JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ alkaen Kaupunginvaltuuston xx hyväksymä Sisällys I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Tilaaja-tuottaja -toimintatapa Päätösvallan siirtäminen...5 II LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ja sen jaostot Kaupunkirakennelautakunta ja joukkoliikennejaosto Hankintatoimen johtokunta...7 III LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Omistajaohjausjaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto Kaupunkirakennelautakunta Seudullinen joukkoliikennejaosto Hankintatoimen johtokunta IV LUKU: TILAAJAN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginjohtaja Tuomioistuinedustus Konsernihallinto

2 19 Konsernihallinnon yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Hallintoyksikkö Talous- ja strategiayksikkö Henkilöstöyksikkö Tilakeskus Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun seudun hankintatoimi V LUKU: TUOTTAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Tuottajan neuvottelukunta Tuottajalautakuntien ja liiketoiminnan johtokunnan jäsenten sekä liikelaitosten johtokuntien jäsenten valinta Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaostot Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Vapaa-aikalautakunta Liiketoiminnan johtokunta Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunta Yhtiöt ja muut yhteisöt Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta VI LUKU: TUOTTAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Tuottajan neuvottelukunta Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien yleiset tehtävät Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasioiden jaosto Ympäristöterveydenhuollon jaosto

3 43 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Vapaa-aikalautakunta Liiketoiminnan johtokunta Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Pohjois-Karjalan pelastusliikelaitoksen johtokunta VII LUKU: TUOTTAJAN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaatio VIII LUKU: LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO SEKÄ NIIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Tiejaosto Alueellinen jätelautakunta IX LUKU: LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINTOJEN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaatio Tehtävät ja ratkaisuvalta X LUKU HENKILÖSTÖASIAT Määräysten soveltaminen Hakumenettely Kelpoisuusvaatimukset Henkilöstövalinnoista päättäminen Sijaisuuksista päättäminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Palkkauksesta päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Tehtävien hoidosta pidättäminen Sivutoimi Muut henkilöstöasiat

4 65 Johtoryhmätyöskentely XI LUKU KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Kokoukseen osallistuminen videoneuvotteluyhteyden avulla Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa Esittely Pöytäkirjanpitäjä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirja Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan otto-oikeus Päätöksen ilmoittaminen toimielimelle Hankintaoikaisun käsittely XII VOIMAANTULO JA KUMOTTAVAT JOHTOSÄÄNNÖT

5 I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Joensuun kaupungin hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Kaupungin taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään erillisissä johtosäännöissä. Hallintosäännön hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hallintosääntöön tehtävät muutokset valmistelee kaupunginhallitus. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa Kaupungin hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu tilaaja-tuottaja -toimintatavan mukaiseen ohjausjärjestelmään, jossa vuosittaisessa talousarvioon sisältyvässä tilauksessa määritellään järjestettävien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Talousarvion hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tilaaja-tuottaja -toimintatapa on organisaatioiden välinen yhteistoimintajärjestelmä, jonka tavoitteena on järjestää kaupungin rahoitusresurssien puitteissa mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat palvelut. Valtuusto tilaajana määrittää kaupungin strategiset suuntaviivat ja kehittämislinjaukset. Tilaaja-tuottaja toimintatapaa kehitetään elämänkaariajatteluun perustuvaksi. Tilaajapuolella kehittämisvastuu on kaupunginhallituksella ja tuottajapuolella tuottajan neuvottelukunnalla. Strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Valtuusto päättää perusopetus-, lukio- ja terveysasemaverkostosta. Tuottaja vastaa talousarvion ja tilauksen mukaisten palvelujen tuottamisesta asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Tilaajan vastuulla on edistää yhdessä tuottajan kanssa asukkaiden osallistumista säännöllisesti kokoontuvien asukas- ja kyläfoorumien avulla. Tuottaja kerää asiakaspalautteen, raportoi siitä tilaajalle ja asiakaspalaute huomioidaan tilaaja-tuottajaneuvotteluissa. 3 Päätösvallan siirtäminen Toimielin voi toimivaltansa rajoissa siirtää ratkaistavakseen säädetyn tai hallintosäännöllä määrätyn asian alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, mikäli se lain mukaan on mahdollista. Viranhaltija voi toimivaltansa rajoissa siirtää ratkaistavakseen säädetyn johto- tai hallintosäännöllä määrätyn asian alaiselleen viranhaltijalle, mikäli se lain mukaan on mahdollista. 5

6 Se, jolle toimivaltaa on siirretty tähän pykälään perustuvalla päätöksellä, ei voi enää siirtää tätä toimivaltaa edelleen. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 4 :ssä ja 14 :n 1 momentissa tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. II LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 Kaupunginvaltuusto Valtuutettujen lukumäärä määräytyy kuntalain (365/1995) mukaisesti. Kaupunginvaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. 5 Kaupunginhallitus ja sen jaostot Kaupunginhallituksessa on kaupunginvaltuuston valitsemat yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimikausi on neljä vuotta, ellei kaupunginvaltuusto toisin päätä. Henkilöstö- ja työllisyysjaostoon kuuluu viisi (5) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenistään jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Omistajaohjausjaoston jäseniä ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta kaupunginhallituksen jäsenistään ja varajäsenistään nimeämää jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään jaoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä jaoston jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto toimii kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 :n 3 momentin mukaisella Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Jaostoon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuusto nimeää kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston kaksi (2) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet nimetään 6

7 Kontiolahden kunnanvaltuuston ehdottamista sekä kaksi (2) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Outokummun kaupunginvaltuuston ehdottamista henkilöistä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään edustajansa kaupunkirakennelautakuntaan. Kaupunginhallituksen edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Henkilöstö- ja työllisyysjaostossa esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja. Omistajaohjausjaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaoston esittelijästä. Kaupunginhallitus päättää esittelijöiden sijaisista. 6 Kaupunkirakennelautakunta ja joukkoliikennejaosto Kaupunkirakennelautakunnassa on kaupunginvaltuuston valitsemat yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii seudullinen joukkoliikennejaosto. Jaostossa on kaupunkirakennelautakunnan nimeämät viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kolme (3) jäsentä ja varajäsentä valitaan kaupunkirakennelautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä, yksi (1) jäsen ja varajäsen Kontiolahden kunnan ehdottamista henkilöistä ja yksi (1) jäsen ja varajäsen Liperin kunnan ehdottamista henkilöistä. Kaupunkirakennelautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan, jonka on oltava lautakunnan varsinainen jäsen. Varapuheenjohtaja tulee valita Kontiolahden tai Liperin kunnan ehdottamista jäsenistä. Tekninen johtaja toimii lautakunnan esittelijänä ja lautakunnan määräämä viranhaltija jaoston esittelijänä. Lautakunta päättää esittelijöiden sijaisista. 7 Hankintatoimen johtokunta Hankintatoimen johtokunnassa on seitsemän (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä kolme (3) valitsee Joensuun kaupunki ja heistä yksi nimetään johtokunnan puheenjohtajaksi. Joensuun seudun hankintatoimen yhteistoiminta-sopimuksen muut osapuolet ehdottavat nimettäväksi neljä (4) jäsentä, joista yksi valitaan varapuheenjohtajaksi. 7

8 Hankintatoimen johtokunnan esittelijänä toimii hankintapäällikkö. Johtokunta päättää esittelijän sijaisesta. III LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 8 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston tehtävistä on säädetty kuntalaissa (365/1995) ja erityislaeissa. Kuntalain (365/1995) 13 :n mukaan valtuusto: 1. vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, 2. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista, 3. päättää hallinnon järjestämisen perusteista, 4. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion, 5. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, 6. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, 7. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, 8. valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä, 9. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 10. valitsee tilintarkastajat, 11. hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta, 12. päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkistrategian, konserniohjeet sekä omistaja- ja maapoliittiset linjaukset ja päättää niitä koskevasta toiminnan seurannasta ja arvioinnin järjestämisestä. Kuntalain (365/1995) 27 :n mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 9 Kaupunginhallitus 8

9 Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: 1. vastata kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä, 2. vastaa kaupunkistrategian ja muiden toimintaa linjaavien, koko konsernia koskevien suunnitelmien valmistelusta, 3. valmistella kaupunginvaltuustolle talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus, 4. hyväksyä talousarvion laadintaa varten talousarvion kehykset ja palvelutilaus, 5. vastata konsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä, 6. vastata konsernin omistajapolitiikan ja konserniohjeiden valmistelusta, 7.6. antaa tarvittaessa ohjeet kaupungin edustajille konsernin tytär-, osakkuus- ja muissa yhteisöissä, kuntayhtymissä sekä sellaisissa seutuhallinnon toimielimissä joissa Joensuu ei toimi isäntäkuntana, 8. huolehtia konsernin toimitilojen järjestämisestä; 9.7. vastata asuntopolitiikasta, päättää toimialansa voimavarojen hankinnasta, suuntaamisesta ja kohdentamisesta sekä kaupungin omaisuuden hoitoon liittyvistä periaatteista, valvoa kaupungin oikeutta, käyttää sen puhevaltaa ja tehdä kaupungin puolesta sopimukset, ellei tätä tehtävää ole muussa johtosäännössä annettu tiettyjen asioiden tai toimialan osalta muulle viranomaiselle, sekä antaa lausunnot kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, huolehtia kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, huolehtia osaltaan maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisestä sekä asukas- ja kylätoiminnan kehittämisestä, päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta ja määritellä alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä, hyväksyä markkinoinnin, tiedottamisen ja ilmoittelun periaatteet, huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä ja käsitellä sisäisen tarkastuksen vuosiraportti, saattaa vuosittain maaliskuussa kaupunginvaltuuston tietoon sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 9

10 Kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat, ellei niiden ratkaisemisesta ole toisin säädetty tai määrätty: 1. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostaminen, myyminen ja vaihtaminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 2. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 3. tavaroiden ja palvelujen hankkimista ja myymistä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 4. oman pääomanehtoiset sijoitukset ja lainan antaminen tytäryhteisöille kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiikan linjausten mukaisesti talousarvion toiminta- valtuuksien määräämissä rajoissa, 5. asuntohankkeiden etuoikeusjärjestyksen hyväksyminen, valtion asuntolainojen myöntämisvaltuusosuuksista, aravalainojen varauksista päättäminen sekä lausunnon antaminen asuntoyhteisöjen korkotuki- ja asuntolainahakemuksista, asuntoosakkeiden lunastusoikeuden käyttäminen 6. kaupungin hankintaohjeiden hyväksyminen, 7. kehittämishankerahoista rahoitettavien ja muiden merkittävien hankkeiden kaupungin rahoitusosuudesta päättäminen, 8. hankkeiden tarveselvitysten sekä hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 9. hanke-, rakennus-, ja laitesuunnitelmien hyväksymisen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa. 10. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan maksun tai saatavan suorittamiseen, 11. toimialansa palveluiden järjestämistavan ja hinnoittelun kaupunginvaltuuston hyväksymien maksu- ja taksapolitiikan yleisperusteiden mukaisesti, ellei tehtävää ole annettu muulle toimielimelle, 12. eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista päättäminen tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä, 13. vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen ja kun vaadittu korvaus on kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa, 14. kaavoituskatsauksen hyväksyminen (MRL 7 ), 10

11 15. maankäyttösopimusten hyväksyminen kaupunginvaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti ja talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa (MRL 91b ), kehittämiskorvauksen määrääminen ja sille suoritettava korko (MRL 91 g ), 16. rakennuskiellon määrääminen ja sen pidentäminen (MRL 53 ), 17. asemakaavan ajanmukaisuudesta päättäminen (MRL 60 ), 18. kaupungin puhevallan käyttäminen kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskevissa asioissa (MRL 69 ja 70 ), 19. rakentamiskehotuksen antaminen ja luettelon pitäminen niistä (MRL 97 ), 20. valituksen tekemisestä päättäminen kaupungin puolesta maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehdyistä päätöksistä, 21. muiden maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittujen asioiden ratkaiseminen, joiden osalta ei ole tässä johtosäännössä tai muutoin säädetty tai määrätty toimivaltaista toimielintä tai viranhaltijaa, 22. tytäryhteisöjen kanssa tehtävien tavoite- ja tulossopimusten hyväksyminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen osakkeiden hankkiminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, toimitiloina olevien tai niiksi tarkoitettujen osakkeiden tai rakennusten ostaminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 25. kuntayhtymien toimintaa seuraavien viranhaltijoiden nimeäminen 10 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Henkilöstö- ja työllisyysjaoston tehtävänä on 1. vastata kaupungin henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta, 2. vastaa henkilöstösuunnittelusta, 3. vastata kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta, 4. huolehtia kaupungin yhteistoimintajärjestelmän, työsuojelutoiminnan sekä työterveyshuollon keskitetystä järjestämisestä työnantajan edustajana, 5. huolehtia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien kysymysten seurannasta ja paikallisten ohjeiden valmistelusta, 11

12 6. vastata osaltaan kaupungin henkilöstön koulutustoiminnan järjestämisestä, 7. vastata kaupungin työllistämispolitiikasta ja seurata työllisyyttä. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto ratkaisee seuraavat asiat: 1. virka- ja työehtosopimusten soveltaminen, 2. palkkauksessa noudatettavat periaatteet ja toimivalta, 3. paikalliset virka- ja työehtosopimukset, 4. virkojen ja toimien lakkauttaminen ja perustaminen, 5. viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan kunnallisen viranhaltijalain 24 :n perusteella, 6. työllisyysohjelman ja henkilöstöä koskevien ohjelmien hyväksyminen, 7. henkilöstön työterveydenhuollon järjestäminen. 11 Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaoston tehtävänä on 1. vastata konsernin omistajapolitiikan ja konserniohjeiden valmistelusta, 2. valmistella ja tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle talouden linjauksia ja toimenpiteitä koskeviksi toimenpiteiksi kaupungin ja konsernin tuloksen pitämiseksi positiivisena ja velkaantumisen hillitsemiseksi, 3. määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja antaa heille toimiohjeet, 4. hyväksyä tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset, 5. seurata tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit, 6. nimetä kuntayhtymien toimintaa seuraavat viranhaltijat, 7. huolehtia kaupungin palvelutoiminnassaan tarvitsemien toimitilojen järjestämisestä, tilatehokkuudesta, kiinteistöjen arvon kehittämisestä ja niiden kunnon säilym i- sestä sekä tilojen kustannustehokkuudesta, 8. valmistella elinkeino- ja tulevaisuusrahastojen sijoituspolitiikka ja seurata rahastojen tuottoa, 12

13 9. huolehtia muutoinkin omistaja- ja konserniohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta, ja 10. päättää kohtien edellä olevien 2, 7, 8 ja 9 mukaisista asioista talousarvion määräämissä rajoissa. 12 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto on kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukainen yhteistoimintaelin. Jaosto tilaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Joensuun kaupungille, Kontiolahden kunnalle ja Outokummun kaupungille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston tehtävänä on: 1. vastata kuntalaisten palvelutarpeiden selvittämisestä ja huolehtia tavoitteiden asettamisesta, 2. vastata palveluiden järjestämisestä, 3. seurata toimialansa talouden ja tilauksen toteutumista, 4. vastata viranomaistoiminnasta, ellei muualla ole toisin määrätty. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto ratkaisee seuraavat asiat: 1. sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion ja palvelutilauksen ja niihin tehtävien muutosten hyväksyminen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kaupunginhallituksella ei ole kuntalain (365/1995) 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta tilaajajaoston käsittelemiin asioihin lukuun ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta. 13 Kaupunkirakennelautakunta Lautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain sekä tieliikennelain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta muille toimielimille ja rakennusvalvontaviranomaiselle säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. Kaupunkirakennelautakunnan tehtävänä on: 1. huolehtia toiminnan yhteensopivuudesta konsernin strategioihin ja hyväksyä toimialaa koskevat strategiset ja muut toimintaa linjaavat suunnitelmat, 2. vastata yleis- ja asemakaavojen valmistelusta, 3. tehdä ehdotus kaavoitusohjelmasta ja katsauksesta, 13

14 4. seurata yhdyskuntarakenteen ja rakennustoiminnan yleistä kehitystä sekä vastata maankäyttöä ja liikennettä koskevien suunnitelmien valmistelusta, 5. vastata maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, 6. vastata liikenteen suunniteluun ja hallintaan liittyvistä tehtävistä, 7. vastata kaupungin järjestämien kuljetusten koordinoinnista, 7. vastata kunnalle kuuluvista vesihuollon yleisistä kehittämistehtävistä, 8. vastata kunnalle kuuluvasta hulevesien hallinnan järjestämisestä ja järjestelmän toteuttamisesta 9. vastata maapoliittisten päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, 10. vastata kiinteistörekisterin ylläpidosta ja kiinteistötoimituksista, 11. vastata paikkatiedon hallinnasta, 12. hyväksyä toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sekä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus, 13. päättää toimialansa voimavarojen hankinnasta ja kohdentamisesta, 14. edustaa kaupunkia toimialallaan valvomalla kaupungin oikeutta ja käyttämällä sen puhevaltaa sekä tehdä tarpeelliset sopimukset, 15. asettaa katunimitoimikunta valmistelemaan uusia kadunnimiä, 16. suorittaa muut kaupunginhallituksen määräämät tehtävät. Kaupunkirakennelautakunta ratkaisee seuraavat asiat: 1. kaupungin ratkaistavaksi kuuluvat edellä mainittujen lakien mukaiset asiat, siltä osin kuin niitä ei ole määrätty muiden toimielinten ratkaistavaksi, 2. päättää toimialalla perittävistä maksuista ja myönnettävistä avustuksista kaupunginvaltuuston hyväksymän maksu- ja taksapolitiikan yleisperusteiden mukaisesti, 3. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 4. tavaroiden ja palvelujen hankkiminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa 5. kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen tai vuokralle ottaminen, 6. rakentamattomien tonttien myyminen ja vuokraaminen kaupunginvaltuuston päättämien yleisten periaatteiden mukaisesti, 14

15 7. yhdyskuntatekniikan investointiohjelman hyväksyminen talousarvion mukaisesti 8. vahingonkorvauksen maksaminen toimialallaan asetetuissa rajoissa, 9. hyväksyä vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat ja kaavamuutokset, (MRL 52 ), 10. hyväksyä maankäyttösopimukset valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti ja talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa (MRL 91 b ), 11. periä asemakaavan laatimis-, muuttamis- ja käsittelykustannukset (MRL 59 ) sekä maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset, (MRL 91a ja 91c ), 12. hyväksyä erillinen tonttijako (MRL 79 ), 13. antaa kadunpito muiden tehtäväksi (MRL 84 ), aloittaa ja lopettaa kadunpito (MRL 86 ) sekä ja määrätä kadun ja yleisten alueiden laatutasoluokitukset, 14. hyväksyä katusuunnitelma (MRL 85 ) ja muut katuun liittyvät suunnitelmat, 15. hyväksyä muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelma talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa (MRL 90 ), osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohdat ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä (MRL 103 g ), määrätä siirtämään yleisellä alueella sijaitseva johto, laite tai rakennelma ja hyväksyä sellaisen sijoituspaikka (MRL 89 ), 18. hyväksyä hulevesisuunnitelma (MRL 103 l ) määrätä katu- tai yleisille alueille sijoitettavien mainos- ja muiden laitteiden sekä rakennelmia yleisperiaatteet, sekä yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin, määrätä maanomistajan maksettavaksi katualueen korvaus maankäyttö- ja rakennus- lain 105 :n mukaisessa tapauksessa (MRL 105 ), ratkaista maisematyöluvan myöntäminen (MRL 128 ), ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin tarkoittamien rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolo suunnittelutarvealueella (MRL 137 ), myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (MRL 171 ), antaa lausunto kunnan puolesta maankäyttö- ja rakennuslain 173 :n 5 momentin tarkoittamassa poikkeamisasiassa (MRL 173 ), kadun tai muun yleisen alueen nimen sekä kaupunginosan ja korttelin numeron 15

16 muuttaminen asemakaava- alueella erillisellä päätöksellä (MRL 55.4 ) ja antaa kunnan suostumus määräalan lohkomiseen rakennuspaikaksi ja käyttää muutenkin kaupungin puhevaltaa kiinteistönmuodostamislain 33 :n 2 momentin mukaisissa tilanteissa (KML 33 ). 14 Seudullinen joukkoliikennejaosto Seudullinen joukkoliikennejaosto toimii joukkoliikennelain ( /863) mukaisena joukkoliikenneviranomaisena Joensuun kaupungin, Kontiolahden ja Liperin kuntien alueella. Jaosto vastaa joukkoliikenneviranomaiselle joukkoliikennelain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä joukko- ja tilausliikennettä koskevista ja niiden järjestämiseen liittyvistä muista asioista. 15 Hankintatoimen johtokunta Johtokunnan tehtävänä on: 1. vastata hankintatoimen strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, 2. valvoa hankintoja koskevien päätösten ja ohjeiden toteuttamista, 3. edustaa toimialallaan Joensuun kaupunkia ja Joensuun seudun hankintatointa valvomalla niiden etua sekä käyttämällä puhevaltaa, 4. vastata hankintaohjeiden laatimisesta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, 5. tehdä ehdotus hankintatoimen talousarvioksi ja suunnitelmaksi, hyväksyä käyttösuunnitelma sekä laatia toimintakertomus, 6. antaa lausunto hankintapäällikön viran hakijoista kaupunginhallitukselle, 7. seurata ja kehittää hankintatoimintaa, 8. suorittaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät. Johtokunta ratkaisee seuraavat asiat, ellei niiden ratkaisemisesta ole toisin säädetty tai määrätty: 1. hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimukset johtokunnan ja hankintapäällikön päätöksistä, 2. yhteisön hyväksyminen sopimusyhteistyön piiriin, 3. yhteishankintana hoidettavat tavara- ja palvelualat, 4. EU:n kynnysarvon ylittävät hankinnat 16

17 5. hankintatoimen kustannusten rahoitusperusteet, ja 6. yhteistoimintasopimuksen ulkopuolisille yhteisöille myytävien hankintapalvelujen hinnoitteluperusteet. IV LUKU: TILAAJAN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 16 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkikonsernin hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa yhteistyössä kaupungin luottamuselinten ja konsernihallinnon kanssa. Kaupunginjohtajan tehtävänä on: 1. johtaa kaupunkistrategian laadintaa ja muiden merkittävien koko konsernia koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laadintaa, 2. johtaa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämistä, 3. johtaa kaupunkikonsernia ja edistää konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta, 4. johtaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsiteltävien asioiden valmistelua, 5. huolehtia yhteistoiminnasta kaupungin kannalta tarpeellisten kansainvälisten, valtakunnallisten, maakunnallisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä pitää huolta, että kaupungin näkemykset ajankohtaisista asioista tulevat ao. tahojen tietoon, 6. huolehtia yhteydenpidosta kaupungin poliittisiin päätöksentekijöihin, kansalaisjärjestöihin, elinkeinoelämään ja työmarkkinajärjestöihin, 7. ohjata kuntalaisiin ja muihin tahoihin kohdistuvaa kaupungin viestintää sekä tarvittavan yhteistoiminnan järjestämisestä eri yhteistyötahojen kanssa, 8. vastata palveluiden tilaamisesta ja sen organisoinnista, 9. osallistua harkintansa mukaan tuottajan neuvottelukunnan kokouksiin, 10. vastata sisäisestä valvonnasta ja 11. suorittaa muut kuntalaissa (365/1995 tai 210/2015) säädetyt ja kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston määräämät tehtävät. Kaupunginjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. välittömien alaisten virka- ja työsuhteita sekä työmatkoja, lukuun ottamatta alaisten ottamista ja erottamista, 17

18 2. kaupungin pitkäaikaisen lainan ottoa, uusimista ja muita lainajärjestelyjä, 3. konsernihallinnon eri yksiköiden välistä tehtäväjakoa, 4. tilauksien valmisteluryhmän viranhaltijoiden nimeämistä ja vastuualueita, 5. kansainvälisten asioiden ja maahanmuuttajapalvelujen hoitamista, 6. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen ja kun vaadittu korvaus on kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa, 7. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä kaupungin palveluksessa olevien velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuottamuksella, 8. kiinnitysvakuuksien etuoikeusjärjestyksen muuttamista. 17 Tuomioistuinedustus Kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies voivat yksin edustaa kaupunkia tuomioistuimissa Konsernihallinto Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernihallinto vastaa kaupungin strategian ja talouden johtamisesta, tilaajan asioiden valmistelusta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, toimitilojen johtamisesta, kaupunkikehityksestä ja kilpailukyvystä sekä johdon tuesta. Konsernihallintoon kuuluvat seuraavat yksiköt: hallinto, henkilöstö, talous- ja strategia sekä kaupunkirakenne. Lisäksi konsernihallintoon kuuluu taseyksikkönä toimiva Ttilakeskus. Hallintoyksikköä johtaa kaupunginsihteeri, henkilöstöyksikköä henkilöstöjohtaja, talousja strategiayksikköä talous- ja strategiajohtaja, kaupunkirakenneyksikköä tekninen johtaja ja tilakeskusta tilakeskuksen johtaja. Konsernihallinnon viranhaltijoista muodostetaan kaupunginjohtajan nimeämä tilauksien valmisteluryhmä, jonka tehtävänä on valmistella talousarvioon sisältyvät tilaukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajaryhmä, jonka kokoonpanosta on sovittu Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin hyväksymässä yhteistoimintasopimuksessa Konsernihallinnon yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Konsernihallinnon yksiköt vastaavat kukin vastuualueellaan: 1. kaupunkikonsernin kokonaisohjauksesta kaupunginjohtajan johdolla, 18

19 1920 Hallintoyksikkö 2. yhteistyöstä kaupungin strategisten linjausten, strategisen kehittämisen sekä palvelutilausten valmistelussa, 3. yhteistyöverkostojen luomisesta, sidosryhmäviestinnästä ja edunvalvonnasta, 4. toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle ja sen jaostoille sekä muille tilaajahallinnon luottamushenkilöorganisaatioille, 5. toiminnan järjestämisestä ja hinnoittelusta, 6. yksikön määrärahojen käytöstä talousarvion ja vahvistetun käyttösuunnitelman puitteissa, 7. muista tilaajatoimielinten ja kaupunginjohtajan määräämien tehtävien suorittamisesta. Konsernihallinnon yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat vastuualueensa: 1. laskujen hyväksymistä, irtaimen omaisuuden poistamista tai luovuttamista käytettäväksi sekä tavaroiden tai palveluiden hankkimista tai myymistä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa. Hallintoyksikön toiminnasta vastaa kaupunginsihteeri yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Hallintoyksikön tehtävänä on: 1. johtaa ja valvoa kaupungin hallintotehtävien tehokasta, taloudellista ja lainmukaista hoitoa, 2. valvoa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsiteltävien asioiden valmistelua ja huolehtia niiden sihteeritehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta, 3. valmistella tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallintoelinten jäsenten valinta ja kaupungin puhevallan käyttö yhtiö- ja vuosikokouksissa, 4. huolehtia kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä, viestinnästä ja kaupunkimarkkinoinnista, 5. huolehtia seutuyhteistyön koordinoinnista, 6. huolehtia kaupungin asuntotoimen viranomais- ja palvelutehtävistä, 7. huolehtia kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta, 8. huolehtia kaupungin riskienhallintaan liittyvistä asioista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta, 9. huolehtia kaupungin keskusarkistosta ja arkistoinnin ohjauksesta, 10. huolehtia edustustilaisuuksien järjestämisestä ja muista niihin liittyvistä tehtävistä. 19

20 11. huolehtia palvelupisteiden toiminnasta ja lähidemokratian toteutumisesta sekä maaseututoimesta. Kaupunginsihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. kaupungin yleisiä ilmoituksia, viestintää, julkaisutoimintaa ja monistuspalveluja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti, 2. edustus- ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestämistä, 3. asukasvalintoja, asuntolainojen myöntämistä ja irtisanomista sekä vuokrien vahvistamista, 4. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamista ja myymistä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 5. lainopillisten palvelujen järjestämistä, 6. kaupungin omaisuuden vakuuttamista ja riskienhallintaa kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti Talous- ja strategiayksikkö Yksikön toiminnasta vastaa talous- ja strategiajohtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Talous- ja strategiayksikön tehtävänä on 1. huolehtia kaupunkistrategian valmistelusta ja kehittää strategista suunnittelua yhteistyössä konsernihallinnon kanssa, 2. vastata talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, 3. huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä ja konsernin tytäryhteisöjen raportoinnista kaupungille, 4. huolehtia kaupungin omistajapolitiikan valmistelusta, 5. seurata aluekehitystä ja kaupunkipolitiikkaa, 6. johtaa ja valvoa kaupungin taloushallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta, 7. vastata kaupungin laskentatoimesta, rahoituksesta, sijoitustoiminnasta ja konsernirahoituksesta, 8. vastata kaupungin tietohuollosta, tietohallinnon järjestämisestä, yhteensovituksesta ja ohjauksesta sekä talouden ja tilausten raportointijärjestelmistä, 9. vastata kaupungin hankintatoimen järjestämisestä. Talous- ja strategiajohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. lyhytaikaista rahoitusta, kassavarojen sijoittamista ja maksuliikettä, 20

21 2. kaupungin puolesta annettavia jälkipanttaussitoumuksia, 2122 Henkilöstöyksikkö Henkilöstöyksikön toiminnasta vastaa henkilöstöjohtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Henkilöstöyksikön tehtävänä on 1. johtaa ja valvoa kaupungin henkilöstöhallintoa, 2. vastata henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstösuunnittelusta, 3. huolehtia henkilöstön uudistumiskyvystä ja osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön motivointi- ja kannustusjärjestelmistä, 4. vastata palvelussuhdeasioita koskevista työnantajaneuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta, 5. vastata henkilöstöpalveluiden ja työsuojelun järjestämisestä, henkilöstöasioiden viestinnästä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittämisestä, 6. vastata työllistämisasioiden hoidosta Tilakeskus Henkilöstöjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja palkanlaskennan ohjeistoa, 2. virka- ja työehtosopimuksen mukaista palkkausta kaupunginhallituksen henkilöstö- ja konsernijaoston erikseen päättämissä rajoissa, 3. henkilöstön koulutuksen järjestämistä, 4. henkilöstöpalveluja, 5. henkilöstön sijoittamista toimialoilta henkilöstön sijoituspalveluyksikköön. Tilakeskuksen toiminnasta vastaa tilakeskuksen johtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Tilakeskuksen tehtävänä on 1. hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut, 2. vastata kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä, 3. vastata toiminnan ja talouden suunnittelusta, yhteensovittamisesta ja raportoinnista, 4. vastata asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 21

22 5. huolehtia osaltaan henkilöstön kehittämisestä ja tehtävien määrittelystä, 6. vastata viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä ja yhteistoiminnasta yhteistyötahojen kanssa, ja 7. vastata muista tilaajatoimielinten ja kaupunginjohtajan määräämien tehtävien suorittamisesta. Tilakeskuksen johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. toiminnan järjestämistä ja organisointia tilaajan linjausten mukaisesti, 2. tavaroiden ja palvelujen hankintaa sekä myyntiä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 3. yksikön toimialaan kuuluvan irtaimen omaisuuden ostamista, myymistä ja vuokraamista tai luovuttamista tilapäisesti yksityisen käytettäväksi, 4. liike-, teollisuus-, toimisto- ja muiden vastaavien muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä mainittuun käyttöön tarkoitettujen rakennusten (ilman maapohjaa) ostaminen ja myyminen talousarvion määrittelemissä rajoissa 5. henkilöstöasioita hallintosäännön X luvun mukaisesti, 6. kaupungin edustamista omalla toimialallaan kaupunginvaltuuston määrittämissä rajoissa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, 7. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun yksikköä koskevan sopimuksen tekemistä kaupungin talousarvion määräämissä rajoissa. Henkilöstöhallinnollisissa asioissa tilakeskuksen johtaja kuuluu teknisen johtajan alaisuuteen Kaupunkirakenneyksikkö Kaupunkirakenneyksikön toiminnasta vastaa tekninen johtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Kaupunkirakenneyksikön tehtävänä on 1. vastata kaupunkirakennelautakunnan ja seudullisen joukkoliikennejaoston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä huolehtia sen sihteeritehtävistä, 2. huolehtia maankäytön, yhdyskuntatekniikan, liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelusta ja yhteensovittamisesta, 3. huolehtia maaomaisuuden hallintaan liittyvistä tehtävistä, 4. huolehtia paikkatiedon hankintaan, hallintaan ja jakeluun liittyvistä tehtävistä, 22

23 5. huolehtia kiinteistönmuodostuksesta, 6. huolehtia yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä, 7. huolehtia yleisten alueiden luvituksen ja valvonnan järjestämisestä, 8. laatia toimialaansa liittyvät kaupunkikehityksen ennusteet, 9. koordinoida maankäytön ja palveluiden yhteensovittamista ja vastata tähän liittyvän tiedon tuottamisesta ja hankinnasta ja 10. huolehtia osoitejärjestelmästä. Tekninen johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. kaupungin edustamista maanmittaus-, lunastus- ja muissa kiinteää omaisuutta koskevissa toimituksissa ja kokouksissa, 2. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun toimialaa koskevan sopimuksen tekemistä, 3. toimialansa irtaimen omaisuuden ostamista, myymistä ja vuokraamista tai luovuttamista tilapäisesti yksityisen käytettäväksi, 4. luvan myöntämistä kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla, 5. liikenneväylän sulkemista taikka muita liikennejärjestelyjä, 6. johtojen, kaapeleiden sekä niihin liittyvien ja muiden laitteiden ja rakennelmien sijoittamista yleiselle paikalle tai liikenneväylälle, 7. suostumuksen antamista työn aloittamiseen kadulla ja yleisellä alueella, 8. osoitejärjestelmän mukaisten osoitenumeroiden antamista ja kaava-alueiden ulkopuolella teiden nimeämistä, ellei tie ole nimettävissä muulla päätöksellä, 9. liikenneväylän nimeä tai liikenneväylän varrella olevaa kohdetta osoittavan kilven sijoittamista risteykseen tai liittymään, 10. lupa- ja viranomaistoimintojen palveluiden järjestämistä. Kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain tarkoittamana kiinteistöinsinöörinä toimii kaupungingeodeetti Joensuun seudun hankintatoimi Hankintatoimistossa on hankintapäällikkö ja tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. Hankintatoimea johtaa hankintapäällikkö. Hankintapäällikön tehtävänä on: 23

24 1. vastata johtokunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta 2. vastata toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja tuloksellisuudesta 3. huolehtia hankintasopimusten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja toteutuksen seurannasta 4. määrätä henkilöstön tehtävät ja huolehtia henkilöstön kehittämisestä 5. vastata yksikön taloudesta ja raportoinnista 6. vastata tiedotustoiminnasta ja tässä tarkoituksessa mm. tiedottaa hankintapäätökset yhteistyöosapuolille ja tiedottaa hankintapaikat, tuotteet, hinnat ja muut kaupalliset ehdot hankintoja suorittaville 7. suorittaa muut johtokunnan tai kaupungin talous- ja strategiajohtajan määräämät tehtävät Hankintapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. EU:n kynnysarvon alittavia tavara- ja palveluhankintoja 2. hankintatoimen irtaimisto- ja palveluhankinnoista talousarvion toimivaltuuksien määrittelemissä rajoissa Henkilöstöhallinnollisissa asioissa hankintapäällikkö kuuluu talous- ja strategiajohtajan alaisuuteen. V LUKU: TUOTTAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2526 Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginvaltuusto valitsee tuottajan neuvottelukuntaan yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Neuvottelukuntaan valitaan sosiaali- ja terveys-, varhaiskasvatus- ja koulutus- sekä vapaaaikalautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liiketoiminnan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Loput neuvottelukunnan jäsenistä valitaan edellä mainittujen toimielinten varsinaisista jäsenistä. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii tuotantojohtaja. Neuvottelukunta päättää esittelijän sijaisesta. 24

25 2627 Tuottajalautakuntien ja liiketoiminnan johtokunnan jäsenten sekä liikelaitosten johtokuntien jäsenten valinta Tuottajalautakuntien ja liiketoiminnan johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto toimikaudekseen. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Liikelaitosten johtokuntien jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kaupunginhallitus toimikaudekseen. Kaupunginhallitus valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaostot Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävistä on sovittu Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin yhteistoimintasopimuksessa. Sopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, joka tuottaa palvelut joko itse tai hankkii ne ostopalveluina tilaussopimusten mukaisesti. Lautakunta toimii alkavalla valtuustokaudella ( ) kuntien yhteisenä tuotantolautakuntana ja lautakuntaan kuuluu tällöin kaksitoista (12) Joensuun kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan jäsenistä kaksi (2) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan Kontiolahden kunnanvaltuuston esityksestä ja yksi (1) ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Outokummun kaupunginvaltuuston esityksestä. Valtuustokauden jälkeen lautakunta ei enää toimi kunta- ja palvelurakennelaissa tarkoitettuna kuntien yhteisenä toimielimenä, jolloin lautakunnassa on yksitoista (11) Joensuun kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tämän lisäksi lautakunnassa on kahdella Kontiolahden kunnan nimeämällä ja yhdellä Outokummun kaupungin nimeämällä edustajalla (ja varsinaisen edustajan ollessa poissa hänen henkilökohtaisella varaedustajallaan) puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tulosalueiden johtajilla ja yhteistoimintasopimuksessa määritellyllä aluekoordinaattorilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta. Lautakunnassa on asiakasta tai potilasta koskevia yksilöpäätöksiä varten yksilöasioiden jaosto, johon kuuluu viisi (5) lautakunnan jäsenistään tai varajäsenistään valitsemaa jäsentä 25

26 sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi lautakunnassa on ympäristöterveydenhuoltoa koskevien asioiden käsittelyä varten ympäristöterveydenhuollon jaosto, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston viisi (5) jäsentä ja heidän varajäsenensä valitsee Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, joka myös valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen liittyneet kunnat valitsevat jaostoon viisi (5) jäsentä ja heidän varajäsenensä kuten yhteistoimintasopimuksessa on tarkemmin sovittu. Ympäristöterveydenhuollon jaoston esittelijänä toimii ympäristöterveydenhuollon johtaja. Yksilöasiain jaoston esittelijän määrää sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunta päättää esittelijöiden sijaisista Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta. Lautakunnassa on oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoasioiden käsittelemistä varten kurinpitojaosto, johon kuuluu kolme (3) lautakunnan jäsenistään tai varajäsenistään valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston esittelijänä toimii varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnassa on yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikajohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta Liiketoiminnan johtokunta Liiketoiminnan johtokunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Liiketoiminnan johtokunta toimii Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Tteknisen keskuksen johtokuntana. Johtokunnan esittelijänä toimii Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Tteknisen keskuksen johtaja omalla toimialallaan. Johtokunta päättää esittelijöiden sijaisista. 26

27 3132 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna liiketoiminnan ja työelämän asiantuntemus. Jäsenistä kaksi (2) tulee valita Pohjois-Karjalan sosiaali- ja sairaanhoitopalvelujen kuntayhtymän ehdotuksesta. Tämän lisäksi kolme (3) tulee valita muiden palvelujen käyttäjien ehdotuksesta siten, että näistä ainakin kaksi valitaan toimintaan liittyneiden sopijakuntien ehdotuksesta. Johtokunnan puheenjohtaja on nimettävä Joensuun kaupungin johtokuntaan nimettävistä varsinaisista jäsenistä. Varapuheenjohtaja nimetään johtokunnan varsinaisista jäsenistä. Johtokunnan esittelijänä toimii työterveysliikelaitoksen johtaja. Johtokunta päättää esittelijän sijaisesta Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunta Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kolmen jäsenen ja heidän varajäseniensä on oltava Joensuun kaupungista, kahden jäsenen ja heidän varajäseniensä Joensuun seutukunnan muista kunnista, yhden jäsen ja hänen varajäsenensä Pielisen Karjalan seutukunnasta, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Keski-Karjalan seutukunnasta sekä yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä. Joensuun kaupungista olevista johtokunnan varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi nimetään yksi johtokunnan varsinaisista jäsenistä. Johtokunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja. Johtokunta päättää esittelijän sijaisesta. Johtokunnan alaisuudessa toimii pelastustoimen alueen kuntien yhteiselimenä pelastustoimen neuvottelukunta, johon kuuluu Joensuun kaupungista kaksi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä muista alueen kunnista kustakin yksi jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan alaisuudessa toimii ensihoitopalveluiden asiantuntijaelimenä ensihoidon neuvottelukunta, johon kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä, Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksesta. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukuntien esittelijöinä toimivat johtokunnan määräämät viranhaltijat. Johtokunta päättää esittelijöiden sijaisista Yhtiöt ja muut yhteisöt Kaupungin yhtiöiden ja muiden yhteisöjen ohjauksesta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymissä kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa ja konserniohjeissa. 27

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004 JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.10.2004 hyväksymä, muutos 13.12.2004 (voimaantulo 1.1.2005), muutos 25.8.2008 (voimaantulo 1.1.2009), muutos 10.11.2008 (voimaantulo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot