Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta"

Transkriptio

1 Valvira Sosiaali- ja terveysa lan lupa- ja valvontavirasto 21 2o/j 0!. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palveluien tuottajan nimi HR kotiapu ja asiakasryhma, jolle palvelua tuotetaan kotiin annettava palvelu:vanhukset, vammaiset, Kunnan nimi Mikkeli Sijaintikunta Mikkeli Siiaintikunnan yhteystiedot Mikkelin kaupunki, Raatihuoneenkatu MIKKELI Palvelujen tuotl HR kotiapu tuottajan Y-tunnus oimintayksikon postiosoite Poslitoimipaikka oiminnasta vastaavan henkildn nimi Heidi Reponen Postiosoite Tuomaantie I I Sahk0posti Postiloimipaikka ANTTOLA Puhelin (yksityiset ymparivuorokaulisla toimintaa harjoittavat yksikdt) Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta Kunnan pdatds ilmoiiuksen vastaanottamisesta ajankohta llmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettaessa) alkaen, jatkuva vuosivakuutus, Vakuutusyhtiii Pohjola Aluehallintoviraston rekisterdintipdet0s ajankohta ARVOT JA TOIII'INTAPERIAATTEET Toiminta-a.iatus Luotettavaa, ammattitaitoista palvelua asiakkaan kotona, asiakkaan tarpeet ja mielipiteet huomioiden. Asiakkaina vanhukset, Iapsiperheet, omaishoitajat, vammaiset ja muut, jotka tarvitsevat apua arjessa selvif,miseen tilapiiisesti tai siiiinndllisesti. Palvelu on asiakaslihtsistii, tarvittaessa omaiset mukana suunnittelemassa.

2 Eliimf,n lradun tukeminen, jotta arki olisi mahdollisimman mielekisti. Vaitiolovelvollisuuden ja sopimusten pitevyyden kautta luottamus. Tasapuolisuus kaikkia asiakkaita kohtra riippumatta elimintilanteesta, tdoudellisesta asemasta tai sairaudesta. Aito llsnf,olo asiakkaan luona, hsntf, empaattisesti kuunnellen. Asiakkaan kohtaaminen on kunnioittavaa, kiireetdntii ja kokonaisvaltaista. 3. OMAVALVONNAN JOHTAMINEN JA V, ASTUUHENKILOT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ia tehtdvat Heidi Reponen, yksin toimiva yrifiejf,. Yrittnjii tarkastaa siif,nntilliscsti toimivensa suunnitelmien ja ohjeiden mukatn. Omavalvonnan vastuuhenkilon yhteystiedot ja tehtavet Heidi Reponen' yrittiijii. Yrittliji vastaa omavalvontrsuunnitelman laatimisesta ja piivittiimisestii tarpeen vaatiessa. Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoty6ryhman jasenet yksikossd (ammattinimikkeet) Heidi Reponen, yrittiijf,. Henkiloston osallistuminan omavalvonnan toleuttamlseen: (voi olla osana toimhtayksikon perehdytyssuunnttehaa) Suunnitelma henkildstiin ja opiskelijoiden perehdyttemisestd ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitleluun ja toteuttamiseen Yrittf,jli toimii yksin. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt. ioilla asiakkailta ja omaisilta keretaan palautetta, miten aslakaspalautteita kasitelean ja miten sta kafehan hyvaksi toimintaa kehitettaessa) Asiakkaiden kanssa keskustellaan joka kiynnilli toiminnasta. Toimintaa kehitet[iin saadun palautteen pohirlta. Suunnitelmat kirjataan yl6s asiakkf,an tietoihin. Yrittijnn yhteystiedot asiakkaan luona nf,kyvillii, jotta omaisetkin voivat halutessarn ottaa yhteyttf,. YrittfijA kiy ldpi kaiken saamansa palautteen. Tilannekohtaisesti tehdien jatkosuunnitelmia. a'!i21u1 2t12

3 Saadun palautteen pohjalta arvoja ja toimintatapoja kehiteteiin mahdollisuuksien mukaan. Sopivin viliajoin tehdiin pienimuotoinen, kirjallinen asiakastyytyviiisyyskysely. Kehitetifln ja p!iivitetfi in tervift aessa. 5. RISKIEN JA EPAKOHTIEN TUNNISTAiiINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tgsie kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikon sisdiseen kgyttcion eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ia aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpileista. Omavalvontasuunnilelmaan kirlataan kuvaus menettelysta haittatapahtumien ehkeisemiseksi seka haittatapahiumien ja laheta piti -tilanteiden kirjaamisesta, Kuvaus menottelygtd, jolla riokit, kriittisei tyovaiheetja vaaratilanteel tunnistetaen Ennen palvelun tuottamista selvitetflan asiakkaan taustatietoja kuten sairauksia ja tdimintakykyi ja pohditaan toimintaa ennakoivasti mm. voiko asiakkaan luona tydskennellsi yksin. Riskejl ja epiikohtia seurataan jokaisen kiynnin yhteydessii ja niistf, keskustellaan avoimesti. Kaikki liheltf, piti- tilanteet seki havaitut ep$kohdat kirjataan yl6s ja kf,ydef,n liipi asiakkaan ja tarrittaessa omaisten kanssa. Epiikohdasta riippuen, pyritiiin se korjaamaan vilitt6mffsti tai etsimi$n sen korjaamiseen apua esim. asiakkaan, omaisten tai tarvittaessa viranomaisten kautta. miten korjaavisia toimenpiteista tiedotetaan henkilostolle ja larvitlaessa yhteistydtahoille Korjaavista toimenpiteistii tiedotetaan tilannekohtaisesti yhteistydtahoille puhelimitse tai sfihkiipostitse. Lisatetoa talste muun muassa STM:n julkaisuia 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali-ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: hhp //www.stm.fi/iulkaisuunavta/ iulkarsu/ HENKILOSTo Kuvaus henkildston medreste, mitoituksesta ja rakenleesta; ammatillinen ja avustava henkilostd (otetaan h ja lastensuojelulain. sosiaalihuollon ammatillisen henkil6st6n kelpoisuuslain, valvontaohrelmien saed0kset) Yrittejl toimii yksin. Yrittijflllfl on lihihoitajan tutkinto (ioulukuu 2012, sairaanhoito ja huolenpito), opistotutkirto (toukokuu 2000, hotelli-, ravintola- ja suurtalousala), ylioppilastutkinto (toukokuu 1997) sekfl suurtalouskokin ammattitutkinto (toukokuu 1996). avt21u1 3t12

4 Kuvaus henkiloston rekrytoinnin periaatleista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa fl kosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankinlamenettelyt jne ) Yrityksellii ei ole suunnitelmissa rekrytoida henkil6kuntaa. Kuvaus henkil6sttin perehdyttemisesle: (suositellaan laadittavaksi henkilo'ston perehdyflamissuunnilelma, ks. my6s kohta 3.) Yrityksellf, ei ole henkiliikuntaa. Kuvaus henkil0kunnan ammattitaidon ja tyohyvinvoinnin yllepitemrsestd ia osaamisen johtamisesta (esim. taydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaoloien seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadiitavaksi henkil6ston teydennyskoulutussuunnitelma) Yrittfljf, on jo osallistutrut palvelutuottajien koulutustilaisuuksiin. Yrittlji on halukas aktiivisesti piiivittfi miifl n osaamistaan tarvittavilla koulutuksilla. Henkil0st6asioiden kehifiamissuunnitelma,i'iiiiilai LAII IEEI.'A IAKVIAAEE Omavatuontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus loiminnassa kayteftevise tiloista ia niiden kayton periaatteisla. Tilojen kaylon periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvat kefennot: mm. milen asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suoian toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilokohtaisessa kaytosse olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Toiminta tapahtuu asirkkarn kotona. Kuvaus asiakkaiden yhleisesse kefosse obvista tiloista (ruokailuliloien toimivuus, harraste, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatiloien toimivuus, saunan kayttdmahdollisuudel, jne.) Kuvaus asiakkaiden yhteisollisyyden loteutumisesta yksikossi toimitilojen nakokulmasta Kuvaus siivous, iate- ia pyykkihuoltoa koskevi$a kaflanteista Toiminta tapehtuu asiakkaan kotona. Yrittiij!i toimii asiakkaan ohjeistuksen mukaisesti. 4t12

5 Kuvaus sisdilman laadunvarmistusmenetlelyi$e (kosteushaittojen toteamismenettolyt, sisailman mittaukset, yhteisloiminia kiinteistonhuollon, teryeydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kuvaus yksikosse olevista terveydenhuollon laitleista ja tarvikkeista Asiakkaan kotone annettava palvelu. Kiiytetiif,n tarvittaessa asiakkaan henkil6kohtaisia laitteita ja tarvikkeita. Vasluuhenki16n yhteystiedot Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lsin ( ) 5 S:n mukaisia hoiloon kaytefiivia laitleita, joita ovat mm. sairaahsgngyl, nostolaitle t, veren sokedn ja ver npaineen mitladt tms. Toiminnanharioittajan velvolllsuuksisla on seadetty lerveydenhuollon laineista ja tarvikkeisla annetun lain ( ) S:sse seka SGiaali- ja terveysalan lupa- ia valvontaviraston antamissa meerayksisse Terveydenhuollon laitleiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdaen ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvonlasuunnitelmassa toimintayksikaille nimetedn ammattimaisesti kefetevien laitteiden ia tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilo, ioka huolehlii vaaratilanteita koskevisn ilmoitusien ja muiden laitteisiin liittyvien m5grgyslen noudattamisesta. Linkki Valviran Toimitiloia, laitteita ia tarvikkeita koskeva kehitlgmissuunnitelma Kflyntien yhteydessi seurataan tilannefta ja asiakkaan kanssa keskustellaan parannusehdotuksista, jos niitf, tulee. kavitaran vt rlmotus.odj 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehiftemiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa kasitellaen vdlittomddn asiakastyohon liittwie Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotjin annenavissa palveluissa, lastensuoielussa, vammais- ja pelveluiaaa olevat erityispiirteet huomioitave) Tyilskentely asiakkaan kotona turvallisuusriskit huomioiden ja mahdollisuuksien muktan poistaen. Asiakkaan vohtia ja tilaa seurataan. YriftnjnlH on valmiudet ensiavun antamiseen js voimassa oleva vastuuvakuutus. Kuvaus yksikon valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta avi21u1 5t12

6 Kuvaus asiakkaiden keytdsse olevien turvalaitleiden ja helwsjerjestelmien toimivuuden varmistamisesta laitteet, tunarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja halwsvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Kiiyntien yhteydessil tarkastetaan mahdollisten turvalaitteiden sijainti ja toimivuus. Pohditaan asiakkaan kanssa miki tekee hsnen olonsa turwattomaksi. Tfimnn jslkeen keskustellaan asiakkaan kansse ja mietiti5n hinen kannaltaan, miten voidaan tehdii muutoksia. Etenkin muistisairaiden ja kaltoinkohdeltujen kohdalla on saatava muitakin keskusteluun mukaan. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ia palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopdatdksen ja hoitg. ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/paivahoito) laatimisesta ja peiviftamiseste seke asiakkaan osallislumisesta paatoksentekoon Asiakkaan ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointi toteutetaatr huomioon ottaen asiakkaan toivomukset, mielipiteet, etu, yksilolliset tarpeet seki f,idin kieli ja kulttuuritausta. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja nf,iden psivittf,miseen. Kuvaus siite, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tulustua yksikk66n etuketeen Kuvaus siite, miten asiakasla informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisalloste, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asiakkaalle toimitetaan aina kirjallinen sopimus palveluista (esim. hoito- ja palvelusuunnitelma). Tarryittaessa kiiydiiiin se l?ipi suullisesti. Asiakkaalle jiitetiiiin hinnasto. Kuvaus asiakkaan itsemaareemisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys. intimiteettisuoja, henkilokohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 75 ja10s, asiakaslaki 8-10 S) Asiakkaalla on itsemliriimisoikeus elemiistii, henkildkohtaisesta vapaudesta, koskemattomuudesta ja turvallisuudesta sekti yksityiseliimiin suojasta. Niiitii tulee joka tilanteessa kunnioittaa, Asiakassuhde perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Kuvaus menettelysta, miten huolehditaan la kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroisia, avaimista ia muista tavarolsta Tarvittaessa asiakkaan avainta, yrittlji kuittaa sen kirjallisesti. Yriftnjii ei keyti asiakkaan rahavaroja, vaan mahdollisuuksien mukaan esim. ostokset tehdf,fln tilille. Suunnitelma si a, miten rajoitteiden.ia pakotteiden kaf6n tarve(a pyritean vahenteme5n ayi21u1 6112

7 Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden keyton kriteereista, peetoksenteosta, menettelytavoista, kirisamisesta ja rajoitus' toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (kalso mm. lastensuoielulain '11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menetlelytapaohieet Kwaus menettetyavasta, ios todetaan, etta asiakasla on kohdeltu epeasiallisesti tai loukkaavasti Asiakkaalla on oikeus tehdf, muistutus yrittiijnlle tai mahdollisesti jlrjestf,misvastuussa olevalle viranomaiselle (ostopalvelusopimuksessa). Kaikki asiakkaan antama palaute kfisitelllnn asiallbesti ja niihin tehdfl6n tarvittaessa parannuksia. Kuvaus asiakassuhteen paattymiseen liittwien asioidon valmistelusla ia toleunamisesta (asiakkaan siideminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jalkihuollon valmistelu, jne.) Asiakassuhteen pnf,ttyessli pyydctfien asiakkaalta palautetta, Asiakkaan siirtyess$ muulle toimijalle, esiakkaan luvalla, hinen tietonsa annetaan mukana, jotta uusi toimijs tietflf, miten on toimittu. Jos asiakas on h/ytymatbn saamaansa kohteluun, hanella on oikeus tehda muislutus toimintayksikon vastuuhenkilt lle tai iohtavalte viranhl'itiiatte. Kun palvelu p rustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdaen jeriestdmisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohie 8:2010). Henkilti/taho ja yhteystiedot, iolle muistutus osoitetaan Heldi Reponen, yrittf,jfi Tuomaantie ANTTOLA' p' Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Sosiaaliasiamies Taija Liukkonen Maaherrankatu 9-ll 501fi) Mikkeli ma-pe 9-12 taija.liukkonen(at)mikkeli. ft Kuvaus yksikon toimintaa koskevien muistutusten kasittelyste Muistutukset kiisitelliifln mahdollisimman nopeasti ja rakentavasti. Kuvaus kunnen ja palvelutuotteian valisestg yhteistyostii asiakaan hoidon jq patvelun suunnttelusse le seurannassa I Kuvaus kuluttaiasuojaa koskevasta informaatiosla Asiakas on kuluttaja, joka nauttii kuluttajansuojaa ostajana toimiessaan. Palvelutuottaja on vastuussa tuottam&staan palvelusta. Palvelu on suoritettava ammattitaitoisesti' huolelliscsti ja ottaen huomioon rsiakkean edut. avi21u1 7t12

8 10. P ASIAKASTYoN LAADUN VARMISTAMINEN Kritoeroitl ia tasoia on meer etty toimintakohtabissa vattakunnallisisss vatuontaohjelmissa, iolka loytyvgl Valviran kotisivuilla: htto://www.valvira.f / Kuvaus asiakkaiden yllepitevasta ja edistavasta toiminnasta Aktiivinen sosiaalinen kanssakiiyminen ja aito kiinnostus asiakkaan hywinvoinnista. Aktiivinen kirjaaminen, jotta muutokset huometaan hyvissii ajoin. ravitsemuksen ja ruokailun jariestamiseen kaytenn0ista (ruokailuvelien pituus, yoaikaisen paaston piluus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Asiakkaan ravitsemustilaa seurataan kiiyntien yhteydesse. Ruoanyalmistus tai lilmmitt6minen, ruokailun seuranta ja riittivfi nesteenanto. Valtion ravilsemueneuvotlelukunta: vastuuhenkil0n yhteystiedot Asiakkaan kotona annettava/tuotettava ruokahuolto yrityksen osalta: Heidi Reponen, yrittejl Kuvaus pgivifteinen toiminnan jariestamlsesta (hslen koulunkaynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vaslaayan henkilon nimeaminen (lastensuo.ielulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykya tukevan toiminnan, harrastus- ja virikeloiminnan jerjesteminen ym.) THL:n liikuntasuosituksel eri-ikaisille: ia infektiotartuntojen ehkdisemisesui YrittiijEllii hygieniapassi. KIyt6ssi koulutusten kautta saadun mukainen hygienian hoito, KSsien pesu ja desinfiointi sekii suojakisineiden keyttii tarvittaessa, YrittiijS on saanut influenssarokotteen. avr21u1 811i,

9 asiakastydn toiminnan kehittamisesta 11. TERVEYDENHUOLLON JA JARJESTAMINEN Kuvaus terveydenhuollon jerjestamisestal yksikon/palvelun asiakkaille ia yksikon omat vastuutehtavet asiakkaiden terveydenhuollos6a ja sairaanhoidossa (terveyden edis minen, lerveystarkastukset, seulontalutkimukset, terveyderltilan seurantaan liittyval tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, ine ) Klyntien yhteydessii asiakkaiden terveydentilaa seurataan ja huomioita kirjataan. Kuvaus menettelyst, miten toimintayksikon laekaripalveld jarjestebaln ja mike taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettdmissa tibnteissa Asiakkaat kunnallisen/yksityisen sairaanhoidon piirissi. Yritys ei vastao niiistii. Kuvau$ menettclyste kiireollisen sairaanhoidon tarp e99e olevan asiakkaan hgilamiseksi Tapauskohtaisesti konsultointia Ensineuvosta tai kotisairaanhoidossa. Kiireellisissii tapauksissa yhteys hnlygskeskukseen ja sitli kautta apua. Tiedotetaan, asiakkaan suostumuksella, my6s omaisia. Kuvaus erikoissairaanhoidon kaylosta ja saatavuudesta (terapiapalvelut. lastenpsykiatrian keyttomahdollisuudet, psykiatrinen hollo, Jne.) Kuvaus Eakehoitosuunnitelman ylepidosta, paivitt5misese ja toimeenpanosta seke toteuttamisen seurannasta (Laakehoilosuunnitelma tulee laatia sosiaali-ja terveysministerion Turvallinen Eekehoito -oppaan (2005;32) mukaisesli.) STM:n opas loytyy osoitteesta: 4!1pJ {r{w5[n-fxiu,!!als1d!avta/ ulkaisu/ av 21t)1 9t'12

10 1 2. ASIAKASTIETOJEN KASITELY ffi elysta ja salassapitosdennosten Asiakkaen tietoja kiijataan toimintaa varten. Tiedot muistitikulla tai tietokoneessa salessnan takana. Paperiset asiakastiedot toimipisteesse lukitussa tilassa' Henkilotietolakiia asiakastietoien kasflely yksityisesse sosiaalihuollossa: Heidi Reponen, p Menettelyohie a6iakkaan idormoinnista honkilinietoron kgsittelysse: ohjeet vwwv tietosuola fi ivulla: fi/uploads/m29okoo{i8w odf!a Asiakkaan suostumus selassa pidetavien tieloien kgytdlldluovuttamiselle: TSV:n opas htto://www.tietosuoia.r/udloads/163fxb8bo1 c8tov odf esta liittyen tietosuoja-asioihin ja rttr fii Frle/eef14b 19-bact4820-9f6e- (isgtietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f 1 Oe6d/Sosiaalihuollon+asrakasasiakrriat'pdf) Asiakasrekbteria y'epitaven patvetun tuotaian tulee laatia henkildtieiolain lo S:n mukainen rekisteriseloste' vaikka toimisi toisen yritykeen tiloissa. un oh.ie la lomake: htlo://www.lietosuoia llluploads/64znai pdf i8 : Keyttaiabldn iietoien kas ely henkil6tetolain mukaan, Laadi tiet isleriin tall nn tun-tiedon koriaaminen' i"n[if Oreti"teriin frltennettujen tietoien tarkastaminen, Hankil6tietolain seuraamusjarjestelma Muita tietosuojaan iartieneioen asiai<t<aiden asiakirjoien arkistoinnista etukataen ssiakkaiden kotikunnan kanssa) Asiakkaan asiakirjat s6ilytetiin lukitussa tilassa tai siirretiifin asiakkacn mukana. avi2l u1 10t12

11 Tiedonkulku jfirjestetlen puhelimitse, suullisesti, postitse tai siihkdpostitse, huomioiden turvallisuus. Esim. sihkdpostitse ei lihetetli henkildtunnuksia tai muita yksildintitietoja ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Yritt5jn seuraa toimintaansa ja sen omavalvontasuunnitelman mukaisuutta. Muutoksia tehdf,6n tarrittaessr suunnitelmaan tai toimintaan. PEivitetiiiin tarvitteessa, viihintlen kerran vuodessa. Omavalvontasuunnilelma peivitetaan tarvittaessa. Toimintaohjeisiin lulleet muutokset kiriataan viiveetta omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykeen. avt21 l1 11t12

12 Anttolassa (Omavalvontasuunnitelman hlrvaksyy ja vahvistaa toimintayksikon vastaava johtaia) avi2lul 12t12

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perusturvapalvelut / Hyvinvointipalvelut Palvelumuoto

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito Laatimispäivä/päivitys 2.2.2015 Päivittäjän nimi Piritta Järvinen, palveluvastaava Anu Kinnunen, palvelupäällikkö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savon Vammaisasuntosäätiö Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Sateenkaari ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM Omavalvonta Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM 1 Näin vanhukset kärsivät laitoksissa Ilta-sanomat Torstai 6.1.2011, Kokosimme yhteen surullisia tarinoita suomalaisesta

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 23.5.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 1 26.5.2012 copyright@taija.härkki.2012 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn

Lisätiedot

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Puumalan Toimintakoti ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0917268-5 Kunnan

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUN PALVELUNTUOTTAJAN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y tunnus Jyvässeudun 4H-yhdistys ry 0780749-9

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Anna ja Aatu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNKI 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Lastentarha l`hexagone

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tampereen työvalmennussäätiö Syke Palveluntuottajan Ytunnus: 24441089

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi KSA Kodinsiivousapu Toimintayksikön nimi Palvelun tuottajan Y-tunnus 2393717-0 Toimintayksikön

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kalajoen kaupunki Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 2045520-0 Kunnan nimi: Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Puhelin 0401357862. Puhelin 0295 209 111

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Puhelin 0401357862. Puhelin 0295 209 111 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Pyhäjoki Kuntayhtymän nimi:

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Väinönkadun palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Joroisten 4Hyhdistys ry Palveluntuottajan Ytunnus: 02186232 Kunnan

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 1.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 12.5.2012 copyright@taija Härkki.2012. Esityksen askellus Mikä laki? Mikä sosiaalipalvelu? Omavalvonta? 2 12.5.2012 copyright@taija

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhtsön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka saavat olla enintään 3 kk vanhoja: Pvm, jolloin annettu/ laadittu 1 Tehostettu palveluasuminen vanhuksille tarkoittaa sosiaalihuoltolain 17 :n 1 mom.4-kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä palvelukodssa. Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO

OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO OMAVALVONTASUUNNITELMA KANGASNIEMEN PTY, KOTIHOITO PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 x Kunta Kunnan nimi:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja X Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi H10 Kymppipalvelut Oy

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1 Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari 9.10.2013 Tarja Holi 1 Valvonnan perustarkoitus on sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistaminen ehkäistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö. 12.6.2015 Teija Horsma

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö. 12.6.2015 Teija Horsma Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 12.6.2015 Teija Horsma 1 Omavalvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostetaan palveluntuottajien omaa vastuuta toiminnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoivakymppi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Puhdaspäivä Toimintayksikön nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus 2049774-7 Toimintayksikön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kyyhkylä Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2378450-6 Kunta Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot