PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus. Aika klo 18:05-19:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Uuden sosiaalihuoltolain aiheuttamat muutokset 86 talousarviorakenteeseen 47 Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja hinnat Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Vuosiraportti potilasasiamiespalvelun toteutumisesta 93 Perusturvakuntayhtymä Akselissa vuonna Kuntayhtymän johtajan sijaisen määrääminen Tehtävien uudelleen järjestely vuonna Toimistosihteerin viran muuttaminen avopalveluohjaajan viraksi Terveyskeskuslääkärien palkkaryhmät ja tehtäväkohtaiset palkat Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Irtisanoutuminen, Vire Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat Tietoisku Raision perhepalveluista Moisiokodin esimiehen nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien tarkistaminen 111

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Hillgren Olavi jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja poissa 51 käsitte lyn ajan, intressijää vi Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajoh taja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö sihteeri, poistui 50 käsittelyn ajaksi Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Löfstedt Maija Maskun hallintojohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja esittelijä, sihteeri 50 ajan Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Taru Aihinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Päivi Maisila Päivi Santalainen-Saaros Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa osoitteessa Moisiontie 18, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 43 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 44 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Maisila ja Päivi Santalainen-Saaros. Pöytäkirja tarkastetaan Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus 45 Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Yhtymähallitus hyväksyi esityslistan ja päätti ottaa ylimääräisenä asiana käsittelyyn 61 Moisiokodin esimiehen nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien tarkistaminen.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Uuden sosiaalihuoltolain aiheuttamat muutokset talousarviorakenteeseen Yhtymähallitus Uusi sosiaalihuoltolaki astuu voimaan Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta se kä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Lain tavoitteena on vähentää korjaavien lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta lastensuojelutyön oi kealla resursoinnilla ja ehkäiseviä palveluja lisäämällä. Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten kustannusten seurannan ja erit te lyn mah dol lis ta mi sek si so si aa li- ja per he palveluiden palvelulinjan kustannuspaikkarakennetta on syytä muut taa si ten, että lastensuojelun ja so siaali huoltolain mu kais ten tu kipal velui den kus tannukset on erotettavissa toisistaan. Tä mä edellyt tää kahden uu den kus tannuspaikan pe rustamista ja kahden jo ole massa ole van kus tan nus pai kan nimen muut tamista. Muu toksella ei ole vai kutusta määrära hoi hin tai jä senkuntien mak suosuuksiin. Valmistelija/lisätietoja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Yhtymähallitus päättää 1. Perustaa kustannuspaikat 2612 Avohuollon tukitoimet, ls 2615 Tukihenkilötoiminta, ls 2. Muuttaa kustannuspaikat 2611 ja 2014 seuraavasti 2611 Avohuollon tukitoimet, sos.hl Tukihenkilötoiminta, sos.hl. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja hinnat Yhtymähallitus 47 Uuden sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämä tön kotipalvelu alkaen. Kotipalvelua on oltava saatavilla ilman las tensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnys tä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille. Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua anne taan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vam man tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perus teella. Kotipalvelua ei anneta 1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta 2. Pelkkään siivoukseen 3. Pitkäkestoiseen lapsen päivittäiseen hoitoon 4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastusten vuoksi 5. Henkilökohtaiseen avun tarpeeseen (vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tarpeeseen) 6. Vanhempien työssä käymisestä johtuvaan lastenhoitotarpeeseen Sosiaalihuoltolain mukaisesta kotipalvelulusta voidaan perheeltä periä maksu. Tilapäishoidosta peritään käyntimaksu ja jatkuvasta ja säännölli sestä kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy käyntimää rän, perhekoon ja perheen tulojen mukaan. Yhtymähallitus on kokoukses saan määrittänyt jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidos ta perittävät maksut. Asiakasmaksulain 11 mukaan asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä kokonaan, mikäli perheen toimeentulon edellytykset huomioon ottaen siihen on syytä. Valmistelijat/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh , vastaava terveydenhoitaja Riitta Malmivaara puh tai sosiaalityön päällikkö Pirjo Junnila puh Yhtymähallitus päättää, 1. että kotipalvelun myöntämisen kriteerejä ovat 1. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia 2. Äidin raskauden aikaiset vaikeudet 3. Vanhemman yllättä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä 4. Vanhemman uupuminen 5. Vaikea elämäntilanne 6. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen 7. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen 8. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus että lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisesta tilapäisestä kotipalve lusta pe ri tään maksua seuraavasti käynnin pituus maksun suuruus / käynti 0-2 tuntia 12,40 / käynti yli 2-5 tuntia 31,00 / käynti yli 5-8 tuntia 49,60 / käynti 3. että lapsiperheiden jatkuvasta ja säännöllisesti 3 kk tai yli 3 kk annettavasta ko ti pal ve lus ta ( 4 kertaa tai enemmän kuukaudessa) peritään maksu yhty mä halli tuksen hyväksymän taulukon mukaisesti. Kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kohta 3 hyväksyttiin vuosiluvun muutoksella seuraavasti: 3. että lapsiperheiden jatkuvasta ja säännöllisesti 3 kk tai yli 3 kk annettavasta kotipalvelusta ( 4 kertaa tai enemmän kuukaudessa) peritään maksu yhtymähallituksen hyväksymän taulukon mukaisesti.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Turvapuhelinpalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on päättänyt luopua omasta turvapuhelinpalvelusta alkaen ja ohjannut pal ve lua tar vit se vat asiak kaat käyt tämään Medivire Hoiva Oy:n (nykyisin Mainiovire Oy) palveluita. Sosiaaliohjaaja Leena-Maija Virtanen on selvittänyt turvapuhelun vastaa mista hälytyskeskukselta ja sieltä on todettu STM:n ohjei siin vedoten, et tä hä ly tyskes kus ei vastaa puhe luihin ja kunnan tulee mää rit tää sopimusaut taja. Paikalliset sairaankuljetusyritykset ovat erikoissairaanhoidon yksiköitä ja heidän hälytykset tapahtuu hälytyskeskuksen kautta. Yritykset eivät vuo den 2015 alus ta voi ot taa toi min taan sa tur va pu he lin hä ly tys käyntejä. Toi nen sairaan kulje tusyri tys on irti sa nonut kuntayhtymän alueen turvapuhelinhälytyskäynnit syys kuussa Turvapuhelinpalvelu käsittää kokonaisuuden johon kuuluu: - turvapuhelinlaite - asennuspalvelu - hälytyspäivystys - auttamiskäynnit asiakkaiden luona Auttamiskäyntejä oli ajalla yhteensä 151 kpl. Näis tä klo välisenä aikana oli 37 kpl ja klo: yhteensä 55 kpl. Vasteajat puolesta tunnista tuntiin. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei mak sa tur vapuhelin toiminnoista vaan palvelun hankkija. Mainiovire Oy ei pysty tällä hetkellä tuottamaan auttamis käyn te jä My nä mäen alueella. Nämä auttamiskäynnit siirtyivät sairaankulje tus yri tyk sel tä väliaikaisesti ko tihoidolle. Auttamiskäynnit Nousiaisten ja Mas kun alueelta siirtyvät vuo den 2015 alus ta pois sairaankuljetusyrityksel tä. Mainiovire Oy:n kanssa on toimittu Mynämäen kunnan kanssa vuo den 2008 so pi muk sen pohjalta, jota on laajennettu koskemaan koko kun tayhty mää. So pi muk sessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Palveluntuottaja Esperi on valmis nopealla aikataululla ottamaan tur vapuhelinpalvelut hoi dettavaksi kuntayhtymän alueella sisältäen auttamis käynnit. Pe rus tur va kuntayhtymä Akseli ohjaa turvapuhelin asiakkaat sovi tulle palve lun tuot ta jalle eikä kuntayhtymälle muodostu tästä kuluja. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) irtisanoa kuntayhtymälle siirtyneen turvapuhelinpalvelun sopimuk sen Mainiovire Oy:n kanssa välittömästi 2) solmia Palveluntuottaja Esperin kanssa turvapuhelinpalvelun sopi muk sen alkaen kahden vuoden sopimuksella ja yhden vuoden optiol la (2+1).

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Mainio Vire Oy on päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oikaisua hankintapäätökseen. Ennen yhtymähallituksen irtisanomispäätöstä oli Mainio Vireen edustaja ilmoittanut puhelimitse kunta yhtymän avopalveluiden päällikkö Hanna Laineelle, ettei Mainio Vire pysty toimittamaan turvapuhelin auttamistoimintaa. Mainio Vire ei ole siten pysty nyt lupaamaan kuntayhtymän alueen asiak kaille kattavaa turvapuhelinpal velua. Päätökseen kohtaan 2 jäi kirjausvirhe. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei hanki tur vapuhelinpalveluja vaan opastaa asiakkaita nii den palvelujen tuottajien pii riin, jotka tuottavat turvapuhelinpalveluja kunta yhtymän alueella. Oheismateriaalina on Mainio Vireen Oy oikaisuvaatimus. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää 1) kumota Yh 193 päätöksen ja 2) palauttaa asian uudelleen valmisteluun helmikuun kokoukseen Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus 48 Avopalveluiden päällikkö Hanna Laine ja ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine ovat neuvotteleet sekä Mainio Vire Oy:n edustajien et tä Esperin turvapuhelintoimintojen ostajan Stella kotipalvelut Oy:n edus tajan kanssa parhaan ratkaisun aikaan saamiseksi kuntayhtymän alueen turvapuhelinpalveluiden järjestämiseksi. Tavoitteena on ratkaisu, joka tur vaa asiakkaiden kohtuuhintaiset auttamiskäynnit ympärivuorokautisesti, ta kaa asuk kaille toimivat laitteet ja ympärivuorokautisen päivystyksen sekä joustavat asen nukset. Mainio Vire Oy on antanut tarjouksen turvapuhelin toimintojen sa muuttami seksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Liite 1 Mainio Vire Oy:n tarjous Mainio Vireen antama tarjous pitää sisällään ympärivuorokautisen päivystyksen 24 H vuoden jokaisena päivänä

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus auttamiskäyntien suorittaminen joka päivä klo välillä vuokralaitteiden toimittamisen turvapuhelinasennukset, noudot sekä avaimen kuittaaminen auttajalle Perusturvakuntayhtykä Akseli järjestäisi turvapuhelinhälyytyksiin liittyvät auttamiskäynnit joka päivä klo oman henkilökunnan toimesta. Mainio Vire Oy tarjoaa palvelut seuraavilla hinnoilla hälyytysvalvonta 24 H 2,77 /kk Laitevuokra 9,72 /kk Hälyytysvalmiusmaksu 20,00 /kk perusturvapalvelu yhteensä 32,49 /kk GSM-sovitin tarvittaessa (jos ei puhelinlinjaa 7,40 /kk uusille asiakkaille GSM-sovitin + liittymä 13,00 Lisäranneke 5,55 /kk avustuskäynti /kerta 45,00 /kerta asennus-/noutomaksu /kerta (alv ,00 /kerta %) Mainio Vire Oy varaa oikeuden sijoittaa avaimet keskitetysti yhteen kiinteään kuntayhtymän osoittamaan paikkaan, joka palvelee auttamistoimintaa keskeisellä sijainnilla ja johon avainsäilytys voidaan turvalli sesti sijoittaa. Palvelu veloitetaan asakkaalta toteutuneen mukaisesti kerran kuukaudes sa jälkikäteen Mainio Vire Oy:n toimesta. Perusturvakuntayhtymä Akseli veloittaa asiakasta päiväaikaan tapahtuvista auttamiskäynneistä. Sosiaaliohjaaja välittää tilauksen uudesta asiakkaasta sähköpostilla. Mai nio Vire sopii asiakkaan/omaisen kanssa laite-asennuksen ajankohdasta. Nykyisten asiakkaiden palvelut muuttuvat automaattisesti vastaamaan uut ta käytäntöä alkaen, elleivät asiakkaat ilmoita, että he eivät halua liittyä palveluun. Mikäli palvelua jatkavien asiakkaiden määrä jää nykytaos ta (tällä hetkellä 142 asiakasta) kohtuuttoman alhaiselle tasolle (50 % tai vähemmän), varaa Mainio Vire Oy oikeuden harkita tapauskohtaisesti, to teuttaako se esitetyn palvelumallin. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä Mainio Vire Oy:n tarjouksen turvapuhelin käytänteiden muutta misesta alkaen. 2. että kuntayhtymän kotihoidon avustuskäynneistä pe ri tään 10 / ker ta alkaen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Vuosiraportti potilasasiamiespalvelun toteutumisesta Perusturvakuntayhtymä Akselissa vuonna 2014 Yhtymähallitus 49 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), myöhemmin potilaslaki, astui voimaan Potilaslaki velvoittaa, että jokaisella terveyden huollon toimintayksiköllä tulee olla nimetty potilasasiamies, joka neuvoo, avustaa ja ohjaa potilasta sekä tiedottaa potilaan oikeuksista. Potilasasia miehen tehtäväalue on määritelty potilaslaissa. Perusturvakuntayhtymä Akselilla on sopimus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa potilasasiamiespalveluista. Sairaanhoitopiirin potilasmies Päivi Parjanen on toimittanut liitteenä 2 ole van vuosiraportin potilas asiamiespalvelujen toteutumisesta Perusturvakun tayhtymä Akselissa vuonna Vuosiraportin mukaan kokonaisyhteydenottojen lukumäärä vuonna 2014 on säi ly nyt ai kai sem pien vuo sien ta sol la. Uutena asiana lasten ja nuorten avohoi topal ve luista tuli muu tamia yh tey denottoja, liittyen neuvolapalvelui hin, terapiaan ja ham mashoi toon. Hoi don saatavuus mietitytti kaikenikäisiä asiak kaita. Valmistelija/lisätietoja: terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuosiraportin potilasasiamiespalvelun toteutumisesta Perusturva kuntayhtymä Akselissa vuonna Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan sijaisen määrääminen Yhtymähallitus 50 Voimassa olevan hallintosäännön 17 :ssä Kuntayhtymän johtajan ja pal ve lulinjajohtajien sijaisten määrääminen todetaan, että yhtymähallitus mää rää sijaiset edellä tarkoitettuihin tehtäviin. Yhtymähallitus on päättänyt, että kuntayhtymän johtajan si jaise na toimii palvelulinjajohtaja Marita Pettersson. Yhtymähalli tus on päättänyt hyväksyä Marita Petterssonin irtisanoutumisen alkaen eläk keel le siirtymisen johdosta. Petterssonin vuosilomat alkavat ja tästä syystä kuntayhtymän johtajan sijaisen määrää minen on ajankohtais ta. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii ta lous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen alkaen Taru Aihinen poistui asian käsittelyn ajaksi, intressijäävi. Timo Tolppanen toimi sihteerinä tämän pykälän ajan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Taru Aihinen palasi kokoukseen.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tehtävien uudelleen järjestely vuonna / /2014 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja on jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 aikana. Saman vuoden keväällä eläk keelle siir tyy myös kuntayhtymän terveyspalvelujen palvelulinjalta joh ta va hoi ta ja. Lisäksi Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarviossa vuo del le 2015 on mai nit tu, et tä ke hit tä mis asian tun tijan toimi päättyy Vuoden 2015 talousarvion mukaisesti yhtymä hallitukselle tuodaan pää tet täväk si, kuinka palvelulinjajohtajan virka täyte tään ja kuin ka ke hit tä mis asian tunti jan teh tä vät hoidetaan jatkossa. Esityslistan oheismateriaalina on suunnitelma koskien palvelulinjajohta jan, joh ta van hoitajan ja kehittämisasiantuntijan tehtävien uudelleen järjes telyä. Oheismateriaalin mukaisen ehdotuksen mukaan kuntayhtymän hal linnolli sen henkilökunnan määrä vähenee kahdella. Suunnitelman toteutta minen edellyttää johtavan hoitajan viran auki julistamista. Hallintosäännön 21 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtä vänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Hallintosäännön 15 :n mu kaisesti yh ty mä hal li tus täyt tää pal ve lu lin jo jen johta jien välit tö mien alais ten vi rat kunta yhty män joh ta jan esi tyk ses tä. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; palvelulinja joh taja Tuija Hassinen-Laine, p Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, ja 2. julistaa haettavaksi johtavan hoitajan viran. Tuija Hassinen-Laine poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. ( interssijäävi). Yhtymähallitus päätti yksimielisesti - palauttaa suunnitelman tehtävien uudelleenjaosta uuteen valmisteluun - julistaa haettavaksi johtavan hoitajan viran Tuija Hassinen-Laine palasi kokoukseen.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtajan tehtävien järjestelemisen osal ta on asiaa valmisteltu seuraavasti; - pidetty ja yhteiset linjajohtajien ja sosiaalityö- ja perhepalvelulinjan esimiesten väliset pa la ve rit - valmisteltu sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjan esimiesten päivitetyt toimenkuvat ja sitä koskevat tarkennetut toimenkuvat sekä ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtäväkuva - sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja on antanut oman ehdotuksensa tehtävien järjestämisen osalta Puheterapeuttien ja toimintaterapeu tin mahdollista siirtämistä terveydenhuoltolinjalle esityksen tekijä perustelee lisäksi seuraavasti; - puheterapeutit ja toimintaterapeutti sekä alueen sosiaalityön päällikkö Pir jo Junnila ovat tuoneet itse joko kir jal li ses ti tai suul li sesti esille toi veen terveydenhuoltolinjalle siirtämisestä alueella tarvittavan ja siihen liitty vän asi antun ti juu den saamisen vuoksi - sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan vuoden 2015 määrärahavarauksina puhe- ja toimin taterapian palvelut olisivat nettona esitetyn määrärahasiirron osalta yh teensä ainoastaan euroa ja alueelle siirtyvän henkilöstön määrä 3 henkilöä. Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjajohtaja on henkilökohtaisesti jo ottanut aiemmin johtoryhmän yhteydessä esille puheterapeuttien ja toi min ta te rapeutin mahdollista siirtoa koskevan asian esille ja li säk si ottanut nyt myös asiasta yhteyttä linjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman niin. Esityslistan oheismateriaalina lähetetään asiaan liittyvää val mis te lu ma teriaalia. Osa valmistelumateriaalista kuten toimenkuvat tehtäväluetteloi neen ovat näh tä vil lä ko kouk ses sa. Valmistelija/lisätiedot; palvelulinjajohtajat Marita Pettersson, p ja Tuija Hassinen-Laine, p ja sosiaalityön päälliköt Pir jo Junnila, p ja Raija Vienonen. p ja vastaa va terveydenhoitaja Riitta Malmivaara, p Yhtymähallitus päättää tehtävien järjestelyiden osalta seuraavaa: 1. merkitsee valmistelua koskevan materiaalin tiedoksi 2. päättää, että sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohta jan hallin non tehtävät hoitaa välisenä aikana ikä ih mis ten pal ve lulinjajohtaja 3. päättää, että mahdollinen puhe- ja toimintaterapiatoi min to jen siir toa koskeva asia kä sitellään jatkovalmis te lun jälkeen yhtymähallituksen kokouk sessa

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus toukokuussa päättää, et tä sekä ikäihmisten palvelulinjajohtajan että sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan esimiesten tehtäväkohtaiset palkat kä si tel lään maaliskuun 2015 kokouksessa. 5. päättää, että yhtymähallitukselle tehdään erillinen esitys uuden sosiaalihuol to lain mu kai seen lin jo jen vä li sen yh teistyön tiivistämiseen ja sosiaali työja per he palve lujen lin jan so si aali työ tä koskevaan kehittämistyöhön palkattavasta henkilöstä tehtävänkuvineen (vapautuva sosi aali työ- ja per hepal velu jen lin ja joh ta jan virka). Tuija Hassinen-Laine poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana jäsen Päivi Maisila esitti asiaa uudelleen valmistelta vaksi seuraavaan kokoukseen. Ehdotusta kannattivat jäsenet Päivi Santalainen-Saaros, Matti Karjalainen ja Merja Saastamoinen. Puheenjohtaja totesi, että Päivi Maisilan esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus 51 ( ) Perusturvakuntayhtymä Akselin organisaatiosta ja tehtävienkuvista on käy ty keskusteluja yhtymähal li tuk sen pu heen johta jis ton se kä linjajohtajien kanssa vuoden 2014 aika na. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisia teh tä vien uudel leen järjestelyjä, joissa on huo mioitu palvelulinjajohtajan elä köi ty mi nen sekä poh dit tu myös mahdollista sote-ratkaisua. Yhtymähallituksen kokouksen aikaan ei sote-ratkaisu ollut vie lä tiedos sa. Maaliskuun alkupuolella tuli tieto, että perustuslakivaliokun ta ei puol la so si aali- ja terveysvaliokunnan uutta sote-mallia. Sote-päätökset teh dään uudessa hallituksessa eduskuntavaalien jälkeen. Sosiaali- ja ter veys mi nisteriö on ilmoittanut, että se jatkaa so te-uu dis tuk sen val mis te lua. Jat ko valmis telun kan nalta on vält tä mä töntä tehdä vir ka valmis te luna riittävä sel vitys vaih toeh doista, joilla pe rus tuslaki valio kun nan linjaus ten mukaan voi daan edetä ja saavut taa uu dis tuksen ta voit teet. Turun kaupungin hyvinvointipalvelut (aiemmin sosiaali- ja terveystoimi) on jaoteltu palvelukokonaisuuksiin, jotka ovat: perhe- ja sosiaalipalvelut, ter veyspal velut ja vanhus- ja vammaispalvelut. Rakenne muistuttaa Perus tur va kunta yhtymä Akselin kokonaisuutta. Perusturvakuntayhtymä Akseli aloit ti toi mintansa vuonna 2011 ja jäsenkuntien sosiaalitoimi liittyi kuntayh ty mään vuo den 2013 alusta. Organisaatio on edelleen hyvin nuori, eikä tällä het kel lä ole syy tä muo ka ta sen organisaatiorakennetta, vaan kehittää sen tuottamia pal veluja. Eräät muu tok set so si aali- ja ter veys alalla ovat olleet näkyvissä jo jonkin aikaa; lai tos hoi dosta siir ry tään yhä enem män ko din omaiseen hoitoon, yk si tyissekto ri ja voittoa tuot tamat to mien jär jestö jen se kä säätiöi den muo dos tama kol mas sektori tule vat enemmän jul kisen sek torin rinnal le sekä se, että asiakkai den aktii vi suus li sääntyy. Ny kyisen kun tayhtymän organi saa tion toimin nan

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus tulee huo mioida nämä näky mät ja kes kittyä näiden palvelu jen ke hittä miseen. Sosiaalihuoltolain uudistuk sen yhteydessä puhuttiin painopisteen muutoksesta, kun pal veluita tulee tarjota matalla kynnyksellä, ennen kuin ongelmat ennättä vät krii siytyä. Sosiaalihuoltolaki ja siihen sisältyvä painopis teen muutos edellyt tää lukuisia toimenpiteitä, kuten resurssien uudelleen kohdenta mista, hen ki löstön osaamisesta huolehtimista, laajan monialaisen yhteis työn var mista mista ja asiakkaille tiedottamista. Sosiaalihuoltolaki ja muut muutokset aiheuttavat organisaatioissa jatkuvan ke hittämisen velvoitteen. Nämä ovat toiminnallisia muutoksia mutta myös mahdollisuuksia. Perusturvakuntayhtymä Akselin muutosten pohdinnoissa on palattava asian alkulähteille eli tehtävien uudelleen järjestelyyn tilan teessa, jossa organisaation henkilökunnassa on tapahtunut eläköity mis tä. Asia on tiivistetty kah teen vaih to eh toon: 1) yhtymähallitus julistaa sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohta jan viran avoimeksi alkaen ja virka on voimassa toistaiseksi tai 2) yhtymähallitus päättää, että sosiaalityö- ja perhepalvelujen palve lu lin ja johta jan hallinnon tehtävät hoitaa ikäihmisten palvelulinjajohtaja määräai kaisesti vuo den 2016 loppuun ja sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelu linjalle palkataan uusi määräaikainen sosiaalityöntekijä Ikäihmisten palvelulinjajohtaja on valmis hoitamaan so si aa li työ- ja per he palve lu jen pal ve lu lin ja joh tajan hallintosäännön mukaiset teh tä vät ajalla Sosiaalityön päälliköt toivat pidetyssä palaverissa esiin sen, että uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntiin ja kuntayhtymiin kehittä mis työ hön asiantuntemusta. Tähän tehtävään palkattavan sosiaalityöntekijän avul la voitaisiin toimintaa viedä eteenpäin ja saa da si ten parempaa pal ve lua kun talai sil le. Tälle vaihtoehdoksi esitettiin myös ul ko puo lista asiantuntijaostopalvelua. Pe rustur va kunta yhty mä Ak selin pal veluk sessa ei täl lä het kellä ole henki löä, jolla olisi riittävä sosiaali työn tuntemus ja työaika edel lä mai nit tuun ke hittä mis työ hön. Vaihtoehdossa kaksi ikäihmisten palvelulinjajohtajan vastuu ja tehtävien vaativuus lisääntyisi mer kittävästi hänen ottaessaan hoidettavakseen myös toi sen pal velu linja johta jan tehtävät. Vastaavissa tilanteissa, joissa viranhal tija on ot tanut hoi taak seen myös toisen osaston esimiestehtävät, on aikai sem min koro tettu teh tävä koh taista palk kaa 15 %:lla (YH , YH ja YH ). Vaih to eh toon kak si si sältyy uuden so si aa li työn teki jän viran perustaminen, jo ka jakaisi so si aali työn pääl li köiden vas tuuta mm. uu den sosi aali huoltolain mu kaisista tehtä vistä. Uu den sosiaali työnte kijän vi ran myötä ei sosiaalityön päälliköi den tehtä vien määrä, vaativuus tai vastuu lisääntyisi niin merkittävästi, että pe ruste tehtäväkohtaisen palkan korotukselle syntyisi. Oheismateriaalina A) on kuntayhtymän organisaatiokaavio edellä kuva tuis ta vaihtoehdoista yk si ja kak si. Oheismateriaalina B) on palvelulinja joh ta jien lähim pien alaisten eli tu los yk si köi den päälliköiden tehtävienkuvat mo lem pien vaih to eh to jen pohjalta. Lisäksi oheismateriaalina C) on pal ve lu linja joh tajien

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus tehtävänkuva nykyisen hallintosäännön ja uuden yhty mä hal li tuk sessa käsitellyn hallintosäännön mukaan. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus päättää, 1) että Ikäihmisten palvelulinjajohtaja hoitaa sosi aa li työ- ja per he pal ve lu jen pal velulinjajohtajan hallinnon tehtävät ajalla ) että ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtäväkohtainen palkkaus on esi tyslis tan oheismateriaalissa esitetyn taulukon mukainen ajalla ) muuttaa sosiaali- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtajan viran määräaikaisesti sosiaalityön tekijän viraksi Vi ran sijoituspaikka on aikuisten sosiaalityö- ja perhepalvelut. 4) julistaa avoimeksi sosiaalityöntekijän viran ajalle Sijoitus paikka on ai kuis ten so si aali työ- ja per hepal velut. Päälinjat tehtä vänkuvasta oheis ma te riaa lin mu kai sesti. Tuija Hassinen-Laine poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi, intressijäävi. Muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, Keskustelun edetessä kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan. 1) että Ikäihmisten palvelulinjajohtaja hoitaa sosiaalityö- ja perhepal velujen palvelulinjajohtajan hallinnon tehtävät ajalla ) että ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtäväkohtainen palkkaus on esityslistan oheismateriaalissa esitetyn taulukon mukainen ajalla Kohta 1 hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. Kohta 2 hyväksyttiin seuraavasti: että ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtävä kohtaista palkkaa korotetaan 15 %:lla tehtävien olennaisten muutosten myötä ajalle Tuija Hassinen-Laine palasi kokoukseen.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Toimistosihteerin viran muuttaminen avopalveluohjaajan viraksi 19/01.01/2015 Yhtymähallitus 52 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja on viranhaltijapäätöksellään myöntänyt toimistosihteeri Sinikka Rantaselle eron al kaen Perusturvakuntayhtymä Akselin, sosiaalityö ja perhepalvelujen lin ja, aikuis sosiaalityön alueelle sijoitetusta toimistosihteerin (toimeentulotuen etuuskäsittely) virasta. Virka on sijoittunut Mynä mäen kunnanvirastolle. Toimeentulotukiasioiden hoitamisen vuoksi on irtisanoutuneelle viranhalti jalle palkattava kuitenkin sijainen lähinnä elo-syyskuun 2015 ajaksi. Jatkossa on kuitenkin tärkeää, että virka muutettaisiin avopalveluohjaajan viraksi ja täy tet täi siin so sio nomi amk tut kinnon suorittaneella henkilöl lä, koska toi meen tu lo tuesta an ne tun lain 14 a :n mukaan toimeentulotuki asiakkaalle tu lee jär jes tää mahdol li suus kes kus tella hen ki lökoh tai sesti so siaalityönte kijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeis tään seit semän ar ki päi vää sen jälkeen kun asia kas on tä tä pyytä nyt. Tällä hetkellä Mynämäen alueella toimii ainoastaan sosiaalityöntekijä, joka täyttää ko.lain vaati muk set. Avopalveluohjaajan toimen pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 6 :n mu kai nen pätevyys, joka tarkoittaa so sio nomi amk tai vastaava aiempaa ohjaaja tasoista tutkintoa. Avo pal ve lu oh jaa ja ku luu KVTES:n so si aa li huol lon vaa ti viin am mat ti teh tä viin, jo ka kä sittää so si aali sen tuen, oh jauk sen, kas vatuk sen ja kun tou tuk sen tehtä vät ja jon ka päte vyysvaati muk sena on sosionomi amk tai ai kai sempi opistoas tei nen tutkin to (04SOS050). Tä män mu kaan sijoit telu koh dassa a lin teh tävä koh tai nen palkka on alka en 2105,92. Perusturvakuntayhtymä Akselissa asiakkaita koskevia viranhaltijapäätök siä tekevälle avopalveluohjaajalle maksetaan tällä hetkellä tehtäväkohtai se na palkka na 2.617,42 /kk. Toimistosihteerin virkanimikkeen muut ta mi nen lisää ko konaispalkkakustannuksia nykyisestään ainoastaan 400 /vuosi, joka on myös huomioitu v talousarvion valmistelu yhteydes sä. Koska toimeentulotukiasiat ovat siirtymässä Kelalle, niin virka kannattaa täyttää nyt ainoastaan määräaikaisesti saakka. Valmistelija/lisätiedot: linjajohtaja Marita Pettersson, p Yhtymähallitus päättää; 1. muuttaa sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjalle sijoitetun toimistosihteerin viran alkaen avopalveluohjaajan viraksi, jonka pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 6 :n mukainen pätevyys 2. julistaa viran haettavaksi ja täytettäväksi määräaikaisesti väliseksi ajaksi

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti sillä poikkeuksella, että virkanimik keeksi tulee sosiaaliohjaaja.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Terveyskeskuslääkärien palkkaryhmät ja tehtäväkohtaiset palkat Yhtymähallitus 53 Perusturvakuntayhtymä Akselin ohjausryhmä ja yhtymähallitus ovat aiem min määrittäneet kun ta yh ty män ter veys kes kus lää kä rien palk karyhmistä ja palkoista kokouksissaan ja Ohajusryhmä on kokouksessaan vahvistanut lääkäreitten palkkauksessa käytettävän jaottelun ja palkat seuraavasti: - eurolääkäri 4157,21 - erikoistumaton terveyskeskuslääkäri 4712,74 - erikoistunut terveyskeskuslääkäri ei vahvisteta tässä vaiheessa - ylilääkäri 800 /kk. Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt erikoistuneen terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5600 / kk. Eurolääkärinimitys ei enää ole käytössä, vaan nykyisin vastaavan tasoiset lääkärit ovat yleislääketieteen erityskoulutusta (YEK-vaihe) suorittavia lääkäreitä. Suomessa lääketieteen lisensiaatin perustutkinnon suorittaneilla YEK-vaiheen kesto on käy tän nos sä kak si vuot ta. Koulutuksesta vähintään yhdek sän kuu kaut ta tulee suorit taa lää kä rin tehtävissä yliopiston hyväksymässä terveys kes kuk sessa pal velus suh tees sa kuntaan tai kuntayhtymään ja vä hintään kuu si kuukaut ta lääkä rin tehtä vissä yliopiston hyvaksymässä sai raalassa. Lopun palvelun (9 kk) voi suorittaa sairaalassa tai terveyskes kuk sessa. Tästä palvelusta enintään kuusi kuukautta voi tehdä myös muussa yliopis ton hyväksymässä yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa terveyden huol lon laitoksessa tai yksikossä (esim. lääketieteellinen tutki mus). Myos va rusmiespalvelua tai ulkomailla suoritettua palvelua voidaan hyväksyä sen sisällön mukaan. YEK-vaiheen lääkärit tarvitsevat kliinisen uransa alkuvaiheessa merkittä västi ohjausta ja neuvontaa. Tuen tarve vähenee työ kokemuksen lisään tyessä. Nykyiset tehtäväkohtaiset palkat yllä mainituilla ryhmillä ovat: - YEK-vaiheen lääkäri 4440,96 - erikoistumaton terveyskeskuslääkäri 5034,41 - erikoistunut terveyskeskuslääkäri 5900,79 Pääsääntöisesti lääketieteen lisensiaatit suorittavat kahden vuoden YEK-vaiheen heti val mistumisensa jälkeen ja näin he nousevat tuon jäl keen kuntayhty män palkkaryhmään erikoistumaton terveyskeskuslääkäri. Yksittäistapauksissa YEK-vaiheen suorittaminen saattaa pitkittyä, jos lää käri jää valmistumisensa jälkeen pidempiaikaisesti työhön terveyskeskuk seen ennen sairaalapalvelujen suorittamista. Tällöinkin lääkärin työkoke mus ja osaaminen vuosien myötä lisääntyy, mutta hänen tehtäväkohtainen palkkansa ei nykyryhmittelyllä vastaa osaamisen lisääntymiseen. Ylilääkäri on selvitellyt yllä mainitun tilanteen korjaamismahdollisuuksia talous- ja henkilöstöpäällikkö Ta ru Ai hi sen se kä AKAVAN pääluottamus mies

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Sa ri Väi nö län kans sa. Osapuolien yhteisenä ehdotuksena on, että kuntayhtymän terveyskeskuslääkärien palkkaryhmiä lisätään yhdellä palk karyhmällä "YEK-vaiheen lääkäri, jolla on vähintään 4 vuoden kokemus terveyskeskuslääkärin työstä" ja, että kyseisen ryhmän tehtäväkohtainen palkka olisi 4782,69 / kk. Palkka olisi siis 5 % vähemmän kuin YEK-vai heen jo kokonaan suorittanut erikoistumaton terveyskeskuslääkäri saa. Esityksellä helpotetaan kokemusta omaavien, mutta vielä YEK-vaiheessa olevien lääkärien rekrytointia kuntayhtymään. Toisaalta palkkaero, joka edelleen jäisi eh do te tun ja erikoistumattoman terveyskes kuslääkärin välil le, mo ti voi lääkäreitä suorittamaan YEK-vaiheen loppuun. Mikäli yhtymähallitus päättää hyväksyä ehdotetun uuden palkkaryhmän, koskee se tällä hetkellä yhtä kuntayhtymästä työtä kysynyttä lääkäriä. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä sijaisina neljä YEK-vaiheen lääkäriä. Heillä kaikilla terveyskeskuskokemusta valmistumisen jälkeen on alle 1 vuosi. Mikäli yhtymähallitus hyväksyy päätösehdotuksen ovat tehtäväkohtaiset palkat seuraavat: - YEK-vaiheen lääkäri 4440,96 - YEK-vaiheen lääkäri, jolla on vä hintään 4 vuoden ko ke mus ter veys keskuslääkärin työstä 4782,69 - erikoistumaton terveyskeskuslääkäri 5034,41 - erikoistunut terveyskeskuslääkäri 5900,79 valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus päättää: 1) lisätä terveyskeskuslääkärien palkkaryhmiä yh del lä palk ka ryh mällä "YEK-vaiheen lääkäri, jolla on vä hintään 4 vuoden ko ke mus ter veys keskuslääkärin työstä" ja 2) määrätä kyseisen ryhmän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4782,69 / kk. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Yhtymähallitus 54 Perusturvakuntayhtymä Akselissa on ollut haettavana klo mennessä terveyskeskuslääkärin virka. Ilmoitus avoimesta virasta oli Lääkärilehdessä, Turun Sanomissa sekä päi väs tä alkaen myös Ak se lin www-sivuilla, Työ- ja elinkeinotoimiston www-si vuilla se kö kuntarekry-sivuilla. Määräaikaan mennessä terveyskeskuslääkärin virkaan oli kaksi (2) hakijaa:jalkanen Anna, Piikkiö ja Keränen Piia, Lieto. Kelpoisuusehtona terveyskeskuslääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Molemmat ha kijat täyt ti vät terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavan muodollisen kel poi suuden. Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman on haastatellut hakijat ja Valmistelijan esitys on, että terveyskeskuslääkärin vir kaan valitaan 4 kk:n koe ajal la Anna Jalkanen. Valitun on ennen toimen vas taanottamista toimi tettava hy väk syttävä lääkärintodistus terveydentilas taan. valmistelija/lisätiedot: terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman Yhtymähallitus päättää, että Perusturvakuntayhtymä Akselin terveys keskuslääkärin virkaan valitaan 4 kk:n koeajalla Anna Jalkanen. Vali tun on ennen viran vas taanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkä rintodistus terveydentilas taan. Viran aloitusajankohta sovitaan erik seen tehtävässä virkamääräyk sessä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Yhtymähallitus 55 Perusturvakuntayhtymä Akselissa on ollut haettavana klo mennessä terveyskeskuslääkärin virka. Ilmoitus avoimesta virasta oli Lääkärilehdessä, Turun Sanomissa sekä päivästä alkaen myös Akselin www-sivuilla, Työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla sekö kuntarekry-sivuilla. Määräaikaan mennessä terveyskeskuslääkärin virkaan oli kaksi (2) hakijaa:jalkanen Anna, Piikkiö ja Keränen Piia, Lieto. Avoinna olleeseen terveys keskus ääkärin virkaan ehdotettiin yhtymähallitukselle valittavaksi Anna Jalkanen (Yh ). Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosään nössä 21 viran haku tode taan seuraavaa: "Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 mo mentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa il man hakumenette lyä 1. kun virka täytetään uudelleen sitä aikaisemmin ha keneiden asian omaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta virkaan valitun irtisa nouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloitta mispäivää 2. mikäli viran hakuajan mentyä umpeen, vapautuu vastaava virka kuin mikä on julistettu haettavaksi, voidaan myös tämä virka täyttää virkaa ha kenei den joukosta ilman uutta hakumenettelyä." Perusturvakuntayhtymä Akselissa on vapautunut hakua vastaava terveys keskuslääkä rin virka. Virka täytetään ilman uut ta hakume nettelyä auki ol lutta virkaa hakeneiden joukosta. Yhtymähallitus päättää, että Perusturvakuntayhtymä Akselin terveys keskuslääkärin virkaan valitaan Piia Keränen. 4 kk:n koeaikaa ei käytetä, kos ka valittu on jo edeltävästi työskennellyt kuntayhtymässä yli 4 kk:n ajan. Va li tun on en nen vi ran vas taan ot ta mis ta toi mi tet ta va hy väk syttä vä lääkä rin todistus ter vey dentilas taan. Vi ran aloi tus ajan kohta sovi taan erik seen tehtä vässä vir kamääräyk sessä. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Irtisanoutuminen, Vire Yhtymähallitus 56 Osa-aikainen (40 %) terveyskeskuslääkäri Jenni Vire on jättänyt irtisa noutumisil moi tuk sen päivätyllä kirjeellä. Irtisanoutuminen ta pahtuu al kaen. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus hyväksyy irtisanoutumisen alkaen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 57 Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen, Aalto Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Lähihoitajan työsopimussuhteen täyttäminen Palkan määrittäminen Kuntayhtymän johtaja Hankintapäätös Seinäkkeitten hankinta työhuoneisiin Virtanen, Jalo nen, Nieminen ja Vikstedt, Ristimäki Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Toimistosihteerin virasta irtisanoutuminen, Ranta nen Si nikka Perheohjaajan valinta Lähihoitajan valinta Perheohjaajan palkan vahvistaminen Lähihoitajan palkan vahvistaminen Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Hankintapäätös Koivikkokujan toimintakeskuksen välttämätön kalus tohankinta/pesukone Sosiaalityön päällikkö perheiden sosiaaliset- ja psykososiaaliset palvelut Muu päätös Perheohjaajan sijaisuuden täyttäminen Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Irtisanoutuminen, Saarinen Hammaslääkärin viran täyttäminen Hammaslääkärin viran täyttäminen Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Henkilöstösiirto Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 58 Valvira Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta: Palvelujen tuottaja: Stella Kotipalvelut Oy. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: Stella Kotipalvelut Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, hakija: Tutoris Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, hakija: muutosloki Turku Ay. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, hakija: PlusTerveysOy Perusturvakuntayhtymä Akseliin on saapunut il moi tus yk si tyis ten sosiaali palvelujen tuottamisesta. Osakeyhtiö, Ilmoituksen teki jä/pal velujen tuot taja Re sum Lastensuojelupalvelut Oy, Orvokkikatu 7, Naantali. Yhteyshenkilö ilmoitusta vastaavassa asiassa ja liiketoiminnasta vastaa va hen ki lö Sanna Talvio, osoi te sama. Yksikössä työskentelevät henkilöt: Gauffin Katri, erikoissosiaalityöntekijä, Talvio Sanna, perhekuntouttaja. Toimialue: sosiaalityöntekijän palvelut, avomuotoinen perhekuntoutus, perhetyö, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta, sekä las ten suo jelun jäl kihoito. Henkilökunnan määrä yhteensä 3.Ilmoitus on uusi ilmoitus. Toimialueena Varsinais-Suomen aluieen kunnat. Toiminnan aloittamispäivä Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksia antaa lisäksi alue hallintovirastolle tiedoksi, että palvelutoiminnasta saapunut yksityis ten sosi aa lipalveluiden tuottamista koskeva ilmoitus täyttää annetussa laissa sää de tyt edellytykset. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus 59 Ylilääkäri kertoi terveiset Kunnossa kaiken ikää tapahtumasta sekä teh dyistä ja suunnitelluista lää kä rien vastaanottotyön kehittämistoimista Akse lissa. Kuntayhtymän johtaja muistutti klo järjestettävästä ikäihmisten seminaarista. Puheenjohtaja muistutti järjestettävästä tilinpäätösinfosta ja seuraavasta kokouksesta, joka pidetään

30 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Tietoisku Raision perhepalveluista Yhtymähallitus 60 Raision kaupungin perhepalvelujen uudistustyön tulokset ja vauhti ovat ol leet valtakunnallisesti poikkeuksellisia: muutamassa vuodessa perheneu volan jono on purettu, kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vähentynyt kolmanneksella ja rahaa lastensuojelussa on säästynyt jopa 1,5 miljoona euroa eli kuntalaiset saavat parempia perhepalveluja vähemmällä rahal la. Raision kaupungin tulosalueenjohtaja Mikko Hulkkonen on kutsuttu kertomaan yhtymähallitukselle Raision perhepalvelusta klo 17:15 alkaen. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Mikko Hulkkonen esitteli Raision kaupungin perhepalvelujen uudistamista yhtymähallitukselle ennen kokousta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

31 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Moisiokodin esimiehen nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien tarkistaminen 20/01.01/2015 Yhtymähallitus Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan virka vapautuu , kun vir kaa nykyisin hoitava Su sanna Lehtiranta siirtyy johtavan hoitajan virkaan ter veyspal ve lu lin jalle. Kuntayhtymässä on sosiaalihuoltolain mu kai sia asu mis pal velui ta/lai tos hoitoa tarjoavissa yksiköissä käytössä vastaavan sai raan hoi tajan ja vas taa van ohjaajan nimikkeitä. Nimike määräytyy sen mu kaan, on ko yk si kön esi miehellä sosiaali- vai terveydenhoitoalan koulutus. Molem mat kou lu tukset soveltuvat ikäihmisten palveluita järjestävään yksik köön. Jos mo lem mat koulutukset huomioidaan, saadaan todennäköi sesti enem män var teenotettavia hakijoita. Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimuksena on alun al kaen ollut laillistetun sairaanhoitajan tutkinto. Perusturvakuntayhtymä Ak selissa toimenkuva on kuitenkin muotoutunut vaativammaksi ja palkkaus kin on tarkistettu osastonhoitaja tasoiseksi yhtymähallituksen hyväksymässä palkkaratkaisussa. Tästä syystä olisi viran vapauduttua tar koituk senmukaista tarkistaa myös pätevyysvaatimukset vastaa maan toi men kuvaa. Nimikkeen ja pätevyysvaatimuksien muutoksella ei oli si vai ku tusta palkkaukseen, koska palkkausmuutos on jo tehty. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Lai ne, p Yhtymähallitus päättää 1. että Moisiokodin esimiehen tehtäviin voidaan valita joko vastaava sairaanhoitaja tai vastaava ohjaaja 2. että Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan/ohjaajan pätevyydeksi määritetään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto Kohta 1 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kohta 2 lisättiin mainita ylempi korkeakoulututkinto: että Moisiokodin vastaavan sairaanhoitajan/ohjaajan pätevyydeksi määritetään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ylempi korkeakoulutut kinto

32 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät:43-45,49, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 46-48, 50-56, 61 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Moisiontie 18, Nousiainen Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä 2 on esitys palkkakoreiksi lukien.

Esityslistan liitteenä 2 on esitys palkkakoreiksi lukien. Yhteistyötoimikunta 44 07.12.2016 Yhteistyötoimikunta 60 20.12.2016 Yhteistyötoimikunta 6 21.02.2017 55 28.02.2017 156 30.08.2017 Tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkakorien määrittäminen 103/01.02.00/2016,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle

Sairaanhoitaja Marja-Leena Kantolan hakemus palkattomasta työlomasta ajalle Kuntayhtymähallitus 11 17.01.2012 Kuntayhtymähallitus 162 04.12.2012 Kuntayhtymähallitus 152 29.10.2013 Kuntayhtymähallitus 160 02.12.2014 Kuntayhtymähallitus 159 17.11.2015 Sairaanhoitaja n hakemus palkattomasta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot