62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Aika klo 13:00-13:40 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito/viran perustaminen 3 60 Virkavapaus - terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkangas 5 61 TeleCare -etälääkäripalveluiden käyttökokeilu Nivalan palveluasumisyksiköissä 8 62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitalan palkkaus Perhepäivähoitajien työaikamuutos 15

2 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta klo 13:00-13:40 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vierimaa Tapani puheenjohtaja Ojanperä Terho varapuheenjohtaja Valtanen Kari jäsen Läsnäolo- ja puheoikeus Niinikoski Eija-Riitta yhtymähallituksen pj. Kivimäki Jarmo vt. kuntayhtymän johtaja, hyvinvointipalvelujohtaja, esittelijä Möller Urho talousjohtaja asiantuntija Illikainen Kerttu suunnittelupäällikkö sihteeri Muu Haapakoski Terttuirmeli palvelujohtaja asiantuntija Rinta-Jouppi Meeri terveysvalvonnan johtaja asiantuntija Poissa Koski Markku jäsen Olli Risto vt. terveyspalvelujohtaja esittelijä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Valtanen. Allekirjoitukset Tapani Vierimaa Puheenjohtaja Kerttu Illikainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kari Valtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo 9:00-12:00, hallintokeskus,vierimaantie 5, Ylivieska

3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito/viran perustaminen Johtokunta 59 Johtokunta päätti kokouksessaan eläinlääkintähuollon pal velujen saatavuuden parantamiseksi mm. hyväksyä yhteisen val vontaeläinlääkärin viran perustamisen Kalajoen kaupungin/ yhteistoi minta-alueen kanssa sitoutuen omalta osaltaan käyttämään erillisel lä sopimuksella 1/3-1/2 perustettavan viran työajasta. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Kalajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt perustettavaksi yhdessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja ympäristöpalvelut Helmen kanssa yhteisen valvontaeläinlääkärin viran. Perustamispäätös on tehty määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Kalajoen kaupungin kanssa on valmisteltu viran perustamiseen liittyen yhteistoimintasopimusta. Sopimusvalmistelusta on pyydetty Suomen Kuntaliiton lakiosaston kommentteja. Kuntaliitto on suhtautunut kriittisesti perustetun viran määräaikaisuuteen. Kalajoen kaupungin perustamaan valvontaeläinlääkärin virkaan olisi hakeutumassa terveydellisistä syistä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palveluksessa oleva praktikkoeläinlääkäri. Sopimusvalmisteluvaiheen edetessä Kalajoen ympäristöterveydenhuollon johtaja on ehdottanut, että valvontaeläinlääkärin virka perustettaisiinkin Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon, jolloin Kalajoen kaupunki/ yhteistoiminta-alue ostaisi perustetun viran työajasta n. 40 %. Asian näin edetessä Ka lajoki peruuttaisi viranperustamispäätök sensä. Perustettavan valvontaeläinlääkärin viran työajasta n. 40 % siis myytäisiin, 40 % käytettäisiin valtion toimeksiantoteh tä viin ja 20 % jäi si käytettäväksi elintarvikelain mukaisten tuotanto hy gie nia tar kas tus ten tekemiseen (so. navettatarkastuksiin) Kallion alu eel la, jol loin praktikkoeläinlääkäreiden jääviyskysymykset poistui si vat ja työ taak ka helpottuisi. Kallion hallintosäännön 42 :n mukaan johtokunta päättää alaisen sa tuo tan to-or ga ni saa tion osal ta vi ran perustamisesta ja lakkaut ta misesta se kä virka suh teen muut ta mi ses ta työsuhteeksi, jollei hal lintosään nössä tai asian omai sen toi mi alan johtosäännössä toisin määrätä. Muun kuin johto kun nan alai sen hen kilöstön osalta edellä mainituista asioista päättää yh ty mähal litus. Valmistelija: Terveysvalvonnan johtaja Johtokunta perustaa kuntayhtymään valvontatehtäviä hoitavan kaupungineläinlääkärin vi ran lu kien val tion toimeksiantotehtä-

4 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta vien ja elin tar vi ke lain mu kaisten hy gie nia tar kastus ten hoitamiseksi. Pe rus tet ta van vi ran työ pa nok sesta myy dään eri so pi muk sella Kalajoen kau pungil le/ yh teis toi min ta-alu eelle n. 40 % osuus. Johtokunta päätti perustaa valvontatehtäviä hoitavan kaupungineläinlääkärin viran lukien ja hyväksyi viran täyttämisen edel lyttäen, että yhteistoimintasopimus Kalajoen yhteis toi min ta-alueen kanssa saadaan solmituksi Merkitään, että asiaa asiantuntijana selosti terveysvalvonnan johtaja Meeri Rinta-Jouppi.

5 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Virkavapaus - terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkangas Johtokunta Johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Säynäjäkangas on kirjeellä hakenut palkallista virkavapaata terveyspalvelujohtajan virasta ajalle Johtokunta myöntää terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkankaalle virkavapauden ajalle hakemuksen mukaisesti. Myönnettiin. Johtokunta Toimitusjohtaja Tuomo Takalo on saapuneella kirjelmällään vaati nut oikaisua johtokunnan tekemään päätökseen seu raavasti: "Vaadin, että kuntayhtymän johtokunta ottaa em. päätöksen uuteen käsittelyyn ja toteaa päätöksen lain-, työehtosopimuksen-, sääntöjen- sekä voimassaolevien ohjeiden vastaiseksi ja perusteettomaksi, lopettaa päätöksen täytäntöönpanon, poistaa päätöksen ja perii päätökseen perustuvan jo maksetun palkan sivukuluineen takaisin kuntayhtymälle." Vaihtoehtoinen vaade on, että yhtymähallitus kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n oikeuttamana ottaa em. päätöksen käsiteltäväk seen ja toteaa päätöksen lain-, työehtosopimuksen-, sääntöjen-, se kä voimassaolevien ohjeiden vastaiseksi ja perusteettomaksi. Lisäksi vaatimuksena on, että hallitus kieltää päätöksen täytäntöönpanon, poistaa mitättömänä koko päätöksen ja perii päätökseen perustuvan jo maksetun palkan sivukuluineen takaisin kuntayhtymälle. Oikaisuvaatimustaan Tuomo Takalo perustelee seuraavilla seikoilla: 1. päätöksestä ei käy ilmi, mihin virkavapautta on anottu ja mihin tarkoitukseen se on myönnetty; 2. hakemusta ei ole tehty kuntayhtymässä voimassa olevan virka-, työ- ja perhevapaaohjeiden 8-kohdan edellyttämällä tavalla; 3. tehtyä virkavapaushakemusta ei ole liitetty pöytäkirjan liitteeksi tai oheisasiakirjaksi; 4. koeajalla olevalle viranhaltijalle palkallisena myönnetty pitkä, n. 4 kuukauden mittainen palkallinen virkavapaus loukkaa kuntayhtymän palveluksessa olevien viran- ja toimenhaltijain yhdenvertaisuutta, oi-

6 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Terveyspalvelujohtajan ehdotus: keutta ja etua ja päätös poikkeaa kuntayhtymässä aiemmin käytössä olleesta käytännöstä sekä virkavapautta koskevasta ohjeistuksesta; 5. johtokunta on ylittänyt sille hallintosäännöllä oikeutetun toimi- ja harkintavaltansa; 6. päätös on perusteeton ja tarpeeton myös sen johdosta, että Säynäjäkangas on irtisanoutunut tehtävästään ja että hänen virkasuhteensa olisi voitu päättää ilman erityisiä syitä ja kuntayhtymälle tulevia kuluja ja muita velvoitteita koeajan päättyessä Kuntayhtymän hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimi elimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Johtokunta on päättänyt pitää kokoustensa pöytäkirjat yleisesti nähtä villä ko kous päivää seuraavan viikon perjantaina klo 9-12 hallintokes kuk sessa. Pöytäkirjojen nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuntalain 64 :n edel lyttä mällä tavalla kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoi tus taululla. Pöytäkirjan pitäminen nähtävillä kuntayhtymän internet-sivulla on lähinnä kuntayhtymän ulkoiseen viestintään liittyvä seikka eikä sillä ole oikaisuvaatimusajan kulumisen kannalta oikeudellista merkitystä. Puheena olevan päätöksen sisältämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä hallintokeskuksessa Oikaisuvaatimusten tähän päätökseen olisi pitänyt saapua kirjaamoon viimeistään Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Johtokunta jättää oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta. Ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta Oulun hallinto-oikeus on lähetteellään nro 1151/11 Dnro 00434/11/2209 pyytänyt lausuntoa Tuomo Takalon johtokunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen tekemästä valituksesta, jossa valittaja vaatii johtokunnan päätöstä oikaisuvaatimuksen myöhästymisestä kumottavaksi ja johtokunnan päätökselle täytäntöönpanokieltoa sekä perusteettomana päätöksen kumoamista.

7 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Vt. terveyspalvelujohtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tässä vaiheessa tietoon saa te tuk si ja toteaa vastineen olevan valmistelussa Suomen Kuntaliiton lakiosaston asiantuntijoiden avustamana. Vastineen jättämiselle on pyydetty ja saatu lähetteen määräajasta poiketen jatkoaikaa saakka. Ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton lakiosaston kanssa. Lausuntoehdotus oheismateriaalina. Johtokunta hyväksyy valmistellun lausunnon ja toimittaa sen Ou lun hal lin to-oi keu delle. Ehdotus hyväksyttiin Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

8 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta TeleCare -etälääkäripalveluiden käyttökokeilu Nivalan palveluasumisyksiköissä Johtokunta 61 Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on ollut lääkärivajetta kuntayhtymän toiminta-aikana. Tilanne on ollut erityisen huono Nivalassa, jossa sekä kotihoitoon että palveluasumisyksiköihin on ollut vaikea saada lää käripalveluja. Viimeisimmässä Maisema -raportissa suositellaan lää käripalvelujen turvaamista kotihoitoon ja tehostettuun palvelu asu miseen päiväaikaan sekä ilta- ja yöaikaisen konsultaation järjestä mistä. Doctagon Oy on tarjonnut Kalliolle TeleCare -etälääkäripalveluja kah delle myöhemmin nimettävälle yksikölle yhden tai kahden eri kun nan alu eella yhteensä 80 asukaspaikalle. Tarjouksen mukaan palvelun kiin teä hin ta on 6 576,96 kuukaudessa (alv. 0 %). Mikäli palvelun käyttökokeilu jär jeste tään 12 kuu kauden kokeiluna, hinta on ,52 (alv. 0 %) ja 14 kuukauden kokeiluna ,44. Yh tiö las kut taa 23 %:n ar von li sä ve ron, jo ka saa daan pa lau tukse na ta kai sin. Tarjouksen mukaan yhteistyön alkuvaiheessa geriatrian erikoislääkäri ja van hus ten hoi toon perehtynyt yleislääkäri tekevät yksiköihin kartoi tus käyn nin. Ge riatri ja vastuulääkäri ovat kartoituskäynnin yhteydes sä pai kalla ar violta kolme päivää, jolloin asiakkaat tutkitaan perus teelli ses ti, laa di taan hoitosuunnitelmat, viedään asiakkaan sairaus kerto muk set Doc tagonin potilastietojärjestelmään sekä tavataan hoi to henkilö kun taa ja omaisia. Alkukartoituksen jälkeen palveluun sisäl tyy ge riat rian eri kois lää kä rin ja van hus ten hoi toon pe reh ty neen yleis lää kä rin teke miä osasto kierto ja joka kol mas kuu kau si. Lisäksi pal ve luun sisäl tyy ker ran vii kossa ta pahtuva puhe linkier to, jol loin yksi köi den sairaanhoitajat käyvät lä pi juokse vat asiat lää kärin kans sa. Hen ki lö kunnalla on mahdollisuus konsul toida lää käriä 24 h vuo rokau des sa vuoden jo kaisena päivänä. Hintaan sisältyy myös palve lun ar viointi. Tarkempi pal velu ku vaus ja palveluun si sältyvä t osiot on esi tetty oheis materi aalis sa. Kokeilu voisi käynnistyä loka - marraskuulla. Kokeilun aikana on mahdollisuus saada kokemusta uudenlaisesta pal ve lun tuottamistavasta palvelun käyttäjän, hoitohenkilökunnan ja koko hoitoket jun näkökulmasta. Doctagon Oy on kehittänyt ja pilotoinut palvelua yhteistyös sä Ran nik ko-poh janmaan kuntayhtymän kanssa vuoden 2010 aika na. Yhtiö on esitellyt palvelua kuntayhtymän johtaville viranhaltijoille viimeksi Hoiva- ja asumispalveluiden palvelupäälli kön ja -esimiesten kanssa palveluiden käytöstä on kes kusteltu Palvelutalojen esimiehet suhtautuvat myönteisesti kokeiluun. Asiasta on kes kus teltu ter veys- ja hy vin voin ti pal ve lui den yhteis työ ryh mässä, joka esit tää Te le Care -etä lää käri pal ve lui den

9 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: käyttöko kei lun käynnis tämis tä Ni va lan palve lu asu misyk si köis sä: Kotikeskus (38 paikkaa), Su van tokoti (20 paik kaa) ja Niitty koti (22 paikkaa). Ko kei lun menot esitetään katettavaksi täyttä mättö minä olevien lää kä ri vir ko jen palk kausmenojen sääs töillä. Valmistelijat: vt. terveyspalvelujohtaja ja hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtaja Johtokunta hyväksyy TeleCare -etälääkäripalvelui den käyt tö ko kei lun Doctagon Oy:n kanssa ajalla Nivalan palveluasumisyksiköissä esittelytekstin mukaisesti. Kokeilun menot ,44 (alv. 0 %) katetaan terveystoimialan täyttämättömien lää kärivirkojen palk kausmenoista. Ehdotus hyväksyttiin Merkitään, että asiantuntijana kuultiin palvelujohtaja Terttuirmeli Haapakoskea.

10 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen Johtokunta 62 Työsopimuslain (55/2001) saatetun muutoksen (1224/2010) seurauksena toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Työvoimatarpeen pysyvyyttä arvioidaan määräaikaisten työsopimusten muodostaman kokonaisuuden perusteella. Arvioinnissa keskeistä on tehtyjen määräaikaisten sopimusten yhteenlasketun keston pi tuus ja toistuminen useita kertoja peräkkäin tai lyhyin väliajoin. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Työsopimuslaissa ei ole määritelty peräkkäisten määräaikaisten työsopi mus ten enimmäis- tai vähimmäislukumäärää. Jos kokonaisarviointi osoittaa mää rä ai kaisten sopimusten määrän ja keston huomioon ot taen työ voi man tarpeen pysyväksi, ei määräaikaisia sopimuksia voida käyttää. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on vuonna 2010 määräaikaisten ja sijaisten työpanos ollut 283,8 henkilötyövuotta. Esimiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa ja suorite tussa kokonaisarvioinnissa on päädytty toistaiseksi voimassa ole villa sopimuksilla palkattavien sisäisten sijaisten lukumäärään 45, joista uusia oli si 32 ja jo työs sä olevia ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuk silla palkattuja 13. Vakinaisessa palvelussuhtees sa työskenteleviä sisäisiä sijaisia on yleisen käytännön mukaan 7-10 % vakinaisen henkilös tön määrästä. Ehdotettu sijaishenkilömäärä vastaa noin 10 % vaki naisen henkilöstön määrästä. Sisäiset sijaiset tulevat lomittamaan 116 sairaanhoita jaa, 21 asumisen ohjaajaa, yhteensä 263 lähi-/perushoitajaa, kodin hoitajaa ja kotiavustajaa ja 23 hammashoitajaa/ -huoltajaa. 45 si säisestä sijaisesta saatava todellinen työpanos olisi 39,78 henkilö työvuotta. Vakinaista sijaishenkilöstöä voidaan tarvittaessa siirrellä yksiköiden välillä. Erillinen ohje sisäisten sijaisten käytöstä oheis materiaalina. Sisäisten sijaisten palkkaamiseen käytetään talousar viossa jo olevia sijaismäärärahoja. Valmistelijat: suunnittelupäällikkö ja henkilöstö- ja laatu päällikkö Johtokunta hyväksyy palkattavaksi hoito- ja hoivayksiköiden jatkuvan si jais tar peen kat ta mi seksi uusia sisäisiä sijaisia toistaiseksi voimas sa ole viin työ suh tei siin eri vastuuyksiköihin avoimella hakumenettelyllä niin, että 8 sai raanhoitajan, 18 lähihoitajan, 2 asumi sen ohjaa jan ja 1 ham mas hoitajan toimet voidaan täyttää vakinai sesti

11 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta alkaen. Sisäisten sijaisten käyttöä on seurattava ja käytöstä raportoitava henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen Johtokunta 63. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työ sopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen py syväksi (TsL 55/2001, muutos 1224/2010). Työvoimatarpeen pysyvyyttä arvioitaessa otetaan huomioon määräaikaisten työ so pi mus ten muodostama kokonaisuus, jossa ratkaisevat työn te ki jän työsuhteiden yhteenlasketun keston pituus ja toistuminen usei ta ker toja pe räk käin tai ly hyin väliajoin. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Laissa ei ole määritelty työntekijän määräaikaisten työsuhteiden enim mäis- tai vähimmäismäärää. Mikäli ko konais harkinta osoittaa työ voimantar peen pysyväksi, ei määräaikaisten sopi musten käyttö niissä tilan teissa ole sallit tua. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa vakinaistettiin lähtien 68 määräaikaisin sopimuksin pitkään työssä ollutta työntekijää. Palkkaamatta jäin tehdyssä vakinaistamisratkaisussa kaksi työn te ki jää, joi den työsuhteet olivat jatkuneet vastaavasti ja edelleen vuoteen Näistä yksi terveyskeskusavustaja pal kattiin vastikään tyhjäksi jää nee seen ter veys kes kus avusta jan toi meen ja toi sen työntekijän tilanne on mah dol lista rat kaista toi min nan va kiin nut tua vammaisten ja eri tyisryh mien pal veluis sa. Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Nivalassa oli vielä 2009 alussa vakiintumatonta ja toimintaa kehitettiin. Tehtäviä iltapäivähoidossa on hoitanut lähtien lähihoitaja Raija Konttila, jonka työsopimuksia on ketjutettu siitä lähtien lyhytkestoisin sopimuksin. Nykyinen työsopimus on voimassa saakka. Työaika talvisin on 25 t/ vko ja kesällä täysi työaika, eli 38,25 t/vko. Henkilön palkkaaminen toistaiseksi voi mas sa ole valla so pi muk sella ei vaadi uutta määrärahaa, koska tarvittava määrärahavaraus on vuo den 2011 ta lousar vios sa. Valmistelija: Suunnittelupäällikkö ja henkilöstö- ja laatu päällikkö Johtokunta hyväksyy tehtävän vakinaistamisen kehitysvammaisten palveluihin koululaisten iltapäivä- ym. hoitotehtäviin Nivalan toimintayksikössä lähtien. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitalan palkkaus Johtokunta 64 HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitala on suorittanut Turun Yli opis tos sa ter vey denhuollon erikoishammaslääkärin tutkinnon. Käy tyjen neu votte lu jen mukaan hän tulee tu levas sa työssään peruspal velu kunta yhty mä Kal liossa tekemään se kä klii nistä työtä, että kehit tämis tehtä viä. Hän tu lee myös toimimaan yli ham maslääkärin si jaisena. Saamansa tieteellisen koulutuksen perusteella (hammaslää ketieteen tohtori) hän tu lee osallistumaan erilaisiin tieteellisiin tutki muksiin, joi ta mahdolli suuksien mukaan voidaan hyödyntää perus palvelu kun tayhtymä Kallion suun terveydenhuollon kehittämisessä. Erikoishammaslääkäriksi pätevöityneenä hän hallitsee työyhteisön johtamisen, psykologian ja suunnittelun yhteiskuntatie teellisen perustan ja käytännön joh tamistaidon yhteistyön terveydenhuoltojärjestelmän sisällä ja osana kunnallista toimintaa terveydenhuoltojärjestelmän arvioinnin terveystaloustie teellisin perustein ja osaa mitata ja arvioida suun ja hampaiston terveydentilaa, sii nä esiintyviä trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä hoitojärjestel män mahdol lisuuksia vaikuttaa terveyteen soveltaa sairauksien ehkäisemisen ja kliinisen hoidon keinoin saavu tettuja tuloksia terveydenhuollon tarkoituksenmu kai seen organisointiin sekä kykenee tiedon kriittiseen käytäntöön soveltamiseen jatku vaan oppimiseen Hammaslääkärin palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja toimenpidepalkkioista. HLT Marja-Liisa Laitalan kanssa neuvotellun työn ku van pe rus teella kliinistä työtä on suunniteltu tehtäväksi 60 % työ ajasta ja 40 % suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Erikoishammaslääkärin tehtäväkohtainen palkka on peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa 4485,12. Kompensaationa kliinistä toimenpiteistä (las kettu keskimäärin hammaslääkäreiden toimenpidetilastoista) hänel le maksettaisiin 558 / kk. Tehtäväkohtainen palkka olisi siis 5043 / kk. Hammaslääkäreiden palkat ovat nousseet ,38 %. Erikoishammaslääkäri HLT Marja-Liisa Laitala on palannut virkavapailtaan ja aloittanut tehtävässä , jo ten hä nen teh tä vä kohtai nen palk kan sa olisi em. ajan kohdasta lu kien / kk. Henkilökohtaisena li sänä hyväksytys tä väitöskir jasta esitetään mak settavaksi 100 / kk.

14 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Valmistelijat: Ylihammaslääkäri ja suunnittelupäällikkö Johtokunta vahvistaa HLT Marja-Liisa Laitalan tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien eur/kk sekä hyväksyy maksettavaksi henkilökohtaisena lisänä 100 e/kk. Ehdotus hyväksyttiin.

15 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Perhepäivähoitajien työaikamuutos Johtokunta 65 Perhepäivähoitajien viikkotyöaika lyhenee lähtien voi maan tulevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusmääräyksen mukaan 45,25 tun nis ta 40 tun tiin vii kos sa. Myös per he päi vä hoi ta jat tule vat näin työ ai kalain pii riin. Työ päi vän keski mää räi nen pi tuus on 8 tuntia. Hoidettavien lasten vanhempien työajoista johtuen perhepäivähoitajan työpäivän pituus todennäköisesti käytännössä ylittää 8 tuntia, jolloin viikkotyöaika on sopimuksen mukaista pidempi. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Työajan tasoitusjakson pituus on mahdollista määritellä kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen. Kuntayhtymässä käydyn keskustelun perusteella tasoitusjakson pituudeksi esitetään kolmea kuukautta. Koko kolmen kuukauden työjakso on suunniteltava etukäteen. Ylityökorvaukset maksetaan tasoitusjakson päätyttyä. Ylitöiden kertymistä rajoittaa 138 tuntia/ neljännesvuosi ylityökatto, jota sopimuksen mukaan ei saa ylittää. Perhepäivähoitajan työaika alkaa, kun ensimmäinen lapsi tulee hoitoon ja päättyy, kun viimeinen hoidettava haetaan hoidosta. Valmistelija: henkilöstö- ja laatupäällikkö ja suunnittelupäällikkö Suunnittelupäällikön ehdotus: Johtokunta vahvistaa lähtien perhepäivähoitajien viikkotyöajan seu ran nan ja työ ai ka korvausten maksamisen tasoittumisjaksoksi kol me kuu kautta ja edellyttää, että vanhat ylityöt tasoitetaan tai maksetaan mennessä. Johtokunta hyväksyy suunnittelupäällikön ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta OIKAISUVAATIMUKSET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, perusteet kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 60 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 59, 61, 62, 63, 64 ja 65. HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta Vierimaantie YLIVIESKA 59, 61, 62, 63, 64 ja 65. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Isokatu OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Videoneuvottelu/ Smarhousen pieni kokoushuone. Otsikko Sivu 41 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle

Videoneuvottelu/ Smarhousen pieni kokoushuone. Otsikko Sivu 41 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2010 1 Johtokunta Aika 11.10.2010 klo 10:15-12:15 Paikka Videoneuvottelu/ Smarhousen pieni kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 32 Liikuntalautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 16:30-17:30 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot