10 sudenkuoppaa. tiellä tulospalkkaukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 sudenkuoppaa. tiellä tulospalkkaukseen"

Transkriptio

1 10 sudenkuoppaa tiellä tulospalkkaukseen

2 TULOSPALKKAUS 10 sudenkuoppaa tiellä tulospalkkaukseen Teksti: Timo Löppönen Tie tulospalkkaukseen ei ole sileä ja suora. Tie on täynnä kuoppia ja suurimmat niistä sudenkuopat voi oppia kiertämään ilman erämieskursseja. Ei järjestelmää työsopimukseen 1 Sopimuksia voidaan muuttaa sopimuksilla. Tässä suhteessa työsopimus ei poikkea muista sopimuksista. Työnantajalla ei siis ole lähtökohtaisesti oikeutta korjailla yksipuolisesti sopimusta edes pitkän ajan jälkeen. Kun työsuhde voi kestää useita vuosikymmeniä, ei sopimusta solmittaessa yksinkertaisesti voida varautua kaikkiin mahdollisesti myöhemmin esille nouseviin vaikuttimiin. Työsopimuksen itsessään tulee siksi olla sellainen, että se mahdollistaa tulospalkkausjärjestelmän muuttamisen olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Tästä syystä järjestelmää ei tulekaan ottaa osaksi työsopimusta. Työsopimus on sopimuksena eräällä tapaa staattinen. On käytännöllisempää tehdä eri sopimus tulospalkkausjärjestelmästä kuin sisällyttää se työsopimukseen. Ei nimittäin ole luontevaa ottaa työsopimukseen sellaisia varauksia, joilla työnantaja voisi irtisanoa työsopimuksen osana olevia yksittäisiä määräyksiä liittyvätpä nämä sitten tulospalkkaukseen tai johonkin muuhun asiaan. Taas ilman eri mainintaa työnantajalla ei liene oikeutta irtisanoa työsopimuksen yksittäisiä määräyksiä niin, että sopimus muutoin pysyisi voimassa. Siinäkin tapauksessa, että tulospalkkausjärjestelmästä tehdään eri sopimus, on myös tästä sopimuksesta voitava päästä eroon. On kaiken jälkeen kuitenkin kysyttävä: täytyykö tulospalkkausjärjestelmä rakentaa ensinkään sopimukselle? Ei yksityiskohtaista sopimusta järjestelmästä 2Jos tulospalkkausjärjestelmä perustuu sopimukseen, on siitä neuvoteltu. Jos neuvottelut ovat olleet aidot, on työntekijäpuoli ainakin teoriassa päässyt vaikuttamaan järjestelmän sisältöön. Tällöin työntekijöiden sitoutuneisuus järjestelmään ja samalla tulospalkkaukseen on todennäköisesti suurempi kuin, jos työnantaja olisi toteuttanut hankkeen yksipuolisesti. Sopimisessa on kuitenkin vaaransa. Sopimuksesta saattaa tulla liian sidottu ja yksityiskohtainen. Tällöin sitä ei voi hienosäätää vastaamaan uusia olosuhteita tai uusia tavoitteita. Sopimuksen hienoinenkin muuttaminen vaatii tuolloin uudet sopimusneuvottelut. Pahimmillaan sopimuksen muutostilanteessa päädytään irtisanomaan voimassa oleva sopimus, jotta luotaisiin paineita uuden sopimuksen solmimiselle. Järjestelmän tulisi olla edes hieman joustava kriittisiltä kohdiltaan. Yleensä ainakin alkuvaiheessa järjestelmää joudutaan säätämään, jotta se vastaisi paremmin tarkoitustaan. Usein esitetyn käsityksen mukaan järjestelmä ei edes voi tulla koskaan täysin valmiiksi. Yhtä kaikki ajan mittaan järjestelmää voi olla syytä muuttaa ainakin aavistuksen verran jo siitä syystä, ettei kukaan myöhemmin väitä tulospalkkauksen perusteiden vakiintuneen saavutetuiksi eduiksi. Järjestelmän tulisi herättää luottamusta työntekijöissä, jotta siihen voisi sitoutua. Avoin valtakirja työnantajalle järjestelmän täydelliseen muuttamiseen ei taas kasvata palkansaajien luottamusta. Silloinkin kun työnantaja toteuttaa tulospalkkauksen itse ilman sopimusta, työnantaja voi toki pyrkiä sitouttamaan järjestelmän kohderyhmää hankkeeseensa. Asiasta voidaan keskustella ja jopa neuvotella ilman, että tavoitteena on sopimus itse järjestelmästä tai sen perustekijöistä. Viime kädessä työnantaja joutuukin tasapainoilemaan järjestelmän joustavuuden ja työntekijöiden sitouttamisen välillä.

3 3Päätettävä miten järjestelmästä pääsee pois Tulospalkkausjärjestelmä voi perustua joko sopimukseen tai työnantajan yksipuoliseen päätökseen ottaa tällainen järjestelmä käyttöön. Jos asiasta sovitaan, niin oleellista on varautua olosuhteiden muutokseen myöhemmin. Sopimuksesta tuleekin työnantajan päästä eroon ilman, että täytyy päästä työntekijöistä eroon. Sopimus on tehtävä määräaikaiseksi tai irtisanomisen varaiseksi. Silloinkin kun järjestelmästä ei sovita, vaan työnantaja ottaa sen yksipuolisesti käyttöön, on työnantajan syytä ilmoittaa järjestelmä määräaikaiseksi tai muu-

4 TULOSPALKKAUS Toisinaan reilu tunnustus riittää kannustimeksi. toin korostaa oikeuttaan luopua siitä halutessaan. Toisinaan järjestelmä otetaan aluksi koekäyttöön. Järjestelmään saatetaan kirjata koeaikakin. Koekäyttö tai koeaika ei kuitenkaan korvaa sopimuksen määräaikaisuutta tai irtisanomisen mahdollisuutta. Koekäytön tai koeajan jälkeen saattaa kulua pitkäkin aika ennen kuin työnantajalle tulee tarve lakkauttaa järjestelmä tai muuttaa sitä. Jos työnantaja ei ole varannut tähän oikeutta itse sopimuksessa, arvioidaan lakkautus- ja muutosmahdollisuuksia yleisten sopimusoikeudellisten oppien valossa. Jos taas järjestelmä perustuu sopimuksen asemesta työnantajan yksipuoliseen päätökseen, eivät sopimusoikeudelliset opit rajoita lakkautus- ja muutoshankkeita ainakaan samassa määrin. Viime kädessä yksinkertaisinta olisi, jos järjestelmä laadittaisiin määräaikaiseksi. Näin siitä riippumatta perustuuko järjestelmä sopimukseen vaiko työnantajan päätökseen. Määräajan täyttyminen päättää järjestelmän ilman eri toimenpiteitä. Irtisanominen sen sijaan vaatii aktiivisen toimen. Jos sopimusosapuolia on useita, täytyy irtisanominen osoittaa heille kaikille. Määräaikamalli on siis helpompi. Se on myös suositeltavampi siksi, että irtisanomisella on jo lähtökohtaisesti ikävä kaiku. Vain hallittava määrä tulospalkkion perusteita 4 5 Tulospalkkausjärjestelmä toimii oikeaoppisesti, jos sen pelkkä olemassaolo kannustaa palkansaajaa yrittämään entistä enemmän. Jos järjestelmä rakentuu lukuisille palkkion määräytymisperusteille, ei se kanavoi toimintaa oikeaan suuntaan. Palkkioon vaikuttavien tekijöiden tuleekin olla helposti miellettäviä ja sellaisia, että työn tekemisen yhteys niihin on selkeä. Jos palkansaaja ei hahmota muuttujien vaikutusta palkkioon, ei hän pysty toimimaan toivotulla tavalla. Jos järjestelmässä lukuisten perusteiden keskinäiset suhteet ovat lisäksi epäselviä, ei järjestelmä voi toimia kuin vahingossa. Järjestelmässä voi toki olla kaksi tai kolme perustetta. Esimerkiksi yrityksen liiketaloudellinen tulos ja henkilön oma kehitystavoite voivat olla samaan aikaan mukana järjestelmässä. Kolmekin muuttujaa ja niiden vaikutus palkkion syntymiseen on yleensä vielä hahmotettavissa. Joka tapauksessa perusteiden lisääntyessä työntekijän kyky hahmottaa niiden vaikutusta palkkioon heikkenee. Perusteen ohjattava toimintaa toivottuun suuntaan Ehdottomasti yleisimmin käytetty peruste tulospalkkioille on yrityksen tulos. Se tulee ymmärtää yleiseksi edellytykseksi tulospalkkioiden maksamiselle. Yritys ei siten maksa palkkioita tappiollisina vuosina. Jos yritys ei ole tehnyt tulosta, ei palkansaajakaan voi saada tulospalkkiota. Toimintaa ohjataan kuitenkin enemmän muilla, varsinaisilla tulospalkkioperusteilla, sillä positiivinen tulos lienee jokaisen yrityksen tavoite jo lähtökohtaisesti. Jos tulospalkkauksen perusteena on liikevaihto, suuntautuu työntekijöiden mielenkiinto liikevaihdon kasvattamiseen. Tällöin kate voi kuitenkin jäädä pieneksi. Jos tulospalkkiojärjestelmä on rakennet-

5 tu kustannussäästöille, järjestelmä suuntaa palkansaajien huomion menojen kurissa pitämiseen. Tämä taas saattaa johtaa siihen, ettei edes kaikkia välttämättömiä investointeja toteuteta. Asiakaspalvelu tulospalkkauksen perusteena johtaa puolestaan asiakaspalvelun korostumiseen. Tulospalkkauksen perusajatuksia on ohjata työntekijöiden toimintaa järjestelmän perusteella. Tärkeimmäksi koetun kohteen tai tärkeimmiksi koettujen kohteiden mukaan valitaan tulospalkkion määräytymiselle peruste tai perusteet. Oleellista on valita perusteet niin, että ne tukevat yrityksen liiketoimintastrategiaa. Tulospalkkausjärjestelmän ja strategian onkin kuljettava käsi kädessä. Perusteet on luonnollisesti määrättävä myös niin, että työntekijät ylipäätään voivat niihin vaikuttaa. Henkilöiden toiminnasta riippumattomat perusteet eivät voi ohjata henkilöiden toimintaa. Varsinaisesta tulospalkkausjärjestelmästä ei tulisikaan puhua silloin, kun etukäteen ilmoittamatta tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen yhtiö päättää jakaa Järjestelmä kuvattava 6 johdonmukaisesti Riippumatta siitä perustuuko tulospalkkausjärjestelmä sopimukseen vai työnantajan yksipuoliseen päätökseen, laaditaan siitä käytännössä aina paperi. Järjestelmää kuvattaessa on termejä käytettävä johdonmukaisesti ja täsmällisesti, myynti on esimerkiksi myynti ja liikevaihto on liikevaihto. Tulos ei voi olla yhdessä kohtaa liiketulos ja toisessa nettotulos. Erikseen saattaa olla syytä mainita sisältävätkö summat arvonlisäveron vai ei, jos on pienikään mahdollisuus asian väärinymmärrykselle. Yhtä kaikki koko järjestelmä on kuvattava johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti. Jos pelkkä kuvaus on moniselitteinen, on todennäköisesti sitä myös itse järjestelmä. Aivan oma asiansa onkin se, että järjestelmää luotaessa ja viimeistään käyttöön otettaessa se täytyy kyetä myymään niille, jotka tulevat sen piiriin. Selkeä ja yksinkertainen malli on nopea hahmottaa ja siksi sitä on myös helppo markkinoida. Ihmiset eivät toisaalta juuri pysty sitoutumaan järjestelmään, jota eivät olla herättämättä kateutta niissä, jotka eivät ole päässeet osallisiksi näihin summiin. Jos palkkiolle ei aseteta kattoa, on tämän oltava työnantajan tietoinen valinta. Palkkiokatto on sitä tärkeämpi, mitä arvaamattomampia ja logaritmisempia palkkioita järjestelmä voi tuottaa. Jos taas järjestelmä tuottaa aina saman suhteellisen osan palkansaajalle lisäarvosta esimerkiksi myyntikatteesta, palkkiokatolle ei ole samanlaista tarvetta. Tällöin katto voi toimia jopa päinvastaiseen suuntaan; palkansaaja saattaa ryhtyä taktikoimaan esimerkiksi myyntejä seuraavaan kauteen, jossa kattoa ei vielä ole saavutettu. Palkkiokaton tarvetta on siis pohdittava järjestelmästä käsin. Järjestelmään sisältyvä 8 lupaus pidettävä Tuskin mikään muu syö yhtä varmasti työntekijöiden työmotivaatiota kuin työnantajan katteettomaksi osoittautunut lupaus. Jos järjestelmä on tuottamassa palkkioita, on työntekijäpuoli jo hoitanut oman osuutensa järjestelmän mielessä....järjestelmää luotaessa ja viimeistään käyttöön otettaessa se täytyy kyetä myymään niille, jotka tulevat sen piiriin. tietyn siivun yhtiön voittovaroista työntekijöille palkkioina. Tällöin ei ole ollut järjestelmää eikä perustetta, joka olisi ohjannut työntekijöiden toimintaa. Yhtiö on vain päättänyt palkita työntekijänsä. Tässä ei ole mitään väärää, mutta palkkio ei ole perustunut mihinkään tulospalkkaus- tai muuhunkaan järjestelmään. Todettakoon erikseen, että tulospalkkion määräytymisperuste on eri asia kuin se taso, jolta tulospalkkion tunnuslukuja mitataan. Myyntibudjetin toteutuminen voi olla peruste, mutta sitä voidaan mitata yritystasolla, tulosyksiköittäin, tiimitasolla tai henkilön oman työn mukaan. Tukkukaupassa yleisimmin käytetty mittaustaso on yritys ja sen jälkeen tulosyksikkö. täysin sisäistä. Jos tällainen järjestelmä kuitenkin tulouttaa palkkioita, se antaa silloin jotakin sellaista, joka ei perustu sitoutumisen synnyttämään lisätuottoon. Palkkiolle asetettava usein katto 7 Jos rajana on vain taivas, voi palkkiota kertyä kuinka paljon tahansa ainakin periaatteessa. Jos joku jostain satunnaisesta syystä onnistuu kerryttämään itselleen lyhyellä ajalla pienen omaisuuden, vaikuttaa se todennäköisesti hänen motivaatioonsa työskennellä selvästi pienemmillä palkkiotasoilla. Samalla työyhteisössä saatetaan ryhtyä supisemaan siitä onko henkilö todella ollut palkkionsa arvoinen. Suuret ja suurehkot summat kun eivät juuri voi Tulospalkkioiden tulee määräytyä tulosten mukaan.

6 TULOSPALKKAUS Tulospalkkion määräytymisperusteet on valittava niin, että ne tukevat yrityksen strategiaa. Niin ikään järjestelmän valossa työnantaja on saanut sen lisäarvon, jota palkkiolupauksilla haettiin. Tässä vaiheessa ei työnantajan tulekaan jäädyttää palkkioita aivan pienestä syystä. Näin riippumatta siitä perustuuko järjestelmä sopimukseen vaiko työnantajan toteuttamaan yksipuoliseen hankkeeseen. Järjestelmää luotaessa on siis pohdittava voiko se joissain olosuhteissa muodostua kohtuuttomaksi tai suhteettomaksi työnantajalle itselleen. Pääsäännön tulee olla, että työnantaja toteuttaa sen mihin on sitoutunut järjestelmää suunnitellessaan. Jos esimerkiksi työnantaja on räätälöinyt järjestelmän ilman rajoitusta siitä mihin palkkio voi nousta ja jos jonkun palkkio on sittemmin nousemassa korkeuksiin, ei työnantajan tule palkkion maksamishetkellä kehittää sääntöä enimmäispalkkiosta. Palkkion toteutumisedellytykset on voitava saavuttaa 9Jos järjestelmä on viritetty liian korkealle, se ei todellisuudessa voi tuottaa koskaan mitään. Tällöin se ei myöskään motivoi. Kannustavan järjestelmän perimmäinen tarkoitus on kuitenkin kannustaa. Itse asiassa järjestelmä saattaa liian ylhäälle viritettynä dismotivoida. Lopulta työntekijät saattavat nähdä muutkin työnantajan vilpittömät hankkeet kannustavan järjestelmän valossa; työnantaja on muka palkitsevinaan. Järjestelmä saattaa olla syytä virittää myös siten, ettei se tuota aivan mitättömiä palkkioita. Pienet palkkiot saatetaan ymmärtää työnantajan ylimielisyytenä eikä nillä liene edes motivoivaa vaikutusta. Työnantajan ei luonnollisesti tule säätää palkkion toteutumisedellytyksiä liian alhaallekaan. Jos järjestelmä on rakennettu suoraan entisten palkkojen päälle ja jos järjestelmä tuottaa palkkioita merkittävästi entisillä työpanoksilla, tietää tämä palkkakustannusten kasvua ilman tuottavuuden nousua. Tällöin työnantaja antaa lisää ilman, että saa lisästä itse mitään. Järjestelmän kalibrointi oikealle tasolle onkin keskeinen osa koko hanketta. Hyväkin järjestelmä on myytävä kohderyhmälleen 10 Avoimuus ja julkisuus kuuluvat tulospalkkausjärjestelmän luonteeseen varsinkin silloin, kun se ulotetaan koskemaan isoja työntekijäjoukkoja. Kun oikeaoppinen järjestelmä ohjaa työntekijöiden toimintaa etukäteen valittuun suuntaan, ei tämä tavoite voi toteutua salamyhkäisessä järjestelmässä. Jos tulospalkkion maksamisedellytykset eivät ole tiedossa, eivät ne voi kanavoida käyttäytymistäkään. Jotta samaa työtä tekevien huomio saataisiin kiinnitettyä yhteen ja samaan tavoitteeseen, olisi heillä kaikilla oltava myös samat tulospalkkion maksuperusteet. Yhteinen peruste tarkoittaa yhteistä kohdetta toiminnalle. Tästä syystä samaa työtä tekevien keskuudessa ei olekaan syytä rakentaa erilaisia järjestelmiä, joista jokin olisi selvästi muita heikompi. Näin ainakin silloin, kun erilaisille järjestelmille ei ole päteviä perusteita. Yhteinen järjestelmä antaa myös mahdollisuuden markkinoida sitä yhteisesti. Erinomainenkaan tulospalkkausjärjestelmä ei toimi, jos sen kohteena olevat henkilöt eivät sitä tunne. Tilanne on sama riippumatta siitä perustuuko järjestelmä sopimukseen vaiko työnantajan yksipuoliseen järjestelyyn. Mitä vähemmän kohderyhmän ihmisiä on ollut mukana luomassa järjestelmää sitä enemmän on siitä informoitava. Järjestelmä onkin pyrittävä myymään joko sitä luotaessa tai otettaessa käyttöön. Toisinaan työnantajan saattaa olla tarpeellista myöhemminkin muistuttaa työntekijöitä järjestelmän luonteesta, palkkioperusteista ja palkkioiden saavuttamisen todennäköisyydestä. Tulospalkkauksen onnistumisessa ilmapiiri ei ole yhdentekevä asia. Tulospalkkaukseen epäluuloisesti suhtautuvaa henkilöä on usein vaikea taivutella aidosti järjestelmän taakse. Todella vastahakoinen ihminen saattaa jopa terrorisoida myyräntyöllään työnantajan hanketta. Niinpä kaukonäköinen työnantaja valitseekin huolella ne henkilöt, joille se markkinoi hanketta ensimmäiseksi tai ainakin henkilökohtaisesti. Tulospalkkauksen toteuttaminen on lopulta mitä suurimmassa määrin henkinen laji.

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Ari Karsikas 2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI

TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN RAPORTTI Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001-2002 työmarkkinoiden keskusjärjestöjen asettaman tulospalkkaustyöryhmän raportti Toimeksianto ja raportin tarkoitus Tulospoliittisen

Lisätiedot

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY

Provisio-opas VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY VIESTINNÄN KESKUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällys Alkusanat... 3 1 PROVISIOTYÖN PELISÄÄNNÖT VIESTINTÄALALLA... 4 2 TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN... 5 2.1 Provision

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKAUSOPAS 2 Sisältö Sivu Johdanto 3 OSA 1 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PERUSTEET. 4 1. Palkkausjärjestelmä osana työyhteisön johtamista 4 1.1. Palkitseminen

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Henkilöstön johtaminen HAA808k

Henkilöstön johtaminen HAA808k Henkilöstön johtaminen HAA808k Kevät 2012 Kirjallisuusessee / Yrityksen hallinto SimoTerho 90836 Sisältö JOHDANTO... 2 STRATEGY AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT... 3 STRATEGIC REWARD SYSTEMS... 6 JOHDA OSAAMISTA!...

Lisätiedot

Heikot myyntitulokset myyntimiehen. irtisanomisperusteena

Heikot myyntitulokset myyntimiehen. irtisanomisperusteena Heikot myyntitulokset myyntimiehen irtisanomisperusteena Työnantaja saattaa joskus kokea, että myyntimiehen työmotivaatio on kaikonnut tai että myyntitulokset muusta syystä ovat vain turhan vaatimattomat.

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN

Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN Juha Malkamäki PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN MUODOSTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

Tervetuloa pro-joukkoomme!

Tervetuloa pro-joukkoomme! Tervetuloa pro-joukkoomme! Perehdytysopas Golf Talman klubiravintolaan LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Ravintolatoiminnan suuntautumisopinnot Opinnäytetyö

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Pirkko Hurme / Oy Perendie Ltd Malminkatu 24 C 37, 00100 HELSINKI Puh + 358 40 505 6900 Fax + 358 9 6855 0000 E-mail pirkko.hurme@perendie.fi IRTISANOMISEN TAITO

Lisätiedot

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon

Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Kandidaatin tutkielma Palkan ulkopuoliset palkitsemiskeinot ja niiden vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon Rewarding models excluding

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot