Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä"

Transkriptio

1 Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä Helsinki 2008 ISBN (pdf)

2 Sisällysluettelo Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä 3 1 Johtajasopimusten tarve ja tarkoitus Miksi johtajasopimuksia tarvitaan? Mitä johtajasopimuksella tarkoitetaan? 5 2 Johtajasopimuksen sisältö Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Työn edellytykset Palvelussuhteen ehdot Johtamisen ristiriitatilanteet 8 3 Johtajasopimuksen laatiminen ja tarkistaminen 9 4 Lisätietoja johtajasopimuksesta 12 5 Kuntajohtamisen sopimusrunko 13 TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen TYÖRYHMÄ Anni Jäntti Kaija Majoinen Heikki Harjula Markus Pauni Elina Vartiainen-Hynönen KUVAT Comma Image ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2008 Paino: Star-Offset Oy Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Johtajasopimus kuntajohtamisen välineenä Kuntaliitto suosittelee, että kaikki kunnat ottavat käyttöön johtajasopimuksen. Viimeisin suositus sisältyy Kuntaliiton yleiskirjeeseen 28/80/2008 Suosituksia kuntajohtamisen kehittämiseksi. Näin uusitaan vuonna 2002 annettu suositus kuntajohtamisen pelisäännöistä. Johtajasopimus on tarpeellinen erityisesti nyt, kun kunnat ovat aiempaa voimakkaammassa ja monitahoisemmassa muutostilanteessa. Myös konsernijohtaminen tuo aivan uuden haasteen kuntajohtamiseen. Muutoksen toteuttaminen edellyttää vahvaa johtajuutta, jonka toimivuutta johtajasopimuksella voidaan edistää. Tässä oppaassa käsitellään johtajasopimusta kuntajohtamisen välineenä. Oppaassa käydään läpi johtajasopimuksen tarve ja tarkoitus, sisältö sekä sopimuksen laatimisprosessi. Oppaan lopussa on johtajasopimuksen runko. Siinä on mainittu luettelo niistä asioista, joista voi kuntakohtai sesti hyvän johtajuuden edistämiseksi neuvotella ja sopia. 3

4 1 Johtajasopimusten tarve ja tarkoitus 1.1 Miksi johtajasopimuksia tarvitaan? Kunnat elävät alati muuttuvassa toimintaympäristössä, joka luo monentyyppistä epävarmuutta. Eniten keskustelua kunnissa herättävät tällä hetkellä kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen, kuntien välisten erojen kasvu, kuntatalous ja kuntajohtaminen niin kunnan sisällä kuin kuntakonsernissa. Muutostilanteissa tarvitaan vahvaa johtajuutta ja toimivaa johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmän toimivuuden varmistaminen on edellytys sille, että kunta-alalle hakeutuu riittävästi kyvykkäitä ammatillisia ja poliittisia johtajia. Kuntien välisen kilpailun kasvaessa työvoiman saannista ja asukkaiden houkuttelusta hyvä johtaminen voidaan nostaa kunnan strategisiin menestystekijöihin hyvän talouden, menestyvän elinkeinoelämän ja hyvien palvelujen rinnalle. Hyvä johtamisjärjestelmä luo perustan koko kunnan toimivuudelle. Hyvä johtaminen muodostaa jatkumon, jossa jokaisen toimijan roolin on oltava selkeä ja työtapojen yhteensopivia. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja yhdessä muodostavat kunnan johtamisen ytimen. Kunnanhallituksen valmistelussa ja päätöksenteossa kanavoituu poliittisen johtamisen linjaukset ja tahto. Kunnanhallitus on myös kunnanjohtajan esimies ja keskeisin johtamiskumppani. Sen tehtävänä on olla strateginen suunnannäyttäjä, visionääri, joka pystyy varautumaan toimintaympäristön muutokseen ja ratkomaan yllättäviäkin haasteita. Kunnanjohtaja johtaa kunnan hal- Kunnanjohtaja on vastuussa hyvästä, ammattitaitoisesta valmistelusta. Kunnanjohtajan tulee sparrata hallitusta, olla strateginen ja kerätä signaaleja päätöksenteon tueksi. Kunnan johtaminen on poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhdistelmä, joka parhaalla mahdollisella tavalla toimiakseen vaatii osapuolten välistä hyvää yhteistyötä. Hallitus luo hyvällä työskentelyllään edellytykset kuntajohtajan työlle. Tuen antaminen kunnanjohtajalle on osa hyvää hallitustyöskentelyä. Kuva 1. Kunnanjohtajan ja hallituksen toimiva yhteistyö kunnan hyvän johtamisen edellytyksenä. 4

5 lintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kunnanhallituksen alaisena. Kunnanjohtaja on vastuussa hyvästä, ammattitaitoisesta valmistelusta. Hänen tulee luoda edellytyksiä hallituksen työskentelylle, olla strateginen ja kerätä muutossignaaleja päätöksenteon tueksi. Selvitykset ja tilastot osoittavat, että hakijoiden määrä kunnanjohtajan tehtäviin on laskenut 2000-luvun alun tilanteesta huomattavasti keskimäärin 20 hakijasta 10 hakijaan virkaa kohti (Jäntti 2007, 5). Hakijoiden puute kunnanjohtajan tehtäviin ja kansalaisten vähäinen kiinnostus poliittisiin kunnallisiin luottamustoimiin ovat selviä merkkejä kuntajohtamisen kehittämistarpeesta. Johtajasopimus on yksi työväline, jolla voidaan parantaa johtajien saatavuutta ja johtamisen toimintaedellytyksiä. Toinen keskeinen johtamisen edellytyksiä parantava tekijä on palk kaus. Suomen Strategisen Johtamisen Seura SSJS:n Strategiabarometrin 2008 mukaan julkisella sektorilla ylivoimaisesti merkittävin strateginen haaste on kannustinjärjestelmien uudistaminen. Osittain palkkauksen vuoksi parhaat osaajat eivät välttämättä hakeudu julkiselle sektorille, jolloin julkisen sektorin kanssa kilpailevista yksityisistä yrityksistä tulee paremmin johdettuja. 1.2 Mitä johtajasopimuksella tarkoitetaan? Kuntajohtami sessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. Tärkeää on löytää omaan kuntaan ja kunnan toimintakulttuuriin sopiva johtamisen toimintatapa, pelisäännöt. Nämä pelisäännöt voidaan kirjata kunnan poliittisen ja ammatillisen johdon väliseksi johtajasopimukseksi. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja. Johtajasopimukset ovat kuntakohtaisia ja ne voivat olla eri kunnissa erilaisia. Johtajasopimuksen tarkoitus on helpottaa ja tukea johtamistyötä, sel keyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä asioita. Johtajasopimuksilla ei ole lainsäädännöllistä pohjaa, joten niiden sitovuus on luonteeltaan lähinnä poliittista ja moraalista. Johtajasopimuksia onkin laadittu ennen muuta käytännön tarpeista. Poikkeuksetta sopimukseen sisältyy myös palvelussuhteen ehtoja koskevia määräyksiä, joista määrätään virkaehtosopimuksessa. Esimerkiksi kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdoista päättää yksipuolisesti asianomainen kunnan viranomainen virkaehtosopimuksen rajoissa, joten sopimisesta oikeudellisessa mielessä ei ole kysymys. Johtajasopimukseen kirjataankin osapuolten neuvottelema yhteinen näkemys johtamisen pelisäännöistä ja neuvottelutulos vahvistetaan allekirjoituksilla. 5

6 2 Johtajasopimuksen sisältö 2.1 Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Kunnanjohtajan perustehtävän määrittelyn (kuntalaki) ohella on tärkeää, että sovitaan kunnanjohtajan työn painopistealueista ja painopistealueille asetettavista tavoitteista. Eri kausina ne voivat vaihdella. Kunnanjohtajan työlle asetettavat tavoitteet johdetaan kunnan strategiasta sekä valtuuston hyväksymistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Johtajasopimus tulisi tarkistaa liitteeseen kirjattavien tavoitteiden ja työn tulosten arvioinnin osalta säännöllisesti kehityskeskustelun yhteydessä esimerkiksi kerran vuodessa. Selkeä ja yhteinen näkemys siitä miten yhdistää/erottaa kunnan yleiset tavoitteet ja johtajan työlle asetetut tavoitteet on syytä saada aikaan, jotta arviointityötä voidaan tehdä realistisesti. Realistinen tavoiteasettelu ja työn tulosten arviointi tältä pohjalta vaikuttavat johtajan työssä jaksami seen. Asioista sopiminen etukäteen ehkäisee myös ristiriitatilanteiden syntymistä ja luo edellytyksiä yhteiselle työlle strategioiden toimeenpanemiseksi. 2.2 Työn edellytykset Roolit, työnjako ja toimivaltuudet Kuntajohtamisessa eri toimijoiden roolien ja työnjaon on oltava sel keitä. Kuntalaki luo perustan poliittisen ja ammatillisen johdon perustehtävän määrittelyyn ja sitä kautta työnjakoon. Sen lisäksi on syytä so pia johtajuuden eri rooleista ja kunnassa noudatettavista menettelyta voista. Paikallisyhteisön kulttuuri ja nk. henkilökohtaiset ominaisuudet tu lee luonnollisesti huomioida työnjaossa. Yhteinen näkemys työnjaosta ja rooleista on tärkeää sekä johta juuden uskottavuuden että kunnan julkisuuskuvan kannalta. Hyvä johtaminen luo pohjaa koko kunnan menestyksekkäälle toiminnalle. Keskeinen osa työnjakoa on toimivaltakysymysten määrittäminen. Kunnanjohtaja tarvitsee riittävän toimivallan ja vapauden toimiakseen tehokkaasti ja joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Tämä merkitsee tarkoituksenmukaista päätösvallan delegointia ja kunnanhallituksen strategisuuden vahvistamista. Konsernijohtaminen tuo aivan uuden haasteen kuntajohtamiseen. Konserniohjeiden ja omistajapoliittisten ohjeiden laatimisen ja uudistamisen yhteydessä sovitaan toimivallasta ja työnjaosta. Johtajasopimukseen voidaan kirjata myös nämä asiat. Kuntaorganisaation toimivuus Kunnan palvelutuotannosta vastaavan organisaation toimivuudesta, si säisestä johtamisesta ja työn organisoinnista vastaa kunnanjohtaja. Henkilöstöpolitiikan linjausten ja sisäisten pelisääntöjen luominen toi mintaa ohjaavien yhteisten arvojen etsiminen yhdessä henkilöstön kanssa tapahtuu kunnanjohtajan johdolla ja hänen vastuullaan. Kunnanjohtajan apuna toimii johtoryhmä. Sen kokoonpanosta ja työskentelyta voista päättää kunnanjohtaja. Luottamushenkilöt ohjaavat kunnan henkilöstöpolitiikkaa henkilöstöstrategian kautta. Henkilöstöpolitiikan onnistumista luottamustoimielimet (poliittinen johto) voivat arvioida esimerkiksi vuosittain toimintakertomuksen ja henkilöstötilinpäätöksen kä sittelyn yhteydessä. Tämä arvio tapahtuu normaalin, val- 6

7 tuuston kunnalle asettamiensa tavoitteiden toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Työnjako tulisi tältä osin olla selkeä niin, että operatiivinen henkilöstöjohtaminen on ammatillisen johdon vastuulla. Työn arviointi Kunnan strategian toimivuutta ja toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan organisaation eri tasoilla yhdessä sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Kunnanjohtajan työn tuloksellisuutta arvioidaan esimerkiksi kehitys-/tavoitekeskusteluissa tai muulla kunnassa so vittavalla tavalla. Arvioinnissa olennaista on jatkuvuus ja säännönmukaisuus: kehityskeskustelut on hyvä käydä vuosittain. Kehityskeskustelujen tueksi Kuntien eläkevakuutus julkaisee Kuntajohtajan kehityskeskustelu -oppaan vuoden 2009 alussa. Arviointi ja siihen liittyvä keskustelu on luonteeltaan luottamuksellinen. Kehityskeskusteluun on luontevaa liittää keskustelu palkkauksesta ja sen tarkistamisesta työssä suoriutumisen perusteella. Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot mää räytyvät pääasiassa virkaehtosopimuksen mukaan, mutta keskinäisessä neuvotteluissa voidaan sopia myös toisin. Sopimuksen kä sittely- ja päätöksentekoprosessissa noudatetaan kuntalakia. Kunnanhal lituksen on syytä huolehtia siitä, että kunnanjohtajan palkka ja muut palvelussuhteen ehdot ovat kilpailukykyisiä niin kuntasektorin sisällä kuin suhteessa muihin vastaavaa työtä tekeviin. Palkkauksen tulee perustua tehtävän vaativuuteen. Kunnanhallituksella kuntatyönantajan ominaisuudessa on tässä asiassa vastuu aloitteellisuu desta. Kunnanjohtajan täydennys- ja jatkokoulutus Johtajasopimuksessa on hyvä sopia kunnanjohtajan oikeudesta ja/tai velvollisuudesta osallistua täydennys- ja jatkokoulutukseen. Johtamistyön ja -ympäristön muutos edellyttävät myös kunnanjohtajan tietojen ja taitojen päivittämistä. 2.3 Palvelussuhteen ehdot Yleisten kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välisten periaatteiden lisäksi johtajasopimukseen kirjataan kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot. Keskeisiä palvelussuhteeseen liittyviä asioita ovat: 1 Virkasuhteen kesto Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan (KuntaL 24 1 mom.). Virkasuhde voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Kunnallisen virkaehtosopimuslain (KVEhtoL) mukaan kunnallisen viranhaltijan palvelussuhteen ehdot määräytyvät häneen sovellettavan virkaehtosopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehtoa, josta virkaehtosopimuksessa on määräys, ei kunta voi määrätä viranhaltijan kohdalla heikommaksi eikä myöskään paremmaksi, ellei itse sopimusmääräys anna siihen mahdollisuutta tai paikallisella virkaehtosopimuksella toisin sovita. Asiasta, josta ei ole virkaehtosopimusta, on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty (KVEhtoL 2 ). Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä sovelletaan myös kunnanjohtajaan (KVTES I luku 1 ), ellei jonkin palvelussuhteen ehdon osalta ole virkaehtosopimuksessa toisin määrätty. Jäljempänä on erikseen mainittu ne kunnanjohtajaa koskevat erityismääräykset (palkkaus ja työaikakorvaukset), joissa päätösvalta on jätetty kunnan asianomaiselle viranomaiselle. Koeajasta on määräys kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (KVhL) 8 :ssä. Koeajasta on määrättävä viimeistään ottamispäätöstä tehtäessä. Viranhaltijan oikeudesta ottaa vastaan ja pitää sivutoimi säädetään KVhL 18 :ssä. Mitä edellä on sanottu kunnanjohtajasta koskee myös apulaiskunnanjohtajaa. 2 Palkkaus Palkkauksesta sovittaessa sovittavina ovat: palkkauksen muodostuminen (esim. tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen palkan- 7

8 osa, tulospalkkio) ja suuruus työn tulosten arviointimenettely ja ajankohta palkkauksen tarkistamisen ajankohta ja perusteet. KVTES:n mukaan sen estämättä, mitä KVTES: ssa on muutoin määrätty, kunnan asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää mm. kunnanjohtajan (ja apulaiskunnanjohtajan) palkasta (II luku 14 ). Kunta voi vapaasti päättää kunnanjohtajan (ja apulaiskunnanjohtajan) palkasta, sen tarkistamisesta ja tarkistamisajankohdasta. Palkka voidaan määrätä esim. kokonaispalkkana ilman KV- TES:n mukaista henkilökohtaista lisää, johon sisältyy harkinnanvarainen osa ja pakollinen vuosisidonnainen osa. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Kuntaliitto suosittelevat, että kunnanjohtajan palkkaus perustuu työtehtävän vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen ammatinhallintaan ja työtuloksiin. Kunnanjohtajan palkkauksen arvioinnin ja tarkistamisen ajankohdista otetaan määräys ensisijaisesti kuntajohtamista koskevaan sopimukseen ja tarkistukset toteutetaan kunta-alan yleisten palkkaratkaisujen mukaisesti tai muutoin erikseen edellä mainitussa asiakirjassa määrätyllä tavalla. Kuntapäättäjien tulee huolehtia siitä, että kunnanjohtajan pidemmän aikavälin ansiokehitys ei jää jälkeen yleisestä ansiokehityksestä. 3 Työaika Säännöllinen työaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan. Työaikakorvauksia ei suoriteta kunnanjohtajalle ja apulaiskunnanjohtajalle, ellei kunnan toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi. 4 Vuosiloma Vuosiloma määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan. 5 Eläke-edut Eläke-edut määräytyvät voimassa olevan kunnallisen eläkelain mukaisesti. Lisäksi kunta voi ottaa kunnanjohtajalle yksilöllisen eläkevakuutuksen. 6 Irtisanomisaika Irtisanomisaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaan. 7 Muut ehdot Johtajasopimuksessa voidaan sopia myös esimerkiksi sivutoimista ja puolison osallistumisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta. 2.4 Johtamisen ristiriitatilanteet Johtamisen ristiriitatilanteissa sekä kunnan että kunnanjohtajan kannalta on hyvä, että yhteisistä toimintatavoista ja ratkaisuvaihtoehdoista on sovittu ennakolta. Mikäli asioista ei ole sovittu, voi seurauksena olla ajallisesti pitkä ja lopputulokseltaan epävarma irtisanomisprosessi. Sopimukseen voidaan ottaa määräykset kunnanjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta, kun sopimukseen kirjatulla tavalla on todettu luottamuspulan olemassaolo. Sopimukseen voidaan esimerkiksi kirjata, että kunnanjohtaja irtisanoutuu sopimuksessa määriteltyä erokorvausta vastaan, jos hän ei nauti poliittisen johdon luottamusta. 8

9 3 Johtajasopimuksen laatiminen ja tarkistaminen Lähtökohta ammatillisen ja poliittisen johdon toimivalle yhteistyölle on yhteinen näkemys kunnan tilasta, toimintaympäristöstä ja visiosta. Se edellyttää kykyä arvioida toimintaympäristöä ja havaita sen muutokset herkästi. Johtamisessa korostuvat muutostilanteessa paitsi ennakoinnin tärkeys myös kyky reagoida ja tehdä nopeasti päätöksiä yllättävien muutosten ilmetessä. Monipuoliset ja toimivat verkostosuhteet ovat tulleet johtamisessa en tistä merkityksellisemmiksi. Kuntajohdolta se edellyttää valmiutta toi mia monentyyppisissä verkostoissa ja kykyä kommunikoida eri toimijoi den kanssa. Verkostojen johtaminen perustuu aivan erilaiseen johtamistapaan kuin perinteinen kunnan hierarkkinen johtaminen, jossa valta- ja vastuusuhteet on selkeästi määritelty. Toimiminen verkostoissa on muuttanut työn ja päätöksenteon luonnetta kunnissa ja saattaa aiheuttaa murrosvaiheessa johtamiskulttuuriin epä selvyyttä ja hämmennystä. Sen vuoksi on syytä sopia ammatillisen ja poliittisen johdon kesken pelisäännöistä ja valtuuksista verkostoissa toi mimiselle. Johtajasopimuksen laatimis- ja arviointiprosessi voidaan esittää seuraavan kuvan mukaisena prosessina, johon kuuluu kahdeksan vaihetta tarvemäärittelystä arviointiin. 9

10 3. Mallien tarkastelu ja muiden kokemukset 2. Päätös johtajasopimuksen laatimisesta ja laatimisen prosessointi 4. Sopimuksen sisällön ja muodon valmistelu 5. Keskustelut ja neuvottelut 6. Syntyneen aineiston muotoilu sopimukseksi 7. Sopimuksen hyväksyminen ja kytkeminen osaksi kunnan johtamisjärjestelmää 1. Strategiapohjainen tarvemäärittely: Miksi tarvitaan ja mitä sopimuksella haetaan? 8. Johtajan työn vuosittainen arviointi sekä koko sopimuksen sisällön arviointi ja päivittämistarve sopimuksessa määritellyllä tavalla Kuva 2. Johtajasopimuksen laadinta- ja arviointiprosessi. 1 Strategiapohjainen tarvemäärittely Johtajasopimuksen laadinta lähtee liikkeelle strategiapohjaisesta tarvemäärittelystä: Miksi johtajasopimusta tarvitaan ja mitä sopimuksella haetaan? Johtajasopimusprosessin käynnistämiseksi on syytä käydä avoin keskustelu siitä, miksi johtajasopimus on kunnassa tarpeellinen. Keskustelun tulisi pohjata kunnan strategiaan ja siihen mikä on kunnanjohtajan vastuu strategioiden valmistelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Ennalta sovituilla säännöillä ja menettelytavoilla voidaan yksinkertaistaa monimutkaisia tilanteita, ennaltaehkäistä ristiriitoja sekä tehdä päätöksenteosta ja johtamisesta asianmukaista, ennustettavaa ja luotettavaa. Johtajasopimuksella selkiytetään johtamista ja luodaan siihen pelisäännöt. Näin ollen helpotetaan kunnanjohtajan johtamistyötä, selkeytetään työnjakoa ja lisätään luottamusta kunnan johdossa. Johtajasopimuksella myös määritellään tietyt kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot. 2 Päätös johtajasopimuksen laatimisesta ja sen prosessointi Johtajasopimuksen laatimisessa tavoitteena on avoin ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa syntyy monipuolinen keskustelu tavoitteiden kannalta. Johtajasopimusprosessin yhteydessä syvennetään eri osapuolten yhteistä ymmärrystä kunnan ja kunnanjohtajan toiminnan ja tavoitteiden täsmentämisessä. Johtajasopimusprosessin voi järjestää usealla tavalla kunnan poliittisesta kulttuurista riippuen. Usein käytettyjä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kunnanhallituksen puheenjohtajan tai puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan välinen prosessi sekö valtuuston puheenjohtajan tai puheenjohtajiston ja hallituksen puheenjohtajan tai puheenjohtajiston sekä kunnanjohtajan välinen prosessi. 10

11 3 Mallien tarkastelu ja muiden kokemukset Johtajasopimuksen laatimisprosessin aluksi on syytä hyödyntää olemassa olevaa ohjeistusta (Kuntaliitto) ja tehdä kartoitus verrokkikuntien johtajasopimuksista ja niiden sisällöstä. Kartoituksella saadaan ideoita sopimuksen sisällön painopisteistä ja huomioitavista yksityiskohdista. 4 Sopimusrungon laatiminen Ottaen huomioon prosessin ensimmäisen kohdan raamitukset määritellään johtajasopimuksen päälinjat. Tehdyn valmistelun ja selvitysten pohjalta konkretisoidaan johtajasopimuksen sisältöluonnos sopimusrungoksi, eli sisällysluetteloksi. Rungon pohjalta sopimuksen sisältötyöstö saa konkreettisen muodon ja rungossa olevat asiat saadaan vuorovaikutukselliseen keskusteluun. 5 Keskustelut ja neuvottelut Valmisteluaineiston pohjalta käydään varsinaiset sopimuksen sisällölliset keskustelut ja neuvottelut, jotka on syytä teemoittaa johtajasopimuksen sisältörungon mukaisesti ja käydä sisältöjä läpi kohta kohdalta. Tarvittava määrä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia riippuu siitä, kuinka hyvin asiat on osapuolten välillä sisäistetty ja kuinka paljon on näkemysten yhteensovittamista vaativia asioita. Yksinkertaisimmillaan keskustelut jäsentävät ja dokumentoivat jo olemassa olevan yhteisen näkemyksen. 6 Syntyneen aineiston muotoilu sopimukseksi Neuvotteluista pidettävien muistioiden ja jo kokouksessa sovittujen ja kirjattavien linjausten pohjalta johtajasopimuksen sisältö täsmennetään. Tämä on useimmiten viranhaltijatyötä tai ulkopuolisen asiantuntijan työtä. Syntynyt kokonaisuus arvioidaan yhdessä. 7 Sopimuksen hyväksyminen ja liittäminen osaksi kunnan johtamisjärjestelmää Johtajasopimus hyväksytään kunnanhallituksessa. Tämän jälkeen se on luonteeltaan avoin ja julkinen asiakirja. 8 Johtajan työn vuosittainen arviointi ja koko sopimuksen sisällön säännöllinen arviointi sopimuksessa määritellyllä tavalla Johtajasopimuksessa sovitaan kunnanjohtajan työn tulosten arviointimenettelystä. Johtajan työtä on syytä arvioida kerran vuodessa normaaliin kunnan arviointijärjestelmään liitettynä. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat esimerkiksi: tavoitteiden onnistuminen vuorovaikutuksen toimivuus palkitseminen kehittämistarpeiden ja luottamushenkilö/ tuen määrittely. Arviointimenettely konkretisoituu keskusteluissa, jotka voidaan nimetä esim. tavoite-, kehitys- tai tuloskeskusteluiksi. Näihin keskusteluihin osallistujat määritellään sopimuksessa. Yleensä luottamushenkilöpuolelta keskusteluun osallistuu kunnanhallituksen puheenjohtaja/puheenjohtajisto tai em. lisäksi myös valtuuston puheenjohtaja. Kunnanjohtajan työn tulosten arviointiin kytketään palkkauksen arviointi. Lisäksi vuosittain määritellään strategiasta johdetut tavoitteet kunnanjohtajan työlle. Nämä asiat kirjataan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä päivitettäväksi johtajasopimuksen liitteeksi. Johtajasopimuksen sisältö voidaan kokonaisuudessaan arvioida esimerkiksi valtuustokausittain. 11

12 4 Lisätietoja johtajasopimuksesta Alkava uusi valtuustokausi on hyvä ajankohta valmistella poliittisen ja ammatillisen johtamisen pelisäännöt ja määritellä toimiva työnjako eri toimijoiden kesken. Niissä kunnissa, joissa johtajasopimus on jo olemassa, sopimus kannattaa luonnollisesti käydä läpi ja tehdä tarkistuksia, kun uudet päättäjät on valittu. Tämän oppaan lopussa on runko johtajasopimukseksi. Siinä on mainittu luettelo niistä asioista, joista kuntakohtai sesti hyvän johtajuuden edistämiseksi voi neuvotella ja sopia. Kuntaliitto-konserni tarjoaa kunnille kuntajohtamiseen liittyvissä asioissa palve luja koulutuksen, konsultoinnin ja erilaisten yksilöllisten asiantuntijapal velujen avulla. Lisätietoja ja palveluja kunnille johtajasopimukseen liittyvissä asioissa Suomen Kuntaliitossa ja Kuntaliitto-konsernissa antavat: Kuntaliitto kehitysjohtaja Kaija Majoinen, puh. (09) , sähköposti FCG Efeko Oy johtaja Jarmo Asikainen, puh sähköposti konsultti Markus Pauni, puh sähköposti Lähteet Junkkari, J., Laamanen, T. & Skurnik, S. (2008) Strategiabarometri web/page.aspx?pageid=29197 Jäntti, A. (2007) Kuntajohtajien saatavuus. Tilastollinen selvitys kunnanjohtajien hakumenettelystä Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Jäntti, A. & Majoinen, K. (toim.) (2008) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Kuntalaki (365/1995) tutkija Anni Jäntti, puh. (09) , sähköposti johtava lakimies Heikki Harjula, puh. (09) , sähköposti Kunnallinen työmarkkinalaitos neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, puh. (09) , sähköposti 12

13 5 Kuntajohtamisen sopimusrunko 1 Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain mukaan. Kunnanjohtajan työn painopistealueet perustuvat kunnanvaltuuston hyväksymään kuntavisioon ja strategiaan. Painopistealueet määritellään valtuustokausittain ja tavoitteet vuosittain. Ne kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskusteluun osallistuvat (esim. kunnanhallituksen puheenjohtaja tai puheenjohtajisto). 2 Työn edellytykset 1 toimivaltuudet 2 roolijako, työnjako poliittisen johdon kanssa 3 kunnanjohtajan työn tulosten arviointimenettely 4 oikeus, velvollisuus täydennys/jatkokoulutukseen 3 Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot 1 Virkasuhteen kestoaika virkasuhde on voimassa toistaiseksi./ lukien virkasuhde on voimassa määräajan a)./..-./. b) kunnes virka täytetään vakinaisesti ja ko. viranhaltija aloittaa virantoimituksen c) muu 2 Palkkaus 2.1 Palkkauksen muodostuminen a) Palkkaus muodostuu seuraavista osista: tehtäväkohtainen palkka henkilökohtainen lisä (perusteena kunnanjohtajan työtulokset, ammatinhallinta ja ) ja tulospalkkio, jonka suuruus määräytyy sekä b) Palkka on kokonaispalkka. 2.2 Työn vaativuuden ja tulosten arviointimenettely ja ajankohta Palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin. Työn vaativuus tulee arvioida uudelleen tehtävien olennaisesti muuttuessa. 13

14 Työtuloksia arvioidaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa. Työn tulosten arviointiin kytketään palkkauksen henkilökohtaisen lisän ja tulospalkkion arviointi. Palkkausta koskevat asiat kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi painopisteiden ja tavoitteiden yhteyteen. 2.3 Palkkauksen tarkistaminen Palkkausta tarkistetaan. (ajankohta, perusteet) 3 Työaika 4 Vuosiloma 5 Eläke-edut 6 Irtisanomisaika 7 Muut ehdot (esim. sivutoimet, puolison osallistumisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen) 4 Johtamisen ristiriitatilanteet Sopimukseen voidaan kirjata määräykset kunnanjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Allekirjoittajat sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään edistämään kunnassa poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa keskustelukulttuuria. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanjohtaja 14

15 Liite johtajasopimukseen Kunnanjohtajan työn painopistealueet ja tavoitteet sekä palkkauksen muodostuminen 1 Työn painopisteet ja tavoitteet Kunnanvaltuuston hyväksymän kuntavision ja strategisten linjausten perusteella ja siitä johdettuna kunnanjohtajan työn painopistealueet valtuustokaudella ( ) ovat:.. Tavoitteet kunnanjohtajalle vuonna ( ) tässä työssä ovat seuraavat:. 2 Palkkauksen suuruus a) Palkkaus muodostuu seuraavista osista: tehtäväkohtainen palkka euroa/kk henkilökohtainen lisä (perusteena kunnanjohtajan työtulokset, ammatinhallinta ja ) euroa/kk ja tulospalkkio, jonka suuruus määräytyy sekä b) Palkka on kokonaispalkka euroa /kk. 15

16 Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kaikki kunnat ottavat käyttöön johtajasopimuksen. Kuntajohtami sessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. Johtamisen pelisäännöt on hyvä kirjata kunnan poliittisen ja ammatillisen johdon väliseksi johtajasopimukseksi. Tässä oppaassa käydään läpi johtajasopimuksen tarve ja tarkoitus, sisältö sekä sopimuksen laatimisprosessi. Opas sisältää myös mallin johtajasopimuksen rungoksi. Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 Puhelin (09) Helsinki Telefax (09) PL 200, Helsinki 16 Helsinki 2008

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET

1. KAUPUNGINJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA TYÖN PAINOPISTEET 1 Outokummun kaupunki Kaupunginhallitus JOHTAJASOPIMUS Tällä Outokummun kaupungin ja kaupunginjohtaja Pekka Hyvösen välisellä johtajasopimuksella selkiytetään poliittisen ja ammatillisen johdon vastuualueita,

Lisätiedot

Johtaessaan kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginjohtajan pääasialliset tehtävät ovat:

Johtaessaan kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginjohtajan pääasialliset tehtävät ovat: 1 FORSSAN KAUPUNGINJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Yhteiskuntatieteiden maisteri Jari Kesäniemen ottaessa vastaan Forssan kaupunginjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran sovitaan Suomen Kuntaliitto ry:n suosituksesta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

Kuntajohtamisen suunta 2017

Kuntajohtamisen suunta 2017 Kuntajohtamisen suunta 2017 Teemasessio nro 3 Puheenjohtajana Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Teemana kuntajohtamisen tila ja tulevaisuus Kuntajohtajien johtamisen liikkumavaraan vaikuttavat

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009 2012

Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009 2012 Tietoa Manner-Suomen kuntien hallituksista ja kuntajohtajista 2009 2012 Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu valtuusto. Valtuusto puolestaan valitsee kunnanhallituksen, joka toimii tiiviissä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Työvaliokunnan kokous 11.11.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 12.11.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä kuntien oma päätös-

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 01/2017 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta Kuntamarkkinat 12.9.2012 14.45-15.00 Kuntien konsernijohtamisen kehittämisen kärjet ja kehittämistyö Kuntaliitossa Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä

USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle on nyt käynnissä USO Uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2017-2018 Kehittäjäkuntien haku verkoston 4. kaudelle 2017-2018 on nyt käynnissä Tarjous 11/2016 USO-verkoston lähtökohta Uusi valtuustokausi alkaa keskellä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Maakuntahallituksen työn arviointilomake

Maakuntahallituksen työn arviointilomake 1 Maakuntahallituksen työn arviointilomake Henkilökohtainen arviointi hallitustyöskentelystä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Yhteenvetoraportti N=20 Julkaistu: 17.11.2008 1. Miten arvioitte yleisesti

Lisätiedot

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto

Hyväksytty: kunnanhallitus OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN. 1. Johdanto Hyväksytty: kunnanhallitus 25.3.2013 152 OHJEET VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINNIN TEKEMISEEN 1. Johdanto Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia. 1 Alavieskan kunta 26.8.2014 Pappilantie 1 85200 Alavieska Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Alavieskan kunnanhallitus on 25.8.2014 päättänyt antaa asiassa seuraavan

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~65e40e63427c4342... Page 1 of 1 15.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Ojanen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Sähköisen hyvinvointikertomus

Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköisen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus Tiedolla johtamisen työväline» Käyttäjinä pääasiassa kunnat ja kuntayhtymät Tuottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA

PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA YTY-ryhmä 8 29.03.2016 YTY-ryhmä 10 04.04.2016 Kunnanhallitus 125 11.04.2016 Kunnanhallitus 159 26.04.2016 PYSYVÄISMÄÄRÄYS VUOSILOMAOHJEISTUKSESTA JA OHJE SÄÄSTÖVAPAAN ANTAMISESTA MUHOKSEN KUNNASSA 230/0/00/001/2013

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

Huipulla tuulee? Tutkimus kuntajohtajien työhyvinvoinnista ja sen muutoksesta

Huipulla tuulee? Tutkimus kuntajohtajien työhyvinvoinnista ja sen muutoksesta Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11. Työryhmä: Työhyvinvoinnin kehittävä tutkimus Pauli Forma Keva pauli.forma@keva.fi Toni Pekka Keva toni.pekka@keva.fi Huipulla tuulee? Tutkimus kuntajohtajien työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - Opas strategiseen suunnitteluun Vs. ylihoitaja, projektopäällikkö Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Välittäjä 2013:n Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. TYP-aluekiertue Helsinki

Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. TYP-aluekiertue Helsinki Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa TYP-aluekiertue 2015 22.1.2015 Helsinki Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta, vastavuoroisuutta, tasaarvoisuutta,

Lisätiedot

Kuntarakenne muuttuu entä johtaminen?

Kuntarakenne muuttuu entä johtaminen? Kuntarakenne muuttuu entä johtaminen? Kuntarakennefoorumi 10.5.2011 Helsinki. Kuntarakennefoorumi 10.5.2011 Kaija Majoinen kehitysjohtaja Johtaminen kuntafuusioissa Kuntafuusiot tarjoavat kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen

Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tule mukaan Kunta elinvoiman johtajana -verkostohankkeeseen Tämän aukeaman kuvat Elinvoiman eväät -teemaseminaarista Infra ja elinvoima 10.4.2013 Kansikuva: Pixhill.com Suomen Kuntaliitto Helsinki 2014

Lisätiedot

JOHTAJASOPIMUS Juuan kunta Markus Hirvonen

JOHTAJASOPIMUS Juuan kunta Markus Hirvonen JOHTAJASOPIMUS Juuan kunta Markus Hirvonen JOHTAJASOPIMUS Juuan kunta ja kunnanjohtaja Markus Hirvonen sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot