62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Aika klo 13:00-13:40 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito/viran perustaminen 3 60 Virkavapaus - terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkangas 5 61 TeleCare -etälääkäripalveluiden käyttökokeilu Nivalan palveluasumisyksiköissä 8 62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitalan palkkaus Perhepäivähoitajien työaikamuutos 15

2 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta klo 13:00-13:40 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vierimaa Tapani puheenjohtaja Ojanperä Terho varapuheenjohtaja Valtanen Kari jäsen Läsnäolo- ja puheoikeus Niinikoski Eija-Riitta yhtymähallituksen pj. Kivimäki Jarmo vt. kuntayhtymän johtaja, hyvinvointipalvelujohtaja, esittelijä Möller Urho talousjohtaja asiantuntija Illikainen Kerttu suunnittelupäällikkö sihteeri Muu Haapakoski Terttuirmeli palvelujohtaja asiantuntija Rinta-Jouppi Meeri terveysvalvonnan johtaja asiantuntija Poissa Koski Markku jäsen Olli Risto vt. terveyspalvelujohtaja esittelijä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Valtanen. Allekirjoitukset Tapani Vierimaa Puheenjohtaja Kerttu Illikainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kari Valtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo 9:00-12:00, hallintokeskus,vierimaantie 5, Ylivieska

3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Valvontaeläinlääkärin tehtävien hoito/viran perustaminen Johtokunta 59 Johtokunta päätti kokouksessaan eläinlääkintähuollon pal velujen saatavuuden parantamiseksi mm. hyväksyä yhteisen val vontaeläinlääkärin viran perustamisen Kalajoen kaupungin/ yhteistoi minta-alueen kanssa sitoutuen omalta osaltaan käyttämään erillisel lä sopimuksella 1/3-1/2 perustettavan viran työajasta. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Kalajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt perustettavaksi yhdessä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja ympäristöpalvelut Helmen kanssa yhteisen valvontaeläinlääkärin viran. Perustamispäätös on tehty määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Kalajoen kaupungin kanssa on valmisteltu viran perustamiseen liittyen yhteistoimintasopimusta. Sopimusvalmistelusta on pyydetty Suomen Kuntaliiton lakiosaston kommentteja. Kuntaliitto on suhtautunut kriittisesti perustetun viran määräaikaisuuteen. Kalajoen kaupungin perustamaan valvontaeläinlääkärin virkaan olisi hakeutumassa terveydellisistä syistä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palveluksessa oleva praktikkoeläinlääkäri. Sopimusvalmisteluvaiheen edetessä Kalajoen ympäristöterveydenhuollon johtaja on ehdottanut, että valvontaeläinlääkärin virka perustettaisiinkin Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon, jolloin Kalajoen kaupunki/ yhteistoiminta-alue ostaisi perustetun viran työajasta n. 40 %. Asian näin edetessä Ka lajoki peruuttaisi viranperustamispäätök sensä. Perustettavan valvontaeläinlääkärin viran työajasta n. 40 % siis myytäisiin, 40 % käytettäisiin valtion toimeksiantoteh tä viin ja 20 % jäi si käytettäväksi elintarvikelain mukaisten tuotanto hy gie nia tar kas tus ten tekemiseen (so. navettatarkastuksiin) Kallion alu eel la, jol loin praktikkoeläinlääkäreiden jääviyskysymykset poistui si vat ja työ taak ka helpottuisi. Kallion hallintosäännön 42 :n mukaan johtokunta päättää alaisen sa tuo tan to-or ga ni saa tion osal ta vi ran perustamisesta ja lakkaut ta misesta se kä virka suh teen muut ta mi ses ta työsuhteeksi, jollei hal lintosään nössä tai asian omai sen toi mi alan johtosäännössä toisin määrätä. Muun kuin johto kun nan alai sen hen kilöstön osalta edellä mainituista asioista päättää yh ty mähal litus. Valmistelija: Terveysvalvonnan johtaja Johtokunta perustaa kuntayhtymään valvontatehtäviä hoitavan kaupungineläinlääkärin vi ran lu kien val tion toimeksiantotehtä-

4 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta vien ja elin tar vi ke lain mu kaisten hy gie nia tar kastus ten hoitamiseksi. Pe rus tet ta van vi ran työ pa nok sesta myy dään eri so pi muk sella Kalajoen kau pungil le/ yh teis toi min ta-alu eelle n. 40 % osuus. Johtokunta päätti perustaa valvontatehtäviä hoitavan kaupungineläinlääkärin viran lukien ja hyväksyi viran täyttämisen edel lyttäen, että yhteistoimintasopimus Kalajoen yhteis toi min ta-alueen kanssa saadaan solmituksi Merkitään, että asiaa asiantuntijana selosti terveysvalvonnan johtaja Meeri Rinta-Jouppi.

5 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Virkavapaus - terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkangas Johtokunta Johtokunnan puheenjohtaja Pirjo Säynäjäkangas on kirjeellä hakenut palkallista virkavapaata terveyspalvelujohtajan virasta ajalle Johtokunta myöntää terveyspalvelujohtaja Pirjo Säynäjäkankaalle virkavapauden ajalle hakemuksen mukaisesti. Myönnettiin. Johtokunta Toimitusjohtaja Tuomo Takalo on saapuneella kirjelmällään vaati nut oikaisua johtokunnan tekemään päätökseen seu raavasti: "Vaadin, että kuntayhtymän johtokunta ottaa em. päätöksen uuteen käsittelyyn ja toteaa päätöksen lain-, työehtosopimuksen-, sääntöjen- sekä voimassaolevien ohjeiden vastaiseksi ja perusteettomaksi, lopettaa päätöksen täytäntöönpanon, poistaa päätöksen ja perii päätökseen perustuvan jo maksetun palkan sivukuluineen takaisin kuntayhtymälle." Vaihtoehtoinen vaade on, että yhtymähallitus kuntayhtymän hallintosäännön 18 :n oikeuttamana ottaa em. päätöksen käsiteltäväk seen ja toteaa päätöksen lain-, työehtosopimuksen-, sääntöjen-, se kä voimassaolevien ohjeiden vastaiseksi ja perusteettomaksi. Lisäksi vaatimuksena on, että hallitus kieltää päätöksen täytäntöönpanon, poistaa mitättömänä koko päätöksen ja perii päätökseen perustuvan jo maksetun palkan sivukuluineen takaisin kuntayhtymälle. Oikaisuvaatimustaan Tuomo Takalo perustelee seuraavilla seikoilla: 1. päätöksestä ei käy ilmi, mihin virkavapautta on anottu ja mihin tarkoitukseen se on myönnetty; 2. hakemusta ei ole tehty kuntayhtymässä voimassa olevan virka-, työ- ja perhevapaaohjeiden 8-kohdan edellyttämällä tavalla; 3. tehtyä virkavapaushakemusta ei ole liitetty pöytäkirjan liitteeksi tai oheisasiakirjaksi; 4. koeajalla olevalle viranhaltijalle palkallisena myönnetty pitkä, n. 4 kuukauden mittainen palkallinen virkavapaus loukkaa kuntayhtymän palveluksessa olevien viran- ja toimenhaltijain yhdenvertaisuutta, oi-

6 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Terveyspalvelujohtajan ehdotus: keutta ja etua ja päätös poikkeaa kuntayhtymässä aiemmin käytössä olleesta käytännöstä sekä virkavapautta koskevasta ohjeistuksesta; 5. johtokunta on ylittänyt sille hallintosäännöllä oikeutetun toimi- ja harkintavaltansa; 6. päätös on perusteeton ja tarpeeton myös sen johdosta, että Säynäjäkangas on irtisanoutunut tehtävästään ja että hänen virkasuhteensa olisi voitu päättää ilman erityisiä syitä ja kuntayhtymälle tulevia kuluja ja muita velvoitteita koeajan päättyessä Kuntayhtymän hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimi elimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Johtokunta on päättänyt pitää kokoustensa pöytäkirjat yleisesti nähtä villä ko kous päivää seuraavan viikon perjantaina klo 9-12 hallintokes kuk sessa. Pöytäkirjojen nähtävilläpidosta on ilmoitettu kuntalain 64 :n edel lyttä mällä tavalla kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoi tus taululla. Pöytäkirjan pitäminen nähtävillä kuntayhtymän internet-sivulla on lähinnä kuntayhtymän ulkoiseen viestintään liittyvä seikka eikä sillä ole oikaisuvaatimusajan kulumisen kannalta oikeudellista merkitystä. Puheena olevan päätöksen sisältämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä hallintokeskuksessa Oikaisuvaatimusten tähän päätökseen olisi pitänyt saapua kirjaamoon viimeistään Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Johtokunta jättää oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutkimatta. Ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta Oulun hallinto-oikeus on lähetteellään nro 1151/11 Dnro 00434/11/2209 pyytänyt lausuntoa Tuomo Takalon johtokunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen tekemästä valituksesta, jossa valittaja vaatii johtokunnan päätöstä oikaisuvaatimuksen myöhästymisestä kumottavaksi ja johtokunnan päätökselle täytäntöönpanokieltoa sekä perusteettomana päätöksen kumoamista.

7 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Vt. terveyspalvelujohtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tässä vaiheessa tietoon saa te tuk si ja toteaa vastineen olevan valmistelussa Suomen Kuntaliiton lakiosaston asiantuntijoiden avustamana. Vastineen jättämiselle on pyydetty ja saatu lähetteen määräajasta poiketen jatkoaikaa saakka. Ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton lakiosaston kanssa. Lausuntoehdotus oheismateriaalina. Johtokunta hyväksyy valmistellun lausunnon ja toimittaa sen Ou lun hal lin to-oi keu delle. Ehdotus hyväksyttiin Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

8 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta TeleCare -etälääkäripalveluiden käyttökokeilu Nivalan palveluasumisyksiköissä Johtokunta 61 Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on ollut lääkärivajetta kuntayhtymän toiminta-aikana. Tilanne on ollut erityisen huono Nivalassa, jossa sekä kotihoitoon että palveluasumisyksiköihin on ollut vaikea saada lää käripalveluja. Viimeisimmässä Maisema -raportissa suositellaan lää käripalvelujen turvaamista kotihoitoon ja tehostettuun palvelu asu miseen päiväaikaan sekä ilta- ja yöaikaisen konsultaation järjestä mistä. Doctagon Oy on tarjonnut Kalliolle TeleCare -etälääkäripalveluja kah delle myöhemmin nimettävälle yksikölle yhden tai kahden eri kun nan alu eella yhteensä 80 asukaspaikalle. Tarjouksen mukaan palvelun kiin teä hin ta on 6 576,96 kuukaudessa (alv. 0 %). Mikäli palvelun käyttökokeilu jär jeste tään 12 kuu kauden kokeiluna, hinta on ,52 (alv. 0 %) ja 14 kuukauden kokeiluna ,44. Yh tiö las kut taa 23 %:n ar von li sä ve ron, jo ka saa daan pa lau tukse na ta kai sin. Tarjouksen mukaan yhteistyön alkuvaiheessa geriatrian erikoislääkäri ja van hus ten hoi toon perehtynyt yleislääkäri tekevät yksiköihin kartoi tus käyn nin. Ge riatri ja vastuulääkäri ovat kartoituskäynnin yhteydes sä pai kalla ar violta kolme päivää, jolloin asiakkaat tutkitaan perus teelli ses ti, laa di taan hoitosuunnitelmat, viedään asiakkaan sairaus kerto muk set Doc tagonin potilastietojärjestelmään sekä tavataan hoi to henkilö kun taa ja omaisia. Alkukartoituksen jälkeen palveluun sisäl tyy ge riat rian eri kois lää kä rin ja van hus ten hoi toon pe reh ty neen yleis lää kä rin teke miä osasto kierto ja joka kol mas kuu kau si. Lisäksi pal ve luun sisäl tyy ker ran vii kossa ta pahtuva puhe linkier to, jol loin yksi köi den sairaanhoitajat käyvät lä pi juokse vat asiat lää kärin kans sa. Hen ki lö kunnalla on mahdollisuus konsul toida lää käriä 24 h vuo rokau des sa vuoden jo kaisena päivänä. Hintaan sisältyy myös palve lun ar viointi. Tarkempi pal velu ku vaus ja palveluun si sältyvä t osiot on esi tetty oheis materi aalis sa. Kokeilu voisi käynnistyä loka - marraskuulla. Kokeilun aikana on mahdollisuus saada kokemusta uudenlaisesta pal ve lun tuottamistavasta palvelun käyttäjän, hoitohenkilökunnan ja koko hoitoket jun näkökulmasta. Doctagon Oy on kehittänyt ja pilotoinut palvelua yhteistyös sä Ran nik ko-poh janmaan kuntayhtymän kanssa vuoden 2010 aika na. Yhtiö on esitellyt palvelua kuntayhtymän johtaville viranhaltijoille viimeksi Hoiva- ja asumispalveluiden palvelupäälli kön ja -esimiesten kanssa palveluiden käytöstä on kes kusteltu Palvelutalojen esimiehet suhtautuvat myönteisesti kokeiluun. Asiasta on kes kus teltu ter veys- ja hy vin voin ti pal ve lui den yhteis työ ryh mässä, joka esit tää Te le Care -etä lää käri pal ve lui den

9 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: käyttöko kei lun käynnis tämis tä Ni va lan palve lu asu misyk si köis sä: Kotikeskus (38 paikkaa), Su van tokoti (20 paik kaa) ja Niitty koti (22 paikkaa). Ko kei lun menot esitetään katettavaksi täyttä mättö minä olevien lää kä ri vir ko jen palk kausmenojen sääs töillä. Valmistelijat: vt. terveyspalvelujohtaja ja hoito- ja hoivapalveluiden palvelujohtaja Johtokunta hyväksyy TeleCare -etälääkäripalvelui den käyt tö ko kei lun Doctagon Oy:n kanssa ajalla Nivalan palveluasumisyksiköissä esittelytekstin mukaisesti. Kokeilun menot ,44 (alv. 0 %) katetaan terveystoimialan täyttämättömien lää kärivirkojen palk kausmenoista. Ehdotus hyväksyttiin Merkitään, että asiantuntijana kuultiin palvelujohtaja Terttuirmeli Haapakoskea.

10 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen Johtokunta 62 Työsopimuslain (55/2001) saatetun muutoksen (1224/2010) seurauksena toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Työvoimatarpeen pysyvyyttä arvioidaan määräaikaisten työsopimusten muodostaman kokonaisuuden perusteella. Arvioinnissa keskeistä on tehtyjen määräaikaisten sopimusten yhteenlasketun keston pi tuus ja toistuminen useita kertoja peräkkäin tai lyhyin väliajoin. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Työsopimuslaissa ei ole määritelty peräkkäisten määräaikaisten työsopi mus ten enimmäis- tai vähimmäislukumäärää. Jos kokonaisarviointi osoittaa mää rä ai kaisten sopimusten määrän ja keston huomioon ot taen työ voi man tarpeen pysyväksi, ei määräaikaisia sopimuksia voida käyttää. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on vuonna 2010 määräaikaisten ja sijaisten työpanos ollut 283,8 henkilötyövuotta. Esimiesten kanssa käydyissä neuvotteluissa ja suorite tussa kokonaisarvioinnissa on päädytty toistaiseksi voimassa ole villa sopimuksilla palkattavien sisäisten sijaisten lukumäärään 45, joista uusia oli si 32 ja jo työs sä olevia ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuk silla palkattuja 13. Vakinaisessa palvelussuhtees sa työskenteleviä sisäisiä sijaisia on yleisen käytännön mukaan 7-10 % vakinaisen henkilös tön määrästä. Ehdotettu sijaishenkilömäärä vastaa noin 10 % vaki naisen henkilöstön määrästä. Sisäiset sijaiset tulevat lomittamaan 116 sairaanhoita jaa, 21 asumisen ohjaajaa, yhteensä 263 lähi-/perushoitajaa, kodin hoitajaa ja kotiavustajaa ja 23 hammashoitajaa/ -huoltajaa. 45 si säisestä sijaisesta saatava todellinen työpanos olisi 39,78 henkilö työvuotta. Vakinaista sijaishenkilöstöä voidaan tarvittaessa siirrellä yksiköiden välillä. Erillinen ohje sisäisten sijaisten käytöstä oheis materiaalina. Sisäisten sijaisten palkkaamiseen käytetään talousar viossa jo olevia sijaismäärärahoja. Valmistelijat: suunnittelupäällikkö ja henkilöstö- ja laatu päällikkö Johtokunta hyväksyy palkattavaksi hoito- ja hoivayksiköiden jatkuvan si jais tar peen kat ta mi seksi uusia sisäisiä sijaisia toistaiseksi voimas sa ole viin työ suh tei siin eri vastuuyksiköihin avoimella hakumenettelyllä niin, että 8 sai raanhoitajan, 18 lähihoitajan, 2 asumi sen ohjaa jan ja 1 ham mas hoitajan toimet voidaan täyttää vakinai sesti

11 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta alkaen. Sisäisten sijaisten käyttöä on seurattava ja käytöstä raportoitava henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen Johtokunta 63. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työ sopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen py syväksi (TsL 55/2001, muutos 1224/2010). Työvoimatarpeen pysyvyyttä arvioitaessa otetaan huomioon määräaikaisten työ so pi mus ten muodostama kokonaisuus, jossa ratkaisevat työn te ki jän työsuhteiden yhteenlasketun keston pituus ja toistuminen usei ta ker toja pe räk käin tai ly hyin väliajoin. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Laissa ei ole määritelty työntekijän määräaikaisten työsuhteiden enim mäis- tai vähimmäismäärää. Mikäli ko konais harkinta osoittaa työ voimantar peen pysyväksi, ei määräaikaisten sopi musten käyttö niissä tilan teissa ole sallit tua. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa vakinaistettiin lähtien 68 määräaikaisin sopimuksin pitkään työssä ollutta työntekijää. Palkkaamatta jäin tehdyssä vakinaistamisratkaisussa kaksi työn te ki jää, joi den työsuhteet olivat jatkuneet vastaavasti ja edelleen vuoteen Näistä yksi terveyskeskusavustaja pal kattiin vastikään tyhjäksi jää nee seen ter veys kes kus avusta jan toi meen ja toi sen työntekijän tilanne on mah dol lista rat kaista toi min nan va kiin nut tua vammaisten ja eri tyisryh mien pal veluis sa. Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Nivalassa oli vielä 2009 alussa vakiintumatonta ja toimintaa kehitettiin. Tehtäviä iltapäivähoidossa on hoitanut lähtien lähihoitaja Raija Konttila, jonka työsopimuksia on ketjutettu siitä lähtien lyhytkestoisin sopimuksin. Nykyinen työsopimus on voimassa saakka. Työaika talvisin on 25 t/ vko ja kesällä täysi työaika, eli 38,25 t/vko. Henkilön palkkaaminen toistaiseksi voi mas sa ole valla so pi muk sella ei vaadi uutta määrärahaa, koska tarvittava määrärahavaraus on vuo den 2011 ta lousar vios sa. Valmistelija: Suunnittelupäällikkö ja henkilöstö- ja laatu päällikkö Johtokunta hyväksyy tehtävän vakinaistamisen kehitysvammaisten palveluihin koululaisten iltapäivä- ym. hoitotehtäviin Nivalan toimintayksikössä lähtien. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitalan palkkaus Johtokunta 64 HLT, erikoishammaslääkäri Marja-Liisa Laitala on suorittanut Turun Yli opis tos sa ter vey denhuollon erikoishammaslääkärin tutkinnon. Käy tyjen neu votte lu jen mukaan hän tulee tu levas sa työssään peruspal velu kunta yhty mä Kal liossa tekemään se kä klii nistä työtä, että kehit tämis tehtä viä. Hän tu lee myös toimimaan yli ham maslääkärin si jaisena. Saamansa tieteellisen koulutuksen perusteella (hammaslää ketieteen tohtori) hän tu lee osallistumaan erilaisiin tieteellisiin tutki muksiin, joi ta mahdolli suuksien mukaan voidaan hyödyntää perus palvelu kun tayhtymä Kallion suun terveydenhuollon kehittämisessä. Erikoishammaslääkäriksi pätevöityneenä hän hallitsee työyhteisön johtamisen, psykologian ja suunnittelun yhteiskuntatie teellisen perustan ja käytännön joh tamistaidon yhteistyön terveydenhuoltojärjestelmän sisällä ja osana kunnallista toimintaa terveydenhuoltojärjestelmän arvioinnin terveystaloustie teellisin perustein ja osaa mitata ja arvioida suun ja hampaiston terveydentilaa, sii nä esiintyviä trendejä ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä hoitojärjestel män mahdol lisuuksia vaikuttaa terveyteen soveltaa sairauksien ehkäisemisen ja kliinisen hoidon keinoin saavu tettuja tuloksia terveydenhuollon tarkoituksenmu kai seen organisointiin sekä kykenee tiedon kriittiseen käytäntöön soveltamiseen jatku vaan oppimiseen Hammaslääkärin palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja toimenpidepalkkioista. HLT Marja-Liisa Laitalan kanssa neuvotellun työn ku van pe rus teella kliinistä työtä on suunniteltu tehtäväksi 60 % työ ajasta ja 40 % suunnittelu- ja kehittämistehtäviä. Erikoishammaslääkärin tehtäväkohtainen palkka on peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa 4485,12. Kompensaationa kliinistä toimenpiteistä (las kettu keskimäärin hammaslääkäreiden toimenpidetilastoista) hänel le maksettaisiin 558 / kk. Tehtäväkohtainen palkka olisi siis 5043 / kk. Hammaslääkäreiden palkat ovat nousseet ,38 %. Erikoishammaslääkäri HLT Marja-Liisa Laitala on palannut virkavapailtaan ja aloittanut tehtävässä , jo ten hä nen teh tä vä kohtai nen palk kan sa olisi em. ajan kohdasta lu kien / kk. Henkilökohtaisena li sänä hyväksytys tä väitöskir jasta esitetään mak settavaksi 100 / kk.

14 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Valmistelijat: Ylihammaslääkäri ja suunnittelupäällikkö Johtokunta vahvistaa HLT Marja-Liisa Laitalan tehtäväkohtaiseksi palkaksi lukien eur/kk sekä hyväksyy maksettavaksi henkilökohtaisena lisänä 100 e/kk. Ehdotus hyväksyttiin.

15 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Johtokunta Perhepäivähoitajien työaikamuutos Johtokunta 65 Perhepäivähoitajien viikkotyöaika lyhenee lähtien voi maan tulevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusmääräyksen mukaan 45,25 tun nis ta 40 tun tiin vii kos sa. Myös per he päi vä hoi ta jat tule vat näin työ ai kalain pii riin. Työ päi vän keski mää räi nen pi tuus on 8 tuntia. Hoidettavien lasten vanhempien työajoista johtuen perhepäivähoitajan työpäivän pituus todennäköisesti käytännössä ylittää 8 tuntia, jolloin viikkotyöaika on sopimuksen mukaista pidempi. Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Työajan tasoitusjakson pituus on mahdollista määritellä kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen. Kuntayhtymässä käydyn keskustelun perusteella tasoitusjakson pituudeksi esitetään kolmea kuukautta. Koko kolmen kuukauden työjakso on suunniteltava etukäteen. Ylityökorvaukset maksetaan tasoitusjakson päätyttyä. Ylitöiden kertymistä rajoittaa 138 tuntia/ neljännesvuosi ylityökatto, jota sopimuksen mukaan ei saa ylittää. Perhepäivähoitajan työaika alkaa, kun ensimmäinen lapsi tulee hoitoon ja päättyy, kun viimeinen hoidettava haetaan hoidosta. Valmistelija: henkilöstö- ja laatupäällikkö ja suunnittelupäällikkö Suunnittelupäällikön ehdotus: Johtokunta vahvistaa lähtien perhepäivähoitajien viikkotyöajan seu ran nan ja työ ai ka korvausten maksamisen tasoittumisjaksoksi kol me kuu kautta ja edellyttää, että vanhat ylityöt tasoitetaan tai maksetaan mennessä. Johtokunta hyväksyy suunnittelupäällikön ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta OIKAISUVAATIMUKSET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, perusteet kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 60 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 59, 61, 62, 63, 64 ja 65. HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta Vierimaantie YLIVIESKA 59, 61, 62, 63, 64 ja 65. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Isokatu OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot