Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät: Salo Juha Puheenjohtaja Bergholm Tapio Jäsen Kuntsi Eva Jäsen Ovaska Joanna Jäsen Pyykkönen Maija-Liisa Jäsen Winha-Järvinen Merja Jäsen Heikkilä Eija JUKO työntekijöiden edustaja Hjelt Kaisa JHL työntekijöiden edustaja Muut osallistujat: Kanerva Hans Valtuuston I varapuheenjohtaja Heikkilä Hannu Kuntayhtymän johtaja Laurila Hannu Talous- ja hallintojohtaja Vilppula Janne Kuoman edustaja Allekirjoitukset ja Juha Salo Hannu Laurila Hannu Heikkilä puheenjohtaja sihteeri sihteeri Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Allekirjoitukset Eva Kuntsi Joanna Ovaska Pöytäkirja yleisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä nähtävänä Aika, paikka ja todistaja Tarja Mero

2 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 22 Irtisanoutuminen kuntayhtymän johtajan virasta 5 23 Kuntayhtymän johtajan palkka ja työsuhde-edut 6 24 Talous- ja hallintojohtajan viran muuttaminen talouspäällikön 7 viraksi ja viran auki julistaminen 25 Eron myöntäminen Jari Fagerlundille yhtymähallituksen 9 varajäsenyydestä ja yhtymähallituksen varajäsenen valitseminen 26 Keravan kirjaston vuokrasopimuksen siirto 10 Laurea-ammattikorkeakoululle 27 Työnantajan edustajien valinta yhteistoimintaelimeen 12 kaudelle Keudan kansainvälisyyssuunnitelma alkaen Reklamaatio sisustajan ammattitutkinnon järjestämisestä 15 Keudan aikuisopistossa 30 Tiedoksi 17

3 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yh Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yh Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eva Kuntsi ja Joanna Ovaska.

5 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Irtisanoutuminen kuntayhtymän johtajan virasta 312/ /2014 Yh Kuntayhtymän johtaja Hannu Heikkilä on siirtymässä eläkkeelle suunnitelman mukaan Uusi kuntayhtymän johtaja aloittaa työnsä Elokuussa Heikkilällä on sekä työ- että lomapäiviä. Viranhoidon joustavan vaihtumisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että uusi ja vanha kuntayhtymän johtaja ovat muutaman päivän töissä yhtä aikaa. Elokuun alussa kuntayhtymän johtajan päätös- ja toimivalta siirtyvät uudelle kuntayhtymän johtajalle Hannu Laurilalle. Irtisanoutuminen kuntayhtymän johtajan virasta liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää myöntää Hannu Heikkilälle eron kuntayhtymän johtajan virasta alkaen. Esitän samalla, että yhtymähallitus päättää Heikkilän työsuhde- ja palkkaetujen jatkuvan ennallaan saakka Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

6 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan palkka ja työsuhde-edut 312/ /2014 Yh Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän johtajan hakuprosessin yhteydessä valintaa val mis tele va toimikunta linjasi kuntayhtymän johtajan palkan palkka- pyyn töjen pohjalta siten, että kuntayhtymän johtajalle maksetaan palkkaa /kk. Palkkaan sisältyy mahdollisuus ottaa käyttöön vapaa au toetu. Autoedun arvo vähentää rahapalkkaa autoedun verotusarvon ver ran. Esitän, että yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtaja Hannu Lau ri lan kokonaispalkan olevan alkaen /kk ja että ko ko nais palk kaan sisältyy autoetu. Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan esitys. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymän johtajalla on mahdollisuus hankkia maksimissaan euron arvoinen auto. Hankinta tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Talous- ja hallintojohtaja Hannu Laurila poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä toimi kuntayhtymän johtaja Hannu Heikkilä.

7 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtajan viran muuttaminen talouspäällikön viraksi ja viran auki julistaminen 140/ /2015 Yh Kuntayhtymän nykyinen talous- ja hallintojohtaja Hannu Laurila va littiin yhtymähallituksen kokouksessa kuntayhtymän joh tajan virkaan lukien. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista tarkastella auki lai tet ta van vi ran toimenkuvaa ja toisaalta myös nimikettä. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän toimintasäännön mukaan ta lous- ja hallintojohtajan ottaa yhtymähallitus. Yhtymähallitus päättää myös viran auki julistamisesta. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan yh ty mä hal li tus vahvistaa johtavien viranhaltijoiden toimenkuvat, tehtä vät ja työnjaon. Toimintasäännössä määrätään yhtymähallituksen hy väk sy män organisaation toiminnasta sekä johtavien ja eräiden mui den viranhaltijoiden/tilivelvollisten vastuualueesta, tehtävistä ja rat kai su val las ta. Toi min ta sään nös sä määrätään hallintosääntöä tarken ta vas ti toi mi val las ta henkilöstöasioissa. Henkilöstön teh tä vä kuvauk set tar ken ne taan erikseen tehtävissä toimenkuvauksissa. Liitteenä on alustava ehdotus talouspäällikön vastuualueesta ja ratkai su val las ta. Mikäli talous- ja hallintojohtajan virka muutetaan talous pääl li kön viraksi, aiheuttaa se muutoksia kuntayhtymän voi massa oleviin ohjeisiin ja sääntöihin. Hallintosäännön ja toi min ta sään nön muu tok set tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi elo-syys kuun ko kouk seen. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan vir ka suh teeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Ha ku ai ka on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnal li set ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulu tus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kun ta yh tymän päättämällä tavalla. Lisäksi viran täytössä tulee noudattaa kunta yh ty män rekrytointiohjetta (liite). Yleisesti vastaavissa tehtävissä toimivilta edellytetään soveltuvaa ylem pää korkeakoulututkintoa, vankkaa käytännön kokemusta mo nipuo li sis ta ja vastuullisista taloushallinnon tehtävistä. Hyvää osaa mista ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta, verotuksesta, rahoituksesta ja vakuutuksista.

8 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, jo ka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja sil loin täyt tää kelpoisuusehdot. Virkasuhteen yleisistä perusteista sää detään kunnallisen viranhaltijalain 6 :n mukaan pe rus tus lais sa. Li säksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen sää det ty tai kun tayh ty män päättämä erityinen kelpoisuus. Kunnallisen viranhaltijalain 8 :n mukaan virkasuhteeseen otet taessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta al ka vas ta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Talouspäällikön virka pyritään täyttämään alkaen, siten et tä hakuilmoitus julkaistaan ja että haku päättyy Va lin ta tehtäisiin yhtymähallituksen kokouksessa Hakuilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa, Kes ki-uusi maa lehdessä, Kuntalehdessä sekä Kuntarekryssä. Kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden valinnassa käytetään aina apu na ulkopuolista henkilöarviointia. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää 1) muuttaa talous- ja hallintojohtajan viran talouspäällikön viraksi alkaen 2) julistaa talouspäällikön viran avoimeksi 3) nimeää talouspäällikön valintaa valmistelevan työryhmän 4) valtuuttaa valintaa valmistelevan työryhmän määrittämään viran tar kem mat kelpoisuusehdot ja laatimaan hakuilmoituksen sekä va lit se maan haastateltavat ja henkilöarviointeihin lähetettävät Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouk ses sa. Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys. Lisäksi yhtymähallitus nimesi talouspäällikön valintaa valmistelevaan työryhmään seuraavat henkilöt: Juha Salo, Maija-Liisa Pyykkönen, Hans Kanerva, Riitta Narko ja Hannu Laurila.

9 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Eron myöntäminen Jari Fagerlundille yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja yhtymähallituksen varajäsenen valitseminen 10/ /2013 Yh Yhtymähallituksen varajäsen Jari Fagerlund on lä het tämäl lään sähköpostilla pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan kou lu tus kunta yh ty män yhtymähallituksen varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muu ton vuoksi (sähköposti liitteenä). Jari Fagerlund on ollut Joan na Ovaskan varajäsen. Uutta yhtymähallituksen jäsentä valittaessa on otettava huomioon ta sa-ar vo lain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee ta sa-ar vo lain 4.2, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä valtuus toa lukuun ottamatta tulee olla sekä naisia että miehiä kum piakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jä se niä ja varajäseniä siten, että lain mukaisen kiintiön on to teu dutta va sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Jari Fagerlundille myönnetään ero Keski-Uudenmaan kou lu tuskun ta yh ty män yhtymähallituksen varajäsenyydestä 2) yhtymävaltuusto valitsee varajäsenen Keski-Uudenmaan kou lutus kun ta yh ty män yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toi mi kaudek si. Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

10 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keravan kirjaston vuokrasopimuksen siirto Laurea-ammattikorkeakoululle 119/ /2015 Yh Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea) on ollut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) vuokralaisena Keuda-talossa (Keskikatu 3) sen valmistumisesta eli vuodesta 1999 asti. Sen lisäksi Laurea on toiminut Keravan kaupunginkirjastossa sijaitsevissa tiloissa, jotka sen on edelleen vuokrannut Keudalta. Laurea on asteittain luopumassa Keuda-talon käytöstä ja keskittää aluepalvelukeskuksen toiminnan kirjaston tiloihin. Tiloihin sijoittuu mm. digitiimi ja siellä on mahdollista järjestää koulutusta ja hanketyöskentelyä. Laurean kirjastotoiminta tilassa loppuu näillä näkymin vuoden 2016 keväällä. Keudalla ei ole intressiä kirjaston tilojen käytön suhteen. Keravan kaupunginkirjaston vuonna 2003 valmistuneet tilat on vuokrattu allekirjoitetun yhteistyösopimuksen nojalla. Siinä rakennukseen osoitetaan noin 250 m 2 tilaa Keudalle ja 270 m 2 Laurealle. Sopimuksen mukaan Laurea ja Keuda maksoivat 30 vuoden pääomavuokran kerralla ko. tiloista. Käytännössä Laurea on hallinnut tiloja yksin ja maksanut Keudalle sen osuuden käytöstä kuukausivuokraa. Vastaavasti Keuda on laskuttanut edelleen Keravan kaupungin laskuttaman kiinteistön ylläpitovuokran ja siivouksen. Keskustelussa Laurean kanssa on tullut esiin mahdollisuus, jossa Keudan Keravan kaupungin kanssa tehty sopimus kirjaston tilasta siirrettäisiin Laurealle. Tämä yksinkertaistaisi sopimusrakennetta. Käytännössä tämä toteutuisi niin, että Laurea maksaa Keudalle sen kertamaksuna suorittamasta pääomavuokrasta poistamattoman arvon, joka on tällä hetkellä noin euroa. Siirto voisi mahdollisesti tapahtua jo kesäkuun aikana. Ratkaisulla vähennettäisiin tarpeetonta laskunkäsittelyn byrokratiaa molemmassa organisaatiossa. Keravan kaupungin kanssa solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa sopimuksen siirron Keudan ja Laurean välillä ilman erillistä Keravan kaupungin hyväksyntää.

11 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä Keravan kaupungin kanssa solimitun ja Keravan kirjaston tiloja koskevan vuokrasopimuksen siirron Laureaammattikorkeakoululle 2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan sopimaan siirron ajankohdasta ja yksityiskohdista Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

12 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Työnantajan edustajien valinta yhteistoimintaelimeen kaudelle / /2015 Yh Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja kun ta yh ty mis sä on säädetty laissa (laki työnantajan ja henkilöstön vä li ses tä yhteistoiminnasta kunnissa /449). Kes ki-uu denmaan koulutuskuntayhtymä ja pääsopijajärjestöjä edustavat pai kal liset alayhdistykset ovat sopineet menettelytapasopimuksella lakia täy den tä vis tä yhteistoiminnan periaatteista. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintamenettelyn tar koi tuk se na on edistää kuntayhtymän perustehtävän toteuttamista se kä parantaa henkilökunnan työmotivaatiota ja työelämän laatua an ta mal la henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyh tei sö ään koskeviin päätöksiin jo uusien suunnitelmien val mis te luvai hees sa. Yhteistoimintaa toteutetaan organisaation kaikilla ta soilla. Yhteistoimintaelimessä on 10 jäsentä, joista on 3 työnantajan ja 7 hen ki lös tön edustajia. Lisäksi yhteistoimintaelimen toimintaan voi osallistua lain 3 :n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja. Lisäksi yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymän joh ta jalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Työnantajan edustajat nimeää yhtymähallitus ja henkilöstön edus tajat pääsopijajärjestöt tai niiden paikalliset alayhdistykset. Yh teis työeli men toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan vuorotellen työnantajan ja työntekijöiden edustajista. Pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Työnantaja nimeää toimikunnalle sihteerin kuntayhtymän pal ve lukses sa olevista henkilöistä. Nyt toiminnassa olevan yhteistoimintaelimen toimikausi päättyy Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus nimeää työnantajan edustajiksi yh teistoimintaeli meen toimikaudeksi ammattiopiston reh to rin, henkilöstön kehittämispäällikön sekä kuntayhtymän johtajan Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

13 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keudan kansainvälisyyssuunnitelma alkaen 145/ /2015 Yh Kuntayhtymällä on ollut yhtymähallituksen (hyväksytty) hyväksymä kan sain vä li syys suun ni tel ma vuosille Se ei enää kaikilta osin ole ollut ajantasalla eikä Keudan nykyisten strategisten päämää rien mukainen. KV-ohjausryhmä puheenjohtajanaan aikuisopiston rehtori Riitta Narko on päivittänyt Keudan kansainvälisyyssuunnitelman. Kan sain vä lisyys suun ni tel ma linjaa Keudan kansainvälistymistä yh ty mä stra tegian strategiset päämäärät huomioon ottaen. Kuntayhtymän joh to ryh mä on käsitellyt suunnitelman ja osaltaan hyväk sy nyt sen. Suunnitelman mukaan Keudan kansainvälisyystoiminnan perustana on eurooppalaiset laadunhallinnan periaatteet (EQAVET) sekä euroop pa lai nen tutkintojen viitekehys (EQF). Opintosuoritusten siir tojär jes tel mä (ECVET) on käytössä kaikessa kansainvälisessä liik kuvuu des sa. Toiminnan tavoitteena on kaikkien tulosalueiden ja toi mialo jen kansainvälisyystoiminnan edistäminen. Keudalla on kansainvälisyyskoordinaattori ja kan sain vä li syys as sistent ti, joiden tehtävänä on koko Keudan kansainvälisen toiminnan koor di noin ti, ohjaus ja neuvonta, tiedotus, hanketoiminta ja sen seuran ta sekä Keudan kv-verkostoyhteistyö. Keudan tulosalueilla, toi mialoil la ja koulutusyksiköillä on vastuu kansainvälisyystoiminnan kehit tä mi ses tä ja käytännön toiminnan organisoimisesta. Keudan kansainvälisyystoiminnan kohdemaina ovat ensisijaisesti Poh jois maat ja muut EU-/ETA-maat. Toimintaa laajennetaan stra tegia kau den aikana kansallisten verkostojen kautta em. alueiden ul kopuo lel le. Keudan kansainvälisyystoimintaa toteutetaan monessa muo dos sa ja hyö dyn tä mäl lä monipuolisesti eri ra hoi tus muo to ja. Suunnitelman mukaan Keudan kansainvälisyystoiminnan keskeiset pro ses sit kuvataan ja määritellään toiminnan vastuut, sekä laaditaan yh tei set kansainvälisyystoiminnan lomakkeet, toimintaohjeet ja seuran nan mittarit. Keuda toimittaa kansainvälisen liikkuvuuden tilastot Kansainvälisen liik ku vuu den ja yhteistyön keskukseen (CIMO) kerran vuodessa. Sen lisäksi Keuda asettaa tavoitteet ja seuraa kan sain vä li syys toimin nan laatua ja määrää niille asetetuilla mittareilla.

14 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Keudasta on vuosittain lähtenyt kansainväliseen työssäoppimiseen opiskelijaa. Järjestämillemme työssäoppimisjaksoille on vas taa vas ti tullut vuosittain ulkomaista opiskelijaa. Tar koitus on edelleen hieman kasvattaa opiskelijavaihdon määrää. Liikkuvuustilasto vuosilta on liitteenä. Keudan kansainvälisyyssuunnitelma alkaen on liitteenä. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän kan sainvä li syys suun ni tel man noudatettavaksi alkaen liitteen mukaisesti. Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

15 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Reklamaatio sisustajan ammattitutkinnon järjestämisestä Keudan aikuisopistossa 141/ /2015 Yh Keudan aikuisopiston sisustajan ammattitutkintoon valmistavan koulu tuk sen opiskelijat (arvioitu koulutusaika ) ovat lähettäneet Keudan yhtymähallituksen jäsenille ja kun ta yh tymän johtajalle osoitetun reklamaation. Reklamaatio koskee si sus tajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja tut kin to ti lai suuksien järjestämisen epäkohtia Keudan aikuisopistossa. Rek la maa tiokir je ja sen liitteet ovat liitteenä. Liitteet: tutkinnon perusteet (LIITE1), kaavio lähipäivien ja kau tu mises ta (LIITE2), muistio viimeisimmästä keskustelutilaisuudesta (LIITE3) sekä kirjeenvaihto Risto Aspin kanssa liittyen opis ke li joi den parannusehdotuksiin ja tutkinnon rakenteeseen (LII- TE4) Reklamaatio kirjeessään opiskelijat tuovat esiin kuusi havaittua epäkoh taa sekä esittävät niihin korjausvaatimuksensa. Opiskelijat esit tävät myös huolensa siitä, että pystyvätkö he suoriutumaan tut kin to tilai suuk sis ta ja pystyykö Keudan aikuisopisto ylipäätään jär jes tämään heille tutkintotilaisuuksia. Opiskelijat esittävät kirjeessään myös kak si toivetta: "Toiveenamme on valmistua jouluun 2015 mennessä kuten Keuda alun pe rin meille kertoi." "Toivomme että saamme jatkossa riittävän laadukasta valmistavaa kou lu tus ta siten että pystymme suorittamaan tarvittavat tutkinnon osat, valmistumme ja voimme hakeutua töihin sisustusalalle." Keudan aikuisopistolta on pyydetty vastine ko. opiskelijoiden rek lamaa tion vuoksi. Vastineessaan (liitteenä) aikuisopiston rehtori Riitta Nar ko ja toi mi ala pääl lik kö Risto Asp vastaavat opiskelijoiden esit tämiin epä koh tiin ja lisäksi toteavat mm. seuraavaa: "Keudan aikuisopisto on aloittanut Sisustajan ammattitutkintoon valmis ta van koulutuksen tammikuussa 2014, jolloin ensimmäinen ryhmä aloitti opintonsa. Toinen ryhmä otettiin sisään syksyllä Opis ke li joi ta ryhmissä on tällä hetkellä 14 ja 13. Sisustajat 1. ryhmä val mis tuu vuoden 2015 loppuun mennessä ja Sisustajat 2. ryhmä ke vään 2016 loppuun mennessä. Tutkintotilaisuuksien järjestämiseksi Keudan aikuisopisto anoi tutkin non järjestämislupaa alan tutkintotoimikunnalta. Tut kin to toi mikun ta hyväksyi järjestämissuunnitelman, mutta pyysi täydennyksiä ar vioi ji na toimiviin henkilöihin. Näyttötutkintojen arviointi tapahtuu 3-kan nas sa, jolloin mukana ovat työnantajien, työntekijöiden ja opetus alan edustajat. Koko prosessi kesti erittäin pitkään ja tut kin to toimi kun nal la on erittäin tiukat kriteerit henkilöistä, jotka voivat toimia ar vioi ji na. Järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa tehtiin viimein "

16 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aikuisopiston vastineen mukaan ryhmän valmistava koulutus on loppu nut ja näyttösuunnitelmat on tehty sekä niiden toteuttaminen on me neil lään. Yksi opiskelija on jo suorittanut koko tutkinnon ja työl listy nyt. Kaikkien opiskelijoiden tutkintotilaisuudet on suunniteltu pi dettä väk si vuoden 2015 loppuun mennessä. Yhteenvetona vastineessa todetaan, että reklamaatiossa mainitut sei kat on jo joko hoidettu kuntoon tai niiden korjaamiseksi on tehty suun ni tel ma. Järjestämissopimuksen saaminen on mahdollistanut sel kei den, aikataulutettujen suunnitelmien tekemisen tutkinnon suorit ta mi sek si. Lisäksi tiedottamista on jäntevöitetty, joten tiedonkulun puut tees ta johtuneet epäselvyydet korjaantunevat tämän myötä. Talous- ja hallintojohtaja: Esitän, että yhtymähallitus 1) merkitsee Keudan aikuisopiston vastineen tiedoksi 2) edellyttää, että vastineessa esitettyjä korjaavia toimenpiteitä noudatetaan. Lisäksi esitän, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouk ses sa. Hyväksyttiin talous- ja hallintojohtajan esitys.

17 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tiedoksi Yh Tulos- ja toimialueiden esimiesten viranhaltijapäätökset ajalta Merkittiin tiedoksi.

18 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Muutoksenhaku, valitusosoite ja muutoksenhaku hankinta-asioissa Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 20, 21, 25 ja 30 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 22, 23, 24, 26, 27, 28 ja 29 Hallintolainkäyttölain 5 /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Kirjaamo, Yhtymähallitus, Sibeliuksenväylä 55 A, Järvenpää, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pykälät: 22, 23, 24, 26, 27, 28 ja 29 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu ylei sesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito distuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi kaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

19 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Pykälät: - Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valittajan antama valtakirja. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

20 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN KÄSITELTÄVÄKSI (HAKEMUSOSOITUS) Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (356/1995) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/ 1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (1247/ 1997) 9 a. (Valituskielto ei estä valittamasta sillä perusteella, että päätös on esimerkiksi kuntalain vastainen.) Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Telekopio: Pykälät: - Asian saattaminen markkinaoikeuteen Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjes tön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se jota asia koskee tai muu julki sista hankinnoista annetun lain 9 a :ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkina oikeuden käsiteltäväksi ja käyttää asiassa puhevaltaa. Markkinaoikeus ei käsittele hakemusta, joka koskee julkisista hankin noista annetun lain 2 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yksi kön hankintamenettelyä, jos han kinta liittyy asetuksessa määriteltyyn peruspalvelutoimintaa (asetus kynnysarvot ylittävistä vesi-, energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 381/ 1998) ja han kinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi. Hakijan on ennen hake muksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoi tettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hake mus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun eh dokas tai tarjoaja on saanut kirjalli sesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpai lun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattami sesta markkinaoikeu den käsiteltäväksi (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen kä sittelyä. Tarjoa jien katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakir jan lähet tämisestä. Markkinaoikeuden käytettävissä olevista seuraamuksista on säädetty 9 :ssä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee hakijan vaatimukset ja nii den pe rusteet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puheval taa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, hakemuk sessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet tava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutetta vaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus sii tä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään 14. päivänä tarjouskilpai lusta sulkemista koskevan ratkaisun tai tarjouskilpailua koskevan päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos vireillepanoajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkina oikeudel le ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vireillepanoajan päättymistä. Lisätietoja (esim. hankintasopimuksen tekemisajankohta) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 226 eu roa.

21 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Tiedoksianto Pöytäkirjan nähtävänäpito Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi: Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) asianosaisille Annettu postin kuljetettavaksi, pvm./ tiedoksiantaja:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 9:00-11:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot