Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä"

Transkriptio

1 Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä Helsinki 2008 ISBN (pdf)

2 Sisällysluettelo Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä 3 1 Johtajasopimusten tarve ja tarkoitus Miksi johtajasopimuksia tarvitaan? Mitä johtajasopimuksella tarkoitetaan? 5 2 Johtajasopimuksen sisältö Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Työn edellytykset Palvelussuhteen ehdot Johtamisen ristiriitatilanteet 8 3 Johtajasopimuksen laatiminen ja tarkistaminen 9 4 Lisätietoja johtajasopimuksesta 12 5 Kuntajohtamisen sopimusrunko 13 TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen TYÖRYHMÄ Anni Jäntti Kaija Majoinen Heikki Harjula Markus Pauni Elina Vartiainen-Hynönen KUVAT Comma Image ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2008 Paino: Star-Offset Oy Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä Kuntaliitto suosittelee, että kaikki kunnat ottavat käyttöön johtajasopimuksen. Viimeisin suositus sisältyy Kuntaliiton yleiskirjeeseen 28/80/2008 Suosituksia kuntajohtamisen kehittämiseksi. Näin uusitaan vuonna 2002 annettu suositus kuntajohtamisen pelisäännöistä. Johtajasopimus on tarpeellinen erityisesti nyt, kun kunnat ovat aiempaa voimakkaammassa ja monitahoisemmassa muutostilanteessa. Myös konsernijohtaminen tuo aivan uuden haasteen kuntajohtamiseen. Muutoksen toteuttaminen edellyttää vahvaa johtajuutta, jonka toimivuutta johtajasopimuksella voidaan edistää. Tässä oppaassa käsitellään johtajasopimusta kuntajohtamisen välineenä. Oppaassa käydään läpi johtajasopimuksen tarve ja tarkoitus, sisältö sekä sopimuksen laatimisprosessi. Oppaan lopussa on johtajasopimuksen runko. Siinä on mainittu luettelo niistä asioista, joista voi kuntakohtai sesti hyvän johtajuuden edistämiseksi neuvotella ja sopia. 3

4 1 Johtajasopimusten tarve ja tarkoitus 1.1 Miksi johtajasopimuksia tarvitaan? Kunnat elävät alati muuttuvassa toimintaympäristössä, joka luo monentyyppistä epävarmuutta. Eniten keskustelua kunnissa herättävät tällä hetkellä kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen, kuntien välisten erojen kasvu, kuntatalous ja kuntajohtaminen niin kunnan sisällä kuin kuntakonsernissa. Muutostilanteissa tarvitaan vahvaa johtajuutta ja toimivaa johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmän toimivuuden varmistaminen on edellytys sille, että kunta-alalle hakeutuu riittävästi kyvykkäitä ammatillisia ja poliittisia johtajia. Kuntien välisen kilpailun kasvaessa työvoiman saannista ja asukkaiden houkuttelusta hyvä johtaminen voidaan nostaa kunnan strategisiin menestystekijöihin hyvän talouden, menestyvän elinkeinoelämän ja hyvien palvelujen rinnalle. Hyvä johtamisjärjestelmä luo perustan koko kunnan toimivuudelle. Hyvä johtaminen muodostaa jatkumon, jossa jokaisen toimijan roolin on oltava selkeä ja työtapojen yhteensopivia. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja yhdessä muodostavat kunnan johtamisen ytimen. Kunnanhallituksen valmistelussa ja päätöksenteossa kanavoituu poliittisen johtamisen linjaukset ja tahto. Kunnanhallitus on myös kunnanjohtajan esimies ja keskeisin johtamiskumppani. Sen tehtävänä on olla strateginen suunnannäyttäjä, visionääri, joka pystyy varautumaan toimintaympäristön muutokseen ja ratkomaan yllättäviäkin haasteita. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hal- Kunnanjohtaja on vastuussa hyvästä, ammattitaitoisesta valmistelusta. Kunnanjohtajan tulee sparrata hallitusta, olla strateginen ja kerätä signaaleja päätöksenteon tueksi. Kunnan johtaminen on poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhdistelmä, joka parhaalla mahdollisella tavalla toimiakseen vaatii osapuolten välistä hyvää yhteistyötä. Hallitus luo hyvällä työskentelyllään edellytykset kuntajohtajan työlle. Tuen antaminen kunnanjohtajalle on osa hyvää hallitustyöskentelyä. Kuva 1. Kunnanjohtajan ja hallituksen toimiva yhteistyö kunnan hyvän johtamisen edellytyksenä. 4

5 lintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kunnanhallituksen alaisena. Kunnanjohtaja on vastuussa hyvästä, ammattitaitoisesta valmistelusta. Hänen tulee luoda edellytyksiä hallituksen työskentelylle, olla strateginen ja kerätä muutossignaaleja päätöksenteon tueksi. Selvitykset ja tilastot osoittavat, että hakijoiden määrä kunnanjohtajan tehtäviin on laskenut 2000-luvun alun tilanteesta huomattavasti keskimäärin 20 hakijasta 10 hakijaan virkaa kohti (Jäntti 2007, 5). Hakijoiden puute kunnanjohtajan tehtäviin ja kansalaisten vähäinen kiinnostus poliittisiin kunnallisiin luottamustoimiin ovat selviä merkkejä kuntajohtamisen kehittämistarpeesta. Johtajasopimus on yksi työväline, jolla voidaan parantaa johtajien saatavuutta ja johtamisen toimintaedellytyksiä. Toinen keskeinen johtamisen edellytyksiä parantava tekijä on palk kaus. Suomen Strategisen Johtamisen Seura SSJS:n Strategiabarometrin 2008 mukaan julkisella sektorilla ylivoimaisesti merkittävin strateginen haaste on kannustinjärjestelmien uudistaminen. Osittain palkkauksen vuoksi parhaat osaajat eivät välttämättä hakeudu julkiselle sektorille, jolloin julkisen sektorin kanssa kilpailevista yksityisistä yrityksistä tulee paremmin johdettuja. 1.2 Mitä johtajasopimuksella tarkoitetaan? Kuntajohtami sessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. Tärkeää on löytää omaan kuntaan ja kunnan toimintakulttuuriin sopiva johtamisen toimintatapa, pelisäännöt. Nämä pelisäännöt voidaan kirjata kunnan poliittisen ja ammatillisen johdon väliseksi johtajasopimukseksi. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja. Johtajasopimukset ovat kuntakohtaisia ja ne voivat olla eri kunnissa erilaisia. Johtajasopimuksen tarkoitus on helpottaa ja tukea johtamistyötä, sel keyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä asioita. Johtajasopimuksilla ei ole lainsäädännöllistä pohjaa, joten niiden sitovuus on luonteeltaan lähinnä poliittista ja moraalista. Johtajasopimuksia onkin laadittu ennen muuta käytännön tarpeista. Poikkeuksetta sopimukseen sisältyy myös palvelussuhteen ehtoja koskevia määräyksiä, joista määrätään virkaehtosopimuksessa. Esimerkiksi kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdoista päättää yksipuolisesti asianomainen kunnan viranomainen virkaehtosopimuksen rajoissa, joten sopimisesta oikeudellisessa mielessä ei ole kysymys. Johtajasopimukseen kirjataankin osapuolten neuvottelema yhteinen näkemys johtamisen pelisäännöistä ja neuvottelutulos vahvistetaan allekirjoituksilla. 5

6 2 Johtajasopimuksen sisältö 2.1 Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Kunnanjohtajan perustehtävän määrittelyn (kuntalaki) ohella on tärkeää, että sovitaan kunnanjohtajan työn painopistealueista ja painopistealueille asetettavista tavoitteista. Eri kausina ne voivat vaihdella. Kunnanjohtajan työlle asetettavat tavoitteet johdetaan kunnan strategiasta sekä valtuuston hyväksymistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Johtajasopimus tulisi tarkistaa liitteeseen kirjattavien tavoitteiden ja työn tulosten arvioinnin osalta säännöllisesti kehityskeskustelun yhteydessä esimerkiksi kerran vuodessa. Selkeä ja yhteinen näkemys siitä miten yhdistää/erottaa kunnan yleiset tavoitteet ja johtajan työlle asetetut tavoitteet on syytä saada aikaan, jotta arviointityötä voidaan tehdä realistisesti. Realistinen tavoiteasettelu ja työn tulosten arviointi tältä pohjalta vaikuttavat johtajan työssä jaksami seen. Asioista sopiminen etukäteen ehkäisee myös ristiriitatilanteiden syntymistä ja luo edellytyksiä yhteiselle työlle strategioiden toimeenpanemiseksi. 2.2 Työn edellytykset Roolit, työnjako ja toimivaltuudet Kuntajohtamisessa eri toimijoiden roolien ja työnjaon on oltava sel keitä. Kuntalaki luo perustan poliittisen ja ammatillisen johdon perustehtävän määrittelyyn ja sitä kautta työnjakoon. Sen lisäksi on syytä so pia johtajuuden eri rooleista ja kunnassa noudatettavista menettelyta voista. Paikallisyhteisön kulttuuri ja nk. henkilökohtaiset ominaisuudet tu lee luonnollisesti huomioida työnjaossa. Yhteinen näkemys työnjaosta ja rooleista on tärkeää sekä johta juuden uskottavuuden että kunnan julkisuuskuvan kannalta. Hyvä johtaminen luo pohjaa koko kunnan menestyksekkäälle toiminnalle. Keskeinen osa työnjakoa on toimivaltakysymysten määrittäminen. Kunnanjohtaja tarvitsee riittävän toimivallan ja vapauden toimiakseen tehokkaasti ja joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Tämä merkitsee tarkoituksenmukaista päätösvallan delegointia ja kunnanhallituksen strategisuuden vahvistamista. Konsernijohtaminen tuo aivan uuden haasteen kuntajohtamiseen. Konserniohjeiden ja omistajapoliittisten ohjeiden laatimisen ja uudistamisen yhteydessä sovitaan toimivallasta ja työnjaosta. Johtajasopimukseen voidaan kirjata myös nämä asiat. Kuntaorganisaation toimivuus Kunnan palvelutuotannosta vastaavan organisaation toimivuudesta, si säisestä johtamisesta ja työn organisoinnista vastaa kunnanjohtaja. Henkilöstöpolitiikan linjausten ja sisäisten pelisääntöjen luominen toi mintaa ohjaavien yhteisten arvojen etsiminen yhdessä henkilöstön kanssa tapahtuu kunnanjohtajan johdolla ja hänen vastuullaan. Kunnanjohtajan apuna toimii johtoryhmä. Sen kokoonpanosta ja työskentelyta voista päättää kunnanjohtaja. Luottamushenkilöt ohjaavat kunnan henkilöstöpolitiikkaa henkilöstöstrategian kautta. Henkilöstöpolitiikan onnistumista luottamustoimielimet (poliittinen johto) voivat arvioida esimerkiksi vuosittain toimintakertomuksen ja henkilöstötilinpäätöksen kä sittelyn yhteydessä. Tämä arvio tapahtuu normaalin, val- 6

7 tuuston kunnalle asettamiensa tavoitteiden toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Työnjako tulisi tältä osin olla selkeä niin, että operatiivinen henkilöstöjohtaminen on ammatillisen johdon vastuulla. Työn arviointi Kunnan strategian toimivuutta ja toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan organisaation eri tasoilla yhdessä sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Kunnanjohtajan työn tuloksellisuutta arvioidaan esimerkiksi kehitys-/tavoitekeskusteluissa tai muulla kunnassa so vittavalla tavalla. Arvioinnissa olennaista on jatkuvuus ja säännönmukaisuus: kehityskeskustelut on hyvä käydä vuosittain. Kehityskeskustelujen tueksi Kuntien eläkevakuutus julkaisee Kuntajohtajan kehityskeskustelu -oppaan vuoden 2009 alussa. Arviointi ja siihen liittyvä keskustelu on luonteeltaan luottamuksellinen. Kehityskeskusteluun on luontevaa liittää keskustelu palkkauksesta ja sen tarkistamisesta työssä suoriutumisen perusteella. Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot mää räytyvät pääasiassa virkaehtosopimuksen mukaan, mutta keskinäisessä neuvotteluissa voidaan sopia myös toisin. Sopimuksen kä sittely- ja päätöksentekoprosessissa noudatetaan kuntalakia. Kunnanhal lituksen on syytä huolehtia siitä, että kunnanjohtajan palkka ja muut palvelussuhteen ehdot ovat kilpailukykyisiä niin kuntasektorin sisällä kuin suhteessa muihin vastaavaa työtä tekeviin. Palkkauksen tulee perustua tehtävän vaativuuteen. Kunnanhallituksella kuntatyönantajan ominaisuudessa on tässä asiassa vastuu aloitteellisuu desta. Kunnanjohtajan täydennys- ja jatkokoulutus Johtajasopimuksessa on hyvä sopia kunnanjohtajan oikeudesta ja/tai velvollisuudesta osallistua täydennys- ja jatkokoulutukseen. Johtamistyön ja -ympäristön muutos edellyttävät myös kunnanjohtajan tietojen ja taitojen päivittämistä. 2.3 Palvelussuhteen ehdot Yleisten kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välisten periaatteiden lisäksi johtajasopimukseen kirjataan kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot. Keskeisiä palvelussuhteeseen liittyviä asioita ovat: 1 Virkasuhteen kesto Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan (KuntaL 24 1 mom.). Virkasuhde voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kunnallisen virkaehtosopimuslain (KVEhtoL) mukaan kunnallisen viranhaltijan palvelussuhteen ehdot määräytyvät häneen sovellettavan virkaehtosopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehtoa, josta virkaehtosopimuksessa on määräys, ei kunta voi määrätä viranhaltijan kohdalla heikommaksi eikä myöskään paremmaksi, ellei itse sopimusmääräys anna siihen mahdollisuutta tai paikallisella virkaehtosopimuksella toisin sovita. Asiasta, josta ei ole virkaehtosopimusta, on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty (KVEhtoL 2 ). Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä sovelletaan myös kunnanjohtajaan (KVTES I luku 1 ), ellei jonkin palvelussuhteen ehdon osalta ole virkaehtosopimuksessa toisin määrätty. Jäljempänä on erikseen mainittu ne kunnanjohtajaa koskevat erityismääräykset (palkkaus ja työaikakorvaukset), joissa päätösvalta on jätetty kunnan asianomaiselle viranomaiselle. Koeajasta on määräys kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (KVhL) 8 :ssä. Koeajasta on määrättävä viimeistään ottamispäätöstä tehtäessä. Viranhaltijan oikeudesta ottaa vastaan ja pitää sivutoimi säädetään KVhL 18 :ssä. Mitä edellä on sanottu kunnanjohtajasta koskee myös apulaiskunnanjohtajaa. 2 Palkkaus Palkkauksesta sovittaessa sovittavina ovat: palkkauksen muodostuminen (esim. tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen palkan- 7

8 osa, tulospalkkio) ja suuruus työn tulosten arviointimenettely ja ajankohta palkkauksen tarkistamisen ajankohta ja perusteet. KVTES:n mukaan sen estämättä, mitä KVTES: ssa on muutoin määrätty, kunnan asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää mm. kunnanjohtajan (ja apulaiskunnanjohtajan) palkasta (II luku 14 ). Kunta voi vapaasti päättää kunnanjohtajan (ja apulaiskunnanjohtajan) palkasta, sen tarkistamisesta ja tarkistamisajankohdasta. Palkka voidaan määrätä esim. kokonaispalkkana ilman KV- TES:n mukaista henkilökohtaista lisää, johon sisältyy harkinnanvarainen osa ja pakollinen vuosisidonnainen osa. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Kuntaliitto suosittelevat, että kunnanjohtajan palkkaus perustuu työtehtävän vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen ammatinhallintaan ja työtuloksiin. Kunnanjohtajan palkkauksen arvioinnin ja tarkistamisen ajankohdista otetaan määräys ensisijaisesti kuntajohtamista koskevaan sopimukseen ja tarkistukset toteutetaan kunta-alan yleisten palkkaratkaisujen mukaisesti tai muutoin erikseen edellä mainitussa asiakirjassa määrätyllä tavalla. Kuntapäättäjien tulee huolehtia siitä, että kunnanjohtajan pidemmän aikavälin ansiokehitys ei jää jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. 3 Työaika Säännöllinen työaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan. Työaikakorvauksia ei suoriteta kunnanjohtajalle ja apulaiskunnanjohtajalle, ellei kunnan toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi. 4 Vuosiloma Vuosiloma määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan. 5 Eläke-edut Eläke-edut määräytyvät voimassa olevan kunnallisen eläkelain mukaisesti. Lisäksi kunta voi ottaa kunnanjohtajalle yksilöllisen eläkevakuutuksen. 6 Irtisanomisaika Irtisanomisaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan. 7 Muut ehdot Johtajasopimuksessa voidaan sopia myös esimerkiksi sivutoimista ja puolison osallistumisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta. 2.4 Johtamisen ristiriitatilanteet Johtamisen ristiriitatilanteissa sekä kunnan että kunnanjohtajan kannalta on hyvä, että yhteisistä toimintatavoista ja ratkaisuvaihtoehdoista on sovittu ennakolta. Mikäli asioista ei ole sovittu, voi seurauksena olla ajallisesti pitkä ja lopputulokseltaan epävarma irtisanomisprosessi. Sopimukseen voidaan ottaa määräykset kunnanjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta, kun sopimukseen kirjatulla tavalla on todettu luottamuspulan olemassaolo. Sopimukseen voidaan esimerkiksi kirjata, että kunnanjohtaja irtisanoutuu sopimuksessa määriteltyä erokorvausta vastaan, jos hän ei nauti poliittisen johdon luottamusta. 8

9 3 Johtajasopimuksen laatiminen ja tarkistaminen Lähtökohta ammatillisen ja poliittisen johdon toimivalle yhteistyölle on yhteinen näkemys kunnan tilasta, toimintaympäristöstä ja visiosta. Se edellyttää kykyä arvioida toimintaympäristöä ja havaita sen muutokset herkästi. Johtamisessa korostuvat muutostilanteessa paitsi ennakoinnin tärkeys myös kyky reagoida ja tehdä nopeasti päätöksiä yllättävien muutosten ilmetessä. Monipuoliset ja toimivat verkostosuhteet ovat tulleet johtamisessa en tistä merkityksellisemmiksi. Kuntajohdolta se edellyttää valmiutta toi mia monentyyppisissä verkostoissa ja kykyä kommunikoida eri toimijoi den kanssa. Verkostojen johtaminen perustuu aivan erilaiseen johtamistapaan kuin perinteinen kunnan hierarkkinen johtaminen, jossa valta- ja vastuusuhteet on selkeästi määritelty. Toimiminen verkostoissa on muuttanut työn ja päätöksenteon luonnetta kunnissa ja saattaa aiheuttaa murrosvaiheessa johtamiskulttuuriin epä selvyyttä ja hämmennystä. Sen vuoksi on syytä sopia ammatillisen ja poliittisen johdon kesken pelisäännöistä ja valtuuksista verkostoissa toi mimiselle. Johtajasopimuksen laatimis- ja arviointiprosessi voidaan esittää seuraavan kuvan mukaisena prosessina, johon kuuluu kahdeksan vaihetta tarvemäärittelystä arviointiin. 9

10 3. Mallien tarkastelu ja muiden kokemukset 2. Päätös johtajasopimuksen laatimisesta ja laatimisen prosessointi 4. Sopimuksen sisällön ja muodon valmistelu 5. Keskustelut ja neuvottelut 6. Syntyneen aineiston muotoilu sopimukseksi 7. Sopimuksen hyväksyminen ja kytkeminen osaksi kunnan johtamisjärjestelmää 1. Strategiapohjainen tarvemäärittely: Miksi tarvitaan ja mitä sopimuksella haetaan? 8. Johtajan työn vuosittainen arviointi sekä koko sopimuksen sisällön arviointi ja päivittämistarve sopimuksessa määritellyllä tavalla Kuva 2. Johtajasopimuksen laadinta- ja arviointiprosessi. 1 Strategiapohjainen tarvemäärittely Johtajasopimuksen laadinta lähtee liikkeelle strategiapohjaisesta tarvemäärittelystä: Miksi johtajasopimusta tarvitaan ja mitä sopimuksella haetaan? Johtajasopimusprosessin käynnistämiseksi on syytä käydä avoin keskustelu siitä, miksi johtajasopimus on kunnassa tarpeellinen. Keskustelun tulisi pohjata kunnan strategiaan ja siihen mikä on kunnanjohtajan vastuu strategioiden valmistelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Ennalta sovituilla säännöillä ja menettelytavoilla voidaan yksinkertaistaa monimutkaisia tilanteita, ennaltaehkäistä ristiriitoja sekä tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmukaista, ennustettavaa ja luotettavaa. Johtajasopimuksella selkiytetään johtamista ja luodaan siihen pelisäännöt. Näin ollen helpotetaan kunnanjohtajan johtamistyötä, selkeytetään työnjakoa ja lisätään luottamusta kunnan johdossa. Johtajasopimuksella myös määritellään tietyt kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot. 2 Päätös johtajasopimuksen laatimisesta ja sen prosessointi Johtajasopimuksen laatimisessa tavoitteena on avoin ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa syntyy monipuolinen keskustelu tavoitteiden kannalta. Johtajasopimusprosessin yhteydessä syvennetään eri osapuolten yhteistä ymmärrystä kunnan ja kunnanjohtajan toiminnan ja tavoitteiden täsmentämisessä. Johtajasopimusprosessin voi järjestää usealla tavalla kunnan poliittisesta kulttuurista riippuen. Usein käytettyjä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kunnanhallituksen puheenjohtajan tai puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan välinen prosessi sekö valtuuston puheenjohtajan tai puheenjohtajiston ja hallituksen puheenjohtajan tai puheenjohtajiston sekä kunnanjohtajan välinen prosessi. 10

11 3 Mallien tarkastelu ja muiden kokemukset Johtajasopimuksen laatimisprosessin aluksi on syytä hyödyntää olemassa olevaa ohjeistusta (Kuntaliitto) ja tehdä kartoitus verrokkikuntien johtajasopimuksista ja niiden sisällöstä. Kartoituksella saadaan ideoita sopimuksen sisällön painopisteistä ja huomioitavista yksityiskohdista. 4 Sopimusrungon laatiminen Ottaen huomioon prosessin ensimmäisen kohdan raamitukset määritellään johtajasopimuksen päälinjat. Tehdyn valmistelun ja selvitysten pohjalta konkretisoidaan johtajasopimuksen sisältöluonnos sopimusrungoksi, eli sisällysluetteloksi. Rungon pohjalta sopimuksen sisältötyöstö saa konkreettisen muodon ja rungossa olevat asiat saadaan vuorovaikutukselliseen keskusteluun. 5 Keskustelut ja neuvottelut Valmisteluaineiston pohjalta käydään varsinaiset sopimuksen sisällölliset keskustelut ja neuvottelut, jotka on syytä teemoittaa johtajasopimuksen sisältörungon mukaisesti ja käydä sisältöjä läpi kohta kohdalta. Tarvittava määrä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia riippuu siitä, kuinka hyvin asiat on osapuolten välillä sisäistetty ja kuinka paljon on näkemysten yhteensovittamista vaativia asioita. Yksinkertaisimmillaan keskustelut jäsentävät ja dokumentoivat jo olemassa olevan yhteisen näkemyksen. 6 Syntyneen aineiston muotoilu sopimukseksi Neuvotteluista pidettävien muistioiden ja jo kokouksessa sovittujen ja kirjattavien linjausten pohjalta johtajasopimuksen sisältö täsmennetään. Tämä on useimmiten viranhaltijatyötä tai ulkopuolisen asiantuntijan työtä. Syntynyt kokonaisuus arvioidaan yhdessä. 7 Sopimuksen hyväksyminen ja liittäminen osaksi kunnan johtamisjärjestelmää Johtajasopimus hyväksytään kunnanhallituksessa. Tämän jälkeen se on luonteeltaan avoin ja julkinen asiakirja. 8 Johtajan työn vuosittainen arviointi ja koko sopimuksen sisällön säännöllinen arviointi sopimuksessa määritellyllä tavalla Johtajasopimuksessa sovitaan kunnanjohtajan työn tulosten arviointimenettelystä. Johtajan työtä on syytä arvioida kerran vuodessa normaaliin kunnan arviointijärjestelmään liitettynä. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat esimerkiksi: tavoitteiden onnistuminen vuorovaikutuksen toimivuus palkitseminen kehittämistarpeiden ja luottamushenkilö/ tuen määrittely. Arviointimenettely konkretisoituu keskusteluissa, jotka voidaan nimetä esim. tavoite-, kehitys- tai tuloskeskusteluiksi. Näihin keskusteluihin osallistujat määritellään sopimuksessa. Yleensä luottamushenkilöpuolelta keskusteluun osallistuu kunnanhallituksen puheenjohtaja/puheenjohtajisto tai em. lisäksi myös valtuuston puheenjohtaja. Kunnanjohtajan työn tulosten arviointiin kytketään palkkauksen arviointi. Lisäksi vuosittain määritellään strategiasta johdetut tavoitteet kunnanjohtajan työlle. Nämä asiat kirjataan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä päivitettäväksi johtajasopimuksen liitteeksi. Johtajasopimuksen sisältö voidaan kokonaisuudessaan arvioida esimerkiksi valtuustokausittain. 11

12 4 Lisätietoja johtajasopimuksesta Alkava uusi valtuustokausi on hyvä ajankohta valmistella poliittisen ja ammatillisen johtamisen pelisäännöt ja määritellä toimiva työnjako eri toimijoiden kesken. Niissä kunnissa, joissa johtajasopimus on jo olemassa, sopimus kannattaa luonnollisesti käydä läpi ja tehdä tarkistuksia, kun uudet päättäjät on valittu. Tämän oppaan lopussa on runko johtajasopimukseksi. Siinä on mainittu luettelo niistä asioista, joista kuntakohtai sesti hyvän johtajuuden edistämiseksi voi neuvotella ja sopia. Kuntaliitto-konserni tarjoaa kunnille kuntajohtamiseen liittyvissä asioissa palve luja koulutuksen, konsultoinnin ja erilaisten yksilöllisten asiantuntijapal velujen avulla. Lisätietoja ja palveluja kunnille johtajasopimukseen liittyvissä asioissa Suomen Kuntaliitossa ja Kuntaliitto-konsernissa antavat: Kuntaliitto kehitysjohtaja Kaija Majoinen, puh. (09) , sähköposti FCG Efeko Oy johtaja Jarmo Asikainen, puh sähköposti konsultti Markus Pauni, puh sähköposti Lähteet Junkkari, J., Laamanen, T. & Skurnik, S. (2008) Strategiabarometri web/page.aspx?pageid=29197 Jäntti, A. (2007) Kuntajohtajien saatavuus. Tilastollinen selvitys kunnanjohtajien hakumenettelystä Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Jäntti, A. & Majoinen, K. (toim.) (2008) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Kuntalaki (365/1995) tutkija Anni Jäntti, puh. (09) , sähköposti johtava lakimies Heikki Harjula, puh. (09) , sähköposti Kunnallinen työmarkkinalaitos neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, puh. (09) , sähköposti 12

13 5 Kuntajohtamisen sopimusrunko 1 Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanjohtajan työn painopistealueet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään kuntavisioon ja strategiaan. Painopistealueet määritellään valtuustokausittain ja tavoitteet vuosittain. Ne kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskusteluun osallistuvat (esim. kunnanhallituksen puheenjohtaja tai puheenjohtajisto). 2 Työn edellytykset 1 toimivaltuudet 2 roolijako, työnjako poliittisen johdon kanssa 3 kunnanjohtajan työn tulosten arviointimenettely 4 oikeus, velvollisuus täydennys/jatkokoulutukseen 3 Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot 1 Virkasuhteen kestoaika virkasuhde on voimassa toistaiseksi./ lukien virkasuhde on voimassa määräajan a)./..-./. b) kunnes virka täytetään vakinaisesti ja ko. viranhaltija aloittaa virantoimituksen c) muu 2 Palkkaus 2.1 Palkkauksen muodostuminen a) Palkkaus muodostuu seuraavista osista: tehtäväkohtainen palkka henkilökohtainen lisä (perusteena kunnanjohtajan työtulokset, ammatinhallinta ja ) ja tulospalkkio, jonka suuruus määräytyy sekä b) Palkka on kokonaispalkka. 2.2 Työn vaativuuden ja tulosten arviointimenettely ja ajankohta Palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin. Työn vaativuus tulee arvioida uudelleen tehtävien olennaisesti muuttuessa. 13

14 Työtuloksia arvioidaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa. Työn tulosten arviointiin kytketään palkkauksen henkilökohtaisen lisän ja tulospalkkion arviointi. Palkkausta koskevat asiat kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi painopisteiden ja tavoitteiden yhteyteen. 2.3 Palkkauksen tarkistaminen Palkkausta tarkistetaan. (ajankohta, perusteet) 3 Työaika 4 Vuosiloma 5 Eläke-edut 6 Irtisanomisaika 7 Muut ehdot (esim. sivutoimet, puolison osallistumisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen) 4 Johtamisen ristiriitatilanteet Sopimukseen voidaan kirjata määräykset kunnanjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Allekirjoittajat sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään edistämään kunnassa poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa keskustelukulttuuria. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja 14

15 Liite johtajasopimukseen Kunnanjohtajan työn painopistealueet ja tavoitteet sekä palkkauksen muodostuminen 1 Työn painopisteet ja tavoitteet Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntavision ja strategisten linjausten perusteella ja siitä johdettuna kunnanjohtajan työn painopistealueet valtuustokaudella ( ) ovat:.. Tavoitteet kunnanjohtajalle vuonna ( ) tässä työssä ovat seuraavat:. 2 Palkkauksen suuruus a) Palkkaus muodostuu seuraavista osista: tehtäväkohtainen palkka euroa/kk henkilökohtainen lisä (perusteena kunnanjohtajan työtulokset, ammatinhallinta ja ) euroa/kk ja tulospalkkio, jonka suuruus määräytyy sekä b) Palkka on kokonaispalkka euroa /kk. 15

16 Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kaikki kunnat ottavat käyttöön johtajasopimuksen. Kuntajohtami sessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. Johtamisen pelisäännöt on hyvä kirjata kunnan poliittisen ja ammatillisen johdon väliseksi johtajasopimukseksi. Tässä oppaassa käydään läpi johtajasopimuksen tarve ja tarkoitus, sisältö sekä sopimuksen laatimisprosessi. Opas sisältää myös mallin johtajasopimuksen rungoksi. Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 Puhelin (09) Helsinki Telefax (09) PL 200, Helsinki 16 Helsinki 2008

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Johtajasopimus: HSY:n toimitusjohtaja

Johtajasopimus: HSY:n toimitusjohtaja 1 (5) SOPIMUSLUONNOS 19.05.2017 Johtajasopimus: HSY:n toimitusjohtaja 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Toimitusjohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista Kuntalain 24.1 :n mukaisesti.

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista Kuntalain 24.1 :n mukaisesti. 1 11.2.2014 Luonnos 362 / 01.00.00 / 2014 Kh. 17.2.2014 Johtajasopimus Tällä Iitin kunnan ja kunnanjohtaja Riku Rönnholmin välisellä johtajasopimuksella sovitaan työn painopistealueista, tavoitteista sekä

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

SOPIMUS. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain ja yhtymäkokouksen vahvistaman hallintosäännön mukaisesti.

SOPIMUS. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain ja yhtymäkokouksen vahvistaman hallintosäännön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Johtajasopimus ja toimitusjohtaja Osmo Aikio sopivat tällä johtajasopimuksella toimitusjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta, työn edellytyksistä,

Lisätiedot

Kunnanjohtajasopimus

Kunnanjohtajasopimus 1 Kunnanjohtajasopimus Euran kunta Kunnanhallitus 17.8.2015 2 1. Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa,

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS

LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS LIPERIN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HANNELE MIKKASEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS Tällä kunnanjohtaja Hannele Mikkasen ja Liperin kunnan välisellä johtajasopimuksella sovitaan poliittisen ja ammatillisen johdon

Lisätiedot

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET 1 Outokummun kaupunki Kaupunginhallitus JOHTAJASOPIMUS Tällä Outokummun kaupungin ja kaupunginjohtaja Pekka Hyvösen välisellä johtajasopimuksella selkiytetään poliittisen ja ammatillisen johdon vastuualueita,

Lisätiedot

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista PUNKALAITUMEN KUNTA Johtajasopimus Tällä Punkalaitumen kunnan ja kunnanjohtaja Jyrki Moilasen välisellä johtajasopimuksella sovitaan työn painopistealueista, tavoitteista sekä palvelussuhteen ehdoista.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

SOPIMUS Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki ) Marita Toikka, kaupunginjohtaja (jäljempänä kaupunginjohtaja )

SOPIMUS Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki ) Marita Toikka, kaupunginjohtaja (jäljempänä kaupunginjohtaja ) 1 (5) SOPIMUS 12.4.2017 JOHTAJASOPIMUS 1. Osapuolet Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki ) Marita Toikka, kaupunginjohtaja (jäljempänä kaupunginjohtaja ) 2. Tausta Kouvolan kaupunginvaltuusto valitsi

Lisätiedot

Kinnulan kunnanjohtajan johtajasopimus 1.12.2014 alkaen

Kinnulan kunnanjohtajan johtajasopimus 1.12.2014 alkaen Sivu 1 / 5 Kinnulan kunnanjohtajan johtajasopimus 1.12.2014 alkaen Kasvatustieteen tohtori Pekka Kanervion ottaessa vastaan Kinnulan kunnanjohtajan viran sovitaan Suomen Kuntaliitto ry:n suosituksesta

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välinen JOHTAJASOPIMUS

Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välinen JOHTAJASOPIMUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.10.2014 210 Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välinen JOHTAJASOPIMUS Tällä Kokemäen kaupungin ja kaupunginjohtaja Reijo Siltalan välisellä johtajasopimuksella

Lisätiedot

Isonkyrön kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää (jäljempänä kunnanjohtaja).

Isonkyrön kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää (jäljempänä kunnanjohtaja). 1 (5) ISONKYRÖN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämä sopimus on Isonkyrön kunnanjohtajan ja kunnan välinen sopimus. Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

YPÄJÄN KUNNAN KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS YPÄJÄN KUNTA Perttulantie 20 32100 Ypäjä LUONNOS SOPIMUS YPÄJÄN KUNNAN KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kuntalaki (410/2015; 42 ) edellyttää kunnilta kunnanjohtajan johtajasopimusta 1.6.2017 alkaen. Tällä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Johtaessaan kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginjohtajan pääasialliset tehtävät ovat:

Johtaessaan kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginjohtajan pääasialliset tehtävät ovat: 1 FORSSAN KAUPUNGINJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Kesäniemen ottaessa vastaan Forssan kaupunginjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran sovitaan Suomen Kuntaliitto ry:n suosituksesta

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2017 Sivu 1 toimitettu klo 8:40 Kiireellisyysperuste, Hallintosääntö 144 Kunnanhallitus

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2017 Sivu 1 toimitettu klo 8:40 Kiireellisyysperuste, Hallintosääntö 144 Kunnanhallitus SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2017 Sivu 1 toimitettu 28.9.2017 klo 8:40 Kiireellisyysperuste, Hallintosääntö 144 Aika: Perjantaina 29.09.2017 kello 14.15 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone K a h v i kokoushuoneessa

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntajohtamisen ja kestävän talouden kehittäminen muutosten keskellä Kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

Kuntajohtamisen suunta 2017

Kuntajohtamisen suunta 2017 Kuntajohtamisen suunta 2017 Teemasessio nro 3 Puheenjohtajana Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Teemana kuntajohtamisen tila ja tulevaisuus Kuntajohtajien johtamisen liikkumavaraan vaikuttavat

Lisätiedot

Utajärven kunnan ja kunnanjohtaja Anne Sormusen välinen johtajasopimus

Utajärven kunnan ja kunnanjohtaja Anne Sormusen välinen johtajasopimus Utajärven kunnan ja kunnanjohtaja Anne Sormusen välinen johtajasopimus Tällä sopimuksella sovitaan poliittisen ja ammatillisen johdon työnjaosta ja kunnanjohtajan palvelussuhteen harkinnanvaraisista ehdoista.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Kuntajohtajatyön arvostus. Kyselyn tuloksia

Kuntajohtajatyön arvostus. Kyselyn tuloksia Kuntajohtajatyön arvostus Kyselyn tuloksia Kuntajohtajatyön arvostus ja kehittäminen -selvitys on Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien ja Kuntajohtajat Ry:n yhteistyössä tekemä kyselyselvitys. Selvityksessä

Lisätiedot

Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009 2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009 2012 Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009 2012 Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu valtuusto. Valtuusto puolestaan valitsee kunnanhallituksen, joka toimii tiiviissä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Sopijaosapuolena Joutsan kunnan taholta on kunnanvaltuusto.

Sopijaosapuolena Joutsan kunnan taholta on kunnanvaltuusto. JOUTSAN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJA HARRI NISSISEN VÄLINEN JOHTAJASOPIMUS Joutsan kunnanhallituksen ja kunnanjohtaja Harri Nissisen välisellä johtajasopimuksella on tarkoitus selkeyttää poliittisen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Maakuntahallituksen työn arviointilomake

Maakuntahallituksen työn arviointilomake Mh 10.11.2008, Liite nro: 1 Maakuntahallituksen työn arviointilomake Henkilökohtainen arviointi hallitustyöskentelystä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Ympyröikää mielestänne sopivin vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kunnanjohtajasopimus

Kunnanjohtajasopimus Kunnanjohtajasopimus Lempäälän kunta Kunnanvaltuusto 17.6.2015 Tällä Lempäälän kunnan ja Heidi Rämön välisellä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan työn painopistealueista, tavoitteista sekä palvelussuhteen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen Maakuntahallitus 75 16.03.2015 KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen 90/01.00.03/2015 MHS 16.03.2015 75 Hallintosäännön 41

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET

ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET SUOMEN EVANKELIS LUTERILAINEN KIRKKO KIRKON TYÖMARKKINALAITOS ONNISTUNEEN PALKKANEUVOTTELUN EDELLYTYKSET Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitos 18.5.2006 ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ SEURAKUNNALTA TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke. Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen -verkostohanke Uusia johtamismalleja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin Luvun / sektion otsikko Ketterät kunnat selviävät tulevaisuuden haasteista

Lisätiedot

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntamarkkinat 12.9.2012 14.45-15.00 Kuntien konsernijohtamisen kehittämisen kärjet ja kehittämistyö Kuntaliitossa Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista. 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab

USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista. 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista 12.9.2012 Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab Mikä USO-hanke USO I-hanke (2010-2012) on ollut osa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Luku 12. Ammatillinen johtaminen

Luku 12. Ammatillinen johtaminen 156 Markus Pauni ja Sini Sallinen Luku 12. Ammatillinen johtaminen 12.1 Yleistä Kunnanjohtaja on keskeisessä asemassa kunnan hallinnon ja talouden johtamisessa. Kunnan johtaminen on kaksoisjohtamista,

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Kuntajohtamisen sertifikaatit: hyvä johtaminen kunnan menestystekijäksi

Kuntajohtamisen sertifikaatit: hyvä johtaminen kunnan menestystekijäksi Kuntajohtamisen sertifikaatit: hyvä johtaminen kunnan menestystekijäksi Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT Markus Pauni Kehityspäällikkö 11.9.2014 1 14.8.2014 Kaija Majoinen Kokonaiskuva:

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot