SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 46"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:00-18:20 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KUNTAMARKKINOINNIN TOIMENPITEET TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA 58

2 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eela Esko 18:00-18:20 Puheenjohtaja Kinkku Pekka 18:00-18:20 I varapuheenjohtaja Madekivi Kari 18:00-18:20 II varapuheenjohtaja Aaltonen Jyrki Alho Jarmo Heikkilä Mika Henriksson Irmeli Jaspa Jarkko Kiviranta Pertti Kuusrainen Anna Kyllönen Jarmo Luoto Tarmo Muurinen Seija Mäki Timo Nummela Juha Palmula Risto Puisto Timo Rautiainen Pekka Reko Jaakko Reko Sirkku Salo Raimo Saveljeff Silja Tietari Satu Varhia Tauno Mäntyranta Timo 18:00-18:20 Varavaltuutettu Kaukisen Nieminen Ismo 18:00-18:20 Varavaltuutettu Erkkilän Vartia Satu 18:00-18:20 Varavaltuutettu Kuusiston POISSA Erkkilä Tuula Valtuutettu Kaukinen Irina Valtuutettu Kuusisto Timo Valtuutettu MUU Mäenpää Teijo 18:00-18:20 Kunnanjohtaja Österman Päivi 18:00-18:20 Hallintojohtaja Fager Pertti 18:00-18:20 Tekninen johtaja Mäkipää Kalevi 18:00-18:20 Sosiaalijohtaja KÄSITELLYT ASIAT 22-27, sivut ALLEKIRJOITUKSET Esko Eela puheenjohtaja Päivi Österman pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastajiksi valittiin Anna Kuusrainen ja Jarmo Kyllönen. Anna Kuusrainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Kyllönen klo kunnanvirasto, Säkylä Päivi Österman

3 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KVALT 22 Kuntalain 54 ja 64 :issä säädetyllä tavalla tämän kokouksen kokouskutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja postitettu valtuu tetuille Esityslista liitteineen on kuntalain 54 :n ja valtuuston työjärjestyksen 8, 9 ja 10 :ien mukaisesti toimitettu valtuutetuille Kokouskutsu on julkaistu Alasatakunnassa Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on kokouksen osanottajien lukumäärään nähden päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösval tai seksi.

4 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI KVALT 23 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastustilaisuus, johon osallistuvat puheenjohtajan lisäksi valitut pöytäkirjan tarkastajat, on kunnanvirastossa valtuuston kokouksen jälkeen. Kunnanvaltuusto suorittaa pöytäkirjan tarkastajien vaalin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Kuusrainen ja Jarmo Kyllönen.

5 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA /41/410/2006 KAAVTMK Maankäyttö- ja rakennuslain 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoi tuskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla taval la. Esityslistan liitteenä on vuoden 2010 kaavoituskatsaus. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Pertti Fager, puh Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle vuoden 2010 kaavoituskatsauksen hyväksyttäväksi. Kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville 30 päi vän ajaksi. Kaavoituskatsaus saatetaan valtuustolle tie doksi. Esityksen mukaan. KHALL Kunnanjohtaja: Esityslistan liitteet: - Vuoden 2010 kaavoituskatsaus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2010 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavoituskatsaus saatetaan valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. KVALT 24 Vuoden 2010 kaavoituskatsaus on toimitettu valtuutetuille kunnanhallituksen esi tys lis tan ja kelun yh teydes sä. Valtuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2010 kaavoituskatsauksen.

6 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 35/41/413/2010 KHALL Kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan (22 ) seu raavasti: "VÄHÄSÄKYLÄN ALUEEN KAAVOITTAMINEN Säkylän keskustan Vähäkylän peltoaukean maanhankinta sekä kunnan aloitteesta käydyt neuvottelut ovat johtaneet alueen pikaiseen kaavoitustarpeeseen. Alueelle on suunniteltu päivittäistavarakaupan yksikköä yhteistyössä suuren seudullisen toimijan kanssa. Hankkeen yksityiskohdat julkistetaan tiistaina klo tiedotusvälineille suunnatussa tiedotustilaisuudessa. Alueen kaavoittamisella pystytään ratkaisemaan Säkylän keskusta-alueen laajentumisen ongelmat ja erityisesti liiketonttien tarve. Alueen rakentuminen tulee lisäämään vahvasti Säkylän vetovoimaa asiointikeskuksena. Kaavoitustyö aloitetaan välittömästi. Hankkeen sisältöä selostetaan kokouksessa. Pyhäjoen osayleiskaavaa laativa AIRIX Ympäristö Oy on neuvottelujen kuluessa laatinut jo joitakin kaavarunkotarkasteluja alueesta. AIRIX Ympäristö Oy:n arvio kaavoitustyön kustannuksista on n euroa. Kaavoitustyö voitaisiin tilata Pyhäjoen osayleiskaavatyön lisätyönä. Esityslistan liitteet: - Kaavoitettavaa aluetta kuvaava kartta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää Vähäsäkylän alueen kaavoitustyön välittömästi ja tilata työn AIRIX Ympäristö Oy:ltä. Samalla kunnanhallitus päättää kuuluttaa kaavan vireilletulosta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. " Kaavoitushankkeen valmistelut käynnistettiin palaverilla kaavoittaja Jukka Liikarin kanssa. Palaverissa käytiin läpi kaavoituksen lähtökohtia, tavoitteita ja ai kataulua. Kaavahankkeen nimeksi sovittiin otsikossa

7 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mainittu. Kaavan muutos tulee mahdollisesti koskemaan Karjankujan asemakaava-alueella sijaitsevaa Palomiehentietä ja Vähäsäkylän asemakaava-alueella sijaitse vaa Varppeenkujaa. Sovittiin, että kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jonka jälkeen kaavahankkeen vireilletulosta kuulutetaan. Heti alkuvaiheessa järjestetään myös viranomaisneuvottelu. Aikataulua kaavailtiin siten, että luonnosvaihe olisi jo alkukeväästä ja ehdotusvaihe ennen kesälomia. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy toimenpiteet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityk sen. KAAVTMK Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vireilletulokuulutus ja maanomistajaluettelo. Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta merkitsee asian tiedokseen. Esityksen mukaan. KAAVTMK Viranomaisneuvottelu pidettiin Muistio neuvottelusta on esityslistan liitteenä. Kunta ja muut toimijat ovat tehneet alueelle esisopimuksia maakaupoista, jotka realisoituvat, kun kaava hyväksytään. Asemakaavaluonnos on valmistunut. Kaavakartta on esityslistan liitteenä. Kaavoittaja esittelee kaavaratkaisuja kokouksessa. Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Säkylän liikealueen asemakaavaluonnos selostuksineen asetetaan nähtäville MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa, ja että siitä pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan museol ta se kä ym pä ris tö lautakunnalta. Hyväksyttiin tehty esitys muutoin, mutta Hovilantie muutettiin Jussilantieksi.

8 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KHALL Esityslistan liitteet: - Muistio neuvottelusta Kaavakartta ( ) - Kaavaselostus ( ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Säkylän liikealueen asemakaavaluonnos selostuksineen asetetaan nähtäville MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa. Luonnoksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Satakunnan museolta sekä ympäristölautakunnalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. Jäsen Sirkku Reko poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. KAAVTMK Asiakirjat pidettiin nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläpidon aikana jätettiin 5 huomautusta, jotka ovat esityslistan liitteenä. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo ja ympäristölautakunta antoivat lausuntonsa, jotka ovat esityslistan liitteenä. ELY-keskuksen virallinen lausunto saapui Liikealueen asemakaavaluonnoksesta käytiin neuvottelu ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, AIRIX Ympäristö Oy:n ja kunnan edustajien kesken. Muistio neuvottelusta on esityslistan liitteenä. Huomautusten, lausuntojen ja viranomaisneuvottelun perusteella kaavoittaja on tehnyt tarpeellisia muutoksia ja täydennyksiä kaava-asiakirjoihin. Esityslistan liitteenä on kaavaselostus ja kaavakartta sekä osallistumis- ja arvointisuunnitelma. Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Säkylän liikealueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus asetetaan MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville ja että siitä pyydetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon ja ympäristölautakunnan lausunnot. Esityksen mukaan.

9 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KHALL Esityslistan liitteet: - Kaavaselostus ja kaavakartta ( , tark ) - Osallistumis- ja arvointisuunnitelma ( , tark ja ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Säkylän liikealueen asemakaa va eh do tus ja ase makaavan muutosehdotus asetetaan MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kai sessa tarkoituksessa nähtäville, ja että siitä pyydetään Varsi nais-suo men ELY-keskuksen, Satakuntalii ton, Satakunnan Museon ja ym päristö lauta kunnan lausunnot. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityk sen. KAAVTMK Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävänä välisen ajan. Nähtävilläpidon kuluessa tehtiin yksi huomautus, joka on esityslistan liitteenä. Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä ELY-keskus antoivat lausuntonsa, jotka myös ovat esityslistan liitteenä. Ympäristölautakunta ei antanut lau suntoa. ELY-keskuksen ja Satakunnan Museon edustajien kanssa käytiin neuvottelu, jonka perusteella kaavoittaja on tehnyt vähäisiä tarkistuksia kaava-asiakirjoihin. Tarkistuksista on kuultu niitä maanomistajia, joita tarkistukset koskevat. Esityslistan liitteenä on kaavakartta määräyksineen sekä kaavaselostus liitteineen. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Pertti Fager, puh Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta esittää Säkylän liikealueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Esityksen mukaan. Kaavoitustoimikunnan jäsen Sirkku Reko ilmoitti olevansa esteellinen ja pois tui ko kouk ses ta tä män asian kä sit telyn ajaksi. KHALL

10 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Esityslistan liitteet: - Kaavaselostus liitteineen ja kaavakartta määräyksineen ( , tark , ) - Huomautus, joka tehtiin nähtävilläpidon kuluessa - Lausunnot (Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, ELY-keskus) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Säkylän liikealueen asemakaavan ja asema kaavan muutoksen (tark , ) päivätyssä muodossa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. Kunnanhallituksen jäsen Sirkku Reko ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui ko kouk ses ta tä män asian kä sit telyn ajaksi. KVALT 25 Valtuutetuille on toimitettu kunnanhallituksen esityslistan ja kelun yhteydessä: - Kaavaselostus liitteineen ja kaavakartta määräyksineen ( , tark , ) - Huomautus, joka tehtiin nähtävilläpidon kuluessa - Lausunnot (Satakuntaliitto, Satakunnan Museo, ELY-keskus) Kunnanvaltuusto hyväksyi Säkylän liikealueen asemakaavan ja asema kaavan muutoksen (tark , ) päivätyssä muodossa. Valtuutettu Sirkku Reko ei esteellisenä ottanut osaa tämän asian käsittelyyn ja pää töksen tekoon.

11 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNTAMARKKINOINNIN TOIMENPITEET 132/04/041/2011 KHALL Kunnanhallituksen strategisia päämääriä koskevissa keskusteluissa vuoden 2010 aikana todettiin, että kuntamarkkinointiin panostetaan vahvasti sen jälkeen, kun talouden tasapainottamisen tuloksia on nähtävillä. Vuoden 2011 valtuuston hyväksymässä talousarviossa on asetettu useita tavoitteita, joiden toteutumista voidaan edesauttaa aktiivisella kuntamarkkinoinnilla: - Asukasmäärä säilyy ennallaan ja kääntyy suunnitelmakaudella kasvuun - Asuntorakentaminen lisääntyy ja monipuolistuu - Työllisyys säilyy hyvänä - Yritysten ja ja työpaikkojen määrä kasvaa edelleen - Edistetään yritystoimintaa - Palvelutarjonta lisääntyy ja monipuolistuu - Kunnan talous on tasapainossa. Kunnan hallitus päätti hankkia markkinointiviestinnän palveluja turkulaiselta asiantuntijatoimistolta. Kuntamarkkinoinnin suunnittelulla on tarkoitus luoda kunnan markkinoinnille ja julkaisuille yhtenäinen, tunnis tettava ilme. Samalla kiteytetään markkinoinnin keskeiset viestit ja arvioi daan markkinoinnin keinoja ja kanavia. Työn ensimmäisiä tuloksia esitel lään kunnanhallituksen kokouksessa. Markkinoinnin tehostaminen ja laajentaminen on maaliskuun kuluessa tarkentunut ja edennyt siinä määrin, että kuluvan vuoden tavoitteena voidaan pi tää uu distetun ilmeen käyttöönottoa ja markkinoinnin aktivoimista useita markkinointikeinoja käyttäen. Jo pelkästään nettisivujen uudistami nen kulu van vuo den aikana vaatinee useamman kymmenen tuhannen euron panostuksen. Vuoden 2011 talousarviossa on varattu kuntamarkkinointiin euroa. Talousarviota valmisteltaessa varauduttiin vain markkinointihankkeen alusta van val mistelun kustannuksiin ja suunniteltu pääpaino kustannuksille olisi ollut vas ta vuo den 2012 talousarviossa; mm. käyttötalouden ta sa pai notta mi sen po si tii viset tu lok set ja lii kealu en ase ma kaa van val mistu mi nen anta vat jo nyt vahvan selkä no jan laa jem mal le markki noin nille. Vuodelle 2011 varattu määräraha ei riitä suunnitellun hankkeen toteutukseen. Tavoitteena on vahvistaa Säkylän vetovoimaa asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten silmissä. Markkinointiviestinnän lisääminen parantaa myös kun talaisille ja sidosryhmille suun nattua tiedonväli tystä ja osallisuutta. Markkinointihankkeen alkuvaiheen tuloksia esitellään kun nan halli tuk sen ko kouksessa. Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh

12 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tutustuu suunniteltuihin toimenpiteisiin ja päättää hank keen jatkosta. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää myöntää lisämäärärahaa kuntamarkkinointiin euroa. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää myöntää lisämäärärahaa kuntamarkkinointiin euroa. KVALT 26 Kunnanvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahaa kuntamarkkinointiin euroa.

13 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA 17/02/022/2011 KHALL Kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Kunnanhallitus päätti teknisen johtajan viran haettavaksi julistamisesta seuraavaa: "TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Tekninen johtaja Pertti Fager on irtisanoutunut virastaan lukien. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenet telyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on jul kaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkami sesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 ). Virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja sil loin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys ha kijan kelpoisuudesta. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 ). Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen vir kasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erik seen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 6 ). Hallintosäännön 27 :n mukaan "Viran kelpoisuusehdot päättää virkaa au ki julistettaessa se viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu viran täyttäminen." Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle teh tävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu li säksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutki muksiin. Virkaan otettava henkilö voidaan velvoittaa esittämään huumaus ainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 :ssä tarkoitetuissa tilanteissa virkaan nimittämisen edel lytyksenä. Työnantajan määräämistä tarkastuksista ja tutkimuksista aiheu tuvista välttämättömistä kustannuksista vastaa työnantaja. ( /764) Ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei selvitystä vaadita. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käy tettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollise na. Ehdollisesti otetun viranhaltijan on esitettävä tiedot ottamisesta päättä vän viranomaisen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Jos tietoja ei esitetä määrä ajassa tai ottamisesta päättävä viranomainen ei tietojen johdosta katso voivansa vahvistaa ehdollisesti toimitettua ottamista, viranomainen toteaa päätöksellään ottamisen rauenneeksi. Muussa tapauksessa ottamisesta päättävä tai alempi täytäntöön paneva viranomainen päättää ottamisen vahvistamisesta. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 7 )

14 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittami sesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyem mässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8 ). Hallintosäännön 28 mukaan kunnanvaltuusto päättää teknisen johtajan valinnasta. Hallintosäännön 26 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävä nä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto va litsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Tavoitteena on, että valtuusto valitsee teknisen johtajan kokouksessaan Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus julistaa haettavaksi teknisen johtajan viran mennessä. Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mu kaan toistaiseksi. Valinnassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Viran kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sovel tuva ammattikorkeakoulussa tai teknisessä opistossa suoritettu insinöörin tutkinto. Virkaan valittavan on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työeh tosopimuksen mukaisesti. Hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla sekä seuraavissa lehdissä: Kunta-lehti, Tekniikka ja Talous, Turun Sanomat, Aamulehti, Sa takunnan Kansa ja Helsingin Sanomat. Ilmoitus välitetään työhallinnon ha kujärjestelmään. Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjoh tajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, teknisen lauta kunnan puheenjohtajan ja teknisen johtajan. Haastatteluryhmä päättää haastatteluun kutsuttavis ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. " Viran täyttämisestä päättää hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto. Teknisen johtajan virkaan saapui määräaikaan mennessä 13 hake musta. Kunnanhallituksen nimeämä haastatteluryhmä kokoontui ja valitsi haastatteluun 3 hakijaa seuraavin perustein: 1) Työ kokemus teknisen osaston toimialan tehtävista 2) kokemus johtamisesta ja esi mies teh tä vistä 3) kou lu tus. Haastatteluun on kutsuttu seuraavat ha kijat: Mik ko Es kola, Turku; Mika Mäkitalo, Säkylä ja Tar mo Saari nen, Sä kylä. Haastattelut pidetään ja kunnanhallitus tekee virkaan valittavasta henkilöstä esityksen kunnanvaltuustolle pidettävässä kokouksessaan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto suorittaa teknisen joh ta jan vaalin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

15 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KHALL Kunnanjohtaja: Haastatteluryhmä suorittaa hakijoiden haastattelut ennen kokousta. Ehdotus tehdään kokouksessa. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan esityksen: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee teknisen johtajan virkaan Tarmo Saarisen. Virka täytetään alkaen. Valinnassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kunnanhallitus päättää, että viran palkkaus määräytyy TS:n mu kai sesti. Viran kokonais palkka on euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen. KVALT 27 Jäljennökset hakemuksista ja ansioluetteloista on toimitettu valtuutetuille esityslistan jakelun yhteydessä. Kunnanvaltuusto valitsi teknisen johtajan virkaan Tarmo Saarisen. Virka täytetään alkaen. Valinnassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

16 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS / Kunnallisvalitus valtuuston päätökseen MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: :t 24 HLL 13 / Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskiellon perusteet :t VALITUSOIKEUS JA VALITUSPERUSTEET Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Turku, Kunnallisvalitus :t 22, 23, 25, 26, 27 Valitusaika: 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN: klo , kunnanvirasto, Säkylä TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE _ Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) / annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja _ Luovutettu asianosaiselle / paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus _ Muulla tavoin, miten:

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187 Kunnanhallitus 16.05.2011 AIKA 16.05.2011 klo 17:00-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kunnanhallitus 01.03.2010 AIKA 01.03.2010 klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204 23.05.2011 ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 206 99 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 207 100 Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot