Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta"

Transkriptio

1 Valvira Sosiaali- ja terveysa lan lupa- ja valvontavirasto 21 2o/j 0!. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palveluien tuottajan nimi HR kotiapu ja asiakasryhma, jolle palvelua tuotetaan kotiin annettava palvelu:vanhukset, vammaiset, Kunnan nimi Mikkeli Sijaintikunta Mikkeli Siiaintikunnan yhteystiedot Mikkelin kaupunki, Raatihuoneenkatu MIKKELI Palvelujen tuotl HR kotiapu tuottajan Y-tunnus oimintayksikon postiosoite Poslitoimipaikka oiminnasta vastaavan henkildn nimi Heidi Reponen Postiosoite Tuomaantie I I Sahk0posti Postiloimipaikka ANTTOLA Puhelin (yksityiset ymparivuorokaulisla toimintaa harjoittavat yksikdt) Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta Kunnan pdatds ilmoiiuksen vastaanottamisesta ajankohta llmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettaessa) alkaen, jatkuva vuosivakuutus, Vakuutusyhtiii Pohjola Aluehallintoviraston rekisterdintipdet0s ajankohta ARVOT JA TOIII'INTAPERIAATTEET Toiminta-a.iatus Luotettavaa, ammattitaitoista palvelua asiakkaan kotona, asiakkaan tarpeet ja mielipiteet huomioiden. Asiakkaina vanhukset, Iapsiperheet, omaishoitajat, vammaiset ja muut, jotka tarvitsevat apua arjessa selvif,miseen tilapiiisesti tai siiiinndllisesti. Palvelu on asiakaslihtsistii, tarvittaessa omaiset mukana suunnittelemassa.

2 Eliimf,n lradun tukeminen, jotta arki olisi mahdollisimman mielekisti. Vaitiolovelvollisuuden ja sopimusten pitevyyden kautta luottamus. Tasapuolisuus kaikkia asiakkaita kohtra riippumatta elimintilanteesta, tdoudellisesta asemasta tai sairaudesta. Aito llsnf,olo asiakkaan luona, hsntf, empaattisesti kuunnellen. Asiakkaan kohtaaminen on kunnioittavaa, kiireetdntii ja kokonaisvaltaista. 3. OMAVALVONNAN JOHTAMINEN JA V, ASTUUHENKILOT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ia tehtdvat Heidi Reponen, yksin toimiva yrifiejf,. Yrittnjii tarkastaa siif,nntilliscsti toimivensa suunnitelmien ja ohjeiden mukatn. Omavalvonnan vastuuhenkilon yhteystiedot ja tehtavet Heidi Reponen' yrittiijii. Yrittliji vastaa omavalvontrsuunnitelman laatimisesta ja piivittiimisestii tarpeen vaatiessa. Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoty6ryhman jasenet yksikossd (ammattinimikkeet) Heidi Reponen, yrittiijf,. Henkiloston osallistuminan omavalvonnan toleuttamlseen: (voi olla osana toimhtayksikon perehdytyssuunnttehaa) Suunnitelma henkildstiin ja opiskelijoiden perehdyttemisestd ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitleluun ja toteuttamiseen Yrittf,jli toimii yksin. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt. ioilla asiakkailta ja omaisilta keretaan palautetta, miten aslakaspalautteita kasitelean ja miten sta kafehan hyvaksi toimintaa kehitettaessa) Asiakkaiden kanssa keskustellaan joka kiynnilli toiminnasta. Toimintaa kehitet[iin saadun palautteen pohirlta. Suunnitelmat kirjataan yl6s asiakkf,an tietoihin. Yrittijnn yhteystiedot asiakkaan luona nf,kyvillii, jotta omaisetkin voivat halutessarn ottaa yhteyttf,. YrittfijA kiy ldpi kaiken saamansa palautteen. Tilannekohtaisesti tehdien jatkosuunnitelmia. a'!i21u1 2t12

3 Saadun palautteen pohjalta arvoja ja toimintatapoja kehiteteiin mahdollisuuksien mukaan. Sopivin viliajoin tehdiin pienimuotoinen, kirjallinen asiakastyytyviiisyyskysely. Kehitetifln ja p!iivitetfi in tervift aessa. 5. RISKIEN JA EPAKOHTIEN TUNNISTAiiINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tgsie kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikon sisdiseen kgyttcion eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ia aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpileista. Omavalvontasuunnilelmaan kirlataan kuvaus menettelysta haittatapahtumien ehkeisemiseksi seka haittatapahiumien ja laheta piti -tilanteiden kirjaamisesta, Kuvaus menottelygtd, jolla riokit, kriittisei tyovaiheetja vaaratilanteel tunnistetaen Ennen palvelun tuottamista selvitetflan asiakkaan taustatietoja kuten sairauksia ja tdimintakykyi ja pohditaan toimintaa ennakoivasti mm. voiko asiakkaan luona tydskennellsi yksin. Riskejl ja epiikohtia seurataan jokaisen kiynnin yhteydessii ja niistf, keskustellaan avoimesti. Kaikki liheltf, piti- tilanteet seki havaitut ep$kohdat kirjataan yl6s ja kf,ydef,n liipi asiakkaan ja tarrittaessa omaisten kanssa. Epiikohdasta riippuen, pyritiiin se korjaamaan vilitt6mffsti tai etsimi$n sen korjaamiseen apua esim. asiakkaan, omaisten tai tarvittaessa viranomaisten kautta. miten korjaavisia toimenpiteista tiedotetaan henkilostolle ja larvitlaessa yhteistydtahoille Korjaavista toimenpiteistii tiedotetaan tilannekohtaisesti yhteistydtahoille puhelimitse tai sfihkiipostitse. Lisatetoa talste muun muassa STM:n julkaisuia 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali-ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: hhp //www.stm.fi/iulkaisuunavta/ iulkarsu/ HENKILOSTo Kuvaus henkildston medreste, mitoituksesta ja rakenleesta; ammatillinen ja avustava henkilostd (otetaan h ja lastensuojelulain. sosiaalihuollon ammatillisen henkil6st6n kelpoisuuslain, valvontaohrelmien saed0kset) Yrittejl toimii yksin. Yrittijflllfl on lihihoitajan tutkinto (ioulukuu 2012, sairaanhoito ja huolenpito), opistotutkirto (toukokuu 2000, hotelli-, ravintola- ja suurtalousala), ylioppilastutkinto (toukokuu 1997) sekfl suurtalouskokin ammattitutkinto (toukokuu 1996). avt21u1 3t12

4 Kuvaus henkiloston rekrytoinnin periaatleista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa fl kosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankinlamenettelyt jne ) Yrityksellii ei ole suunnitelmissa rekrytoida henkil6kuntaa. Kuvaus henkil6sttin perehdyttemisesle: (suositellaan laadittavaksi henkilo'ston perehdyflamissuunnilelma, ks. my6s kohta 3.) Yrityksellf, ei ole henkiliikuntaa. Kuvaus henkil0kunnan ammattitaidon ja tyohyvinvoinnin yllepitemrsestd ia osaamisen johtamisesta (esim. taydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaoloien seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadiitavaksi henkil6ston teydennyskoulutussuunnitelma) Yrittfljf, on jo osallistutrut palvelutuottajien koulutustilaisuuksiin. Yrittlji on halukas aktiivisesti piiivittfi miifl n osaamistaan tarvittavilla koulutuksilla. Henkil0st6asioiden kehifiamissuunnitelma,i'iiiiilai LAII IEEI.'A IAKVIAAEE Omavatuontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus loiminnassa kayteftevise tiloista ia niiden kayton periaatteisla. Tilojen kaylon periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvat kefennot: mm. milen asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suoian toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilokohtaisessa kaytosse olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Toiminta tapahtuu asirkkarn kotona. Kuvaus asiakkaiden yhleisesse kefosse obvista tiloista (ruokailuliloien toimivuus, harraste, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatiloien toimivuus, saunan kayttdmahdollisuudel, jne.) Kuvaus asiakkaiden yhteisollisyyden loteutumisesta yksikossi toimitilojen nakokulmasta Kuvaus siivous, iate- ia pyykkihuoltoa koskevi$a kaflanteista Toiminta tapehtuu asiakkaan kotona. Yrittiij!i toimii asiakkaan ohjeistuksen mukaisesti. 4t12

5 Kuvaus sisdilman laadunvarmistusmenetlelyi$e (kosteushaittojen toteamismenettolyt, sisailman mittaukset, yhteisloiminia kiinteistonhuollon, teryeydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kuvaus yksikosse olevista terveydenhuollon laitleista ja tarvikkeista Asiakkaan kotone annettava palvelu. Kiiytetiif,n tarvittaessa asiakkaan henkil6kohtaisia laitteita ja tarvikkeita. Vasluuhenki16n yhteystiedot Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lsin ( ) 5 S:n mukaisia hoiloon kaytefiivia laitleita, joita ovat mm. sairaahsgngyl, nostolaitle t, veren sokedn ja ver npaineen mitladt tms. Toiminnanharioittajan velvolllsuuksisla on seadetty lerveydenhuollon laineista ja tarvikkeisla annetun lain ( ) S:sse seka SGiaali- ja terveysalan lupa- ia valvontaviraston antamissa meerayksisse Terveydenhuollon laitleiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdaen ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvonlasuunnitelmassa toimintayksikaille nimetedn ammattimaisesti kefetevien laitteiden ia tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilo, ioka huolehlii vaaratilanteita koskevisn ilmoitusien ja muiden laitteisiin liittyvien m5grgyslen noudattamisesta. Linkki Valviran Toimitiloia, laitteita ia tarvikkeita koskeva kehitlgmissuunnitelma Kflyntien yhteydessi seurataan tilannefta ja asiakkaan kanssa keskustellaan parannusehdotuksista, jos niitf, tulee. kavitaran vt rlmotus.odj 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehiftemiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa kasitellaen vdlittomddn asiakastyohon liittwie Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotjin annenavissa palveluissa, lastensuoielussa, vammais- ja pelveluiaaa olevat erityispiirteet huomioitave) Tyilskentely asiakkaan kotona turvallisuusriskit huomioiden ja mahdollisuuksien muktan poistaen. Asiakkaan vohtia ja tilaa seurataan. YriftnjnlH on valmiudet ensiavun antamiseen js voimassa oleva vastuuvakuutus. Kuvaus yksikon valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta avi21u1 5t12

6 Kuvaus asiakkaiden keytdsse olevien turvalaitleiden ja helwsjerjestelmien toimivuuden varmistamisesta laitteet, tunarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja halwsvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Kiiyntien yhteydessil tarkastetaan mahdollisten turvalaitteiden sijainti ja toimivuus. Pohditaan asiakkaan kanssa miki tekee hsnen olonsa turwattomaksi. Tfimnn jslkeen keskustellaan asiakkaan kansse ja mietiti5n hinen kannaltaan, miten voidaan tehdii muutoksia. Etenkin muistisairaiden ja kaltoinkohdeltujen kohdalla on saatava muitakin keskusteluun mukaan. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ia palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopdatdksen ja hoitg. ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/paivahoito) laatimisesta ja peiviftamiseste seke asiakkaan osallislumisesta paatoksentekoon Asiakkaan ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointi toteutetaatr huomioon ottaen asiakkaan toivomukset, mielipiteet, etu, yksilolliset tarpeet seki f,idin kieli ja kulttuuritausta. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja nf,iden psivittf,miseen. Kuvaus siite, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tulustua yksikk66n etuketeen Kuvaus siite, miten asiakasla informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisalloste, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asiakkaalle toimitetaan aina kirjallinen sopimus palveluista (esim. hoito- ja palvelusuunnitelma). Tarryittaessa kiiydiiiin se l?ipi suullisesti. Asiakkaalle jiitetiiiin hinnasto. Kuvaus asiakkaan itsemaareemisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys. intimiteettisuoja, henkilokohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 75 ja10s, asiakaslaki 8-10 S) Asiakkaalla on itsemliriimisoikeus elemiistii, henkildkohtaisesta vapaudesta, koskemattomuudesta ja turvallisuudesta sekti yksityiseliimiin suojasta. Niiitii tulee joka tilanteessa kunnioittaa, Asiakassuhde perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Kuvaus menettelysta, miten huolehditaan la kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroisia, avaimista ia muista tavarolsta Tarvittaessa asiakkaan avainta, yrittlji kuittaa sen kirjallisesti. Yriftnjii ei keyti asiakkaan rahavaroja, vaan mahdollisuuksien mukaan esim. ostokset tehdf,fln tilille. Suunnitelma si a, miten rajoitteiden.ia pakotteiden kaf6n tarve(a pyritean vahenteme5n ayi21u1 6112

7 Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden keyton kriteereista, peetoksenteosta, menettelytavoista, kirisamisesta ja rajoitus' toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (kalso mm. lastensuoielulain '11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menetlelytapaohieet Kwaus menettetyavasta, ios todetaan, etta asiakasla on kohdeltu epeasiallisesti tai loukkaavasti Asiakkaalla on oikeus tehdf, muistutus yrittiijnlle tai mahdollisesti jlrjestf,misvastuussa olevalle viranomaiselle (ostopalvelusopimuksessa). Kaikki asiakkaan antama palaute kfisitelllnn asiallbesti ja niihin tehdfl6n tarvittaessa parannuksia. Kuvaus asiakassuhteen paattymiseen liittwien asioidon valmistelusla ia toleunamisesta (asiakkaan siideminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jalkihuollon valmistelu, jne.) Asiakassuhteen pnf,ttyessli pyydctfien asiakkaalta palautetta, Asiakkaan siirtyess$ muulle toimijalle, esiakkaan luvalla, hinen tietonsa annetaan mukana, jotta uusi toimijs tietflf, miten on toimittu. Jos asiakas on h/ytymatbn saamaansa kohteluun, hanella on oikeus tehda muislutus toimintayksikon vastuuhenkilt lle tai iohtavalte viranhl'itiiatte. Kun palvelu p rustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdaen jeriestdmisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohie 8:2010). Henkilti/taho ja yhteystiedot, iolle muistutus osoitetaan Heldi Reponen, yrittf,jfi Tuomaantie ANTTOLA' p' Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Sosiaaliasiamies Taija Liukkonen Maaherrankatu 9-ll 501fi) Mikkeli ma-pe 9-12 taija.liukkonen(at)mikkeli. ft Kuvaus yksikon toimintaa koskevien muistutusten kasittelyste Muistutukset kiisitelliifln mahdollisimman nopeasti ja rakentavasti. Kuvaus kunnen ja palvelutuotteian valisestg yhteistyostii asiakaan hoidon jq patvelun suunnttelusse le seurannassa I Kuvaus kuluttaiasuojaa koskevasta informaatiosla Asiakas on kuluttaja, joka nauttii kuluttajansuojaa ostajana toimiessaan. Palvelutuottaja on vastuussa tuottam&staan palvelusta. Palvelu on suoritettava ammattitaitoisesti' huolelliscsti ja ottaen huomioon rsiakkean edut. avi21u1 7t12

8 10. P ASIAKASTYoN LAADUN VARMISTAMINEN Kritoeroitl ia tasoia on meer etty toimintakohtabissa vattakunnallisisss vatuontaohjelmissa, iolka loytyvgl Valviran kotisivuilla: htto://www.valvira.f / Kuvaus asiakkaiden yllepitevasta ja edistavasta toiminnasta Aktiivinen sosiaalinen kanssakiiyminen ja aito kiinnostus asiakkaan hywinvoinnista. Aktiivinen kirjaaminen, jotta muutokset huometaan hyvissii ajoin. ravitsemuksen ja ruokailun jariestamiseen kaytenn0ista (ruokailuvelien pituus, yoaikaisen paaston piluus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Asiakkaan ravitsemustilaa seurataan kiiyntien yhteydesse. Ruoanyalmistus tai lilmmitt6minen, ruokailun seuranta ja riittivfi nesteenanto. Valtion ravilsemueneuvotlelukunta: vastuuhenkil0n yhteystiedot Asiakkaan kotona annettava/tuotettava ruokahuolto yrityksen osalta: Heidi Reponen, yrittejl Kuvaus pgivifteinen toiminnan jariestamlsesta (hslen koulunkaynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vaslaayan henkilon nimeaminen (lastensuo.ielulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykya tukevan toiminnan, harrastus- ja virikeloiminnan jerjesteminen ym.) THL:n liikuntasuosituksel eri-ikaisille: ia infektiotartuntojen ehkdisemisesui YrittiijEllii hygieniapassi. KIyt6ssi koulutusten kautta saadun mukainen hygienian hoito, KSsien pesu ja desinfiointi sekii suojakisineiden keyttii tarvittaessa, YrittiijS on saanut influenssarokotteen. avr21u1 811i,

9 asiakastydn toiminnan kehittamisesta 11. TERVEYDENHUOLLON JA JARJESTAMINEN Kuvaus terveydenhuollon jerjestamisestal yksikon/palvelun asiakkaille ia yksikon omat vastuutehtavet asiakkaiden terveydenhuollos6a ja sairaanhoidossa (terveyden edis minen, lerveystarkastukset, seulontalutkimukset, terveyderltilan seurantaan liittyval tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, ine ) Klyntien yhteydessii asiakkaiden terveydentilaa seurataan ja huomioita kirjataan. Kuvaus menettelyst, miten toimintayksikon laekaripalveld jarjestebaln ja mike taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettdmissa tibnteissa Asiakkaat kunnallisen/yksityisen sairaanhoidon piirissi. Yritys ei vastao niiistii. Kuvau$ menettclyste kiireollisen sairaanhoidon tarp e99e olevan asiakkaan hgilamiseksi Tapauskohtaisesti konsultointia Ensineuvosta tai kotisairaanhoidossa. Kiireellisissii tapauksissa yhteys hnlygskeskukseen ja sitli kautta apua. Tiedotetaan, asiakkaan suostumuksella, my6s omaisia. Kuvaus erikoissairaanhoidon kaylosta ja saatavuudesta (terapiapalvelut. lastenpsykiatrian keyttomahdollisuudet, psykiatrinen hollo, Jne.) Kuvaus Eakehoitosuunnitelman ylepidosta, paivitt5misese ja toimeenpanosta seke toteuttamisen seurannasta (Laakehoilosuunnitelma tulee laatia sosiaali-ja terveysministerion Turvallinen Eekehoito -oppaan (2005;32) mukaisesli.) STM:n opas loytyy osoitteesta: 4!1pJ {r{w5[n-fxiu,!!als1d!avta/ ulkaisu/ av 21t)1 9t'12

10 1 2. ASIAKASTIETOJEN KASITELY ffi elysta ja salassapitosdennosten Asiakkaen tietoja kiijataan toimintaa varten. Tiedot muistitikulla tai tietokoneessa salessnan takana. Paperiset asiakastiedot toimipisteesse lukitussa tilassa' Henkilotietolakiia asiakastietoien kasflely yksityisesse sosiaalihuollossa: Heidi Reponen, p Menettelyohie a6iakkaan idormoinnista honkilinietoron kgsittelysse: ohjeet vwwv tietosuola fi ivulla: fi/uploads/m29okoo{i8w odf!a Asiakkaan suostumus selassa pidetavien tieloien kgytdlldluovuttamiselle: TSV:n opas htto://www.tietosuoia.r/udloads/163fxb8bo1 c8tov odf esta liittyen tietosuoja-asioihin ja rttr fii Frle/eef14b 19-bact4820-9f6e- (isgtietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f 1 Oe6d/Sosiaalihuollon+asrakasasiakrriat'pdf) Asiakasrekbteria y'epitaven patvetun tuotaian tulee laatia henkildtieiolain lo S:n mukainen rekisteriseloste' vaikka toimisi toisen yritykeen tiloissa. un oh.ie la lomake: htlo://www.lietosuoia llluploads/64znai pdf i8 : Keyttaiabldn iietoien kas ely henkil6tetolain mukaan, Laadi tiet isleriin tall nn tun-tiedon koriaaminen' i"n[if Oreti"teriin frltennettujen tietoien tarkastaminen, Hankil6tietolain seuraamusjarjestelma Muita tietosuojaan iartieneioen asiai<t<aiden asiakirjoien arkistoinnista etukataen ssiakkaiden kotikunnan kanssa) Asiakkaan asiakirjat s6ilytetiin lukitussa tilassa tai siirretiifin asiakkacn mukana. avi2l u1 10t12

11 Tiedonkulku jfirjestetlen puhelimitse, suullisesti, postitse tai siihkdpostitse, huomioiden turvallisuus. Esim. sihkdpostitse ei lihetetli henkildtunnuksia tai muita yksildintitietoja ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Yritt5jn seuraa toimintaansa ja sen omavalvontasuunnitelman mukaisuutta. Muutoksia tehdf,6n tarrittaessr suunnitelmaan tai toimintaan. PEivitetiiiin tarvitteessa, viihintlen kerran vuodessa. Omavalvontasuunnilelma peivitetaan tarvittaessa. Toimintaohjeisiin lulleet muutokset kiriataan viiveetta omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykeen. avt21 l1 11t12

12 Anttolassa (Omavalvontasuunnitelman hlrvaksyy ja vahvistaa toimintayksikon vastaava johtaia) avi2lul 12t12

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot