Suomen Farmasialiiton kannanotto Lääkekorvausjärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Farmasialiiton kannanotto 13.6.2012. Lääkekorvausjärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen"

Transkriptio

1 Suomen Farmasialiiton kannanotto Lääkekorvausjärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen Suomen Farmasialiitto pitää lääkekorvausjärjestelmän uudistamista tarpeellisena ja kiireellisenä työnä. Kehittämistyö tulee tehdä kokonaisvaltaisesti ja siten, että uudistettu lääkekorvausjärjestelmä toimii kansalaisten vakuutuksena, erityisesti paljon lääkkeitä käyttävien tarkoituksenmukaisen hoidon mahdollistajana. Lääkekorvausjärjestelmätyöryhmän työstä Lääkekorvausjärjestelmää tulee uudistaa merkittävästi ja hakea aidosti rakenteellisia uudistuksia. Tavoitteena tulee olla yksinkertainen, selkeä ja paljon lääkkeitä käyttäviä tukeva järjestelmä. Työryhmä on esittänyt säästötoimenpiteet, joilla saavutetaan hallitusohjelman vaatima 113 miljoonan euron säästötavoite. Työryhmän jatkotyössä tulee kuitenkin huomioida järjestelmän rakenteellisen uudistuksen tuomat säästöt ja muuttaa tarvittaessa jo annettua työryhmän esitystä säästötoimenpiteistä. Työryhmän toimeksiannossa vaaditaan, että mahdolliset järjestelmän rakenteelliset muutokset tulisi olla kustannusneutraaleja kaikille (toimijoille, valtiolle ja potilaalle). Rakenteelliset muutokset eivät kuitenkaan synny ilman kustannuksia ja uusia työkaluja lääkehoitojen rationalisointiin ei saada ada käyttöön ilman alkupanoksia. Farmasialiiton mielestä olisi syytä harkita public private partnership -hengessä yksityisen sektorin panoksien hyödyntämistä esimerkiksi tutkimustyössä täydentämässä ä Kelan panosta. Näin lääkekorvausjärjestelmän kokonaisvaltainen ainen kehittäminen olisi yhteistyöllisempää, läpinäkyvämpää ja toimijat pystyisivät sitoutumaan siihen paremmin. Lääkkeiden korvausjärjestelmä ei saa johtaa epärationaaliseen resurssien käyttöön. Terveydenhuollon rajalliset resurssit tulee suunnata mahdollisimman tuottaviin sijoituksiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lääkehoitojen jotka ovat korvattavia, tulee lisätä terveyttä ja niiden tulee olla tarkoituksenmukaisia. Lääkäreiden työpanos ei riitä kaikkien paljon lääkkeitä käyttävien lääkehoidon ongelmien ratkomiseen. Olisi syytä ottaa käyttöön systemaattisesti erikoiskoulutetun farmasian alan ammattilaisen tekemä lääkehoidon kokonaisarviointi, jotta vältyttäisiin epätarkoituksenmukaisilta lääkekustannuksilta sekä potilaalle, että yhteiskunnalle.

2 Lääkehoidon kokonaisarvioinnin laajempaa käyttöä tukisi palvelun Kela-korvattavuus (vrt. suuhygienistin palvelut). Alan toimijat eivät suostu lisäsäästöihin työryhmän jatkotyössä. Mikäli tällaista lääkekorvausmenojen osalta esitettäisiin, on suuri riski kohdata epäsuotuisia vaikutuksia, kuten työpaikkojen menetys eri vaiheissa toimitusketjua sekä tuotepuutokset Suomen markkinoilla. Jotta lääkekorvausmenoja ja järjestelmän rakenteellista kehittämistä pohtiva työryhmä saisi työnsä valmiiksi, on työskentelylle syytä asettaa selkeä tavoite ja vastata seuraaviin oleellisiin kysymyksiin työn jatkon kannalta: - Ollaanko valmiita a hyväksymään, että rakenteelliset muutokset korvausjärjestelmässä vaativat alkupanoksia ja ollaanko nämä valmiita kompensoimaan alan toimijoille? - Ollaanko valmiita a kehittämään tietojärjestelmiä apteekeissa, Kelassa ja muissa potilastietojärjestelmiä ä ylläpitävissä organisaatioissa, jotta korvausjärjestelmää voidaan aidosti rakenteellisesti kehittää? - Voisiko järjestelmän rakenteellisessa kehittämisessä hyödyntää public private partnership mahdollisuuksia? Tavoitteet Ensisijaisena tavoitteena korvausjärjestelmän rakenteellisessa uudistuksessa tulisi olla niin kutsutun Ruotsin mallin käyttöönotto Suomessa. Ellei tätä pystystä saavuttamaan, on syytä esittää sellaisia rakenteellisia uudistuksia, joiden kautta Ruotsin malli olisi saavutettavissa vaiheittain. Ruotsin mallin etuja ovat: 1) ei sairauksien ja potilaiden arvottamista yhdenvertaisuus, 2) hallinnollinen yksinkertaisuus. Mallissa on toki myös haasteita. Ruotsissa vuotuiset lääkekorvausmenot ovat korkeammat, kuin Suomessa. Mallia rakennettaessa tulisikin in säätää portaittaiset korvausprosentit sellaisiksi, jotka suomalaiset veronmaksajat pienempänä kansana pystyvät ottamaan vastuulleen. Lisäksi on selvää, että malliin tarvitaan yhteistyöllisiä ja läpinäkyviä ohjausmekanismeja, joilla voidaan hallita korvausmenoja. Tämän hetkinen lääkekorvausjärjestelmä tuntuu olevan keskeinen Suomessa maksettavien sv- lääkekorvausmenojen hallintaväline, mikä ei ole lääkekorvausjärjestelmän ensisijainen tehtävä.

3 Järjestelmän tulee toimia ensisijaisesti vakuutuksena lääkkeitä ä käyttäville ja mahdollistaa tarkoituksenmukaiset hoidot kaikille niitä tarvitseville. Ruotsin malliin perustuvaan lääkekorvausjärjestelmän oheen tulee siis rakentaa ohjausmekanismit kulujen hallintaan. Lääkekorvausmenoja voitaisiin hallita muun muassa kansalliseen reseptikeskukseen kertyvän tiedon systemaattisella ja automaattisella analysoinnilla. Reseptikeskuksen aineistosta tulisi yksittäisen henkilön kohdalta pystyä tunnistamaan yli- ja alilääkitystä sekä tarpeettomia lääkehoitoja muun muassa kattokorvaushakemusten indikaatioanalyysillä, jossa pyritään löytämään sairauden diagnoosiin liittyvä selite korkeille lääkekuluille. Rationaalista lääkkeiden määräämistä ja käyttöä tulee lisäksi tukea kaikilla olemassa olevilla toimintamalleilla (STM liite työryhmän kokouksessa ). Lääkehoidon kokonaisarviointi tulee ottaa käyttöön yhdenvertaisesti koko maassa sekä tukea koneellisen annosjakelun käyttöä erityisesti paljon lääkkeitä käyttävien tai muutoin haastavan lääkehoidon omaavien henkilöiden kohdalla. Myös Ruotsin mallissa viranomaisella on mahdollisuus vaikuttaa käytössä oleviin hoitoihin säätelemällä tuotteiden korvausjärjestelmän piiriin pääsyä. Markkinoilla on joukko lääkkeitä, joilla ei ole korvattavuutta ja näin tulisi kustannusten hallitsemiseksi iseksi olla myös jatkossa. Myös korvausjärjestelmään kuuluvia lääkeaineryhmiä on syytä kriittisesti arvioida ja tarvittaessa rajoittaa korvattavuutta ellei hoidollista perustetta korvaukselle ole tai korvausoikeuden väärinkäyttö on ilmiselvää. Ruotsin malliin perustuvassa korvausjärjestelmän rakentamisessa on huomioitava vähävaraisten lääkekulujen kompensoiminen omavastuuosuuksien osalta. Mikäli korvausjärjestelmään kuuluu esimerkiksi 50 euron vuotuinen omavastuuosuus, jonka alittavalta osalta ei makseta korvausta lääkemenoista lainkaan, voi tämä olla haasteellinen rahasumma erityisesti perheissä, joissa on useita paljon lääkkeitä käyttäviä henkilöitä. Lisäksi tässä on huomioitava muut terveydenhuollon kattosummat, joiden alkuomavastuut sairastavien henkilöiden on maksettava ennen täyden korvausoikeuden saavuttamista. Järjestelmän kehitysvaiheessa onkin analysoitava paljon lääkkeitä käyttävien erityispiirteet. Farmasialiitto ehdottaa, että lääkekorvausjärjestelmän uudistamisessa toteutetaan Lääkepolitiikka asiakirjan toimenpiteitä, ja että lääkkeitä tarvitsevien kansalaisten maksurasituksen kohtuullisuus turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisellä maksukatolla. Ruotsin mallin käyttöönoton vaikutusten arviointia on syytä jatkaa työryhmässä ja lisäksi on kehitettävä esityksiä kustannusten jakaantumisesta valtion ja potilaan kesken.

4 Vakuutusjärjestelmänä Ruotsin malli on saatavissa kustannusneutraaliksi, mikäli laskelmat halutaan näin laatia. Näissä mallinnuksissa on otettava huomioon korvattavuuden poikkeukset, jotka väistämättä tulisi ottaa mallissa käyttöön (harvinaiset ja kalliit lääkkeet). Mikäli Ruotsin mallia ei pystytä sellaisenaan siirtämään suomalaiseen lääkkeiden sairasvakuutusjärjestelmään tulisi rakenteellisessa kehityksessä edetä kuitenkin Ruotsin mallin kehittymistä tukevien askelin. Työryhmän tulisi esittää vähintään seuraavia muutoksia nykyiseen lääkekorvausjärjestelmään: 1) Lääkekustannuksiin alkuomavastuu (esim. 50 euroa kaikille vakuutetuille) 2) Korvausportaita vain kaksi: peruskorvaus ja erityiskorvaus 100 % 3) Korvausportaiden yhdistämisen ja alkuomavastuun tuomat säästöt tulee ohjata kattokorvaussumman alentamiseen 4) Kaikki eri terveydenhuollon kattokorvaussummat tulee yhdistää 5) Potilaskohtaisen korvaussumman kohotessa yli määritellyn kynnysarvon, tulee lääkehoidosta vastaavien tahojen arvioida lääkityskokonaisuus ja puuttua potilaskohtaisesta hoitosuunnitelmasta poikkeavaan lääkkeiden käyttöön. 6) Lääkehoidon kokonaisarviointi tulee liittää työkaluksi kattokorvaussumman umman saavuttaneiden henkilöiden lääkityksen karsimiseksi, mikäli korvaussumman täyttymiseen ei löydy selkeää diagnostista ja hoidollista perustetta. Lääkehoitojen kokonaisarviointien mahdollistamiseksi tulee apteekkisektorilla olla käyttöoikeudet Kantaan sekä pääsy tarvittavilta osin potilastietojärjestelmiin. 7) Koneellisen annosjakelun käyttöä tulee tukea paljon lääkkeitä käyttävien ja haastavan lääkehoidon omaavien henkilöiden kohdalla, jotta tarpeettomilta ja lääkejätteeksi joutuvilta lääkeostoilta vältyttäisiin. Korvausperuste koneelliselle annosjakelulle tulisi kirjata kuten valmisteilla olevassa vanhuspalvelulaissa on kirjattu oikeudet suhteessa toimintakykyyn. Lisäksi jossain määrin vakiintuneena lääkekorvausmenoja hillitsevänä työkaluna käytetyn tukkuhintojen leikkaamisen rinnalle tulee kehittää ennustettavampia mekanismeja. Yksi tällainen malli olisi korvausperusteisen lääkkeiden myynnin mukaan laskettava palautussumma, jonka kukin lääketoimitusketjun toimija palauttaa valtiolle. Tässä on kuitenkin otettava huomioon apteekkimaksu, jonka yksityiset apteekit jo tilittävät lääkemyynnin mukaan valtiolle.

5 Rokotteet ja muiden sairauksien ennaltaehkäisyyn käytettävien valmisteiden korvaaminen Rokotteiden käyttö Suomessa on perustunut kansalliseen rokoteohjelmaan. ohjelmaan. Ohjelman rahoitus ja sen kehittäminen tulee turvata. Rokotusohjelma mahdollistaa rokotteet koko väestölle ja turvaa näin myös kattavan suojan, jota rokotteilla haetaan. Uusia rokotteita tulee hyväksyä sairasvakuutuksen korvattavaksi näyttöön perustuen täydentämään kansallisen rokoteohjelman väestölle antamaa suojaa (esim. papillooma). Sairauksien ennaltaehkäisyyn käytettävistä lääkkeistä esimerkiksi tupakoinnin vieroitukseen käytettävät valmisteet tulisi lisätä sairasvakuutuksen piiriin, mikäli näistä löytyy selkeää näyttöä kustannusvaikuttavuudesta. Valmisteiden lisääminen korvausjärjestelmään tukee myös kansallista viestiä tupakoinnin vähentämisestä. Heidi Silvennoinen Puheenjohtaja Suomen Farmasialiitto Eija Orpana Toiminnanjohtaja Suomen Farmasialiitto

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot