Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla"

Transkriptio

1 Ettei jää tyhjän päälle Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla Vantaan kaupunki, työllisyyspalvelut Anne Karjalainen & Harri Sinkko maaliskuu 2012

2 Julkaisija Teksti Kannen kuva Vantaan kaupunki Työllisyyspalvelut Tietopalvelut, selvityksiä nro 66, C24:2012 Anne Karjalainen, työllisyyspalvelut Harri Sinkko, Tietopalvelut Pekka Turtiainen ISBN ISSN-L ISSN (verkkojulkaisu)

3 Tässä raportissa on koottu yhteen vantaalaisista työttömistä nuorista (17-24 v.) ja Vantaan ammattiopistosta (Varia) valmistuneista nuorista tehtyjen tutkimusten tuloksia koskien työnhakua, työllistymistä, työelämään liittyviä asenteita ja palveluntarvetta. Käytettyjä tutkimuksia on kolme: Vantaan ammattiopisto Variasta keväällä 2011 valmistuneille tehty kyselytutkimus, Vantaan TE-toimiston / Petra nuoret töihin ja kouluun -projektin asiakkaiden haastattelututkimus sekä Vantaan nuorisopalveluiden nuorten työpajoilla tehty haastattelututkimus. Lisäksi mukana on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä Ura-tietojärjestelmästä saatuja tilastotietoja työttömistä työnhakijoista. Raporttiin loppuun on koottu johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotuksia työttömien nuorten palvelujen parantamiseksi ja kehittämiseksi. 2

4 Sisällysluettelo 1 Johdanto Taustaa Laki julkisesta työvoimapalvelusta ja nuorten yhteiskuntatakuu Aiempia tutkimuksia Aineisto ja tutkimusmenetelmät Työnvälitystilasto Varia-kysely Yksilöhaastattelut vuotiaiden nuorten työttömyys Vantaalla Väestö Nuorisotyöttömyys vuosina Työttömien ikä- ja koulutusrakenne Vieraskieliset nuoret Työllisyystoimenpiteessä olevat nuoret Vantaan ammattioppilaitoksesta valmistuneiden työllistyminen Työttömien nuorten yksilöhaastattelut Työkokemus ja työnhaku Lähipiirin työttömyys ja tukihenkilöt Opiskelu Nuorten ehdotukset työllisyyspalvelujen parantamiseksi Yhteenveto Lähdeluettelo Liite 1: Vantaalaisten alle 25-vuotiaiden työttömien haastattelut: TE-toimisto Myyrmäki / Petra-projekti Liite 2: Vantaalaisten työpajanuorten haastattelut 3

5 1 Johdanto 1.1 Taustaa Tässä tutkimuksessa on selvitetty alle 25-vuotiaiden vantaalaisten nuorten työttömyyttä. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Vantaan nuorisotyöttömyyden erityispiirteitä ja tehdä niiden pohjalta toimintaehdotuksia työllisyyden edistämiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tutkimusaineisto koostuu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työttömyystilastoista tammikuulta 2012, Vantaan ammattiopisto Variasta keväällä 2011 valmistuneille opiskelijoille tehdystä internetkyselystä sekä yksilöhaastatteluista, jotka tehtiin Vantaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) Myyrmäen toimiston / Vantaan kaupungin Petra-projektin yhteisessä toimipisteessä syys-lokakuussa 2011 ja Vantaan kaupungin nuorten työpajoilla loka-marraskuussa Internetkyselyn ja yksilöhaastattelujen avulla on kartoitettu nuorten työnhakukeinoja ja -aktiivisuutta sekä nuorten palveluntarvetta työllisyyden edistämiseksi Työttömyystilastot Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää työhallinnon asiakaspalvelun URA-tietojärjestelmää. URAtietojärjestelmään on tallennettu tiedot kaikista työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista. Tiedot päivitetään tarvittaessa asiakaskäyntien yhteydessä. Tähän tutkimukseen on käytetty Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) URA-tietojärjestelmästä toimittamia tilastoja Vantaan ammattiopisto (Varia) Vantaan ammattiopisto on Vantaan kaupungin omistama oppilaitos. Opiskelijoita on noin 3800, joista nuoria 2700 ja aikuisopiskelijoita Toimipisteitä on neljä. Nuorisokoulutusta järjestetään kuudella opetusalalla: kulttuurin opetusala, liikenteen opetusala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja terveysala, sähkötekniikan opetusala sekä tekniikan opetusala. Opetusaloilla on yhteensä 36 perustutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa Vantaan TE-toimiston Myyrmäen toimipiste ja Petra-projekti (Petra) Vantaan TE-toimiston Myyrmäen toimipisteeseen on keskitetty kaikkien alle 25-vuotiaiden vantaalaisten työllisyyspalvelut. Tilojen yhteydessä toimii myös Vantaan kaupungin ESR-rahoitteinen Petra - nuoret työhön ja kouluun -projekti. Projektin tavoitteena on ohjata työttömiä alle 25-vuotiaita vantaalaisia työhön, työharjoitteluun tai opiskelemaan. Petra-projekti toteutetaan ajalla Petra toimii yhteistyössä yritysten, muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Työnhaun- ja opinto-ohjauksen lisäksi Petrasta saa apua elämänhallinnan parantamiseen. Palveluohjaajien ohella Petrassa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa. TE-toimiston asiakkaat ohjataan Petraan työnhaun jatkuessa sen jälkeen, kun heille on tehty työnhakusuunnitelma Nuorten työpajat Vantaalla toimii kuusi nuorten työpajaa: auto- ja metallipaja, keittiöpaja, käsityöpaja, puu- ja maalauspaja, kodin kunnostuspaja sekä viestintä- ja vuorovaikutuspaja. Työpajat on tarkoitettu 16-24(28)- vuotiaille vantaalaisille työttömille nuorille. Työpajoilla on pajatoiminnan ohella mahdollisuus saada ohjausta koulutukseen hakeutumiseen, tutustua eri ammatteihin ja korottaa peruskoulun päättöarvosanoja. Pajajaksot alkavat kaksi kertaa vuodessa, elo- ja helmikuussa. Pajoille on mahdollista päästä myös jaksojen aikana, mikäli paikkoja on vapaana. Pajoilla on yleensä noin nuorta pajatoiminnasta ja ajankohdasta riippuen. Toimintaa on joka arkipäivä klo Nuori voi hakea pajalle TEtoimiston kautta tai ottamalla itse suoraan yhteyttä työpajaan, josta hän on kiinnostunut. Nuoret voivat olla työpajalla työmarkkinatuen työharjoittelussa, työelämävalmennuksessa, työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä. Työpajajakso kestää enintään kuusi kuukautta. 4

6 1.2 Laki julkisesta työvoimapalvelusta ja nuorten yhteiskuntatakuu Kaikki TE-toimistoissa työttöminä työnhakijoina olevat alle 25-vuotiaat nuoret ovat kuuluneet nuorten yhteiskuntatakuun piiriin vuodesta 2005 alkaen. Yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että työttömälle nuorelle on tarjottava aktiivisesti palveluja ja toimenpiteitä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskuntatakuuohjeen mukaan nuorelle työnhakijalle on tehtävä työllistymissuunnitelma, johon sisältyy työllistymistä edistäviä toimenpiteitä tai palveluja ennen kuin työttömyyttä on jatkunut kolme kuukautta. Nuoren työllistymissuunnitelma on tarkistettava useammin kuin muiden TE-toimiston asiakkaiden ja yhteydenpitoa tulisi olla vähintään noin kuukauden välein. TE-toimiston on myös arvioitava, tarvitseeko nuori kuntouttavaa työtoimintaa tai muiden sektorien palveluja. TEM:n yhteiskuntatakuuohjeen mukaan TEtoimistojen tulisi kiinnittää erityistä huomiota palvelujen tarjoamiseen tasapuolisesti molemmille sukupuolille. Huomiota tulisi kiinnittää myös nuoriin, jotka tarvitsevat keskimääräistä enemmän tukea. 1 Nuorilla on yhteishakuvelvollisuus. Työttömyysturvalain mukaan nuori on oikeutettu työmarkkinatukeen vain, jos hän hakee jokaisessa yhteishaussa vähintään kolmea ammatillista koulutuspaikkaa tai kahta ammatillista ja yhtä muuta koulutuspaikkaa kuten yliopisto- tai lukiopaikkaa aiemmasta koulutuksesta riippuen. Yhteishakuvelvollisuus on voimassa myös työharjoittelun tai muun toimenpiteen aikana. 2 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 2011 nuorten yhteiskuntatakuun piiriin on otettu jokaisen alle 25-vuotiaan lisäksi kaikki alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet. Uusi yhteiskuntatakuu toteutetaan vuoteen 2013 mennessä. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu nuorille suunnatun työvoimapoliittisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen lisääminen sekä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. 3 2 Aiempia tutkimuksia Markku Vanttaja ja Tero Järvinen ovat tutkineet vuonna 1985 ilman koulutusta ja työtä olevien vuotiaiden nuorten elämänkulkua vuoteen 2000 saakka. Nuorten tilannetta verrattiin ikäryhmän muihin nuoriin väestörekisteritietoja yhdistämällä. Tutkimuksen mukaan koulutuksen puute ja työttömyys vaikuttavat elämäntilanteeseen vielä pitkällä aikavälillä. Peruskoulun jälkeen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneillä nuorilla oli keskimääräistä suurempi riski työttömyyteen aikuisiässä. Esimerkiksi vuonna 1985 vailla tutkintoa olleista vuotiaista nuorista, jotka eivät olleet myöhemmin suorittaneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa, oli työllisiä vuonna 2000 vain runsas kolmannes. Opiskelu myöhemmässäkin vaiheessa kannatti, sillä 25 prosenttia oli suorittanut keskiasteen tutkinnon myöhemmin ja vuonna 2000 heistä lähes kaksi kolmasosaa oli töissä. 4 Pekka Myrskylä on tutkimuksessaan Taantuma ja työttömyys tutkinut 1990-luvun lamassa ja vuoden 2008 taloudellisessa taantumassa työttömäksi joutuneiden taustoja sekä työttömyyden riskitekijöitä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Myrskylän mukaan työttömyydellä on pitkäaikaisia seurauksia ja huomattava osa työttömäksi joutuneista ei koskaan palaa vakituisesti työelämään. Vaikutus on sitä suurempi, mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse. Naiset palaavat työelämään miehiä todennäköisemmin, ja heidän työttömyys on lyhytkestoisempaa. Suurin riski jäädä työttömäksi on pelkästään perusasteen koulutuksen suorittaneilla. Taantumassa työttömyysriski on korkein nuorissa ikäluokissa. Opinnoista valmistuminen taantuman aikana merkitsee usein alhaisempaa työllisyyttä myöhemmissä vaiheissa. Viimeisin taantuma ei ole lisännyt työttömyyttä yhtä paljon kuin 1990-luvun lama, mutta työttömyys on kohdistunut entistä selvemmin nuoriin ikäluokkiin. 5 1 TEM:n ohje nuorten yhteiskuntatakuusta, Työttömyysturvalain 8 luvun 2 (1290/2002) 3 Valtioneuvoston kanslia, Vanttaja & Järvinen, Pekka Myrskylä,

7 Myrskylä on tutkinut myös pelkästään perusasteen tutkinnon suorittaneita vuotiaita nuoria, jotka eivät ole työmarkkinoilla eivätkä koulutuksessa eli ns. yhteiskunnan ulkopuolisia nuoria. Vuonna 2008 tähän ryhmään kuului noin 10 prosenttia miehistä ja 16 prosenttia naisista. Ulkopuolisia nuoria oli enemmän kuin nuoria, jotka olivat TE-toimistojen palvelujen piirissä. Myrskylän mukaan ulkopuolisuus ei ole aina pitkäkestoista, mutta se lisää todennäköisyyttä syrjäytyä yhteiskunnasta. Vuonna 2003 yhteiskunnan ulkopuolella tai vailla koulutusta olleista nuorista 36 prosenttia oli viisi vuotta myöhemmin työttömänä tai yhteiskunnan ulkopuolella. Naiset olivat suorittaneet tutkinnon useammin kuin miehet. Tutkinnon suorittamisen todennäköisyys väheni nopeasti iän myötä; noin 90 prosenttia työttömistä ja ulkopuolisista, joilla ei ollut tutkintoa tai opiskelupaikkaa 25-vuotiaana, jäi kokonaan ilman tutkintoa. Ulkopuolisilla on suurempi todennäköisyys syrjäytyä yhteiskunnasta kuin palvelujen piirissä olevilla. Suurimpia riskitekijöitä ovat vieraskielisyys ja asunnottomuus. Työttömyydellä ja ulkopuolisuudella on myös taipumus periytyä sukupolvelta toiselle. 6 Työministeriön tutkimuksessa Ryhtiä ja ruutia nuorten työvoimapalveluihin (2007) on tutkittu nuorten yhteiskuntatakuun toimivuutta ja tuloksia. Tutkimuksessa todetaan, että yhteiskuntatakuu tehosti nuorten palveluprosessia ja tiivisti työvoimatoimistojen toimintaa sidosryhmien kanssa. Ongelmaksi jäi, että työllisyyssuunnitelmaa ei tehty kaikille ja aktiivitoimenpiteitä ei pystytty tarjoamaan riittävästi. Lisäksi toimenpiteiltä puuttuivat jatkopolut. Yhteiskuntatakuu on hyödyttänyt eniten nuoria, joiden edellytykset työllistymiselle olivat muutenkin suhteellisen hyvät. Maahanmuuttajataustaisten ja enemmän tukea tarvitsevien nuorten kohdalla tulokset ovat jääneet vähäisemmiksi. 7 TEM:n julkaisussa Nuoret miehet työelämään (2009) on tarkasteltu työvoimapalvelujen toimivuutta ja tehty toimintaehdotuksia nuorten palveluihin, jotta nuorten siirtyminen työelämään helpottuisi. Raportissa korostetaan etenkin varhaista puuttumista ja ennakoivia toimenpiteitä sekä palvelujen jatkuvuutta ja joustavuutta nuoren elämäntilanteen muuttuessa. Tärkeää on myös moniammatillinen lähestymistapa, palvelujen tavoitettavuus sekä tiivis yhteistyö nuorten palveluja tuottavien tahojen välillä. 8 Ilkka Nion ja Paula Sardarin tutkimuksen Työvoimapoliittisilta toimenpiteiltä sijoittuminen vuonna 2009 (2011) mukaan nuorille tyypillisiä työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat työmarkkinatuellinen työharjoittelu ja valmentava työvoimakoulutus. Näihin toimenpiteisiin sijoittui 71 prosenttia nuorista, mutta avoimille työmarkkinoille näistä tukitoimista sijoittui alle 15 prosenttia. Raportin mukaan vuotiaat työllistyivät parhaiten ammatillisesta työvoimakoulutuksesta ja tukityöstä. Kolme kuukautta näiden toimenpiteiden jälkeen noin kolmannes nuorista oli työllistynyt. Joka viides toimenpiteellä ollut nuori päätyi opiskelemaan. Taloudellinen taantuma heikensi työllistymistä kaikista toimenpiteistä vuoteen 2008 verrattuna. Samassa tutkimuksessa todetaan, että on paljon nuoria, jotka jäävät toimenpiteen jälkeen työttömäksi, mutta he eivät palaa TE-toimistoon työnhakuun ja jäävät syrjäytymisvaaraan. On mahdollisesta, että he jatkavat työnhakua ja koulutuksen etsimistä kotoa käsin. Syrjäytymisvaara on kuitenkin todellinen ainakin suurella osalla pelkän peruskoulun suorittaneista. 9 Antti Parpon tutkimus Työllistymisen esteet (2007) painottaa yhtenä työttömyyden tekijänä yleisesti kannustinloukkujen merkitystä. Hänen mukaan työttömyys voidaan nähdä myös yksilöllisenä valintana, jonka toimeentuloetuuksien aiheuttamat kannustinloukut mahdollistavat. Toimentuloetuuksilla voidaan saada lähes palkkatuloa vastaava tai kohtuullinen tulotaso, ja esimerkiksi vapaa-aika, lastenhoito tai jokin muu syy koetaan työntekoa tärkeämmäksi. Lisäksi tuloloukut estävät työttömiä tekemästä lyhytaikaisia keikkatöitä, sillä lyhytaikaisesta työstä ei usein saa riittävää taloudellista hyötyä. Parpon haastattelemien työttömien mukaan lyhyiden työpätkien vastaanottamiseen vaikutti ennen kaikkea se, että lyhyen keikkatyön takia ei haluta käyttää lisää aikaa ylimääräisten lomakkeiden ja selvitysten täyttämiseen. Lisäksi haastatellut olettivat, että työnteko ei kannata, mutta heillä ei myöskään ollut tarkkaa tietoa siitä, miten lyhyt työnteko todellisuudessa vaikuttaa tulotasoon. Oma joukkonsa oli sitten velkaantuneet, joilla ulosmittaus veisi työnteosta saatavat lisäansiot tai jopa vähentäisi tuloja Pekka Myrskylä, Pitkänen Sari ja muut, Somero Riitta ja muut, Nio ja Sander, Parpo, Antti,

8 Opetusministeriön (2009) teettämän tutkimuksen mukaan vieraskieliset nuoret jäävät kantaväestöä useammin vaille jatkokoulutusta. Heikoin koulumenestys on EU:n ulkopuolisista maista tulevilla ensimmäisen polven maahanmuuttajilla. Toisen polven maahanmuuttajien koulumenestys peruskoulussa on jo kantaväestöä parempi. Vuonna 2008 suomen- ja ruotsinkielisistä vuotiaista nuorista 79 prosenttia oli suorittanut ammatillisen tai lukiokoulutuksen, mutta vieraskielisistä nuorista vain 34 prosenttia. EU:n ulkopuolisista maista tulleista ensimmäisen polven maahanmuuttajista noin neljännes jää ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Suurin riski jäädä ilman tutkintoa on maahanmuuttajanaisilla. Koulutuskaan ei välttämättä takaa työtä, sillä myös tutkinnon suorittaneiden vieraskielisten työttömyysaste on kantaväestöä huomattavasti korkeampi. Suomessa tutkinnon suorittaneiden vieraskielisten työttömyysaste oli hieman matalampi kuin muiden vieraskielisten. 11 Myrskylän tutkimuksen (2011) mukaan vuonna 2008 vieraskielisten nuorten osuus väestöstä oli 5,2 prosenttia, mutta työttömistä nuorista 23 prosenttia, eli nelinkertainen osuus väestömäärään verrattuna. Vieraskielisten osuus nuorista työttömistä suureni jokaista ikävuotta kohden. Äidinkielenään muita kuin kotimaisia kieliä puhuvilla nuorilla on huomattavasti suurempi riski jäädä työttömäksi ja yhteiskunnan ulkopuolelle. 12 Pellervon tutkimuskeskuksen maahanmuuttajien työkykyä selvittävän tutkimuksen (2008) mukaan lähes puolet kaikista maahanmuuttajista käyttää työvoimatoimiston palveluja. Palvelut ovat erityisen tärkeitä maahanmuuttajille, sillä heiltä puuttuvat usein suorat verkostot työmarkkinoille. Tutkimuksen mukaan kielitaidon puute ei ollut merkittävä este työllistymiselle. Ensimmäinen työpaikka sen sijaan oli ratkaiseva, jotta ovet työmarkkinoille avautuvat Aineisto ja tutkimusmenetelmät 3.1 Työnvälitystilasto Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää TE-toimistojen toiminnoista ja asiakkuuksista URA-tietokantaa, jonka avulla saadaan tilastotietoa työttömistä. Tässä raportissa käytettiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimittamia tilastoaineistoja, joita käytettiin ikäjakauman, koulutustason, ammattien, äidinkielen, kansalaisuuden, sukupuolen ja työttömyyden keston määrittämiseen. Tiedoista ei käynyt ilmi yksittäisiä henkilötietoja. Tilastotiedot perustuvat tammikuun 2012 tietoihin. 3.2 Varia-kysely Ammattiopisto Variasta keväällä 2011 valmistuneille tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa internetkysely, jolla kartoitettiin opiskelijoiden työnhakua, työllistymistä ja työelämän odotuksia. Kysely oli avoinna internetissä Opettajia pyydettiin varaamaan aikaa kyselyn tekemiseen oppitunnin tai muun kokoontumisen yhteydessä. Lisäksi kyselylomakkeesta tehtiin paperiversio niitä oppilasryhmiä varten, joilla ei ollut sopivaa tilaisuutta päästä atk-luokkaan. Kyselyyn vastasi 183 nuorta 16 eri koulutusohjelmasta. 11 Opetusministeriö, Pekka Myrskylä, Holm, Hopponen & Lahtinen,

9 3.3 Yksilöhaastattelut Syyskuussa 2011 tutkimusta varten haastateltiin Vantaan TE-toimiston / Petra - nuoret työhön ja kouluun -projektin asiakkaita Myyrmäen toimitiloissa. Vapaaehtoiseen yksilöhaastatteluun osallistui 36 nuorta. Nuorilta kysyttiin heidän työnhausta, työelämään liittyvistä kokemuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista, sekä pyydettiin kehitysehdotuksia nuorten palvelujen parantamiseksi. Loka-marraskuussa 2011 haastateltiin Vantaan kaupungin nuorten työpajojen asiakkaita. Vapaaehtoiseen yksilöhaastatteluun osallistui 24 työpajanuorta. Haastattelussa kartoitettiin samoja asioita kuin edellä mainitussa TE-toimiston/Petra-projektin asiakkaille tehdyissä haastatteluissa eli työnhakua, työelämän kokemuksia, tulevaisuuden suunnitelmia ja nuorten palvelutarpeita vuotiaiden nuorten työttömyys Vantaalla 4.1 Väestö Vuoden 2011 alussa Vantaalla asui henkilöä vuotiaita nuoria heistä oli (12 % väestöstä). Henkilömäärällisesti vuotiaita asui eniten Myyrmäen (1 768 hlöä), Hakunilan (1 370), Martinlaakson (1 303), Havukosken (1 146) ja Jokiniemen (1 095) kaupunginosissa. Jokiniemessä ja Havukoskella nuorten suhteellinen osuus väestöstä oli suurin. Jokiniemessä 22 prosenttia ja Havukoskella 15 prosenttia väestöstä oli vuotiaita. 14 Noin 10 prosenttia Vantaan väestöstä puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia vuotiaita vieraskielisiä nuoria Vantaalla oli (11 % ikäryhmästä). Eniten vieraskielisiä nuoria asui Hakunilassa (310 hlöä), Havukoskella (239), Myyrmäessä (218), Martinlaaksossa (191) ja Länsimäessä (153). Prosentuaalisesti vieraskielisten osuus vuotiaista nuorista oli suurin Länsimäen (25 % nuorista), Mikkolan (23 %), Hakunilan (23 %) ja Havukosken (21 %) kaupunginosissa Nuorisotyöttömyys vuosina Vuosina Vantaan nuorisotyöttömyys oli korkeimmillaan heinäkuussa 2010, jolloin työttömänä oli 1598 nuorta. Myös heinäkuussa 2009 työttömyys oli ollut lähes yhtä korkea. Vuosittain työttömyyden huiput ajoittuvat heinäkuuhun ja tammikuuhun. Vuonna 2011 Vantaan nuorisotyöttömyys kääntyi laskuun, ja oli alimmillaan lokakuussa 2011, jolloin työttömänä oli 793 nuorta. Helsingissä ja Espoossa nuorisotyöttömyys on ollut viime vuosina selvästi alemmalla tasolla kuin Vantaalla. Erot kaupunkien välillä ovat kuitenkin kaventuneet. Pääkaupunkiseudun trendikäyrät (5 kk:n liukuva keskiarvo) osoittavat, että Vantaalla nuorten työttömien määrä on laskenut selkeästi heinäkuusta 2010 lähtien. Espoossa vastaava lasku on tapahtunut vuotta aiemmin (Kuva 1). Espoon työttömien määrä on koko ajan ollut Vantaan määrää pienempi, vaikka siellä nuoria on määrällisesti enemmän. Tammikuussa 2012 nuorten työttömien määrä Vantaalla jatkoi edelleen vähenemistään. 14 Vantaan kaupunki: Vantaan väestö 2010/2011, taulukot 15 Vantaan kaupunki: Vantaan väestö 2010/2011, taulukot 8

10 Henkilöä Tammi-09 Tammi-10 Tammi-11 Virallisten työttömyysprosenttien mukaan joulukuussa 2011 Vantaan nuorisotyöttömyys oli 7,6 prosenttia. Tämä on työttömien osuus vuotiaasta työvoimasta. Jos työttömien nuorten määrää verrataan koko ikäluokkaan, joulukuussa 2011 Vantaalla oli työttömänä noin neljä prosenttia kaikista nuorista. Helsingissä vastaavat määrä oli noin kolme ja Espoossa noin kaksi prosenttia. Nuorisotyöttömyyden ollessa korkeimmillaan heinäkuussa 2010 Vantaalla oli työttömänä lähes 8 prosenttia koko ikäluokasta. Työttömien osuus nuorista Vantaalla laski vuoden 2010 joulukuusta vuoden 2011 joulukuuhun noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Vastaavana aikana Helsingissä ja Espoossa muutosta ei ole juurikaan tapahtunut. 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Tammi -09 Heinä -09 Tammi -10 Heinä -10 Tammi -11 Heinä -11 Vantaa Helsinki Espoo Vantaa trendi Helsinki trendi Espoo trendi Kuva 1. Nuorten työttömien määrät ja trendit (5 kuukauden keskiarvo) Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä vuosina Työttömiä kaikista nuorista (%) Vantaa Helsinki Espoo Kuva vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä väestöstä Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä (nuorten määrä on laskettu kunkin vuoden joulukuun väestötietojen perusteella). 9

11 4.3 Työttömien ikä- ja koulutusrakenne Vantaalla oli tammikuussa 2012 työttömänä 8025 henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Työttömistä nuorista 63 prosenttia oli miehiä ja 37 prosenttia naisia. Eniten työttömiä nuoria oli ikäluokissa vuotiaat sekä 24-vuotiaat. Miehistä 44 prosenttia ja naisista 45 prosenttia oli ammattitaidottomia. Nuorten työttömien miesten yleisimmät ammatit olivat varastotyöntekijä (6 %) ja elektroniikkaasentaja (5 %). Nuorten työttömien naisten yleisin ammatti oli myyjä (4 %). Yleisesti ottaen ammattialoja oli kuitenkin runsaasti, yli 130 erilaista. hlöä miehet naiset v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 v. 24 v. ikä Kuva vuotiaat työttömät Vantaalla iän ja sukupuolen mukaan tammikuussa Työttömistä nuorista naisista 40 prosentilla ja miehistä 42 prosentilla oli ainoastaan perusasteen tutkinto. Peruskoulunjälkeisistä tutkinnoista yleisimpiä olivat ylioppilastutkinto (8 %), sähköalan perustutkinto (5 %), merkonomi (4 %) ja rakennusalan perustutkinto (2 %). tutkinto Peruskoulu 321 Ylioppilastutkinto 63 Sähköalan perustutkinto Merkonomi, liiketal. perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Yleissiv. koulutus, aste tunt. Autoalan perustutkinto Catering-alan perustutkinto Logistiikan perustutkinto henkilöä Kuva 4. Vantaalaisten nuorten työttömien yleisimmät tutkinnot. Tilanne tammikuussa Tilanne

12 Suurin osa, 73 prosenttia, nuorista oli ollut työttömänä alle kolme kuukautta, 19 prosenttia oli ollut työttömänä 3-6 kuukautta ja kuusi prosenttia 6-12 kuukautta. Yli vuoden työttömänä oli ollut noin prosentti nuorista. Hieman suuremmalla osuudella miehistä kuin naisista työttömyys oli kestänyt alle kolme kuukautta. Naisista puolestaan hieman suurempi osuus oli ollut työttömänä 3-6 kuukautta. Miehistä ja naisista yhtä suuri osuus oli ollut työttömänä yli kuusi kuukautta. naiset 71 % 22 % 6 % 0-3 kk 3-6 kk miehet 75 % 18 % 6 % 6-12 kk yli 12 kk 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työttömyyden kesto Kuva vuotiaiden työttömien työttömyyden kesto sukupuolen mukaan. Tilanne tammikuussa Perusasteen koulutuksen saaneista 77 prosenttia ja keskiasteen tutkinnon suorittaneista 71 prosenttia oli ollut työttömänä alle kolme kuukautta. Keskiasteen koulutuksen saaneissa oli siis hieman enemmän yli kolme kuukautta tai pidempään työttömänä olleita. Yli kolme kuukautta työttömänä olleiden osuus oli pienin korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa, eikä heissä ollut yli vuoden työttömänä olleita lainkaan. Lukumäärällisesti korkea-asteen tutkinnon suorittaneet olivat pieni ryhmä. Työttömistä, joilla koulutus on tuntematon, 43 prosenttia oli ollut työttömänä yli kolme kuukautta. Tässä ryhmässä myös yli puoli vuotta tai vuoden työttömänä olleiden osuus oli suurin. Koulutus perusaste (n=348) 77 % 18 % 4 % keskiaste (n=373) 71 % 20 % 7 % 0-3 kk 3-6 kk korkea-aste (n=20) 80 % 10 % 10 % 6-12 kk tuntematon (n=30) 57 % 30 % 10 % yli 12 kk 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työttömyyden kesto Kuva vuotiaiden vantaalaisten työttömien työttömyyden kesto koulutusasteen mukaan. Tilanne tammikuussa

13 Pidempään työttömänä olleiden osuus oli sitä suurempi, mitä enemmän ikävuosia työttömällä oli. 20- vuotiaista tai sitä nuoremmista alle 20 prosenttia oli ollut työttömänä yli kolme kuukautta. Yli 20- vuotiaissa työttömyys oli venynyt yli kolmen kuukauden jo keskimäärin 31 prosentilla. Ikä v. (n=66) 82 % 15 % 3 % v. (n=242) 80 % 16 % 4 % 0-3 kk 3-6 kk v. (n=221) 75 % 19 % 5 % 6-12 kk yli 12 kk v. (n=235) 63 % 24 % 10 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työttömyyden kesto Kuva vuotiaiden työttömyyden kesto ikäryhmittäin. Tilanne tammikuussa Vieraskieliset nuoret Tammikuussa 2012 alle 25-vuotiaista nuorista työttömistä 167 henkilöä (22 %) puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Heistä 54 prosenttia oli miehiä ja 46 prosenttia on naisia. Yleisimmät äidinkielet olivat somali (21 %), venäjä (16 %), albania (11 %) ja kurdi (11 %). Kielihajonta oli suurta ja äidinkielenä oli lähes 30 eri kieltä. Vieraskieliset nuoret työttömät olivat alemmin koulutettuja kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvat nuoret työttömät. Vieraskielistä nuorista 34 prosentilla oli keskiasteen tai korkea-asteen tutkinto, kun suomen- ja ruotsinkielisistä tutkinto oli 55 prosentilla. Lisäksi 16 prosentilla vieraskielisistä koulutusaste oli tuntematon. äidinkieli suomi tai ruotsi (n=604) 44 % 53 % perusaste keskiaste vieraskieliset (n=167) 50 % 30 % 4 % 16 % korkea-aste tuntematon 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % koulutus Kuva 8. Kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien ja vieraskielisten nuorten työttömien koulutusaste tammikuussa

14 Alle 25-vuotiaista vieraskielisistä työttömistä 52 prosenttia oli ammattitaidottomia, kun kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvissa ammattitaidottomien osuus oli 42 prosenttia. Ammattitaidottomien osuus oli suuri etenkin vieraskielisissä naisissa. Heistä 58 prosenttia oli ammattitaidottomia. Miehistä ammattitaidottomia oli 49 prosenttia. Vieraskielisistä työttömistä 63 prosenttia oli ollut työttömänä alle 3 kuukautta ja 28 prosenttia 3-6 kuukautta. Suomenkielisiin verrattuna vieraskielisistä hieman suuremmalla osuudella työttömyys oli pitkittynyt yli 3-6 kuukauteen. Yli puoli vuotta tai vuoden työttömänä olleiden määrässä ei ollut merkittävää eroa suomenkielisiin verrattuna. äidinkieli suomi (n=597) 76 % 17 % 6 % 1 % 0-3 kk 3-6 kk vieraskieliset (n=167) 63 % 28 % 7 % 6-12 kk yli 12 kk 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työttömyyden kesto Kuva vuotiaiden suomenkielisten ja vieraskielisten työttömien työttömyyden kesto. Tilanne tammikuussa Työllisyystoimenpiteessä olevat nuoret Tammikuussa 2012 yhteensä 301 vantaalaista nuorta oli työllisyystoimenpiteessä, kuten työharjoittelussa, työelämänvalmennuksessa, palkkatuetussa työssä tai koulutuksessa. Työllisyystoimenpiteessä olevista oli naisia 51 prosenttia. Hieman yli puolella toimenpiteessä olevista oli perusasteen ja 41 prosentilla keskiasteen tutkinto. Työttömien määrään suhteutettuna toimenpiteet kohdistuvat etenkin vuotiaisiin nuoriin ja toimenpiteisiin sijoittaminen vähenee iän myötä. Suunta on sama sekä miehillä että naisilla. Naisia on työllisyystoimenpiteissä määrällisesti ja suhteellisesti enemmän kuin miehiä, vaikka heitä on työttömänä vähemmän kuin miehiä. hlöä 200 Työttömänä ja toimeenpiteessä olevat vuotiaat nuoret Miehet työtön Miehet toimenpide Naiset työtön Naiset toimenpide v v v v. Kuva 10. Työttömät ja toimenpiteissä olevat vuotiaat nuoret Vantaalla tammikuussa

15 Työllisyystoimenpiteessä olevista nuorista 54 prosenttia on ammattitaidottomia. Osuus on lähes sama sekä miehillä että naisilla. Ammatin jo hankkineiden joukossa ammattien määrä on suuri, eikä mikään yksittäinen ammatti nouse esille. Toimenpiteessä olevista nuorista 14 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vieraskieliset nuoret olivat toimenpiteessä keskimäärin vanhempana kuin suomen- ja ruotsinkieliset. Vieraskielisistä työllisyystoimenpiteessä olevista nuorista 40 prosenttia kuului ikäluokkaan vuotiaat ja vain seitsemän prosenttia oli vuotiaita. Suomen- ja ruotsinkielistä eniten työllisyystoimenpiteessä oli vuotiaita henkilöä suomi tai ruotsi (n=258) vieraskieliset (n=43) v v v v. ikä Kuva 11. Toimenpiteessä olevat vuotiaat nuoret äidinkielen mukaan tammikuussa Vantaan ammattioppilaitoksesta valmistuneiden työllistyminen Keväällä 2011 kartoitettiin Vantaan ammattiopisto Variasta valmistuneiden työllisyysnäkymiä, työnhakukeinoja ja työllistymistä oppilaille tehdyllä internetkyselyllä. Tähän raporttiin on koottu kyselyn keskeisimmät tulokset. Yksityiskohtaisemmat tiedot kyselytuloksista löytyvät erillisestä julkaisusta Variasta keväällä 2011 valmistuneiden työllistyminen (2011). Vantaan ammattiopistosta keväällä 2011 valmistuneille opiskelijoille tehtyyn kyselyyn vastasi 183 nuorta 16:sta eri koulutusohjelmasta 17. Vastaajista 77 prosenttia oli vantaalaisia. Ulkopaikkakuntalaisista suurin ryhmä oli helsinkiläiset, joita oli 13 prosenttia vastaajista. 85 prosenttia vastaajista oli peruskoulupohjaisia opiskelijoita. Kyselyyn vastanneet pitivät työllisyysnäkymiä melko positiivisina. 12 prosenttia piti näkymiä erittäin hyvinä ja 61 prosenttia hyvinä. Huonoina näkymiä piti vain kolme prosenttia vastaajista. Parhaimpana omia työllisyysnäkymiään pitivät putkiasentajat, lähihoitajat, parturikampaajat ja talonrakentajat. Huonoimpana työllisyysnäkymiä pitivät puolestaan ompelijan koulutusohjelmasta valmistuvat. Opiskelijat pitivät omia työllisyysnäkymiään yleensä parempina kuin oman alan valmistuneiden työllisyysnäkymiä yleensä. Vastaajat painottivat myös oman aktiivisuuden ja työ- 17 Kyselyyn vastasi oppilaita seuraavilta koulutusohjelmilta: autonkuljettaja, ompelija, kokki, kokkien erityisopetus, parturi-kampaaja, putkiasentaja, koneistaja/levyseppähitsaaja, suurtalouskokki, lentoasemahuoltaja, talonrakentaja, lähihoitaja, maalari, automaatio-/sähköasentaja, elektroniikkaasentaja, ICT-asentaja ja sähköasentaja 14

16 harjoittelupaikan tärkeyttä työn saannissa. Työpaikkatarjontaa Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla pidettiin pääsääntöisesti hyvänä. Suurin osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli sitä mieltä, että heillä on riittävästi tietoa työnhakumenetelmistä. Koulutusalojen välillä oli kuitenkin eroja, ja omiin työnhakutaitoihin tyytyväisten osuus vaihteli prosentin välillä koulutusalasta riippuen. Myös arviot saadusta työnhakuohjauksen määrästä vaihtelivat paljon eri ammattiryhmien välillä. Paljon työnhakuohjausta saaneet olivat työllistyneet paremmin kuin opiskelijat, jotka arvioivat saaneensa työnhaunohjausta vain vähän tai ei lainkaan. Työnhakuohjauksen määrä erittäin paljon (n=16) 88 % 13 % melko paljon (n=52) 69 % 19 % 12 % jonkin verran (n=57) vähän (n=29) 56 % 52 % 26 % 31 % 18 % 14 % työllistynyt ei työpaikkaa ei osaa sanoa en lainkaan (n=8) 38 % 63 % ei vastausta en osaa sanoa (n=9) 44 % 22 % 33 % ei vastausta (n=12) 83 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työllistyminen Kuva 12. Vantaan ammattiopiston oppilaiden oma arvio saadusta työnhakuohjauksen määrästä ja työllistyminen opintojen loppuvaiheessa. 63 prosenttia kyselyyn vastaajista aikoi hakea töitä Vantaalta, 52 prosenttia Helsingistä ja vain 12 prosenttia Espoosta. Noin neljäsosan valitsi työnhakualueeksi koko pääkaupunkiseudun. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta töitä haki yhdeksän prosenttia vastaajista. Vajaa viidennes vastaajista haki töitä ainoastaan Vantaalta. Kaikista kyselyyn vastanneista työpaikka oli tiedossa 114 opiskelijalla eli 62 prosentilla. Noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli opiskeluaikana tehnyt oman alan töitä työssäoppimisjaksojen lisäksi. Opiskeluaikana omalla alalla työskennelleistä 72 prosentilla oli töitä tiedossa valmistumisajankohtana. Oman alan töitä ainoastaan työssäoppimisjaksoilla tehneistä 49 prosentilla oli työpaikka tiedossa opintojen päättyessä. Noin 60 prosenttia töitä saaneista vastaajista oli saanut töitä Vantaalta, 30 prosenttia Helsingistä ja loput muilta paikkakunnilta. Tärkein työllistymiskanava oli työharjoittelupaikka. Sitä kautta töitä löysi noin puolet kyselyyn työllistyneistä, mutta joillakin koulutusaloilla kaikki tai lähes kaikki. Vastaajista 38 prosenttia oli valmistumisvaiheessa vailla työtä, ja heistä kolmasosa ei ollut edes etsinyt töitä. Viidennes odotti vielä vastausta työpaikkahakemukseen. Yli puolet opiskelijoista oli kiinnostuneita yrittäjyydestä. Suuri osa vastaajista kuitenkin arveli, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa siitä. Lisätietoa haluttiin käytännönläheisesti, yrittäjyyden perusteista alkaen. 15

17 6 Työttömien nuorten yksilöhaastattelut Syksyllä 2011 kartoitettiin vantaalaisten nuorten työttömien työnhakuun, opiskeluun ja työvoimapalveluihin liittyviä ajatuksia haastattelemalla Vantaan TE-toimiston Myyrmäen toimiston / Petra nuoret töihin ja kouluun -projektin asiakkaita sekä Vantaan nuorten työpajojen asiakkaita. TEtoimiston/Petra-projektin yhteisissä toimitiloissa haastateltiin 36 nuorta syyskuussa Nuorten työpajoilla tehdyt asiakashaastattelut toteutettiin loka-marraskuussa 2011, jolloin haastateltiin 24 nuorta kuudelta eri työpajalta. Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista. Tässä luvussa esitellään haastattelujen keskeisimmät tulokset. Yksityiskohtaisemmat tiedot haastatteluista ja niiden tuloksista löytyvät erillisistä haastatteluraporteista, jotka ovat tämän raportin liitteinä (liite 1 ja liite 2). Haastatellut olivat iältään vuotiaita, ja heistä 62 prosenttia oli naisia. Noin puolet haastatelluista asui vanhempiensa luona. Pajanuorista joka neljäs asui yksin, muista haastatelluista joka viides. Lapsia oli vain neljällä vastaajalla. Nuorten asuinpaikat sijaitsivat varsin kattavasti eri puolilla Vantaata, siltä osin kuin asuinalue on tiedossa. Kaikki haastateltavat eivät ilmoittaneet omaa asuinaluettaan. Haastatelluilta kysyttiin myös vanhempien koulutusta ja ammattia. Kaikki eivät tietoa antaneet, mutta heidän perusteella, jotka tiedot antoivat, nuoria oli taustoiltaan kaikista yhteiskuntaluokista. Vanhempien koulutustaso vaihteli perusasteen koulutuksesta korkeakoulututkintoon ja he työskentelivät laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla. Suurin osa haastatelluista oli ollut työttömänä tai työttömänä ennen pajajakson alkua alle kolme kuukautta. 15 prosenttia oli olut työttömänä 3-6 kk, kahdeksan prosenttia 6-12 kk ja 12 prosenttia haastatelluista oli ollut työttömänä yli vuoden. Pisimmät työttömyysjaksot olivat kestäneet yli kaksi vuotta. Kaikista haastatelluista 35 prosentilla oli ainoastaan perusasteen koulutus, 20 prosentilla lukiokoulutus ja 43 prosentilla toisen asteen ammatillinen tutkinto. Ilman peruskoulun päättötodistusta oli yksi haastateltu. Ainoastaan peruskoulun suorittaneiden määrä oli suhteellisen suuri etenkin pajanuorissa, joista yli 20-vuotiaistakin oli vielä ilman tutkintoa 42 prosenttia. Haastatelluista yli 20-vuotiaista TEtoimiston/Petran asiakkaista ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa oli 22 prosenttia. 6.1 Työkokemus ja työnhaku Lähes kaikilla nuorilla oli jotain työkokemusta. Työkokemusta oli useimmiten saatu opintoihin liittyvistä työharjoitteluista tai kesätöistä. Peruskoulun suorittaneilla nuorilla oli yleensä työkokemusta vain lyhyistä, muutaman kuukauden pituisista työsuhteista. Monet olivat tehneet työharjoitteluja, sillä suurin osa oli aloittanut ammatilliset opinnot, mutta keskeyttänyt ne. Ammattikoulun käyneiden nuorten työkokemukset olivat hieman pidempiä, mutta harvoin yli vuoden pituisia. Lukion käyneillä nuorilla oli eniten pitkäkestoisia työsuhteita. Kaikista yleisin työsuhteen päättymisen syy oli määräaikaisuus. Muina työsuhteen loppumisen syinä mainittiin liian pitkä työmatka, huono työilmapiiri, ongelmat esimiesten kanssa, irtisanominen taloudellisista syistä tai työ ei ollut kiinnostavaa. Etenkin puhelinmyynti, siivous ja lehtien jako koettiin raskaiksi, jolloin nuoret olivat yleensä itse halunneet lopettaa työt. Muutamilla nuorilla oli myös terveydellisiä ongelmia, kuten allergiaa, mielenterveys- tai päihdeongelmia. Yleisesti ottaen nuoret pitivät työelämänkokemuksiaan melko hyvinä, pelkästään negatiivisia kokemuksia ei ollut kenelläkään. Positiivisiksi oli koettu etenkin hyvä työilmapiiri, oman rahan ansaitseminen, oman alan työt ja "tekemisen meininki". Negatiivista palautetta sai huono työilmapiiri, pitkä työmatka, yksitoikkoinen työ ja se, että työt olivat osoittautuneet muuksi kuin oli etukäteen sovittu. Nuorten suosituin työnhakukanava oli työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä -sivusto. Lisäksi nuoret etsivät töitä yritysten, kuntien ja kaupunkien internetsivuilta sekä rekrytointiyritysten sivuilta. Pieni osa haastatelluista sanoi etsivänsä töitä henkilökohtaisesti yrityksessä käymällä. Lukiolaiset mainitsivat muita useammin työn etsimisen suhteiden avulla. 16

18 Lähes kaikki osasivat mainita itsestään työntekijänä vahvuuksia, kuten sosiaalisuus, ahkeruus tai omaaloitteisuus. Ainoastaan kolme haastateltua ei osannut nimetä yhtään vahvuutta itsessään. Heistä kahdella oli terveydellisiä rajoitteita ja kolmas oli ammattiopinnot keskeyttänyt nuori. Oman työnsaannin esteeksi arveltiin yleisimmin työkokemuksen ja/tai koulutuksen puute. Muita työllistymisen esteitä olivat hakijoiden suuri määrä, oma "nirsoilu" työpaikan suhteen sekä vajavainen kielitaito suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Vastaukset olivat samantapaisia molemmissa haastattelupaikoissa. Nuorten työnhaun aktiivisuus vaihteli paljon. Osa haastatelluista oli lähettänyt viimeisen kuukauden aikana kymmeniä hakemuksia, osa vain muutaman tai ei lainkaan. TE-toimiston/Petran asiakkaista reilu 30 prosenttia ja työpajanuorista lähes 40 prosenttia ei ollut hakenut töitä viimeisen kuukauden aikana lainkaan. TE-toimiston/Petran asiakkaat mainitsivat syyksi muun muassa työttömyyden lyhyen keston, kurssin aloittamisen, uuden uran miettimisen tai kausityöttömyyden. Muutamilla työnhakua estivät terveydelliset syyt tai huonot kokemukset aiemmista töistä. Työpajanuorilla yleisimmäksi syyksi mainittiin halu päästä opiskelemaan. 6.2 Lähipiirin työttömyys ja tukihenkilöt Haastatelluista nuorista vain muutama kertoi, että perhepiirissä oli työttömänä useita henkilöitä, kuten vanhemmat tai toinen vanhemmista, sisaruksia tai puoliso. Monilla oli työttömiä kaveripiirissä, mutta yleensä kaveripiiri koostui työssäkäyvistä, opiskelijoista sekä muutamista työttömistä. Eräällä haastatellulla oli paljon opiskelukavereita työttömänä, sillä he olivat valmistuneet vuoden 2008 taantumaan, eivätkä he olleet päässeet kunnolla kiinnittymään työmarkkinoille. Eräs maahanmuuttajanuori puolestaan totesi, että hänellä on lähipiirissä paljon vanhempia ihmisiä työttömänä, sillä heillä ei ole kielitaitoa eikä taitoa hakea töitä suomalaiseen tapaan. Hänen mukaan nuorten maahanmuuttajien tilanne on jo parempi. Suurimmalla osalla kaikista haastatelluista nuorista tärkeimmät tukihenkilöt opiskelu- ja työasioissa olivat omat vanhemmat, toinen heistä, joku muu perheenjäsen tai lähisukulainen. Heiltä nuoret saivat kannustusta, hyväksyntää, tukea ja neuvoja ja toisinaan myös patistusta eteenpäin. Myös kaverit tai seurustelukumppani olivat tärkeitä tukijoita monelle haastatelluista. Osa nuorista ei kokenut saaneensa tukea keneltäkään. Työpajanuorissa tällaisia nuoria oli vain yksi, mutta TE-toimistossa/Petrassa useampi, kuten eräs maahanmuuttajanuori, joka oli tullut Suomeen yksin eikä hänellä ollut Suomessa sukulaisia tai muita henkilöitä, jotka olisivat tukeneet ja kannustaneet häntä eteenpäin. Joillekin nuorille ainoa tukihenkilö oli TE-toimiston/Petran työntekijä, työpajaohjaaja tai nuorten ohjauskeskus Kipinän työntekijä. 6.3 Opiskelu Haastatelluista nuorista 21:llä (35 %) oli ainoastaan perusasteen tutkinto. Heistä 76 prosenttia oli aloittanut ammatillisen koulutuksen, mutta myöhemmin keskeyttänyt ne. Keskeyttämisen syiksi mainittiin muun muassa, että ala ei ollut kiinnostava, liialliset poissaolot, terveydelliset syyt tai halu tehdä töitä ja ansaita rahaa. Muutama oli erotettu koulusta. Neljäsosa ei ollut päässyt haluamalleen opiskelualalle tai ei ollut aloittanut opiskelujaan. Sekä TE-toimistossa/Petrassa ja työpajoilla näistä ilman tutkintoa olevista nuorista noin 60 % aikoi vielä hakea opiskelemaan. Nuoret, jotka eivät aikoneet hakea opiskelemaan, mainitsivat syiksi muun muassa halun tehdä töitä ja ansaita rahaa sekä terveydelliset syyt. Yhteensä 26 haastatellulla nuorella oli ammatillinen tutkinto. TE-toimistossa/Petrassa haastatelluista ammatillisen tutkinnon suorittaneista nuorista vain muutama harkitsi uuden alan opiskelua lähinnä terveydellisten syiden, alan vähäisten työmahdollisuuksien tai kiinnostavamman alan vuoksi. Jatkoopintoja sen sijaan harkitsi useampi. Työpajanuorista ammatillisen tutkinnon suorittaneista noin puolet 17

19 oli tyytyväisiä valitsemaansa opiskelualaan, ja he suhtautuivat positiivisesti mahdollisiin jatkoopintoihin myöhemmin. Toinen puoli ei ollut enää kiinnostunut opiskelemastaan alasta, ja he kaikki olivat hakeneet tai aikoivat hakea opiskelemaan muuta alaa. 6.4 Nuorten ehdotukset työllisyyspalvelujen parantamiseksi Haastatelluilla nuorilla oli mahdollisuus antaa ehdotuksia siitä, miten nuorten palveluja Vantaalla voisi parantaa ja kehittää. Nuoret olivat melko tyytyväisiä palveluihin, mutta päällimmäisenä esille tuli tarve henkilökohtaisempaan neuvontaan, tiiviimpään opastukseen ja kannustukseen työnhaussa. Nuoret halusivat lisää apua muun muassa ansioluettelon ja työhakemusten tekemiseen. Myös työpajoilla haluttiin lisää apua työnhakuun, sillä osa nuorista koki, ettei ohjaajilla ole aikaa opastaa heitä työnhaussa. TE-toimistosta toivottiin, että työntekijöillä olisi enemmän aikaa keskustella omasta tilanteesta ja että siellä voisi asioida saman virkailijan kanssa. Lisäksi nuoret toivoivat lisää ammatinvalinnanohjausta, sillä moni oli vielä epävarma omasta alastaan. Nuorten mielestä tiedotusta pitäisi lisätä ja eri mahdollisuuksista pitäisi kertoa selvemmin, sillä toisinaan olennaisen tiedon huomaaminen kaiken tietotulvan keskeltä on vaikeaa. Nuoret ehdottivat, että heille sopivat työpaikat olisivat paremmin esillä ja kootusti yhdessä paikassa, esimerkiksi omassa nettiosiossa. Nuoret halusivat myös lisää tietoa yrityksistä, joihin palkataan kerralla paljon uutta työvoimaa, kuten alueelle tulevista uusista yrityksistä. Lisäksi haastatellut ehdottivat lisää tilaisuuksia, joissa työnantajat olisivat mukana. Työtoreja toivottiin järjestettävän myös ammattialojen mukaan. Työllisyyspalvelujen haluttiin sijaitsevan kohtuullisen matkan päässä. Palvelujen tulisi olla myös helposti löydettävissä ja lähestyttävissä, jotta ne tavoittavat myös kotona olevat työttömät nuoret. Erilaiset työnhaku- ja muut tilaisuudet yhteistilaisuudet toivottiin avoimiksi kaikille, jotta "työttömän kaverinkin voisi ottaa mukaan". Nuoret toivoivat lisää tiedottamista tarjolla olevista työllisyyspalveluista, jotta ne tavoittaisivat nuoret elämän eri tilanteissa. 18

20 7 Yhteenveto Tutkimusta varten tehdyissä kyselyissä ja haastatteluissa tuli esille, että nuoret tarvitsevat ennen kaikkea kannustusta, aikaa, henkilökohtaista neuvontaa ja lisää tietoa eri mahdollisuuksista. TEtoimistossa, Petra-projektissa ja muissa työllisyyspalveluissa asioiville nuorille on varattava riittävästi aikaa asiointia varten ja tapaamisia tulee olla usein. Monet nuoret halusivat lisäapua muun muassa ansioluettelon kirjoittamiseen ja työhakemusten tekemiseen. Nuoret olivat myös usein epävarmoja opiskelu- ja ammattivalinnoistaan, joten ammatinvalintaohjauksen saatavuus on tärkeää. Toiminnassa on kiinnitettävä huomiota myös tiedon kulkuun, jotta mahdollisimman moni nuori on tietoinen saatavilla olevista palveluista ja mahdollisuuksista. Osa nuorista tarvitsee moniammatillista apua terveydentilan, taloudellisten ongelmien tai elämänhallintaongelmien takia. Palvelujen tasavertaiseen tarjoamiseen on kiinnitettävä huomiota. Jokaisella tulee olla yhtäläiset oikeudet saada palvelua ja mahdollisuus työllisyystoimenpiteesiin. Työttömien joukossa oli esimerkiksi nuoria, joiden työttömyys oli jatkunut yli kaksi vuotta ilman yhtään aktivointitoimenpidettä. Tällaisia väliinputoamisia palveluista tulee välttää. Vajaakuntoiset tarvitsevat erityistä huomiota, ja heille on tarvittaessa annettava tehostettua apua työn etsimiseen. Toiminnassa on kiinnitettävä huomiota, että miehiä ja naisia kohdellaan tasa-arvoisesti. Tällä hetkellä nuoria naisia ohjautuu työllisyystoimenpiteisiin enemmän kuin miehiä, vaikka naisia on työttömänä vähemmän kuin miehiä. Nuorten työllisyyspalvelujen tulee olla helposti lähestyttävissä. Helpolla lähestyttävyydellä, esimerkiksi kaikille avoimilla tilaisuuksilla, jalkautumisella nuorten pariin ja sähköisellä neuvonnalla, voitaisiin tavoittaa myös heitä, jotka nyt uhkaavat jäädä palvelujen ulkopuolelle tai jopa syrjäytyä. Sähköistä asiointia ja viestintää tulisi kehittää. Perusasiointi työttömyyden alussa tulisi hoitua mahdollisimman pitkälti sähköisesti, jotta työntekijöille jäisi enemmän aikaa antaa henkilökohtaista neuvontaa asiakkaille, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Internetiä ja sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän työpaikoista, koulutuksesta ja muusta toiminnasta tiedottamisessa sekä interaktiivisessa asiakaspalvelussa. Tiedotuksessa voisi hyödyntää myös muita kanavia, kuten oppilaitoksia, nuorisotiloja, kauppakeskuksia, muita julkisia tiloja sekä erilaisia tapahtumia. Nuorten työnhakualuetta on laajennettava. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten ensisijaisia työnhakualueita olivat Vantaa ja Helsinki. Nuoria olisi kannustettava työnhakuun myös muualta lähialueilta, kuten Espoosta ja muista lähikunnista. Työllisyystoimenpiteisiin, kuten työharjoitteluun, työelämänvalmennukseen tai palkkatukityöhön sijoitettuja nuoria tulisi kannustaa tiiviimpään työnhakuun toimenpiteen aikana. Ongelmana on, että osa nuorista vähentää tai jopa lopettaa kokonaan työnhaun toimenpiteen ajaksi. Työllistettyjen työnantajien tulisi olla tietoisia siitä, että työllisyystoimenpiteen aikana nuori saa ja hänen pitää hakea töitä avoimilta työmarkkinoilta. Työnhakua voisi tukea esimerkiksi säännöllisillä käynneillä TE-toimistoissa työllisyystoimenpiteen aikana. Nuorten työpajatoiminta antaa työttömille nuorille aktiviteettia ja auttaa elämänhallinnassa. Työpajoilla panostetaan etenkin nuorten opiskelemaan hakeutumiseen, mikä on positiivinen asia. Sen lisäksi on tärkeää, että nuorille varataan kaikilla pajoilla tasapuolisesti aikaa työnhakuun ja työnhaun opastukseen. Tällä hetkellä osa nuorista hakee töitä aktiivisesti, mutta osa vähentää tai lopettaa työnhaun työpajajakson ajaksi. Nuorten työnhakua pajajakson aikana voisi tukea esimerkiksi tehostetulla työnhakuvalmennuksella ja/tai käynneillä TE-toimistoissa/Petrassa työpajajakson aikana. Työpajajakson aikana olisi suunniteltava ja pyrittävä löytämään jatkumo pajajakson jälkeiselle ajalle, jotta nuoret eivät putoa heti takaisin työttömyyteen, mikäli työtä tai koulutuspaikkaa ei pajajakson aikana löydy. Työpajatoiminnassa yleisesti ottaen olisi painotettava ja kehitettävä niitä toimintoja ja taitoja, joista nuorelle on eniten hyötyä työllistymisen kannalta. Myös mahdollista yhteistyötä yritysten kanssa olisi mietittävä. 19

21 Noin joka viides vantaalainen työtön nuori puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Vieraskielisten nuorten osuus työttömistä on suhteellisesti suurempi kuin vieraskielisen väestön ja heidän työttömyys pitkittyy yli kolmen kuukauden hieman muita nuoria useammin. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajataustaisilla on muita suurempi riski joutua työttömäksi ja syrjäytyä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että maahanmuuttajataustaiset nuoret saavat apua työnhakuun ja opiskeluun liittyvissä asioissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Haasteena on etenkin työuralla alkuun pääseminen. Tätä tulisi tukea myös työllisyystoimenpiteissä. Työllisyystoimenpiteitä on kohdistettava lisää nuorempiin ikäluokkiin. Tällä hetkellä vieraskieliset nuoret ovat työllisyystoimenpiteessä harvemmin ja vanhempana kuin suomen- ja ruotsinkieliset nuoret. Vieraskieliset nuoret jäävät helposti myös palvelujen ulkopuolelle. Joissakin Vantaan kaupunginosissa nuorista lähes neljännes on vieraskielisiä. Tämä tulisi huomioida nuorten palveluja ja niiden tavoitettavuutta suunniteltaessa. Maahanmuuttajanuoria pitäisi aktivoida yhdessä suomen- ja ruotsinkielisten nuorten kanssa vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja kielitaidon parantamiseksi. Työttömyyttä on ennaltaehkäistävä jo ennen kuin nuori joutuu työttömäksi. Oppilaitosten ja koulujen olisi osaltaan edistettävä nuorten työelämänvalmiuksia ja työnhakutaitoja. Varia-kyselystä saatujen tuloksien mukaan opiskeluaikana enemmän työnhaunohjausta saaneet olivat myös työllistyneet paremmin. Myös opintojen ohessa työskentely omalla alalla lisäsi työllistymistä valmistumisvaiheessa. Yli puolet opiskelijoista oli löytänyt työpaikan työharjoittelun kautta, joten työharjoittelupaikalla on erittäin suuri merkitys. Oppilaitokset voivat omalta osaltaan edistää nuorten työllistymistä tulevaisuudessa tarjoamalla riittävästi työnhakuneuvontaa, yrittäjyystietoutta sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä eri alan yritysten kanssa. Opiskelemaan hakiessa on tärkeää saada riittävästi ammatinvalintaohjausta ja laajaalaisesti tietoa eri opiskelualojen sisällöstä ja tutkinnon tarjoamista työmahdollisuuksista. 20

Rakennetyöttömyys Vantaalla. Anne Karjalainen

Rakennetyöttömyys Vantaalla. Anne Karjalainen Rakennetyöttömyys Vantaalla Anne Karjalainen Julkaisija Teksti Kannen kuva Vantaan kaupunki Työllisyyspalvelut Tietopalvelut, selvityksiä nro 64, C17:2012 Anne Karjalainen Pekka Turtiainen ISBN 978-952-443-407-2

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

AKVAS 2010. Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys 6/2010

AKVAS 2010. Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys 6/2010 AKVAS 2010 Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2008 valmistuneiden seurantaselvitys 6/2010 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Riikka Åstrand Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Työpapereita Working Papers 49 Taiteen keskustoimikunta / tutkimusyksikkö Arts Council of Finland / Research Unit Sirkuksen tiedotuskeskus Finnish

Lisätiedot

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI

PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden tilanteen arviointia Kati Salmela Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot