Cournauve bei Paris stattfinden. Jedes Land wird 5 Läufer aufstellen. Eure Delegation könnte aus~ bestehen, das heisst aus 7 Läufern und 1 Vertreter. Personeh Wir erwarten Ihre baldige Antwort,welche,wie wir hoffen, eine guenstige sein wird.., Mit den bruederlichen Gruessen t (J L. R 0 che Verbandssekretär. Paris,den

19 T U L~n jalkapallosuursarjan tili v~lta V a r a t~ Sarjarahasto liitossa ,828:80 Saatavia seuroilta ~4=3=3 -,-:.;;. 4=0_ V e 1 a t~ M k. 20,262 : ~.~atkakustannuksia seuroille... 14,545:- Tappiollisista otteluista korvauksia seuroille. 2,114 :75 Hyvitykset tililcorjauksista seuroille..... Liiton saatava ~ " ' Voi t t 0 - j a t a p p i 0 t i 1 i T u 1 0 t: '... ~ 2,0 2 6~50 Voi t t 0. _-=1~,_50~0 ~ _-_ M k. 20, 262;20 ==============~== Tilitykset sarjarahastoon! Tili-ja ottelunumero 2. H ~stä, Kullervo-Turun Toverit 7'4':50 3. Kotkasta, KTP - H:gin Vesa 1,4 2 0:~, '. 5. Tampereelta, TKT - Hgin Kullervo "' 21ö~35 ' 6. Turusta, Turun Toverit- Hgin Kalervo 509:25 7. Viipurista, Viip. Toverit-Viip.Ryhti 423 :- 11. Tampereelta, TPV - Hgin Kalervo 619~- 12. H ~stä, Kullervo - Kalervo 94: Kotkasta, XTP - Viip.Ryhti 1,778: Viipurista, Toverit - Hgin Ponnistus 265: H ~stä, Kullervo - Tamp.Pallo-Veikot 26:- 16. Tampereelta, TPV - TKT 2,163:- 17. H:stä, Ponnistus - Vesa 252 : Viipurista, Toverit-KTP 9: Tampereel ta, TPV - Turun Toverit 89.9 ~ H ~stä, Kullervo- KTP., 7 2 ~- 23. Kotkasta, KTP - Tamp.Kisa-Toverit 1,280~- 24. Tampereelta, TPV - Kullervo 1,17 3 ~ 40 :. 26. _ 1'- TPV - TKT 2,951.:- 27. H~stä, Ponnistus - Kullervo,360:- 28. Tampereelta, TPV - Kotkan Työv.Palloil. 2,262!- 30. _ 11 _ TKT - Viip.Ryhti 433: Kotkasta, KTP - Hgin Ponnistus 901~- 32. Tampereelta, TKT -._ li _ 475~ Kotkasta, T(TP - Viip.Ryhti 1,127:- 3 4 ~ H:stä, Ponnistus - TPV ~4~3~:~3~0_=1~9~,8~28~:8~0 S i i r t 0 19,828:80

20 (2) TUL ~!J,i ) l '::_~J!:,:,l) q ~3~ r.~_~~r_.1 an til i v ~l ta S i i r t 0 19,828~80 Ti.l j, t t??.rnä t t Clri (' 'C ~ 12-: H! ste:;l:sjllg'rvo- Ka.:: ervo yhteisvastuullisesti: ;(, = 1 ~ r To1 t a, 134:75 T~?J 8-rVO} t.e 134 ~ _ 11_ K-:11 crvo - TailJp. Kisa-Toveri t 11: ViipurIsta,:; TO 'J~~rit - KTP 152:90 433:40 I M k. 20,262:20 ====================== Sliori tt ~_~ :tt9~<:!.,llsorve. ukset matkoista seuroille 670:- 277:- 14,545:- Til itt ämättö ~ä t : 14. Viip ul'istii-; -Vi, ip. Toveri t - Hgin Ponnistus TyöväelJ Urhej.l ulii -col l e : =>1 Pääsyl} pui '; -ca'-' paina t uskul ut Mestaruusmit alleista Kil pailujen h'.loltolrulut: Postikulut paasylippujen lähetyksistä,puhelin ym.kulut Voi t t 0 ~.... Suori ttama t toma~_...!:ap p ~ ot ottel uista ~ ~ i l i-ja ottelunum ero. 1. H ~ stä, Hg i lj Pormis tu!'; - Viip. Ryhti 293~ i L i! Ve sa - Viip. Toveri t 317:- 8. Viipurista, 7iip. Ryhti - Bgin Vesa 108:- 9. H~s t ä, Hg in Ponnistus - KT P 113: Turusta : T~l' UD Toverit - TKT 58;- 21. 'hi purista, Vi ip.ryhti - TPV 384:- 25. H;stä, Hg in Por,nistua - Viip.Ryhti 264:- 29. _II- 71 Kullervo - TKT 173:- 35. Viipurista, V i 1p~Ryh ti - Hgin Kullervo 404:- 2,114:75 75:95 1,079:50 2,026:50 1,500)1-111 k. 20,262:20 =================== Voitto-osuus määrältään Mk. 1,500:- jaetaan sarjaan kuuluville seuroille ~~k.1 5 0:- suuruisena seuralleen. Sarjarahaston jako toimitetaan alla olevan j akoluettelon mukaan. Helsingin Kv er v olle~ ~.,~atkalculuja ottel. 6 ja !- Väh ennetään ~ Tilikorjaukset /1 12 ja :75 ()suu~, sa~j.. l: Q_. voi t osta Q..... ~... 0 Helsingin Kul Jer voll e: 730:25 150:- ======= = === ===~~= ==~=== Tappiekorvaus otte] : "~atk.'1kuluj D. ottel. 5,24 ja 35" 1,512~ 1,685:- Vähermetään ~ Tilikorjåuk3et e t t el :75.1,550:25 O ~~~::.:'3_ s3,rj_b:p.. y:~~1~;~.9.. J~. I:.... OJ "". ~ _-=.1=-5.=..0.!.:_-_ Siirto 880 :25 1,700:25 2,580:50

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

n.. ",,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~"---

n.. ,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---... . ~~--- . ~ / n..,,, ~ j $. s. ~ - -LQ.(.~~ fyv\.,- ~ ~---.... ~~--- ... :,-j,.'ln. '... \ -, I~.. \., I... K ER TO ~ TJ... S TO _ N '01M1STELU ~ ja URHEILULTO TOI:: ' DH ASTA V, 1916 SUO} en Woimistelu- j~ Urheiluliiton

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923.

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923. u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v. 1923. K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v. 192 3. S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot