Tv-mainoksen semiotiikkaa Sonera Plazan mainos internetin keskipiste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tv-mainoksen semiotiikkaa Sonera Plazan mainos internetin keskipiste"

Transkriptio

1 Tv-mainoksen semiotiikkaa Sonera Plazan mainos internetin keskipiste Viestinnän perusteet -kurssi / Mediakasvatus 15ov kevät 2002 Esko Lius, Johdanto 2. Mediatekstin analyysi 2.1 Diskurssin rakenteet ja merkitykset - Mainoksen sisältöanalyysi 2.2 Tarinan merkkejä - Tarinan sankari: Internetin keskipisteen merkki - Merkin merkitys diskurssin osana - Tarinan aktantti: nörtti johon minun pitäisi samastua 3. Johtopäätöksiä - Sonera Plazan mielikuvasta - Viestintätilanteen yllättävä muutos - Suuntaviivoja tutkielman syventämiseksi Kirjallisuus Muut lähteet

2 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 1 1. Johdanto Tarkastelen tässä esseessä suomalaisen internet-palvelujen tarjoajan Sonera Plazan tvmainosta Internetin keskipiste. Analysoin mainosta keskittyen -merkkiin eli internetin keskipisteen merkkiin. Ensin raamitan mainoksen kuvailemalla lyhyesti diskurssin rakenteita ja analysoimalla genren merkityksiä. Sen jälkeen tutkin -merkin olemusta kolmella tasolla: tarinan tasolla (fiktiivisen todellisuuden elementit), diskurssissa (rakenteistavat elementit jotka määrittävät miten kerrotaan) sekä konteksteissa (jotka määrittävät esisopimuksia ja ohjaavat tulkintoja). Tulkitsen mitä merkityksiä se kantaa ja mitä yhteyksiä se välittää mainoksen päähenkilölle, internetin keskipisteen löytäjälle. Kuvaan myös päähenkilön välittävää roolia merkin ja mainoksen vastaanottajan välillä sekä mitä merkityssisältöjä hän saa muualta kuin merkin kautta. Lisäksi suhteutan päähenkilön funktiot yhteen internetin keskipisteen merkin, myytävän palvelun ja vastaanottajan kanssa. Lopuksi arvioin miten mainos onnistuu viestintätehtävässään. Lähestymistapani ei metodin kannalta ole järin kiinteällä pohjalla. Pikemminkin kyse on semioottisesta yleislähtökohdasta - työkalupakista löytyy lokeronsa niin Saussuren, Peircen kuin Barthesinkin valmistamille työkaluille. Oman lisänsä tutkimusotteeseeni antaa kirjallisuudentutkimuksen piirissä muotoutunut narratologia. 1 Metodisesti selkeän lähtökohdan antaisi diskurssin semioottinen analyysi Barthesin koodien kautta. Tältä pohjalta esimerkiksi Virpi Blom on onnistunut rakentamaan jäsentyneen esityksen kirjassa Media-analyysi (1998). 2 Testasin kutakin koodia Sonera Plazan mainoksen yhteydessä, mutta merkitysten tulkintaan en saanut siitä juurikaan apua. Ainoastaan Barthesin koodiston esittelynä tai opinnäytteenä sillä voisi olla tehtävänsä, kun mainoksen elementeillä ja rakenteilla olisi barthesilaisittain merkityskoodatut nimilappunsa. Vaikuttaakin siltä, että erilaiset koodijärjestelmät - niin Barthesin kuin Fisken (1991, 5) ja Hallin (1992, 143) - ovat parhaimmillaan käytettäessä erityistapauksissa tai työkalupakin täydentäjinä, ei sen rakenteena. 1 Pitääkseni esseen siedettävän mittaisena olen jättänyt kuvailematta ja määrittelemättä monia keskeisiä käsitteitä. Strukturalismia ja narratologiaa olen ammentanut esim. Chatmanilta (1978) ja Veivolta (1999). Jenkkisemiotiikkaan ovat opastaneet mm. Hietala (1993) ja Veivo (1999 ja internet-lähde 1997). Tarinan ja diskurssin käsitteiden pohja on ammennettu narratologiasta, joka on paljolti strukturalismin rintaperillisiä, lähinnä Chatmanilta (1978) ja Rimmon-Kenanilta (1983). Barthesin taustoina käytän lähinnä Barthesia (1974) ja Blomia (1998). 2 Vastaavasti voisi luokitella Sonera Plazan mainosta. Seemien tasolla päähenkilöä määrittää vaikkapa pizzapala ja puhetapa hänen ilmoittaessaan Se löyty!. Toisalta puhelinsoitto Se löyty! toimii myös hermeneuttisen koodin tasolla: se virittää odotukset jatkosta. Puhelinsoittokohtauksella on myös toiminnallinen (proaireettinen) funktionsa. Myös symbolien koodin voisi esitellä puhelinsoiton kautta: Se löyty! viittaa lopulliseen päämäärään, taivasten valtakuntaan. Lopulta referenttien koodi eli intertekstuaalinen koodi olisi helppo kirjoittaa tämän kohtauksen nimittäjäksi - Jeff Goldblumesta oli jo puhe.

3 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 2 2. MEDIATEKSTIN ANALYYSI Mediateksti ei ole mikään itsenäinen tai itseriittoinen entiteetti, vaan pikemminkin suhteiden verkosto. Tekstin (tarkoittaen luonnollisen kielen, kuvien ja auditiivisten elementtien muodostamaa kokonaisuutta) keinot ja sisältö elävät vuorovaikutuksessa muiden kulttuuristen tekstien kanssa. Myös tuottaja, mediaympäristö ja vastaanottaja keskustelevat - sekä mediatekstin ja sen kontekstin muodostamassa suhdeverkossa että mediatekstiä todellisuuteen peilaten. Mainontaa ei vastaanoteta tyhjiössä, ainutkertaisena tekstinä, vaan tuottajan ja vastaanottajan esisopimuksiin sisältyy mainonnan genren ja mainoksen perusluonteen huomioiminen. Vastaanottaja tekee omia päätelmiään omista konteksteistaan lähtien ja pyrkii myös arvioimaan mitä päätelmiä hänen halutaan tekevän. 3 Mainonnassa merkitysten ja niiden valta-asemien rakentuminen on mediatekstin tuottajille erityisen keskeistä - perustuuhan mainosten olemassaolo siihen, että tuottaja uskoo saavansa välitetyksi haluamansa viestin. Mainoksen synnyttämät mielleyhtymät kuitenkin rakentuvat vastaanottajilla yksilöllisesti, puhumattakaan siitä että samaan mielleyhtymään voi liittyä hyvinkin erilainen arvovaraus. Koko mainonnan genrelle on tyypillistä erilaisten mediatekstien ja tyylien lainailu. Tämä keino on käynyt niin tutuksi, ettei mainoksen tarvitse sitä erikseen selittää, vaan se perustuu tuottajien ja yleisön esisopimukseen. Usein tässä pastissimaisessa kudelmassa aktiivinen rooli annetaan vastaanottajalle. Tällä pelaa esimerkiksi Hartwall Jaffa - mainoksen Attenborough-parodia. 4 Tavoitteena on saada vastaanottaja luopumaan vastustavasta lukutavasta ja suomaan mainoksen sanomalle hegemonia (vrt. Hall 1992). Lähden seuraavassa siitä asetelmasta, että vastaanottaja omaksuu neuvottelevan lukutavan, joka on helppo ja hedelmällinen lähtökohta semioottiselle analyysille. 2.1 Diskurssin rakenteet ja merkitykset Mainoksen sisältöanalyysi Mainos rakentuu kahdesta osasta: 50 sekunnin mittaisesta mainoselokuvasta ja 10 sekunnin mittaisesta hännästä - valkoisesta taustasta, jossa näytetään vuorottain kolmea logoa. Elokuvan tarinan päähenkilö on keski-ikäinen länsimainen mies, tietokoneekspertti, joka löytää internetin keskipisteen (jonka merkki on ). Aiheesta järjestetään 3 Esisopimuksista ks. Koistinen teoksessa Media-analyysi (1998, 48) 4 Jaffamainoksessa katsoja näkee ensin Richard Attenborough n näköisen luonnontutkijan pimeässä maisemassa, ainoastaan naama ja edessä oleva oksa on valaistu. Attenborough kertoo ääni väristen oksalla olevasta harvinaisesta ötökästä. Katsoja kuvittelee miljööksi koskemattoman metsän. Yhtäkkiä maisema takana valaistuu. Paljastuu, että nuori mies tai poika on sytyttänyt valot huoneeseen, jossa on Attenborough, lavastekuusi ja kameraryhmä. Huoneeseen astunut mies kävelee jääkaapille, ottaa sieltä Jaffan ja lähtiessään huoneesta sammuttaa valot.

4 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 3 tiedotustilaisuus, ja mainos kuvaa medioiden ja ihmisten innostuneita reaktioita löytöön ympäri maailman. Lopulta nörtti päätyy paavin autokyytiin juhlivalle stadionille. Tarinan viimeinen kohtaus on suurista I-LOVE- -juhlista New Yorkin kaduilta, jossa näemme päähenkilön juhlittuna sankarina lavalla. Ylhäältä tuleva valo (salamavalo) valaisee miehen kirkkaudellaan, ja tästä mainos leikkaa ristikuvalla (cross fade) -symboliin, joka sulautuu Sonera Plazan logoon. Mainoksen päättää Soneran logo ja www-osoite. Sen director s cut -versio on katseltavissa sivulla Mainoselokuvan kerrontatapa noudattelee realistista dokumenttia: sen sisäistä todellisuutta on dokumentoida dramatisoituna tapahtunutta löytöä ja maailman reaktioita. Kerronnan tyyli noudattaa paljolti Hollywood-estetiikkaa, ja kohostettua kerrontaa käytetään vain kahdessa muutaman sekunnin mittaisessa otoksessa. Tarinan tason tapahtuma-aika on nyt tai välitön lähitulevaisuus. Elokuvakerronnan taso on hyvin subjektiivinen. Vaikka median ja ihmisten reaktioita kuvattaessa päähenkilö ei ole kokijana, hän on kuvassa mukana: lehden lööpissä tai maailmanrauhan sopijaosapuolena. Genreksi voisi aiheen, kuvaustapaan ja yksityiskohtiin sisältyvien intertekstuaalisten viittausten, musiikinkäyttötavan ja docudrama -elementtiensä vuoksi määritellä science fiction - trillerin. 5 Näiden interdiskursiivisten piirteiden lisäksi mainoksessa on lukuisia kohdennettuja intertekstuaalisia kytkentöjä. Elokuvan alun pizzansyönti on vahva alluusio Jurassic Parkin pizzoja ahmivaan nörttiin, jolla myös on epätavallisen merkittävä tehtävä ja ympäristö. Toisaalta internetin keskipisteen löytymisen tapa ja tietokoneen ruudun astronomiaan viittaavat paikannuslukemat tuovat vahvasti mieleen elokuvan Ensimmäinen yhteys. Kun nörtti soittaa atk-laboratorionsa puhelimella, hänen profiilinsa ja olemuksensa ei poikkea paljoa Jeff Goldblumista elokuvassa Independence Day. Mihin nämä elokuvagenren konnotaatiot ja spesifit alluusiot perustuvat ja mikä on niiden legitimaatio? Entä mitä merkityksiä tähän sisältyy? Koska mainoselokuvassa on niin paljon sekä tyylillisiä kytkentöjä että sisällöllisiä viittauksia kohti yhtä tiettyä lajityyppiä, ei näitä intertekstuaalisia viittauksia voi pitää satunnaisina, vaan vastaanottaja kokee ne tieten tahtoen rakennetuiksi merkityksellistäviksi elementeiksi. Tämä kuuluu myös tv:n katselijan ja mediasisältöjä tuottavien tahojen esisopimuksiin: vastaanottaja olettaa näitä kytkentöjä löytyvän ja että nämä kytkennät on tarkoitettu asemoimaan ko. mediatekstiä. Näiden viittausten ja tyylien emotionaalinen tehtävänä on luoda katsojassa samaa kohottavaa ja jännittynyttä tunnelmaa, joka auttaa hahmottamaan esimerkiksi ensimmäisen ulkoavaruuden älyllisen viestin merkityksen elokuvassa First Contact. Tätä kautta viittaus yhdistää aiempien elokuvien herättämät emootiot käsillä olevaan mainokseen. Mainokset toimivat kulttuuristen trendien prismana. Elämme kulutuskulttuurin aikaa, jossa sosiaalinen identiteettimme ja erilaiset roolimme määrittyvät enemmän kulutuksen ja vapaa-ajan kuin työn - modernismin ajan kulmakiven - kautta. Elokuvakulttuuri, mainitut elokuvagenret ja kulutuskulttuuri kuuluvat osana samaan nykyajan postmoderniin henkeen, johon lukeutuu elimellisesti myös tieto- ja kommunikaatioteknologia. Näin 5 Genren tunnistus- ja luokitusprosessin taustalla olen käyttänyt mm. Baconin (2001, josta mm. docudraaman käsite) ja Hietalan (1993) teoksia.

5 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 4 diskurssin luonne pyrkii profiloimaan mainostettavaa IT-tekniikan tuotetta. Lisäksi mainoksen tyylikeinot ovat yksi yhteen postmodernismin perusluonteeksi kuvatun kaltaisia: pastissi, kuvien pinta, intertekstuaaliset viittaukset. Elokuvan äänimaailma tukee vahvasti näitä merkityskenttiä, enkä puutu sen lajityypillisiin piirteisiin tässä enempää. Sen sijaan on syytä panna merkille avainrepliikki, joka viittaa ensi silmäyksellä hyvinkin yllättävään merkityskenttään: soittaessaan löydöstään nörtti tokaisee: Se löyty! Avainkuvaksi puolestaan luen kohtauksen, jossa päähenkilö on paavin autossa vilkuttamassa yleisölle. Kohtauksen rytmi muuttuu olennaisesti, kun päähenkilö vastoin koko siihenastista tarinaa kääntyykin katsomaan suoraan kameraan - katsojaan. Päähenkilön pään kääntämistä on myös hiukan hidastettu. Tämä on selvästi kohostettua kerrontaa. 6 Koska alussa löytyy jotakin kosmiset mittasuhteet saavaa ja lopussa seistään paavin kyydissä, juontuu mieleen sama repliikki toisessa yhteydessä: SE LÖYTYY luki lapsuuteni ajan puhelintolppiin kiinnitetyissä uskonnollisissa julisteissa. Tässä yhteydessä on hyvä panna merkille, että tiedotustilaisuuteen noustaan Helsingin Suurkirkon portaita. Uskonnon, teknologian ja utopioiden yhteys on vahva niin tässä mainoksessa kuin kulttuurissamme yleensäkin. Tähän tematiikkaan ei ole syytä paneutua tässä esseessä. 2.2 Tarinan merkkejä Tarinan sankari: Internetin keskipisteen merkki Selvärajaisin merkki (Peircen representamen, lähellä Saussuren käsitettä signifiant) puheena olevassa mainoksessa on internetin keskipisteen symboli. Juuri sen päähenkilönörtti löytää tietokoneensa avulla. Merkin käyttö kertautuu tarinan tason viestimissä ja lopulta maailmanlaajuisen yleisön ottaessa merkin juhlinnan kohteeksi ja käyttöönsä mm. julisteissaan ja jopa lasten leluissa. Internetin keskipisteen merkkiväline koostuu punaisesta keskusympyrästä, johon yhdistyy säteittäisin viivoin kahdeksan pienempää punaista ympyrää. Liungmanin ideogrammaattisen jaottelun mukaan merkki kuuluu kategoriaan 48:6, ja se tunnetaan antiikin Kreikan maalauksesta. Sen alkuperäisestä funktiosta ei ole tietoa. Peirceläisittäin merkki - tai sen denotatiivinen merkitys - on reema, jonka objekti ja interpretantti jäävät määrittymättömiksi. 7 Pienimuotoinen kysely kollegoiden eli mainonnan ammattilaisten sekä opiskelutoverien eli mediakasvatuksen aikuisopiskelijoiden joukossa osoitti, että merkin denotaatiosta ei ollut käsitystä. Joitakin konnotaatioita se sen sijaan synnytti. Yhtäältä sitä luonnehdittiin mielleyhtymillä fysiikka, hich-tech, suunnittelu, arkkitehtuuri tai ylipäätänsä tekniikka, toisaalta sitä pidettiin viittauksena muinaisen Egyptin 6 Kohostetun kerronnan kuvallisista keinoista Chatman, 1978: Jaottelu perustuu Liungmanin kategorisointiin. Liungmanin kirjasta (1974) merkkiä ei löydy, mutta se on luokiteltu samaan merkkijaotteluun pohjaavalla saitilla (www.symbols.com/encyclopedia/48/486.html)

6 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 5 auringonjumalaan ja sen muotokielen todettiin olevan vanhanaikaista. Merkin kaksijakoisista tulkinnoista voi johtaa kaksi vastakkaista huomiota: merkillä voi olla denotaatioita jotka eivät yhdisty signifieen ( oikea merkitys jää tunnistamatta), ja merkillä voi olla konnotaatioita joiden luullaan olevan denotaatioita ( egyptiläisten Aton/Ra ). Toinen näkökulma internetin keskipisteen merkin tarkasteluun löytyy C.S. Peircen käsitteistöstä. Peircen ajattelussa merkki (representamen), objekti (dynamic/immediate object) ja interpretantti (interpretent) muodostavat kolmiyhteyden, jossa merkki on pikemminkin funktio positioiden välillä kuin entiteetti. (Veivo 1999, 42-46) Merkin ja objektin suhteeseen liittyvät Peircen ehkäpä tunnetuimmat käsitteet ikoninen, indeksinen ja symbolinen positio. Internetin keskipisteen merkin objektia - tai itse asiassa objekteja, sillä niitä on monta - voidaan hakea määrittämällä näiden suhdetta: 1. Merkki on ikoninen Peircen tarkoittamalla diagrammaattisella tavalla, sillä siinä voidaan pelkistetysti nähdä internet-palvelin (keskusympyrä), johon on yhteydessä joukko etäpäätteitä. Kyseessä siis voisi olla Sonera Plaza ja sen asiakkaat. Toisaalta mainoksen sanoma on internetin keskipiste, joten yksi tavoiteltu tulkinta lienee Sonera Plaza keskellä ja internetin muita solmukohtia ympärillä. 2. Merkillä ei ole selvää indeksiluonnetta, mutta koska kyseessä on dynaaminen objekti (olemassa itsenäisesti merkistä riippumatta) sitä voidaan pitää indeksaalisena shifterinä suhteessa Sonera Plazaan. Tämä näkökulma ei tosin anna mitään lisää tulkinnalle. 3. Symbolinen merkkisuhde osoittaa hyvin mainonnan toiminnan ja sen, kuinka dynaaminen ja elävä on merkin ja sen objektin luonne. Koska -merkillä ei ole olemassa tulkintakonventioita, mainoksen tehtävänä on luoda ne. Dynaaminen suhde luo merkille merkityksen kontekstiensa kautta. Merkin merkitys diskurssin osana Mainos rakenteistaa merkin paitsi perinteisessä strukturalistisessa hengessä kaikkiin muihin merkkeihin nähden, myös tekstin sisällä. Sillä on moniulotteinen välittäjätehtävä. Ensinnäkin se on aarre, jonka löytäminen tekee päähenkilöstämme eli samastumisen kohteestamme sankarin. Toiseksi se on läntisen kulttuurin huomion ja tapahtumien keskipiste, nykyajan linna jonka muurien suojissa on niin hallitsijat kuin alamaisten toritkin. Tämä tulkinta nousee siitä, että internetin keskipisteen merkki rinnastuu merkkiin NY mainoksen kyltissä: I Kyltti on näkyvissä juhlissa joita vietetään New Yorkin kaduilla. I -rakenne on lähtöisin juuri New Yorkin mainoksesta. Samanlainen havaintopsykologian hahmolakien mukainen yhdistäminen tapahtuu mainoksen lopussa, jossa internetin keskipisteen merkki muuttuu ristikuvalla Sonera Plazan merkiksi. En ota tässä vaiheessa kantaa siihen, kuinka

7 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 6 hyvin tämä yhdistäminen toimii, vaan tarkoitan että vastaanottaja kokee merkkien kuuluvan, tarkoitetun yhteen. on aluksi reema. Mainos kertoo pian, että se tarkoittaa internetin keskipistettä - merkki kehittyy ja siitä tulee Peircen jaottelussa dicent. Koska NY on tunnettu merkki kaupungille New York ja koska Sonera Plazan logo on käsitettävissä myytävän palvelun logoksi, on merkkien rakenteistamisella tarkoitus osoittaa mitkä interpretantit ovat valideja - mitä ominaisuuksia merkille kuuluu. New Yorkiin liittyy tietysti myriadeittain merkitysjoukkoja, mutta mainos pyrkii rajoittamaan niitä esittämällä New Yorkin rinnasteisena koko maailman paikkojen ja ihmisten juhlinnan ketjulle. Se on kuitenkin enemmän: sillä on päätepisteen asema, sillä mainoksen tarina päättyy tähän linkittyen seuraavan kuvan toteamukseen Internetin keskipiste on löytynyt ja -merkkiin. Merkki muuntuu peirceläisittäin argumentiksi. Sonera Plaza -logo NY denotaatio internetin keskipiste Soneran palvelutuote New York konnotaatio (vasta muovautumassa) mahdollinen käsitys Suomen suurimmasta ISP:stä (internet service provider) maailman juhliva keskipiste jolla on valta vahvistaa keskipisteen löytyminen vastaanottajan tulkinta (vasta muovautumassa) osin muovautumassa muovaamassa edellisiä Taulukko 1. Mainoksen merkkien denotaatiot ja konnotaatiot Mainoksessa keskeiset semioottiset rinnasteketjut ovat: internetin keskipisteen merkki - Sonera Plazan logo - NY ja internetin keskipisteen merkki - keskipisteen löytäjä - katsoja. Mainoksella pyritään saamaan aikaan konnotaatioiden ja niihin liittyvien ominaisuuksien (tässä erityisesti emotionaalisten) siirtyminen tutusta kohti uutta, taulukossa New Yorkista Sonera Plazan logoon ja toisaalta merkin ja logon välillä. Tarinan aktantti: nörtti johon minun pitäisi samastua Päähenkilö on informationalistisen ja postmodernin ajan airut ja sankari. Mainitsin, että mainos rakentaa tätä asemaa elokuvallisin keinoin: se yhdistää nykyajan sankarien karisman mainoksen päähenkilöön. Tämän lisäksi tarinan taso pursuaa viittauksia tieto- ja viestintäteknisen alan tapahtumiin ja tekijöihin. Päähenkilön habitus muistuttaa avonaisine kauluspaitoineen ja silmälaseineen Bill Gatesiä. Tiedotustilaisuus on kuin kopio Helsingin yliopistolla 1997 Porthanian luentosalissa pidetystä seminaarista, jossa Linus Torvalds oli esitelmöimässä. Viittaukset atk-alan suurnimiin ajavat samaa asiaa kuin elokuvaviittaukset: yhdistää nykyajan sankarien karisma mainoksen päähenkilöön. Mainoksen nörtti on pelkkä stereotypia vailla menneisyyttä ja tulevaisuutta, vailla henkilökohtaisia eleitä, tapoja tai puheenparsia, joten ainoa suunta transfer-vaikutukselle on yhdistää hahmo mainittuihin

8 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 7 elokuva- ja IT-alan sankareihin. 8 Katsojalle ei myöskään anneta muita samastumisen kohteita, sillä päähenkilö on ainoa kohtauksesta toiseen siirtyvä henkilö. Mainonnassa päähenkilöllä/presentterillä on kolme mahdollista asemaa: edustaa myytävää tuotetta tai valmistajaa, olla välittäjänä tuotteen ja kuluttajan välillä tai edustaa kuluttajaa. Tyypillisin tilanne sekä mainonnassa että elokuvassa on, että vastaanottaja (kuluttaja) samastuu päähenkilöön. Erityisesti päähenkilön asenne ja arvot on tavallisimmin pyritty muovaamaan vastaanottajien arvomaailman kaltaisiksi. Näin kuluttajan on tarkoitus päästä osalliseksi kolminaisuudesta SoneraPlaza - Gates/Torvalds - minä. Peircen käsitteistöä käyttäen (Veivo 1999) päähenkilö on merkki, jolla on suhde kolmeen objektiluokkaan: - ikoninen suhde: 1) hän edustaa itseään fiktiivisessä maailmassa, 2) hän edustaa kahta muuta samankaltaista ja osapuilleen saman näköistä henkilöä: Gatesiä ja Torvaldsia - indeksinen suhde (designaattori): hän edustaa IT-maailman keskeisiä toimijoita löytäjän ja kehittäjän juhlitussa roolissa - symbolinen suhde: hän on internetin keskipisteen eli Sonera Plazan löytäjä, samoin kuin uusi asiakas on Sonera Plazan löytäjä. Näin hän symboloi sekä suurta löytöretkeilijää että tavallista netin käyttäjää. 3. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Mainontaa on sanottu selvimmäksi osoitukseksi pinnallisesta kuvakulttuuristamme. Se mikä poikkeaa modernista ( moderni yhteiskunnallisena kautena) ja saa aikaan pinnallisuuden tunteen on, että tuottaja ei ohjaa merkityksenantoa enää yhtä jäykästi kuin ennen. Merkitysavaruudet ovat hyvin laajoja ja pinnalliset kuvafragmentit voivat tuottaa radikaalisti toisistaan poikkeavia mielleyhtymiä ja merkityksen kokemuksia. Jopa sanomastaan tarkka mainonta on ottanut tyylikeinokseen tämän pastissimaisuuden (Jamesonin, 1996, termiä käyttäen). Pinnallisinkin, fragmentaarisin ja aikaulottuvuuteen sitomaton tv-mainoskin on täynnä merkitysavaruuksia ja siihen myös luetaan sijoittuvaksi merkityksiä. Muutoin maksettu mainonta olisi absurditeetti. 9 8 Ks. esim. Bacon, 2001: Samastumisen kohdehahmo voi olla täysin stereotyyppinen, jolloin samastuminen tapahtuu enemmänkin tarinan tilanteiden kautta. Tässä yhteydessä voisi ajatella, että tavoitteena on samastuminen meihin hi-tech-suomalaisiin. 9 On oikeastaan aika modernistista (lue: naiivia) väittää, ettei postmoderni mediateksti sisältäisi / ettei siihen tarkoitettaisi / ettei siihen luettaisi merkityksiä. Näin yllättävää tekstiä on kuitenkin kirjoittanut myös Kellner 1995, Paradoksaalisesti Baudrillard löytää postmodernista viestinnästä enemmän merkityksiä kuin Kellner: Kyse ei siis ole siitä, etteikö viestinten aineistoon sisältyisi merkityksiä - päinvastoin se pursuaa niitä - vaan siitä, ettei noilla merkityksillä ole mieltä viestinten kuluttajille. Merkitykset luhistuvat viestimissä, koska yleisö suhtautuu niihin välinpitämättömästi, koska vastavuoroisuuden puute estää merkitysten rakentumisen. Tästä seuraa, että hypertodellisuus luhistaa sosiaalisen yhteyden massoiksi ja että massat eivät toimi eivätkä edes puhu vaan ovat vaiti. Lopputuloksena on täydellinen passivaatio. Pietilä 1997, 363.

9 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 8 Sonera Plazan mielikuvasta Stuart Hall huomauttaa, että mediatekstin synnyttämät konnotaatiot eivät ole keskenään yhdenvertaisia. Lähettäjä pyrkii saattamaan voimaan omat maailmaa ja merkittyjä koskevat luokituksensa, tekemään niistä hallitsevan merkityksen. (1992, 143) Näin on erityisesti mainonnassa, ja juuri tämä tekee mainonnasta niin haastavaa: pitää luoda hajetta ja pystyä silti merkityksellistämään uudella tavalla merkkien konnotaatioita. Toisin sanoen pitää pystyä havahduttamaan vastaanottaja ja osoittaa hänelle uusi lukutapa sekä vahvistaa annetun uuden lukutavan valta-asema. Mainosta analysoitaessa kaikki aiotut merkitykset ja aktivoinnit on siis aina peilattava mainoksen perimmäisen tarkoituksen kautta: ajaako se asiansa myynnin lisääjänä tai mielikuvan kohottajana. Internet ja web sen osana ovat merkittävä tekijä yhä verkostoituneemmassa, monikeskisemmässä ja moniarvoisemmassa (postmodernimmassa) maailmassa. Sonera Plazan mainos pyrkii viestimään päinvastaista: että internetillä on keskipiste ja että se on juuri Sonera Plaza. Mainos käyttää keinoinaan tyypillisiä postmoderniin kuuluvia keinoja: medioiden välisiä viittauksia, tarinan tason toimijoita joilla ei ole kytkentää todelliseen elämään, pastissia tyylikeinona jne. Tässä lyhyessä esseessä on jätetty pois yhteiskunnallisen muutoksen taustat eikä tässä paneuduta sosiokulttuurisiin käytäntöihin. Silti on syytä ottaa kantaa mediatekstin diskursiivisiin ristiriitoihin, jotka romuttavat mainoksen sanoman. Toisaalta mainos ratsastaa postmodernilla ja kuitenkin sen syväarvot ovat perinteistä perinteisimmät: valkoinen asiantuntijamies on koko maailman auktoriteetti ja virtuaalisessa verkkomaailmassakin on vain yksi auktoriteetti: internetin keskipiste Sonera Plaza. Postmodernit keinot ja positivistis-modernistinen sanoma eivät kohtaa. Mainos on epäuskottava: Sonera Plaza internetin keskipisteenä on toisaalta liian kaukaa haettu - onhan kyse maailman mittakaavassa varsin mitättömästä ISP:stä - ja toisaalta liian paljon Soneran tahtotilan (olla keskeinen tekijä internetissä) mukainen että se toimisi edes parodiana. Lisäksi tuotelupaus on väärä. Sonera Plazasta ei yritetä muodostaa internetin keskusta, vaan kotimainen portaali: Suomen yhteyksien keskipiste. Mainoksen symboliketjut ovat liian pitkiä ja monimutkaisia. Internetin keskipisteen merkki on mainoksessa vahva, mutta se ei toistu mainoskampanjan ulkopuolella. Se ei yhdisty tuotteeseen tai sen logoon. Sen sijaan merkkiväline - punainen keskuspallo ja säteittäiset pikkupallot - tuli huhtikuussa 2002 vastaan aivan muussa yhteydessä Osuuspankin mainoksessa. Mainosspotissa merkitykset ehtivät avautua katsojalle, mutta keinojen ja sanoman ristiriita sekä epäuskottava tuotelupaus jättää katsojan tyhjän päälle. Myös samastuminen päähenkilöön jää olemattomaksi. Näin internetin keskipisteen merkki tulee tunnetuksi mutta siihen ei yhdisty emootiot eikä oikein tuotekaan.

10 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 9 Viestintätilanteen yllättävä muutos Kohderyhmillä on merkitystä mainoksen sanoman rakentamisen ja sen hegemonian luomisen kannalta. Pääkohderyhmä lienee kaksi-kolmekymppiset miehet. Ensinnäkin tarinan tasolla on useita ratkaisuja, jotka viittaavat tähän. Päähenkilö eli samastumisen kohde on mies. Hänen habituksensa viittaa senioritutkijan asemaan - hän on IT-alalla, ja tehtävistä ja löydöstään päätellen arvostettu asiantuntija. Diskurssin tasolla genre ja intertekstuaaliset viittaukset kohdistuvat sellaisiin lajeihin ja toisiin elokuviin, jotka ovat erityisen suosittuja tässä kohderyhmässä. Jos kohderyhmänä ajatellaan suomalaisia mainostelevision katsojia yleensä, on median viimevuotisten puheenaiheiden kautta helppo hahmotella Sonera Plazan spotin teemoja. Senhetkisessä kulttuuri-ilmastossa mainoksen avainkäsitteitä vaikuttivat olevan mediajulkisuutta kerännyt Sonera, suomalaisuuden voittokulku tietoteknisessä maailmassa ja paneurooppalainen retoriikka. Kova tiede, valkoisen miehen hyvä teknobisnes ja voittokulku ilman likatahroja oli kaikkien ulottuvilla. Mainos ratsasti trendeillä. Syyskuun 11. muutti luonnollisesti asenteita ja yhteiskuntia ympäri maailman. Illuusio globaalista harmoniasta sortui yhdessä WTC:n tornien myötä. New Yorkin semiosiksen painotukset muuttuivat tyystin. Mainoksen evankeliumi länsimaisesta internetin keskipisteestä vahvoine uskonnollisine viritteineen oli täysin eri paria muuttuneen ympäristön kanssa. Keski-Aasian paimentolaiset ja New Yorkin asukkaat eivät mahtuneet enää samaan mainokseen. Mainoksen Director s Cut -versiossa vastakohtaisuus on vieläkin jyrkempi: Keski-Aasian paimentolainen (afgaani) osoittaa internetin keskipisteen merkkiä kivessä (uusi pyhä kivi) ja seuraavassa kohtauksessa paimentolaiset tanssivat riemuissaan. Taisto Lehikoinen (2001, 102) kirjoitti analyysissaan syyskuun yhdennentoista terroriiskun uutisoinnista: Viimeistään tämä katastrofi herätti näkemään globaalin median uskonnollisen luonteen ja tutkimaan sen uskonnollisia vaikutuksia. Kiinnostava tutkimuksen aihe on tämänkin mainoksen pohjateemana vaikuttava kysymys ihmisen kaipuusta täyttymykseen: mitä se on ja miten se ilmenee modernin projektissa, uskonnoissa, teknologioissa yhtä lailla kuin poliittisissa ja sosiaalisissa utopioissa. Illuusio modernin edistysprojektista saatettiin hautaan viimeistään pölyn laskeutuessa Manhattanilla. Kolumneissa ja kodeissa ihmiset olivat valmiita pysähtymään kysyäkseen mikä on kaiken tarkoitus: itsekäs voitontavoittelu vai tasapainoinen empatiaan perustuva yhteisö. Anti-islamismin keskellä nousi vahvoja ääniä kyseenalaistamaan syyllisyyden juuret. Ehkä länsimaissa oli tarvetta katsoa peiliinkin. Mainosta ei enää esitetty. Tuottaja Varesvuo viittasi mainoksen hyllytyksestä puhuessaan tähän nimenomaiseen päivään.

11 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 10 Suuntaviivoja tutkielman syventämiseksi Valitsin tämän mainoksen analysoinnin kohteeksi alunperin kolmesta syystä: - mainos konkretisoi toiveet, joita usein näkee liitettävän informationalismiin, ja se konkretisoi kouluesimerkin tavoin mitä tarkoitetaan postmodernin kulttuurin pinnallisuudella (hypertodellisuudella); - mainoksessa on paljaana näkyvissä teknologian, uskon ja utopian suhteet; - miksi mainos mahtavista elkeistään huolimatta epäonnistui mainoksena. Tarkasteltavaksi valittu mainos kuvaa osuvasti eräitä postmodernin kulttuurin ilmiöitä: Informationalismi ja verkostoyhteiskunta herättävät intohimoja McLuhanin maailmankylän toteutumisesta. Tähän liittyy vahvasti teknologian ja uskonnon yhteinen tavoite utopian saavuttamisesta.samaten tämän mainoksen kautta olisi valaisevaa peilata miten ilmenevät konsumerismi, hypertodellisuus tai valta mediassa.tähän sain hyviä ajatuksia lukemalla mm. Barthesia (1974), Baudrillardia (1996), Derridaa (1988), Kellneriä (1995), Jamesonia (1996), Lyotardia (1985) ja Pietilää (1997). Huolimatta Kellnerin teoksen monista sisäisistä ristiriitaisuuksista on siinä monia kirkkaita helmiä joista ammentaa näkökulmia. Esimerkiksi tästä olisi hyvä edetä: television and other forms of media culture play key roles in the structuring of contemporary identity and shaping thought and behavior. I have argued elsewhere that television today assumes some of the functions traditionally ascribed to myth and ritual (i.e. integrating individuals into the social order, celebrating dominant values, offering models of thought, behavior, and gender for imitation, and so on (mt., 237) Yhteiskuntatieteissä mainonta on nähty hirmuisena peikkona. Vastaan on sattunut monia tutkimuksia, joissa kerrotaan, että mainonta vaikuttaa meistä arveluttavalta (Blom 1998, 201). Näissä artikkeleissa on monia perustelemattomia väittämiä, jotka olisi syytä ampua alas tai ainakin tarjota niille kainalosauvat. Tässäkin olisi asiaa kirjan luvuksi asti. Kiinnostava sosiologispainotteinen viestintätutkimus aukeaa tarkasteltaessa yhteiskunnan rakenteiden ja ilmiöiden syvämuutoksia ja yksilön identiteetin uusia tarttumapintoja. Näitä on tullut pohdittua mm. Castellsin (1996), Kellnerin (1995) ja Lyonin (1999) kirjoitusten avulla. Samojen lähteiden kaikupohjaa olen käyttänyt miettiessäni utopistisia tavoitteita, joihin pyritään milloin uskonnon, tieteen tai teknologian lippujen alla. Perimmäinen tavoitteeni on tutkailla ilmiöitä joiden perustella jo McLuhanista alkaen on sanottu globalisoituvien kulttuuripiirien olevan muuttumassa maailmanlaajuiseksi kulttuuriorganismiksi, jossa kokonaisuus on olennaisesti enemmän kuin osatekijöidensä summa - jossa kokonaisuus on laadullisesti jotain muuta kuin sen rakennusosat. Tältä osin on paljolti jääty käytännöllisen filosofian tasolle, eikä käsityksen syventämiseen monikaan tutkija näytä halunneen tarttua. Itselläni olisi tähän halua, mutta oppaita retkelle on vaikea löytää. Toivottavasti vastikään löytämäni Zoharin & Marshallin teos The Quantum Society (1994) lunastaa suuret odotukset. (c) Esko Lius, 2002.

12 Sonera Plazan tv-mainoksen semiotiikkaa Lius 11 Kirjallisuus Bacon, Henry Audiovisuaalisen kerronnan teoria. Barthes, Roland S/Z : An Essay. The Noonday Press, New York Blom, Virpi Onko mainoksella merkitystä? Teoksessa Media-analyysi Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Baudrillard, Jean Lopun illuusio. Gaudeamus, Helsinki Castells, Manuel End of Millenium, vol.3. Blackwell, Oxford (UK) Chatman, Seymour Narrative Structure in Fiction and Film. Cornell University Press, Ithaca/London Derrida, Jacques Positioita. Gaudeamus, Helsinki Fairclough, Norman Miten media puhuu. Vastapaino, Tampere Fiske, John Television Culture. Routledge, London. Alk Hall, Stuart Kulttuurin ja politiikan murroksia. Vastapaino, Tampere Hietala, Veijo Kuvien todellisuus : johdatusta kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki Jameson, Fredric Postmodernism and Consumer Society. Teoksessa Movies and Mass Culture. Athlone Press, London. Artikkeli julkaistu alunperin teoksessa The Anti-Aesthetic Kellner, Douglas Media Culture. Routledge, NY, USA Lehikoinen, Taisto Uskontojen sota joka ei syttynytkään. Teoksessa Mediatesti : Syyskuun yhdestoista. Uskali, Tero (toim.). Mediainstituutti, Jyväskylän yliopisto; Jyväskylä Liungman, Carl C Symboler - västerländska ideogram : de icke ikoniska västerländska grafernas semiotik. Aldebaran Förlag AB Lyon, David Postmodernity : Second Edition. Open University Press, Buckingham Lyotard, Jean-François Tieto postmodernissa yhteiskunnassa. Vastapaino, Tampere McLuhan, Marshall Ihmisen uudet ulottuvuudet. WSOY Mustonen, Anu Mediapsykologia. WSOY, Helsinki Pietilä, Veikko Kertomuksia uutisista - uutisia kertomuksista. Tampereen yliopisto, Tampere Pietilä, Veikko Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Vastapaino, Tampere Rimmon-Kenan, Shlomith Narrative Fiction : Contemporary Poetics. Methuen, London/NY Saussure, Ferdinand de Nature of the linguistic sign. The Object of Study. - Teoksessa Modern Critisism and Theory : a Reader (ed. by David Lodge). Longman, London Veivo, Harri & Huttunen, Tomi Semiotiikka : merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Edita, Helsinki Zohar, Danah & Marshall, I The Quantum Society. Flamingo, London Muut lähteet Liungmanin ideogrammaattinen jaottelu internetissä. Haettu University of Wales: Media and Communication Studies. Käytetty useasti tammi-maaliskuussa Varesvuo, Ville. Elohopea-filmi Oy:n toimitusjohtaja. Tuotantoyhtiön töiden esittelyssä mainostoimisto Bates Finlandissa tammikuussa 2002 Veivo, Harri Johdatusta semiotiikkaan : kurssimoniste. Haettu netistä Viestinnän perusteet -luentosarja. Liina Eloaho. Avoin yliopisto / Helsingin yliopisto. Kevät 2002.

13 Sonera Plaza - internetin keskipiste : Director s Cut (93 sek.) & tv-esitysversio (60 sek.) / / esimerkkisivu otos kesto (s) speak ja tekstit kohtauksen kuvailu DC tv DC tv atk-huoneen hurinaa ja raksutuksia musiikki alkaa, mutta ei varsinaisesti musiikkia, vaan jännityselokuvan taustatehosteita luomassa nousevan jännityksen tunnelmaa gongi-tyyppinen ääni iskee samaan aikaan, kun ruudulle tulee symboli Puolilähikuva, sisä Nörtti työtietokoneensa ääressä. Ottaa pizzaa ja kääntyy takaisin koneensa ääreen. (pizzaa syövä nörtti Jurassic Parkissa) Koneen näytölle ilmaantuu aurinkokuntaa muistuttava kuvio, joka zoomautuu lähemmäs. 1. otos 3 sekuntia, loput vain 1 sek. Puolilähikuva zoomautuu erikoislähtikuvaan, sisä Ilme osoittaa hämmästystä ja pizzan syönty pysähtyy. Seuraava otos kuvaa monitoria, johon ilmestyy merkitsevä symboli. DC tv sama äänimaisema jatkuu Kuvakulma vaihtelee, enimmäkseen lähikuva, sisä Pizza lentää takaisin laatikkoon. Nörtti tekee merkintöjä paperille, kirjoittaa jotakin pariin otteeseen kannettavalle tietokoneelle DC tv DC tv DC tv sama äänimaisema jatkuu Puhelimeen: Se löyty! (otos 23) Musiikki alkaa. Matalien jousisoittimien ponnekas triumfi. Musiikissa kuitenkin intromainen odotuksen tunne. Toimittaja- ym. ihmisjoukon hälyä, kun nörtti nousee portaita suureen valkopylväiseen rakennukseen (Suurkirkko) 28: (toimittaja) Mitä te löysitte? 31-33: (tiedottaja) Lehdistötilaisuus pidetään myöhemmin. tavallinen perhe katsoo tapahtumaa tv:stä 34: (spiikkeri) Katseet ovat kohdistuneet Suomeen. kuva leikkaa em. perheen tv-ruutuun tv:ssä teksti SUORA & CH2 35: (spiikkeri) Koko maailma odottaa vastausta. Kuvakulma vaihtelee, enimmäkseen lähikuva, sisä Symboli näytetään vielä uudelleen näytöllä, muuten näytöllä analyysiohjelmien ikkunoita Nörtti tarttuu puhelimeen ja soittaa löydöstään. (Jeff Goldblume/ Independence Day) Sisällä autossa, matkalla, ulko, ilta Suuren rakennuksen portailla Mustalasisten ja -pukuisten miesten saattelemana nörtti viedään autolla toimittajajoukon luo, nousee portaita. Osa kuvista ikään kuin tv-lähetyksestä napattua. Tiedotustilaisuus alkamassa.kuvaus enimmäkseen käsivaralta. Olohuoneen vanhanaikaiset seinät, kulunut sohva jolla istuu isä+ 2poikaa+äiti+tyttö, sisä, tv:n kajo Perhe jännittynyt/jähmettynyt. Ainoa liike kun isä nojautuu eteenpäin. Leikki-formula lattialla vastaanottajien ja tv:n välissä.

Musta tuska: Film noirin vaikutus tietokonepelien Max Payne ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne - A Film Noir Love Story tyyliin ja sisältöön

Musta tuska: Film noirin vaikutus tietokonepelien Max Payne ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne - A Film Noir Love Story tyyliin ja sisältöön Musta tuska: Film noirin vaikutus tietokonepelien Max Payne ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne - A Film Noir Love Story tyyliin ja sisältöön Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Mediatiede Kevät 2006

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Anne Teräväinen. NUKKEKODISTA TYYLITALOON Tyypilliset sisustuskuvat ja kotireportaasien rakentuminen

TAMPEREEN YLIOPISTO. Anne Teräväinen. NUKKEKODISTA TYYLITALOON Tyypilliset sisustuskuvat ja kotireportaasien rakentuminen TAMPEREEN YLIOPISTO Anne Teräväinen NUKKEKODISTA TYYLITALOON Tyypilliset sisustuskuvat ja kotireportaasien rakentuminen Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto?

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Virpi Hämeen-Anttilan Suden vuosi 2000-luvun suomalaisena yliopistoromaanina Eija Fabritius kirjallisuuden pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Exciting moments Reval Hotels ja mainonnan merkitykset

Exciting moments Reval Hotels ja mainonnan merkitykset Exciting moments Reval Hotels ja mainonnan merkitykset Annukka Saarenmaa Helsingin yliopisto Itämerensuomalaiset kielet Viron kieli ja kulttuuri Pro gradu -tutkielma Kesä 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Heidi Hänninen LAKIMIESUUTISTEN LUKIJOIDEN JÄLJILLÄ. Yhteisön jäsen vai oman arvonsa tunteva lakimies?

TAMPEREEN YLIOPISTO. Heidi Hänninen LAKIMIESUUTISTEN LUKIJOIDEN JÄLJILLÄ. Yhteisön jäsen vai oman arvonsa tunteva lakimies? TAMPEREEN YLIOPISTO Heidi Hänninen LAKIMIESUUTISTEN LUKIJOIDEN JÄLJILLÄ Yhteisön jäsen vai oman arvonsa tunteva lakimies? Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2014 Viestinnän, median ja teatterin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Pia Rantanen. Rosa Liksomin kuvakirja Jepata Nasta pohjoisnavalla ekologista lukutaitoa kehittämässä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Pia Rantanen. Rosa Liksomin kuvakirja Jepata Nasta pohjoisnavalla ekologista lukutaitoa kehittämässä TAMPEREEN YLIOPISTO Pia Rantanen Rosa Liksomin kuvakirja Jepata Nasta pohjoisnavalla ekologista lukutaitoa kehittämässä Suomen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma Tampere 2012 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-,

Lisätiedot

Artikkelit Isän ikävä. Minäkerronnan ulottuvuuksia kuvakirjassa Tyttö ja naakkapuu ja elokuvassa Näkymätön Elina Mirja Kokko

Artikkelit Isän ikävä. Minäkerronnan ulottuvuuksia kuvakirjassa Tyttö ja naakkapuu ja elokuvassa Näkymätön Elina Mirja Kokko S I S Ä L T Ö 3 4 25 40 50 57 62 68 71 Pääkirjoitus Reunalla kaiken keskellä Mika Hallila ja Samuli Hägg Artikkelit Isän ikävä. Minäkerronnan ulottuvuuksia kuvakirjassa Tyttö ja naakkapuu ja elokuvassa

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

TALOUSELÄMÄ-LEHDEN 70- JA 80-LUVUILLA RAKENTAMAT LASKENTA-AMMATTILAISTEN STEREOTYPIAT laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin

TALOUSELÄMÄ-LEHDEN 70- JA 80-LUVUILLA RAKENTAMAT LASKENTA-AMMATTILAISTEN STEREOTYPIAT laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TALOUSELÄMÄ-LEHDEN 70- JA 80-LUVUILLA RAKENTAMAT LASKENTA-AMMATTILAISTEN STEREOTYPIAT laskentamiehistä tylsiin kirstunvartijoihin Yrityksen taloustiede,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän median ja teatterin yksikkö KORPELA HEIDI: Pro gradu -tutkielma, s. 71, liites.

TIIVISTELMÄ. TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän median ja teatterin yksikkö KORPELA HEIDI: Pro gradu -tutkielma, s. 71, liites. TAMPEREEN YLIOPISTO Heidi Korpela TELEVISIOMAINOSTEN KUVAT TODELLISUUDESTA Miten lajityyppi vaikuttaa todellisuuden representoimisen tapaan televisiomainoksessa? Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

OMA KOTI KULLAN KALLIS? Asunnon hallintamuodon merkitys kodin kokemisessa

OMA KOTI KULLAN KALLIS? Asunnon hallintamuodon merkitys kodin kokemisessa OMA KOTI KULLAN KALLIS? Asunnon hallintamuodon merkitys kodin kokemisessa Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro Gradututkielma Sini Haapasalmi Toukokuu 2007 70272 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi

Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi SIlja Nikula Paikan henki Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksitorstaina

Lisätiedot

MUSIIKKI TELEVISIOMAINOSTEN NAISREPRESENTAATIOIDEN MUOKKAAJANA. Saara Kuukka Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kesä 2012 Jyväskylän yliopisto

MUSIIKKI TELEVISIOMAINOSTEN NAISREPRESENTAATIOIDEN MUOKKAAJANA. Saara Kuukka Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kesä 2012 Jyväskylän yliopisto MUSIIKKI TELEVISIOMAINOSTEN NAISREPRESENTAATIOIDEN MUOKKAAJANA Saara Kuukka Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kesä 2012 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä Mediakulttuurin pro gradu-tutkielma Median, teatterin ja viestinnän yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA

IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Pro gradu -tutkielma, 81 s. Sosiologia Tammikuu 2006 Mari Äikäs

Lisätiedot

EN MALTA JÄTTÄÄ KERTOMATTA Metanarraatio kerronnan rakennusaineena Kalle Päätalon Iijoki-sarjassa

EN MALTA JÄTTÄÄ KERTOMATTA Metanarraatio kerronnan rakennusaineena Kalle Päätalon Iijoki-sarjassa EN MALTA JÄTTÄÄ KERTOMATTA Metanarraatio kerronnan rakennusaineena Kalle Päätalon Iijoki-sarjassa Mari Lahdelma Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Kirjallisuus

Lisätiedot

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina 2000-2012 Pro gradu-tutkielma Sosiologia Kevät 2013 2 Lapin

Lisätiedot

Täytyy kattoo, jos saa kattoo

Täytyy kattoo, jos saa kattoo Täytyy kattoo, jos saa kattoo Sosiaalipsykologisia näkökulmia varhaisnuorten televisiokokemuksiin Juha Kytömäki ISBN 951-45-8717-0 (PDF-versio) Helsingin yliopiston verkkojulkaisut Helsinki 1999 Sosiaalipsykologisia

Lisätiedot

Kansalaisen ja MEDIAn kohtaamisia. Helsingin kaupungin Opetusviraston mediakeskus

Kansalaisen ja MEDIAn kohtaamisia. Helsingin kaupungin Opetusviraston mediakeskus Kansalaisen ja MEDIAn kohtaamisia Helsingin kaupungin Opetusviraston mediakeskus Kansalaisen ja MEDIAn kohtaamisia Toimittajat: Olli Hakala, Aija Seppänen ja Anne Seppänen Copyright: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa

Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa Salla-Maaria Laaksonen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestinnän laitos Sisällys 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Idols-kilpailijoiden julkisuuskuvan rakentuminen musiikkivideossa vuosina 2003-2008

Idols-kilpailijoiden julkisuuskuvan rakentuminen musiikkivideossa vuosina 2003-2008 Idols-kilpailijoiden julkisuuskuvan rakentuminen musiikkivideossa vuosina 2003-2008 Enni Murtomäki Lapin Yliopisto Taiteiden Tiedekunta Pro Gradu 8.3.2012 Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi Pääsisipä sen pääkopan sisään Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi ja Olli Saarelan elokuva-adaptaatiossa Suden vuosi Henna Rytkönen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Koiran ja ihmisen suhteen representaatio Helsingin Sanomissa

Koiran ja ihmisen suhteen representaatio Helsingin Sanomissa Koiran ja ihmisen suhteen representaatio Helsingin Sanomissa Satu Siitonen Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Mediakasvatus Kevät 2013 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi: Koiran ja

Lisätiedot

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa.

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Anna Nikkilä Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Kuvataidekasvatus 2015 Lapin Yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

AUTO, LUONNOLLISESTI

AUTO, LUONNOLLISESTI TAMPEREEN YLIOPISTO Elina Reineck AUTO, LUONNOLLISESTI Luonto, uhka ja ympäristönsuojelu vihreässä automainoksessa Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Lokakuu 2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Tiedotusopin laitos

Lisätiedot

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Tiia Lipsanen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Tiia Lipsanen. Cd-rom

Lisätiedot

Yhtä mieltä ollaan siitä, että se syntyy henkilökohtaisen kokemisen kautta. Mikä tahansa tila muuttuu paikaksi,

Yhtä mieltä ollaan siitä, että se syntyy henkilökohtaisen kokemisen kautta. Mikä tahansa tila muuttuu paikaksi, Lektio Matkan kokemus veistyy esiin Silja Nikula On huhtikuun neljäs päivä vuonna 2008, kello on 12 minuuttia yli 10. Lentokone laskeutuu Prahaan. Pääsen tullin läpi ja ulos asemarakennuksesta. Raahaan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos

VAASAN YLIOPISTO. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos VAASAN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Viestintätieteiden laitos Markku Honkola Metaforat ja värittävät ilmaisut historiatieteellisessä tekstissä Tarkastelussa Taina Ukkosen väitöskirjan retoriset keinot

Lisätiedot