Ympäristöselvitys Rekola - Hakkila 110 kv voimansiirtolinjan uudistaminen ja Honkanummen sähköasema

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöselvitys Rekola - Hakkila 110 kv voimansiirtolinjan uudistaminen ja Honkanummen sähköasema"

Transkriptio

1 1 (51) Ympäristöselvitys Rekola - Hakkila 110 kv voimansiirtolinjan uudistaminen ja Honkanummen sähköasema

2 2 (51) Sisällysluettelo: 1. Perustiedot 3 2. Hankkeen esittely, johtorakenteet ja tilantarve Muut hankkeet alueella Logistiikkakeskus ja Lahdenväylän kehittämissuunnitelmat Itä-Vantaan linja-autovarikko Koivukylän lumen vastaanottopaikka Uusi teollisuusalue Hakkilassa Vantaan Akseli Johtoreitin vaikutusalueen tarkastelu Hankkeen soveltuvuus alueen maankäyttöön Asutus Alueella voimassa olevat kaavat, kaavoitusohjelmat ja kaavaluonnokset: seutu-, yleis-, asema-, ja rakennuskaavat Uudenmaan maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava 21 Sähköasema 21 Voimansiirtolinja Lentoesteet Ympäristön- ja luonnonsuojelu Erityiskohteet, ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu Johtolinjalla sijaitsevat erityiskohteet Valkoisenlähteen pohjavesialue 28 Alustava tarkastelu pohjaveden korkeudesta johtoreitillä Lähimmät luonnonsuojelualueet Suunnitellut luonnonsuojelualueet Valtion rautateiden suljettu kaatopaikka ja pilaantuneet maat Hakkilassa Rakennuskulttuurikohteet Esihistorialliset muinaisjäännökset Historiallisen ajan muinaisjäänteet Vanhat rakennuskulttuurikohteet Modernit rakennuskulttuurikohteet Rakentamisen aikaiset ympäristöhaitat Maisemalliset vaikutukset Lähteet 48 Liitteet 51

3 3 (51) 1. Perustiedot Hankkeen nimi: Rekola - Hakkila 110 kv voimansiirtolinjan uudistaminen ja Honkanummen sähköasema Rakennuttaja Vantaan Energia Sähköverkot Oy (jäljempänä VES) Peltolantie 27 PL VANTAA Yhteyshenkilöt verkkopäällikkö Erkki Mikkola Vantaan Energia Sähköverkot Oy p tai sähköposti: Ympäristöselvitys: ympäristöinsinööri Laura Ikäheimo Vantaan Energia Oy PL VANTAA p tai sähköposti: Henkilöt, joihin on otettu yhteyttä selvityksen tekemisen aikana: Finavia, lentokenttätekniikka, Kim Ohtonen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, palvelupäällikkö Mikko Ilmonen Museovirasto, Arkeologinen osasto, intendentti Helena Ranta Ratahallintokeskus ( alkaen Liikennevirasto), kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri ( alkaen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne- ja infrastruktuurivastuualue), maankäyttövastaava Hannu Palmén Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, liikenne ja maankäyttö ( alkaen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne- ja

4 4 (51) infrastruktuurivastuualue), liikennejärjestelmäasiantuntija Pekka Räty Uudenmaan liitto, suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio Uudenmaan ympäristökeskus ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), apulaisjohtaja Rolf Nyström Uudenmaan ympäristökeskus, Kehittämisosasto, Suunnittelu- ja viestintäryhmä ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ylitarkastaja Sirpa Torkkeli Uudenmaan ympäristökeskus, Maankäyttöryhmä ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ylitarkastaja Riitta Dahlqvist-Solin Uudenmaan ympäristökeskus, Maankäyttöryhmä ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ylitarkastaja Jussi Heinämies Uudenmaan ympäristökeskus, Pohjavesi- ja vesihuoltoryhmä ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ylitarkastaja Heli Herkamaa Uudenmaan ympäristökeskus, Pohjavesi- ja vesihuoltoryhmä ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hydrologi Timo Kinnunen Uudenmaan ympäristökeskus, Ympäristönsuojeluosasto, Luparyhmä ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ylitarkastaja Jaakko Heinolainen Uudenmaan ympäristökeskus, Ympäristönsuojeluosasto ( alkaen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), suunnittelija Elina Kerko Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, insinööri Tapio Salo Vantaan kaupunginmuseo, rakennustutkija Jaana Moberg Vantaan kaupunki, Asemakaavoitus, maisema-arkkitehti Marika Bremer Vantaan kaupunki, Asemakaavoitus, aluearkkitehti Elli Maalismaa Vantaan kaupunki, Asemakaavoitus, aluearkkitehti Anitta Pentinmikko Vantaan kaupunki, Hallinto- ja kehittämisyksikkö, kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg

5 5 (51) Vantaan kaupunki, Mittausosasto, karttatuote-esimies Timo Lehtola Vantaan kaupunki, Projektiyksikkö, asemakaavasuunnittelija Jukka Köykkä Vantaan kaupunki, Yleiskaavoitus, yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo Vantaan kaupunki, Yleiskaavoitus, yleiskaavainsinööri Päivi Rapo Vantaan kaupunki, Ympäristögeotekniikka, projekti-insinööri Johanna Virtanen Vantaan ympäristökeskus, vs. johtava ympäristötarkastaja Saara Juopperi Vantaan ympäristökeskus, ympäristösuunnittelija Sinikka Rantalainen Vantaan ympäristökeskus, ympäristötarkastaja Maarit Rantataro Lisäksi hankkeesta on oltu yhteydessä seuraaviin tahoihin: Rautakesko Oy Vantaan kaupunki, Asemakaavoitus Vantaan kaupunki, Kuntatekniikan keskus Neuvottelumenettely Ympäristöselvitykseen liittyen järjestettiin kaksi kokousta, jotka pidettiin Vantaan Energia konsernin toimitalolla Viertolassa ja Ensimmäiseen kokoukseen oli kutsuttu seuraavat tahot: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ratahallintokeskus Tiehallinto Uudenmaan liitto Uudenmaan ympäristökeskus Vantaan kaupunki, kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Ensimmäisen kokouksen pöytäkirja on esitetty liitteessä 1. Kokouksen pöytäkirja lähetettiin kommentoitavaksi kaikille kokoukseen osallistuneille

6 6 (51) henkilöille. Valmis pöytäkirja ja ympäristöselvitysluonnos sekä kutsu ympäristöselvityksen toiseen kokoukseen lähetettiin seuraaville sidosryhmille: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Museovirasto Liikennevirasto Uudenmaan liitto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vantaan kaupunginmuseo Vantaan kaupunki, kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Selvitysluonnosta ja maisemaselvitystä esiteltiin toisessa kokouksessa 4.2. ja niihin kerättiin kommentit, jotka on kirjattu muistioon. Kokouksen jälkeen ympäristöselvitys viimeisteltiin ja siihen liitettiin kokoukseen osallistujien kommentoima muistio (esitetty liitteessä 2). Valmis ympäristöselvitys on saatavilla VE:n internetsivuilla. Perustelut ympäristöselvitykselle Energiamarkkinavirasto on päivätyssä lausunnossaan esittänyt, että uusittavalle voimajohdolle tulee hakea Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain 18 pykälän mukainen sähköjohdon rakentamislupa, jonka edellytyksenä on sähköjohdon tarpeellisuus sähkön siirron turvaamiseksi. Lupahakemukseen tulee liittää selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön. YVA -menettely vaaditaan hankkeilta, joissa rakennettava voimajohto on vähintään 220 kv:n suuruinen tai yli 15 km pitkä. Arviointimenettelyn soveltamisesta päättää alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue. (sähköpostiviesti Sirpa Torkkeli ) YVA -menettelyn tarpeellisuudesta Rekola-Hakkila 110 kv voimajohdon uudistamisen ja Honkanummen sähköaseman rakentamiseen keskusteltiin Uudenmaan ympäristökeskuksen apulaisjohtaja Rolf Nyströmin ja ylitarkastaja Sirpa Torkkelin kanssa. Uudenmaan ympäristökeskus totesi, että YVA -menettelyä ei ole tarpeen soveltaa tähän hankkeeseen. Seuraavassa on esitetty ympäristökeskuksen VESille antama vastaus, joka on tallennettu ympäristökeskuksen arkistointijärjestelmään diaarinumerolle UUS-2009-R :

7 7 (51) Voimajohtohankkeesta saamiemme tietojen perusteella että sekä johdon jännite että pituus jäävät selvästi alle YVA -asetuksen (6 ) hankeluettelossa esitettyjen kriteerien (220 kv ja 15 km), joiden ylittyessä YVA -menettely olisi tehtävä. Voimajohtoon ja pohjavesialueelle suunniteltavan sähköasemaan ei arviomme mukaan liity sellaisia ympäristövaikutuksia, että hankkeen YVA -tarvetta pitäisi harkita YVA lain 6 mukaisessa päätösmenettelyssä. 2. Hankkeen esittely, johtorakenteet ja tilantarve Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita Hanabölen peltoja halkova 110 kv voimansiirtolinja on uudessa yleiskaavassa (Vantaan yleiskaava 2007, ) siirretty Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän varteen. Nykyinen johtoyhteys välillä (Rekola Vaarala ja Rekola Hakkila johdon yhtymispiste, Lahdentien ja Laurintien liittymä) (Hakkilan sähköasema) puretaan uuden johdon valmistuttua. Vantaan jatkuva energiakulutuksen kasvu edellyttää sähköverkoston vahvistamista. Paikallisen sähkönsiirron ylimpänä tasona on 110 kv siirtoverkko, jolla hankinta ja tuotantopisteistä sähkö siirretään sähköasemille paikallista jakelua varten. Toimintavarmuus on merkittävin tekijä 110 kv verkoston suunnittelussa, sillä sen häiriöt koskevat yleensä suurta asiakasmäärää. Vantaan rakentuminen kasvattaa sähkönkulutusta, ja alueen sähkönjakeluverkkoa on kehitettävä jatkuvasti. Vantaan Energia Sähköverkot Oy rakentaa uuden110 kv/20 kv sähköaseman Hakkilan Kaaripuistoon. Yleiskaavallisista lähtökohdista Hanabölen peltoja halkova 110 kv johto korvataan uudella johtolinjauksella ja sähköasematontin tulee sijaita korvaavan linjauksen varrella. Tontille sijoitettava Honkanummen sähköasemaksi kutsuttavaa asemaa tarvitaan Itä- Vantaan, erityisesti Jokiniemen ja Hakkilan alueiden, kasvavan sähkönkulutuksen turvaamiseksi sekä Rekolan ja Vaaralan asemien vikatilanteiden että 80-luvun alussa valmistuneen Hakkilan sähköaseman saneerauksen aikaisten poikkeusjärjestelyjen hallintaan. Honkanummen sähköasematontille on haettu asemakaavamuutosta Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimesta (Asemakaavan muutos nro , Hakkila). Liitteessä 3 on esitetty asemapiirros Honkanummen sähköasemasta. Sähköasema koostuu sähköasemarakennuksesta ja muuntajasuojarakennuksesta. Sähköaseman kerrosala on noin 750 m 2. Lisäksi rakennuksen alle tulee noin 2 m korkea kaapelitila, jonka ala on noin m 2.

8 8 (51) Uuden johtolinjan kokonaispituus on noin 4,7 km. Voimajohto suunnitellaan kahdelle virtapiirille, yhdessä virtapiirissä on kolme kaksoisjohdinta ja ukkosjohdin. Alkuvaiheessa toteutetaan yksi virtapiiri. Uuden johtoalueen kokonaisleveys on 45 m. Vaara-alueen leveys on 25 m, jonka reunoilla on 10 m leveät vyöhykkeet, joissa puiden korkeus on määrätty siten, että johtokadun reunoilla puiden suurin sallittu korkeus on 10 m, ja 10 m leveän reunavyöhykkeen ulkoreunalla 20 m. Väliin jäävällä alueella puuston suurin sallittu korkeus kasvaa tasaisesti suhteessa etäisyyteen johtokadusta. Liitteessä 4 on esitetty johtolinjan poikkileikkauskuva. Nykyisen linjan johtokadun leveys on 16 m. Johtolinjan yksityiskohtainen suunnittelu on vielä tekemättä ja liitteen 5 karttapiirroksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoista linjausta uudelle voimajohdolle. Uusi johto on esitetty kartassa sinisellä ja olemassa oleva purettava johto vihreällä. Nykyinen johto on yhdelle virtapiirille ja rakennettu vuonna 1981 (lopputarkastettu tammikuussa 1982). Uudistamisen myötä voimajohdon pylväsrakenne muuttuu. Nykyinen voimajohto on toteutettu osittain puupylväillä. Uudet voimajohtopylväät ovat teräsristikkorakenteisia. Liitteessä 6 on esitetty mallikuva teräsristikkopylväästä. Kaikki pylväät ovat kuitenkin yksilöllisiä ja rakennusmateriaalin ainevahvuudet ja pylväiden korkeudet muuttuvat pylvään sijainnista riippuen. Pylväiden korkeus on noin metriä ja pylväsväli keskimäärin metriä. Voimajohdon ja sähköaseman rakentaminen aloitetaan sähköasematontin asemakaavan valmistumisen sekä rakentamisluvan ja lunastusluvan myöntämisen jälkeen. Johtolinja ja sähköasema valmistunevat vuosina Muut hankkeet alueella Logistiikkakeskus ja Lahdenväylän kehittämissuunnitelmat Uudesta voimalinjasta on tehty aluevaraussuunnitelma välillä Päiväkumpu Koivukylänväylä. Aluevaraussuunnitelmassa on otettu huomioon tilavaraukset Nelf Haxlog Oy:n logistiikka-alueelle ja Lahdenväylän kehittämissuunnitelmille. Vuonna 1999 laaditussa kehittämisselvityksessä Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä 3 Koivukylänväylä on esitetty varaus bussirampille Lahdenväylän ja nykyisten Koivukylänväylän ramppien väliin. 110 kv voimalinjan aluevaraussuunnitelmassa, Päiväkumpu, Vantaa, tarkennettiin bussirampin sijoitusmahdollisuutta yhdessä voimalinjan sijoitussuunnitelman kanssa. Pysty- ja vaakageometria

9 9 (51) perusteella bussirampin toteuttamiselle ei ole esteitä. (110 kv voimalinjan aluevaraussuunnitelma, s. 9) Aluevaraussuunnitelmassa selvitettiin myös voidaanko jatkossa tarvittaessa lisätä Helsinkiin liittyvälle rampille lisäkaista, ottaen huomioon voimalinjan sijoitus. Tarkastelussa todettiin, että lisäkaista mahtuu hyvin nykyiselle tiealueelle, eikä se aiheuta estettä voimalinjan rakentamiselle. (110 kv voimalinjan aluevaraussuunnitelma, s. 9) Alueella on käynnissä Nelf Haxlog Oy:n logistiikkakeskuksen rakentaminen. Vantaan Hakkilassa, Lahdenväylän ja Koivukylänväylän pohjoispuolella, sijaitsevalle tontille on myönnetty rakennuslupa. Lupa sallii noin neliömetrin suuruisen logistiikkakiinteistön rakentamisen. Alueen rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Koko hankkeen on tarkoitus olla valmis 4-5 vuoden sisällä. (Tiedote , Nelf Haxlog Oy) Aluevaraussuunnitelmassa voimalinjalle haettiin maastokäytävä Lahdenväylän ja logistiikkakeskuksen väliin. Tavoitteena oli pysyä mahdollisimman kaukana Lahdenväylästä. Voimalinja ja sen työnaikainen kulkuyhteys sijoitettiin samalla mahdollisimman lähelle asemakaava-alueen rajaa, joka on samalla myös logistiikkakeskuksen luohintaraja. (110 kv voimalinjan aluevaraussuunnitelma, s. 9) Aluevaraussuunnitelmassa on haettu voimalinjalle paras mahdollinen sijainti Lahdenväylän viereisellä alueella huomioiden seuraavat asiat: Nykyisten ramppien sijainti Kehittämisselvityksessä esitetyn bussirampin sijoitus Liikennealueen käytön minimointi Helsingin suuntaan liittyvän rampin mahdollisesti myöhemmin toteutettava lisäkaista Logistiikkakeskukseen kohdistuvien käytön ja rakentamisen aikaisten haittojen minimointi Lähivirkistysalueen huomiointi (110 kv voimalinjan aluevaraussuunnitelma, s.11) Aluevaraussuunnitelmassa esitellään myös keskeiset jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat. (110 kv voimalinjan aluevaraussuunnitelma, s. 11) Tiehallinto on antanut ennakkolausunnon hankkeesta Lausunnossa todetaan, että Uudenmaan tiepiirillä ei ole huomautettavaa johtolinjan rakentamisesta valtatie 4 (Lahdenväylä) varteen, mikäli johdot ja pylväät sijoitetaan ja tarvittaessa suojataan tieltä suistumista vastaan voimalinjasta vuonna 2009 laaditun aluevaraussuunnitelman mukaisesti. Uudenmaan tiepiirin näkemyksen mukaan sähköasema ja johtolinjan kulmapylväs voidaan sijoittaa asemakaavaluonnoksen mukaisesti, mutta liikennesyistä sekä sähköasema että pylväs on suojattava

10 10 (51) asianmukaisesti mahdollisia tieltä suistumisia vastaan. Uudenmaan tiepiirin lausunto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 7. VES ja Vantaan kaupunki jatkavat sähköaseman ja kulmapylvään suunnittelua Tiehallinnon lausunnossaan antaman suunnitteluohjeen pohjalta ja VES pyytää Uudenmaan tiepiiriltä uuden ennakkolausunnon tästä uudesta suunnitelmasta Itä-Vantaan linja-autovarikko Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käynnistää linjaautovarikon edellyttämän asemakaavoituksen. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Vantaalla Kuninkaanmäen kaupunginosassa Vanhan lahdentien, Koivukylänväylän ja Lahdenväylän rajaamalla alueella. Asemakaavan muutokset voimajohtolinjan läheisyydessä on esitetty jäljempänä kuvissa 3 ja 4. (Vantaan karttapalvelu, asemakaavan muutokset) VESin sähkölinja sijaitsee suunnittelualueen aivan länsireunassa, eikä hanke vaikuta johtolinjan toteuttamiseen. Tonttiliittymät linja-autovarikolle on suunniteltu Lahdentiehen. (Uudenmaan ympäristökeskus, Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta, s. 2) Vantaan kaupunki käy edelleen keskustelua linja-autovarikon sijaintivaihtoehdoista. On mahdollista, että linja-autovarikko voi sijoittua nyt sille Lahdenväylän ja Lahdentien väliin asemakaavoitettavan alueen sijaan Lahdenväylän länsipuolelle Nelf Haxlog Oy:n logistiikka-alueen läheisyyteen. Tässä tapauksessa linja-autovarikko otetaan huomioon johtolinjan suunnittelussa. (Tapaaminen ) Koivukylän lumen vastaanottopaikka Lumen kaatopaikalle on Vantaan yleiskaavassa varaus logistiikkakeskuksen pohjois-/koillispuolelle. Toteuttaminen vaatii asemakaavan muutoksen. Hanke ei vaikuta voimalinjan sijoittamiseen. (Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta, s. 3, 10) Uusi teollisuusalue Hakkilassa Johtolinjan länsipuolella Hakkilassa on kortteli 66001, jolle Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto on hakenut asemakaavan muutosta (Asemakaavan muutoshakemus nro ). Muutoksessa rautatieliikenteen alue muutetaan teollisuusalueeksi. Vantaan Energia Sähköverkot Oy on

11 11 (51) lausunut Vantaan kaupunkisuunnitteluun asemakaavasuunnittelija Eeva Sauramolle, että uuden linjan leveämpi johtokadun tarve otetaan huomioon myös asemakaavan muutoksessa. Asemakaavoitettavalla alueella sijaitsee Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöluvalla suljettu VR:n kaatopaikka kiinteistön RN:o M602 alueella. Kaatopaikan eristerakenteita ei saa rikkoa. Ratahallinnon Kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehun kanssa on sovittu, että johtolinja sijoitetaan siten, ettei kaatopaikka-alueella tarvitse kaivaa. (puhelinkeskustelu Eero Liehu/Simo Paronen VES ) Vantaan asemakaavoituksen kanssa käydään vielä läpi pylväspaikat asemakaavoitettavalla alueella. VES on tehnyt tontin omistajan kanssa sopimuksen leveämmän johtokadun sijoittamisesta tontille. Lisäksi on neuvoteltu tontille rakennettavien torninosturien sijoittamisesta, maadoituksista yms. asioista suhteessa johtokatuun. (Tapaaminen ) Vantaan Akseli Vantaan Akseli on noin 630 hehtaarin alue lahdenväylän molemmin puolin ulottuen Kehä 3.:lta Koivukylänväylän pohjoispuolelle. Lähes koko uusi johtolinja sekä Honkanummen sähköasema sijoittuvat Vantaan Akselin alueelle. (Lähde: Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö, s.2)(vantaan kaupungin karttapalvelu) Vantaan Akselin alue on esitetty seuraavassa kuvassa (Vantaan kaupungin karttapalvelu):

12 12 (51) EY/LI Kuva 1. Vantaan Akseli. Työpaikkarakentaminen keskittyy jatkossa voimakkaasti Akselin alueelle. Kaupunkisuunnittelu ja Vantaan Akseli ovat teettäneet yhteisen toiminnallisen ja kaupunkikuvallisen viitesuunnitelman koko Akselin alueelle. Alueella on käynnissä kuusi asemakaavan muutostyötä. (Vantaan kaupungin internetsivut, Itä-Vantaan asemakaavayksikkö) Uusi johtolinja on otettu huomioon Vantaan Akselin suunnittelussa. Linja on esitetty Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa ja selvitystyössä. Kuva Vantaan Akselin kaupunkikuvallisista kehityskohteista on liitteenä 8. VES:n ja Vantaan kaupungin kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikön kanssa etsitään yhteistyössä voimajohtolinjalle paras mahdollinen sijainti. Vantaan kaupunkisuunnittelu mukaan linjausvaihtoehto A mahdollistaa sen, että Vanhan Porvoontien varteen voidaan kehittää puustovyöhyke voimajohtokäytävän sijaan ja näin saadaan Hakkilanharjun selänteen Vantaan Energia Sähköverkot Oy Käyntiosoite Peltolantie 27 Tikkurila Postiosoite PL Vantaa Puhelin (09) Telefax (09) Kotipaikka Vantaa Alv.rek. Y-tunnus

13 13 (51) silhuetti pysymään ehjänä. Vaikka voimajohto sijoitetaan lännemmäksi, sen ja pellon reunan väliin jää vielä riittävästi reunapuustoa muodostamaan avoimeen maisematilaan eheän reunan. Vaihtoehto A on Vanhan Porvoontien varren maankäytön ja kaupunkikuvan kehittämisen kannalta parempi. Vaihtoehto Valkoisenlähteentien tulevan jatkeen ja Vanhan Porvoontien liittymäalueesta muodostuu lähitulevaisuudessa liikenteellisesti, maankäytöllisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeinen alue, jonka kehittämisen kannalta vaihtoehto A on parempi. (sähköpostiviesti Jukka Köykkä , tapaaminen ) Vantaan Akselin alue muodostaa Hakunila-Hakkilan ja Keravanjokilaakson välille yhtenäisen, noin neljän kilometrin pituisen vyöhykkeen. Vyöhykkeelle sijoittuu vain harvoja kohtia, joihin poikittaiset ulkoiluväylät voidaan linjata yhdistämään Vantaan Akselin molemmilla puolilla olevia asuin- ja ulkoilualueita. Voimansiirtolinjan johtokatuja voidaan hyödyntää ulkoiluväylinä. (Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö, s. 6)( tapaaminen ) Vanhan Porvoontien länsipuolella on Rusokallion alue, jolla on täysin rakentamatonta, työpaikkatoimintaan varattua aluetta. Rusokallion alueen kautta kulkee uusi voimansiirtolinja. Linjaukselle haetaan ratkaisu, joka ei turmele Keravanjokilaakson maisema-alueen reunaa. Vaihtoehdot A ja B on esitetty Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa ja selvitystyössä. Voimajohtolinja kulkee työpaikkatonttien länsi- tai itäpuolta. (Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö, s. 4-5, 20) Vanhojen rata-alueiden tulevaisuus Hakkilassa on tällä hetkellä epäselvä. Toistaiseksi rata jää kuitenkin Hakintien pohjoispuolelle ja johtolinja suunnitellaan sen mukaisesti. Ratahallintokeskuksen kanssa on keskusteltu johdon sijoittamisesta Hakkilassa. Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa on esitetty tavoite, että Kehä 3:n ja Valkoisenlähteentien välille saataisiin yhdyskatu. Tämä edellyttäisi nykyisen rata-alueen hyödyntämistä katuna. (Tapaaminen ) (Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen selvitystyö s. 9) Vantaan kaupunkisuunnittelu totesi tapaamisessa , että Tikkurilantien pohjoispuolella, Hakintien ja Santaradan liittymäalueella tulisi voimajohdon pylväs sijoittaa siten, että Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa esitetyn katuyhteyden (Heidehofintie-Santaradantie/Santarata-Hakintie) toteuttaminen olisi tarvittaessa mahdollista. Vantaan Akselin yleiskaavassa on esitetty, että Valkoisenlähteentie liitetään Tikkurilaan. Tie ylittää Lahdenväylän liittäen sen molemmin puoleiset työpaikka-alueet suoralla katuyhteydellä toisiinsa. Lahdenväylän liittymään rakennetaan rampit Helsingin suuntaan ja Helsingin suunnasta. Vanhan Porvoontien ja Koivukylänväylän liittymä

14 14 (51) muuttuu eritasoliittymäksi. Suunnitelmat Lahdenväylän kehittämiseksi on otettu huomioon voimajohdon aluevaraussuunnitelmassa. Nykyisten ja suunnitteilla olevien teiden ylitykset eivät aiheuta ongelmia johtolinjalle. Tulevan Valkoisenlähteentien korkeus on selvitetty tarveselvityksessä ja johtolinja voidaan suunnitella sen mukaisesti. (Tapaaminen )(Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen selvitystyö s. 9) 3. Johtoreitin vaikutusalueen tarkastelu Johtoreitti sijoittuu Vantaan kaupungin alueelle Päiväkummun ja Hakkilan kaupunginosiin. Johtokatu on raivattua aluetta, mutta johtokadun alueella voi kasvaa heinikkoa, pensaita ja puiden taimia. Linja on kuvattu kartalla liitteessä 5. Ensimmäinen uusittava pylväs sijaitsee Lahdentien itäpuolella Päiväkummussa. Se on ns. kulmapylväs. Rekolasta Lahdentien vartta kulkeva voimajohtolinja haarautuu pylvään kohdalla Lahdentien ja Lahdenväylän ylittävään haaraan sekä itään päin jatkavaan Hanalan haaraan. Uusi johto ylittää Lahdenväylän ja Lahdentien hieman ennen Laurintien alikulkusiltaa. Lahdenväylä on tasolla +37 m ja Lahdentie +43 m. Tämän jälkeen maasto alkaa taas laskea, matalimmillaan se on Kuusijärven kevyen liikenteen väylän kohdalla 39 m merenpinnasta. Kevyen liikenteen väylän vierellä kulkee talvisin myös valaisematon hiihtolatu, joka yhdistää Päiväkummun ja Kuusijärven valaistut hiihtoladut. Linja jatkaa Lahdenväylän vartta etelään noin 2 km. Korkein kohta on noin 500 metriä Koivukylänväylältä pohjoiseen, jossa maanpinnan korkeus on +55 m. Lahdenväylän itäpuoli on sekametsää. Logistiikkakeskuksen rakentamistyöt on aloitettu Koivukylänväylän pohjoispuolella ja sen alueen puusto on hakattu. (Vantaan opaskartta) Linja jatkaa Koivukylänväylän ramppien itäpuolta. Koivukylänväylän kohdalla maanpinta on alimmillaan +44 m. Tämän jälkeen maasto alkaa taas hiljalleen kohota. Koivukylänväylän eteläpuolella linja kulkee Rautakesko Oy:n tontin länsireunassa liike- ja varastorakennusten sekä Koivukylänväylän rampin välissä. (Vantaan opaskartta) Honkanummen sähköasema on suunniteltu Lahdenväylän varteen. Honkanummen sähköaseman kohdalla Kaaripuistossa maanpinnan korkeus on +56 m. (Vantaan opaskartta) Kaaripuisto sijaitsee Hakkilan logistiikka-alueen keskellä, Valkoisenlähteen pohjavesialueella. Alue on pääosin havumetsää ja alueen jakaa kahteen osaan Rautakesko Oy:n tontti. Kaaripuiston eteläosassa kulkee ulkoilureitti. Puistoon on jäänyt käytöstä poistettu tieosuus Vanhasta Porvoontiestä asfalttipintoineen. Sen itäpuolella on kolme kallionyppylää, jotka on merkitty mm. Senaatin vuoden 1872 karttoihin. Kaaripuiston koilliskulmaan on läjitetty maa-ainesta.

15 15 (51) Rautakesko Oy:n mainostorni sijaitsee hankalassa paikassa sähkölinjojen suunnittelun kannalta. Rautakesko Oy:n kanssa on neuvoteltu tornin siirtämisestä sähköasematontille. (lähde: Asemakaavan muutos nro ja tonttijako, osallistumis- ja arviointisuunnitelma) Linja kulkee kohti länttä Kaaripuiston pohjoisosassa ja ylittää Vanhan Porvoontien Rusokalliontien pohjoispuolella. Johtolinja erkanee kahdeksi eri vaihtoehtoiseksi linjaukseksi. Toinen linjaus kulkee Vanhan Porvoontien viertä ja toinen hieman lännenpää metsän keskellä. Rusokallion kohdalla maanpinta on alavimmillaan +25 m. Maasto laskee Vanhalta Porvoontieltä länsilounaaseen. Rusokallion alue on tiheää sekametsää. Aluen kaakkoiskulmaa lukuun ottamatta, joka on suota. Voimajohdon vaihtoehtoiset linjaukset yhtyvät Kunnaantien kulmassa. Tässä kohden maanpinta on kohonnut +37 metriin. Johtolinja jatkuu Hakintien ja Kunnaankujan välissä Stenkullan puistossa. Johtolinjan länsipuolella on Stenkullan asuinalue, itäpuolella logistisia toimintoja ja toimitiloja ns. Hakintien montussa. Aluetta on käytetty maaainesten ottoon luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +29 m m. Uudet voimajohtopylväät sijaitsevat hieman kauempana asutuksesta kuin nykyinen johto. Tikkurilantien pohjoispuolella viimeinen pylväs siirtyy Stenkullan puistosta jyrkästä rinteestä Ratahallintokeskuksen teollisuustontin laitaan. Johtolinja ylittää Tikkurilantien. Maanpinnan korkeus Tikkurilantien sillan kohdalla on m. Johto kulkee Santaradantien ja junaradan itäpuolta kohti luodetta. Santaradantien länsipuolella on varastorakennuksia ja muutamia asuintaloja, itäpuolelle on rakenteilla varastorakennuksia. Uudet ja nykyiset voimajohtopylväät sijoittuvat lähes samoille paikoille Santaradantien varrella. Johtolinjan länsipuolella on kortteli 66001, jolle Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto on hakenut asemakaavan muutosta (Asemakaavan muutoshakemus nro ). Muutoksessa rautatieliikenteen alue muutetaan teollisuusalueeksi. Alueelle sijoittuu Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöluvalla suljettu Valtion rautateiden kaatopaikka. Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto on aloittanut kiinteistöllä vuoden 2009 aikana teollisuushallin rakennustyöt. Sähkölinja ylittää junaradan, ns. Santaradan teollisuusraiteen. Ratahallintokeskuksen myöntämä risteämälupa on päivitettävä, kun johto saneerataan. Uusi johtolinja päättyy Hakkilan sähköasemalle. Hakkilan sähköaseman pohjoispuolella sijaitsee kapea viheralue Maarisarka. Johtolinja ei rajoita viheralueen käyttöä. Johtimet leikkaavat viheralueen kaakkoiskulmaa. Viimeinen uudistettava pylväs sijaitsee aivan junaradan vieressä radan

16 16 (51) länsipuolella. Maanpinnan korkeus meren pinnasta viimeisen saneerattavan pylvään kohdalla on noin +23 m. (Puhelinkeskustelu Laura Ikäheimo/Ratahallintokeskus, Kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu ). Seuraavassa kuvassa on esitetty voimajohtolinjalla olevat viheralueet (Vantaan kaupungin karttapalvelu): Kuva 3. Uudella johtolinjalla sijaitsevat asemakaavoitetut viheralueet: 1. Kaaripuisto Viheralue VL lähivirkistysalue 2. Stenkullanpuisto Viheralue EV suojaviheralue 3. Maarinsarka Viheralue VL lähivirkistysalue

17 17 (51) 4. Hankkeen soveltuvuus alueen maankäyttöön 4.1 Asutus Uudistuksen myötä johtolinja siirtyy kauemmas asutuksesta. Suurin vaikutus on Päiväkummussa ja Sahamäessä. Nykyinen johtolinja sijaitsee lähellä asutusta Sahamäessä Kaupinkujalla, Kaukonkujalla, Peijaksentiellä ja Pellervonkujalla. Päiväkummussa lähellä johtolinjaa on asutusta Aulikintiellä, Aulikinkujalla ja Kyllikintiellä. Lähimmät asuintalot suhteessa uuteen voimalinjaan sijaitsevat Päiväkummussa Päiväkummuntiellä ja Hanalassa Laurintiellä sekä Hunajakujalla. Lyhin etäisyys Päiväkummuntien asuintaloista johtolinjaan on yli 100 m. Hunajakujalla lyhyin etäisyys on alle 50 m. (Vantaan kaupunkikartta) Lähimmät asuinalueet sijaitsevat Maarinkunnaalla Santaradanpolun, Maarinkunnaankujan varrella sekä Stenkullassa Kunnaankujan, Kunnaantien ja Kunnaanpolun varrella. Maarinkunnaalla lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 50 metrin etäisyydellä sekä uudesta että nykyisestä johdosta. Kunnaantiellä ja Kunnaanpolulla lyhin etäisyys uuteen ja nykyiseen linjaan on alle 50 m. Johtolinja siirtyy kuitenkin uudistamisen myötä hieman kauemmaksi Kunnaankujan asuintaloista. (Vantaan kaupunkikartta) Lahdentien länsipuolella on Kuusijärven ulkoilualue. Se oli aikaisemmin rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla, mutta voimakkaan ulkoilutarpeen vuoksi rauhoitus purettiin kuusikymmenluvun lopulla. Voimajohtolinja sijaitsee Lahdenväylän ja Lahdentien länsipuolella eikä vaikuta Kuusijärven ulkoilualueeseen. (Pyöräilyopas Vantaan luontoon) Lähin päiväkoti on Helmiveneen päiväkoti, joka sijaitsee Hakkilassa Vanhan Porvoontien varrella. Helmiveneen päiväkoti on noin 500 metrin etäisyydellä uuden johtolinjan vaihtoehtoisesta linjauksesta B. Linjaukseen A etäisyys on yli 1,5 km. (Vantaan kaupunkikartta) Lähin koulu on ruotsinkielinen alakoulu Dickursby skola. Se sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä sekä nykyisestä että uudesta johtolinjasta. (Vantaan kaupunkikartta) Kaikkiin maanomistajiin otetaan yhteyttä ennen yksityiskohtaisemman suunnittelun aloittamista. Suurin maaomistaja uuden johtolinjan alueella on Vantaan kaupunki. (Vantaan kaupunki, kiinteistöt) Kaaripuiston itäisimmän osan omistaa Vantaan kaupunki, länsiosat ovat yksityisomistuksessa. (lähde: Asemakaavan muutos nro ja tonttijako, osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

18 18 (51) Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi lausunnon hankkeesta Lausunto on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 9. Lausunnossa todetaan seuraavaa: Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pitää kulttuurimaiseman vaalimisen ja maankäytön kehittämisen kannalta perusteltuna, että maisemallisesti arvokasta Hanbölen peltoaluetta halkova voimansiirtolinja siirretään samaan maastokäytävään Lahdenväylän moottoritien kanssa. Eteläisistä linjausvaihtoehdoista molemmat ovat sijoitettavissa asemakaavassa osoitettavien korttelialueiden reunaan. Rakentamisen lisäksi myöskään pysäköintialuetta ei tulisi sijoittaa voimalinjan alle, siihen mahdollisesti liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Sähköaseman toteuttamisessa tulee varmistaa, ettei rakentaminen varanna pohjavesialueen suojelua. Lahdenväylän varrella todettu pähkinäpensaslehto tulee ottaa säilytettävänä huomioon suunnitelmassa. Puhelinkeskustelussa Laura Ikäheimo/Jussi Heinämies Uudenmaan ELYkeskus tarkentui, että Uudenmaan ELY-keskus on antanut suosituksen pysäköintialueiden sijoittamisesta asemakaavan tekoa varten. Pysäköintialueita ei jatkossa tulisi sijoittaa voimalinjojen alle. Näin vältettäisiin riskitekijät, mm. putoavat jääpuikot. Pysäköintialueita, joilla on vilkas liikenne, esimerkiksi asiakaspaikoitukset, ei tulisi sijoittaa voimalinjojen alle. Suositus ei välttämättä koske sähköasemia, joilla liikenne on vähäistä. Ratahallintokeskukselta on pyydetty lausuntoa hankkeesta Liikenneviraston rautatieosaston kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu totesi tapaamisessa , että Hakkilassa sijaitseva varastoalue on tärkeä Liikenneviraston rautatieosastolle. Vantaan Akselin kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmassa on esitetty tavoite, että Kehä 3:n ja Valkoisenlähteentien välille saataisiin yhdyskatu. Tämä edellyttäisi nykyisen rata-alueen hyödyntämistä katuna ja Vantaan kaupunkisuunnittelu totesi, että alueen laajempi maankäytön selvittäminen on tarpeellista. Liikennevirasto totesi, että pääkaupunkiseudulle tulisi löytää kuitenkin korvaava varastoalue sitä ennen. Rautatieosaston alueella varastoidaan mm. sepeliä ja työkoneita ja olisi tärkeää, että vapaa alue johdinten alla jäisi mahdollisimman korkeaksi. Johto suunnitellaan siten, että sen alle voidaan sijoittaa toimintaa, joka ei vaaranna johdon toimintaa. Hakkilassa Tikkurilantien pohjoispuolella vapaa korkeus tulee olemaan normaalia suurempi alueen maaston muotojen ja Tikkurilantien ylityksen vuoksi. Ensimmäisen voimajohtopylvään sijainti Tikkurilantien pohjoispuolella on rautatieosaston kannalta huono, koska se rajoittaa teollisuustontin käyttöä. Nykyinen pylväs sijaitsee asuntotontilla jyrkässä rinteessä, ja se olisi tarkoitus voimajohtolinjan uudistamisen yhteydessä siirtää idemmäksi pois asuinrakennusten tontilta ja sijoittaa se rautatieosaston

19 19 (51) hallinnoimalle maa-alueelle. Maankäyttö- ja rakennuslaki puoltaa johtolinjan sijoittamista teollisuusalueelle asuinalueen sijaan. Lisäksi pylvään sijoittamista rajoittaa alueella sijaitseva entisen Tikkurilan Romun rakennus, joka on suojeltu. (Tapaaminen ) Sovittiin, että tarkemmat pylväspaikat suunnitellaan yhdessä Vantaan maankäytön ja Liikenneviraston rautatieosaston kanssa sille voimajohdon osalle, joka sijaitsee Liikenneviraston omistamalla maaaluella. 4.2 Alueella voimassa olevat kaavat, kaavoitusohjelmat ja kaavaluonnokset: seutu-, yleis-, asema-, ja rakennuskaavat Uudenmaan maakuntakaava Nykyinen 110 kv:n johtolinja on merkitty Uudenmaan maakuntakaavaan (vahvistettu ). Voimansiirtolinja sijoittuu nyt pääasiassa virkistysalueelle ja taajamatoimintojen alueelle. Uudistamisen jälkeen voimansiirtolinja sijoittuu lähes kokonaan taajamatoimintojen alueelle. Lahdenväylän vierellä uusi voimalinja ylittää maakuntakaavaan merkityn Kuninkaantien linjauksen, joka on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie. (Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan liitto) Uudenmaan maakuntakaavassa Kaaripuisto on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, joka on tärkeällä pohjavesialueella. Alueelle on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie (i.e. Kuninkaantie; Suuri rantatie; Turku-Viipuri-maantie). (Asemakaavan muutos nro ja tonttijako, osallistumis- ja arviointisuunnitelma) Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan toimintoja, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja jotka edellyttävät keskinäistä yhteensovittamista. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan ja se on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. 1. vaihemaakuntakaava täydentää marraskuussa 2006 vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. VESin lausunnossa kaavaehdotuksesta on pyydetty Uudenmaan liittoa ottamaan huomioon Rekola-Hakkila voimajohdon uusiminen ja Honkanummen uusi sähköasema. Vaihemaakuntakaavassa voimajohtolinja on esitetty olemassa olevassa sijainnissaan. Uudenmaan liitto on antanut lausunnon ympäristöselvitykseen (esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 10):

20 20 (51) Uudenmaan vahvistetussa maakuntakaavassa on osoitettu nykyinen 110 kv:n voimalinja välillä Hakkila-Rekola. Linja kulkee maakuntakaavassa taajamatoimintojen ja virkistysalueiksi osoitetuilla alueilla. Osa linjasta kulkee maakuntakaavaan merkityllä 1. luokan pohjavesialueella. Uudenmaan maakuntakaavassa ei ole osoitettu 110 kv sähköasemia. Vantaan uudessa yleiskaavassa ko. voimalinjan linjausta on muutettu maakuntakaavan linjauksesta siten, että sitä on siirretty maisemallisesti parempaan paikkaan Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän varteen sekä on osoitettu alue Honkanummen 110 kv/20 kv sähköasemalle. Yleiskaavassa osoitettu uusi ratkaisu on perusteltu. Suurimmalla osalla voimajohdon suunnittelualuetta Vantaan uusi yleiskaava on lainvoimainen. Tältä osin maakuntakaava ei ole voimassa. Suunnittelualueen pohjoisosassa, jossa voimalinjan linjausta on siirretty Lahdenväylän varteen sen länsipuolelle, yleiskaava ei siitä tehtyjen valitusten takia ole voimassa. Uudenmaan liiton mielestä poikkeaminen maakuntakaavasta on tältä osin perusteltua. Vantaan yleiskaava tuli kaikilta osin voimaan sen jälkeen kun Uudenmaanliitto antoi lausuntonsa hankkeesta Yleiskaava Yleiskaava Kv 2007 hankkeen alueelta on esitetty liitteessä 11. Uusi voimansiirtolinja on yleiskaavan (Kv 2007) mukainen. Kaavassa voimajohdolle on osoitettu linjaus Lahdenväylän varteen ja sähköasemalle on tehty varaus. (Vantaan kaupunki, yleiskaava) Voimalinja kulkee Lahdenväylän länsireunassa, joka on merkitty yleiskaavassa tieliikenteen alueeksi (L). Lahdenväylän ympäristöön on osoitettu yleiskaavassa teollisuusalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Selvitysalueen pohjoisosassa Lahdenväylää rajaa länsipuolella lähivirkistysalue (VL). Lähivirkistysalueella kulkee ohjeellinen ulkoilureitti. Voimalinja on merkitty yleiskaavaan voimansiirtolinjan merkinnällä (Z1). Yleiskaavassa (Kv 2007) Kaaripuiston alue on osoitettu tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv). Sähköaseman tontiksi esitetty alue on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET), joka varataan yhdyskuntateknisen huollon toimitiloille ja laitteille. Muu osa suunnittelualueesta on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Alueelle on osoitettu itä-länsi suuntaisena 110 kv:n voimansiirtolinja (Z1) ja ulkoilureitti. ET-alueen länsireunaan on merkitty historiallinen tie (i.e. Kuninkaantie), jonka tierauniorakenteet ovat muinaismuistolain

21 21 (51) suojaamia. (lähde: Asemakaavan muutos nro ja tonttijako, osallistumis- ja arviointisuunnitelma) Voimansiirtolinja on yleiskaavassa piirretty aivan Vanhan Porvoontien varteen vaihtoehtoisen linjauksen B mukaisesti. Valkoisenlähteentien ja Vanhan Porvoontien välinen alue on ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen aluetta (TT). Ennen valkoisenlähteentien jatkeen ylitystä voimansiirtolinja on merkitty lähivirkistysalueelle (VL). Hakkilassa voimansiirtolinja kulkee pääasiassa teollisuus ja varastoalueella (T) ja teollisuusalueella, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Yleiskaavassa kv 2007 Hakkilan sähköasema on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). (Vantaan yleiskaava Kv 2007) Kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava on kaikilta osin lainvoimainen Asemakaava Sähköasema VES ja Vantaan kaupunki ovat hakeneet asemakaavamuutosta Honkanummen sähköasematontille Kaaripuistoon. Hakemus on jätetty Kaaripuisto on osoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymällä asemakaavan muutoksella nro lähivirkistysalueeksi merkinnällä VL. Alue on osoitettu tärkeäksi pohjavesialueeksi merkinnällä pv2. Kaaripuiston länsireunalla on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesijohtoa ja jätevesiviemäriä varten. (lähde: Asemakaavan muutos nro ja tonttijako, osallistumis- ja arviointisuunnitelma) Asemakaavan muutoksessa Kaaripuiston itäisin osa muuttuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten tontiksi, jonne osoitetaan rakennusalat Honkanummen sähköasemalle ja muuntamosuojille. Kaaripuistoon osoitetaan 110 kv:n voimansiirtolinja suojavyöhykkeineen ja itä-länsisuuntainen seudullinen ulkoilureitti. Sähköasemalle osoitetaan huoltoajoyhteys ja johtokanava Hakkilankaarelta. Ajoyhteytenä halutaan säilyttää sähköasematontin länsipuolelta olevaa, käytöstä 70-luvulla poistunutta osuutta Vanhasta Porvoontiestä. Se on ollut osa historiallista Turku-Viipuri maantietä, jonka suojelumääräysten tarve alueella säilytetään. Sähköasema koostuu kahdesta muuntajasta, joissa on öljyä yhteensä noin kg. Asemakaavan määräyksiä pohjaveden laadun ja määrän varmistamiseksi tarkennetaan niin, että vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely tontilla on järjestettävä ympäristöä vaarantamatta. (lähde: Asemakaavan muutos nro ja tonttijako, osallistumis- ja

22 22 (51) arviointisuunnitelma) Sähköasemalle on haettu paras mahdollinen sijaintipaikka Kaaripuistossa maisemalliset ja seudullisen ulkoilureitin lähtökohdat huomioiden Vantaan kaupungin asemakaavoituksen kanssa. Ulkoilureitti jää sähköaseman eteläpuolelle. Suuren Rantatien käyttöönotto hiekkapintaisena muuntamoalueen ajoväylänä on ensisijainen tavoite. Rakennukset sijoitetaan niin lähelle Lahdenväylää, kuin mahdollista, jotta tontilla olevat kauniit pienet kalliokumpareet säilyvät. (sähköposti Jukka Köykkä )(Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö, s. 7) Voimansiirtolinja Nykyistä voimansiirtolinjaa varten on osoitettu varauksia nykyisissä asemakaavoissa Hakkilan sähköasemalta Valkoisenlähteentien jatkeelle saakka. Rusokallion (Brunaberget) ja Valkoisenlähteentien välinen alue on asemakaavoittamatonta. Päiväkummussa Lahdenväylän ylittävälle johtolinjalle on asemakaavavaraus. Siltä osin, kun uusi voimajohtolinja poikkeaa nykyisestä johtolinjasta, ei ole johtokatuvarausta asemakaavassa. (Vantaan kaupungin asemakaava) Asemakaavoittamattomalla alueella ei ole rakennuskaavaa. (puhelinkeskustelu Ikäheimo/Timo Lehtola ) Uusi voimalinja sijoittuu välillä Honkanummen sähköasema Rekola- Hanala johdon Hanalan haaran länsipää asemakaavan mukaiselle liikennealueelle (LT) ja lähivirkistysalueelle (VL). Alueen keskivaiheille sijoittuu arvokas luontokohde (pähkinälehto), joka on osoitettu asemakaavassa sb -merkinnällä. (Voimansiirtolinjan aluevaraussuunnitelma, s. 7) Välillä Honkanummen sähköasema Hakkilan sähköasema uusi voimansiirtolinja sijoittuu Santaradantien varrella rautatiealueelle (LR) ja Hakintien montussa teollisuusrakennusten korttelialueelle (TTV). Lisäksi johtolinja kulkee puistoalueella (P) Stenkullan puistossa. (Vantaan kaupungin asemakaava) Lähes koko uuden voimajohtolinjan vaatima johtoalue lunastetaan. Käyttöoikeus antaa johdon omistajalle oikeuden pitää voimajohto kyseisellä alueella ja ylläpitää ja huoltaa sitä. Maanomistajan oikeuksia käyttöoikeus rajoittaa siten, että maanomistaja ei saa pääsääntöisesti rakentaa johtoalueelle ilman johdon omistajan lupaa eikä alueella saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Rautakesko Oy:n kanssa VES tekee käyttöoikeussopimuksen voimajohdon sijoittamisesta Rautakesko Oy:n tontille.

23 23 (51) VES ostaa Vantaan kaupungilta sähköasematontin asemakaavan vahvistuttua. Uuden voimajohtolinjan läheisyydessä sijaitsevat alueet, joilla on vireillä asemakaavan muutos, on esitetty seuraavissa kuvissa. (Vantaan kaupungin karttapalvelu) Kuva 3. Asemakaavan muutokset Itä-Vantaan linja-autovarikko Kaavanumero: Kaavan tilanne: MRL 62 alustava kuuleminen Viimeisin käsittelypäivämäärä: Hakkila/Kaaripuisto Kaavanumero: Kaavan tilanne: Nähtävillä Viimeisin käsittelypäivämäärä: Kaupunkisuunnittelulautakunta

24 24 (51) Kuva 4. Asemakaavan muutokset Hakkila/66001 LR-alue Kaavanumero: Kaavan tilanne: MRL 62 alustava kuuleminen Viimeisin käsittelypäivämäärä: Lentoesteet Finavian Lentokenttätekniikan Kim Ohtoseen on otettu yhteyttä (puhelinkeskustelu Laura Ikäheimo ) lentoestelausunnon ja lentoesteluvan hausta. Keskustelussa sovittiin, että voimajohtolinjalle haetaan lentoestelausunto ja lupa, kun tarkat pylväspaikat ja korkeudet ovat tiedossa. Lentoestelupahakemus toimitetaan Ilmailuhallinnolle. Lupahakemukseen liitetään Finavian lentoestelausunto. Alustavan tarkastelun mukaan voimajohtolinja ei läpäisisi EFHK- ja EFHF -korkeusrajapintoja. Suunniteltu voimalinja vaatii kuitenkin lentoesteluvan, koska se, kuten osin myös vanha voimalinja, sijaitsee Helsinki-Vantaan ja Malmin lentoasemien kartiopinnalla ja lisäksi osa pylväiden (AGL) korkeuksista on yli 30 m. (Sähköposti Kim Ohtonen )

25 25 (51) 5. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 5.1 Erityiskohteet, ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu Johtolinjalla sijaitsevat erityiskohteet Uuden voimajohtolinjan läheisyydessä Päiväkummussa sijaitsevat arvokkaat luontokohteet on esitetty seuraavissa kuvissa (Vantaan karttapalvelu). Kuva 5. Luontotiedot Päiväkummun alueella. Lähinnä uutta voimalinjaa sijaitsevat seuraavat kohteet: 1. Kallioperän pienkohde 2. Kuusijärven pähkinäesiintymä 3. Kallioperän pienkohde 4. Kallioperän pienkohde Lahdenväylän kupeessa logistiikka-alueen pohjoispuolella voimajohdon linjaukselle osuu kasvistollisesti arvokas pähkinäpensaslehto, jonka luontotyyppi on lainsäädännössä nimetty avainbiotoopiksi. Voimalinjan johtopylväitä ei tulisi sijoittaa alueelle ja siitä pitäisi laatia erillinen hoitosuunnitelma voimalinjojen ylläpitoa varten, jotta se säilyisi esim.

26 26 (51) hakkuilta. Vantaan ympäristökeskus on antanut VESille lausunnon hankkeesta. Sen mukaan pähkinäpensaslehdon inventointi ja hoitosuunnitelma olisi hyvä tehdä. Vantaan ympäristökeskuksen lausunto on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 12.(Aluevaraussuunnitelma 110 kv voimansiirtolinjan rakentaminen Vantaan Päiväkummussa, s. 9-10) Lahdenväylän varrella sijaitseva pähkinäpensaslehto suojataan voimajohdon rakentamisaikana. VES antaa ohjeet johdonkadun raivauksia suorittaville urakoitsijoille pähkinäpensaslehdon suojelemiseksi. Vantaan ympäristökeskuksen kanssa voidaan tarvittaessa käydä katsomassa tarkka alue, jolla pähkinäpensasta kasvaa. (puhelinkeskustelu Ikäheimo/Sinikka Rantalainen ) Päiväkummussa on myös useita kallioperän pienkohteita. Ne eivät kuitenkaan sijaitse johtolinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä, eikä johtolinjan rakentaminen vaikuta niihin. Rusokallion alueella sijaitsee kallioperän pienkohteita ja kasvistollisesti arvokas alue Brunabergetin tervaleppäkorpi. Vantaan ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että se on paikallisesti arvokas pienalainen kostea painanne, jossa kasvaa useita kookkaita tervaleppiä. Tämä kohde sijaitsee varastorakennusten korttelialueeksi asemakaavoitetulla rakennusalalla ja sen säilyttämisen mahdollisuuksia on mietittävä alueen suunnittelussa. Stenkullan alueella on kallioperän paljastuma, joka on rajattu Vantaan luontokarttaan paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi ja huomioonotettavaksi alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Nämä edellä mainitut arvokkaat luontokohteet otetaan huomioon johtolinjan suunnittelussa. Rusokallion alueen arvokkaat luontokohteet on esitetty seuraavassa kuvassa (Vantaan karttapalvelu):

27 27 (51) Kuva 6. Luontotiedot Rusokallion alueella. Lähinnä tulevaa voimalinjaa sijaitsevat seuraavat kohteet: 1. Kallioperän pienkohde 2. Kallioperän pienkohde 3. Rusokallion terveleppäkorpi Hakintien montusta (Hakintie 4) läheltä voimajohdon suunniteltua sijaintia on löytynyt silokalliomuodostelmia, jotka tulee ottaa huomioon johdon suunnittelussa. Voimajohtopylväitä ei saa sijoittaa kallioiden päälle. (Jukka Köykkä, tapaaminen ) Kalliomuodostelmaa ei ole tarkoitus rauhoittaa luonnonmuistomerkiksi. Se on rajattu Vantaan luontokarttaan mielenkiintoiseksi kallioperäkohteeksi, joka tulisi ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa. (Sinikka Rantalaisen sähköpostiviesti ) Hakkilan alueen arvokkaat luontokohteet on esitetty seuraavassa kuvassa (Vantaan karttapalvelu):

28 28 (51) Kuva 7. Luontotiedot Stenkullan alueella. Lähinnä uutta voimalinjaa sijaitsevat seuraavat kohteet: 1. Silokallio, arvokas kallioperän kohde 2. Stenkullan kallio, kasvistollisesti arvokas alue Keravanjoen vanha kivisilta on rakennettu vuonna Sillasta 250 metriä Hakkilan suuntaan Tikkurilantien pohjoispuolella on Stenkullan kallio, joka on kasvistollisesti arvokas alue. Mäen kasvistoon kuuluu mm. liuskaraunioinen (lajin ainoa kasvupaikka Vantaalla) sekä tyypilliset ketokalliokasvit; keto-orvokki, mäkitervakko, kanerva, ahosuolaheinä, kultapiisku, karvakiviyritti, kissankäpälä ja kataja. Voimajohtolinja kulkee Stenkullaan kallion itäpuolitse, eikä vaikuta kohteen arvoon. (Pyöräilyopas Vantaan luontoon) Valkoisenlähteen pohjavesialue Ympäristöselvityksen 1. kokouksessa todettiin, että Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostusta Kiviaineksen kierrätyksen yva-menettely Hakkilan alueella Vantaalla ja Itä-Vantaan linja-autovarikkoselvitystä voidaan käyttää tietolähteenä pohjavesialueesta ja pinnankorkeuksista ympäristöselvityksen laatimisessa. Valkealähteen vedenottamo on ollut suljettuna huhtikuusta 2008 alkaen vedestä löydettyjen torjunta-aineiden vuoksi. Pohjaveden

29 29 (51) pinta voi olla nyt korkeammalla kuin aikaisemmin tehdyissä selvityksissä. (Tapaaminen ) Suurin osa uudesta voimalinjasta ja Honkanummen sähköasema sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävällä Valkoisenlähteen 1. luokan (pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue) pohjavesialueella ( ). (Lähde: Kiviaineksen kierrätyksen YVAmenettely Hakkilan alueella Vantaalla, YVA-selostus, s. 18)(Vantaan karttapalvelu, pohjavesialueet) Valkoisenlähteen pohjavesialueen rajat ja pohjaveden muodostumisalueen rajat on esitetty seuraavassa karttapiirroksessa (Vantaan karttapalvelu): Kuva 8. Valkealähteen pohjavesialue ja pohjaveden muodostumisalueet. Pohjaveden virtaussuunnat on kuvattu nuolilla.

30 30 (51) Pinta-alaltaan pohjavesialue on 8,14 km 2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 2,83 km 2. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin m 3 /d. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen, eli ympäristöstään vettä keräävä pohjavesialue. Pohjavesialuetta leikkaa Keravanjoen suuntainen kallioperän murroslaakso. Alueen tärkeimmät pohjaveden muodostumisalueet ovat Hakkilan harju joen itäpuolella ja Hiekkaharju joen länsipuolella. Muodostumat ovat huuhtoutuneita sulamisvesitasanteita. Hakkilan muodostelman karkein aines on sen länsireunalla. Maakerrosten kokonaispaksuus on paikoin yli 30 metriä. Rantakerrostumien paksuudet ovat suuria, jopa 12 metriä, minkä jälkeen tulee patjan erottaman primääri harjuaines. Tämä aiheuttaa orsivesien esiintymisen. Pääosa sora- ja hiekkakerrostumista on savikon alla. Vettä johtavia kerrostumia esiintyy paksun savipeitteen alapuolella Keravanjokilaaksossa. Pohjavesialueen kaakkois- ja eteläosassa pohjavesi virtaa kalliopintaa pitkin kohti kalliopainannetta ja ja kalliopainanteessa kohti vedenottamoa. (Lähde: Kiviaineksen kierrätyksen YVA-menettely Hakkilan alueella Vantaalla, YVA-selostus, s. 18) Valkealähteen pohjavesialueella on yksi pohjavedenottamo, Valkealähteen vedenottamo. Vedenottamo palvelee Jokiniemen ja Hiekkaharjun alueita. Valkoisenlähteen osuus kaikesta Vantaalla jaettavasta vesijohtovedestä on ollut noin 3-4 prosenttia. Pohjaveden muodostumisalueen perusteella arvioiduksi antoisuudeksi on saatu noin m 3 /d. Valkealähteen vedenottamo on ollut suljettuna huhtikuussa 2008 vedestä löydettyjen torjunta-aineiden vuoksi. (Lähde: Kiviaineksen kierrätyksen YVA-menettely Hakkilan alueella Vantaalla, YVA-selostus, s. 18)( Heli Herkamaa, tapaaminen )(Rataverkon pohjavesialueiden riskienhallinta, liite 12) Voimajohto ja sähköasema sijaitsevat pohjavesialueella, pääosin pohjaveden muodostumisalueella. Honkanummen sähköasematontin eteläreuna osuu pohjaveden muodostumisalueelle ja loppuosa pohjavesialueen suojavyöhykkeelle. Tämä otetaan tarkoin huomioon sähköaseman suojarakenteissa. Vantaan ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että muuntamoa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota pohjaveden pilaantumisen estämiseen sijoittamalla öljyä sisältävät muuntajat suoja-altaisiin tai rakentamalla muuntamotila siten, että tilan lattia toimii tiiviinä suojaaltaana. Pohjaveden pinnan ja rakenteiden väliin tulee jättää riittävä maakerros. Vantaan ympäristökeskus antaa lausunnon myös sähköaseman rakentamislupaa varten. Lausunnossa otetaan tarkemmin kantaa aseman teknisiin ratkaisuihin pohjavesialueen suojelemiseksi.

KAAVOITUS KÄYNNISTYY HAKKILASSA Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KAAVOITUS KÄYNNISTYY HAKKILASSA Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sivu 1/7 Kaupunkisuunnittelu Itä-Vantaan asemakaavayksikkö 9.2.2009 Asemakaavan muutos nro 002039 ja tonttijako KAAVOITUS KÄYNNISTYY HAKKILASSA Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ORIMATTILAN KAUPUNKI LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 17.6.2011 päivättyä ja 5.10.2011 tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö 211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

(MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut. 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

(MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut. 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttöpalvelut Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 23.2.2015, päivitetty 27.5.2015 1(5) Asemakaavan muutos (2311) Uudenmaan sairaalapesula Asemakaava muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Heinolan kaupunki 1 Tekninen toimi / Maankäyttöosasto / Kaavoitusyksikkö

Heinolan kaupunki 1 Tekninen toimi / Maankäyttöosasto / Kaavoitusyksikkö Heinolan kaupunki 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos 584/AK/AKM KUUSAKOSKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 3.12.2013 (PÄIVITETTY V. 2007 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA) Heinolan kaupunki

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos Kala. nro 641300, Tatti. Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus

Asemakaava ja asemakaavan muutos Kala. nro 641300, Tatti. Vantaan kaupunki Maankäytön ja ympäristön toimiala Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 07.05.2007 Oas 1 (6) VANTAA: PORTTISUON KAUPALLISEN ALUEEN ETELÄOSA HELSINKI: HEIKINLAAKSON TEOLLISUUSALUEEN POHJOISOSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004 Korso-Savio maankäyttöselvitys Johdanto Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset ovat 27.1.2003 hyväksyneet

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot