JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ alkaen Kaupunginvaltuuston xx hyväksymä Sisällys I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET Soveltamisala Tilaaja-tuottaja -toimintatapa Päätösvallan siirtäminen...5 II LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ja sen jaostot Kaupunkirakennelautakunta ja joukkoliikennejaosto Hankintatoimen johtokunta...7 III LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Omistajaohjausjaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto Kaupunkirakennelautakunta Seudullinen joukkoliikennejaosto Hankintatoimen johtokunta IV LUKU: TILAAJAN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginjohtaja Tuomioistuinedustus Konsernihallinto

2 19 Konsernihallinnon yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Hallintoyksikkö Talous- ja strategiayksikkö Henkilöstöyksikkö Tilakeskus Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun seudun hankintatoimi V LUKU: TUOTTAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Tuottajan neuvottelukunta Tuottajalautakuntien ja liiketoiminnan johtokunnan jäsenten sekä liikelaitosten johtokuntien jäsenten valinta Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaostot Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Vapaa-aikalautakunta Liiketoiminnan johtokunta Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunta Yhtiöt ja muut yhteisöt Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta VI LUKU: TUOTTAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Tuottajan neuvottelukunta Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien yleiset tehtävät Tuottajaorganisaation lauta- ja johtokuntien yleinen ratkaisuvalta Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasioiden jaosto Ympäristöterveydenhuollon jaosto

3 43 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Vapaa-aikalautakunta Liiketoiminnan johtokunta Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Pohjois-Karjalan pelastusliikelaitoksen johtokunta VII LUKU: TUOTTAJAN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaatio VIII LUKU: LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO SEKÄ NIIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Tiejaosto Alueellinen jätelautakunta IX LUKU: LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINTOJEN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Organisaatio Tehtävät ja ratkaisuvalta X LUKU HENKILÖSTÖASIAT Määräysten soveltaminen Hakumenettely Kelpoisuusvaatimukset Henkilöstövalinnoista päättäminen Sijaisuuksista päättäminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Palkkauksesta päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Tehtävien hoidosta pidättäminen Sivutoimi Muut henkilöstöasiat

4 65 Johtoryhmätyöskentely XI LUKU KOKOUSMENETTELY Määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Kokoukseen osallistuminen videoneuvotteluyhteyden avulla Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa Esittely Pöytäkirjanpitäjä Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirja Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan otto-oikeus Päätöksen ilmoittaminen toimielimelle Hankintaoikaisun käsittely XII VOIMAANTULO JA KUMOTTAVAT JOHTOSÄÄNNÖT

5 I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Joensuun kaupungin hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Kaupungin taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään erillisissä johtosäännöissä. Hallintosäännön hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hallintosääntöön tehtävät muutokset valmistelee kaupunginhallitus. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa Kaupungin hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu tilaaja-tuottaja -toimintatavan mukaiseen ohjausjärjestelmään, jossa vuosittaisessa talousarvioon sisältyvässä tilauksessa määritellään järjestettävien palvelujen laatu, määrä ja hinta. Talousarvion hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tilaaja-tuottaja -toimintatapa on organisaatioiden välinen yhteistoimintajärjestelmä, jonka tavoitteena on järjestää kaupungin rahoitusresurssien puitteissa mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat palvelut. Valtuusto tilaajana määrittää kaupungin strategiset suuntaviivat ja kehittämislinjaukset. Tilaaja-tuottaja toimintatapaa kehitetään elämänkaariajatteluun perustuvaksi. Tilaajapuolella kehittämisvastuu on kaupunginhallituksella ja tuottajapuolella tuottajan neuvottelukunnalla. Strategisesti ja taloudellisesti merkittävät ostopalvelut ja tukipalvelujen hankinnat määritetään talousarviossa. Valtuusto päättää perusopetus-, lukio- ja terveysasemaverkostosta. Tuottaja vastaa talousarvion ja tilauksen mukaisten palvelujen tuottamisesta asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Tilaajan vastuulla on edistää yhdessä tuottajan kanssa asukkaiden osallistumista säännöllisesti kokoontuvien asukas- ja kyläfoorumien avulla. Tuottaja kerää asiakaspalautteen, raportoi siitä tilaajalle ja asiakaspalaute huomioidaan tilaaja-tuottajaneuvotteluissa. 3 Päätösvallan siirtäminen Toimielin voi toimivaltansa rajoissa siirtää ratkaistavakseen säädetyn tai hallintosäännöllä määrätyn asian alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, mikäli se lain mukaan on mahdollista. Viranhaltija voi toimivaltansa rajoissa siirtää ratkaistavakseen säädetyn johto- tai hallintosäännöllä määrätyn asian alaiselleen viranhaltijalle, mikäli se lain mukaan on mahdollista. 5

6 Se, jolle toimivaltaa on siirretty tähän pykälään perustuvalla päätöksellä, ei voi enää siirtää tätä toimivaltaa edelleen. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 4 :ssä ja 14 :n 1 momentissa tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. II LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 Kaupunginvaltuusto Valtuutettujen lukumäärä määräytyy kuntalain (365/1995) mukaisesti. Kaupunginvaltuuston toiminnasta määrätään tarkemmin kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä. 5 Kaupunginhallitus ja sen jaostot Kaupunginhallituksessa on kaupunginvaltuuston valitsemat yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimikausi on neljä vuotta, ellei kaupunginvaltuusto toisin päätä. Henkilöstö- ja työllisyysjaostoon kuuluu viisi (5) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenistään jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Omistajaohjausjaoston jäseniä ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta kaupunginhallituksen jäsenistään ja varajäsenistään nimeämää jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään jaoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä jaoston jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto toimii kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 :n 3 momentin mukaisella Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Jaostoon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuusto nimeää kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston kaksi (2) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet nimetään 6

7 Kontiolahden kunnanvaltuuston ehdottamista sekä kaksi (2) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Outokummun kaupunginvaltuuston ehdottamista henkilöistä. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistään edustajansa kaupunkirakennelautakuntaan. Kaupunginhallituksen edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Henkilöstö- ja työllisyysjaostossa esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja. Omistajaohjausjaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginhallitus päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaoston esittelijästä. Kaupunginhallitus päättää esittelijöiden sijaisista. 6 Kaupunkirakennelautakunta ja joukkoliikennejaosto Kaupunkirakennelautakunnassa on kaupunginvaltuuston valitsemat yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa toimii seudullinen joukkoliikennejaosto. Jaostossa on kaupunkirakennelautakunnan nimeämät viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kolme (3) jäsentä ja varajäsentä valitaan kaupunkirakennelautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä, yksi (1) jäsen ja varajäsen Kontiolahden kunnan ehdottamista henkilöistä ja yksi (1) jäsen ja varajäsen Liperin kunnan ehdottamista henkilöistä. Kaupunkirakennelautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan, jonka on oltava lautakunnan varsinainen jäsen. Varapuheenjohtaja tulee valita Kontiolahden tai Liperin kunnan ehdottamista jäsenistä. Tekninen johtaja toimii lautakunnan esittelijänä ja lautakunnan määräämä viranhaltija jaoston esittelijänä. Lautakunta päättää esittelijöiden sijaisista. 7 Hankintatoimen johtokunta Hankintatoimen johtokunnassa on seitsemän (7) kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä kolme (3) valitsee Joensuun kaupunki ja heistä yksi nimetään johtokunnan puheenjohtajaksi. Joensuun seudun hankintatoimen yhteistoiminta-sopimuksen muut osapuolet ehdottavat nimettäväksi neljä (4) jäsentä, joista yksi valitaan varapuheenjohtajaksi. 7

8 Hankintatoimen johtokunnan esittelijänä toimii hankintapäällikkö. Johtokunta päättää esittelijän sijaisesta. III LUKU: TILAAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 8 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston tehtävistä on säädetty kuntalaissa (365/1995) ja erityislaeissa. Kuntalain (365/1995) 13 :n mukaan valtuusto: 1. vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, 2. päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista, 3. päättää hallinnon järjestämisen perusteista, 4. päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion, 5. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, 6. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, 7. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, 8. valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä, 9. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 10. valitsee tilintarkastajat, 11. hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta, 12. päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkistrategian, konserniohjeet sekä omistaja- ja maapoliittiset linjaukset ja päättää niitä koskevasta toiminnan seurannasta ja arvioinnin järjestämisestä. Kuntalain (365/1995) 27 :n mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 9 Kaupunginhallitus 8

9 Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: 1. vastata kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä, 2. vastaa kaupunkistrategian ja muiden toimintaa linjaavien, koko konsernia koskevien suunnitelmien valmistelusta, 3. valmistella kaupunginvaltuustolle talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus, 4. hyväksyä talousarvion laadintaa varten talousarvion kehykset ja palvelutilaus, 5. vastata konsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä, 6. vastata konsernin omistajapolitiikan ja konserniohjeiden valmistelusta, 7.6. antaa tarvittaessa ohjeet kaupungin edustajille konsernin tytär-, osakkuus- ja muissa yhteisöissä, kuntayhtymissä sekä sellaisissa seutuhallinnon toimielimissä joissa Joensuu ei toimi isäntäkuntana, 8. huolehtia konsernin toimitilojen järjestämisestä; 9.7. vastata asuntopolitiikasta, päättää toimialansa voimavarojen hankinnasta, suuntaamisesta ja kohdentamisesta sekä kaupungin omaisuuden hoitoon liittyvistä periaatteista, valvoa kaupungin oikeutta, käyttää sen puhevaltaa ja tehdä kaupungin puolesta sopimukset, ellei tätä tehtävää ole muussa johtosäännössä annettu tiettyjen asioiden tai toimialan osalta muulle viranomaiselle, sekä antaa lausunnot kaupunginvaltuuston puolesta valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, huolehtia kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, huolehtia osaltaan maaseudun ja sen elinkeinojen kehittämisestä sekä asukas- ja kylätoiminnan kehittämisestä, päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta ja määritellä alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä, hyväksyä markkinoinnin, tiedottamisen ja ilmoittelun periaatteet, huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä ja käsitellä sisäisen tarkastuksen vuosiraportti, saattaa vuosittain maaliskuussa kaupunginvaltuuston tietoon sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 9

10 Kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat, ellei niiden ratkaisemisesta ole toisin säädetty tai määrätty: 1. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostaminen, myyminen ja vaihtaminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 2. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ostaminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 3. tavaroiden ja palvelujen hankkimista ja myymistä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 4. oman pääomanehtoiset sijoitukset ja lainan antaminen tytäryhteisöille kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapolitiikan linjausten mukaisesti talousarvion toiminta- valtuuksien määräämissä rajoissa, 5. asuntohankkeiden etuoikeusjärjestyksen hyväksyminen, valtion asuntolainojen myöntämisvaltuusosuuksista, aravalainojen varauksista päättäminen sekä lausunnon antaminen asuntoyhteisöjen korkotuki- ja asuntolainahakemuksista, asuntoosakkeiden lunastusoikeuden käyttäminen 6. kaupungin hankintaohjeiden hyväksyminen, 7. kehittämishankerahoista rahoitettavien ja muiden merkittävien hankkeiden kaupungin rahoitusosuudesta päättäminen, 8. hankkeiden tarveselvitysten sekä hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 9. hanke-, rakennus-, ja laitesuunnitelmien hyväksymisen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa. 10. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan maksun tai saatavan suorittamiseen, 11. toimialansa palveluiden järjestämistavan ja hinnoittelun kaupunginvaltuuston hyväksymien maksu- ja taksapolitiikan yleisperusteiden mukaisesti, ellei tehtävää ole annettu muulle toimielimelle, 12. eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista päättäminen tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä, 13. vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen ja kun vaadittu korvaus on kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa, 14. kaavoituskatsauksen hyväksyminen (MRL 7 ), 10

11 15. maankäyttösopimusten hyväksyminen kaupunginvaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti ja talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa (MRL 91b ), kehittämiskorvauksen määrääminen ja sille suoritettava korko (MRL 91 g ), 16. rakennuskiellon määrääminen ja sen pidentäminen (MRL 53 ), 17. asemakaavan ajanmukaisuudesta päättäminen (MRL 60 ), 18. kaupungin puhevallan käyttäminen kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskevissa asioissa (MRL 69 ja 70 ), 19. rakentamiskehotuksen antaminen ja luettelon pitäminen niistä (MRL 97 ), 20. valituksen tekemisestä päättäminen kaupungin puolesta maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehdyistä päätöksistä, 21. muiden maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittujen asioiden ratkaiseminen, joiden osalta ei ole tässä johtosäännössä tai muutoin säädetty tai määrätty toimivaltaista toimielintä tai viranhaltijaa, 22. tytäryhteisöjen kanssa tehtävien tavoite- ja tulossopimusten hyväksyminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen osakkeiden hankkiminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, toimitiloina olevien tai niiksi tarkoitettujen osakkeiden tai rakennusten ostaminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 25. kuntayhtymien toimintaa seuraavien viranhaltijoiden nimeäminen 10 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Henkilöstö- ja työllisyysjaoston tehtävänä on 1. vastata kaupungin henkilöstö- ja työnantajapolitiikasta, 2. vastaa henkilöstösuunnittelusta, 3. vastata kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta, 4. huolehtia kaupungin yhteistoimintajärjestelmän, työsuojelutoiminnan sekä työterveyshuollon keskitetystä järjestämisestä työnantajan edustajana, 5. huolehtia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien kysymysten seurannasta ja paikallisten ohjeiden valmistelusta, 11

12 6. vastata osaltaan kaupungin henkilöstön koulutustoiminnan järjestämisestä, 7. vastata kaupungin työllistämispolitiikasta ja seurata työllisyyttä. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto ratkaisee seuraavat asiat: 1. virka- ja työehtosopimusten soveltaminen, 2. palkkauksessa noudatettavat periaatteet ja toimivalta, 3. paikalliset virka- ja työehtosopimukset, 4. virkojen ja toimien lakkauttaminen ja perustaminen, 5. viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkaan kunnallisen viranhaltijalain 24 :n perusteella, 6. työllisyysohjelman ja henkilöstöä koskevien ohjelmien hyväksyminen, 7. henkilöstön työterveydenhuollon järjestäminen. 11 Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaoston tehtävänä on 1. vastata konsernin omistajapolitiikan ja konserniohjeiden valmistelusta, 2. valmistella ja tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle talouden linjauksia ja toimenpiteitä koskeviksi toimenpiteiksi kaupungin ja konsernin tuloksen pitämiseksi positiivisena ja velkaantumisen hillitsemiseksi, 3. määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja antaa heille toimiohjeet, 4. hyväksyä tytäryhteisöjen kanssa tehtävät tavoite- ja tulossopimukset, 5. seurata tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden toimintaa ja käsitellä niiden seurantaraportit, 6. nimetä kuntayhtymien toimintaa seuraavat viranhaltijat, 7. huolehtia kaupungin palvelutoiminnassaan tarvitsemien toimitilojen järjestämisestä, tilatehokkuudesta, kiinteistöjen arvon kehittämisestä ja niiden kunnon säilym i- sestä sekä tilojen kustannustehokkuudesta, 8. valmistella elinkeino- ja tulevaisuusrahastojen sijoituspolitiikka ja seurata rahastojen tuottoa, 12

13 9. huolehtia muutoinkin omistaja- ja konserniohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta, ja 10. päättää kohtien edellä olevien 2, 7, 8 ja 9 mukaisista asioista talousarvion määräämissä rajoissa. 12 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto on kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukainen yhteistoimintaelin. Jaosto tilaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Joensuun kaupungille, Kontiolahden kunnalle ja Outokummun kaupungille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston tehtävänä on: 1. vastata kuntalaisten palvelutarpeiden selvittämisestä ja huolehtia tavoitteiden asettamisesta, 2. vastata palveluiden järjestämisestä, 3. seurata toimialansa talouden ja tilauksen toteutumista, 4. vastata viranomaistoiminnasta, ellei muualla ole toisin määrätty. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaosto ratkaisee seuraavat asiat: 1. sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion ja palvelutilauksen ja niihin tehtävien muutosten hyväksyminen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kaupunginhallituksella ei ole kuntalain (365/1995) 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta tilaajajaoston käsittelemiin asioihin lukuun ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta. 13 Kaupunkirakennelautakunta Lautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain sekä tieliikennelain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta muille toimielimille ja rakennusvalvontaviranomaiselle säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. Kaupunkirakennelautakunnan tehtävänä on: 1. huolehtia toiminnan yhteensopivuudesta konsernin strategioihin ja hyväksyä toimialaa koskevat strategiset ja muut toimintaa linjaavat suunnitelmat, 2. vastata yleis- ja asemakaavojen valmistelusta, 3. tehdä ehdotus kaavoitusohjelmasta ja katsauksesta, 13

14 4. seurata yhdyskuntarakenteen ja rakennustoiminnan yleistä kehitystä sekä vastata maankäyttöä ja liikennettä koskevien suunnitelmien valmistelusta, 5. vastata maa- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, 6. vastata liikenteen suunniteluun ja hallintaan liittyvistä tehtävistä, 7. vastata kaupungin järjestämien kuljetusten koordinoinnista, 7. vastata kunnalle kuuluvista vesihuollon yleisistä kehittämistehtävistä, 8. vastata kunnalle kuuluvasta hulevesien hallinnan järjestämisestä ja järjestelmän toteuttamisesta 9. vastata maapoliittisten päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, 10. vastata kiinteistörekisterin ylläpidosta ja kiinteistötoimituksista, 11. vastata paikkatiedon hallinnasta, 12. hyväksyä toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sekä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus, 13. päättää toimialansa voimavarojen hankinnasta ja kohdentamisesta, 14. edustaa kaupunkia toimialallaan valvomalla kaupungin oikeutta ja käyttämällä sen puhevaltaa sekä tehdä tarpeelliset sopimukset, 15. asettaa katunimitoimikunta valmistelemaan uusia kadunnimiä, 16. suorittaa muut kaupunginhallituksen määräämät tehtävät. Kaupunkirakennelautakunta ratkaisee seuraavat asiat: 1. kaupungin ratkaistavaksi kuuluvat edellä mainittujen lakien mukaiset asiat, siltä osin kuin niitä ei ole määrätty muiden toimielinten ratkaistavaksi, 2. päättää toimialalla perittävistä maksuista ja myönnettävistä avustuksista kaupunginvaltuuston hyväksymän maksu- ja taksapolitiikan yleisperusteiden mukaisesti, 3. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 4. tavaroiden ja palvelujen hankkiminen ja myyminen talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa 5. kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen tai vuokralle ottaminen, 6. rakentamattomien tonttien myyminen ja vuokraaminen kaupunginvaltuuston päättämien yleisten periaatteiden mukaisesti, 14

15 7. yhdyskuntatekniikan investointiohjelman hyväksyminen talousarvion mukaisesti 8. vahingonkorvauksen maksaminen toimialallaan asetetuissa rajoissa, 9. hyväksyä vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat ja kaavamuutokset, (MRL 52 ), 10. hyväksyä maankäyttösopimukset valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti ja talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa (MRL 91 b ), 11. periä asemakaavan laatimis-, muuttamis- ja käsittelykustannukset (MRL 59 ) sekä maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset, (MRL 91a ja 91c ), 12. hyväksyä erillinen tonttijako (MRL 79 ), 13. antaa kadunpito muiden tehtäväksi (MRL 84 ), aloittaa ja lopettaa kadunpito (MRL 86 ) sekä ja määrätä kadun ja yleisten alueiden laatutasoluokitukset, 14. hyväksyä katusuunnitelma (MRL 85 ) ja muut katuun liittyvät suunnitelmat, 15. hyväksyä muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelma talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa (MRL 90 ), osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohdat ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä (MRL 103 g ), määrätä siirtämään yleisellä alueella sijaitseva johto, laite tai rakennelma ja hyväksyä sellaisen sijoituspaikka (MRL 89 ), 18. hyväksyä hulevesisuunnitelma (MRL 103 l ) määrätä katu- tai yleisille alueille sijoitettavien mainos- ja muiden laitteiden sekä rakennelmia yleisperiaatteet, sekä yleisperiaatteet yleisten alueiden käytöstä eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin, määrätä maanomistajan maksettavaksi katualueen korvaus maankäyttö- ja rakennus- lain 105 :n mukaisessa tapauksessa (MRL 105 ), ratkaista maisematyöluvan myöntäminen (MRL 128 ), ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin tarkoittamien rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolo suunnittelutarvealueella (MRL 137 ), myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (MRL 171 ), antaa lausunto kunnan puolesta maankäyttö- ja rakennuslain 173 :n 5 momentin tarkoittamassa poikkeamisasiassa (MRL 173 ), kadun tai muun yleisen alueen nimen sekä kaupunginosan ja korttelin numeron 15

16 muuttaminen asemakaava- alueella erillisellä päätöksellä (MRL 55.4 ) ja antaa kunnan suostumus määräalan lohkomiseen rakennuspaikaksi ja käyttää muutenkin kaupungin puhevaltaa kiinteistönmuodostamislain 33 :n 2 momentin mukaisissa tilanteissa (KML 33 ). 14 Seudullinen joukkoliikennejaosto Seudullinen joukkoliikennejaosto toimii joukkoliikennelain ( /863) mukaisena joukkoliikenneviranomaisena Joensuun kaupungin, Kontiolahden ja Liperin kuntien alueella. Jaosto vastaa joukkoliikenneviranomaiselle joukkoliikennelain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä joukko- ja tilausliikennettä koskevista ja niiden järjestämiseen liittyvistä muista asioista. 15 Hankintatoimen johtokunta Johtokunnan tehtävänä on: 1. vastata hankintatoimen strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, 2. valvoa hankintoja koskevien päätösten ja ohjeiden toteuttamista, 3. edustaa toimialallaan Joensuun kaupunkia ja Joensuun seudun hankintatointa valvomalla niiden etua sekä käyttämällä puhevaltaa, 4. vastata hankintaohjeiden laatimisesta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, 5. tehdä ehdotus hankintatoimen talousarvioksi ja suunnitelmaksi, hyväksyä käyttösuunnitelma sekä laatia toimintakertomus, 6. antaa lausunto hankintapäällikön viran hakijoista kaupunginhallitukselle, 7. seurata ja kehittää hankintatoimintaa, 8. suorittaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät. Johtokunta ratkaisee seuraavat asiat, ellei niiden ratkaisemisesta ole toisin säädetty tai määrätty: 1. hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimukset johtokunnan ja hankintapäällikön päätöksistä, 2. yhteisön hyväksyminen sopimusyhteistyön piiriin, 3. yhteishankintana hoidettavat tavara- ja palvelualat, 4. EU:n kynnysarvon ylittävät hankinnat 16

17 5. hankintatoimen kustannusten rahoitusperusteet, ja 6. yhteistoimintasopimuksen ulkopuolisille yhteisöille myytävien hankintapalvelujen hinnoitteluperusteet. IV LUKU: TILAAJAN VIRANHALTIJAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 16 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja johtaa kaupunkikonsernin hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa yhteistyössä kaupungin luottamuselinten ja konsernihallinnon kanssa. Kaupunginjohtajan tehtävänä on: 1. johtaa kaupunkistrategian laadintaa ja muiden merkittävien koko konsernia koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laadintaa, 2. johtaa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämistä, 3. johtaa kaupunkikonsernia ja edistää konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta, 4. johtaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsiteltävien asioiden valmistelua, 5. huolehtia yhteistoiminnasta kaupungin kannalta tarpeellisten kansainvälisten, valtakunnallisten, maakunnallisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä pitää huolta, että kaupungin näkemykset ajankohtaisista asioista tulevat ao. tahojen tietoon, 6. huolehtia yhteydenpidosta kaupungin poliittisiin päätöksentekijöihin, kansalaisjärjestöihin, elinkeinoelämään ja työmarkkinajärjestöihin, 7. ohjata kuntalaisiin ja muihin tahoihin kohdistuvaa kaupungin viestintää sekä tarvittavan yhteistoiminnan järjestämisestä eri yhteistyötahojen kanssa, 8. vastata palveluiden tilaamisesta ja sen organisoinnista, 9. osallistua harkintansa mukaan tuottajan neuvottelukunnan kokouksiin, 10. vastata sisäisestä valvonnasta ja 11. suorittaa muut kuntalaissa (365/1995 tai 210/2015) säädetyt ja kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston määräämät tehtävät. Kaupunginjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. välittömien alaisten virka- ja työsuhteita sekä työmatkoja, lukuun ottamatta alaisten ottamista ja erottamista, 17

18 2. kaupungin pitkäaikaisen lainan ottoa, uusimista ja muita lainajärjestelyjä, 3. konsernihallinnon eri yksiköiden välistä tehtäväjakoa, 4. tilauksien valmisteluryhmän viranhaltijoiden nimeämistä ja vastuualueita, 5. kansainvälisten asioiden ja maahanmuuttajapalvelujen hoitamista, 6. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen ja kun vaadittu korvaus on kaupunginvaltuuston päättämissä rajoissa, 7. helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä kaupungin palveluksessa olevien velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuottamuksella, 8. kiinnitysvakuuksien etuoikeusjärjestyksen muuttamista. 17 Tuomioistuinedustus Kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies voivat yksin edustaa kaupunkia tuomioistuimissa Konsernihallinto Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa kaupunginjohtajan johdolla. Konsernihallinto vastaa kaupungin strategian ja talouden johtamisesta, tilaajan asioiden valmistelusta, henkilöstövoimavarojen johtamisesta, toimitilojen johtamisesta, kaupunkikehityksestä ja kilpailukyvystä sekä johdon tuesta. Konsernihallintoon kuuluvat seuraavat yksiköt: hallinto, henkilöstö, talous- ja strategia sekä kaupunkirakenne. Lisäksi konsernihallintoon kuuluu taseyksikkönä toimiva Ttilakeskus. Hallintoyksikköä johtaa kaupunginsihteeri, henkilöstöyksikköä henkilöstöjohtaja, talousja strategiayksikköä talous- ja strategiajohtaja, kaupunkirakenneyksikköä tekninen johtaja ja tilakeskusta tilakeskuksen johtaja. Konsernihallinnon viranhaltijoista muodostetaan kaupunginjohtajan nimeämä tilauksien valmisteluryhmä, jonka tehtävänä on valmistella talousarvioon sisältyvät tilaukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen valmistelee sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajaryhmä, jonka kokoonpanosta on sovittu Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin hyväksymässä yhteistoimintasopimuksessa Konsernihallinnon yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta Konsernihallinnon yksiköt vastaavat kukin vastuualueellaan: 1. kaupunkikonsernin kokonaisohjauksesta kaupunginjohtajan johdolla, 18

19 1920 Hallintoyksikkö 2. yhteistyöstä kaupungin strategisten linjausten, strategisen kehittämisen sekä palvelutilausten valmistelussa, 3. yhteistyöverkostojen luomisesta, sidosryhmäviestinnästä ja edunvalvonnasta, 4. toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle ja sen jaostoille sekä muille tilaajahallinnon luottamushenkilöorganisaatioille, 5. toiminnan järjestämisestä ja hinnoittelusta, 6. yksikön määrärahojen käytöstä talousarvion ja vahvistetun käyttösuunnitelman puitteissa, 7. muista tilaajatoimielinten ja kaupunginjohtajan määräämien tehtävien suorittamisesta. Konsernihallinnon yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat vastuualueensa: 1. laskujen hyväksymistä, irtaimen omaisuuden poistamista tai luovuttamista käytettäväksi sekä tavaroiden tai palveluiden hankkimista tai myymistä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa. Hallintoyksikön toiminnasta vastaa kaupunginsihteeri yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Hallintoyksikön tehtävänä on: 1. johtaa ja valvoa kaupungin hallintotehtävien tehokasta, taloudellista ja lainmukaista hoitoa, 2. valvoa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsiteltävien asioiden valmistelua ja huolehtia niiden sihteeritehtävistä ja päätösten täytäntöönpanosta, 3. valmistella tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallintoelinten jäsenten valinta ja kaupungin puhevallan käyttö yhtiö- ja vuosikokouksissa, 4. huolehtia kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä, viestinnästä ja kaupunkimarkkinoinnista, 5. huolehtia seutuyhteistyön koordinoinnista, 6. huolehtia kaupungin asuntotoimen viranomais- ja palvelutehtävistä, 7. huolehtia kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta, 8. huolehtia kaupungin riskienhallintaan liittyvistä asioista sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelusta, 9. huolehtia kaupungin keskusarkistosta ja arkistoinnin ohjauksesta, 10. huolehtia edustustilaisuuksien järjestämisestä ja muista niihin liittyvistä tehtävistä. 19

20 11. huolehtia palvelupisteiden toiminnasta ja lähidemokratian toteutumisesta sekä maaseututoimesta. Kaupunginsihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. kaupungin yleisiä ilmoituksia, viestintää, julkaisutoimintaa ja monistuspalveluja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti, 2. edustus- ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestämistä, 3. asukasvalintoja, asuntolainojen myöntämistä ja irtisanomista sekä vuokrien vahvistamista, 4. asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamista ja myymistä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 5. lainopillisten palvelujen järjestämistä, 6. kaupungin omaisuuden vakuuttamista ja riskienhallintaa kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti Talous- ja strategiayksikkö Yksikön toiminnasta vastaa talous- ja strategiajohtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Talous- ja strategiayksikön tehtävänä on 1. huolehtia kaupunkistrategian valmistelusta ja kehittää strategista suunnittelua yhteistyössä konsernihallinnon kanssa, 2. vastata talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, 3. huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä ja konsernin tytäryhteisöjen raportoinnista kaupungille, 4. huolehtia kaupungin omistajapolitiikan valmistelusta, 5. seurata aluekehitystä ja kaupunkipolitiikkaa, 6. johtaa ja valvoa kaupungin taloushallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta, 7. vastata kaupungin laskentatoimesta, rahoituksesta, sijoitustoiminnasta ja konsernirahoituksesta, 8. vastata kaupungin tietohuollosta, tietohallinnon järjestämisestä, yhteensovituksesta ja ohjauksesta sekä talouden ja tilausten raportointijärjestelmistä, 9. vastata kaupungin hankintatoimen järjestämisestä. Talous- ja strategiajohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. lyhytaikaista rahoitusta, kassavarojen sijoittamista ja maksuliikettä, 20

21 2. kaupungin puolesta annettavia jälkipanttaussitoumuksia, 2122 Henkilöstöyksikkö Henkilöstöyksikön toiminnasta vastaa henkilöstöjohtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Henkilöstöyksikön tehtävänä on 1. johtaa ja valvoa kaupungin henkilöstöhallintoa, 2. vastata henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstösuunnittelusta, 3. huolehtia henkilöstön uudistumiskyvystä ja osaamisen kehittämisestä sekä henkilöstön motivointi- ja kannustusjärjestelmistä, 4. vastata palvelussuhdeasioita koskevista työnantajaneuvotteluista, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta, 5. vastata henkilöstöpalveluiden ja työsuojelun järjestämisestä, henkilöstöasioiden viestinnästä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittämisestä, 6. vastata työllistämisasioiden hoidosta Tilakeskus Henkilöstöjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja palkanlaskennan ohjeistoa, 2. virka- ja työehtosopimuksen mukaista palkkausta kaupunginhallituksen henkilöstö- ja konsernijaoston erikseen päättämissä rajoissa, 3. henkilöstön koulutuksen järjestämistä, 4. henkilöstöpalveluja, 5. henkilöstön sijoittamista toimialoilta henkilöstön sijoituspalveluyksikköön. Tilakeskuksen toiminnasta vastaa tilakeskuksen johtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Tilakeskuksen tehtävänä on 1. hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut, 2. vastata kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä, 3. vastata toiminnan ja talouden suunnittelusta, yhteensovittamisesta ja raportoinnista, 4. vastata asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 21

22 5. huolehtia osaltaan henkilöstön kehittämisestä ja tehtävien määrittelystä, 6. vastata viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä ja yhteistoiminnasta yhteistyötahojen kanssa, ja 7. vastata muista tilaajatoimielinten ja kaupunginjohtajan määräämien tehtävien suorittamisesta. Tilakeskuksen johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. toiminnan järjestämistä ja organisointia tilaajan linjausten mukaisesti, 2. tavaroiden ja palvelujen hankintaa sekä myyntiä talousarvion toimintavaltuuksien määräämissä rajoissa, 3. yksikön toimialaan kuuluvan irtaimen omaisuuden ostamista, myymistä ja vuokraamista tai luovuttamista tilapäisesti yksityisen käytettäväksi, 4. liike-, teollisuus-, toimisto- ja muiden vastaavien muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä mainittuun käyttöön tarkoitettujen rakennusten (ilman maapohjaa) ostaminen ja myyminen talousarvion määrittelemissä rajoissa 5. henkilöstöasioita hallintosäännön X luvun mukaisesti, 6. kaupungin edustamista omalla toimialallaan kaupunginvaltuuston määrittämissä rajoissa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, 7. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun yksikköä koskevan sopimuksen tekemistä kaupungin talousarvion määräämissä rajoissa. Henkilöstöhallinnollisissa asioissa tilakeskuksen johtaja kuuluu teknisen johtajan alaisuuteen Kaupunkirakenneyksikkö Kaupunkirakenneyksikön toiminnasta vastaa tekninen johtaja yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Kaupunkirakenneyksikön tehtävänä on 1. vastata kaupunkirakennelautakunnan ja seudullisen joukkoliikennejaoston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä huolehtia sen sihteeritehtävistä, 2. huolehtia maankäytön, yhdyskuntatekniikan, liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelusta ja yhteensovittamisesta, 3. huolehtia maaomaisuuden hallintaan liittyvistä tehtävistä, 4. huolehtia paikkatiedon hankintaan, hallintaan ja jakeluun liittyvistä tehtävistä, 22

23 5. huolehtia kiinteistönmuodostuksesta, 6. huolehtia yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä, 7. huolehtia yleisten alueiden luvituksen ja valvonnan järjestämisestä, 8. laatia toimialaansa liittyvät kaupunkikehityksen ennusteet, 9. koordinoida maankäytön ja palveluiden yhteensovittamista ja vastata tähän liittyvän tiedon tuottamisesta ja hankinnasta ja 10. huolehtia osoitejärjestelmästä. Tekninen johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. kaupungin edustamista maanmittaus-, lunastus- ja muissa kiinteää omaisuutta koskevissa toimituksissa ja kokouksissa, 2. urakka-, suunnittelu-, hankinta- tai muun toimialaa koskevan sopimuksen tekemistä, 3. toimialansa irtaimen omaisuuden ostamista, myymistä ja vuokraamista tai luovuttamista tilapäisesti yksityisen käytettäväksi, 4. luvan myöntämistä kauppaan ja muuhun elinkeino- tai ansiotoimintaan liikenneväylällä tai muulla kunnan omistamalla tai hallitsemalla yleisellä paikalla, 5. liikenneväylän sulkemista taikka muita liikennejärjestelyjä, 6. johtojen, kaapeleiden sekä niihin liittyvien ja muiden laitteiden ja rakennelmien sijoittamista yleiselle paikalle tai liikenneväylälle, 7. suostumuksen antamista työn aloittamiseen kadulla ja yleisellä alueella, 8. osoitejärjestelmän mukaisten osoitenumeroiden antamista ja kaava-alueiden ulkopuolella teiden nimeämistä, ellei tie ole nimettävissä muulla päätöksellä, 9. liikenneväylän nimeä tai liikenneväylän varrella olevaa kohdetta osoittavan kilven sijoittamista risteykseen tai liittymään, 10. lupa- ja viranomaistoimintojen palveluiden järjestämistä. Kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain tarkoittamana kiinteistöinsinöörinä toimii kaupungingeodeetti Joensuun seudun hankintatoimi Hankintatoimistossa on hankintapäällikkö ja tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. Hankintatoimea johtaa hankintapäällikkö. Hankintapäällikön tehtävänä on: 23

24 1. vastata johtokunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta 2. vastata toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja tuloksellisuudesta 3. huolehtia hankintasopimusten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja toteutuksen seurannasta 4. määrätä henkilöstön tehtävät ja huolehtia henkilöstön kehittämisestä 5. vastata yksikön taloudesta ja raportoinnista 6. vastata tiedotustoiminnasta ja tässä tarkoituksessa mm. tiedottaa hankintapäätökset yhteistyöosapuolille ja tiedottaa hankintapaikat, tuotteet, hinnat ja muut kaupalliset ehdot hankintoja suorittaville 7. suorittaa muut johtokunnan tai kaupungin talous- ja strategiajohtajan määräämät tehtävät Hankintapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. EU:n kynnysarvon alittavia tavara- ja palveluhankintoja 2. hankintatoimen irtaimisto- ja palveluhankinnoista talousarvion toimivaltuuksien määrittelemissä rajoissa Henkilöstöhallinnollisissa asioissa hankintapäällikkö kuuluu talous- ja strategiajohtajan alaisuuteen. V LUKU: TUOTTAJAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2526 Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginvaltuusto valitsee tuottajan neuvottelukuntaan yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Neuvottelukuntaan valitaan sosiaali- ja terveys-, varhaiskasvatus- ja koulutus- sekä vapaaaikalautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä liiketoiminnan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Loput neuvottelukunnan jäsenistä valitaan edellä mainittujen toimielinten varsinaisista jäsenistä. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii tuotantojohtaja. Neuvottelukunta päättää esittelijän sijaisesta. 24

25 2627 Tuottajalautakuntien ja liiketoiminnan johtokunnan jäsenten sekä liikelaitosten johtokuntien jäsenten valinta Tuottajalautakuntien ja liiketoiminnan johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto toimikaudekseen. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Liikelaitosten johtokuntien jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitsee kaupunginhallitus toimikaudekseen. Kaupunginhallitus valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen jaostot Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävistä on sovittu Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin yhteistoimintasopimuksessa. Sopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaa Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, joka tuottaa palvelut joko itse tai hankkii ne ostopalveluina tilaussopimusten mukaisesti. Lautakunta toimii alkavalla valtuustokaudella ( ) kuntien yhteisenä tuotantolautakuntana ja lautakuntaan kuuluu tällöin kaksitoista (12) Joensuun kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lautakunnan jäsenistä kaksi (2) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan Kontiolahden kunnanvaltuuston esityksestä ja yksi (1) ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Outokummun kaupunginvaltuuston esityksestä. Valtuustokauden jälkeen lautakunta ei enää toimi kunta- ja palvelurakennelaissa tarkoitettuna kuntien yhteisenä toimielimenä, jolloin lautakunnassa on yksitoista (11) Joensuun kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tämän lisäksi lautakunnassa on kahdella Kontiolahden kunnan nimeämällä ja yhdellä Outokummun kaupungin nimeämällä edustajalla (ja varsinaisen edustajan ollessa poissa hänen henkilökohtaisella varaedustajallaan) puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tulosalueiden johtajilla ja yhteistoimintasopimuksessa määritellyllä aluekoordinaattorilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta. Lautakunnassa on asiakasta tai potilasta koskevia yksilöpäätöksiä varten yksilöasioiden jaosto, johon kuuluu viisi (5) lautakunnan jäsenistään tai varajäsenistään valitsemaa jäsentä 25

26 sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi lautakunnassa on ympäristöterveydenhuoltoa koskevien asioiden käsittelyä varten ympäristöterveydenhuollon jaosto, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston viisi (5) jäsentä ja heidän varajäsenensä valitsee Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, joka myös valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen liittyneet kunnat valitsevat jaostoon viisi (5) jäsentä ja heidän varajäsenensä kuten yhteistoimintasopimuksessa on tarkemmin sovittu. Ympäristöterveydenhuollon jaoston esittelijänä toimii ympäristöterveydenhuollon johtaja. Yksilöasiain jaoston esittelijän määrää sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunta päättää esittelijöiden sijaisista Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta. Lautakunnassa on oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoasioiden käsittelemistä varten kurinpitojaosto, johon kuuluu kolme (3) lautakunnan jäsenistään tai varajäsenistään valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston esittelijänä toimii varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnassa on yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikajohtaja. Lautakunta päättää esittelijän sijaisesta Liiketoiminnan johtokunta Liiketoiminnan johtokunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Liiketoiminnan johtokunta toimii Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Tteknisen keskuksen johtokuntana. Johtokunnan esittelijänä toimii Joensuun Vesi -liikelaitoksen ja Tteknisen keskuksen johtaja omalla toimialallaan. Johtokunta päättää esittelijöiden sijaisista. 26

27 3132 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna liiketoiminnan ja työelämän asiantuntemus. Jäsenistä kaksi (2) tulee valita Pohjois-Karjalan sosiaali- ja sairaanhoitopalvelujen kuntayhtymän ehdotuksesta. Tämän lisäksi kolme (3) tulee valita muiden palvelujen käyttäjien ehdotuksesta siten, että näistä ainakin kaksi valitaan toimintaan liittyneiden sopijakuntien ehdotuksesta. Johtokunnan puheenjohtaja on nimettävä Joensuun kaupungin johtokuntaan nimettävistä varsinaisista jäsenistä. Varapuheenjohtaja nimetään johtokunnan varsinaisista jäsenistä. Johtokunnan esittelijänä toimii työterveysliikelaitoksen johtaja. Johtokunta päättää esittelijän sijaisesta Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunta Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kolmen jäsenen ja heidän varajäseniensä on oltava Joensuun kaupungista, kahden jäsenen ja heidän varajäseniensä Joensuun seutukunnan muista kunnista, yhden jäsen ja hänen varajäsenensä Pielisen Karjalan seutukunnasta, yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Keski-Karjalan seutukunnasta sekä yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä. Joensuun kaupungista olevista johtokunnan varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi nimetään yksi johtokunnan varsinaisista jäsenistä. Johtokunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja. Johtokunta päättää esittelijän sijaisesta. Johtokunnan alaisuudessa toimii pelastustoimen alueen kuntien yhteiselimenä pelastustoimen neuvottelukunta, johon kuuluu Joensuun kaupungista kaksi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä muista alueen kunnista kustakin yksi jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan alaisuudessa toimii ensihoitopalveluiden asiantuntijaelimenä ensihoidon neuvottelukunta, johon kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä, Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksesta. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukuntien esittelijöinä toimivat johtokunnan määräämät viranhaltijat. Johtokunta päättää esittelijöiden sijaisista Yhtiöt ja muut yhteisöt Kaupungin yhtiöiden ja muiden yhteisöjen ohjauksesta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymissä kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa ja konserniohjeissa. 27

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Muutos KV

Muutos KV Kaupunginhallituksen johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 99 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutos KV 10.12.2012 134 2 1 luku YLEISTÄ 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 20.6.2016 50 (voimaan 1.1.2017) Muutos: kaupunginvaltuusto 24.4.2017 36 (voimaan 1.5.2017) 2 SISÄLLYS I OSA. YLEISET MÄÄRÄYKSET 7 1 Luku.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 20.6.2016 50 hyväksymä 2 SISÄLLYS I OSA. YLEISET MÄÄRÄYKSET 7 1 Luku. Yleistä 7 1 Soveltamisala 7 2 Kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus 7 II OSA.

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS... 2 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, SEN TEHTÄVÄALUE SEKÄ JÄSENMÄÄRÄ JA ESITTELY...

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot