PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus. Aika klo 18:05-19:50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Uuden sosiaalihuoltolain aiheuttamat muutokset 86 talousarviorakenteeseen 47 Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja hinnat Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Vuosiraportti potilasasiamiespalvelun toteutumisesta 93 Perusturvakuntayhtymä Akselissa vuonna Kuntayhtymän johtajan sijaisen määrääminen Tehtävien uudelleen järjestely vuonna Toimistosihteerin viran muuttaminen avopalveluohjaajan viraksi Terveyskeskuslääkärien palkkaryhmät ja tehtäväkohtaiset palkat Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Irtisanoutuminen, Vire Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Tietoisku Raision perhepalveluista Moisiokodin esimiehen nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien tarkistaminen 111

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja poissa 51 käsitte lyn ajan, intressijää vi Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajoh taja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö sihteeri, poistui 50 käsittelyn ajaksi Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Löfstedt Maija Maskun hallintojohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja esittelijä, sihteeri 50 ajan Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Taru Aihinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Päivi Maisila Päivi Santalainen-Saaros Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 18, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 43 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 44 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Maisila ja Päivi Santalainen-Saaros. Pöytäkirja tarkastetaan Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 45 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Yhtymähallitus hyväksyi esityslistan ja päätti ottaa ylimääräisenä asiana käsittelyyn 61 Moisiokodin esimiehen nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien tarkistaminen.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Uuden sosiaalihuoltolain aiheuttamat muutokset talousarviorakenteeseen Yhtymähallitus Uusi sosiaalihuoltolaki astuu voimaan Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta se kä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Lain tavoitteena on vähentää korjaavien lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta lastensuojelutyön oi kealla resursoinnilla ja ehkäiseviä palveluja lisäämällä. Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten kustannusten seurannan ja erit te lyn mah dol lis ta mi sek si so si aa li- ja per he palveluiden palvelulinjan kustannuspaikkarakennetta on syytä muut taa si ten, että lastensuojelun ja so siaali huoltolain mu kais ten tu kipal velui den kus tannukset on erotettavissa toisistaan. Tä mä edellyt tää kahden uu den kus tannuspaikan pe rustamista ja kahden jo ole massa ole van kus tan nus pai kan nimen muut tamista. Muu toksella ei ole vai kutusta määrära hoi hin tai jä senkuntien mak suosuuksiin. Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus päättää 1. Perustaa kustannuspaikat 2612 Avohuollon tukitoimet, ls 2615 Tukihenkilötoiminta, ls 2. Muuttaa kustannuspaikat 2611 ja 2014 seuraavasti 2611 Avohuollon tukitoimet, sos.hl Tukihenkilötoiminta, sos.hl. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja hinnat Yhtymähallitus 47 Uuden sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämä tön kotipalvelu alkaen. Kotipalvelua on oltava saatavilla ilman las tensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnys tä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille. Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua anne taan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vam man tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perus teella. Kotipalvelua ei anneta 1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta 2. Pelkkään siivoukseen 3. Pitkäkestoiseen lapsen päivittäiseen hoitoon 4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastusten vuoksi 5. Henkilökohtaiseen avun tarpeeseen (vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tarpeeseen) 6. Vanhempien työssä käymisestä johtuvaan lastenhoitotarpeeseen Sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelulusta voidaan perheeltä periä maksu. Tilapäishoidosta peritään käyntimaksu ja jatkuvasta ja säännölli sestä kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy käyntimää rän, perhekoon ja perheen tulojen mukaan. Yhtymähallitus on kokoukses saan määrittänyt jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidos ta perittävät maksut. Asiakasmaksulain 11 mukaan asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä kokonaan, mikäli perheen toimeentulon edellytykset huomioon ottaen siihen on syytä. Valmistelijat/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh , vastaava terveydenhoitaja Riitta Malmivaara puh tai sosiaalityön päällikkö Pirjo Junnila puh Yhtymähallitus päättää, 1. että kotipalvelun myöntämisen kriteerejä ovat 1. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia 2. Äidin raskauden aikaiset vaikeudet 3. Vanhemman yllättä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä 4. Vanhemman uupuminen 5. Vaikea elämäntilanne 6. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen 7. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen 8. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus että lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisesta tilapäisestä kotipalve lusta pe ri tään maksua seuraavasti käynnin pituus maksun suuruus / käynti 0-2 tuntia 12,40 / käynti yli 2-5 tuntia 31,00 / käynti yli 5-8 tuntia 49,60 / käynti 3. että lapsiperheiden jatkuvasta ja säännöllisesti 3 kk tai yli 3 kk annettavasta ko ti pal ve lus ta ( 4 kertaa tai enemmän kuukaudessa) peritään maksu yhty mä halli tuksen hyväksymän taulukon mukaisesti. Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kohta 3 hyväksyttiin vuosiluvun muutoksella seuraavasti: 3. että lapsiperheiden jatkuvasta ja säännöllisesti 3 kk tai yli 3 kk annettavasta kotipalvelusta ( 4 kertaa tai enemmän kuukaudessa) peritään maksu yhtymähallituksen hyväksymän taulukon mukaisesti.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on päättänyt luopua omasta turvapuhelinpalvelusta alkaen ja ohjannut pal ve lua tar vit se vat asiak kaat käyt tämään Medivire Hoiva Oy:n (nykyisin Mainiovire Oy) palveluita. Sosiaaliohjaaja Leena-Maija Virtanen on selvittänyt turvapuhelun vastaa mista hälytyskeskukselta ja sieltä on todettu STM:n ohjei siin vedoten, et tä hä ly tyskes kus ei vastaa puhe luihin ja kunnan tulee mää rit tää sopimusaut taja. Paikalliset sairaankuljetusyritykset ovat erikoissairaanhoidon yksiköitä ja heidän hälytykset tapahtuu hälytyskeskuksen kautta. Yritykset eivät vuo den 2015 alus ta voi ot taa toi min taan sa tur va pu he lin hä ly tys käyntejä. Toi nen sairaan kulje tusyri tys on irti sa nonut kuntayhtymän alueen turvapuhelinhälytyskäynnit syys kuussa Turvapuhelinpalvelu käsittää kokonaisuuden johon kuuluu: - turvapuhelinlaite - asennuspalvelu - hälytyspäivystys - auttamiskäynnit asiakkaiden luona Auttamiskäyntejä oli ajalla yhteensä 151 kpl. Näis tä klo välisenä aikana oli 37 kpl ja klo: yhteensä 55 kpl. Vasteajat puolesta tunnista tuntiin. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei mak sa tur vapuhelin toiminnoista vaan palvelun hankkija. Mainiovire Oy ei pysty tällä hetkellä tuottamaan auttamis käyn te jä My nä mäen alueella. Nämä auttamiskäynnit siirtyivät sairaankulje tus yri tyk sel tä väliaikaisesti ko tihoidolle. Auttamiskäynnit Nousiaisten ja Mas kun alueelta siirtyvät vuo den 2015 alus ta pois sairaankuljetusyrityksel tä. Mainiovire Oy:n kanssa on toimittu Mynämäen kunnan kanssa vuo den 2008 so pi muk sen pohjalta, jota on laajennettu koskemaan koko kun tayhty mää. So pi muk sessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Palveluntuottaja Esperi on valmis nopealla aikataululla ottamaan tur vapuhelinpalvelut hoi dettavaksi kuntayhtymän alueella sisältäen auttamis käynnit. Pe rus tur va kuntayhtymä Akseli ohjaa turvapuhelin asiakkaat sovi tulle palve lun tuot ta jalle eikä kuntayhtymälle muodostu tästä kuluja. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) irtisanoa kuntayhtymälle siirtyneen turvapuhelinpalvelun sopimuk sen Mainiovire Oy:n kanssa välittömästi 2) solmia Palveluntuottaja Esperin kanssa turvapuhelinpalvelun sopi muk sen alkaen kahden vuoden sopimuksella ja yhden vuoden optiol la (2+1).

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Mainio Vire Oy on päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oikaisua hankintapäätökseen. Ennen yhtymähallituksen irtisanomispäätöstä oli Mainio Vireen edustaja ilmoittanut puhelimitse kunta yhtymän avopalveluiden päällikkö Hanna Laineelle, ettei Mainio Vire pysty toimittamaan turvapuhelin auttamistoimintaa. Mainio Vire ei ole siten pysty nyt lupaamaan kuntayhtymän alueen asiak kaille kattavaa turvapuhelinpal velua. Päätökseen kohtaan 2 jäi kirjausvirhe. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei hanki tur vapuhelinpalveluja vaan opastaa asiakkaita nii den palvelujen tuottajien pii riin, jotka tuottavat turvapuhelinpalveluja kunta yhtymän alueella. Oheismateriaalina on Mainio Vireen Oy oikaisuvaatimus. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) kumota Yh 193 päätöksen ja 2) palauttaa asian uudelleen valmisteluun helmikuun kokoukseen Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus 48 Avopalveluiden päällikkö Hanna Laine ja ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine ovat neuvotteleet sekä Mainio Vire Oy:n edustajien et tä Esperin turvapuhelintoimintojen ostajan Stella kotipalvelut Oy:n edus tajan kanssa parhaan ratkaisun aikaan saamiseksi kuntayhtymän alueen turvapuhelinpalveluiden järjestämiseksi. Tavoitteena on ratkaisu, joka tur vaa asiakkaiden kohtuuhintaiset auttamiskäynnit ympärivuorokautisesti, ta kaa asuk kaille toimivat laitteet ja ympärivuorokautisen päivystyksen sekä joustavat asen nukset. Mainio Vire Oy on antanut tarjouksen turvapuhelin toimintojen sa muuttami seksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Liite 1 Mainio Vire Oy:n tarjous Mainio Vireen antama tarjous pitää sisällään ympärivuorokautisen päivystyksen 24 H vuoden jokaisena päivänä

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus auttamiskäyntien suorittaminen joka päivä klo välillä vuokralaitteiden toimittamisen turvapuhelinasennukset, noudot sekä avaimen kuittaaminen auttajalle Perusturvakuntayhtykä Akseli järjestäisi turvapuhelinhälyytyksiin liittyvät auttamiskäynnit joka päivä klo oman henkilökunnan toimesta. Mainio Vire Oy tarjoaa palvelut seuraavilla hinnoilla hälyytysvalvonta 24 H 2,77 /kk Laitevuokra 9,72 /kk Hälyytysvalmiusmaksu 20,00 /kk perusturvapalvelu yhteensä 32,49 /kk GSM-sovitin tarvittaessa (jos ei puhelinlinjaa 7,40 /kk uusille asiakkaille GSM-sovitin + liittymä 13,00 Lisäranneke 5,55 /kk avustuskäynti /kerta 45,00 /kerta asennus-/noutomaksu /kerta (alv ,00 /kerta %) Mainio Vire Oy varaa oikeuden sijoittaa avaimet keskitetysti yhteen kiinteään kuntayhtymän osoittamaan paikkaan, joka palvelee auttamistoimintaa keskeisellä sijainnilla ja johon avainsäilytys voidaan turvalli sesti sijoittaa. Palvelu veloitetaan asakkaalta toteutuneen mukaisesti kerran kuukaudes sa jälkikäteen Mainio Vire Oy:n toimesta. Perusturvakuntayhtymä Akseli veloittaa asiakasta päiväaikaan tapahtuvista auttamiskäynneistä. Sosiaaliohjaaja välittää tilauksen uudesta asiakkaasta sähköpostilla. Mai nio Vire sopii asiakkaan/omaisen kanssa laite-asennuksen ajankohdasta. Nykyisten asiakkaiden palvelut muuttuvat automaattisesti vastaamaan uut ta käytäntöä alkaen, elleivät asiakkaat ilmoita, että he eivät halua liittyä palveluun. Mikäli palvelua jatkavien asiakkaiden määrä jää nykytaos ta (tällä hetkellä 142 asiakasta) kohtuuttoman alhaiselle tasolle (50 % tai vähemmän), varaa Mainio Vire Oy oikeuden harkita tapauskohtaisesti, to teuttaako se esitetyn palvelumallin. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä Mainio Vire Oy:n tarjouksen turvapuhelin käytänteiden muutta misesta alkaen. 2. että kuntayhtymän kotihoidon avustuskäynneistä pe ri tään 10 / ker ta alkaen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Vuosiraportti potilasasiamiespalvelun toteutumisesta Perusturvakuntayhtymä Akselissa vuonna 2014 Yhtymähallitus 49 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), myöhemmin potilaslaki, astui voimaan Potilaslaki velvoittaa, että jokaisella terveyden huollon toimintayksiköllä tulee olla nimetty potilasasiamies, joka neuvoo, avustaa ja ohjaa potilasta sekä tiedottaa potilaan oikeuksista. Potilasasia miehen tehtäväalue on määritelty potilaslaissa. Perusturvakuntayhtymä Akselilla on sopimus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa potilasasiamiespalveluista. Sairaanhoitopiirin potilasmies Päivi Parjanen on toimittanut liitteenä 2 ole van vuosiraportin potilas asiamiespalvelujen toteutumisesta Perusturvakun tayhtymä Akselissa vuonna Vuosiraportin mukaan kokonaisyhteydenottojen lukumäärä vuonna 2014 on säi ly nyt ai kai sem pien vuo sien ta sol la. Uutena asiana lasten ja nuorten avohoi topal ve luista tuli muu tamia yh tey denottoja, liittyen neuvolapalvelui hin, terapiaan ja ham mashoi toon. Hoi don saatavuus mietitytti kaikenikäisiä asiak kaita. Valmistelija/lisätietoja: terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuosiraportin potilasasiamiespalvelun toteutumisesta Perusturva kuntayhtymä Akselissa vuonna Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan sijaisen määrääminen Yhtymähallitus 50 Voimassa olevan hallintosäännön 17 :ssä Kuntayhtymän johtajan ja pal ve lulinjajohtajien sijaisten määrääminen todetaan, että yhtymähallitus mää rää sijaiset edellä tarkoitettuihin tehtäviin. Yhtymähallitus on päättänyt, että kuntayhtymän johtajan si jaise na toimii palvelulinjajohtaja Marita Pettersson. Yhtymähalli tus on päättänyt hyväksyä Marita Petterssonin irtisanoutumisen alkaen eläk keel le siirtymisen johdosta. Petterssonin vuosilomat alkavat ja tästä syystä kuntayhtymän johtajan sijaisen määrää minen on ajankohtais ta. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii ta lous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen alkaen Taru Aihinen poistui asian käsittelyn ajaksi, intressijäävi. Timo Tolppanen toimi sihteerinä tämän pykälän ajan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Taru Aihinen palasi kokoukseen.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tehtävien uudelleen järjestely vuonna / /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja on jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 aikana. Saman vuoden keväällä eläk keelle siir tyy myös kuntayhtymän terveyspalvelujen palvelulinjalta joh ta va hoi ta ja. Lisäksi Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarviossa vuo del le 2015 on mai nit tu, et tä ke hit tä mis asian tun tijan toimi päättyy Vuoden 2015 talousarvion mukaisesti yhtymä hallitukselle tuodaan pää tet täväk si, kuinka palvelulinjajohtajan virka täyte tään ja kuin ka ke hit tä mis asian tunti jan teh tä vät hoidetaan jatkossa. Esityslistan oheismateriaalina on suunnitelma koskien palvelulinjajohta jan, joh ta van hoitajan ja kehittämisasiantuntijan tehtävien uudelleen järjes telyä. Oheismateriaalin mukaisen ehdotuksen mukaan kuntayhtymän hal linnolli sen henkilökunnan määrä vähenee kahdella. Suunnitelman toteutta minen edellyttää johtavan hoitajan viran auki julistamista. Hallintosäännön 21 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtä vänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Hallintosäännön 15 :n mu kaisesti yh ty mä hal li tus täyt tää pal ve lu lin jo jen johta jien välit tö mien alais ten vi rat kunta yhty män joh ta jan esi tyk ses tä. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; palvelulinja joh taja Tuija Hassinen-Laine, p Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, ja 2. julistaa haettavaksi johtavan hoitajan viran. Tuija Hassinen-Laine poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. ( interssijäävi). Yhtymähallitus päätti yksimielisesti - palauttaa suunnitelman tehtävien uudelleenjaosta uuteen valmisteluun - julistaa haettavaksi johtavan hoitajan viran Tuija Hassinen-Laine palasi kokoukseen.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtajan tehtävien järjestelemisen osal ta on asiaa valmisteltu seuraavasti; - pidetty ja yhteiset linjajohtajien ja sosiaalityö- ja perhepalvelulinjan esimiesten väliset pa la ve rit - valmisteltu sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjan esimiesten päivitetyt toimenkuvat ja sitä koskevat tarkennetut toimenkuvat sekä ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtäväkuva - sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja on antanut oman ehdotuksensa tehtävien järjestämisen osalta Puheterapeuttien ja toimintaterapeu tin mahdollista siirtämistä terveydenhuoltolinjalle esityksen tekijä perustelee lisäksi seuraavasti; - puheterapeutit ja toimintaterapeutti sekä alueen sosiaalityön päällikkö Pir jo Junnila ovat tuoneet itse joko kir jal li ses ti tai suul li sesti esille toi veen terveydenhuoltolinjalle siirtämisestä alueella tarvittavan ja siihen liitty vän asi antun ti juu den saamisen vuoksi - sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan vuoden 2015 määrärahavarauksina puhe- ja toimin taterapian palvelut olisivat nettona esitetyn määrärahasiirron osalta yh teensä ainoastaan euroa ja alueelle siirtyvän henkilöstön määrä 3 henkilöä. Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja on henkilökohtaisesti jo ottanut aiemmin johtoryhmän yhteydessä esille puheterapeuttien ja toi min ta te rapeutin mahdollista siirtoa koskevan asian esille ja li säk si ottanut nyt myös asiasta yhteyttä linjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman niin. Esityslistan oheismateriaalina lähetetään asiaan liittyvää val mis te lu ma teriaalia. Osa valmistelumateriaalista kuten toimenkuvat tehtäväluetteloi neen ovat näh tä vil lä ko kouk ses sa. Valmistelija/lisätiedot; palvelulinjajohtajat Marita Pettersson, p ja Tuija Hassinen-Laine, p ja sosiaalityön päälliköt Pir jo Junnila, p ja Raija Vienonen. p ja vastaa va terveydenhoitaja Riitta Malmivaara, p Yhtymähallitus päättää tehtävien järjestelyiden osalta seuraavaa: 1. merkitsee valmistelua koskevan materiaalin tiedoksi 2. päättää, että sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohta jan hallin non tehtävät hoitaa välisenä aikana ikä ih mis ten pal ve lulinjajohtaja 3. päättää, että mahdollinen puhe- ja toimintaterapiatoi min to jen siir toa koskeva asia kä sitellään jatkovalmis te lun jälkeen yhtymähallituksen kokouk sessa

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus toukokuussa päättää, et tä sekä ikäihmisten palvelulinjajohtajan että sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan esimiesten tehtäväkohtaiset palkat kä si tel lään maaliskuun 2015 kokouksessa. 5. päättää, että yhtymähallitukselle tehdään erillinen esitys uuden sosiaalihuol to lain mu kai seen lin jo jen vä li sen yh teistyön tiivistämiseen ja sosiaali työja per he palve lujen lin jan so si aali työ tä koskevaan kehittämistyöhön palkattavasta henkilöstä tehtävänkuvineen (vapautuva sosi aali työ- ja per hepal velu jen lin ja joh ta jan virka). Tuija Hassinen-Laine poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana jäsen Päivi Maisila esitti asiaa uudelleen valmistelta vaksi seuraavaan kokoukseen. Ehdotusta kannattivat jäsenet Päivi Santalainen-Saaros, Matti Karjalainen ja Merja Saastamoinen. Puheenjohtaja totesi, että Päivi Maisilan esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus 51 ( ) Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiosta ja tehtävienkuvista on käy ty keskusteluja yhtymähal li tuk sen pu heen johta jis ton se kä linjajohtajien kanssa vuoden 2014 aika na. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisia teh tä vien uudel leen järjestelyjä, joissa on huo mioitu palvelulinjajohtajan elä köi ty mi nen sekä poh dit tu myös mahdollista sote-ratkaisua. Yhtymähallituksen kokouksen aikaan ei sote-ratkaisu ollut vie lä tiedos sa. Maaliskuun alkupuolella tuli tieto, että perustuslakivaliokun ta ei puol la so si aali- ja terveysvaliokunnan uutta sote-mallia. Sote-päätökset teh dään uudessa hallituksessa eduskuntavaalien jälkeen. Sosiaali- ja ter veys mi nisteriö on ilmoittanut, että se jatkaa so te-uu dis tuk sen val mis te lua. Jat ko valmis telun kan nalta on vält tä mä töntä tehdä vir ka valmis te luna riittävä sel vitys vaih toeh doista, joilla pe rus tuslaki valio kun nan linjaus ten mukaan voi daan edetä ja saavut taa uu dis tuksen ta voit teet. Turun kaupungin hyvinvointipalvelut (aiemmin sosiaali- ja terveystoimi) on jaoteltu palvelukokonaisuuksiin, jotka ovat: perhe- ja sosiaalipalvelut, ter veyspal velut ja vanhus- ja vammaispalvelut. Rakenne muistuttaa Perus tur va kunta yhtymä Akselin kokonaisuutta. Perusturvakuntayhtymä Akseli aloit ti toi mintansa vuonna 2011 ja jäsenkuntien sosiaalitoimi liittyi kuntayh ty mään vuo den 2013 alusta. Organisaatio on edelleen hyvin nuori, eikä tällä het kel lä ole syy tä muo ka ta sen organisaatiorakennetta, vaan kehittää sen tuottamia pal veluja. Eräät muu tok set so si aali- ja ter veys alalla ovat olleet näkyvissä jo jonkin aikaa; lai tos hoi dosta siir ry tään yhä enem män ko din omaiseen hoitoon, yk si tyissekto ri ja voittoa tuot tamat to mien jär jestö jen se kä säätiöi den muo dos tama kol mas sektori tule vat enemmän jul kisen sek torin rinnal le sekä se, että asiakkai den aktii vi suus li sääntyy. Ny kyisen kun tayhtymän organi saa tion toimin nan

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus tulee huo mioida nämä näky mät ja kes kittyä näiden palvelu jen ke hittä miseen. Sosiaalihuoltolain uudistuk sen yhteydessä puhuttiin painopisteen muutoksesta, kun pal veluita tulee tarjota matalla kynnyksellä, ennen kuin ongelmat ennättä vät krii siytyä. Sosiaalihuoltolaki ja siihen sisältyvä painopis teen muutos edellyt tää lukuisia toimenpiteitä, kuten resurssien uudelleen kohdenta mista, hen ki löstön osaamisesta huolehtimista, laajan monialaisen yhteis työn var mista mista ja asiakkaille tiedottamista. Sosiaalihuoltolaki ja muut muutokset aiheuttavat organisaatioissa jatkuvan ke hittämisen velvoitteen. Nämä ovat toiminnallisia muutoksia mutta myös mahdollisuuksia. Perusturvakuntayhtymä Akselin muutosten pohdinnoissa on palattava asian alkulähteille eli tehtävien uudelleen järjestelyyn tilan teessa, jossa organisaation henkilökunnassa on tapahtunut eläköity mis tä. Asia on tiivistetty kah teen vaih to eh toon: 1) yhtymähallitus julistaa sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohta jan viran avoimeksi alkaen ja virka on voimassa toistaiseksi tai 2) yhtymähallitus päättää, että sosiaalityö- ja perhepalvelujen palve lu lin ja johta jan hallinnon tehtävät hoitaa ikäihmisten palvelulinjajohtaja määräai kaisesti vuo den 2016 loppuun ja sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelu linjalle palkataan uusi määräaikainen sosiaalityöntekijä Ikäihmisten palvelulinjajohtaja on valmis hoitamaan so si aa li työ- ja per he palve lu jen pal ve lu lin ja joh tajan hallintosäännön mukaiset teh tä vät ajalla Sosiaalityön päälliköt toivat pidetyssä palaverissa esiin sen, että uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntiin ja kuntayhtymiin kehittä mis työ hön asiantuntemusta. Tähän tehtävään palkattavan sosiaalityöntekijän avul la voitaisiin toimintaa viedä eteenpäin ja saa da si ten parempaa pal ve lua kun talai sil le. Tälle vaihtoehdoksi esitettiin myös ul ko puo lista asiantuntijaostopalvelua. Pe rustur va kunta yhty mä Ak selin pal veluk sessa ei täl lä het kellä ole henki löä, jolla olisi riittävä sosiaali työn tuntemus ja työaika edel lä mai nit tuun ke hittä mis työ hön. Vaihtoehdossa kaksi ikäihmisten palvelulinjajohtajan vastuu ja tehtävien vaativuus lisääntyisi mer kittävästi hänen ottaessaan hoidettavakseen myös toi sen pal velu linja johta jan tehtävät. Vastaavissa tilanteissa, joissa viranhal tija on ot tanut hoi taak seen myös toisen osaston esimiestehtävät, on aikai sem min koro tettu teh tävä koh taista palk kaa 15 %:lla (YH , YH ja YH ). Vaih to eh toon kak si si sältyy uuden so si aa li työn teki jän viran perustaminen, jo ka jakaisi so si aali työn pääl li köiden vas tuuta mm. uu den sosi aali huoltolain mu kaisista tehtä vistä. Uu den sosiaali työnte kijän vi ran myötä ei sosiaalityön päälliköi den tehtä vien määrä, vaativuus tai vastuu lisääntyisi niin merkittävästi, että pe ruste tehtäväkohtaisen palkan korotukselle syntyisi. Oheismateriaalina A) on kuntayhtymän organisaatiokaavio edellä kuva tuis ta vaihtoehdoista yk si ja kak si. Oheismateriaalina B) on palvelulinja joh ta jien lähim pien alaisten eli tu los yk si köi den päälliköiden tehtävienkuvat mo lem pien vaih to eh to jen pohjalta. Lisäksi oheismateriaalina C) on pal ve lu linja joh tajien

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus tehtävänkuva nykyisen hallintosäännön ja uuden yhty mä hal li tuk sessa käsitellyn hallintosäännön mukaan. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, 1) että Ikäihmisten palvelulinjajohtaja hoitaa sosi aa li työ- ja per he pal ve lu jen pal velulinjajohtajan hallinnon tehtävät ajalla ) että ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtäväkohtainen palkkaus on esi tyslis tan oheismateriaalissa esitetyn taulukon mukainen ajalla ) muuttaa sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtajan viran määräaikaisesti sosiaalityön tekijän viraksi Vi ran sijoituspaikka on aikuisten sosiaalityö- ja perhepalvelut. 4) julistaa avoimeksi sosiaalityöntekijän viran ajalle Sijoitus paikka on ai kuis ten so si aali työ- ja per hepal velut. Päälinjat tehtä vänkuvasta oheis ma te riaa lin mu kai sesti. Tuija Hassinen-Laine poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi, intressijäävi. Muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, Keskustelun edetessä kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan. 1) että Ikäihmisten palvelulinjajohtaja hoitaa sosiaalityö- ja perhepal velujen palvelulinjajohtajan hallinnon tehtävät ajalla ) että ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtäväkohtainen palkkaus on esityslistan oheismateriaalissa esitetyn taulukon mukainen ajalla Kohta 1 hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Kohta 2 hyväksyttiin seuraavasti: että ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtävä kohtaista palkkaa korotetaan 15 %:lla tehtävien olennaisten muutosten myötä ajalle Tuija Hassinen-Laine palasi kokoukseen.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Toimistosihteerin viran muuttaminen avopalveluohjaajan viraksi 19/01.01/2015 Yhtymähallitus 52 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja on viranhaltijapäätöksellään myöntänyt toimistosihteeri Sinikka Rantaselle eron al kaen Perusturvakuntayhtymä Akselin, sosiaalityö ja perhepalvelujen lin ja, aikuis sosiaalityön alueelle sijoitetusta toimistosihteerin (toimeentulotuen etuuskäsittely) virasta. Virka on sijoittunut Mynä mäen kunnanvirastolle. Toimeentulotukiasioiden hoitamisen vuoksi on irtisanoutuneelle viranhalti jalle palkattava kuitenkin sijainen lähinnä elo-syyskuun 2015 ajaksi. Jatkossa on kuitenkin tärkeää, että virka muutettaisiin avopalveluohjaajan viraksi ja täy tet täi siin so sio nomi amk tut kinnon suorittaneella henkilöl lä, koska toi meen tu lo tuesta an ne tun lain 14 a :n mukaan toimeentulotuki asiakkaalle tu lee jär jes tää mahdol li suus kes kus tella hen ki lökoh tai sesti so siaalityönte kijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeis tään seit semän ar ki päi vää sen jälkeen kun asia kas on tä tä pyytä nyt. Tällä hetkellä Mynämäen alueella toimii ainoastaan sosiaalityöntekijä, joka täyttää ko.lain vaati muk set. Avopalveluohjaajan toimen pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 6 :n mu kai nen pätevyys, joka tarkoittaa so sio nomi amk tai vastaava aiempaa ohjaaja tasoista tutkintoa. Avo pal ve lu oh jaa ja ku luu KVTES:n so si aa li huol lon vaa ti viin am mat ti teh tä viin, jo ka kä sittää so si aali sen tuen, oh jauk sen, kas vatuk sen ja kun tou tuk sen tehtä vät ja jon ka päte vyysvaati muk sena on sosionomi amk tai ai kai sempi opistoas tei nen tutkin to (04SOS050). Tä män mu kaan sijoit telu koh dassa a lin teh tävä koh tai nen palkka on alka en 2105,92. Perusturvakuntayhtymä Akselissa asiakkaita koskevia viranhaltijapäätök siä tekevälle avopalveluohjaajalle maksetaan tällä hetkellä tehtäväkohtai se na palkka na 2.617,42 /kk. Toimistosihteerin virkanimikkeen muut ta mi nen lisää ko konaispalkkakustannuksia nykyisestään ainoastaan 400 /vuosi, joka on myös huomioitu v talousarvion valmistelu yhteydes sä. Koska toimeentulotukiasiat ovat siirtymässä Kelalle, niin virka kannattaa täyttää nyt ainoastaan määräaikaisesti saakka. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää; 1. muuttaa sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjalle sijoitetun toimistosihteerin viran alkaen avopalveluohjaajan viraksi, jonka pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 6 :n mukainen pätevyys 2. julistaa viran haettavaksi ja täytettäväksi määräaikaisesti väliseksi ajaksi

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti sillä poikkeuksella, että virkanimik keeksi tulee sosiaaliohjaaja.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Terveyskeskuslääkärien palkkaryhmät ja tehtäväkohtaiset palkat Yhtymähallitus 53 Perusturvakuntayhtymä Akselin ohjausryhmä ja yhtymähallitus ovat aiem min määrittäneet kun ta yh ty män ter veys kes kus lää kä rien palk karyhmistä ja palkoista kokouksissaan ja Ohajusryhmä on kokouksessaan vahvistanut lääkäreitten palkkauksessa käytettävän jaottelun ja palkat seuraavasti: - eurolääkäri 4157,21 - erikoistumaton terveyskeskuslääkäri 4712,74 - erikoistunut terveyskeskuslääkäri ei vahvisteta tässä vaiheessa - ylilääkäri 800 /kk. Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt erikoistuneen terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5600 / kk. Eurolääkärinimitys ei enää ole käytössä, vaan nykyisin vastaavan tasoiset lääkärit ovat yleislääketieteen erityskoulutusta (YEK-vaihe) suorittavia lääkäreitä. Suomessa lääketieteen lisensiaatin perustutkinnon suorittaneilla YEK-vaiheen kesto on käy tän nos sä kak si vuot ta. Koulutuksesta vähintään yhdek sän kuu kaut ta tulee suorit taa lää kä rin tehtävissä yliopiston hyväksymässä terveys kes kuk sessa pal velus suh tees sa kuntaan tai kuntayhtymään ja vä hintään kuu si kuukaut ta lääkä rin tehtä vissä yliopiston hyvaksymässä sai raalassa. Lopun palvelun (9 kk) voi suorittaa sairaalassa tai terveyskes kuk sessa. Tästä palvelusta enintään kuusi kuukautta voi tehdä myös muussa yliopis ton hyväksymässä yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa terveyden huol lon laitoksessa tai yksikossä (esim. lääketieteellinen tutki mus). Myos va rusmiespalvelua tai ulkomailla suoritettua palvelua voidaan hyväksyä sen sisällön mukaan. YEK-vaiheen lääkärit tarvitsevat kliinisen uransa alkuvaiheessa merkittä västi ohjausta ja neuvontaa. Tuen tarve vähenee työ kokemuksen lisään tyessä. Nykyiset tehtäväkohtaiset palkat yllä mainituilla ryhmillä ovat: - YEK-vaiheen lääkäri 4440,96 - erikoistumaton terveyskeskuslääkäri 5034,41 - erikoistunut terveyskeskuslääkäri 5900,79 Pääsääntöisesti lääketieteen lisensiaatit suorittavat kahden vuoden YEK-vaiheen heti val mistumisensa jälkeen ja näin he nousevat tuon jäl keen kuntayhty män palkkaryhmään erikoistumaton terveyskeskuslääkäri. Yksittäistapauksissa YEK-vaiheen suorittaminen saattaa pitkittyä, jos lää käri jää valmistumisensa jälkeen pidempiaikaisesti työhön terveyskeskuk seen ennen sairaalapalvelujen suorittamista. Tällöinkin lääkärin työkoke mus ja osaaminen vuosien myötä lisääntyy, mutta hänen tehtäväkohtainen palkkansa ei nykyryhmittelyllä vastaa osaamisen lisääntymiseen. Ylilääkäri on selvitellyt yllä mainitun tilanteen korjaamismahdollisuuksia talous- ja henkilöstöpäällikkö Ta ru Ai hi sen se kä AKAVAN pääluottamus mies

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Sa ri Väi nö län kans sa. Osapuolien yhteisenä ehdotuksena on, että kuntayhtymän terveyskeskuslääkärien palkkaryhmiä lisätään yhdellä palk karyhmällä "YEK-vaiheen lääkäri, jolla on vähintään 4 vuoden kokemus terveyskeskuslääkärin työstä" ja, että kyseisen ryhmän tehtäväkohtainen palkka olisi 4782,69 / kk. Palkka olisi siis 5 % vähemmän kuin YEK-vai heen jo kokonaan suorittanut erikoistumaton terveyskeskuslääkäri saa. Esityksellä helpotetaan kokemusta omaavien, mutta vielä YEK-vaiheessa olevien lääkärien rekrytointia kuntayhtymään. Toisaalta palkkaero, joka edelleen jäisi eh do te tun ja erikoistumattoman terveyskes kuslääkärin välil le, mo ti voi lääkäreitä suorittamaan YEK-vaiheen loppuun. Mikäli yhtymähallitus päättää hyväksyä ehdotetun uuden palkkaryhmän, koskee se tällä hetkellä yhtä kuntayhtymästä työtä kysynyttä lääkäriä. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä sijaisina neljä YEK-vaiheen lääkäriä. Heillä kaikilla terveyskeskuskokemusta valmistumisen jälkeen on alle 1 vuosi. Mikäli yhtymähallitus hyväksyy päätösehdotuksen ovat tehtäväkohtaiset palkat seuraavat: - YEK-vaiheen lääkäri 4440,96 - YEK-vaiheen lääkäri, jolla on vä hintään 4 vuoden ko ke mus ter veys keskuslääkärin työstä 4782,69 - erikoistumaton terveyskeskuslääkäri 5034,41 - erikoistunut terveyskeskuslääkäri 5900,79 valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus päättää: 1) lisätä terveyskeskuslääkärien palkkaryhmiä yh del lä palk ka ryh mällä "YEK-vaiheen lääkäri, jolla on vä hintään 4 vuoden ko ke mus ter veys keskuslääkärin työstä" ja 2) määrätä kyseisen ryhmän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4782,69 / kk. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Yhtymähallitus 54 Perusturvakuntayhtymä Akselissa on ollut haettavana klo mennessä terveyskeskuslääkärin virka. Ilmoitus avoimesta virasta oli Lääkärilehdessä, Turun Sanomissa sekä päi väs tä alkaen myös Ak se lin www-sivuilla, Työ- ja elinkeinotoimiston www-si vuilla se kö kuntarekry-sivuilla. Määräaikaan mennessä terveyskeskuslääkärin virkaan oli kaksi (2) hakijaa:jalkanen Anna, Piikkiö ja Keränen Piia, Lieto. Kelpoisuusehtona terveyskeskuslääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Molemmat ha kijat täyt ti vät terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavan muodollisen kel poi suuden. Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman on haastatellut hakijat ja Valmistelijan esitys on, että terveyskeskuslääkärin vir kaan valitaan 4 kk:n koe ajal la Anna Jalkanen. Valitun on ennen toimen vas taanottamista toimi tettava hy väk syttävä lääkärintodistus terveydentilas taan. valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman Yhtymähallitus päättää, että Perusturvakuntayhtymä Akselin terveys keskuslääkärin virkaan valitaan 4 kk:n koeajalla Anna Jalkanen. Vali tun on ennen viran vas taanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkä rintodistus terveydentilas taan. Viran aloitusajankohta sovitaan erik seen tehtävässä virkamääräyk sessä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Yhtymähallitus 55 Perusturvakuntayhtymä Akselissa on ollut haettavana klo mennessä terveyskeskuslääkärin virka. Ilmoitus avoimesta virasta oli Lääkärilehdessä, Turun Sanomissa sekä päivästä alkaen myös Akselin www-sivuilla, Työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla sekö kuntarekry-sivuilla. Määräaikaan mennessä terveyskeskuslääkärin virkaan oli kaksi (2) hakijaa:jalkanen Anna, Piikkiö ja Keränen Piia, Lieto. Avoinna olleeseen terveys keskus ääkärin virkaan ehdotettiin yhtymähallitukselle valittavaksi Anna Jalkanen (Yh ). Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosään nössä 21 viran haku tode taan seuraavaa: "Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 mo mentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa il man hakumenette lyä 1. kun virka täytetään uudelleen sitä aikaisemmin ha keneiden asian omaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisa nouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloitta mispäivää 2. mikäli viran hakuajan mentyä umpeen, vapautuu vastaava virka kuin mikä on julistettu haettavaksi, voidaan myös tämä virka täyttää virkaa ha kenei den joukosta ilman uutta hakumenettelyä." Perusturvakuntayhtymä Akselissa on vapautunut hakua vastaava terveys keskuslääkä rin virka. Virka täytetään ilman uut ta hakume nettelyä auki ol lutta virkaa hakeneiden joukosta. Yhtymähallitus päättää, että Perusturvakuntayhtymä Akselin terveys keskuslääkärin virkaan valitaan Piia Keränen. 4 kk:n koeaikaa ei käytetä, kos ka valittu on jo edeltävästi työskennellyt kuntayhtymässä yli 4 kk:n ajan. Va li tun on en nen vi ran vas taan ot ta mis ta toi mi tet ta va hy väk syttä vä lääkä rin todistus ter vey dentilas taan. Vi ran aloi tus ajan kohta sovi taan erik seen tehtä vässä vir kamääräyk sessä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Irtisanoutuminen, Vire Yhtymähallitus 56 Osa-aikainen (40 %) terveyskeskuslääkäri Jenni Vire on jättänyt irtisa noutumisil moi tuk sen päivätyllä kirjeellä. Irtisanoutuminen ta pahtuu al kaen. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus hyväksyy irtisanoutumisen alkaen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 57 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen, Aalto Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Palkan määrittäminen Kuntayhtymän johtaja Hankintapäätös Seinäkkeitten hankinta työhuoneisiin Virtanen, Jalo nen, Nieminen ja Vikstedt, Ristimäki Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Toimistosihteerin virasta irtisanoutuminen, Ranta nen Si nikka Perheohjaajan valinta Lähihoitajan valinta Perheohjaajan palkan vahvistaminen Lähihoitajan palkan vahvistaminen Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Hankintapäätös Koivikkokujan toimintakeskuksen välttämätön kalus tohankinta/pesukone Sosiaalityön päällikkö perheiden sosiaaliset- ja psykososiaaliset palvelut Muu päätös Perheohjaajan sijaisuuden täyttäminen Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Irtisanoutuminen, Saarinen Hammaslääkärin viran täyttäminen Hammaslääkärin viran täyttäminen Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 58 Valvira Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta: Palvelujen tuottaja: Stella Kotipalvelut Oy. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: Stella Kotipalvelut Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, hakija: Tutoris Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, hakija: muutosloki Turku Ay. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, hakija: PlusTerveysOy Perusturvakuntayhtymä Akseliin on saapunut il moi tus yk si tyis ten sosiaali palvelujen tuottamisesta. Osakeyhtiö, Ilmoituksen teki jä/pal velujen tuot taja Re sum Lastensuojelupalvelut Oy, Orvokkikatu 7, Naantali. Yhteyshenkilö ilmoitusta vastaavassa asiassa ja liiketoiminnasta vastaa va hen ki lö Sanna Talvio, osoi te sama. Yksikössä työskentelevät henkilöt: Gauffin Katri, erikoissosiaalityöntekijä, Talvio Sanna, perhekuntouttaja. Toimialue: sosiaalityöntekijän palvelut, avomuotoinen perhekuntoutus, perhetyö, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta, sekä las ten suo jelun jäl kihoito. Henkilökunnan määrä yhteensä 3.Ilmoitus on uusi ilmoitus. Toimialueena Varsinais-Suomen aluieen kunnat. Toiminnan aloittamispäivä Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksia antaa lisäksi alue hallintovirastolle tiedoksi, että palvelutoiminnasta saapunut yksityis ten sosi aa lipalveluiden tuottamista koskeva ilmoitus täyttää annetussa laissa sää de tyt edellytykset. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 59 Ylilääkäri kertoi terveiset Kunnossa kaiken ikää tapahtumasta sekä teh dyistä ja suunnitelluista lää kä rien vastaanottotyön kehittämistoimista Akse lissa. Kuntayhtymän johtaja muistutti klo järjestettävästä ikäihmisten seminaarista. Puheenjohtaja muistutti järjestettävästä tilinpäätösinfosta ja seuraavasta kokouksesta, joka pidetään

30 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tietoisku Raision perhepalveluista Yhtymähallitus 60 Raision kaupungin perhepalvelujen uudistustyön tulokset ja vauhti ovat ol leet valtakunnallisesti poikkeuksellisia: muutamassa vuodessa perheneu volan jono on purettu, kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vähentynyt kolmanneksella ja rahaa lastensuojelussa on säästynyt jopa 1,5 miljoona euroa eli kuntalaiset saavat parempia perhepalveluja vähemmällä rahal la. Raision kaupungin tulosalueenjohtaja Mikko Hulkkonen on kutsuttu kertomaan yhtymähallitukselle Raision perhepalvelusta klo 17:15 alkaen. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Mikko Hulkkonen esitteli Raision kaupungin perhepalvelujen uudistamista yhtymähallitukselle ennen kokousta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

31 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Moisiokodin esimiehen nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien tarkistaminen 20/01.01/2015 Yhtymähallitus Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan virka vapautuu , kun vir kaa nykyisin hoitava Su sanna Lehtiranta siirtyy johtavan hoitajan virkaan ter veyspal ve lu lin jalle. Kuntayhtymässä on sosiaalihuoltolain mu kai sia asu mis pal velui ta/lai tos hoitoa tarjoavissa yksiköissä käytössä vastaavan sai raan hoi tajan ja vas taa van ohjaajan nimikkeitä. Nimike määräytyy sen mu kaan, on ko yk si kön esi miehellä sosiaali- vai terveydenhoitoalan koulutus. Molem mat kou lu tukset soveltuvat ikäihmisten palveluita järjestävään yksik köön. Jos mo lem mat koulutukset huomioidaan, saadaan todennäköi sesti enem män var teenotettavia hakijoita. Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimuksena on alun al kaen ollut laillistetun sairaanhoitajan tutkinto. Perusturvakuntayhtymä Ak selissa toimenkuva on kuitenkin muotoutunut vaativammaksi ja palkkaus kin on tarkistettu osastonhoitaja tasoiseksi yhtymähallituksen hyväksymässä palkkaratkaisussa. Tästä syystä olisi viran vapauduttua tar koituk senmukaista tarkistaa myös pätevyysvaatimukset vastaa maan toi men kuvaa. Nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien muutoksella ei oli si vai ku tusta palkkaukseen, koska palkkausmuutos on jo tehty. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Lai ne, p Yhtymähallitus päättää 1. että Moisiokodin esimiehen tehtäviin voidaan valita joko vastaava sairaanhoitaja tai vastaava ohjaaja 2. että Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan/ohjaajan pätevyydeksi määritetään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto Kohta 1 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kohta 2 lisättiin mainita ylempi korkeakoulututkinto: että Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan/ohjaajan pätevyydeksi määritetään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ylempi korkeakoulutut kinto

32 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät:43-45,49, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 46-48, 50-56, 61 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Moisiontie 18, Nousiainen Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot