Kuinka hallita rapuistutuksia kysytään istuttajilta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka hallita rapuistutuksia kysytään istuttajilta"

Transkriptio

1 Kuinka hallita rapuistutuksia kysytään istuttajilta Liisa Tapanen, Riitta Savolainen, Esa Konttinen, Markku Pursiainen, Joonas Rajala ja Jaakko Mattila Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2013

2 Maa- ja metsätalousministeriö on tukenut hanketta kalatalouden edistämismäärärahoista Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Helsinki 2013 ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Verkkojulkaisu) RKTL 2013

3 Kuvailulehti Tekijät Liisa Tapanen, Riitta Savolainen, Esa Konttinen, Markku Pursiainen, Joonas Rajala ja Jaakko Mattila Nimeke Vuosi Sivumäärä ISBN ISSN ISSN (PDF) Yksikkö/tutkimusohjelma Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut/raputalousohjelma Hyväksynyt Riitta Rahkonen, yksikönjohtaja Tiivistelmä Suomen raputaloutta ohjaa Kalataloushallinnon Rapustrategia. Strategiassa Suomi on jaettu joki- ja täplärapualueisiin ja siinä on ilmaistu mm. halu säilyttää alkuperäinen jokirapu sekä kehittää maan raputaloutta. Teemahaastattelun avulla hankkeessa selvitettiin, miten kala- ja raputalouden toimijat ja asianosaiset ovat kokeneet rapustrategian Etelä-Savossa, joki- ja täplärapualueiden rajaseudulla. Samalla haluttiin tietoja heidän odotuksistaan, kokemuksistaan raputaloudesta sekä omasta roolistaan strategian toteuttajina. Tavoitteena oli mm. tuottaa taustatietoa uuden kansallisen rapustrategian valmistelun tarpeisiin. Tulosten mukaan strategian tavoitteiden toteutumista voidaan tuntuvasti parantaa mm. tehostamalla eri tahojen välistä vuorovaikutusta, tiedottamista ja tavoitteiden toteutumisen valvontaa. Tavoitteisiin pääsy edellyttää kaikkien rapuvesillä toimivien yhteistyötä, vastuuntuntoa ja sitoutumista. Hanke toteutettiin Etelä-Savon maakunnassa. Teemahaastattelun 17 haastateltavaa edustivat virkamies- ja ohjaustasoa sekä ns. ruohonjuuritasoa. Ruohonjuuritasoon kuului vesialueiden omistajia eli osakaskuntien jäseniä, aktiiviravustajia, vapaa-ajan kalastajia sekä ammattikalastajia. Erityisen ongelmallisiksi haastateltavat kokivat vuorovaikutuksen ja tiedonkulun puutteet sekä ylhäältä alaspäin suuntautuvan päätöksenteon. Rapustrategia oli jäänyt ravustajille tuntemattomaksi, minkä uskottiin osittain johtuvan resurssien puutteesta sekä keskeisten uutisaiheiden läpisaannin vaikeudesta tiedotusvälineissä. Tiedotuksen tärkeimmiksi kohderyhmiksi nostettiin osakaskunnat ja ravustajat, mutta luvattomista istutuksista epäiltyä suurta yleisöä sellaiseksi ei mielletty. Vesienomistajat haluavat mukaan päätöksentekoon. Aiempi aktiivinen ravunpyynti on maakunnassa hiipunut rapuruton ja rapujen vähenemisen myötä. Perinteisesti rapu on mielletty myyntituotteeksi, mistä johtunee mm. alueen rapujuhlaperinteen vähäisyys. Odotuksia rapua kohtaan silti on. Haastateltavat mm. ideoivat keinoja rapuun liittyvän yritystoiminnan ja juhlakulttuurin tukemiseksi. Useimmat haastateltavat pitivät jokiravun suojelemista ensiarvoisen tärkeänä ja osin tästä syystä toivoivat lisäpanostuksia mm. tutkimustyöhön. Täpläravun uskottiin tulleen jäädäkseen, mikä ilahdutti lajin puoltajia. Uudelta rapustrategialta odotetaan suojelumääräyksiä alueen vesille, jotta ne pysyisivät ravuille elinkelpoisina. Jotkut haastateltavista epäilivät strategioiden ohjauskykyä kokonaisuudessaan. Asiasanat rapustrategia, jokirapu ja täplärapu, Etelä-Savon raputalous, rapukulttuuri, raputiedotus, osallistuminen Julkaisun verkko-osoite Yhteydenotot Riitta Savolainen, Liisa Tapanen, Muita tietoja Hanketta on tukenut maa- ja metsätalousministeriö kalatalouden edistämisvaroista hankkeelle myöntämällään rahoituksella.

4 Sisällys Kuvailulehti 3 1. Johdanto 7 2. Etelä-Savon kala- ja raputalouden toimintaympäristö Etelä-Savo ja sen vesistöt Alkuperäiset rapukannat ja rapujen kotiutusistutukset Rapurutto ja rapukuolemat Etelä-Savon täplärapuesiintymät Ravustuksen luonne Etelä-Savossa Hankkeen tausta Tarkoitus Tavoitteet Tutkimuksen kuusi teemaa Tutkimusmenetelmät ja -aineisto Näkymiä ihmisten arkikokemukseen Runsas, haasteellinen ja mielenkiintoinen aineisto Haastateltavien valinta Teemahaastattelun toteutus Teemahaastattelun tulokset Varhaisempi ravun esiintymis- ja ravustushistoria Johdanto Ravunkäyttökulttuuri Lapsena opittu säilyy läpi elämän Niitä pärekorilla kannettiin sieltä Jännittävä seikkailu poiki taskurahat Vanha rapuperinne on katkennut Toisen sortin ihmisten juhla Oikea rapumies ei syö rapua Viljelijän sitova työ esti rapukulttuurin laajenemisen Maallemuuttajat tuovat uusia tapoja Juhlia naapurusten kesken Rapusaaliit ja -kauppa Raputileistä vaietaan Hihamenetelmä hyväksytään kaikessa hiljaisuudessa Rapustrategia ja sen tunnettuus Johdanto Jokirapu on mieluinen suojelukohde 29

5 Enemmistö haastatelluista puoltaa linjausta Tekeekö aika tietä täpläravulle? Paljonko on kaikki? Täplärapu on tullut jäädäkseen Täpläravun puoltajat: hölmö ja mahdoton linjaus Strategia vai tragedia? Tuntematon rapustrategia Vuorovaikutus ja hallinnon julkisuus jäivät toteutumatta Epärealistisia näkemyksiä Ongelmana harvojen valta? Usko viranomaisiin horjuu Jos ei muuta niin keksitään projekti Se juna vaan puksuttaa eteenpäin Rapustrategiasta tiedottaminen Johdanto Strategian neljä tärkeintä tavoitetta Ongelmana tiedotus, ajanpuute ja sitoutumattomuus Ravustajat haluavat enemmän tiedotteita ja vierailuja Tiedottamisen kohdeyleisöistä tärkeimpiä osakaskunnat ja kalastusalue Mediaviestinnän kohteeksi ei mielletty suurta yleisöä Yhteenvetoa tiedotuksen teemahaastattelusta ja lomakekyselystä Ne on epäonnistunu siinä tiedotuksessa Tarvitaan suunnitelmallisuutta sattumanvaraisuuden tilalle Vastakkaisia näkemyksiä suhteiden toimivuudesta Netti on nykyaikaa ravustajienkin mielestä Suuri yleisö Rapupiirien ulkopuolinen kansa unohtui Tiedotusvastuun uusjako ja lisäresurssit Tiedotusvälineiltä odotetaan kiinnostavampia ja syvällisempiä juttuja Toimittajat tekivät täpläravusta tähden Rapurutto, jokirapu / täplärapu Johdanto Rapurutosta monenlaisia uskomuksia Ruton lisäksi luonnossa tapahtunut muutoksia Ongelmana luvattomat istutukset Odotukset Johdanto Varovaisen toiveikkaat tulevaisuudennäkymät 64

6 Ravusta mökkiyrittäjän kesäkauden jatkaja Oheistoimintaa, jalostamista ja bisnesosaamista Rapuistutukset tuottavat pitkällä viiveellä Hyvät saaliit odotuttavat jopa parikymmentä vuotta Uusia kantoja suojellaan päättäväisesti Istukkaiden alkuperä ei puhuta ravustajia Julkinen rapuistutusten rahoitustuki Miten alueen ravustusasiat on järjestetty ja kuinka ne tulisi järjestää? Johdanto Luonnonsuojelu nostattaa monenlaisia tunteita Jokirapu norpan rinnalle Vois satsata välillä rapuunkin Rahat uudistuksiin kalastuskorttivaroista Rahan turvottamat osakaskunnat Osakaskunnat muutosten edessä On aika avata ovet ravustukselle Varajärvi ruton varalta Odotukset uutta rapustrategiaa kohtaan Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 79 Kiitokset 82 Viitteet 82 Liitteet

7 1. Johdanto Suomen raputalouden kehityksessä erottuu kaksi vaihetta, kukoistuskausi ja rapuruttoaika, kaksi rapulajia, jokirapu (Astacus astacus) ja täplärapu (Pacifastacus leniusculus) sekä kaksi rapuruttotyyppiä, jokiravun- (As) ja täpläravun (Ps1) ruttotyypit. Suomen raputaloutta ohjaa Kalataloushallinnon Rapustrategia vuodelta Siinä maa on jaettu joki- ja täplärapualueiksi sekä ilmaistu tahtotila alkuperäisen jokiravun säilyttämisestä ja raputalouden kehittämisestä. Hallinnon ohjauskeinot ovat olleet tuloksekkaita. Ruton hävittämiä jokirapukantoja on palautettu ja rapusaalis on täpläravun runsastumisen myötä kasvanut. Kalataloushallinto on noudattanut strategiaa hyvin, eikä täplärapujen istutuslupia ole myönnetty täplärapualueen ulkopuolelle. Rapustrategia ei ole kuitenkaan kaikilta osin toiminut. Vesialueiden omistajat ja paikalliset asukkaat sekä kesämökkiläiset ovat edelleen kalastuslaista ja rapustrategiasta huolimatta siirtäneet täplärapuja omiin lähivesiinsä tai rannoilleen. Koska täplärapu näyttää edelleen jatkavan levittäytymistään ihmisten avustuksella, on syytä kysyä, tulisiko kalatalousalan toimijoiden ohella kuulla ja analysoida tutkimuksellisin keinoin myös vedenomistajien, ranta- ja kesäasukkaiden ym. kansalaisten käsityksiä ja mielikuvia strategiaan liittyvistä näkökohdista. Mitkä ovat motiivit toimia säädösten ja ohjeiden vastaisesti? Eikö eri rapulajeja tunneta? Vai onko kysymys turhautumisesta jokirapukantojen hoidon tuloksettomuuteen, täplärapuun liittyvistä epärealistisista odotuksista, tietämättömyydestä vieraslajeihin liittyvistä riskeistä vai pelkästä kokeilunhalusta? Miten päästäisiin parempaan lopputulokseen? Näihin kysymyksiin ryhdyttiin etsimään vastauksia uudella tavalla. Nähtiin, että kala- ja raputaloudellisen sekä luonnontieteellisen tiedon lisäksi tarvitaan ihmisten omaan päätöksentekoon liittyvää analyysiä. Sitä voidaan parhaiten tuottaa yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen menetelmillä. Menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Alkuaan suunniteltua tutkimusasetelmaa, missä olisi ollut kolme raputaloudellisesti selvästi erilaista aluetta, täplärapusuomi (Häme), rajaseutu (Etelä- Savo) ja puhdas jokirapualue (Etelä-Lappi), ei voitu resurssipuutteen vuoksi toteuttaa. Kohdealueeksi valittiinkin yksin Etelä-Savo, joka on Kalataloushallinnon Rapustrategian joki- ja täplärapualueiden ns. rajaseutua. Etelä-Savon arvioitiin kuvastavan kohtuullisesti sekä täplärapu- että jokirapualueilla vallitsevia mielipiteitä, näkemyksiä ja odotuksia. Teemahaastattelun tuloksia hyödynnettiin uuden strategian valmistelussa. Nykyinen Kalataloushallinnon Rapustrategia hyväksyttiin yli 10 vuotta sitten. Maa- ja metsätalousministeriön nimeämä työryhmä aloitti uuden strategian valmistelun vuonna 2011 ja työryhmän muistio kansalliseksi rapustrategiaksi valmistui vuoden 2012 lopussa. Hanke toteutettiin Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksessa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Laajan teemahaastatteluosuuden toteutti ja raportoi HTM, toimittaja Liisa Tapanen. Hanketta tuki maa- ja metsätalousministeriö kalatalouden edistämisvaroista hankkeelle myöntämällään rahoituksella. 7

8 2. Etelä-Savon kala- ja raputalouden toimintaympäristö 2.1. Etelä-Savo ja sen vesistöt Etelä-Savo ulottuu Mäntyharjun ja Ristiinan kunnista etelässä Pieksämäelle ja Heinävedelle Pohjoisessa ja Pertunmaan ja Kangasniemen kunnista lännessä Savonrannalle (vuodesta 2009 osa Savonlinnan kaupunkia) ja Punkaharjun kuntaan idässä. Järvien osuus Etelä-Savon pinta-alasta on poikkeuksellisen suuri, lähes neljännes, ja niiden vedenlaatu pääosin erinomainen tai hyvä. Saimaan osa-altaat muodostavat lähes 80 % ja Mäntyharjun reitin suuret järvet valtaosan muusta järvialasta. Saimaan suuria järvialtaita ovat mm. Haukivesi, Pihlajavesi, Lietvesi, Luonteri, Yövesi ja Louhivesi, Väistönselkä-Utrasselkä, Enonvesi-Pyyvesi sekä Orivesi-Paasivesi ja Puruvesi, joiden läntiset osat luetaan kuuluviksi Etelä-Savoon. Kymijoen vesistöalueeseen kuuluvan Mäntyharjun reitin suuria keskusjärviä ovat Kyyvesi, Puula, Liekune-Ryökäsvesi, Vahvajärvi, Lahnavesi, Peruvesi, Pyhävesi, Kallavesi, Juolasvesi-Sarkavesi ja Vuohijärvi. Reittivesien pääaltaiden lisäksi pienempiä järviäkin maakunnassa on noin Lukuisten järvien muodostaman suuren järvipinta-alan (4 701 km²) ja pitkän rantaviivan ( km) vuoksi Etelä-Savossa on merkittäviä raputaloudellisia mahdollisuuksia, jotka ovat mm. leviämishistoriallisista syistä ja rapuruton vuoksi jääneet osin hyödyntämättä. Kala- ja raputaloudelle Etelä-Savossa antaa leimaa suurten järvien osuus koko vesialasta. Useimmilla kalastusalueilla ja osakaskunnilla pääosa vesistä kuuluu suurjärviluokkaan, joihin kalastus ja kalavesien hoitokin painottuu. Tällöin pienvedet, joissa erityisesti jokiravulla on ja voisi olla merkitystä, jäävät vähemmälle huomiolle Alkuperäiset rapukannat ja rapujen kotiutusistutukset Etelä-Savosta vain eteläisin osa on kuulunut jokiravun luontaiseen levinneisyysalueeseen, sillä lajin yhtenäisen levinneisyysalueen pohjoisraja kulki 1900-luvun alussa suunnilleen linjalla Kaskinen- Mikkeli-Lappeenranta. Myöhemmin rapuja on esiintynyt kotiutusistutusten ansiosta lähes koko maakunnassa. Erkamon ja Rajalan (2012) kokoamien tietojen mukaan Etelä-Savon vesiin oli istutettu vuoteen 1958 mennessä vain rapua. Omatoimista rapujen siirtelyä, joka ei ole tullut viranomaisten tai maanviljelysseurojen tietoon lienee kuitenkin harrastettu jossain määrin jo luvulta lähtien luvun alussa oli edellä mainitun luontaisen levinneisyysrajan pohjoispuolella rapukantoja mm. Puulassa Kangasniemen ympäristössä, Savonlinnan ja Rantasalmen Oravin seuduilla ja virtavesissä jopa Heinäveden Pilpankoskella ja Varkauden koskissa asti pohjoisessa (Järvi 1910). Vuonna 2009 Etelä-Savon osakaskunnille tehdyn ravustusta ja rapusaalista koskevan tiedustelun vastaajista (147) 78 % ilmoitti kyseisessä järvessä olleen rapuja ennen viimeisimpiä istutuksia, mutta vain 6 % (98 vastauksesta) vastasi rapuja olleen jo 1940-luvulla tai aiemmin (Erkamo ym. 2011). Todennäköisesti osuus on kuitenkin aliarvio, sillä monet vastaajat eivät ikänsä vuoksi voineet muistaa tapahtumia ennen 1950-lukua. Useimmat osakaskuntien esimiehet arvioivat rapusaaliiden vesissään olleen parhaimpia luvuilla. Keskimääräisten yksikkösaaliiden (106 vastausta) ilmoitettiin useimmiten (44 %) olleen parhaimmillaan 1-5 rapua/ mertayö ja lähes yhtä usein (42 %) enemmän kuin 5 rapua/ mertayö. Vuosina Etelä-Savon raputaloutta pyrittiin kehittämään istuttamalla 249 eri järveen ja jokeen yhteensä lähes puoli miljoonaa jokirapua (Erkamo ja Rajala 2012). Sysmän ja Mäntyharjun reittien suuriin järviin ja Saimaan eri osiin on istutettu luvallisesti myös täplärapua. Vuonna

9 tehdyn istutusten tuloksellisuuskyselyn ja aikaisempien koeravustusten perusteella neljännekseen jokirapujen istutusvesistä on kehittynyt pyyntivahva kanta ja neljänneksessä on harva kanta, joka ei näytä kasvavan. Lisäksi 7 % istutusvesistä on kasvava kanta, joka ei ole ennättänyt kehittyä pyyntivahvaksi. Loput jokirapuistutuksista epäonnistuivat. Parhaiten istutukset olivat onnistuneet jokiravun osalta alle 500 ha järvissä. Jokirapuvesien saalispotentiaali kuitenkin vielä kasvaa ja vuoden kuluttua sen arvioitiin olevan 8-kertainen Rapurutto ja rapukuolemat Vuosina rutto tuhosi rapukannat Saimaan pääaltaalla Mikkelin ja Lappeenrannan välisellä alueella sekä joissakin Saimaaseen yhteydessä olleissa pienvesissä (Järvi 1910). Sen jälkeen ilmeisesti Saimaalta levinnyt rutto tuhosi rapukannat myös Mäntyharjun ympäristön suurista järvistä vuosina Vuosien ruttoepidemioiden leviämisestä pienvesiin ei ole tietoa. Raputautirekisterin (Mannonen ym. 2006) mukaan 1895 jälkeen ensimmäinen ruttohavainto ylempänä Etelä-Savossa on vuodelta 1910 Haukivedeltä. Vuosien 1910 ja 1960 väliseltä ajalta ruttohavaintoja on rekisterissä yhteensä 36 tapausta, mutta 1960-luvun alusta vuoteen 1986 Etelä- Savon ELY-keskuksen toimialueelta on tiedossa toista sataa todettua rapuruttotapausta tai ruton aiheuttamaksi arvioitua joukkokuolemaa. Niistä peräti 72 ajoittui 1960-luvulle. Saman rekisterin mukaan vuosina rekisteröityjen ruttohavaintojen määrä oli edeltäviin vuosikymmeniin verrattuna vähäinen, vain 26 tapausta 20 vuoden aikana. Suurimmaksi syyksi jokirapuistutusten epäonnistumiseen on arvioitu rapurutto (Erkamo & Rajala 2012). Rapurutto saattaa esiintyä piilevänä jokirapukannassa, jolloin kanta ei pääse kehittymään pyyntivahvaksi tai jos kanta tihentyy, rutto puhkeaa akuutiksi. Eräässä Etelä-Savossa sijaitsevassa järvessä rapuruton esiintyvyys jokiravuissa oli 22 % ja järven kanta pysyi erittäin harvana (alle 1 rapu/mertayö) (Viljamaa-Dirks ym. 2012). Etenkin suurissa vesistöissä tämä piileväksi jäävä rapurutto saattaa olla syy jokirapukantojen heikkoudelle Etelä-Savon täplärapuesiintymät Luonnoksessa Suomen rapustrategiaksi (Kirjavainen 1989) ja myöhemmin Kalataloushallinnon rapustrategiassa (TE-keskusten työryhmä 2000) määriteltiin täpläravun kotiutukseen sallittu alue ja kotiutuksessa noudatettavat periaatteet. Tavoitteena oli täpläravun hallittu kotiuttaminen siten, että rapuvesien tuotto paranee ja samalla jokiravun elintila turvataan. Strategian mukaan täplärapujen istuttaminen on Etelä-Savossa ollut sallittua vain muutamissa Mäntyharjun reitin vesissä, joihin oli tehty täplärapujen koeistutuksia jo aiemmin, sekä vuoden 2000 jälkeen koko Sysmän reitillä luvulla on kuitenkin paljastunut lukuisia luvattomia täplärapuistutuksia mm. Mäntyharjun reitin suurilla järvillä sekä Saimaan selkävesillä. Käytännössä näiden reittivesien keskusjärvet ovatkin vähän kerrallaan muuttumassa täplärapuvesiksi ja jokirapuihin perustuvaa raputaloutta voidaan jatkossa harjoittaa vain keskusjärvien yläpuolisissa sivuvesistöissä. Valtaosassa reittivesien keskusjärviä ei ole ollut tuottavia jokirapukantoja miesmuistiin, Mikkelin yläpuolella tuskin lainkaan, joten niiden osalta menetetty jokiraputuotanto ei liene suuri. Täplärapujen läsnäolo reittivesissä kasvattanee kuitenkin ajan myötä täplärapujen ja ruton leviämisriskiä myös latvavesiin. Osakaskuntien edustajille tehdyn kyselyn mukaan Etelä-Savon täplärapuvesissä oli ollut aiempi jokirapukanta 78 % tapauksista eli yhtä usein kuin jokirapujen istutusvesissäkin (Erkamo & Rajala 9

10 2012). Täplärapuvesistä 51 % oli yli 500 ha järviä. Vastaava osuus jokirapujen seurantavesissä oli 31 %. Täplärapukantojen ikä tutkimusvesistöissä ensihavainnosta vuoteen 2010 oli 2-20 vuotta, keskimäärin 10 vuotta. Täplärapuvesissä, joista yksikkösaalistietoja ilmoitettiin, oli yksikkösaalis keskimäärin 5,90, selvästi korkeampi kuin jokirapujen seurantavesissä (1,45 rapua/mertayö). Toisaalta useista kohteista ei ilmoitettu yksikkösaalista, koska kannat olivat niin heikkoja ettei pyyntiä ollut. Täplärapukannat ovat Etelä-Savossa niin nuoria, että saalispotentiaalin voi arvioida kasvavan parinkymmenen vuoden kuluessa jopa kertaiseksi vuoden 2009 tilanteeseen verrattuna Ravustuksen luonne Etelä-Savossa Vuonna 2009 Etelä-Savon läänin osakaskuntien esimiehille tehdyn ravustustiedustelun perusteella jokirapujen pyyntiä on Etelä-Savossa pääasiassa pienillä ja keskisuurilla latvavesillä (Erkamo ym. 2011). Myös suurilla järvillä on pyyntiä joillakin ranta-alueilla, mutta laaja-alainen ja mittava ravustus on harvinaista. Luvattomien täplärapuistutusten vuoksi paikallisetkin jokirapukannat hävinnevät keskusjärvistä ajan myötä. Vuosia 1986 ja 1997 koskevien valtakunnallisten vapaa-ajankalastustiedustelujen mukaan Etelä- Savon rapusaalisarviot olivat ja rapua (taulukko 1) (Savolainen ym. 2012). Niiden jälkeen on ainoastaan vuonna 2009 tehty riittävään otokseen perustuva alueellinen saalisarvio, joten on vaikea arvioida Etelä-Savon tämänhetkistä saalistrendiä. Pieniin otoksiin perustuvien saalistiedustelujen perusteella saalis vaikuttaisi pikemmin laskeneen kuin kasvaneen vuoden 1997 jälkeen. Vuonna 2009 tilastoitiin ensimmäiset täplärapusaaliit Etelä-Savon alueelta. Vuonna 2010 täplärapusaaliissa oli havaittavissa kasvua, joskin tilasto sisältää huomattavaa epävarmuutta, joten arvailut kasvavista saaliista ovat vielä ennenaikaisia (taulukko 1) luvun mittavien jokirapuistutusten saalisvaikutus on vielä vähäinen. Vuonna 2009 tehdyn tiedustelun perusteella valtaosa syntyneistä jokirapukannoista on vasta viime vuosina saavuttanut pyyntitiheyden istutuspaikkojen lähialueilla tai pienimmissä vesissä yleensä jo koko järven tai joen alueella. Useimmissa vesissä istutetun kannan levittäytyminen ja tihentyminen jatkuvat vielä pitkään, joten istutusten täysimääräistä saalisvaikutusta jouduttaneen odottamaan ainakin 10 vuotta. Vuoden 2010 rapusaalis tiedustelun perusteella olikin yksinomaan täplärapua. Tässä on kyse kuitenkin sattumasta, koska kyselyyn vastanneisiin ei ole osunut jokirapuja saaneita. Taulukko 1. Vapaa-ajankalastajien rapusaaliit (1000 yksilöä) Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella 1986 lukien. Vuosien 2001, 2006, 2008 ja 2009 saaliissa jokirapu (JR) ja täplärapu (TR) on esitetty lajeittain. Tähdellä merkittyjen saaliiden variaatiokerroin on yli 50 %, mikä kuvaa sitä, että saalisarviot sisältävät paljon tilastollista epätarkkuutta ELY-keskus yht. yht. JR TR yht. yht. JR TR yht. JR TR yht. JR TR yht. JR TR yht. Etelä-Savo * 0 * 72 * 126 * 7 * - 7 * 32 * - 32 * * 1281 Erkamon ym. (2011) vuotta 2009 koskevan tiedustelun perusteella osakaskunnat eivät pääsääntöisesti myönnä lupia ulkopuolisten ravustukseen, vaikka se voisi tuoda merkittäviäkin lupatuloja. Etelä-Savon rapuruttohistorian valossa vallitseva käytäntö on perusteltu. Lisääntyvä pyytäjien määrä todennäköisesti lisäisi rapuruttoriskiä ja jokirapukantojen palauttaminen ruton jälkeen on osoittautunut usein vaikeaksi. Viime vuosina jokirapujen ravustaja- ja vähittäishinnat ovat olleet noin kaksinkertaiset täpläravuista saatuun hintaan verrattuna, joten vähäisemmätkin saaliit pienvesiltä voivat tuottaa merkittäviä sivutuloja paikallisille kalavesien omistajille ja muille 10

11 ravustajille. Toisaalta jokirapujenkin menekki on ajoittain tyrehtynyt täplärapusaaliiden runsastuttua lähialueilla Etelä-Suomessa, joten aivan itsestään selviä korkeat myyntihinnat eivät tule olemaan. Monilla maakunnan isoista järvistä tavataan paikallisia täplärapukantoja. Niiden saaliit ovat aivan viimeaikoina kasvaneet ja maakunnan raputalouden kannalta saaliit voivat paikoitellen olla jo merkittäviä. Kuva 1. Perinteistä ravustusta Savossa; puuveneet, mutta modernit merrat. (Kuva: Liisa Tapanen/Soisalon Seutu) 3. Hankkeen tausta 3.1. Tarkoitus Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa kala- ja raputalouden toimijoiden päätösten tueksi. Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta selvitetään sitä, miten eri toimijat ja asianosaiset (engl. stakeholders) kokevat kalataloushallinnon valmisteleman rapustrategian ja oman roolinsa ja vastuunsa sen toteuttajana. Alkuaan suunniteltua tutkimusasetelmaa, missä olisi ollut kolme raputaloudellisesti selvästi erilaista aluetta, täplärapusuomi (Häme), rajaseutu, jolla molempia lajeja esiintyy (Etelä-Savo) ja puhdas jokirapualue (Etelä-Lappi), ei voitu resurssipuutteen vuoksi toteuttaa. Etelä-Savon arvioitiin kuvastavan sekä täplärapu- että jokirapualueilla vallitsevia näkemyksiä ja odotuksia. Samalla testattiin menetelmän toimivuutta ja hyväksyttävyyttä sekä tulosten käyttökelpoisuutta tämän tyyppisessä tutkimuksessa. Hankkeen yleinen rakenne, aineistolähteet ja hyödynsaajat on tiivistetty kuvassa 2. 11

12 HYÖDYNSAAJATAHOT = Raputalousohjelman aineistot (Etelä-Savon ja Hämeen rapukantojen hoitotulokset RKTL:n työraportteja 12/2013 = HAASTATELTAVAT HYÖDYNSAAJIEN EDUSTAJAT Viranomais- Ja omistaja tahot 1. Osakaskunnat 2. Kalastusalueet 3. Neuvonta 4. Hallinto Vesialueiden käyttäjät 1. Ammattikalastajat 2. Ravustajat 3. Vapaa-ajan kalastajat 4. Luonnonsuojelu Tulokset Synteesi HYÖDYT Tietoa päätöksenteon tueksi rapukantojen hoitoon Ammatti- ja vapaa-ajan ravustuksen kehittyminen Luvattomien istutusten ja salaravustuksen väheneminen Jokiravun hyödyntämisen ja suojelun edistäminen Rapukulttuurin luominen/elpyminen Kuva 2. Hankkeen kaavamainen rakenne, tärkeimmät toimijat (aineistolähteet), hyödyn saajat ja hyödyt. Hankkeen arvioitiin hyödyttävän raputalouden toimijoita rapukantojen hoitotyössä ja sitä kautta edistävän myös ammatti- ja vapaa-ajan ravustuksen kehittymistä, jokiravun hyödyntämistä ja suojelua, rapukulttuurin elpymistä tai luomista sekä vähentävän luvattomia istutuksia ja salaravustusta. Tutkimuksen aineisto kerättiin pääasiassa teemahaastattelulla. Raputaloutta kuvaavat taustatiedot kerättiin useista sekä kirjallisista että asiakirjalähteistä ja myös haastattelemalla vesialueiden omistajatahoja. Teemahaastateltavat tahot on mainittu kaavion (kuva1) keskellä vihreissä laatikoissa. Haastateltavien valintaa näistä kahdesta ryhmästä (viranomais- ja omistajatahot ja vesialueiden käyttäjät) on esitelty tarkemmin jäljempänä kappaleessa Tavoitteet Hankkeen suunnitelmaan kirjattiin kaksi päätavoitetta: 1. Selvitetään vastakkainasetteluja ihmisten mielissä rajapinta-alueella, missä toisen vesissä on menestyviä täplärapukantoja, mutta lähialueella, hallinnon asettaman strategiarajan vastakkaisella puolella, on pyritty hoitamaan jokirapukantoja useinkin täplärapua selvästi heikommin tuloksin. 2. Kohdealueilta kootut rapuja ja raputaloutta koskevat biologiset, ekologiset ja taloudelliset tausta-aineistot yhdistetään edellä saatuihin tuloksiin näkemysten ja johtopäätösten realistisuuden mittaamiseksi. Päätavoitteita toteutettiin: Tavoitekohtaan 1 haettiin vastauksia teemahaastattelumenetelmällä. Teemahaastattelu menetelmäkuvauksineen ja sen laajat tulokset pohdintoineen ja johtopäätöksineen muodostavat pääosan hankkeessa tehdystä työstä ja koko tutkimuksen annista. Tavoitekohdassa 2 mainittua Etelä-Savon raputalouden tilaa kuvaava tausta-aineisto on esitelty edellä raportin alussa ja kohdealueet tarkemmin kappaleessa 4.3. Haastattelija on nostanut siitä raporttiin pohdittavaksi niitä taustatekijöitä, jotka ovat nousseet esille haastattelussa tai mikäli taustatekijät ovat tavalla tai toisella näkyneet eroina haastateltavien ajatuksissa, asenteissa tai näkemyksissä. 12

13 3.3. Tutkimuksen kuusi teemaa Tutkimuksen perustaksi ja tavoitteiden toteuttamiseksi hahmoteltiin kuusi aiheeseen liittyvää teemaa, joiden pohjalta teemahaastattelut aihealueittain ja kysymyksineen suunniteltiin. Itse haastattelussa teemat ohjasivat haastattelun kulkua. Tutkimuksen kuusi teemaa olivat seuraavat: Varhaisempi ravun esiintymis- ja ravustushistoria Rapustrategia ja sen tunnettuus Rapustrategiasta tiedottaminen Odotukset Miten alueen ravustusasiat on järjestetty ja kuinka ne tulisi järjestää? Rapurutto, jokirapu/täplärapu Alkuaan teemoja oli viisi, mutta haastattelujen edetessä puhe tiedottamisesta nousi tärkeänä asiana esille ja se nostettiin omaksi teemakseen. Haastattelussa teema Rapurutto, jokirapu/täplärapu jätettiin viimeiseksi, koska arveltiin, että sen herättämät mielikuvat ja tunteet saattaisivat häiritä haastateltavien keskittymistä muiden teema-alueiden käsittelyyn. Tulososassa kyseinen teema on luettavuuden vuoksi nostettu neljänneksi tiedottamisteeman jälkeen. Teemaotsikoista sovittaessa päätettiin, että haastattelijaa pyydetään raportoimaan haastattelun tulokset teemaotsikoittain. 4. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 4.1. Näkymiä ihmisten arkikokemukseen Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2008) teoksessa määritellään lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuodoksi. Sitä käytetään usein kvalitatiivisessa kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, mutta tutkijoiden mukaan se on käyttökelpoinen menetelmä myös kvantitatiivisen aineiston keräämisessä. (Hirsjärvi ym. 2008, 203.) Hirsjärvi ja Hurme (1988) kuvaavat teemahaastattelua haastatteluksi, jossa korostetaan haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään tilanteista. Lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan ihmisten yhteisten ja jokapäiväisten kokemusten tutkiminen on mahdollista. Teemahaastattelussa keskustelun pohjana ovat haastatteluaihe ja siihen liittyvät teemat. Suurin teemahaastattelun ja strukturoidun haastattelun välinen ero on tavassa kysyä: teemahaastattelusta puuttuvat strukturoidulle haastattelulle tunnusomaiset, tarkkaan muotoillut kysymykset. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36.) Avoin haastattelu on strukturoimaton. Siinä keskustelu velloo vapaasti jonkin haastattelijan antaman ja ehkä haastattelun aikana muuttuneen aiheen tai aihealueen ympärillä (Hirsjärvi ym. 2008, 203, 204). Strukturoidussa haastattelussa kysymykset ja vastaukset annetaan valmiina, mutta teemahaastattelussa vastaaja miettii vastauksensa itse. (esim. Eskola & Suoranta 1999, 87, 89 ). Keskustelu voi nostaa esiin jopa sellaisia teemoja, joita haastattelua suunnittelevat eivät ole osanneet ennakoida. Teemahaastattelun haittoihin kuuluu sen kallis hinta (Hirsjärvi &Hurme 1988, 15). Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun aihepiirit, teemaalueet, ovat tiedossa. (---) Menetelmästä puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. (---) Teemahaastattelu on systemaattista tiedonhankintaa, tutkimushaastattelua. (Hirsjärvi &Hurme 1988, 26, 27, 36.) 13

14 Näkemys, jonka mukaan haastattelua voidaan verrata ennakkoon päätetyllä tarkoituksella varustettuun keskusteluun, on Hirsjärven ja Hurmeen (1988) arvion mukaan yksinkertaisin määritelmä haastattelusta. Haastattelussa ja tavallisessa keskustelussa onkin samoja piirteitä, esimerkiksi se, että keskustelijoiden välillä on suora kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus. Siksi suusanallisen viestin lisäksi asetelmassa välittyy myös muun muassa asenteita ja tunteita. Vapaan arkikeskustelun ja haastattelun välillä on kuitenkin useita eroja. Ensinnäkin haastattelua ohjaa haastattelija, eli se ei ole keskustelun tavoin tasa-arvoista. Haastattelu on myös päämäärähakuista ja kuten aiemmin todettiin, ennalta määrättyä tehtävää toteuttavaa. Ja toisin kuin vapaassa keskustelussa, haastateltava ei osallistu haastatteluun spontaanisti, vaan hänet on pyydetty siihen mukaan. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 25, 27.) Haastattelun kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus antaa Hirsjärven ja Hurmeen (1988) mukaan tutkijalle poikkeuksellisen mahdollisuuden käyttää samanaikaisesti kahta tutkimustapaa: sekä johtaa keskustelua että tehdä havaintoja haastateltavasta. Tämä avaa haastattelijalle inhimillisen käyttäytymisen ehkä vaikeimmin tutkittavia ilmiöitä, joista edellä mainittujen asenteiden ja tunteiden lisäksi voidaan mainita muun muassa tietoisuus, aikomukset, ihanteet ja elämykset. Lisäksi teemahaastattelu, joka toteutetaan yhdessä haastattelijan kanssa, tarjoaa lomakehaastattelua paremmat mahdollisuudet motivoida henkilöitä vastaamaan ja pohtimaan tutkimuksen esiin tuomia asioita. Kieltäytymisprosentti onkin teemahaastatteluissa pienempi kuin lomakehaastatteluissa, mikä kirjoittajien mielestä saattaa edellä sanotun lisäksi johtua siitä, että useasta suunnasta tarjottavien lomakkeiden vastapainoksi teemahaastattelu tarjoaa vastaajille piristävää vaihtelua. Haastateltavan motivoitumista ja heittäytymistä edesauttaa periaate, jonka mukaan hänen on voitava luottaa siihen, että annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 7, 14, 15, 27.) 4.2. Runsas, haasteellinen ja mielenkiintoinen aineisto Hirsjärven ja Hurmeen (1988) teoksessa painotetaan, että teemahaastattelun avulla koottu aineisto on yleensä runsas ja sen analysointi haasteellista. Vaativan työn vastapainoksi aineiston käsittely on yleensä kuitenkin palkitsevaa, sillä ihmisten puheet heijastavat inhimillisen elämän rajatonta monivivahteisuutta ja haastattelu on saattanut viedä todella lähelle empiriaa. Monesti tutkija viettää viikkoja, usein jopa kuukausia, yrittäessään luoda järjestystä ilmiöihin ja yrittäessään ymmärtää ja tulkita oikein tutkittavaa kokonaisuutta. Päätettyään intensiivisen haastatteluvaiheen, tutkija saattaa tarvita jopa yhden kuukauden lukeakseen vain orientoitumismielessä muistiinpanojaan tai haastattelukertomuksia, pohtiakseen ilmiöitä tai levätäkseen ennen vaikean data-analyysin alkua. Tämä seikka unohdetaan usein. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 108) Nauhoitetut haastattelut joko kirjoitetaan puhtaaksi (litterointi) tai tietoja kerätään suoraan nauhalta. Myös puhtaaksikirjoituksesta, esimerkiksi toiston tarkkuudesta, on erilaisia versioita. Rapuhaastattelussa puheet kirjoitettiin sanasta sanaan kuitenkin pitäytyen kielelliseen ilmaukseen. Hirsjärvi ja Hurme (1988) toteavat, että nauhamateriaalin käsittely on aina jonkinlaista sisällönanalyysiä. Myös analyysitapoja on useita. Sisällönanalyysiä ohjaavat työn suunnitteluvaiheessa keskeisiksi havaitut käsitteet ja silloin alustavasti asetetut hypoteesit. Hypoteeseja syntyy myös haastattelun aikana. Tarkastelussa käytettävät muuttujat nousevat käsitteiden ja hypoteesien pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 109, 114, 115, 116.) 14

15 Rapuhaastattelun aihe oli Kuinka hallita rapuistutuksia kysytään ravustajilta. Haastattelua ohjasi kuusi otsikosta johdettua teemaa. Haastatteluja oli 17 ja kukin niistä kesti keskimäärin kaksi tuntia. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin ja ne tuottivat yhteensä noin 550 sivua kirjoitettua tekstiä. Haastattelija koodasi, analysoi, tulkitsi ja kokosi tulokset jäljempänä olevaksi raportiksi. Teemahaastattelua täydensivät monivalinta- ja vaihtoehtokysymykset. Haastattelussa on hyödynnetty yhteiskuntatieteistä ja hallinto-oikeudesta nousevia kysymyksenasetteluja sekä tulkintoja. Lisäksi on käytetty rapututkijoiden tuottamaa luonnontieteellistä tietoa Haastateltavien valinta Haasteltaviksi pyrittiin saamaan Etelä-Savon alueelta vesistön ja kalatalouden parissa toimivia tahoja eri tasoilta kalatalouden aluehallinnosta kalastajiin ja ravustajiin. Kuvassa 2 haastateltavat ryhmät on sijoitettu hankkeen kaavioon. Haastatteluryhmiä saatiin tämän pohjalta seuraavat kolme.: Päätöksentekijäryhmä: Kalatalouden aluehallinto on päätöksentekijä ja lupaviranomainen, kalatalousneuvonta päätösasioiden taustalla sekä usein hakija ja valmistelija, ja kalastusalue yhteinen laajempia vesialueita käsittelevä toimielin ja käytön suunnittelija. Osakaskunnat: Osakaskunnan osakkaat ovat yhteisten vesialueiden omistajia. Osakaskunta on tärkein käytännön kala- ja rapuvesien hoitaja, ja samalla päätöksentekijä osakaskunnan vesiin liittyvissä toimenpiteissä. Osakaskuntien tulee tuntea vesialueidensa käyttö ja tavoitteet ollakseen toimivia. Siksi se on haastattelujen kannalta hyvin tärkeä ryhmä. Hyödyntäjäryhmä: Vesialueita ja niiden kala- ja rapuvaroja hyödyntävät ryhmät ovat joko ammatti- tai virkistyskalastajia, matkailuyrityksiä, ravustajia tai luontoharrastajia. (kuva 2) Lisäksi haastateltavia haettiin rapukannaltaan ja -historialtaan erilaisilta kohdealueilta. Kohdealueella tarkoitetaan ensisijaisesti kalastusaluetta tai sitä pienempää vesialuekokonaisuutta, mahdollisesti vain yhtä järveä tai jokea. Kohdealueet jaettiin tämän perusteella raputaustaltaan viiteen erilaiseen ryhmään: ravuton alue (ei rapuja lainkaan tai vain hajahavaintoja); onnistunut jokiravun kotiutus- tai palautusistutus (ravustettava kanta); tuloksettomaksi osoittautunut istutus (ei rapuja tai vain hajahavaintoja); luvallinen täplärapuistutus, tuloksena hyödynnettävä täplärapukanta; luvaton täpläravun kotiuttaminen tai ilmaantuminen vesialueelle (ravustettava kanta). Edellä esiteltyjen perusteiden toteuttamiseksi tutkimukseen jouduttiin etsimään poikkeuksellisen laaja haastateltavien joukko (17). Haastateltavat olivat suhteellisen aktiivisia ja asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Haastateltavia valittaessa huomioitiin taustaltaan erilaiset kohdealueet. Kalastusalueiden edustajat olivat pääsääntöisesti puheenjohtajia, myös osakaskuntia edustavat. Ravustajia edustavat ravustivat omaan käyttöön tai ansiotarkoituksessa. Vapaaajankalastajat saattoivat myös ravustaa tai yksinomaan kalastaa. Kaikki haastateltavat olivat miehiä. Haastateltavien valinnoissa hyödynnettiin Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksen Etelä-Savon tietokantoja, sekä vuonna 2009 Etelä-Savon osakaskunnille tehtyä, ravustusta ja rapusaalista koskevaa, tiedustelua (Erkamo ym 2011). Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskuksesta hankittiin tietoa potentiaalisista kohteista. Kalatalousneuvonnan ihmisten paikallistuntemusta hyödynnettiin vasta talven ja kevään 2012 aikana sen jälkeen, kun teemahaastattelija oli käynyt ensin haastattelemassa heidät. Menettelyllä pyrittiin varmistamaan kalatalousneuvonnan edustajien neutraalius ja valmistautumattomuus ennen teemahaastattelijan käyntiä. 15

16 Lähtökohtana oli, että kohdealueen raputilanteesta on jo olemassa merkittävästi taustatietoa RKTL:n Raputalousohjelman aineistoissa. Mikäli näin ei jollakin alueella ollut, jouduttiin taustatietoja kartoittamaan osakaskunnalta ja/tai kalastusalueelta dokumenteista sekä haastattelemalla. Taustadokumentteina tietojen hankinnassa käytettiin RKTL:n omien tietokantojen lisäksi kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä kalatalousyksikön että ympäristötoimialan materiaaleja, kohdealueita koskevia lupa- ja päätösasiakirjoja, ympäristöhallinnon Hertta tietokantaa ym Teemahaastattelun toteutus Haastattelu toteutettiin kahdessa osassa. Marraskuussa 2011 haastateltiin päätöksentekijäryhmän edustajat, osakaskunta- ja ns. hyödyntäjäryhmän edustajat kesä-/heinäkuussa Haastateltavien ehdoilla lukkoon lyödyt tapaamisaikataulut sovittiin puhelimitse. Puhelujen välityksellä haastattelija loi ensimmäisen kontaktin haastateltaviin, eli yhteydenotot toimivat alustavina johdatteluina itse haastatteluun. Haastateltaville lähetettiin haastattelun teemaotsikot viikkoa ennen haastattelua. Noin kahden tunnin keskustelut nauhoitettiin ja keskustelijat olivat tuon ajan kahdestaan. Kyselylomakkeet täytettiin haastattelun lopuksi haastattelijan läsnä ollessa. Haastatteluilmapiiri oli alusta alkaen erittäin hyvä. Kukaan mukaan pyydetyistä ei kieltäytynyt, ellei syynä ollut ulkomaanmatkaan tai muuttokuorman purkamiseen verrattava syy. Näissäkin tapauksissa henkilö yritti järjestää tapaamisen kiireistään ja esteistään huolimatta. 16

17 5. Teemahaastattelun tulokset 5.1. Varhaisempi ravun esiintymis- ja ravustushistoria Johdanto Tässä teemassa käsitellään ravunkäyttökulttuuria, rapukauppaa ja sen merkitystä sekä rapuruttoon liittyvää historiaa. Haastattelun ensimmäiset kysymykset kuuluivat haastattelutilanteen lämmittelyvaiheeseen, joten keskustelu alkoi johdattelevasti haastateltavan henkilökohtaisista rapukokemuksista. Keskusteluissa kuvattiin haastateltavan, hänen perheensä ja sukunsa suhdetta rapuun ennen ja nyt. Ravustus-, kasvatus- ja istutuskokemukset tulivat kerratuiksi parhaassa tapauksessa neljän sukupolven ajalta. Rapukulttuuria ja rapuun kohdistuvia asenteita valaistiin myös kotikylän ja joskus maakunnankin tasolla. Vakaviltakaan aiheilta ei vältytty, sillä jokainen haastateltava tiesi rapurutosta. Rapukantojen häviäminen oli koskettanut suoraan tai välillisesti heitä kaikkia. Joiltain se oli lopettanut mieluisan harrastuksen, joiltain taas katkaissut juuri heidän kohdallaan suvussa pitkäänkin jatkuneen ravustusperinteen. Harrastusmahdollisuuden loppuminen ei kuitenkaan ollut mitään sen tosiasian rinnalla, että monet useasta suunnasta ansionsa keräävät maaseudun asukkaat olivat menettäneet tärkeän tulolähteen. Heitä oli haastateltavienkin joukossa, sillä Etelä-Savossa rapu on aina ymmärretty lähinnä myyntituotteeksi. Kyläteitä reunustavat autiot talot jatkoivat tarinaa siitä mihin isännät jäivät. Etkö sinä huomannut tullessasi, miten monta mökkiä on tien varressa tyhjillään? Koska vanhin haastateltava oli syntynyt 1940-luvulla, keskusteluissa läpikäyty alueen ravunmyyntihistoria rajautui 1950-luvulta tähän päivään. Mainitsemisen arvoiset raputulot edellyttävät tuottoisia rapujärviä ja sellaisia oli tämänkertaisten jututettavien ulottuvilla vain muutamalla. Siksi puhe ravunmyynnistä koski yleensä aikaa vuosikymmeniä sitten Ravunkäyttökulttuuri Lapsena opittu säilyy läpi elämän Jokaisella haastateltavalla oli ollut jossain elämänsä vaiheessa jonkinlainen yhteys rapuun. Haastattelussa käydyt keskustelut vahvistivat, että lapsuus on otollista aikaa läpi elämän säilyvien perinteiden omaksumiselle. Jos kontakti savolaisen mittapuun mukaan eksoottiseen äyriäiseen oli saatu jo lapsena tai nuorukaisena, sen oli kyennyt katkaisemaan vain rutto tai selittämättömäksi jäänyt, lähijärvet ravuista tyhjentänyt muu tekijä. Markku T. Hyyppä (2011) onkin todennut, että vapaa-ajan sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen kuuluvat ihmisen pysyviin ominaisuuksiin. Nuorena omaksuttu yhteisöllisyyden ja harrastamisen palo säilyy läpi elämän, hän sanoo. (Hyyppä 2011, 15.) Myös RKTL:n kyselytutkimus vahvistaa tuloksen. Sen mukaan ravun ruokapöytäänsä kelpuuttavista suomalaisista selvä enemmistö, noin 60 prosenttia, oli syönyt rapuja jo lapsena, noin kolmannes heistä jo alle kymmenvuotiaina (Savolainen ym. 2013). Haastateltavat kaivoivat mielellään esiin lapsuus- ja nuoruusaikaiset rapumuistonsa. Lapsena syntynyt kytkentä rapuun oli useimmiten saatu isien perintönä, jolloin muistojen tärkeyttä lisäsivät niihin keskeisesti sisältyvät isien ja ukkien roolit. Rapumuistojen kertominen oli näille miehille erityisen mieluisaa. Lapsuuden- ja nuoruudenaikainen ravustus oli selvästi ollut myönteinen, 17

18 lähtemättömästi mieleen painunut kokemus. Selvästikin näiden miesten ravustukseen olivat alusta asti liittyneet sekä yhteisöllisyys että arvossa pidettyjen aikuisten jäljittely. 1 Kylien puskaradiot kuljettivat tietoa hyvistä raputuloista sellaisillekin lapsille, joiden kotona ei ravustettu. Innostus saattoi herätä samanikäisten serkusten tai kavereiden keskeisinä kokeiluina. Myös heidän kertomuksensa ja tapansa muistella asiaa antoi vaikutelman, että ravustus oli rikastuttanut heidän lapsuuttaan muutenkin kuin rahallisesti. Heilläkin ravustus oli ollut alusta asti serkkujen tai kavereiden kanssa toimimista. Haastateltavien keski-iästä johtuen heidän luvuille rajoittuvissa lapsuus- ja nuoruusmuistoissaan elää vain jokirapu, sillä täplärapu tuotiin Suomeen vasta vuonna 1967 ja laajemmat istutuksen alkoivat 1980-luvun lopulla (Pursiainen 2012). Haastattelun innokkaimmat ravun puolestapuhujat valikoituivat hekin lapsena tai nuorena rapuun kiinnittyneiden joukosta. Innokkuuden mittarina voidaan pitää toimenpiteitä, joihin ravustajat olivat vuosien saatossa olleet valmiita joko pelastaakseen jokiravun tai saadakseen täpläravun maakuntaan. Lapsesta ravun tunteneilla olikin eniten sanottavaa, sillä heillä saattoi olla reilusti yli puolen vuosisadan verran kokemusta niin ravustamisesta, ravun myynnistä kuin istuttamisesta. Suurin osa heistä piti tärkeänä jokiravun säilymistä, mutta oli niitäkin, jotka olivat valmiita ottamaan rapua kun rapua Niitä pärekorilla kannettiin sieltä Iäkkäämpien ravustajien tarinat ulottuivat aina 1940-luvulle. Sinne sijoittuivat myös entisen jokirapujärven rannalla sijaitsevassa kotitalossaan ikänsä asuneen isännän muistot, jotka kiinnittyivät isän ravustukseen. Suvun rapuperinteet katkesivat tämänkin puhujan kohdalla rapujen häviämiseen. Isänsä ravustushistorian perusteella mies arvioi, että hänen kotijärvensä ravut hävisivät luvun alkupuolella. Tuohon aikaan jokirapujen joukkokuolemat selitettiin aina rutolla. Mulla on semmonen käsitys, että sitten se rapukanta katos. Että siihen aikaan (---) näki rapuja tuossa uimareissulla taikka ravun rannassa. Mutta sitten ei niitä oo ollu. (---) Koska isä kuoli -63, ja kyllä hän varmasti olis sitä jatkanut jos niitä olis ollu, mutta en muista, että hän olis enää sillon 50- luvulla ravustanu. Useimpien varhaisimmat muistot juonsivat aikaan, jolloin jokirapua nostettiin pärekoreittain ja ravun myynti oli merkittävä tulolähde. Heidän kertomuksensa todistavat, että vielä 1950-luvulla rapuja oli joissain maakunnan järvissä todella paljon. Ellei välittäjää ollut, ravustaja saattoi myydä tuotteen suoraan esimerkiksi lähikaupungin hotelliin. Helsinkiin saaliit saatettiin toimittaa linja-auton rahtitavarana. Jos käytettävissä oli välittäjä, hän helpotti viljelijöiden ravustusurakkaa hoitamalla yhteydet ostajiin. Jotkut haastateltavat kaipasivat välittäjiä myös nykyajan rapukauppaan, pitivät heitä jopa yhtenä kaupan lisääntymisen ja nykyaikaistumisen edellytyksenä. Silloin, sanotaan jo tuolla 1950-luvun lopulla, kun minä rupesin (---) Nää joet kaikki oli täynnä ja sieltä tuotiin oikein pyykkikopalla, vanhan kansan pärekopalla kannettiin sieltä niitä. Monet miehen ikään ehtineet ravustajat olivat nähneet niin jokiravun kulta-ajat kuin sen tuhonkin. Joissain tapauksissa perheen rapuhistoria ylitti 100 vuoden rajan. 1 Kasvatustieteilijät puhuvat lapsen ja nuoren kehitykseen kuuluvasta mallioppimisesta. Siinä lapsi muun muassa samaistuu myönteisinä kokemiinsa aikuisiin ja jäljittelee heidän toimiaan (esim. Hirsjärvi, 1983, 112, Bandura 1997). 18

19 Siis sitä historiaahan on. Isä on varmaan ruvennu pyytämään rapuja joskus 20-vuotiaana ja on nyt yli 80, että 60 vuotta. Ja hänen isänsä on pyytäny kanssa, luvulta luvulle asti jokirapua myynyt mies laski Jännittävä seikkailu poiki taskurahat Ravun kulta-aikoina poikavuosiaan eläneille miehenaluille ravustus oli leikki ja seikkailu. Erona muihin leikkeihin se tuotti ajan mittapuun mukaan ruhtinaalliset taskurahat. Ravustuksen seikkailuluonteisuus korostui, jos nuoret joutuivat kehittelemään pyyntivälineensä itse. Kun välineitä ei löytynyt kotoa, poikien oli toteutettava ravustus vaikeimman kautta. Tämä ei hillinnyt reilujen taskurahojen makuun päässeiden työtarmoa. Esimerkiksi veljensä kanssa ensimmäiset rapunsa pyydystänyt, nykyään rapukauppiaanakin toimiva mies aloitti ilman venettä. Myytiin 60-luvulla. Hinta oli hyvä, oltiin aina hyvin tyytyväisiä. Saatiin hyvät taskurahat. Mutta meillä ei valitettavasti ollu venettä siellä järvellä. Meidän täyty rannalta. Niin se oli hurjan jännää sitä paitsi se ravustaminen, kun se oli sellasta keinottelua. Vielä ja 1970-luvulla rapuja riitti jopa haavilla kauhottavaksi. (---) joku vuotinen olin silloin. Me ravustettiin serkkupojan kanssa kahtena iltana aina viikonloppuna. Määrät oli valtavia. Tässäkin myllyn alapuolelta on saanu lapioida ihan. Ja venekuurit, kun (---) ne oli ne venekuurin aluset, niitä on haavilla voinu mättää päivälläkin sieltä. Sehän oli markkaa per nenä siitä viikonlopusta. Enemmän kuin koululainen koko kesänä! Joissain tapauksissa ravustuksesta saadut hyvät muistot saivat vuosikymmeniäkin taukoa pitäneet palaamaan harrastuksen pariin. Näin kävi haastateltavalle, joka oli pyytänyt ensimmäiset rapunsa 1970-luvun opiskelijaporukassa. Tämä mies oli vuosien saatossa ennättänyt sekä myydä että istuttaa rapua. Ravustustauko oli kestänyt kiivastahtisimman työiän ajan yli 20 vuotta ja paluu harrastuksen pariin tapahtui elämänrytmin rauhoituttua. Se pyyntömenetelmä (---) oli sellanen liippi, mikä laskettiin veteen ja siinä oli se syötti. Ja sitten oli siellä aikansa ja käytiin nostamassa, niin niitä niin hirmu paljon meiltä karkas, et siellä oli kyllä rapuja hyvin, mutta sillä menetelmällä me ei saatu niitä ylös Vanha rapuperinne on katkennut Edellä kuvattu, jo lapsena rapuun tottunut sukupolvi ikävöi Etelä-Savon tuottoisia ravustusaikoja. Sen sijaan maakunnan nuoremman väen yhteys rapuperinteeseen on katkennut. Vanhemman väen arvion mukaan heistä seuraava ja varsinkin sitä seuraava polvi tietää vain harvoin maakunnan rapuhistoriasta. Silti he uskovat nuorten vahvistavan ja monipuolistavan alueen rapukulttuuria tulevaisuudessa. Haastatteluista jäi käsitys, että seniorit mieltävät rapuperinteen lähinnä mahdollisuutena lisäansioihin. Hyvät rapuvuodet ovat tuottaneet myös legendoja. Kyllä se mielessä kutvehtii vielä sellaset vanhemmatkin asiat, että pääsis vielä joskus sellaseen. Ja tarinahan kertoo, että miehet ei myy mettiä hyvinä rapuvuosina, että sieltä voipi ostaa auton niillä rapurahoilla. Ihmisten puheissakin rapu on mukana vain harvojen rapuvesien läheisyydessä. Muualla aihe on esillä korkeintaan ravustusaikana ja silloinkin lähinnä ravustajien kesken. Tiedotusvälineet uutisoivat rapukauden alkamisen ja tekevät ehkä yhden tai pari juttua ennen ravustuskauden päättymistä. 19

20 Haastateltavat kertoivat, että on osakaskuntia ja kalastuksen harrastajia, joiden keskuudessa rapu ei ole ollut puheenaiheena koskaan. Neljäkymmentä vuotta aktiivisesti osakaskunnassa toiminut mies ei ole kuullut koskaan rapukeskustelua edes osakaskunnan kokouksissa. Tämä on tärkeä tieto silloin, kun haastattelun aiheena on selvittää rapua koskevien ohjeiden perillemenon ongelmat. Ainakaan rapua ei oo missään keskusteluissa kyllä mainittu. En juuri muista. Että jollakin niillä vanhoilla ihmisillä saattaa olla, jotka silloin eli ja ravusti. Mutta uskoisin, että nuorelle polvelle näistä vesistä ravunpyynti ja tommonen, on ihan vieras asia. En ainakaan oo kuullu minkäänlaista mainintaa Toisen sortin ihmisten juhla Etelä-Savossa rapu on aina mielletty lähinnä myyntituotteeksi. Haastatteluista päätellen tässä on yksi syy siihen, miksi savolainen rapukulttuuri ei ole laajentunut kattamaan esimerkiksi rapujuhlia. Kun eri puolilla Savoa poltetaan kylien yhteistä juhannuskokkoa ja järjestetään yhteisiä hirvipeijaisia, rapujuhlia vietetään vain siellä täällä ja nekin ovat aina yksityisten järjestämiä, pienimuotoisia perheen, sukulaisten tai korkeintaan lähinaapurien keskeisiä tilaisuuksia. Varsinaista rapujuhliin liittyvää kulttuuria siinä muodossa kuin se mielletään Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla ei Etelä-Savossa ole luvun hyvinä rapuvuosinakin rapu on kuulunut lähinnä maakunnan asukkaiden pienen vähemmistön, rapuvesien vieressä asuvien maanomistajien arkeen. Kilpinen (2003) kuvaa, kuinka 1800-luvun torpparit saattoivat maksaa talollisille verojaan herrojen herkuksi ymmärretyillä ravuilla, mutta itse he eivät yleensä rapuja syöneet (Kilpinen 2003, 51 52). Perinne on tiukassa. Haastattelussa rapujuhla rapuaterioineen määriteltiin muutaman kerran eliitin lajiksi, joka ei istu savolaiseen elämäntapaan. Näissä puheenvuoroissa perinne liitettiin esimerkiksi suomenruotsalaisten tai entisajan kartanonväen, parempien piirien, tapoihin. Juhla on vähintään alempaan keskiluokkaan kuuluvien ihmisten ylläpitämää kulttuuria. Niin kuin joku golf esimerkiksi, niin sama tilanne. Ei se tavalliselle savolaiselle juntille istu semmonen homma. Puheiden läpi saattoi kuulla, että perinteisesti kaupunkilaiset on mielletty maaseudulla hienommiksi ihmisiksi. Omasta varallisuudestaan riippumatta maaseudun asukas on vierastanut kaupunkilaisten tapoja ja ehkä ujostellut niihin sitoutumista jo naapurien arvostelunkin pelossa. Siis mulla on se käsitys, että ne rapujuhlat kuulu tommosille, sitten vähän toisen sortin ihmisille. Että ei täällä maaseudulla, niin en muista, että olis koskaan. Haastattelija: Minkä sortin ihmisille ne kuuluivat? No minä luulen, että tuolla ravintoloissa sitten tommoset, miten nyt sanoisin, täytyy olla varakkaampia sitten. Haastattelija: Joissain maalaispaikoissa on kyllä pidetty rapujuhlia, ihan maaseudulla, mutta täällä sinun kylälläsi ei sitten ole? Joo, mulla ei oo ainakaan mitään muistikuvaa eikä tietoa. Yhden isännän lapsuudenkodissa isä haki ravut kotirannasta ja äiti keitti ne perheen ruokapöytään kuin minkä tahansa aterian. Pienelle pojalle ravunsyönti oli poikkeuksellinen tapahtuma ilman rapujuhliakin. Sitä oli nyt mukava muistella. 20

RKTL:n työraportteja 6/2012. Tekijät: Esa Erkamo ja Joonas Rajala

RKTL:n työraportteja 6/2012. Tekijät: Esa Erkamo ja Joonas Rajala Raputalouden elinkeinopotentiaalit Etelä-Savossa Tekijät: Esa Erkamo ja Joonas Rajala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2012 Euroopan unioni investoi kestävään kalatalouteen! Julkaisija:

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

Raputalouskatsaus 2007. Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.)

Raputalouskatsaus 2007. Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.) Raputalouskatsaus 2007 Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.) R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 3 / 2 0 0 8 RIISTA- JA KALATALOUS S E L V I T Y K S I Ä 3 / 2 0 0 8 Raputalouskatsaus

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN

YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN YKSINHUOLTAJIEN JAKSAMINEN Heidi Lahnamaa Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon.

Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Reetta Aarre-Ahtio Vierailuesitysten sisällyttäminen teatterin ohjelmistoon. Kartoitus teatterin ohjelmistosuunnittelun tueksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuurituottaja (AMK) Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU Luku: 2 FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN VAIHEET ko on laadittava kattavaksi, muttei liian yksityiskohtaiseksi, jotta olennaiset kokonaisuudet eivät jäisi pienten detaljien varjoon

Lisätiedot

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita L A P S E T M E D I AT U OTTA J I N A 8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita Sisällys Lähes

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Fortum Tutor -ohjelman arviointi

Fortum Tutor -ohjelman arviointi Fortum Tutor -ohjelman arviointi Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kannen kuvat: Tomi Parkkonen Copyright 2011 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan

Lisätiedot

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa.

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. Erityispedagogiikan proseminaari tutkielma Jenni Vikman Kevät 2010 Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Hankeraportti SeOs: Sisävesiammattikalastuksen seuranta- ja ohjausjärjestelmä

Hankeraportti SeOs: Sisävesiammattikalastuksen seuranta- ja ohjausjärjestelmä Hankeraportti SeOs: Sisävesiammattikalastuksen seuranta- ja ohjausjärjestelmä Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama Kari Muje, Tapio Keskinen, Timo J. Marjomäki & JuhaKarjalainen

Lisätiedot

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA Lasten koulun aloituksen edistämisestä Janne Hellsten Alkio-opisto Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari Maaliskuu 2004 1 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA

KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA KALASTUSMATKAILU LAUKAAN KUUSAANKOSKELLA SEKÄ MUUALLA KESKI-SUOMESSA Anna Nurmi Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot