62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Aika klo 13:00-13:40 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito/viran perustaminen 3 60 Virkavapaus - terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkangas 5 61 TeleCare -etälääkäripalveluiden käyttökokeilu Nivalan palveluasumisyksiköissä 8 62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitalan palkkaus Perhepäivähoitajien työaikamuutos 15

2 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta klo 13:00-13:40 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vierimaa Tapani puheenjohtaja Ojanperä Terho varapuheenjohtaja Valtanen Kari jäsen Läsnäolo- ja puheoikeus Niinikoski Eija-Riitta yhtymähallituksen pj. Kivimäki Jarmo vt. kuntayhtymän johtaja, hyvinvointipalvelujohtaja, esittelijä Möller Urho talousjohtaja asiantuntija Illikainen Kerttu suunnittelupäällikkö sihteeri Muu Haapakoski Terttuirmeli palvelujohtaja asiantuntija Rinta-Jouppi Meeri terveysvalvonnan johtaja asiantuntija Poissa Koski Markku jäsen Olli Risto vt. terveyspalvelujohtaja esittelijä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Valtanen. Allekirjoitukset Tapani Vierimaa Puheenjohtaja Kerttu Illikainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kari Valtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo 9:00-12:00, hallintokeskus,vierimaantie 5, Ylivieska

3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito/viran perustaminen Johtokunta 59 Johtokunta päätti kokouksessaan eläinlääkintähuollon pal velujen saatavuuden parantamiseksi mm. hyväksyä yhteisen val vontaeläinlääkärin viran perustamisen Kalajoen kaupungin/ yhteistoi minta-alueen kanssa sitoutuen omalta osaltaan käyttämään erillisel lä sopimuksella 1/3-1/2 perustettavan viran työajasta. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Kalajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt perustettavaksi yhdessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja ympäristöpalvelut Helmen kanssa yhteisen valvontaeläinlääkärin viran. Perustamispäätös on tehty määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Kalajoen kaupungin kanssa on valmisteltu viran perustamiseen liittyen yhteistoimintasopimusta. Sopimusvalmistelusta on pyydetty Suomen Kuntaliiton lakiosaston kommentteja. Kuntaliitto on suhtautunut kriittisesti perustetun viran määräaikaisuuteen. Kalajoen kaupungin perustamaan valvontaeläinlääkärin virkaan olisi hakeutumassa terveydellisistä syistä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palveluksessa oleva praktikkoeläinlääkäri. Sopimusvalmisteluvaiheen edetessä Kalajoen ympäristöterveydenhuollon johtaja on ehdottanut, että valvontaeläinlääkärin virka perustettaisiinkin Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon, jolloin Kalajoen kaupunki/ yhteistoiminta-alue ostaisi perustetun viran työajasta n. 40 %. Asian näin edetessä Ka lajoki peruuttaisi viranperustamispäätök sensä. Perustettavan valvontaeläinlääkärin viran työajasta n. 40 % siis myytäisiin, 40 % käytettäisiin valtion toimeksiantoteh tä viin ja 20 % jäi si käytettäväksi elintarvikelain mukaisten tuotanto hy gie nia tar kas tus ten tekemiseen (so. navettatarkastuksiin) Kallion alu eel la, jol loin praktikkoeläinlääkäreiden jääviyskysymykset poistui si vat ja työ taak ka helpottuisi. Kallion hallintosäännön 42 :n mukaan johtokunta päättää alaisen sa tuo tan to-or ga ni saa tion osal ta vi ran perustamisesta ja lakkaut ta misesta se kä virka suh teen muut ta mi ses ta työsuhteeksi, jollei hal lintosään nössä tai asian omai sen toi mi alan johtosäännössä toisin määrätä. Muun kuin johto kun nan alai sen hen kilöstön osalta edellä mainituista asioista päättää yh ty mähal litus. Valmistelija: Terveysvalvonnan johtaja Johtokunta perustaa kuntayhtymään valvontatehtäviä hoitavan kaupungineläinlääkärin vi ran lu kien val tion toimeksiantotehtä-

4 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta vien ja elin tar vi ke lain mu kaisten hy gie nia tar kastus ten hoitamiseksi. Pe rus tet ta van vi ran työ pa nok sesta myy dään eri so pi muk sella Kalajoen kau pungil le/ yh teis toi min ta-alu eelle n. 40 % osuus. Johtokunta päätti perustaa valvontatehtäviä hoitavan kaupungineläinlääkärin viran lukien ja hyväksyi viran täyttämisen edel lyttäen, että yhteistoimintasopimus Kalajoen yhteis toi min ta-alueen kanssa saadaan solmituksi Merkitään, että asiaa asiantuntijana selosti terveysvalvonnan johtaja Meeri Rinta-Jouppi.

5 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Virkavapaus - terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkangas Johtokunta Johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Säynäjäkangas on kirjeellä hakenut palkallista virkavapaata terveyspalvelujohtajan virasta ajalle Johtokunta myöntää terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkankaalle virkavapauden ajalle hakemuksen mukaisesti. Myönnettiin. Johtokunta Toimitusjohtaja Tuomo Takalo on saapuneella kirjelmällään vaati nut oikaisua johtokunnan tekemään päätökseen seu raavasti: "Vaadin, että kuntayhtymän johtokunta ottaa em. päätöksen uuteen käsittelyyn ja toteaa päätöksen lain-, työehtosopimuksen-, sääntöjen- sekä voimassaolevien ohjeiden vastaiseksi ja perusteettomaksi, lopettaa päätöksen täytäntöönpanon, poistaa päätöksen ja perii päätökseen perustuvan jo maksetun palkan sivukuluineen takaisin kuntayhtymälle." Vaihtoehtoinen vaade on, että yhtymähallitus kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n oikeuttamana ottaa em. päätöksen käsiteltäväk seen ja toteaa päätöksen lain-, työehtosopimuksen-, sääntöjen-, se kä voimassaolevien ohjeiden vastaiseksi ja perusteettomaksi. Lisäksi vaatimuksena on, että hallitus kieltää päätöksen täytäntöönpanon, poistaa mitättömänä koko päätöksen ja perii päätökseen perustuvan jo maksetun palkan sivukuluineen takaisin kuntayhtymälle. Oikaisuvaatimustaan Tuomo Takalo perustelee seuraavilla seikoilla: 1. päätöksestä ei käy ilmi, mihin virkavapautta on anottu ja mihin tarkoitukseen se on myönnetty; 2. hakemusta ei ole tehty kuntayhtymässä voimassa olevan virka-, työ- ja perhevapaaohjeiden 8-kohdan edellyttämällä tavalla; 3. tehtyä virkavapaushakemusta ei ole liitetty pöytäkirjan liitteeksi tai oheisasiakirjaksi; 4. koeajalla olevalle viranhaltijalle palkallisena myönnetty pitkä, n. 4 kuukauden mittainen palkallinen virkavapaus loukkaa kuntayhtymän palveluksessa olevien viran- ja toimenhaltijain yhdenvertaisuutta, oi-

6 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Terveyspalvelujohtajan ehdotus: keutta ja etua ja päätös poikkeaa kuntayhtymässä aiemmin käytössä olleesta käytännöstä sekä virkavapautta koskevasta ohjeistuksesta; 5. johtokunta on ylittänyt sille hallintosäännöllä oikeutetun toimi- ja harkintavaltansa; 6. päätös on perusteeton ja tarpeeton myös sen johdosta, että Säynäjäkangas on irtisanoutunut tehtävästään ja että hänen virkasuhteensa olisi voitu päättää ilman erityisiä syitä ja kuntayhtymälle tulevia kuluja ja muita velvoitteita koeajan päättyessä Kuntayhtymän hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimi elimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Johtokunta on päättänyt pitää kokoustensa pöytäkirjat yleisesti nähtä villä ko kous päivää seuraavan viikon perjantaina klo 9-12 hallintokes kuk sessa. Pöytäkirjojen nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuntalain 64 :n edel lyttä mällä tavalla kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoi tus taululla. Pöytäkirjan pitäminen nähtävillä kuntayhtymän internet-sivulla on lähinnä kuntayhtymän ulkoiseen viestintään liittyvä seikka eikä sillä ole oikaisuvaatimusajan kulumisen kannalta oikeudellista merkitystä. Puheena olevan päätöksen sisältämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä hallintokeskuksessa Oikaisuvaatimusten tähän päätökseen olisi pitänyt saapua kirjaamoon viimeistään Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Johtokunta jättää oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta. Ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta Oulun hallinto-oikeus on lähetteellään nro 1151/11 Dnro 00434/11/2209 pyytänyt lausuntoa Tuomo Takalon johtokunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen tekemästä valituksesta, jossa valittaja vaatii johtokunnan päätöstä oikaisuvaatimuksen myöhästymisestä kumottavaksi ja johtokunnan päätökselle täytäntöönpanokieltoa sekä perusteettomana päätöksen kumoamista.

7 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Vt. terveyspalvelujohtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tässä vaiheessa tietoon saa te tuk si ja toteaa vastineen olevan valmistelussa Suomen Kuntaliiton lakiosaston asiantuntijoiden avustamana. Vastineen jättämiselle on pyydetty ja saatu lähetteen määräajasta poiketen jatkoaikaa saakka. Ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton lakiosaston kanssa. Lausuntoehdotus oheismateriaalina. Johtokunta hyväksyy valmistellun lausunnon ja toimittaa sen Ou lun hal lin to-oi keu delle. Ehdotus hyväksyttiin Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

8 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta TeleCare -etälääkäripalveluiden käyttökokeilu Nivalan palveluasumisyksiköissä Johtokunta 61 Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on ollut lääkärivajetta kuntayhtymän toiminta-aikana. Tilanne on ollut erityisen huono Nivalassa, jossa sekä kotihoitoon että palveluasumisyksiköihin on ollut vaikea saada lää käripalveluja. Viimeisimmässä Maisema -raportissa suositellaan lää käripalvelujen turvaamista kotihoitoon ja tehostettuun palvelu asu miseen päiväaikaan sekä ilta- ja yöaikaisen konsultaation järjestä mistä. Doctagon Oy on tarjonnut Kalliolle TeleCare -etälääkäripalveluja kah delle myöhemmin nimettävälle yksikölle yhden tai kahden eri kun nan alu eella yhteensä 80 asukaspaikalle. Tarjouksen mukaan palvelun kiin teä hin ta on 6 576,96 kuukaudessa (alv. 0 %). Mikäli palvelun käyttökokeilu jär jeste tään 12 kuu kauden kokeiluna, hinta on ,52 (alv. 0 %) ja 14 kuukauden kokeiluna ,44. Yh tiö las kut taa 23 %:n ar von li sä ve ron, jo ka saa daan pa lau tukse na ta kai sin. Tarjouksen mukaan yhteistyön alkuvaiheessa geriatrian erikoislääkäri ja van hus ten hoi toon perehtynyt yleislääkäri tekevät yksiköihin kartoi tus käyn nin. Ge riatri ja vastuulääkäri ovat kartoituskäynnin yhteydes sä pai kalla ar violta kolme päivää, jolloin asiakkaat tutkitaan perus teelli ses ti, laa di taan hoitosuunnitelmat, viedään asiakkaan sairaus kerto muk set Doc tagonin potilastietojärjestelmään sekä tavataan hoi to henkilö kun taa ja omaisia. Alkukartoituksen jälkeen palveluun sisäl tyy ge riat rian eri kois lää kä rin ja van hus ten hoi toon pe reh ty neen yleis lää kä rin teke miä osasto kierto ja joka kol mas kuu kau si. Lisäksi pal ve luun sisäl tyy ker ran vii kossa ta pahtuva puhe linkier to, jol loin yksi köi den sairaanhoitajat käyvät lä pi juokse vat asiat lää kärin kans sa. Hen ki lö kunnalla on mahdollisuus konsul toida lää käriä 24 h vuo rokau des sa vuoden jo kaisena päivänä. Hintaan sisältyy myös palve lun ar viointi. Tarkempi pal velu ku vaus ja palveluun si sältyvä t osiot on esi tetty oheis materi aalis sa. Kokeilu voisi käynnistyä loka - marraskuulla. Kokeilun aikana on mahdollisuus saada kokemusta uudenlaisesta pal ve lun tuottamistavasta palvelun käyttäjän, hoitohenkilökunnan ja koko hoitoket jun näkökulmasta. Doctagon Oy on kehittänyt ja pilotoinut palvelua yhteistyös sä Ran nik ko-poh janmaan kuntayhtymän kanssa vuoden 2010 aika na. Yhtiö on esitellyt palvelua kuntayhtymän johtaville viranhaltijoille viimeksi Hoiva- ja asumispalveluiden palvelupäälli kön ja -esimiesten kanssa palveluiden käytöstä on kes kusteltu Palvelutalojen esimiehet suhtautuvat myönteisesti kokeiluun. Asiasta on kes kus teltu ter veys- ja hy vin voin ti pal ve lui den yhteis työ ryh mässä, joka esit tää Te le Care -etä lää käri pal ve lui den

9 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: käyttöko kei lun käynnis tämis tä Ni va lan palve lu asu misyk si köis sä: Kotikeskus (38 paikkaa), Su van tokoti (20 paik kaa) ja Niitty koti (22 paikkaa). Ko kei lun menot esitetään katettavaksi täyttä mättö minä olevien lää kä ri vir ko jen palk kausmenojen sääs töillä. Valmistelijat: vt. terveyspalvelujohtaja ja hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtaja Johtokunta hyväksyy TeleCare -etälääkäripalvelui den käyt tö ko kei lun Doctagon Oy:n kanssa ajalla Nivalan palveluasumisyksiköissä esittelytekstin mukaisesti. Kokeilun menot ,44 (alv. 0 %) katetaan terveystoimialan täyttämättömien lää kärivirkojen palk kausmenoista. Ehdotus hyväksyttiin Merkitään, että asiantuntijana kuultiin palvelujohtaja Terttuirmeli Haapakoskea.

10 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen Johtokunta 62 Työsopimuslain (55/2001) saatetun muutoksen (1224/2010) seurauksena toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Työvoimatarpeen pysyvyyttä arvioidaan määräaikaisten työsopimusten muodostaman kokonaisuuden perusteella. Arvioinnissa keskeistä on tehtyjen määräaikaisten sopimusten yhteenlasketun keston pi tuus ja toistuminen useita kertoja peräkkäin tai lyhyin väliajoin. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Työsopimuslaissa ei ole määritelty peräkkäisten määräaikaisten työsopi mus ten enimmäis- tai vähimmäislukumäärää. Jos kokonaisarviointi osoittaa mää rä ai kaisten sopimusten määrän ja keston huomioon ot taen työ voi man tarpeen pysyväksi, ei määräaikaisia sopimuksia voida käyttää. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on vuonna 2010 määräaikaisten ja sijaisten työpanos ollut 283,8 henkilötyövuotta. Esimiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa ja suorite tussa kokonaisarvioinnissa on päädytty toistaiseksi voimassa ole villa sopimuksilla palkattavien sisäisten sijaisten lukumäärään 45, joista uusia oli si 32 ja jo työs sä olevia ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuk silla palkattuja 13. Vakinaisessa palvelussuhtees sa työskenteleviä sisäisiä sijaisia on yleisen käytännön mukaan 7-10 % vakinaisen henkilös tön määrästä. Ehdotettu sijaishenkilömäärä vastaa noin 10 % vaki naisen henkilöstön määrästä. Sisäiset sijaiset tulevat lomittamaan 116 sairaanhoita jaa, 21 asumisen ohjaajaa, yhteensä 263 lähi-/perushoitajaa, kodin hoitajaa ja kotiavustajaa ja 23 hammashoitajaa/ -huoltajaa. 45 si säisestä sijaisesta saatava todellinen työpanos olisi 39,78 henkilö työvuotta. Vakinaista sijaishenkilöstöä voidaan tarvittaessa siirrellä yksiköiden välillä. Erillinen ohje sisäisten sijaisten käytöstä oheis materiaalina. Sisäisten sijaisten palkkaamiseen käytetään talousar viossa jo olevia sijaismäärärahoja. Valmistelijat: suunnittelupäällikkö ja henkilöstö- ja laatu päällikkö Johtokunta hyväksyy palkattavaksi hoito- ja hoivayksiköiden jatkuvan si jais tar peen kat ta mi seksi uusia sisäisiä sijaisia toistaiseksi voimas sa ole viin työ suh tei siin eri vastuuyksiköihin avoimella hakumenettelyllä niin, että 8 sai raanhoitajan, 18 lähihoitajan, 2 asumi sen ohjaa jan ja 1 ham mas hoitajan toimet voidaan täyttää vakinai sesti

11 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta alkaen. Sisäisten sijaisten käyttöä on seurattava ja käytöstä raportoitava henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen Johtokunta 63. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työ sopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen py syväksi (TsL 55/2001, muutos 1224/2010). Työvoimatarpeen pysyvyyttä arvioitaessa otetaan huomioon määräaikaisten työ so pi mus ten muodostama kokonaisuus, jossa ratkaisevat työn te ki jän työsuhteiden yhteenlasketun keston pituus ja toistuminen usei ta ker toja pe räk käin tai ly hyin väliajoin. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Laissa ei ole määritelty työntekijän määräaikaisten työsuhteiden enim mäis- tai vähimmäismäärää. Mikäli ko konais harkinta osoittaa työ voimantar peen pysyväksi, ei määräaikaisten sopi musten käyttö niissä tilan teissa ole sallit tua. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa vakinaistettiin lähtien 68 määräaikaisin sopimuksin pitkään työssä ollutta työntekijää. Palkkaamatta jäin tehdyssä vakinaistamisratkaisussa kaksi työn te ki jää, joi den työsuhteet olivat jatkuneet vastaavasti ja edelleen vuoteen Näistä yksi terveyskeskusavustaja pal kattiin vastikään tyhjäksi jää nee seen ter veys kes kus avusta jan toi meen ja toi sen työntekijän tilanne on mah dol lista rat kaista toi min nan va kiin nut tua vammaisten ja eri tyisryh mien pal veluis sa. Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Nivalassa oli vielä 2009 alussa vakiintumatonta ja toimintaa kehitettiin. Tehtäviä iltapäivähoidossa on hoitanut lähtien lähihoitaja Raija Konttila, jonka työsopimuksia on ketjutettu siitä lähtien lyhytkestoisin sopimuksin. Nykyinen työsopimus on voimassa saakka. Työaika talvisin on 25 t/ vko ja kesällä täysi työaika, eli 38,25 t/vko. Henkilön palkkaaminen toistaiseksi voi mas sa ole valla so pi muk sella ei vaadi uutta määrärahaa, koska tarvittava määrärahavaraus on vuo den 2011 ta lousar vios sa. Valmistelija: Suunnittelupäällikkö ja henkilöstö- ja laatu päällikkö Johtokunta hyväksyy tehtävän vakinaistamisen kehitysvammaisten palveluihin koululaisten iltapäivä- ym. hoitotehtäviin Nivalan toimintayksikössä lähtien. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitalan palkkaus Johtokunta 64 HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitala on suorittanut Turun Yli opis tos sa ter vey denhuollon erikoishammaslääkärin tutkinnon. Käy tyjen neu votte lu jen mukaan hän tulee tu levas sa työssään peruspal velu kunta yhty mä Kal liossa tekemään se kä klii nistä työtä, että kehit tämis tehtä viä. Hän tu lee myös toimimaan yli ham maslääkärin si jaisena. Saamansa tieteellisen koulutuksen perusteella (hammaslää ketieteen tohtori) hän tu lee osallistumaan erilaisiin tieteellisiin tutki muksiin, joi ta mahdolli suuksien mukaan voidaan hyödyntää perus palvelu kun tayhtymä Kallion suun terveydenhuollon kehittämisessä. Erikoishammaslääkäriksi pätevöityneenä hän hallitsee työyhteisön johtamisen, psykologian ja suunnittelun yhteiskuntatie teellisen perustan ja käytännön joh tamistaidon yhteistyön terveydenhuoltojärjestelmän sisällä ja osana kunnallista toimintaa terveydenhuoltojärjestelmän arvioinnin terveystaloustie teellisin perustein ja osaa mitata ja arvioida suun ja hampaiston terveydentilaa, sii nä esiintyviä trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä hoitojärjestel män mahdol lisuuksia vaikuttaa terveyteen soveltaa sairauksien ehkäisemisen ja kliinisen hoidon keinoin saavu tettuja tuloksia terveydenhuollon tarkoituksenmu kai seen organisointiin sekä kykenee tiedon kriittiseen käytäntöön soveltamiseen jatku vaan oppimiseen Hammaslääkärin palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja toimenpidepalkkioista. HLT Marja-Liisa Laitalan kanssa neuvotellun työn ku van pe rus teella kliinistä työtä on suunniteltu tehtäväksi 60 % työ ajasta ja 40 % suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Erikoishammaslääkärin tehtäväkohtainen palkka on peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa 4485,12. Kompensaationa kliinistä toimenpiteistä (las kettu keskimäärin hammaslääkäreiden toimenpidetilastoista) hänel le maksettaisiin 558 / kk. Tehtäväkohtainen palkka olisi siis 5043 / kk. Hammaslääkäreiden palkat ovat nousseet ,38 %. Erikoishammaslääkäri HLT Marja-Liisa Laitala on palannut virkavapailtaan ja aloittanut tehtävässä , jo ten hä nen teh tä vä kohtai nen palk kan sa olisi em. ajan kohdasta lu kien / kk. Henkilökohtaisena li sänä hyväksytys tä väitöskir jasta esitetään mak settavaksi 100 / kk.

14 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Valmistelijat: Ylihammaslääkäri ja suunnittelupäällikkö Johtokunta vahvistaa HLT Marja-Liisa Laitalan tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien eur/kk sekä hyväksyy maksettavaksi henkilökohtaisena lisänä 100 e/kk. Ehdotus hyväksyttiin.

15 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Perhepäivähoitajien työaikamuutos Johtokunta 65 Perhepäivähoitajien viikkotyöaika lyhenee lähtien voi maan tulevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusmääräyksen mukaan 45,25 tun nis ta 40 tun tiin vii kos sa. Myös per he päi vä hoi ta jat tule vat näin työ ai kalain pii riin. Työ päi vän keski mää räi nen pi tuus on 8 tuntia. Hoidettavien lasten vanhempien työajoista johtuen perhepäivähoitajan työpäivän pituus todennäköisesti käytännössä ylittää 8 tuntia, jolloin viikkotyöaika on sopimuksen mukaista pidempi. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Työajan tasoitusjakson pituus on mahdollista määritellä kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen. Kuntayhtymässä käydyn keskustelun perusteella tasoitusjakson pituudeksi esitetään kolmea kuukautta. Koko kolmen kuukauden työjakso on suunniteltava etukäteen. Ylityökorvaukset maksetaan tasoitusjakson päätyttyä. Ylitöiden kertymistä rajoittaa 138 tuntia/ neljännesvuosi ylityökatto, jota sopimuksen mukaan ei saa ylittää. Perhepäivähoitajan työaika alkaa, kun ensimmäinen lapsi tulee hoitoon ja päättyy, kun viimeinen hoidettava haetaan hoidosta. Valmistelija: henkilöstö- ja laatupäällikkö ja suunnittelupäällikkö Suunnittelupäällikön ehdotus: Johtokunta vahvistaa lähtien perhepäivähoitajien viikkotyöajan seu ran nan ja työ ai ka korvausten maksamisen tasoittumisjaksoksi kol me kuu kautta ja edellyttää, että vanhat ylityöt tasoitetaan tai maksetaan mennessä. Johtokunta hyväksyy suunnittelupäällikön ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta OIKAISUVAATIMUKSET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, perusteet kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 60 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 59, 61, 62, 63, 64 ja 65. HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta Vierimaantie YLIVIESKA 59, 61, 62, 63, 64 ja 65. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Isokatu OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 29 Vs. terveyspalvelujohtajan palkkaus 3

Otsikko Sivu 29 Vs. terveyspalvelujohtajan palkkaus 3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2011 1 Aika 04.03.2011 Paikka Jatkokokous sähköpostitse Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Vs. terveyspalvelujohtajan palkkaus 3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/2014 53 Rakennuslautakunta Aika 06.11.2014 klo 17:00-17:23 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Rakennuslautakunnan lausunto Hämenlinnan Hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot