KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 52 Pöytäkirjantarkastajat 5 53 Kirkonkylän alueen päiväkodin suunnittelu 6 54 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosiraportti 1/2014 ja talousarvion tarkistaminen 55 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kontiolahden maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta 56 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lehmon asemakaavan laajentamisesta Lehmonsuon alueelle, luonnosvaihe 57 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lehmon asemakaavan muutoksen luonnosvaiheesta tiloilla Lehmola 2:83 ja Jannela 2:84 korttelissa Kontiolahden kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lv Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta Irtisanoutuminen lehtorin virasta Irtisanoutuminen lehtorin virasta Irtisanoutuminen lehtorin virasta Luokanopettajan viran nro 0003 täyttäminen, sij. paikka Ahokkalan koulu 64 Luokanopettajan viran nro 0016 täyttäminen, sij. paikka Varparannan koulu 65 Luokanopettajan viran nro 0026 täyttäminen, sij. paikka Kylmäojan koulu 66 Luokanopettajan viran nro 0046 täyttäminen, sij. paikka Lehmon koulu 67 Luokanopettajan viran nro 0011 täyttämättä jättäminen, sij. paikka Kirkonkylän koulu 68 Luokanopettajan viran nro 0031 täyttämättä jättäminen, sij. paikka Kulhon koulu Viranhaltijapäätökset 23

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ilmoitusasiat 24

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Saapuvilla olleet jäse net Kukkonen Seppo Kettunen Aimo Koskimies Minna Laakkonen Anu Lappalainen Simo Niiranen Sanna Raassina Pasi Romppanen Anne Viitanen Reetta varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Sihvonen Aulikki kunnanhallituksen edustaja Rautiainen Jyrki esittelijä Kinnunen Mervi pöytäkirjanpitäjä Tormulainen Tarja as.tunt., varhaiskasvatuksen päällikkö paikalla klo 18:10-19:06 Poissa Seppäläinen Satu puheenjohtaja Karkulehto Riitta jäsen Kiiala Esko jäsen Allekirjoitukset Seppo Kukkonen puheenjohtaja Mervi Kinnunen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Pasi Raassina Anne Romppanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Koulutoimisto, virastotalo III, pöytäkirjanpitäjä Mervi Kinnunen

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kasvatus- ja koulutuslautakunta 51 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja Satu Seppäläinen on estynyt saapumasta kokoukseen ja ko kouk ses sa puheenjohtajana toimii Seppo Kukkonen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Kasvatus- ja koulutuslautakunta 52 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pasi Raassi na ja Anne Romppanen. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina klo 15:00 mennessä koulutoimistossa.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kirkonkylän alueen päiväkodin suunnittelu 255/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 53 Kontiolahden kunnan taloussuunnitelman investointiosassa on varattu euroa Kirkonkylän päiväkodin suunnitteluun vuodelle Kirkonkylän alueen Mäntytien päiväkoti on toiminut alkaen ti la päisis sä tilaelementtitiloissa. Kirkonkylän ja kunnan poh jois osan päivähoidon kas va vaan tarpeeseen on jouduttu vastaamaan käynnistämällä ti la päi siä ryh mä per he päi vä hoi to yk si köi tä Varparantaan sekä kirkonkylälle Kou lu kujal le ja kirjaston yhteyteen. Tilapäiset ja hajallaan olevat pienet päi vä hoi toyk si köt ovat kustannuksiltaan kalleinta päivähoitoa. Päivähoidon ryhmiä ei ole tar koi tuk sen mu kais ta sijoittaa yksittäisiin tiloihin, sillä ryh mien ha ja sijoit ta mi nen vaikeuttaa myös siivouksen ja ruokahuollon järjestämistä Mäntytien päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitoyksiköissä oli hoi dos sa yhteensä 147 lasta. Kontiorannan vanhalla asuinalueella sijaitsevat kunnan omistuksessa olevat peruskorjatut rakennukset tarvitaan päiväkotikäyttöön vuoden 2015 aika na, jotta päivähoidon kasvavaan tarpeeseen pystytään vastaamaan ennen uuden päiväkodin valmistumista. Päiväkoti tulee suunnitella siten, että tulevaisuudessa se palvelee kir konky län lisäksi myös pohjoisosien päivähoidon tarvetta sijoittuen lasten vanhem pien työmatkan varrelle. Kirkonkylän päiväkotiin tarvitaan tilat kahdelle alle 3-vuotiaiden lasten ryhmäl le, kolmelle 3-5-vuotiaiden ryhmälle, erityistä tukea tarvitsevien las ten pien ryh mäl le ja kahdelle 6-vuotiaiden esiopetus- ja osapäiväryhmälle. Lisäk si tarvitaan tilat perhepäivähoidon varahoitoa varten, liikuntatila, ja ke lukeit tiö, henkilökunnan sosiaalitilat, toimisto- ja neuvottelutilat sekä pien ryhmä- ja varastotiloja. Yhteensä tilatarve on noin m². Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kirkonkylän päiväkodin suunnit te lu käyn nis te tään siten, että päiväkotiin tulee kaksi alle 3-vuotiaiden las ten ryh mä ti laa, kolme yli 3-vuotiaiden lasten ryhmätilaa, yksi erityistä tukea tarvitsevien las ten pienryhmätila, kaksi esiopetus- ja 6-vuotiaiden osapäi vä hoi don ryhmätilaa, per he päi vä hoi don varahoidon tilat, lasten lii kun tati la sekä tarvittavat so si aa li- ja huoltotilat. Päiväkodin tilatarve on noin m². Kas va tus- ja kou lu tus lau ta kun ta esittää tekniselle lautakunnalle, et tä se käyn nis täi si päiväkodin suun nit te lun pikaisesti.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosiraportti 1/2014 ja talousarvion tarkistaminen 133/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 54 Osavuosiraportti tehdään ajalta Samalla tehdään tar vit tavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportti antaa tiedot tähän saakka to teu tu nees ta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2014 to teu tumas ta. Taloussuunnitelman laatimisen ohjeistus tehdään kesällä ja osavuo si ra por tin mukaista arviota vuodesta 2014 käytetään sen pohjana. Rapor tis sa selvitetään myös toimielinten vastuualueilla toteutettavien in vestoin tien toteutumisen tilanne ja suunnitelmien muutostarpeet. Toimielinten on käsiteltävä raportit ja talousarviomuutokset mennessä. Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan lautakunnille sääs töta voit teen, jonka mukaiset muutokset talousarvioon tulee esittää 2. osavuo si ra por tin yhteydessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle asetettiin toimintamenojen säästötavoite, josta varhaiskasvatuksen osuus on Osavuosiraportissa 1/2014 ei hyväksytä muita li sä mää rä raha esi tyk siä kuin varhe- ja eläkemenoperusteiden osalta. Talousarvion toteutumisvertailussa tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti huh ti kuun lopussa on 33,33 %. Netto-budjetoiduilla tehtävillä seurataan net to sum man (=toimintakate) toteutumista ja muilla menojen ja tulojen toteu tu mis ta erikseen. Toteumaprosentti kasvatus- ja koulutuslautakunnan kaik kien erien osalta huhtikuun lopussa oli 31,7 %. Luvussa on mukana var hais kas va tuk sen tuloja huhtikuulta , joka ei ole vielä mukana kir jan pi dos sa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2013 toteuma oli 31,2 %. Kaik ki lautakunnan alaiset tehtävät ovat hoitaneet alkuvuonna talouttaan vas tuul li ses ti tiedostaen tälle vuodelle asetettavat säästötavoitteet. Lau takun nan palkkakulut olivat hieman pienemmät kuin edellisvuonna, mutta hen ki lös tö ku lut kasvoivat silti (+1,9 %). Nousu johtui hen ki lö sivu ku lui hin kuuluvien eläkekulujen (Kuel ja Vael) kasvusta ( ) ver rat tu na edellisvuoteen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtävät: - tehtävä 300: Kasvatus- ja koulutoimen hallinto - tehtävä 310: Aamu- ja iltapäivätoiminta - tehtävä 320: Perusopetus 1-6 luokat - tehtävä 330: Perusopetus 7-9 luokat - tehtävä 360: Varhaiskasvatuspalvelut - tehtävä 370: Lukiokoulutus - tehtävä 380: Vapaa sivistystyö Varhe- ja eläkemenotarkistusten vuoksi esitetään Kuel-elä ke me no pe rustei sia eläkemaksuja lisättaväksi yhteensä ja Kuel -varhemaksuja Lisäykset ovat yhteensä

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Lisäykset tehtävittäin ovat seuraavat: Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy osavuosiraportin 1/2014 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liit teen mukaisesti. Liitteet Kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosiraportti 1/2014

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kontiolahden maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta 212/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 55 Kontiolahden kunnanhallituksen nimeämä maahanmuuttaja-asioiden työryh mä on pyytänyt lausuntoa päi vi tet tä vä nä olevasta Kontiolahden maahan muut ta jien ko tout ta mis oh jel mas ta mennessä. Kontiolahden kun nan ensimmäinen kotouttamisohjelma on hyväksytty ja se on päivitetty vuonna Nyt päivitettävässä kotouttamisohjelmassa on lyhyesti kuvattu maa hanmuut ta jien nykytilanne, eri tahojen tavoitteet, toimenpiteet, voimavarat ja yh teis työ maahanmuuttajien kotouttamiseksi kuntaan. Maahanmuuttaja-asioiden työryhmä huomioi lausunnot lo pul li ses sa ko toutta mis oh jel mas sa, jonka se esittää edelleen kun nan hal li tuk sen ja -val tuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausuntonaan, että kasvatus- ja kou lu toi mi on ollut mukana kotouttamisohjelman päivittämisessä eikä lauta kun nal la ole huomauttamista maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaan.

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lehmon asemakaavan laajentamisesta Lehmonsuon alueelle, luonnosvaihe 193/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 56 Kontiolahden ympäristölautakunta on pyytänyt lausuntoa Lehmon ase makaa van Lehmonsuon alueelle laajentamisen luonnosvaiheesta. Kaava-asia kir jat ovat nähtävillä mittaustoimistossa Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan ja asu mi sen laajentaminen Lehmon eteläosassa. Kaavoitettava alue on noin 19,7 hehtaaria. Alueelle muodostuu 17 erillispientalotonttia, kolme ri vi ta lotont tia ja kaksi asuinpientalotonttia asukasmäärän ollessa noin hen ki löä. Alue tukeutuu Lehmon lähipalveluihin. Lisätietoja: koulutussuunnittelija Pekka Huovinen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausuntonaan, että kunnan tulee va rau tua lisäämään päivähoitopaikkoja Lehmon alueella, sillä täl lä hetkellä kaik ki päivähoitopaikat ovat täynnä. Koulupalveluihin kaavan alueelta tu levat oppilaat mahtuvat.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lehmon asemakaavan muutoksen luonnosvaiheesta tiloilla Lehmola 2:83 ja Jannela 2:84 korttelissa / /2013 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 57 Kontiolahden ympäristölautakunta on pyytänyt lausuntoa Lehmon ase makaa van muutoksen luonnosvaiheesta tiloilla Lehmola 2:83 ja Jannela 2:84 kort te lis sa 76. Kaa va-asia kir jat ovat nähtävillä mittaustoimistossa Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa osalle korttelia kerros ta lo jen rakentaminen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 1,28 heh taa ria. Alueelle muodostuu kaksi kerrostalotonttia ja yksi rivitalotontti. Asu kas mää rä on noin 100 henkilöä. Lisätietoja: koulutussuunnittelija Pekka Huovinen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausuntonaan, että päi vä hoi to paikat ovat täyskäytössä Lehmon alueella, joten kunnan tulee varautua päi vähoi to pal ve lujen lisäämiseen päivähoidon tarpeen kasvaessa. Kou lu pal ve lut pys ty tään järjestämään kaavan alueelta tuleville oppilaille. Varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 19:06.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kontiolahden kunnan perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lv / /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 58 Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista pe rusope tuk sen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kun ta vastaa. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja il ta päi vä toi min nan keskeisistä sisällöista antamalla toimintaa varten pe rusteet. Uusien perusteiden mukainen toiminta on pitänyt järjestää al kaen. Toiminnan järjestäjät eivät voi jättää noudattamatta Ope tus hal li tuksen määräystä tai poiketa siitä. Toiminta on tarkoitettu perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan op pi lail le sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on pe rus opetus lain mukainen päätös erityisestä tuesta. Kontiolahden koulutuslautakunta on kilpailuttanut toiminnan vuosille Ostopalvelusopimus on tehty Kontiolahden 4H-yhdistys ry:n kans sa. Lehmon koulun erityistä tukea saavien oppilaiden ryhmän sekä aa mu päi vä toi min nan kunta on järjestänyt itse. Todetaan, että Kontiolahdella toimintaa on järjestetty vuodesta 2004 alkaen eli 10 vuotta. Hallintosäännön 54 :n 9.kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta hy väk syy aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman ja arvioinnin. Lisätietoja: koulutussuunnittelija Pekka Huovinen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Kontiolahden kunnan pe rus ope tuk sen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman lu kuvuo del le Liitteet Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lv

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 56/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 59 Eeva Kivilahti on irtisanoutunut lukien luokanopettajan vi ras ta nro Viran sijoituspaikka on Lehmon koulu. Hallintosäännön 13 :n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta ja eron myön tä mi ses tä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ so pi mus suh tee seen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Eeva Kivilahdelle eron lukien luokanopettajan virasta nro Kunnanhallitukselta haetaan viralle täyttölupa.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen lehtorin virasta 56/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 60 Henryk Weselski on irtisanoutunut lukien Kontiolahden koulun ja Kon tio lah den lukion yhteisestä musiikin lehtorin vi ras ta nro Hallintosäännön 13 :n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta ja eron myön tä mi ses tä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ so pi mus suh tee seen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Henryk Weselskille eron lukien Kontiolahden koulun ja Kon tio lah den lukion yhteisestä musiikin lehtorin vi ras ta nro Kun nan hal li tuk sel ta haetaan viralle täyttölupa.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen lehtorin virasta 56/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 61 Jukka Kangasaho on irtisanoutunut lukien Kontiolahden lukion ja Kon tio lah den koulun yhteisestä matematiikan, fysiikan, kemian ja tie to teknii kan nuoremman lehtorin vi ras ta nro Hallintosäännön 13 :n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta ja eron myön tä mi ses tä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ so pi mus suh tee seen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Jukka Kangasaholle eron lukien Kontiolahden lukion ja Kon tio lah den koulun yh tei sestä matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan nuoremman lehtorin viras ta nro Kun nan hal li tuk sel ta haetaan viralle täyttölupa.

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen lehtorin virasta 56/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 62 Hilkka Kauppinen on irtisanoutunut lukien Kon tio lah den koulun teks tii li työn lehtorin vi ras ta nro Hallintosäännön 13 :n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta ja eron myön tä mi ses tä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ so pi mus suh tee seen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Hilkka Kauppiselle eron lukien Kon tio lah den koulun tekstiilityön lehtorin vi ras ta nro Kun nan hal li tuk sel ta haetaan viralle täyttölupa.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Luokanopettajan viran nro 0003 täyttäminen, sij. paikka Ahokkalan koulu 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 63 Kunnanhallitus on antanut viralle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla sekä työ- ja elin kei no hal lin non verkkosivuilla mol.fi. Ha ki joi ta virkaan oli 44. Haastatteluun kutsuttiin Mika Kalasniemi, Mikko Tanskanen, Antti Rä sänen ja Ville Grundmark. Haastattelutyöryhmään kuuluivat sivistysjohtaja Jyr ki Rautiainen, koulutussuunnittelija Pekka Huovinen ja Kirkonkylän koulun rehtori Juha Rytkönen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee luokanopettajan virkaan nro alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla KM Mika Ka lasnie men. Palk kaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on toimi tet ta va, mi kä li ei ole jo ai em min toimittanut, hyväksyttävä lää kä rin to distus ter vey den ti las taan ja näh tä väk si lain 504/2002 mukainen ri kos re kis te riote ennen vi ran vas taan ot ta mis ta ehdolla, että vaali muutoin raukeaa.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Luokanopettajan viran nro 0016 täyttäminen, sij. paikka Varparannan koulu 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 64 Kunnanhallitus on kunnanvaltuuston päätösten täy tän töön panon yhteydessä antanut viralle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla sekä työ- ja elin kei no hal lin non verkkosivuilla mol.fi. Ha ki joi ta virkaan oli 71. Haastatteluun kutsuttiin Pia Malinen, Riikka Riissanen ja Kati Talvivaara. Haas tat te lu työ ryh mään kuuluivat sivistysjohtaja Jyrki Rau tiai nen ja kou lutus suun nit te li ja Pekka Huovinen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee luokanopettajan virkaan nro alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla KM Riikka Riissa sen. Palk kaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on toi mitet ta va, mi kä li ei ole jo ai em min toimittanut, hyväksyttävä lää kä rin to dis tus ter vey den ti las taan ja näh tä väk si lain 504/2002 mukainen ri kos re kis te ri ote en nen viran vas taan ot ta mis ta ehdolla, että vaali muutoin raukeaa.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Luokanopettajan viran nro 0026 täyttäminen, sij. paikka Kylmäojan koulu 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 65 Kunnanhallitus on antanut viralle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla sekä työ- ja elin kei no hal lin non verkkosivuilla mol.fi. Ha ki joi ta virkaan oli 123. Haastatteluun kutsuttiin Marika Rydenfelt, Domna Vainio, Anri-Marjut Kuiva lai nen, Kai sa Haanpää, Mari Voutilainen, Sari Hyvönen, Sari Pellikka, Nii na Har viala ja Heidi Parkkinen. Haastattelutyöryhmään kuuluivat si vistys joh ta ja Jyr ki Rautiainen, koulutussuunnittelija Pekka Huovinen, Selkien kou lun joh ta ja Minna Kilpeläinen ja Jakokosken koulun johtaja Satu Hut tunen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee luokanopettajan virkaan nro alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla KM, eri tyis opetta ja Mari Vou ti lai sen. Palk kaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan va li tun on toi mi tet ta va, mi kä li ei ole jo ai em min toimittanut, hyväksyttävä lää kä rin to dis tus ter vey den ti las taan ja näh tä väk si lain 504/2002 mukainen ri kos re kis te ri ote en nen viran vas taan ot ta mis ta ehdolla, että vaali muutoin rau keaa.

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Luokanopettajan viran nro 0046 täyttäminen, sij. paikka Lehmon koulu 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 66 Kunnanhallitus on antanut viralle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla sekä työ- ja elin kei no hal lin non verkkosivuilla mol.fi. Ha ki joi ta virkaan oli 59. Haastatteluun kutsuttiin Erno Riihinen, Anne Turunen, Mike Miikkola ja Kai sa Alhainen. Haastattelutyöryhmään kuuluivat sivistysjohtaja Jyrki Rautiai nen ja koulutussuunnittelija Pekka Huovinen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee luokanopettajan virkaan nro alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajalla KM Erno Rii hisen. Palk kaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Virkaan valitun on toi mi tetta va, mi kä li ei ole jo ai em min toimittanut, hyväksyttävä lää kä rin to dis tus tervey den ti las taan ja näh tä väk si lain 504/2002 mukainen ri kos re kis te ri ote ennen viran vas taan ot ta mis ta ehdolla, että vaali muutoin raukeaa.

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Luokanopettajan viran nro 0011 täyttämättä jättäminen, sij. paikka Kirkonkylän koulu 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 67 Kunnanhallitus on antanut viralle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla sekä työ- ja elin kei no hal lin non verkkosivuilla mol.fi. Ha ki joi ta virkaan oli 77. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 :n 2 momentin mu kaan virkasuhteeseen ottamisesta päätettäessä viranomainen voi perus tel lus ta syystä päättää virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Kon tiolah den kunnanhallitus on päättänyt, että Kontioniemen kou lun oppilaat sijoitetaan muihin alakouluihin alkaen siihen saak ka kunnes Kontioniemeen saadaan uusi koulurakennus. Työn an ta jalla on ollut perusteltu tarve tehdä muutoksia Kontioniemen koulun luo kanopet ta jien virantoimituspaikkoihin. Virantoimituspaikkamuutosten myötä ei ole tarvetta täyttää haussa ollutta luokanopettajanvirkaa. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää jättää täyttämättä luokanopettajan vi ran nro 0011.

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Luokanopettajan viran nro 0031 täyttämättä jättäminen, sij. paikka Kulhon koulu 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 68 Kunnanhallitus on antanut viralle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivulla sekä työ- ja elin kei no hal lin non verkkosivuilla mol.fi. Ha ki joi ta virkaan oli 49. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 :n 2 momentin mu kaan virkasuhteeseen ottamisesta päätettäessä viranomainen voi perus tel lus ta syystä päättää virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Kon tiolah den kunnanhallitus on päättänyt, että Kontioniemen kou lun oppilaat sijoitetaan muihin alakouluihin alkaen siihen saak ka kunnes Kontioniemeen saadaan uusi koulurakennus. Työn an ta jalla on ollut perusteltu tarve tehdä muutoksia Kontioniemen koulun luo kanopet ta jien virantoimituspaikkoihin. Virantoimituspaikkamuutosten myötä ei ole tarvetta täyttää haussa ollutta luokanopettajanvirkaa. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää jättää täyttämättä luokanopettajan vi ran nro 0031.

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Viranhaltijapäätökset Kasvatus- ja koulutuslautakunta 69 Sivistysjohtajan päätökset aj Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedokseen sivistysjohtajan teke mät pää tök set ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mu kaista otto-oi keutta pää tök siin. Liitteet Viranhaltijapäätökset aj

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Ilmoitusasiat Kasvatus- ja koulutuslautakunta 70 Opetushallitus: Päätös (176/514/2013). Vieraskielisten op pi laiden/opis ke li joi den opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuon na Kontiolahden kunnalle on myönnetty valtionavustusta euroa. Edellä olevat ilmoitusasiat annetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnalle tiedok si.

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 51-57, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, kasvatus- ja koulutuslautakunta Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Faksi:

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot