ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa 4 60 Asialistan hyväksyminen 5 61 Luokanopettajan irtisanoutuminen 6 62 Kirjastotoimenjohtajan irtisanoutuminen 7 63 Viranhaltijapäätökset 8 64 Kirjastotoimenjohtajan viran täyttäminen 9 65 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nahkala Jarmo 18:00-19:35 pj Sipilä Hanne 18:00-19:35 vpj Autio Helinä 18:00-19:35 jäsen Autio Jaana 18:00-19:35 jäsen Heikkilä Vesa 18:00-19:35 jäsen Isokääntä Marja 18:00-19:35 jäsen Isomaa Matti 18:00-19:35 jäsen Murto Jari 18:00-19:35 jäsen Perttu Kai 18:00-19:35 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä MA klo 9-15 koulutoimistossa. Ilmoitustaulunhoitaja

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivltk 58 Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa Sivltk 59 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Murto ja Helinä Autio. Pöytäkirja tarkastetaan koulutoimistossa PE Hyväksyttiin.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 60 Asialistan hyväksyminen Sivltk 60 Kunnan hallintosäännön 23 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistyslautakunta hyväksyy laaditun esityslistan kokouksen asialistaksi. Hyväksyttiin.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 61 Luokanopettajan irtisanoutuminen Sivltk 61 Luokanopettaja Anne Nykänen pyytää päivätyllä anomuksella eroa Alavieskan kunnan perusopetuksen luokanopettajan virasta siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle alkaen niin, että viimeinen virassaolopäivä olisi Alavieskan kunnan hallintosäännön mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen (16 ). 15 määrittelee, että sivityslautakunta valitsee opettajat vakituisiin virkoihin. Sivistyslautakunta myöntää luokanopettaja Anne Nykäselle eron Alavieskan kunnan perusopetuksen luokanopettajan virasta alkaen niin, että hänen viimeinen virassaolopäivä on Hyväksyttiin. Virka täytetään määräaikaisesti Lukuvuoden osalta viran täyttämisestä päätetään keväällä 2015.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 62 Kirjastotoimenjohtajan irtisanoutuminen Sivltk 62 Kirjastotoimenjohtaja Helvi Kuismin pyytää.2014 päivätyllä anomuksella eroa Alavieskan kunnan kirjastotoimenjohtajan virasta siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle alkaen niin, että viimeinen virassaolopäivä olisi Alavieskan kunnan hallintosäännön mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen (16 ). Sivistyslautakunnan palvelualueeseen liittyen 15 määrittelee, että valtuusto valitsee palveluvastaavan ja sivistyslautakunta valitsee palvelualueensa muun johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevan henkilöstön. Sivistyslautakunta myöntää kirjastotoimenjohtaja Helvi Kuisminille eron Alavieskan kunnan kirjastotoimenjohtajan virasta alkaen niin, että hänen viimeinen virassaolopäivä on Hyväksyttiin.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 63 Viranhaltijapäätökset Sivltk 63 Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Sivistysjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Puheenjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen: 1. yhtenäiskoulun rehtori 52-53/2014 (työsop./virkamäär.) 2. yhtenäiskoulun apulaisjohtaja 25-37/2014 (työsop./virkamäär.) Sivistyslautakunta merkitsee seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen: 1. sivistysjohtaja16-19/2014 (henkiklöstöpäätökset) Hyväksyttiin.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 64 Kirjastotoimenjohtajan viran täyttäminen Sivltk 64 Sivltk Alavieskan kunnan kirjastotoimenjohtajan virka vapautuu alkaen nykyisen kirjastotoimen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle alkaen. Kirjastotoimenjohtajan palveluita on myyty Sievin kunnalle 30 % kunnan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Kirjastotoimenjohtaja on laatinut selvityksiä kirjastotoimen ny ky ti lantees ta, osasta kirjastolainsäädäntöä sekä erityyppisistä ratkaisuista hen ki lö rat kai suk si alkaen. Liitteet 3 ja 4. Kirjastotoimenjohtaja: Lautakunta tutustuu selvityksiin ja päättää kuinka asiassa edetään se kä toimenpiteistä. Sivistyslautakunta siirsi asian käsittelyä ja edellytti sivistysjohtajan te ke mään asian jatkovalmistelut lokakuun loppuun mennessä. Jatko val mis te luis sa tulee selvittää Sievin kunnan kanssa kun ta yh teistyö nä tai vaihtoehtoisesti Alavieskan kunnan omana toimintana tuote tui den kirjastotoimenjohtamisen ratkaisuiden toiminnalliset ja talou del li set vaikutukset. Merkittiin, että kirjastotoimenjohtaja Helvi Kuismin poistui ko koukses ta asian esittelyn jälkeen ennen päätöskeskustelua ja päätöstä olleen sivistyslautakunnan kokouksen jälkeisissä jat ko valmis te luis sa on selvinnyt, ettei kuntayhteistyötä Sievin kanssa enää suun ni tel la. Sievi täyttää oman kirjastotoimenjohtajan virkansa ja tarvit see koko resurssin omaan käyttöönsä. Kirjastoimenjohtajan eläköityessä kirjaston ennestään niukkaa henki lös tö re surs sia uhkaa merkittävä vaje, jonka täyttäminen edellyttää jo ka tapauksessa uuden henkilön palkkaamista. Yhtälö jossa kir jasto toi men joh ta jan työpanos ostettaisiin toisesta kunnasta johtaisi joko osit tain tuplaresurssiin tai jopa kolmen osa-aikaisen työntekijän työpa nok seen kirjastolla, eikä järjestelystä koituisi taloudellisia sääs töjä. Toiminnallisesti tarkoituksenmukaisin tapa ratkaista hen ki lös tö jär jeste lyt Alavieskan kirjastolla alkaen on, että kir jas to toi menjoh ta jan virka täytetään täydellä työajalla. Johtajan toimenkuvaan tulee sisällyttää jo hakuvaiheessa maininta osallistumisesta asia kaspal ve luun ja muihin määriteltyihin töihin hallinnon ja kehittämistyön ohel la.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 64 Voimassaolevan KVTES:n (KVTES , liite 2, sivistystoimen hen ki lös tö, kirjastotoimi) mukaiset kirjastotoimen henkilöstön eri hinnoit te lu tun nus ten mukaiset palkat (vähimmäispalkat ilman si vu ku luja) ovat seuraavat: kirjastotoimenjohtaja (alle asukas ta) 2188,32 ; kirjastonjohtaja 2160,07 ; kirjastonhoitaja 2124,18 ja kirjastovirkailija 1831,95. Ero halvimman ja kal leimman hinnoittelutunnuksen on noin 350, joten talouden nä kö kulmas ta henkilöstöjärjestelyn ratkaisumallilla Alavieskan kirjastossa ei ole kovin suurta merkitystä. Alavieskan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto va litsee kunnanjohtajan ja palveluvastaavan. Kunnanhallitus ja lau ta kunta valitsevat palvelualueensa muun johtavassa tai itsenäisessä asemas sa olevan henkilöstön. Kirjastotoimenjohtajan valinta kuuluu sivis tys lau ta kun nan toimivaltaan. Sivistyslautakunta 1. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus myöntää si vis tyslau ta kun nal le kirjastotoimenjohtajan viran täyttöluvan alkaen. 2. julistaa täyttöluvan saatuaan kirjastotoimenjohtajan viran haet tavak si niin, että hakuaika päättyy toteaa kirjastotoimenjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset Val tioneu vos ton asetuksen ( /406) mukaisiksi. Kir jas to toi men johta jan pätevyys edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. 4. päättää että kirjastotoimenjohtajan työnkuvaan sisällytetään hallin to- ja kehittämistyön lisäksi asiakaspalvelutyötä sekä muuta kir jaston toimintaan liittyvää työtä. Hyväksyttiin. Khall Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää kirjastotoimenjohtajan virka alkaen edellyttäen, että tehtäviin liitetään kunnan kulttuuritoimen hoitaminen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Sivltk Kirjastoimenjohtajan virka on ollut haettavana seuraavanlaisella ilmoituksella kunnan ilmoitustaululla, sanomalehti

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 64 Keskipohjanmaassa, sanomalehti Kalevassa sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla: "ALAVIESKAN KUNTA hakee osaavaa ja uusiin haasteisiin rohkeasti tarttuvaa KIRJASTOTOIMENJOHTAJAA. Virkaan valittavalta edellytetään kirjastoasetuksen mukaista ylempää korkeakoulututkintoa. Työnkuvaan kuuluu hallinto- ja kehittämistyön lisäksi asiakaspalvelutyötä ja muuta kirjason toimintaan liittyvää työtä sekä kulttuuritoimen hoitaminen. Sivistyslautakunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa klo 15:00 mennessä osoitteella: Alavieskan sivistyslautakunta, Pappilantie 1, Alavieska. Ennen valinnan vahvistamista virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Kai Perttu, puh Alavieskassa Sivistyslautakunta" Kokouksen esityslistan postittamisen aikaan viran hakuaika on kesken. Lautakunnan jäsenille pyritään toimittamaan hakijatiedot sähköisesti ennen lautakunnan kokousta. Sivistyslautakunnan tulee kokouksessa päättää kirjastotoimenjohtajan viran täyttämisen jatkotoimista. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Sivistysjohtajan päätösehdotus kokouksessa: Määräaikaan mennessä kirjastotoimenjohtajan virkaan oli jätetty seitsemän hakemusta, joista viisi hakijaa täytti kirjastoasetuksen mukaiset kelpoisuusehdot. 1. Sivistyslautakunta kutsuu haastatteluun seuraavat virkaa hakeneet henkilöt: Kivi, Ulla-Mari, Kolppanen Taneli, Myntti Hannele, Pohjanen Aira ja Veijola Anu 2. Sivistyslautakunta järjestää haastattelut MA klo alkaen. Valintakokous pidetään heti haastatteluiden jälkeen. Hyväksyttiin.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 65 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Sivltk 65 Talousarvion pohja Talousarvion laadinnan pohjana on ollut enintään 1,1%:n kus tannus ten nousu henkilöstökulujen osalta ja muun toiminnan osalta 0-ta so. Vuoden 2014 talousarvion oikaisuita on otettu huomioon. Talousarvio 2015 Oheismateriaalina olevassa talousarviossa tarkastellaan si vis tys tointa osa-alueittain sekä toiminnallisten tavoitteiden että mää rä ra ha esitys ten osalta. Esitys vuoden 2015 talousarvioksi lähtee palvelut niukasti säi lyt täväs tä linjasta. Esityksessä niukkaa linjaa on pyritty toteuttamaan mah dol li sim man realistisesti ilman varsinaisia leikkauksia. Mikäli uusia toimintoja tai kehityshankkeita käynnistetään vuoden 2015 ai kana, se edellyttää ulkopuolista lisärahoitusta. Tällöin voi tulla ky symyk seen esim. OKM:n tai OPH:n hankkeet. Koulutoimi Kokonaisuudessa ovat mukana sivistystoimen hallinto, IP-toiminta, esi- ja perusopetus (ml. erityisopetus). Toiminnot esitetään jär jes tettä vän edellisen lukuvuoden tasolla. OKM:n opetusryhmien pie nen tämi seen tarkoitetun erityisvaltionavun hakemisesta lautakunta päättää myöhemmin erikseen. Kirjasto Talousarvioon sisältyy kirjastotoimenjohtajan viran täyttäminen ilman pal ve lun myyntiä muille kunnille. Kirjastotoimenjohtajan työajasta 30% on myyty Sievin kunnalle, joten kirjaston henkilöstöresurssi kas vaa ko. työajan verran. Liikunta-, nuoriso-, kulttuuri-, raittius- ja museotoimien sekä kan sa lais- että musiikkiopistojen toiminnalliset tavoitteet ovat vuoden 2014 tasossa, samoin pääpiirteissään kyseisten toimintojen mää rä ra ha esi tyk set. Henkilöstömuutokset Vuoden 2015 alusta alkaen sivistysjohtajan tehtävät kuuluvat uuden hal lin to- ja sivistysjohtajan virkaan, joten ostopalvelusopimus si vistys joh ta jan palveluista Ylivieskan ja Alavieskan välillä päättyy. Samoin päättyy Alavieskan ja Sievin välinen ostopalvelusopimus, jolla Sie vi on ostanut kirjastotoimenjohtajan palvelut Alavieskasta. Kir jasto toi men joh ta jan tehtäviin liitetään kulttuuriasioiden hoitaminen. Muutoin lähtökohtana on, että mahdollisesti avautuvat vakinaiset virat ja toimet täytetään tapauskohtaisesti erillisillä päätöksillä. Vä li aikai sia tehtäviä voidaan täyttää vain, mikäli niihin saadaan ul ko puo li-

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) Sivistyslautakunta 65 nen rahoitus tai talousarviosta mahdollisesti muutoin säästyvät resurs sit. Investoinnit Investointeihin esitetään koulutoimeen erityisopetuksen tilan ja liikuntasalin kalusteisiin sekä henkilökunnan työtilojen tie to konei den hankintaan. Liikuntatoimeen esitetään :n in ves toin timää rä ra haa urheilukentän suorituspaikkojen kunnostamiseen. Sivistyslautakunta 1) hyväksyy talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja tunnus lu vut 2) hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosil le ) esittää investointeihin varattavan sivistystoimelle seuraa viin kohteisiin: - erityisopetuksen tilan ja liikuntasalin kalusteisiin - henkilökunnan työtilojen tietokoneiden hankintaan - urheilukentän suorituspaikkojen kunnostamiseen Asian käsittely siirrettiin MA pidettävään kokoukseen.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (14) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 58-60, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen simuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatisältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Sivistyslautakunta Pappilantie 1, Alavieska Pykälät Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4, 3.krs Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2012.

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 Kunnanhallitus 14.09.2009 AIKA 14.09.2009 klo 18:30-19:45 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 139 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kunnanhallitus 01.03.2010 AIKA 01.03.2010 klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot