Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Aika klo 15:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Oikaisuvaatimus / Liikunnanohjaajan tehtävä Kirkonkylän koulun hankesuunnitelma Vaalin vahvistaminen: päiväkodinjohtaja Irtisanoutuminen: Mattila Pirkko Palvelussuhteen päättyminen / subdelegointi, kesä Ruokolahden päiväkodin salin käyttömaksu alkaen Viranhaltijapäätökset Raportointi / Sivistystoimen talousarvion 2015 toteutuminen, 1 4/ Ilmoitusasiat 66 65

2 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Läsnä Frosti Piia jäsen Ravattinen Osmo jäsen Henttonen Mirja puheenjohtaja Rummukainen Reino jäsen Tonder Mika jäsen Vertanen Jenna varapuheenjohtaja Kekäläinen Tuija varajäsen Poissa Vesterinen Jarmo jäsen Kärki Timo kh:n edustaja Muu Markkanen Eija stj, esittelijä :t 30-31, Äijö Virpi pöytäkirjanpitäjä Villanen Arja tekninen johtaja 33 Allekirjoitukset Mirja Henttonen puheenjohtaja Virpi Äijö pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Ruokolahti Tuija Kekäläinen pöytäkirjantarkastaja Mika Tonder pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä KuntaL:n 63 :n ja sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kello Virpi Äijö palvelusihteeri

3 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuija Kekäläinen ja Mika Tonder.

5 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimus / Liikunnanohjaajan tehtävä 121/03.04/ Ruokolahden kunnassa on ollut haettavana liikunnanohjaajan tehtävä. Teh tä vää haki 18 henkilöä. Hakijoista Tarja Kokko on jättänyt valinnasta oi kai su vaa ti muk sen sivistyslautakunnalle. Hakija Kokko on käynyt tutustumassa Ruokolahden lii kun ta hallil la si vis tys toi men joh ta jan kutsusta. Hakija Kokko esittää vaatimuksenaan, et tä hänelle on syntynyt työsopimus tutustumiskäynnin seurauksena. Kokon mainitsema kiinteistö- ja kun nos sa pi to in si nöö ri ei ollut paikalla ta paami ses sa. Liikuntahallilla vuorossa ollut lii kun ta toi men työntekijä esitteli liikun ta hal lin tiloja. Keskustelussa si vis tys toi men joh ta ja kertoi tehtävän täyttä mis pro ses sis ta ja myös siitä, että kun nan joh ta ja myöntää täyttöluvat kaik kien virkojen, työsuhteiden ja pidempien si jai suuk sien täyttöön (Kunnan hal li tus / Vuoden 2015 ta lous ar vion täy tän töön pano-oh jeet). Sivistystoimenjohtaja kertoi hakija Ko kol le myös, että teh tä väni mik kees tä keskustellaan sivistyslautakunnan pu heen joh ta jan sekä kunnan joh ta jan/hen ki lös tö pääl li kön kanssa ja keskustelun pohjalta tehdään esi tys kunnanjohtajalle teh tä vän täyttämisestä ja tehtävänimikkeestä. Kunnanjohtaja päätti, että tehtävä laitetaan avoimeen hakuun lii kun nan ohjaa jan työsuhteisena tehtävänä. Työpaikan hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Ruo ko lah te lainen , Uutisvuoksi ja Etelä-Saimaa Avoimessa haussa on haettu liikunnanohjaajan tehtävään soveliainta henkilöä. Hakija Kokolla oli omia näkemyksiä tehtävänimikkeestä ja tehtävästä makset ta vas ta palkasta. Sivistystoimenjohtaja kertoi KVTES:n mahdollisista nimik keis tä Ruokolahden kunnassa ja tehtäväkohtaisesta palkasta mah dol lises ti avoimeksi tulevassa tehtävässä. Tehtävää haki 18 henkilöä, joista 5 kutsuttiin haastatteluun. Hakijoista haas tat te luun kutsuttiin seuraavat henkilöt: Mervi Hirvi, Tarja Kokko, Jesse Ko ti ran ta, Satu Tamper ja Satu Tepponen. Mervi Hirvi ja Satu Tepponen peruivat hakemuksensa kirjallisesti. Haastatteluryhmään kuuluivat sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mirja Hent to nen, sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Jenna Vertanen, lii kunta paik ko jen hoitaja Miikka Klemola ja sivistystoimenjohtaja Eija Mark kanen. Suomen perustuslain 125 :n 2 mom. mukaan yleiset nimitysperusteet julki siin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti kokonaisarvioinnin perusteella va lit tavak si Satu Tamperia ja hänen kieltäytymisensä varalle Jesse Kotirantaa

6 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Puheenjohtajan selostus ha ki jois ta taitavimpana ja soveliaimpana Ruokolahden kunnan lii kun nanoh jaa jan tehtävään, johon haettiin työnhakuilmoituksessa yhteistyötaitoista ja innostunutta henkilöä. Haastatteluryhmä painotti valintaesityksessään vuorovaikutustaitoja, ammat ti tai toa ja palvelukykyä eri ikäisten kuntalaisten palvelutehtävässä. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Tehtävä on ollut avoimessa haussa ja tehtävään on valittu hakijoista tai tavin ja soveliain. Tutustumiskäynti liikuntahallilla ei oikeuta työsopimuksen syn ty mi seen. Ruokolahden kunnassa tehdään kaikille työn te ki jöil le/vi ranhal ti joil le kirjalliset työsopimukset tai viranhoitomääräykset. Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Sivistystoimenjohtaja ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

7 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Kirkonkylän koulun hankesuunnitelma 4/ / Valmistelijat Eija Markkanen, Arja Villanen, Kari Stenberg Esityslistan mukana on lähetetty oheismateriaalina Kirkonkylän koulun han ke suun ni tel ma, joka on valmisteltu kunnanhallituksen nimeämän hanke työ ryh män päätösten ja linjausten mukaisesti. Tekninen johtaja Arja Villanen esitteli kokouksessa hankesuunnitelmaa. Stj Sivistyslautakunta hyväksyy hankesuunnitelman ja lähettää sen edelleen kun nan hal li tuk sel le ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

8 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Vaalin vahvistaminen: päiväkodinjohtaja 63/ / Valmistelija Eija Markkanen Puh Päiväkodinjohtajan viran vaali on kunnallisesta viranhaltijasta an ne tun lain (304/2003) 7 :n mukaisesti toimitettu ehdollisena siten, että vaa li vah viste taan, kun virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lää kä rin to dis tuk sen ter vey den ti las taan ja esittänyt lain 504/2002 edellyttämän ri kos re kis te ri otteen. Virkaan valittu Marja Vesala on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimit ta nut lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä esittänyt ri kos re kis teri ot teen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 9 :n mukaan viranhaltijalle on an net ta va pöytäkirjanote tai viranhoitomääräys, josta ilmenee ainakin hänen virkanimikkeensä, virkasuhteen kestoaika, mahdollinen koeaika, vi rantoi mi tuk sen alkamisajankohta, pääasialliset tehtävät ja palkkauksen pe rusteet. Stj Sivistyslautakunta vahvistaa päiväkodinjohtajan viran vaalin, jos sa Marja Ve sa la valittiin päiväkodinjohtajan virkaan alkaen. Virkasuhde on voimassa toistaiseksi ja siinä noudatetaan neljän kuu kauden koeaikaa. Palkkaus on Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työ ehto so pi muk sen mukainen.

9 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Irtisanoutuminen: Mattila Pirkko 9/ / Valmistelija Eija Markkanen Puh Luokanopettaja Pirkko Mattila on päi vä tyl lä kirjeellä ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa alkaen. Hallintosäännön 9 :n ja sivistystoimenjohtosäännön 3 :n 6-kohdan mukaan sivistyslautakunta myöntää eron opettajanviran haltijalle. Stj Sivistyslautakunta myöntää Pirkko Mattilalle eron luokanopettajan virasta alkaen.

10 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Palvelussuhteen päättyminen / subdelegointi, kesä / / Valmistelija Eija Markkanen Puh Ruokolahden kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan palvelussuhteen päät ty mi ses tä, lomauttamisesta ja irtisanomisesta päättää se, joka valitsee vi ran hal ti jan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Sivistystoimen johtosäännön 3 :n 6. kohdan mukaan sivistyslautakunta va lit see peruskoulun ja kansalaisopiston opettajanviranhaltijat, rehtorit ja tois tai sek si palkattavat tuntiopettajat. Stj Sivistyslautakunta antaa sivistystoimenjohtajalle oikeuden myöntää si vistys lau ta kun nan alaisille viranhaltijoille pyydetty ero asti.

11 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Ruokolahden päiväkodin salin käyttömaksu alkaen Valmistelija Eija Markkanen Ruokolahden päiväkoti on valmistunut keväällä Päiväkodin tiloihin sisäl tyy sali, joka on noin 70 m 2. Sali voidaan antaa päiväkodin ul ko puo liseen käyttöön klo 16 jälkeen arkipäivisin. Muusta käytöstä sovitaan päi väko din joh ta jan kanssa. Tilassa voi järjestää toimintaa, joissa ollaan suk kasil laan tai sisäjalkineissa. Päiväkodin salin kunnan sisäisen laskutuksen hinta on 9 /tunti/ryhmä, alv 0 %. Sisäiseen laskutukseen kuuluvat koulu, kansalaisopisto, kunnan liikun ta toi mi ja Tyhy. Ulkopuolisesta käytöstä veloitetaan 25 /tunti. Hinta sisältää alv:n 10 % (muu kuin liikuntatapahtuma alv 24 %). Stj Sivistyslautakunta hyväksyy päiväkodin salin käyttömaksut selostusosan mu kai ses ti alkaen.

12 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Valmistelija Eija Markkanen Puh Seuraavat viranhaltijapäätökset toimitetaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tiedoksi lautakunnalle: Huhtasenkylän koulunjohtajan päätökset Kirjastonjohtajan päätökset Kirkonkylän koulun rehtorin päätökset Ruokapalvelupäällikön päätökset Sivistystoimenjohtajan päätökset Varhaiskasvatuspäällikön päätökset Virmutjoen koulunjohtajan päätökset Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Stj Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi.

13 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Raportointi / Sivistystoimen talousarvion 2015 toteutuminen, 1 4/ / / Valmistelija Eija Markkanen Puh Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpanoa koskevan ohjeen mukaan lautakuntien talousraportit käsitellään kahden kuukauden välein kunnan hal li tuk ses sa. Vuoden 2015 tammi-huhtikuun raportti on lähetetty lautakunnalle. Stj Sivistyslautakunta merkitsee talousarvioraportoinnin 1-4 / 2015 tietoonsa saa te tuk si.

14 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Valmistelija Eija Markkanen Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2015 / Katsaus Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön on lähetetty lautakunnalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö / Esiopetuksesta velvoittavaa alkaen. Stj Sivistyslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

15 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUOHJEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 30-31, 33-34, 36, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 35, 37 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Sivistyslautakunta Virastotie 3, RUOKOLAHTI Sähköposti: Faksi: (05) Pykälät 35, 37 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, Kuopio sähköpostiosoite: Faksi: Kunnallisvalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivä Valitusviranomainen ja valitusaika 32 Hallintovalitus, Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Postiosoite: PL 110, HELSINKI Käyntiosoite:Ratapihantie 9 Sähköpostiosoite: Faksi: (09) Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika 30 päivää Valitusaika 14 päivää

16 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelin-numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla vastuulla lähetin välityksellä tai postitse. Oikaisuvaatimuksen voi toi mittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Käsittelymaksuja ei kuitenkaan peritä mm. sosiaaliasioita, julkis-oikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot