KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun työsuunnitelmaan 19 8 Alahärmän Kirkonkylän koulun työsuunnitelman muutos 20 9 Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten 21 nähtävilläpito 10 Irtisanoutuminen lehtorin virasta (Kimmo Tuunanen) Keskustan koulun, Kauhavan yläkoulun ja lukion muutto lukien 12 Tarkennuksia koulukuljetusohjeiden täytäntöönpanoon Nivelluokan jatkaminen ja valmistava opetus Pienryhmän perustaminen / Ylihärmän yläkoulu Kortesjärven yhtenäiskoulun rehtorin virka Kolmannen koulukuraattorin palkkaaminen Kauhavan 31 koululaitokseen 17 Rehtorin viran n:o 2154 täyttäminen alkaen Matemaattisten aineiden (matematiikka ja fysiikka) lehtorin 34 viran n:o 2156 täyttäminen alkaen 19 Matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) 36 lehtorin viran n:o 2128 täyttäminen alkaen 20 Kauhavan lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtorin 38 viran valinta 21 Ilmoitusasiat Kirkkorannan päiväkodin meluhaitta Pelkolan kylällä olevan kevyenliikenteen väylän päällystäminen Muut asiat 44

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hyrsky Tuula 17:30-20:00 jäsen Kangas Päivi 17:30-20:00 jäsen Knuuttila Jari 17:30-20:00 Seppo Malmin varajäsen Kunnari Leena 17:30-20:00 jäsen Kuoppala Helena 17:30-20:00 puheenjohtaja Lammi Sirpa 17:30-20:00 jäsen Lindholm Seppo 17:30-20:00 jäsen Mäkinen Timo 17:30-20:00 jäsen Palojärvi Inka 17:30-20:00 jäsen Salonpää Hannu 17:30-20:00 jäsen Sippola Harri 17:30-20:00 jäsen Koivusaari Hanna-Kaisa 17:30-20:00 nuorisovalt. edustaja Peltola Raimo 17:30-20:00 hallintopäällikkö Kuoppala Tuulikki 17:30-20:00 pöytäkirjanpitäjä Sorvisto Anna-Leena 17:30-18:55 kh:n edustaja Annala Heli 17:30-20:00 vs. varhaiskasvatusjohtaja POISSA Malmi Seppo jäsen Virrankoski Amanda nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 7-24 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Päivi Kangas ja Timo Mäkinen. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Helena Kuoppala Tuulikki Kuoppala PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Päivi Kangas Timo Mäkinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Tuulikki Kuoppala, va. sivistysjohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Lisäys Purmojärven koulun työsuunnitelmaan Kasvatus- ja opetuslautakunta 7 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Purmojärven koulun johtaja esittää lisäyksenä koulunsa työsuunnitelmaan lasket te lu päi vän perjantaiksi Koulun on tarkoitus kyseisenä päivänä viet tää ulkoilupäivä lasketellen Vimpelin Lakeaharjulla. Koululla on ollut pe rintee nä kerran lukuvuodessa tehdä talviolosuhteiden niin salliessa talviretki lähei sel le rinteelle. Poikkeuksena oli viime talvi. Laskettelupäivään osallistuvat kaikki koulun oppilaat; pulkkamäessä 1-2 luokat ja rinteessä 3-6 luokat sekä opettajat, koulunkäynninohjaaja ja erityisopettaja ovat mukana ja valvojina. Retki kestää koko koulupäivän. Va. sivistysjohtajan esitys: Lautakunta hyväksyy Purmojärven koulun työsuunnitelmaan esitetyn las ket telu päi vän perjantaille Päätösesitys hyväksyttiin.

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Alahärmän Kirkonkylän koulun työsuunnitelman muutos Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Alahärmän Kirkonkylän koulun työsuunnitelmaan on kirjattu pienryhmän yökou lun pito ajalle ja yökoulua korvaava vapaapäivä Sattuneitten päällekkäisyyksien vuoksi yökoulu siirtyy pidettäväksi Yökoulu alkaa perjantaina klo 13 siirtymisellä koulupäivän päät teek si leirikeskukseen, ja loppuu lauantaina klo 12. Korvaavana vapaa päi vä nä pidetään Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy työsuunnitelman muutoksen. Päätösesitys hyväksyttiin.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävilläpito Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksiaan koskevien päätösten näh tä vänäpidos ta siten, että kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja asetetaan nähtäville ku ta kin kokousta seuraavana perjantaina klo Virallinen näh tävänä olo on tarpeellinen, jotta päätökset saavat lainvoiman. Koska sama käytän tö koskee myös viranhaltijapäätöksiä, on myös näiden osalta päätettävä näh tä vil lä pi tä mi ses tä. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden pää tök set pidetään nähtävillä kunkin kuukauden 15. ja viimeisenä päivänä ao. vi ran hal ti jan virkahuoneessa. Mikäli 15. ja/tai viimeinen päivä ei ole työpäivä, pi de tään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työpäivänä. Samalla esitetään, että kukin lautakunta hyväksyy saman menettelyn omien viran hal ti joi den sa osalta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu ni Kasvatus- ja opetuslautakunta 9 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Va. sivistysjohtajan esitys: Lautakunta päättää, että kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten vi ran hal ti joiden päätökset pidetään nähtävillä kunkin kuukauden 15. ja viimeisenä päivänä ky sei sen viranhaltijan työhuoneessa. Mikäli 15. tai viimeinen päivä ei ole työpäi vä, pidetään päätökset nähtävänä ao. päivää lähimpänä edeltävänä työ päivä nä. Päätösesitys hyväksyttiin lisäyksellä, että viranhaltijapäätösluettelo annetaan lau ta kun nal le tiedoksi kokouksissa.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Irtisanoutuminen lehtorin virasta (Kimmo Tuunanen) 134/ /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Kauhavan yläkoulun teknisen työn lehtori Kimmo Tuunanen on kirjeellään ilmoittanut sanoutuvansa irti lehtorin virasta alkaen. Va. sivistysjohtajan esitys: Lautakunta myöntää eron Kimmo Tuunaselle Kauhavan yläkoulun teknisen työn lehtorin (n:o 2102) virasta alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Keskustan koulun, Kauhavan yläkoulun ja lukion muutto lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Keskustan koulun toiminta alkaen on jatkunut Nahkalan koulun ti loissa. Kauhavan yläkoulun toiminta alkaen on jatkunut Keskustan koulus sa ja osin lentosotakoulussa. Kauhavan lukion toiminta taas on jatkunut samas ta ajankohdasta eteenpäin Yrittäjäopiston tiloissa. Va. sivistysjohtajan esitys: Merkitään muutokset lautakunnan tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tarkennuksia koulukuljetusohjeiden täytäntöönpanoon Kasvatus- ja opetuslautakunta 12 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Keskustelu koulukuljetuksista on käynyt viime aikoina vilkkaana niin meillä kuin muu al la kin. Tilanne on ongelmallinen, kun toisaalta keskushallinto vaatii säästö jä, toisaalta muutokset kouluverkossa yleensä lisäävät kuljetuskustannuksia. Edel leen vanhemmat vaativat lapsilleen luonnollisesti mahdollisimman laa dukkai ta kuljetuksia ja turvallisia koulumatkoja. Kuntaliitoksen jäljiltä kouluillakin on vie lä toisistaan poikkeavia toimintakulttuureja mm. kuljetuksien sekä niihin liitty vien lukujärjestysten ja koulujen toiminta-aikojen porrastusten järjestämisen suh teen. Kuljetusten koordinointitarve siis kasvaa ja monipuolistuu. Raja-arvot asiakokonaisuudelle on vuoden 1999 alusta lukien antanut pe rusope tus lain 32. pykälä, jossa on määrätty kunnan velvollisuuksista kou lu mat koihin liittyvissä järjestelyissä seuraavaa: Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huo mioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen. Edellä 1 momen tin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyt tä nyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 :n 2 momentissa tarkoitettua eri tyisope tus ta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Jos 1 momentissa tarkoitettu oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tar koi tet tuun kouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huol ta ja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kus tannuk sis ta. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus oh jattuun toimintaan. Kauhavan kaupunki on lähinaapuriensa kanssa mukana Etelä-Pohjanmaan ELY-kes kuk sen hallinnoimassa henkilökuljetus- ja joukkoliikennehankkeessa. Hank keen tavoitteena on: Antaa kunnille, Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle ja ELY-keskukselle työ kalu, jonka avulla voidaan varmistaa henkilökuljetusten järjestämisen yhteis työ pro ses soin ti mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla Varmistaa joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tarjonnan säilyminen se kä palvelujen laadukkuus ja tehokkuus tulevaisuudessa Edistää ELY-keskuksen ja kuntien välisten yhteistyömuotojen ke hit ty mistä Yhteissuunnittelun ja hankintojen laatu Kustannussäästöt Keskustella kuntien kanssa siitä, mitä liikennettä tullaan jatkossa hank kimaan, kuka sen maksaa ja mitkä ovat kuntien valmiudet yh teis han kin toihin. Kun kaupungin koulukuljetukset kilpailutetaan keväällä 2016, on tarkoituksena

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta kil pai lut taa samassa yhteydessä mahdollisimman kattavasti myös ELY:n lin jalii ken ne. Siihen varauduttaessa tulee myös omia toimenpiteitä terävöittää, jo syk syä 2015 silmälläpitäen. Oheen on koottu eri yhteyksissä (mm. em. hankkeen yhteydessä) ilmenneitä kehittämistarpeita, joiden täytäntöönpano edel lyttää kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöstä. Toimenpide-esitykset: 1. Koulujen toiminta-ajat Lukujärjestykset tulee laatia ainakin koulupäivien alkamis- ja päättymisaikojen osal ta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (ennen kesälomia) eli kesäkuun al kuun mennessä. Alakoulujen johtajien kokouksessa ( ) linjattiin ehdot to mak si takarajaksi juhannus. Jos lukujärjestysten toimitus jää tulevana kevää nä juhannukseen, tulee syyt viivytykseen perustella, jotta vuoden 2016 kevät tä varten (= kilpailutus) voidaan tehdä toimenpiteitä. Jos tarjouspyyntöhetkellä ei tiedetä tarkalleen minkä verran, missä ja mihin aikaan kuljetuksia tarvitaan, on jokseenkin mahdotonta laatia tarjouspyyntöä, johon yrittäjien on helppo vastata. Jos tarjoukseen vastaaminen on erilaisten epä var muus te ki jöi den mahdolliseen kustannusvaikutukseen varautumista, ei lop pu tu lok ses ta todennäköisesti tule erityisen edullinen eikä sopimuskauden ai ka na vastaan tuleviin muutostarpeisiin helposti taipuva. Kuljetusten tar peeseen ja kaluston optimaaliseen hyödyntämiseen voidaan kaikkein parhaiten vai kut taa lukujärjestyssuunnittelulla. Em. koulunjohtajien kokouksessa sovittiin myös, että koulut toimittavat edelleen koulutoimistoon kuljetusoppilaista listaukset, joista ilmenee koulupäivien al ka mis- ja loppumisajat eli se tieto, jota varten lukujärjestysten laadintaa juuri täy tyy aikaistaa. Koulutoimiston työtä helpottaa, jos listauksissa ilmoitetaan myös kuljetusoppilaan asuinkylä / kuljetussuunta. Primus ohjelmaa voi lis tauksis sa hyödyntää. Lukujärjestyssuunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan pyr kiä hyödyntämään nykyisiä, kuljetussopimuksissa vahvistettuja reit ti suun nitel mia. Pääsäännöstä poikkeuksena ovat retkikuljetukset (luokkaretkille, uimahalleihin, las ket te lu kes kuk siin jne.), jotka irroitetaan syyslukukauden 2015 alusta kul jetus so pi muk sis ta koulujen organisoitaviksi. Muista kuljetuksiin liittyvistä asioista / ongelmista koulut toimittavat koulutoimistoon tiedon viivytyksettä. Lukujärjestykset laaditaan siten, että välikuljetusten tarve voidaan minimoida. Mahdollisuuksien mukaan kuljetusoppilaista muodostetaan omat ryhmät, ja niille lukujärjestys niin, että paluukuljetukset saadaan rajoitettua noin klo 13 ja klo 15 lähteviksi. Kouluissa, joissa on paljon kuljetusoppilaita, on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa ajaa tietty reitti kahteen eri aikaan, kuin ajaa kyseinen reitti samanaikaisesti kahdella eri autolla. Eri koulujen alkamisaikoja porrastetaan niin, että sama kalusto ehtii osallis tu maan useamman koulun kuljetuksiin. Koulutoimisto valmistelee asias ta kouluille suunnitelman liiikennöitsijöitä kuultuaan. Suunnitelma toi mi te taan kouluille toukokuun alussa, jotta se palvelee lu ku jär jes tyssuun nit te lua Myös odotustunteja voidaan järjestää (huomioitava valvonnan kustannus ja vaikutus kokonaismatka-aikaan). Erityisesti vuosiluokkien 7-9 osalta on tärkeää minimoida alkamis- ja

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta päät ty mis ai ko jen määrä, koska matkat ovat keskimääräistä pidempiä. Lisäksi 7-9 vuosiluokkien oppilaiden kuljetuksia hoidetaan linja-autoilla, jot ka eivät voi toimia kustannustehokkaasti, jos alkamisajat ovat erilaisia eri päivinä ja eri aikoina vuodesta. 2. Olemassa olevien kuljetuksien hyödyntäminen Kuten edellä henkilökuljetus- ja joukkoliikennehankkeen yhteydessä todettiin, ole mas sa olevaa joukkoliikennettä on hyvä käyttää koulukuljetuksissa, jos se suin kin on mahdollista. Näin pystyttäisiin tukemaan liikenteen säilymistä ja voidaan varmistaa liikenteen jatkuvuus myös tulevaisuudessa. 3. Kävelyomavastuu Kauhavan kaupungin kuljetusohjeissa on määräykset harkinnanvaraisen kul jetuk sen myöntämisestä varsin kattavasti. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet mää räyk set kävelyomavastuusta. Kauhavan kaupungin kou lu kul je tus pe ri aatteis sa todetaan kuitenkin seuraavaa: Oppilaan edellytetään kävelevän kul jetus rei tin varteen. Omavastuurajat kävellen taksi- ja linja-autoreitin varteen ovat 0 2. luokilla enintään kolme (3) kilometriä ja luokilla viisi (5) kilometriä. Mat kan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Sekä oppilaiden tasapuolinen kohtelu että kustannussyyt perusteina, tullaan em. määräystä kävelyomavastuusta noudattamaan jatkossa tarkemmin. Ko tipi has ta haku, jota kaupungin eri osissa esiintyy vaihtelevasti, tullaan kuiten kin minimoimaan. Itsemaksavana voi liikennöitsijän kanssa sopien aina matkustaa, mikäli sopiva kul je tus on olemassa ja kulkuneuvossa on tilaa. Kävelyomavastuusta tulee tiedottaa vanhemmille. Tiedottamisessa tulee koros taa perusteluja paitsi tasapuolisuuden ennen kaikkea liikenneturvallisuuden nä kö kul mas ta. Vanhempien oma vastuu liikennekasvatuksessa nostetaan myös esiin. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy edellä esitetyt kannanotot ja toi men pide-esi tyk set täytäntöönpantaviksi. Uusien linjausten valmistelu aloitetaan välittömästi ja ne otetaan käyttöön vuoden 2015 syyslukukauden alusta. Timo Mäkinen esitti, että koulun johtajien tulee toimittaa lukujärjestykset kou lutoi mis toon mennessä. Esitystä ei kannatettu. Lautakunta hyväksyi päätöksekseen va. sivistysjohtajan esityksen. Lisätietoja: Hallintopäällikkö Raimo Peltola, puh. (06) ,

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Nivelluokan jatkaminen ja valmistava opetus Kasvatus- ja opetuslautakunta 13 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Kuluvan lukuvuoden ajan Alahärmän yläkoulussa on Vöyrin kunnan kanssa sopi muk sel la toteutettu ns. nivelluokan opetusta maahanmuuttajaoppilaille, jotka ovat yläasteikäisiä oppilaita. Oppilaita on ollut omassa opetusryhmässä yhteen sä 10. Vöyrin kunnan suomenkielinen koulutoimenjohtaja Saarijärvi on ilmoittanut, että kunta on ollut tyytyväinen yhteistyöhön, jota on toteutettu kuluvana lu kuvuon na Alahärmän yläkoulun kanssa maahanmuuttajien ni vel luok ka ope tuk sessa. Vöyrin kunta toivoo, että yhteistyötä jatketaan myös lukuvuonna Alahärmän yläkoulun rehtori, opinnonohjaaja, nivelluokan opettaja ja va.sivistysjohtaja ovat käyneet Oravaisten koulun johtajan kanssa kes kus te lua mahdollisesta nivelluokan oppilaista seuraavana lukuvuonna. 7-9 luok ka lai sia jatkaisi nivelluokassa 7 oppilasta Vöyriltä ja Kauhavan omia op pilai ta 3, siis yhteensä 10 oppilasta. Sen lisäksi valmistavaan opetukseen olisi tulos sa 7-10 opiskelijaa. Va. sivistysjohtajan esitys: Lautakunta päättää jatkaa saatujen positiivisten kokemusten perusteella maahan muut ta jien nivelluokkaopetusta sekä valmistavaa opetusta omana ryhmänä myös seuraavana lukuvuotena ( ) ja esittää Vöyrin kunnalle, että yhteis työ so pi mus uusitaan samoin ehdoin kuin kuluvana lukuvuotena on ollut. Päätösesitys hyväksyttiin.

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Pienryhmän perustaminen / Ylihärmän yläkoulu Kasvatus- ja opetuslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupungissa järjestetään tällä hetkellä pienryhmäopetusta Ala härmän Kirkonkylän koulussa kolmessa ryhmässä. Nahkalassa on kaksi pien ryhmää ja Keskustan koululla yksi ryhmä sekä Ylihärmän alakoululla yksi ryhmä. Ryhmät ovat täynnä ja eikä osalle oppilaista ole osoittaa opiskelupaikkaa. Ylihär mäs tä kulkee Pihlajapuistossa yksi oppilas ja Kauhavalta kaksi oppilasta kul je te taan Alahärmän pienryhmään. Kuljettaminen on kallista ja matka saattaa muodostua rasittavaksi pienryhmän oppilaalle. Kuljetukset vähentyisivät ja sii tä saatava säästö voitaisiin hyödyntää erityisopettajan palkkakustannuksiin. Ylihärmän yläkoululle olisi mahdollisuus ja tarvetta perustaa oma pienryhmä, kos ka Alahärmän pienryhmässä, jossa opiskelee 4-9 -luokka-asteella olevia op pi lai ta ei voida ottaa ylimääräisiä oppilaita. Lain sallima oppilaiden enimmäis mää rä em. ryhmässä on kahdeksan (8) oppilasta. Jatkossa selvitetään kaikkien yläkoulujen osalta, että kaikki samanikäiset ovat sa man ikäis ten pienryhmässä. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Ylihärmän yläkoululle perustetaan pien ryh mä. Samalla kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kau pun gin hal li tuksel ta täyttölupaa määräaikaisen erityisluokanopettajan viran täyttämistä varten ajal le Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) , Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Pienryhmä on toiminut kuluvan lukuvuoden Ylihärmän yläkoulussa, mutta ryhmäs sä on ollut vain kaksi oppilasta. Tulevien 7- luokkalaisten joukossa ei ole op pi lai ta, jotka tarvitsisivat pienryhmäopetusta Ylihärmän yläkoulussa. Kahdelle oppilaalle omana ryhmänä järjestelmä on kohtuullisen kallis ratkaisu. Toisaalta Alahärmän pienryhmät ovat turhankin täysiä, joten opettajaresurssin käyt tö Alahärmän pienryhmien väljentämiseksi olisi järkevää. Ylihärmästä Alahärmään on olemassa oleva kyydityslinja, jota nämä kaksi erityis op pi las ta voivat käyttää. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää siirtää erityisluokanopettajaresurssin

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Ala här män yläkouluun. Yläkouluikäisten pienryhmäläisten sijoituspaikaksi lu kuvuo den alusta tulee yläkoulu ja Ylihärmässä olevien toisen eri tyis op pilaan koulu lv on Alahärmän yläkoulu ja toisen pienryhmä 3, jossa opis kel laan toiminta-alueittain. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kortesjärven yhtenäiskoulun rehtorin virka Kasvatus- ja opetuslautakunta 15 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Kortesjärven yläkoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi alkaen ja virka on täytetty määräaikaisesti lukuvuodeksi Valtuusto on päättänyt, että Kortesjärven yläkoulun yhteyteen rakennetaan lisä ti laa siten, että kaikki Kortesjärven alueen alakoulun oppilaat mahtuvat saman katon alle ja koulusta muodostetaan yhtenäiskoulu (0-9 lk). Kaupunginhallitus on nimennyt rakentamiselle suunnittelutoimikunnan ja koulun lisätilojen suunnittelu on jo käynnistetty. Tässä tilanteessa on järkevää ottaa huomioon koulun rehtorin virkaa täy tettäes sä, että virka tulee olemaan yhtenäiskoulun rehtorin virka, joka käsittää vuo si luo kat 0-9. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, että Kortesjärven koulun rehtorin virkaan haetaan yhtenäiskoulun rehtoria (0-9 lk) ja virka täytetään alkaen. Samassa yhteydessä nyt koulun kanssa samassa pihapiirissä olevan ala kou lun luottamustoiminen johtaja nimetään vararehtoriksi. Lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi lau ta kunnal le luvan täyttää vakinaisesti Kortesjärven yhtenäiskoulun rehtorin viran alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kolmannen koulukuraattorin palkkaaminen Kauhavan koululaitokseen Kasvatus- ja opetuslautakunta 16 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan alkaen. Sen mukaan kuntien on tarjottava opiskeluhuoltoa sekä perusopetuksessa oleville että toi sen asteen opiskelijoille. Uusi laki edellyttää mm. että opiskelijoille on jär jestet tä vä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jäl keen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mah dol lisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Suositusten mukaan yhtä työntekijää kohti olevien opiskelijoiden määrä on Kauhavan kaupungissa peruskoulun ja lukion oppilaita on yhteensä 2098 ja esioppilaat mukaanluettuina Näin ollen Kauhavan kokoisessa kau pun gis sa on tarvetta kolmelle kuraattorille ja psykologille. Kaupungin kou lulai tok ses sa on kaksi kuraattoria. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hakuilmoituksin hakenut koulupsykologia vuo des ta 2013 alkaen. Tehtävä on ollut haettavana kolme kertaa, viimeksi joulu kuus sa 2014, jolloin hakijana oli yksi hakija. Lautakunta valitsi hakijana olleen kel poi sen psykologin, mutta tämä ei ole ottanut tehtävää vastaan. Va. sivistysjohtajan esitys: Jotta Kauhavan kaupunki kykenisi kohtuullisesti täyttämään oppilas- ja opis keli ja huol to lain velvoitteen opiskelijoille tarjottavasta keskusteluavusta, kasvatusja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta voisi käyttää psy ko lo gin palkkaukseen varattua määrärahaa ja julistaa haettavaksi kol mannen kuraattorin tehtävän. Esitystä perustellaan lisäksi sillä, että kou lu psy ko loge ja on vähän markkinoilla ja lautakunta ei ole yrityksistään huolimatta on nis tunut teh tä vää täyttämään. Päätösesitys hyväksyttiin.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Rehtorin viran n:o 2154 täyttäminen alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta 17 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Otsikossa mainittu virka on julistettu haettavaksi vakinaista täyttämistä varten alkaen. Hakuilmoitus julkaistiin Kauhavan kaupungin ko tisi vuil la, kaupungin ja palvelutoimistojen ilmoitustauluilla, työvoimahallinnon sivuil la internetissä sekä Komiat-lehdessä ja Järviseudun Sanomissa. Hakuaika päät tyi Viran alkusijoituspaikka on Ylihärmän yläkoulu. Asetuksen (986/98) mukaan perusopetuksen rehtorin virkaan kelpoinen on hen ki lö, jolla on: 1. ylempi korkeakoulututkinto 2. asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus 3. riittävä työkokemus opettajan tehtävissä 4. opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkin to, vähintään 25 op:n tai vähintään 15 ov:n laajuiset yliopiston järjestämät ope tus hal lin non opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tun te mus Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa yhteensä 6 hakijaa, joista kol mel la on tehtävään vaadittava muodollinen kelpoisuus. Hakijaluettelo liit teenä. Ha ke mus asia kir jat ovat lautakunnan nähtävänä kokouksessa ja ennen kokous ta si vis tys toi mis tos sa. Muodollisesti kel poi set hakijat kutsuttiin haastateltaviksi , jonka jälkeen valittavasta henkilöstä tehdään lautakunnalle kokouksessa annettava esitys. Haas tat te lun suorittavat lau ta kun nan varapuheenjohtaja Päivi Kangas, hallin to pääl lik kö Raimo Peltola sekä va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala. Haastettaluun kutsutuista, kutsua noudattivat Johanna Jouppi ja Martti Pa lomä ki. Ilpo Lintula ilmoitti, että ei osallistu haastatteluun, mutta pitää ha ke muksen sa voimassa. Hakemusasiakirjojen sekä haastatteluista saatujen lisäarvojen perusteella haas tat te li joi den yksimielinen esitys otsikossa mainittuun virkaan valittavaksi oli KM Johanna Jouppi. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita rehtorin virkaan n:o 2154 KM Johan na Joupin lukien. Joupilla on peruskoulun rehtorin virkaan vaa ditta va kelpoisuus, kokemusta rehtorin tehtävissä ja opettajan kokemusta sekä ala- että yläkoulussa yli 13 vuotta. Virkavaali on ehdollinen siihen saakka kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväk syt tä vän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisteriotteen, jo ka ei ole kuutta (6) kuukautta vanhempi. Lisäksi virkaan sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Päätösesitys hyväksyttiin.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Matemaattisten aineiden (matematiikka ja fysiikka) lehtorin viran n:o 2156 täyttäminen alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta 18 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Otsikossa mainittu virka on julistettu haettavaksi vakinaista täyttämistä varten alkaen. Hakuilmoitus julkaistiin Kauhavan kaupungin ko tisi vuil la, kaupungintalon ja palvelutoimistojen ilmoitustauluilla, työ voi ma hal linnon sivuilla internetissä sekä Komiat-lehdessä ja Järviseudun Sanomissa. Haku ai ka päättyi Tehtävän alkusijoituspaikka on Ylihärmän yläkoulu. Asetuksen (986/98) mukaan aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jo ka on suorittanut : ylemmän korkeakoulututkinnon kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op:n tai 35 ov:n laajuiset ai neen opet ta jan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot sekä vähintään 60 op:n tai vähintään 35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opin not Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 27 henkilöä, joista 17 oli vir kaan vaadittava kelpoisuus. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Ha kemus asia kir jat ovat lautakunnan nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta sivis tys toi mis tos sa. Hakijoista kutsuttiin haastateltavaksi neljä hakijaa, joista yksi ilmoitti, et tä ei osal lis tu haastatteluun. Haastattelun suorittivat rehtorit Johanna Jouppi ja Tiina Luo ma sekä hallintopäällikkö Raimo Peltola ja va. sivistysjohtaja Tuulik ki Kuop pa la pidettyyn haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, Molem mat kutsutut osallistuivat haastatteluun, jonka suorittivat lautakunnan puheen joh ta ja Helena Kuoppala, rehtori Johanna Jouppi, hallintopäällikkö Raimo Pel to la ja va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala. Kaikille haastateltaville esitettiin sa mat kysymykset. Hakemusasiakirjojen sekä haastatteluista saatujen lisäarvojen perusteella haas tat te li jat esittivät yksimielisesti otsikossa mainittuun virkaan valittavaksi FM Antti Leiviskä, ensimmäiselle varasijalle esitettiin FT Sami Kyllönen ja toisel le varasijalle FM Teija Kurki. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita matemaattisten aineiden (ma tema tiik ka ja fysiikka ) virkaan n:o 2156, jonka alkusijoituspaikka on Ylihärmän ylä kou lu FM Antti Leiviskän alkaen. Leiviskällä on virkaan vaadittava ase tuk sen (986/98) mukainen kelpoisuus sekä lähes 3 vuoden kokemus opetta ja na. Ensimmäiselle varasijalle valitaan FT Sami Kyllönen ja toiselle va ra sijal le FM Teija Kurki. Virkavaali on ehdollinen siihen saakka kunnes hakija on toimittanut hy väk syt tävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisteriotteen, joka ei ole kuutta (6) kuukautta vanhempi. Virkaan sovelletaan neljän (4) kuukauden

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta koe ai kaa. Päätösesitys hyväksyttiin.

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) lehtorin viran n:o 2128 täyttäminen alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Otsikossa mainittu virka on julistettu haettavaksi vakinaista täyttämistä varten alkaen. Hakuilmoitus on julkaistu Kauhavan kaupungin koti si vuil la, kaupungintalon ja kaupungin palvelutoimistojen ilmoitustauluilla, työvoi ma hal lin non sivuilla internetissä sekä Komiat-lehdessä ja Järviseudun Sano mis sa. Hakuaika päättyi Tehtävän alkusijoituspaikka on Ala härmän yläkoulu. Asetuksen (986/98) mukainen tehtävään vaadittava kelpoisuus on ylempi korkeakoulututkinto kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op:n tai 35 ov:n laajuiset ai neen opet ta jan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot sekä vähintään 60 op:n tai 35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa yhteensä 26 hakijaa, joista kahdeksalla on tehtävään vaadittava kelpoisuus. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat lautakunnan näh tä vä nä kokouksessa ja ennen kokousta sivistystoimistossa. Hakijoista kutsuttiin haastateltavaksi viisi hakijaa, joista yksi ilmoitti, että ei osal lis tu haastatteluun. Haastattelun suorittivat rehtorit Johanna Jouppi ja Tiina Luo ma sekä hallintopäällikkö Raimo Peltola ja va.sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppa la Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset. Hakemusasiakirjojen sekä haastatteluissa saatujen lisäarvojen perusteella haas tat te li jat esittivät yksimielisesti otsikossa mainittuun virkaan valittavaksi FM Anni Korhosen. Varasijalle esitettiin FM Riku Rissanen. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita matemaattisten aineiden virkaan n:o 2128, jossa opetettavina aineina ovat matematiikka, fysiikka ja kemia FM An ni Korhosen alkaen. Korhosella on asetuksen (986/98) mukainen vir kaan vaadittava kelpoisuus ja opettajakokemusta lähes kaksi vuotta. Va ra sijal le valitaan FM Riku Rissanen. Virkavaali on ehdollinen siihen saakka kunnes hakija on toimittanut hy väk syt tävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä rikosrekisteriotteen, joka ei ole kuutta (6) kuukautta vanhempi. Virkaan sovelletaan neljän (4) kuu kau den koe ai kaa. Päätösesitys hyväksyttiin.

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kauhavan lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtorin viran valinta Kasvatus- ja opetuslautakunta 20 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala Otsikossa mainittu virka on julistettu haettavaksi vakinaista täyttämistä varten alkaen. Hakuilmoitus on julkaistu Kauhavan kaupungin koti si vuil la, kaupungintalon, kaupungin palvelutoimistojen ilmoitustauluilla, työ voima hal lin non sivuilla internetissä sekä Komiat-lehdessä ja Järviseudun Sa nomis sa. Hakuaika päättyi Viran alkusijoituspaikka on Kauhavan lukio. Asetuksen (986/98) mukaan aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jo ka on suorittanut : ylemmän korkeakoulututkinnon yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat ope tet ta van aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä sy ventä vät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa ko ko naisuu des sa, vähintään 120 op. ja kussakin muussa opetettavassa ai neessa aineenopettajan opinnot vähintään 60 op. vähintään 60 op:n tai 35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa yhteensä 19 hakijaa, joista kolmella on vaadittava kelpoisuus. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat lautakunnan näh tä vä nä kokouksessa ja ennen kokousta sivistystoimistossa. Hakijoista on kutsuttu haastateltaviksi kolme hakijaa. Haastattelut pidetään maa nan tai na , jonka jälkeen valittavasta henkilöstä tehdään lau takun nal le kokouksessa annettava esitys. Haastattelun suorittivat lautakunnan puheenjohtaja Helena Kuoppala, lukion reh to ri Toni Uusimäki ja va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala. Hakemusasiakirjojen ja haastatteluista saatujen lisäarvojen perusteella haastat te li jat esittivät virkaan valittavaksi YM Johanna Tähtinen. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valita Kauhavan lukion uskonnon, psyko lo gian ja filosofian lehtorin virkaan n:o 1101 YM Johanna Tähtisen. Tähtisellä on virkaan vaadittava asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus ja kokemusta lukion lehtorin viran hoitamisesta yli 5 vuotta. Varasijalle valitaan Ville Vimpari. Virkavaali on ehdollinen kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lää kä rin to dis tuk sen terveydentilastaan sekä rikosrekisteriotteen, joka ei ole kuut ta (6) kuukautta vanhempi. Virkaan sovelletaan neljän (4) kuukauden koeai kaa. Päätösesitys hyväksyttiin.

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Ilmoitusasiat 49/ /2015, 630/ /2010, 66/ /2015, 512/ /2012, 82/ /2015, 100/ /2015, 406/ /2013, 110/ /2015, 42/ /2015, 119/ /2015, 39/ /2015, 125/ /2015, 274/ /2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21 Valmistelija: Va. sivistysjohtaja Tuulikki Kuoppala 1. Satu Kujala, Henni Hämäläinen ja Eija Luhtala ovat toimittaneet lää kä rin lausun non terveydentilastaan. 2. Ilmoitus Härmän lukion kansainvälisyysryhmän matkasta Barcelonaan 3. Opintopolku-uutiskirjeet 1/2015 ja 2/ Opinlakeus-oppilaitosverkosto, rehtoriryhmän muistio 5. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus / Perusopetuksen oppimistulosten ar vioin nit keväällä Opetus- ja kulttuuriministeriö / Ennakkotieto; Järjestämislupahakemus: lukio kou lu tus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus. Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien taloudellisen edellytysten arviointi 7. Opetushallitus / Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen il moit ta minen vuodelta Opetus- ja kulttuuriministeriö / Perusopetuksen opetusryhmien pie nen tä miseen varatun kohdennetun valtion erityisavustuksen hakeminen 9. Opetus- ja kulttuuriministeriö / Erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edis tä viin toimenpiteisiin 10. Opetus- ja kulttuuriministeriö / Kielikylpytoiminnan laajentamiseen koh denne tun valtion erityisavustuksen hakeminen 11. Opetushallitus / Päätös, lukiokoulutuksen TVT:n opetuskäyttö sekä laite- ja tie to verk ko han kin nat Opetus- ja kulttuuriministeriö / Erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kohdennetun val tion avustuk sen hakeminen 13. Opetushallitus / Hakutiedote, koulun kerhotoiminnan kehittäminen 14. Opetus- ja kulttuuriministeriö / Valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja pe rus ope tuk sen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaa ti muk sia

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Opetus- ja kulttuuriministeriö / Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnil le käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, re kis te röi dyil le yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tar kis ta mi sesta vuodelle Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätös Raimo Maunun te kemään kanteluun Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

26 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kirkkorannan päiväkodin meluhaitta Kasvatus- ja opetuslautakunta 22 Lautakunnan tiedoksi tuotiin uuden Kirkkorannan päiväkodin meluhaitta jois sakin päiväkodin tiloissa. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle, että ongel maan puututaan ja meluhaitta korjataan pikimmiten. Yli sallitun menevä desi pe li on gel ma on sekä työntekijöitten että lasten kuulolle haitallinen. etu ni

27 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Pelkolan kylällä olevan kevyenliikenteen väylän päällystäminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 Lautakunnan tietoon tuotiin ongelma, joka koskee Pelkolan kylän osalla olevan ke vyen liikenteen väylän huonoa kuntoa. Koska väylä on epätasainen ja huonossa kunnossa, oppilaat ajavat pyörillä ajo väy lää pitkin, eivätkä käytä kevyen liikenteen väylää. Tästä aiheutuu vaa rati lan tei ta tiellä. Saadun tiedon mukaan väylä on ollut tarkoituksena päällystää jo monia vuosia sitten, mutta sitä on siirretty ja siirretty. Lautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että Pelkolan kevyen liikenteen väy lä otettaisiin päällystettävien kohteiden ohjelmaan, koska oppilaiden pyörillä lii ken nöin ti alueella on lisääntynyt Pelkolan koulun lakkauttamisen johdosta ja ajo väy läl lä autojen seassa pyöräily on riskialtista.

28 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Muut asiat Kasvatus- ja opetuslautakunta 24 Yrittäjyystreffit tulossa ensi syksynä Ylihärmän yrittäjien puheenjohtaja Timo Mäkinen selvitti Kauhavan yrittäjien, Se dun ja koulujen yhteishanketta ensi syksynä järjestettästä mes su ta pah tumas ta. Lautakunta merkitsisi asian tietoonsa saatetuksi.

29 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 7-16, Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kasvatus- ja opetuslautakunta Härmäntie Härmä Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite PL 188, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

30 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL Vaasa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Tarkennuksia koulukuljetusohjeiden täytäntöönpanoon

Tarkennuksia koulukuljetusohjeiden täytäntöönpanoon Kasvatus- ja opetuslautakunta 12 18.03.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 41 29.04.2015 Tarkennuksia koulukuljetusohjeiden täytäntöönpanoon Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 12 Valmistelija: Hallintopäällikkö

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 170

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 170 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 170 Sivistyslautakunta 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 18:30-19:55 PAIKKA Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Mannisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 101 Opintoapurahojen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta 06.02.2017 AIKA 06.02.2017 klo 18:00-18:32 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Yhteistyösopimus Härmänmaan 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 60 Konserni- ja henkilöstöjaosto 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 18:00-18:37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kiinteistö

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot