Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja Bergholm Tapio Jäsen Kuntsi Eva Jäsen Ovaska Joanna Jäsen Pyykkönen Maija-Liisa Jäsen Winha-Järvinen Merja Jäsen Heikkilä Eija JUKO työntekijöiden edustaja Hjelt Kaisa JHL työntekijöiden edustaja Muut osallistujat: Kanerva Hans Valtuuston I varapuheenjohtaja Heikkilä Hannu Kuntayhtymän johtaja Laurila Hannu Talous- ja hallintojohtaja Vilppula Janne Kuoman edustaja Allekirjoitukset ja Juha Salo Hannu Laurila Hannu Heikkilä puheenjohtaja sihteeri sihteeri Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Allekirjoitukset Eva Kuntsi Joanna Ovaska Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Tarja Mero

2 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 22 Irtisanoutuminen kuntayhtymän johtajan virasta 5 23 Kuntayhtymän johtajan palkka ja työsuhde-edut 6 24 Talous- ja hallintojohtajan viran muuttaminen talouspäällikön 7 viraksi ja viran auki julistaminen 25 Eron myöntäminen Jari Fagerlundille yhtymähallituksen 9 varajäsenyydestä ja yhtymähallituksen varajäsenen valitseminen 26 Keravan kirjaston vuokrasopimuksen siirto 10 Laurea-ammattikorkeakoululle 27 Työnantajan edustajien valinta yhteistoimintaelimeen 12 kaudelle Keudan kansainvälisyyssuunnitelma alkaen Reklamaatio sisustajan ammattitutkinnon järjestämisestä 15 Keudan aikuisopistossa 30 Tiedoksi 17

3 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yh Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eva Kuntsi ja Joanna Ovaska.

5 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Irtisanoutuminen kuntayhtymän johtajan virasta 312/ /2014 Yh Kuntayhtymän johtaja Hannu Heikkilä on siirtymässä eläkkeelle suunnitelman mukaan Uusi kuntayhtymän johtaja aloittaa työnsä Elokuussa Heikkilällä on sekä työ- että lomapäiviä. Viranhoidon joustavan vaihtumisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että uusi ja vanha kuntayhtymän johtaja ovat muutaman päivän töissä yhtä aikaa. Elokuun alussa kuntayhtymän johtajan päätös- ja toimivalta siirtyvät uudelle kuntayhtymän johtajalle Hannu Laurilalle. Irtisanoutuminen kuntayhtymän johtajan virasta liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää myöntää Hannu Heikkilälle eron kuntayhtymän johtajan virasta alkaen. Esitän samalla, että yhtymähallitus päättää Heikkilän työsuhde- ja palkkaetujen jatkuvan ennallaan saakka Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

6 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan palkka ja työsuhde-edut 312/ /2014 Yh Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän johtajan hakuprosessin yhteydessä valintaa val mis tele va toimikunta linjasi kuntayhtymän johtajan palkan palkka- pyyn töjen pohjalta siten, että kuntayhtymän johtajalle maksetaan palkkaa /kk. Palkkaan sisältyy mahdollisuus ottaa käyttöön vapaa au toetu. Autoedun arvo vähentää rahapalkkaa autoedun verotusarvon ver ran. Esitän, että yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtaja Hannu Lau ri lan kokonaispalkan olevan alkaen /kk ja että ko ko nais palk kaan sisältyy autoetu. Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymän johtajalla on mahdollisuus hankkia maksimissaan euron arvoinen auto. Hankinta tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Talous- ja hallintojohtaja Hannu Laurila poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä toimi kuntayhtymän johtaja Hannu Heikkilä.

7 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtajan viran muuttaminen talouspäällikön viraksi ja viran auki julistaminen 140/ /2015 Yh Kuntayhtymän nykyinen talous- ja hallintojohtaja Hannu Laurila va littiin yhtymähallituksen kokouksessa kuntayhtymän joh tajan virkaan lukien. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista tarkastella auki lai tet ta van vi ran toimenkuvaa ja toisaalta myös nimikettä. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintasäännön mukaan ta lous- ja hallintojohtajan ottaa yhtymähallitus. Yhtymähallitus päättää myös viran auki julistamisesta. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan yh ty mä hal li tus vahvistaa johtavien viranhaltijoiden toimenkuvat, tehtä vät ja työnjaon. Toimintasäännössä määrätään yhtymähallituksen hy väk sy män organisaation toiminnasta sekä johtavien ja eräiden mui den viranhaltijoiden/tilivelvollisten vastuualueesta, tehtävistä ja rat kai su val las ta. Toi min ta sään nös sä määrätään hallintosääntöä tarken ta vas ti toi mi val las ta henkilöstöasioissa. Henkilöstön teh tä vä kuvauk set tar ken ne taan erikseen tehtävissä toimenkuvauksissa. Liitteenä on alustava ehdotus talouspäällikön vastuualueesta ja ratkai su val las ta. Mikäli talous- ja hallintojohtajan virka muutetaan talous pääl li kön viraksi, aiheuttaa se muutoksia kuntayhtymän voi massa oleviin ohjeisiin ja sääntöihin. Hallintosäännön ja toi min ta sään nön muu tok set tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi elo-syys kuun ko kouk seen. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan vir ka suh teeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Ha ku ai ka on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnal li set ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulu tus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kun ta yh tymän päättämällä tavalla. Lisäksi viran täytössä tulee noudattaa kunta yh ty män rekrytointiohjetta (liite). Yleisesti vastaavissa tehtävissä toimivilta edellytetään soveltuvaa ylem pää korkeakoulututkintoa, vankkaa käytännön kokemusta mo nipuo li sis ta ja vastuullisista taloushallinnon tehtävistä. Hyvää osaa mista ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta, verotuksesta, rahoituksesta ja vakuutuksista.

8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, jo ka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja sil loin täyt tää kelpoisuusehdot. Virkasuhteen yleisistä perusteista sää detään kunnallisen viranhaltijalain 6 :n mukaan pe rus tus lais sa. Li säksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen sää det ty tai kun tayh ty män päättämä erityinen kelpoisuus. Kunnallisen viranhaltijalain 8 :n mukaan virkasuhteeseen otet taessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta al ka vas ta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Talouspäällikön virka pyritään täyttämään alkaen, siten et tä hakuilmoitus julkaistaan ja että haku päättyy Va lin ta tehtäisiin yhtymähallituksen kokouksessa Hakuilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa, Kes ki-uusi maa lehdessä, Kuntalehdessä sekä Kuntarekryssä. Kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden valinnassa käytetään aina apu na ulkopuolista henkilöarviointia. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää 1) muuttaa talous- ja hallintojohtajan viran talouspäällikön viraksi alkaen 2) julistaa talouspäällikön viran avoimeksi 3) nimeää talouspäällikön valintaa valmistelevan työryhmän 4) valtuuttaa valintaa valmistelevan työryhmän määrittämään viran tar kem mat kelpoisuusehdot ja laatimaan hakuilmoituksen sekä va lit se maan haastateltavat ja henkilöarviointeihin lähetettävät Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouk ses sa. Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys. Lisäksi yhtymähallitus nimesi talouspäällikön valintaa valmistelevaan työryhmään seuraavat henkilöt: Juha Salo, Maija-Liisa Pyykkönen, Hans Kanerva, Riitta Narko ja Hannu Laurila.

9 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Eron myöntäminen Jari Fagerlundille yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja yhtymähallituksen varajäsenen valitseminen 10/ /2013 Yh Yhtymähallituksen varajäsen Jari Fagerlund on lä het tämäl lään sähköpostilla pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan kou lu tus kunta yh ty män yhtymähallituksen varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muu ton vuoksi (sähköposti liitteenä). Jari Fagerlund on ollut Joan na Ovaskan varajäsen. Uutta yhtymähallituksen jäsentä valittaessa on otettava huomioon ta sa-ar vo lain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee ta sa-ar vo lain 4.2, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä valtuus toa lukuun ottamatta tulee olla sekä naisia että miehiä kum piakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jä se niä ja varajäseniä siten, että lain mukaisen kiintiön on to teu dutta va sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Jari Fagerlundille myönnetään ero Keski-Uudenmaan kou lu tuskun ta yh ty män yhtymähallituksen varajäsenyydestä 2) yhtymävaltuusto valitsee varajäsenen Keski-Uudenmaan kou lutus kun ta yh ty män yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toi mi kaudek si. Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

10 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keravan kirjaston vuokrasopimuksen siirto Laurea-ammattikorkeakoululle 119/ /2015 Yh Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea) on ollut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) vuokralaisena Keuda-talossa (Keskikatu 3) sen valmistumisesta eli vuodesta 1999 asti. Sen lisäksi Laurea on toiminut Keravan kaupunginkirjastossa sijaitsevissa tiloissa, jotka sen on edelleen vuokrannut Keudalta. Laurea on asteittain luopumassa Keuda-talon käytöstä ja keskittää aluepalvelukeskuksen toiminnan kirjaston tiloihin. Tiloihin sijoittuu mm. digitiimi ja siellä on mahdollista järjestää koulutusta ja hanketyöskentelyä. Laurean kirjastotoiminta tilassa loppuu näillä näkymin vuoden 2016 keväällä. Keudalla ei ole intressiä kirjaston tilojen käytön suhteen. Keravan kaupunginkirjaston vuonna 2003 valmistuneet tilat on vuokrattu allekirjoitetun yhteistyösopimuksen nojalla. Siinä rakennukseen osoitetaan noin 250 m 2 tilaa Keudalle ja 270 m 2 Laurealle. Sopimuksen mukaan Laurea ja Keuda maksoivat 30 vuoden pääomavuokran kerralla ko. tiloista. Käytännössä Laurea on hallinnut tiloja yksin ja maksanut Keudalle sen osuuden käytöstä kuukausivuokraa. Vastaavasti Keuda on laskuttanut edelleen Keravan kaupungin laskuttaman kiinteistön ylläpitovuokran ja siivouksen. Keskustelussa Laurean kanssa on tullut esiin mahdollisuus, jossa Keudan Keravan kaupungin kanssa tehty sopimus kirjaston tilasta siirrettäisiin Laurealle. Tämä yksinkertaistaisi sopimusrakennetta. Käytännössä tämä toteutuisi niin, että Laurea maksaa Keudalle sen kertamaksuna suorittamasta pääomavuokrasta poistamattoman arvon, joka on tällä hetkellä noin euroa. Siirto voisi mahdollisesti tapahtua jo kesäkuun aikana. Ratkaisulla vähennettäisiin tarpeetonta laskunkäsittelyn byrokratiaa molemmassa organisaatiossa. Keravan kaupungin kanssa solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa sopimuksen siirron Keudan ja Laurean välillä ilman erillistä Keravan kaupungin hyväksyntää.

11 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Keravan kaupungin kanssa solimitun ja Keravan kirjaston tiloja koskevan vuokrasopimuksen siirron Laureaammattikorkeakoululle 2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan sopimaan siirron ajankohdasta ja yksityiskohdista Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

12 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Työnantajan edustajien valinta yhteistoimintaelimeen kaudelle / /2015 Yh Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja kun ta yh ty mis sä on säädetty laissa (laki työnantajan ja henkilöstön vä li ses tä yhteistoiminnasta kunnissa /449). Kes ki-uu denmaan koulutuskuntayhtymä ja pääsopijajärjestöjä edustavat pai kal liset alayhdistykset ovat sopineet menettelytapasopimuksella lakia täy den tä vis tä yhteistoiminnan periaatteista. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintamenettelyn tar koi tuk se na on edistää kuntayhtymän perustehtävän toteuttamista se kä parantaa henkilökunnan työmotivaatiota ja työelämän laatua an ta mal la henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyh tei sö ään koskeviin päätöksiin jo uusien suunnitelmien val mis te luvai hees sa. Yhteistoimintaa toteutetaan organisaation kaikilla ta soilla. Yhteistoimintaelimessä on 10 jäsentä, joista on 3 työnantajan ja 7 hen ki lös tön edustajia. Lisäksi yhteistoimintaelimen toimintaan voi osallistua lain 3 :n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja. Lisäksi yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän joh ta jalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Työnantajan edustajat nimeää yhtymähallitus ja henkilöstön edus tajat pääsopijajärjestöt tai niiden paikalliset alayhdistykset. Yh teis työeli men toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan vuorotellen työnantajan ja työntekijöiden edustajista. Pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Työnantaja nimeää toimikunnalle sihteerin kuntayhtymän pal ve lukses sa olevista henkilöistä. Nyt toiminnassa olevan yhteistoimintaelimen toimikausi päättyy Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus nimeää työnantajan edustajiksi yh teistoimintaeli meen toimikaudeksi ammattiopiston reh to rin, henkilöstön kehittämispäällikön sekä kuntayhtymän johtajan Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

13 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keudan kansainvälisyyssuunnitelma alkaen 145/ /2015 Yh Kuntayhtymällä on ollut yhtymähallituksen (hyväksytty) hyväksymä kan sain vä li syys suun ni tel ma vuosille Se ei enää kaikilta osin ole ollut ajantasalla eikä Keudan nykyisten strategisten päämää rien mukainen. KV-ohjausryhmä puheenjohtajanaan aikuisopiston rehtori Riitta Narko on päivittänyt Keudan kansainvälisyyssuunnitelman. Kan sain vä lisyys suun ni tel ma linjaa Keudan kansainvälistymistä yh ty mä stra tegian strategiset päämäärät huomioon ottaen. Kuntayhtymän joh to ryh mä on käsitellyt suunnitelman ja osaltaan hyväk sy nyt sen. Suunnitelman mukaan Keudan kansainvälisyystoiminnan perustana on eurooppalaiset laadunhallinnan periaatteet (EQAVET) sekä euroop pa lai nen tutkintojen viitekehys (EQF). Opintosuoritusten siir tojär jes tel mä (ECVET) on käytössä kaikessa kansainvälisessä liik kuvuu des sa. Toiminnan tavoitteena on kaikkien tulosalueiden ja toi mialo jen kansainvälisyystoiminnan edistäminen. Keudalla on kansainvälisyyskoordinaattori ja kan sain vä li syys as sistent ti, joiden tehtävänä on koko Keudan kansainvälisen toiminnan koor di noin ti, ohjaus ja neuvonta, tiedotus, hanketoiminta ja sen seuran ta sekä Keudan kv-verkostoyhteistyö. Keudan tulosalueilla, toi mialoil la ja koulutusyksiköillä on vastuu kansainvälisyystoiminnan kehit tä mi ses tä ja käytännön toiminnan organisoimisesta. Keudan kansainvälisyystoiminnan kohdemaina ovat ensisijaisesti Poh jois maat ja muut EU-/ETA-maat. Toimintaa laajennetaan stra tegia kau den aikana kansallisten verkostojen kautta em. alueiden ul kopuo lel le. Keudan kansainvälisyystoimintaa toteutetaan monessa muo dos sa ja hyö dyn tä mäl lä monipuolisesti eri ra hoi tus muo to ja. Suunnitelman mukaan Keudan kansainvälisyystoiminnan keskeiset pro ses sit kuvataan ja määritellään toiminnan vastuut, sekä laaditaan yh tei set kansainvälisyystoiminnan lomakkeet, toimintaohjeet ja seuran nan mittarit. Keuda toimittaa kansainvälisen liikkuvuuden tilastot Kansainvälisen liik ku vuu den ja yhteistyön keskukseen (CIMO) kerran vuodessa. Sen lisäksi Keuda asettaa tavoitteet ja seuraa kan sain vä li syys toimin nan laatua ja määrää niille asetetuilla mittareilla.

14 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keudasta on vuosittain lähtenyt kansainväliseen työssäoppimiseen opiskelijaa. Järjestämillemme työssäoppimisjaksoille on vas taa vas ti tullut vuosittain ulkomaista opiskelijaa. Tar koitus on edelleen hieman kasvattaa opiskelijavaihdon määrää. Liikkuvuustilasto vuosilta on liitteenä. Keudan kansainvälisyyssuunnitelma alkaen on liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän kan sainvä li syys suun ni tel man noudatettavaksi alkaen liitteen mukaisesti. Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

15 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Reklamaatio sisustajan ammattitutkinnon järjestämisestä Keudan aikuisopistossa 141/ /2015 Yh Keudan aikuisopiston sisustajan ammattitutkintoon valmistavan koulu tuk sen opiskelijat (arvioitu koulutusaika ) ovat lähettäneet Keudan yhtymähallituksen jäsenille ja kun ta yh tymän johtajalle osoitetun reklamaation. Reklamaatio koskee si sus tajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja tut kin to ti lai suuksien järjestämisen epäkohtia Keudan aikuisopistossa. Rek la maa tiokir je ja sen liitteet ovat liitteenä. Liitteet: tutkinnon perusteet (LIITE1), kaavio lähipäivien ja kau tu mises ta (LIITE2), muistio viimeisimmästä keskustelutilaisuudesta (LIITE3) sekä kirjeenvaihto Risto Aspin kanssa liittyen opis ke li joi den parannusehdotuksiin ja tutkinnon rakenteeseen (LII- TE4) Reklamaatio kirjeessään opiskelijat tuovat esiin kuusi havaittua epäkoh taa sekä esittävät niihin korjausvaatimuksensa. Opiskelijat esit tävät myös huolensa siitä, että pystyvätkö he suoriutumaan tut kin to tilai suuk sis ta ja pystyykö Keudan aikuisopisto ylipäätään jär jes tämään heille tutkintotilaisuuksia. Opiskelijat esittävät kirjeessään myös kak si toivetta: "Toiveenamme on valmistua jouluun 2015 mennessä kuten Keuda alun pe rin meille kertoi." "Toivomme että saamme jatkossa riittävän laadukasta valmistavaa kou lu tus ta siten että pystymme suorittamaan tarvittavat tutkinnon osat, valmistumme ja voimme hakeutua töihin sisustusalalle." Keudan aikuisopistolta on pyydetty vastine ko. opiskelijoiden rek lamaa tion vuoksi. Vastineessaan (liitteenä) aikuisopiston rehtori Riitta Nar ko ja toi mi ala pääl lik kö Risto Asp vastaavat opiskelijoiden esit tämiin epä koh tiin ja lisäksi toteavat mm. seuraavaa: "Keudan aikuisopisto on aloittanut Sisustajan ammattitutkintoon valmis ta van koulutuksen tammikuussa 2014, jolloin ensimmäinen ryhmä aloitti opintonsa. Toinen ryhmä otettiin sisään syksyllä Opis ke li joi ta ryhmissä on tällä hetkellä 14 ja 13. Sisustajat 1. ryhmä val mis tuu vuoden 2015 loppuun mennessä ja Sisustajat 2. ryhmä ke vään 2016 loppuun mennessä. Tutkintotilaisuuksien järjestämiseksi Keudan aikuisopisto anoi tutkin non järjestämislupaa alan tutkintotoimikunnalta. Tut kin to toi mikun ta hyväksyi järjestämissuunnitelman, mutta pyysi täydennyksiä ar vioi ji na toimiviin henkilöihin. Näyttötutkintojen arviointi tapahtuu 3-kan nas sa, jolloin mukana ovat työnantajien, työntekijöiden ja opetus alan edustajat. Koko prosessi kesti erittäin pitkään ja tut kin to toimi kun nal la on erittäin tiukat kriteerit henkilöistä, jotka voivat toimia ar vioi ji na. Järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa tehtiin viimein "

16 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aikuisopiston vastineen mukaan ryhmän valmistava koulutus on loppu nut ja näyttösuunnitelmat on tehty sekä niiden toteuttaminen on me neil lään. Yksi opiskelija on jo suorittanut koko tutkinnon ja työl listy nyt. Kaikkien opiskelijoiden tutkintotilaisuudet on suunniteltu pi dettä väk si vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteenvetona vastineessa todetaan, että reklamaatiossa mainitut sei kat on jo joko hoidettu kuntoon tai niiden korjaamiseksi on tehty suun ni tel ma. Järjestämissopimuksen saaminen on mahdollistanut sel kei den, aikataulutettujen suunnitelmien tekemisen tutkinnon suorit ta mi sek si. Lisäksi tiedottamista on jäntevöitetty, joten tiedonkulun puut tees ta johtuneet epäselvyydet korjaantunevat tämän myötä. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus 1) merkitsee Keudan aikuisopiston vastineen tiedoksi 2) edellyttää, että vastineessa esitettyjä korjaavia toimenpiteitä noudatetaan. Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouk ses sa. Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

17 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tiedoksi Yh Tulos- ja toimialueiden esimiesten viranhaltijapäätökset ajalta Merkittiin tiedoksi.

18 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Muutoksenhaku, valitusosoite ja muutoksenhaku hankinta-asioissa Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 20, 21, 25 ja 30 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 22, 23, 24, 26, 27, 28 ja 29 Hallintolainkäyttölain 5 /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Kirjaamo, Yhtymähallitus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pykälät: 22, 23, 24, 26, 27, 28 ja 29 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu ylei sesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito distuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi kaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

19 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Pykälät: - Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valittajan antama valtakirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

20 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN KÄSITELTÄVÄKSI (HAKEMUSOSOITUS) Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (356/1995) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/ 1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (1247/ 1997) 9 a. (Valituskielto ei estä valittamasta sillä perusteella, että päätös on esimerkiksi kuntalain vastainen.) Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Telekopio: Pykälät: - Asian saattaminen markkinaoikeuteen Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjes tön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se jota asia koskee tai muu julki sista hankinnoista annetun lain 9 a :ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkina oikeuden käsiteltäväksi ja käyttää asiassa puhevaltaa. Markkinaoikeus ei käsittele hakemusta, joka koskee julkisista hankin noista annetun lain 2 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yksi kön hankintamenettelyä, jos han kinta liittyy asetuksessa määriteltyyn peruspalvelutoimintaa (asetus kynnysarvot ylittävistä vesi-, energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 381/ 1998) ja han kinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi. Hakijan on ennen hake muksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoi tettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hake mus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun eh dokas tai tarjoaja on saanut kirjalli sesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpai lun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattami sesta markkinaoikeu den käsiteltäväksi (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen kä sittelyä. Tarjoa jien katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakir jan lähet tämisestä. Markkinaoikeuden käytettävissä olevista seuraamuksista on säädetty 9 :ssä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee hakijan vaatimukset ja nii den pe rusteet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, hakemuk sessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet tava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutetta vaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus sii tä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään 14. päivänä tarjouskilpai lusta sulkemista koskevan ratkaisun tai tarjouskilpailua koskevan päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos vireillepanoajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkina oikeudel le ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vireillepanoajan päättymistä. Lisätietoja (esim. hankintasopimuksen tekemisajankohta) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 226 eu roa.

21 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Tiedoksianto Pöytäkirjan nähtävänäpito Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi: Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) asianosaisille Annettu postin kuljetettavaksi, pvm./ tiedoksiantaja:

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Peltola-rakennus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Peltola-rakennus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2016 1 Yhtymähallitus Aika 13.01.2016 klo 17:30-18:40 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Peltola-rakennus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää Osallistujat

Lisätiedot

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck

Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 11.6.2014 nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Maarit Flinck Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 Yhtymähallitus Aika 24.04.2014 klo 17:30-18:50 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot