Ahlström Capital. SISÄLtö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahlström Capital. SISÄLtö"

Transkriptio

1 Vuosikertomus2009

2 Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa ensisijaisesti teollisiin yrityksiin. Yhtiö kuuluu noin 190 miljoonan euron pääomallaan Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet ja merkittävät taloudelliset voimavarat. SISÄLtö Ahlström Capital toimitusjohtajan katsaus...2 Maailmantalouden katsaus...4 Sijoitusympäristö... 7 Strategia ja sijoitukset...8 Portfolioyritykset Å&R Carton...10 Enics Vacon...14 Nordkalk...16 Symbicon...18 Elbi Elektrik...19 Greentech-sijoitukset...20 Kiinteistösijoitukset...22 toimintakertomus...25 tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma...30 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase...32 tilinpäätöksen liitetiedot...34 Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma...41 Emoyhtiön tase...42 tilintarkastuskertomus...43 Hallituksen ehdotus voitonjaosta...44 tunnusluvut...45 Osakkeiden tasearvo ja substanssiarvo...46 Osakkeet ja osakkeenomistajat...47 Hallinto ja johto...48 tietoja osakkeenomistajille...52

3 vuosi 2009 Ahlström CApitAlin Lisäsimme omistustamme Å&R Cartonissa 61 prosenttiin. Irtauduimme osittain Nordkalkista. Kasvatimme Vacon-omistustamme yli 20 prosenttiin. Eteläesplanadin kiinteistön laajennus valmistui. Vuosi oli portfolioyhtiöille haasteellinen.

4 2 toimitusjohtajan KAtsAus Rakenteellisten muutosten vuosi pääomasijoittajille vuosi 2009 oli vaativa. Ahlström Capitalille se oli monien rakennemuutosten vuosi. taloudellinen tulos ei täyttänyt tavoitteita. teollisten sijoitusten omistuksissa teimme merkittäviä muutoksia. Å&R Cartonissa siirryimme pääomistajaksi, ja otamme nyt vastuun yhtiön kehittämisestä. pörssiyhtiö Vaconissa saavutimme tärkeän virstanpylvään kasvattaessamme osuutemme 20 prosenttiin. osittaisen irtautumisen myötä luovuimme Nordkalkin suurimman omistajan roolista. portfoliomme koostuu nyt isoista teollisuusyrityksistä, joissa tavoitteemme on olla pitkäaikainen, toimintaa kehittävä omistaja. helsingin Eteläesplanadin kiinteistön laajennus valmistui, ja vuokralaiset pääsivät muuttamaan uusiin tiloihin. Kiinteistösalkkumme täydentyi Å&R Cartonin hollannin tehdaskiinteistöllä. sekä yhtiöiden johtamiseen että näiden talouden tukemiseen. omistus- ja rakennejärjestelyjä vaadittiin paikoin. portfolioyhtiöiden heikko tulos heijastui myös omaan tulokseemme. Ilonaihetta toi kuitenkin se, että yhtiöiden kassavirta pysyi kohtuullisella tasolla. Kehitimme myös omaa toimintatapaamme. Laadimme selkeät ja yhtenäiset teollisen omistajuuden ja sijoittamisen periaatteet, joiden mukaan jatkossa vali koimme ja kehitämme portfolioyhtiöitämme. Aktiivinen omistajarooli vaati erityistä panostusta koetussa taloustilanteessa. portfolioyhtiöihin voimavaroja Aktiivinen omistajarooli vaati erityistä panostusta koetussa taloustilanteessa. omasta taseestamme sijoittavana pystyimme muita sijoittajia vapaammin tukemaan portfolioyhtiöitämme. Vuoden aikana käytimme runsaasti voimavaroja EpÄtAsApAinoA maailmantaloudessa pääomasijoittajat kokivat vuoden aikana isoja ongelmia yhtiöidensä kanssa. Vaikeuksien voi odottaa jatkuvan, sillä reaalitalouden noususta on liian aikaista vielä edes haaveilla. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

5 3 greentechin AikA Etsiessämme uusia kasvun alueita olemme seuranneet vihreän teknologian markkinoita ja todenneet siltä alalta löytyvän kohteita, joita haluamme olla kehittämässä. Vuoden aikana olemme koonneet monipuolisen portfolion erityyppisistä vihreän teknologian yrityksistä, joiden edustama teknologia itsessään on koeteltua ja joille voimme olla avuksi toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa. Ensimmäiset greentech-investoinnit teimme tuulivoima- ja aurinkoenergiaan. Ahlström Capitalilla on riittävät voimavarat osallistua rakennemuutoksiin ja kartoittaa uusia, mielenkiintoisia kohteita. haemme kasvua yritysten toiminnan laajentamisen kautta. Nykyisessä sijoitusportfoliossamme on siihen kaikki edellytykset. pyrimme sijoittamaan tarkoin valikoituihin uusiin teollisiin kohteisiin samalla kun odotamme greentechportfoliollemme läpimurtoa. Kiitän omaa sekä portfolioyhtiöidemme henkilöstöä ja johtoa hyvästä työstä sekä hallitusta ja osakkeenomistajia sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. n kyvyt ja voimavarat parempaan vuoteen pörssi kääntyi jo nousuun, mutta vuoden odotetaan jatkuvan edelleen haasteellisena. Näen kuitenkin, että aktiivisilla ja kyvykkäillä sijoittajilla on mahdollisuuksia edessään. panu routila toimitusjohtaja

6 4 maailmantalouden KAtsAus taantuma takapeilistä katsoen muutamat positiiviset signaalit ovat saaneet optimistit uskomaan, että pahin olisi jo ohi. tosiasia kuitenkin on, että suuren taantuman aiheuttaneet tekijät eivät ole poistuneet, eikä niitä tule väheksyä. on mahdollista, että maailmantalous on kääntynyt nousuun taantumasta, josta on alettu käyttää nimeä suuri taantuma, the Great Recession. taantuma on nimensä ansainnut: maailman kokonaistuotanto on supistunut puolessatoista vuodessa useita prosentteja, joidenkin maiden teollisuustuotannon supistumista mitataan peräti kaksinumeroisilla luvuilla, nopeasti lisääntynyt työttömyys on noussut todella korkeaksi esimerkiksi Espanjassa ja joidenkin arvioiden mukaan pahimpia työllisyysvaikutuksia ei olla vielä edes nähty. taustalla kaksi suurta murrosta suuri taantuma saattoi ensin vaikuttaa pankki- ja rahoituskriisiltä, joka aiheutui Yhdysvaltain ja Euroopan liian avoimesta rahapolitiikasta, uusista rahoitustuotteista, jotka toivat omistusasunnot myös matalatuloisten kotitalouksien ulottuville, sekä rahoitusalan heikosta valvonnasta. mutta syitä on muitakin. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

7 5 taloudellista maailmanjärjestystä on ravistellut viime vuosikymmeninä kaksi järisyttävää muutosta, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet suuren taantuman syntyyn: tieto- ja viestintätekniikan mukanaan tuoma tekninen kehitys ja kylmän sodan loppuminen, jonka myötä maailmankaupan piiriin tuli uusia teollisuusmaita. tietojenkäsittelyn ja viestintämahdollisuuksien huima kehitys sekä internetin käytön yleistyminen ovat muuttaneet työelämän osaamisvaatimuksia ja mahdollistaneet työn siirtämisen ulkomaille aivan ennennäkemättömällä tavalla. se on myös yhdistänyt maailman rahamarkkinoita ja yhdenmukaistanut maailmanlaajuisia tuotto-odotuksia ja riskejä. Kylmän sodan loppuminen puolestaan on lisännyt maailmanlaajuiseen työvoimavarantoon satoja miljoonia henkilöitä. pelkästään Kiinan kaupunkiväestö, jonka BrUttokAnsAntUotE määrän muutos % Lähde: oecd, tilastokeskus voidaan nykyisellään katsoa lähes kokonaisuudessaan kuuluvan kansainväliseen työvoimavarantoon, on lisääntynyt 300 miljoonalla sitten vuoden Vertauksen vuoksi mainittakoon, että koko Yhdysvaltain työvoima koostuu noin 150 miljoonasta henkilöstä. kehityksen voittajat ja häviäjät Nämä kaksi muutosta muodostavat yhdessä voimakkaan suuntauksen. uudet tekniikat ja edullinen työvoima, josta yhä suurempi osa on korkeasti koulutettua, antaa yrityksille mahdollisuuden siirtää yhä suuremman osan tuotannosta kehitysmaihin ja kehittyviin maihin. Kuluttajat ympäri maailmaa ovat hyötyneet tästä kehityksestä, samoin kuin teollisuusmaiden korkeasti koulutettu työvoima. sen sijaan siitä on kärsinyt matalan osaamistason tehtävissä toimiva väestö niillä aloilla, joiden tuotantoa on 07 suomi Yhdysvallat Euroalue japani 09 siirretty alemman kustannustason maihin. Näillä aloilla ihmiset ovat joko menettäneet työpaikkansa tai joutuneet hyväksymään palkkakehityksen heikennyksiä. AAsiAstA varat yhdysvaltain AsUntolAinoihin Normaalitilanteessa maailmantalouteen mukaan tulevat kehitysmaat lainaavat rahaa investoidakseen maansa infrastruktuurin ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Näin tapahtuikin 1990-luvulla aina vuoden 1997 Aasian talouskriisiin saakka. Romahdus sai aikaan muutoksen, sillä monet kehitysmaat tiukensivat pääomanhallintaa, ja Kiinan tapauksessa harjoittivat aktiivista valuuttakurssipolitiikkaa, kasvattaakseen valuuttavarantojaan. Niin kutsuttujen BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), uusien teollisuusmaiden ja nopeasti kehittyvien maiden yhteenlaskettu vaihtotaseen ylijäämä oli lähes 800 miljardia dollaria vuoteen 2007 mennessä. miten tämä kaikki sitten liittyy yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin asuntomarkkinoihin ja niiden aiheuttamiin kriiseihin? Vastaus on, että varat piti investoida johonkin, ja ne investoitiin valtaosin Euro area Yhdysvaltoihin ja muihin teollisuusmaihin, United States mikä alensi korkoja. teollisuusmaiden vapaa rahapolitiikka Japan vauhditti kehityssuuntaa entisestään. Alhaiset korot, uudet rahoitustuotteet ja Finland etenkin uudet matalatuloisille kotitalouksille suunnatut asuntolainat lisäsivät kysyntää asuntomarkkinoilla, mikä nosti asuntojen hintoja. Asuntojen hinnat lähes kaksinkertaistuvat Yhdysvalloissa vuosina Etenkin yhdysvaltalaiset kotitaloudet rahoittivat kulutusta asuntojensa arvonnousulla ottamalla lisälainaa asuntoaan vastaan. on olemassa näyttöä siitä, että asuntojen hinnat nousivat nopeammin ali-

8 6 maailmantalouden KAtsAus jäämäisen vaihtotaseen maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, kuin ylijäämäisen vaihtotaseen maissa, kuten suomessa. kysynnän laskusta. tämä puolestaan laski tuloja, mikä supisti kotimaista kysyntää. hallitukset ja keskuspankit reagoivat nopeasti. useimmat teollisuusmaat näennäisvauraudesta huima pudotus miksi asuntomarkkinoiden kuplan puhkeaminen sitten vaikutti niin rajusti rahoitusmarkkinoihin ja reaalitalouteen? Internetkuplan puhkeaminen aiheutti aikanaan vain suhteellisen lievän taantuman, jos sitäkään. suurin syy on se, että toisin kuin osakesijoitukset ja muut rahastotuotesijoitukset, asuntosijoitukset tehdään yleensä valtaosin velkarahalla. Asuntojen hintojen nousu lisäsi niiden nimellisarvoa, ja näennäisesti vaurastuneita asunnonomistajia oli paljon. Kun asuntojen hinnat kääntyivät laskuun, siitä aiheutui merkittäviä tappioita asuntomarkkinoita rahoittaneille ja niihin sijoittaneille rahoitusyrityksille. Lisääntyneen konkurssiriskin myötä rahoitusongelmat levisivät korkean riskin kohteista muihin kohteisiin ja vaikuttivat myös normaaliin pankkitoimintaan velkavivun purkamisprosessien kautta. Likviditeettinsä säilyttämiseksi pankit alkoivat kuolettaa lainojaan ja vähentää lainanantoa kotitalouksille ja yrityksille. Yhdysvaltalaisten pankkien lisäksi myös valtaosa muunmaalaisista pankeista toimi juuri näin. pankki- ja rahoituskriisistä päädyttiin maailmanlaajuiseen talouskriisiin. reaalitaloudet kurimukseen maailmanpankin mukaan maailmankauppa supistui enemmän kuin kertaakaan viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. teollinen tuotanto supistui euroalueella 20 prosentilla vuoden 2007 lopusta vuoden 2009 alkuun. Vientivetoiset maat kärsivät investointihyödykkeiden Vaikka pahin saattaa nyt olla ohi, syytä huoleen on edelleen. rahoittivat julkisia menoja lainarahalla, kun niiden verotulot romahtivat. Etenkin Yhdysvaltain keskuspankki ja Euroopan keskuspankki laskivat korot käytännöllisesti katsoen nollatasolle ja ryhtyivät muihin tarvittaviin toimiin. valtioiden velka hidastaa toipumista Vaikka pahin saattaa nyt olla ohi, syytä huoleen on edelleen. Varallisuushinnoissa saattaa ilmetä uusia kuplia ja kriisin aikana kertyneet valtavat valtionvelat vaikuttavat maiden tuleviin kasvumahdollisuuksiin. monet asiantuntijat varoittavat, että julkisen sektorin tukitoimista ei tule luopua, sillä se saattaa pitkittää taantumaa. tekninen kehitys kuitenkin jatkuu pitkällä aikavälillä ja parantaa elintasoa maailmanlaajuisesti. Kehitysmaat ja kehittyvät maat kurovat teollisuusmaiden etumatkaa umpeen, ja kansainvälisen taloudellisen toiminnan suuntautumisen itään voidaan olettaa jatkuvan edelleen. n Katsauksen maailmantalouden kriisin laajempiin taustoihin laativat professori Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä professori Otto Toivanen Helsingin taloustieteellisestä tutkimuskeskuksesta, HECERistä. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

9 7 sijoitusympäristö Lama hiljensi pääomasijoitukset taseeltaan ja toimialaosaamiseltaan vahvat pääomasijoittajat mahdollistavat monen yrityksen kehityksen vaikeissakin oloissa. Rahoituskriisin aiheuttamat luottovaikeudet ja lama vaikuttivat pääomasijoituksiin. Koko Euroopassa pääomasijoitusten lukumäärä jäi noin puoleen edellisvuodesta. uusia varoja ei myöskään ollut saatavilla yhtiöiden kehittämiseen. Runsaan velkataakan painamat ja liian optimistisin tuotto-odotuksin edenneet sijoittajat joutuvat vaikeuksiin, kun niiden yritysten tuotot hiipuivat ja niistä oli vaikeaa päästä kannattavasti eroon. toisaalta pääomasijoittajat ovat ajaneet portfolioyhtiöitään ahdinkoon, kun he eivät ole pystyneet tarjoamaan näiden tarvitsemaa rahoitusta. AktiivinEn omistajuus ratkaisevaa pääomasijoittajat ovat koko luvun olleet kehityskelpoisille yrityksille tärkeä kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistaja. Aktiivinen omistajuus ja asiantuntijaverkostojen tiivis työskentely hallituksessa yritysjohdon tukena ovat osoittautuneet ratkaisevan tärkeiksi myös talouslaman vaativissa oloissa. n pääomasijoitukset EUroopAssA Irtautumiset Kerätyt varat sijoitukset Divestments Funds raised Investments Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Lähde: EVCA/pEREp_Analytics Q2 Q3

10 8 strategia ja sijoitukset Näkemyksellistä sijoittamista Ahlström Capital on sijoitusyhtiö, joka pyrkii tuottamaan lisäarvoa pitkällä aikavälillä ja toimimaan ammattimaisena, aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Ahlström Capitalin yleisenä tavoitteena on tehdä vuosittain yhdestä kahteen yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta kohteesta. sijoitusstrategia Yksittäiseen kohteeseen sijoitamme tyypillisesti 5 25 miljoonaa euroa. Arvonnousu pyritään realisoimaan 5 7 vuoden kuluessa. saatamme olla myös pitkäjänteinen omistaja. sijoituskohteita etsitään pohjoismaista, Venäjältä ja Itä-Euroopasta. teollisen portfolion tasapainottamiseksi ja riskin hajauttamiseksi sijoitamme myös kiinteistöihin. teolliset sijoitukset hankimme enemmistöosuuden Å&R Cartonista ja lisäsimme omistusta Vaconissa. Elbiä ja symbiconia tuimme lisärahoituksella. Luovuimme enemmistöstä omistamistamme Nordkalkin osakkeista. kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat toimisto- ja tehdaskiinteistöt suomessa, hollannissa ja Virossa sekä maa-alue Romaniassa. helsingin Eteläesplanadi 14 kiinteistön laajennus valmistui. Romanian maa-aluetta laajennettiin ja sinne rakennettavien kerrostalojen suunnittelu alkoi. Ahlström CApitAlin teolliset sijoitukset portfolioyritykset tuotteet/palvelut Liikevaihto omistusosuus % Å&R Carton Kartonkipakkaukset Enics Elektroniikan sopimusvalmistus Vacon taajuusmuuttajat Nordkalk Kalkkikivituotteet symbicon sähköiset mainostaulut 42 Elbi Elektrik sähköasennustarvikkeet AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

11 9 Ahlström CApitAlin strategiset vahvuudet teollinen osaaminen pitkät yrittäjäperinteet taloudelliset voimavarat UUsiA AvAUksiA perinteisten, meille hyvin sopivien teollisten kohteiden lisäksi etsimme uuden tyyppisiä vihreän teknologian sijoituskohteita. Vuoden aikana olemme luoneet toimintamme tueksi teollisen neuvonantajaverkoston. likvidit varat Likvidit varamme koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. n Liikevaihto ja nettotulos m osakkeen substanssiarvon kehitys 2001, Liikevaihto Nettotulos sijoitusomaisuuden muutos teollisten sijoitusten jakauma Muut 19 % 2 % 32 % 11 % 7 % 2% 5% 10 % 37 % Nordkalk Nordkalk 19 % 25 % 17 % 64 % 23 % Elbi Enics 28 % Vacon Å&R Carton teolliset sijoitukset Likvidit varat Kiinteistöt maa- ja metsäalueet muut teolliset sijoitukset Kiinteistöt Likvidit varat Vacon Å&R Carton Enics Elbi Nordkalk symbicon muut

12 10 portfolioyritykset Å&R Carton kasvaa asiakkaidensa mukana Å&R Carton on Euroopan johtavia kartonkipakkausten ja pakkausjärjestelmien valmistajia. sen tärkeimmät asiakkaat löytyvät elintarvike- ja kulutus tavarateollisuudesta. Kesäkuussa Ahlström Capitalista tuli Å&R Cartonin enemmistöosakas, kun se osti osan Capmanin hallinnoimien rahastojen osakkeista. samalla Ahlström Capital otti päävastuun yhtiön tulevasta kehittämisestä yhdessä Å&R Cartonin johdon kanssa. Å&R Cartonin liikevaihto laski edellisestä vuodesta ja oli 339 miljoonaa euroa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee malmössä ja sen 15 tehdasta eri puolilla Eurooppaa. myyntiverkosto kattaa Euroopan, Yhdysvallat ja Aasian. Å&R Cartonin kartonginkonvertointikapasiteetti on tonnia ja sillä on työntekijää. markkinoiden selviytyjä Å&R Cartonilla on vahva asema suurten tunnettujen eurooppalaisten kuluttajabrändien pakkaustoimittajana. Vuoden 2009 talouskriisi katkaisi Å&R Cartonin kolme vuotta jatkuneen vahvan kasvun. myynti laski noin 5 prosentilla markkinoiden supistuessa tätä - kin enemmän. Varsinkin Venäjällä myynti putosi huomattavasti. näkymät Ympäristötietoisuuden kasvaessa kartonki valtaa alaa ekologisena pakkausmateriaalina. Å&R Carton panostaa vahvasti innovatiivisiin ja ympäristöystävällisiin pakkausratkaisuihin. Viime vuosien investointien odotetaan näkyvän jo myynnin kasvuna, ja Å&R Cartonin tavoitteena on tulla Euroopan joh - tavaksi kartonkipohjaisten pakkausten valmistajaksi. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

13 11 portfolio Å&r CArton Å&R Cartonilla on vahva asema suurten tunnettujen eurooppalaisten kuluttajabrändien pakkaustoimittajana. Å&r CArton lukuina 2009 m omistusosuudet % Liikevaihto % Ahlström Capital muut

14 12 portfolioyritykset Enics on joustava kumppani Enics on yksi johtavista teollisuus- ja lääkelaite-elektroniikan sopimusvalmistajista. sen tuotantolaitokset sijaitsevat Euroopassa ja Aasiassa. Enicsin myynti laski vuoden aikana teollisuuden investointien vähenemisen myötä. Yhtiö pystyi kuitenkin nopeasti sopeutumaan tilanteeseen uudelleenjärjestelyillä ja muulla liiketoiminnan tehostamisella. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Enics osti swecolta elektroniikan suunnitteluun keskittyneen yksikön. Näin yritys laajensi palveluvalikoimaansa varsinkin tuotteen alkupään palveluissa, kuten suunnittelun tuessa ja teollistamisessa. Lisäksi Enics kehitti jälkimarkkinointipalveluitaan. joustavuus AUttoi pahimman yli toimintaa tehostettiin muun muassa keskittämällä suomen tuotanto Lohjalle. Vaasan ja Varkauden yksiköissä toiminta päättyi vuoden lopussa. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kääntyi jälleen kasvuun. Enicsin luoma joustava tuotantorakenne tuo liiketoimintaan ketteryyttä. Yhtiö kykenee mukautumaan isojenkin asiakkaiden tarpeisiin alhaisin tuotantokustannuksin, laajalla tuotevalikoimalla ja keskisuurilla volyymeillä. näkymät talouden hitaasta elpymisestä huolimatta Enicsillä on edellytykset kannattavaan kasvuun vuoden 2010 aikana. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyään laajentamalla olemassa olevaa palveluvalikoimaansa. Valmistuspalveluiden lisäksi Enics keskittyy yhä voimakkaammin teollisuus- ja lääkelaite-elektroniikan koko elinkaaren kattaviin palveluihin. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

15 13 portfolio EniCs Enicsin luoma joustava tuotantorakenne tuo liiketoimintaan ketteryyttä. EniCs lukuina 2009 m omistusosuudet 11,1 % 150 Liikevaihto ,9 % Ahlström Capital henkilöstö

16 14 portfolioyritykset Vacon on puhtaan teknologian menestystarina Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottorien ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. sen suurimpia asiakkaita ovat rakennus- ja koneteollisuus sekä tuulivoimaenergian järjestelmätoimittajat. Vuoden lopulla Ahlström Capital teki merkittävän lisäsijoituksen ja nosti omistusosuutensa Vaconissa 20 prosenttiin. talouskriisi heijastui taajuusmuuttajien kysyntään ja heikensi Vaconin myyntiä. Liikevaihto oli 272 miljoonaa euroa, missä oli laskua 7,2 prosenttia edellisestä vuodesta. syynä olivat tilausten väheneminen ja merkittävän tilauksen myöhästyminen. sopeutuakseen heikentyneeseen tilanteeseen Vacon karsi kustannuksia ja lomautti henkilöstöä. Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli lisää kansainvälistä jalansijaa Aasian markkinoilla kysyntä säilyi poikkeuksellisen vilkkaana. maailman taajuusmuuttajamarkkinat laskivat noin 16 prosenttia, kun taas Vacon onnistui kasvattamaan osuuttaan lähes 5 prosenttiin. se pystyi myös joustavasti sopeuttamaan valmistustaan kysyntää vastaavaksi. Kesällä Vacon vahvisti asemiaan pohjois-amerikassa perustamalla tytär - yhtiön Kanadaan. Brasilian-toimisto laajeni syksyllä kattamaan koko Etelä- Amerikan tuki- ja huoltopalvelut. tuotekehitysyksiköitä laajennettiin suomessa, Kiinassa ja Italiassa. uusi tehdas valmistui Yhdysvaltoihin, ja toisen tehtaan rakentaminen alkoi Kiinassa. näkymät Vacon jatkaa kustannussäästöohjelmaansa, jonka avulla se aikoo saavuttaa viiden miljoonan euron vuosittaiset säästöt. markkinoiden ei uskota enää heikentyvän vuoden 2010 aikana. Ilmastoja energiansäästötavoitteiden ja uusien tuoteinnovaatioiden uskotaan tuovan taajuusmuuttajille kysyntää. maailmanlaajuinen myyntiverkosto, uudistuvat tuotteet ja suhteellisen alhainen markkinaosuus yhdessä joustavan organisaation kanssa tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä vaikeassakin markkinatilanteessa. n Lähde: Vaconin tiedotteet AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

17 15 portfolio vacon Vacon onnistui kasvattamaan osuuttaan maailman taajuusmuuttajamarkkinoilla. vacon lukuina 2009 m 300 omistusosuudet ,0 % Liikevaihto ,8 % 3,7 % 69,7 % 2,8 % Ahlström Capital Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Vaasa Engineering muut

18 16 portfolioyritykset Nordkalkin ympäristö - tuotteilla hyvä menekki Nordkalk on pohjois-euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja. sen tuotteita käytetään pääasiassa paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. taloudellinen taantuma vähensi kysyntää ja liikevaihto laski edellisestä vuodesta 20 prosenttia 277 miljoonaan euroon. Nordkalk toimii kahdeksassa maassa, joista viidessä on kaivoksia ja louhoksia. suomessa yritys toimii 14 paikkakunnalla. työntekijöitä on kaikkiaan noin Ahlström Capital myi syyskuussa kaksi kolmasosaa Nordkalkin osakkeistaan. Alkusijoitus Nordkalkiin oli tehty vuonna 2002 ja omistusta lisätty myöhemmin 30,5 prosenttiin. Ahlström Capitalille jäi Nordkalkista vielä 10 prosentin osuus. taantuma näkyi myynnissä taloudellinen taantuma vähensi paperi-, selluloosa-, teräs- ja rakennusaineteollisuuteen käytettävien kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntää. sen sijaan maatalouden, ympäristönhoidon ja tienrakennuksen tuotteiden myynti oli suhteellisen hyvä. Kokonaisliikevaihto ja tulos laskivat verrattuna vuoteen 2008 ja koko konsernissa on toteutettu kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä. näkymät talouden heikon kehityksen odotetaan vaikuttavan kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntään myös vuonna Rakennusaineteollisuuden toimitusten odotetaan jatkuvan alhaisella tasolla koko vuoden, mutta paperi-, selluloosa- ja terästeollisuuden myynnin odotetaan hieman paranevan. Ympäristönhoitoon ja tienrakennukseen käytettävien tuotteiden kysynnän uskotaan pysyvän hyvällä tasolla. Viljan alhainen hinta tuo epävarmuutta maanparannustuotteiden myyntiin. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

19 17 portfolio nordkalk Ahlström Capital myi kaksi kolmasosaa Nordkalkin osakkeistaan. nordkalk lukuina 2009 m omistusosuudet 10 % 150 Liikevaihto % Ahlström Capital muut

20 18 portfolioyritykset portfolio symbicon symbicon on valmis kasvuun symbicon valmistaa sisä- ja ulkotiloihin tarkoitettuja digitaalisia mainos- ja ilmoitustauluja vaativiin käyttöympäristöihin. Kajaanissa sijaitseva symbicon keskittyi avainasiakkaiden palvelemiseen ja vahvistamaan Iconone-brändiä. Kustannuksia sopeutettiin vastaamaan tilauskantaa. Ahlström Capital omistaa symbiconista 41,8 prosenttia ja yrityksen henkilöstö loput 58,2 prosenttia. Yhteistyö tekesin kanssa jatkui hankkeessa, jossa nestekidenäyttöjä kehitetään ääriolosuhteisiin. uusien näyttöihin liitettävien sovellusten ja lisäominaisuuksien, kameran, kosketuksen ja äänen avulla symbicon pyrkii kohti markkinoiden kärkeä. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

21 19 portfolio ElBi Elbin kehitysohjelma jatkui Elbi on turkin johtavia sähköasennustarvikkeiden valmistajia. se myy tuotteitaan mustanmeren alueella, turkissa, Romaniassa, ukrainassa ja Venäjällä. Elbin kehitysohjelma jatkui. Yrityksen johtoresursseja vahvistettiin ja tuotantoprosessia virtaviivaistettiin. Elbin kannattavuus parani edellisestä vuodesta, mutta liikevaihto jäi 13 miljoonaan euroon. Ahlström Capital omistaa 50 prosenttia Elbistä. Yrityksessä on noin 400 työntekijää ja sen tehdas sijaitsee Istanbulissa. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakelijaverkosto sekä tehostettu tuotanto. Yhtiö lanseerasi uuden tuoteperheen, joka osoittautui menestykseksi. Elbi tähtää turkissa, Romaniassa ja ukrainassa sähköasennustarviketoimittajien kärkeen. Asiakaspalvelua ja logistiikkaa kehitetään edelleen. n

22 20 GREENtECh-sIjoItuKsEt Vihreästä teknologiasta liiketoimintaa Ahlström Capital on edeltäjäyritystensä tavoin seurannut megatrendejä. Vihreä teknologia on kehityssuunta, joka on tullut jäädäkseen. siitä on syntynyt kannattavaa ja itsenäistä liiketoimintaa, johon Ahlström Capital haluaa nyt sijoittaa. Vihreällä teknologialla (green technology) tarkoitetaan tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka ehkäisevät tai vähentävät energian kulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Vihreän teknologian markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti. Kasvun taustalla ovat ilmastonmuutos, energian ja raaka-aineiden hinnan nousu sekä huoli energiaturvallisuudesta. tarjontaan ovat vaikuttaneet myös teknologian kehitys ja tuotannon mittakaavaedut. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

23 21 Greentech-sijoitusten määrä on kasvanut vakaasti niin suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Ne antavat sijoittajille odotetun kasvun myötä hyvän tuottopotentiaalin ja suojaavat energian ja raakaaineiden hintaan liittyviltä riskeiltä. UUsi strateginen sijoituskohde Vihreän teknologian sijoitukset muodostavat uuden strategisen kokonaisuuden Ahlström Capitalin portfoliossa. tavoitteenamme on auttaa kasvavia yrityksiä liiketoiminnan kaupallistamisessa ja tuotannon teollistamisessa. greentech-portfoliomme Ahlström Capital on vuoden 2009 aikana rakentanut sijoitusportfolion lupaavista nuorista greentech-yrityksistä. Kaikkien tuotteissa on toimiva ja testattu teknologia, mutta niiden kaupallistaminen on alkuvaiheessa. mervento oy on suomalainen yhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa tuulivoimalaturbiineja rannikko- ja merikäyttöön. sen tavoitteena on olla suoravetoisten tuuliturbiinien teknologiajohtaja. Autamme kasvavia yrityksiä liiketoiminnan kaupallistamisessa ja tuotannon teollistamisessa. ripasso Energi AB on ruotsalainen yhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa aurinkovoimalaitteita, jotka käyttävät lämpömoottoria muuntamaan aurinkoenergiaa sähköksi. muitakin UUsiA kohteita on suunnitteilla Ahlström Capital on vuoden aikana tutkinut muitakin mielenkiintoisia vihreän teknologian yrityksiä, jotka täyttävät asettamamme kriteerit. jotkut niistä tulevat mahdollisesti täydentämään greentech-portfoliotamme.

24 22 KIINtEIstösIjoItuKsEt Kiinteistölaajennus päätökseen Ahlström Capital sijoittaa teollisuus- ja arvokiinteistöihin, joilla se tasapainottaa teollisten sijoitusten riskiä ja tavoittelee vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 25 prosenttia sijoituksista. Kiinteistömarkkinat hiljenivät tuntuvasti koko Euroopassa, myös suomessa. Kauppojen määrä jäi selvästi pienemmäksi kuin 2000-luvulla keskimäärin. manner- Euroopassa kiinteistöjen arvot pysyivät kuitenkin suhteellisen vakaina verrattuna Yhdysvaltoihin ja Britanniaan. Venäjällä pysähtynyt rakentaminen nytkähti kesän jälkeen liikkeelle, kun pankit uskaltautuivat jälleen rahoittamaan uusia kohteita. suomen kiinteistömarkkinoilla oli hiljaista. toimistotilaa oli pääkaupunkiseudulla vapaana enemmän kuin koskaan ennen. parhaimmilla paikoilla sijaitseville kohteille olisi ollut kysyntää, mutta sijoittajilla ei ollut tarvetta myydä omistuksiaan. syksyllä kauppoja alkoi jo syntyä ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostuessa suomen markkinoista. kiinteistöportfolio Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan kiinteistön laajennus valmistui keväällä. sen tuloksena syntyi noin neliömetriä uutta, korkealuokkaista toimisto- ja ravintolatilaa, joka on kokonaisuudessaan vuokrattu. Kulttuurillisesti merkittävä savoy-teatteri uudistettiin ja sen yhteyteen Royal Ravintolat avasi uuden ravintolan. teatterin yläpuolelle rakennettiin vierendeel-kehien varaan kolme toimistokerrosta. Arkkitehtonisesti vaativa laajennus sai erikoismaininnan vuoden teräsrakenne -kilpailussa toimivuudesta ja omailmeisyydestä. Eteläesplanadi sai erikoismaininnan vuoden teräsrakenne -kilpailussa. Varkauden tehdaskiinteistölle etsimme uusia ratkaisuja, joilla tyhjillään oleva tila saataisiin hyötykäyttöön. Viron Elvassa sijaitseva kiinteistö on edelleen portfolioyritys Enicsin käytössä. Laajensimme vuosi sitten Romaniasta hankittua maa-aluetta neliömetriä, ja arkkitehtisuunnittelu kerrostalojen rakentamiseksi käynnistyi. Ensimmäisten kahden rakennuksen on määrä valmistua syksyllä AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

25 23 09 hollannin kiinteistöosto hankimme Å&R Cartonilta kartonkipakkaustehtaan kiinteistön hollannin sneekissä. Å&R Carton jatkaa tiloissa toimintaansa vuokralaisena. Kaupan tuloksena Å&R Cartonille vapautui pääomaa teollisen toimintansa kehittämiseen. näkymät Vuoden lopulla pankit suhtautuivat jo avoimemmin rahoitukseen, vaikka lainansaanti on vielä haastavaa. uusien mahdollisten sijoitusten lisäksi aiomme panostaa portfoliossamme olevien kiinteistöjen ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen.

26 toimintakertomus ja tilinpäätös 24 toimintakertomus ja tilinpäätös 09 toimintakertomus tilinpäätös toimintaympäristö sijoitukset ja portfolion kehitys Irtautumiset salkkuyritykset uudet sijoitukset teolliset sijoitukset Kiinteistösijoitukset...27 Likvidit varat...27 Konsernin rakenne...27 Konsernin tulos vuonna taloudellinen asema ja rahoitus...28 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...28 Riskienhallinta...28 henkilöstö, hallinto ja tilintarkastaja...28 suurimmat osakkeenomistajat Vuoden 2010 näkymät Konsernin tuloslaskelma...30 Konsernin rahoituslaskelma...31 Konsernin tase tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma...41 Emoyhtiön tase tilintarkastuskertomus hallituksen ehdotus voitonjaosta AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

27 25 enics (Ahlström Capitalin omistusosuus vuoden 2009 lopussa 88,9 %) Enicsin liikevaihto laski ja tulos heikkeni kysynnän merkittävän vähenemisen myötä. Volyymin jyrkkään laskuun vaikutti erityitoimintakertomus Vuonna 2001 perustettu Ahlström Capital on pääomasijoitusyhtiö ja merkittävä teollinen konserni, joka hallinnoi noin 190 miljoonan euron pääomaa. se sijoittaa omasta taseestaan ja pankkirahoitusta hyödyntäen pitkäjänteisesti teollisiin yrityksiin sekä valikoituihin kiinteistökohteisiin ja kehittää sekä kasvattaa niitä. Ahlström Capital osallistuu aktiivisesti portfolioyritysten toimintaan yhdessä niiden johdon kanssa. toimintaympäristö maailmantalouden syvä taantuma jatkui vuonna Euroalueen taloudellinen aktiviteetti supistui varsinkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. merkkejä taantuman taittumisesta oli nähtävissä vuoden 2009 loppupuolella. Erityisesti pörssikurssit elpyivät huomattavasti. pörssikurssien ja reaalitalouden välillä vallitsee kuitenkin selvä epäsuhta, kun reaalitalous ei ole lähtenyt vastaavaan kasvuun. taantuman vaikutukset näkyivät Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden toiminnassa muun muassa heikentyneenä markkinakysyntänä ja kiristyneinä pankkilainarahoituksen ehtoina. useat portfolioyhtiöt mukauttivat tuotantokapasiteettiaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää ja leikkasivat kustannuksiaan parantaakseen kannattavuuttaan. sijoitukset ja portfolion kehitys Vuoden 2009 aikana sijoitusportfoliossa tapahtui merkittäviä rakennemuutoksia. Ahlström Capital irtautui osittain yhdestä sijoituksesta, kasvatti omistustaan eräissä vanhoissa portfolioyhtiöissä sekä teki sijoituksia muutamiin uusiin kohteisiin. sijoituksistamme teolliset sijoitukset muodostivat vuoden lopussa 64 prosenttia (60), kiinteistöt 25 prosenttia (25) ja likvidit varat 11 prosenttia (15). irtautumiset syyskuussa Ahlström Capital myi kaksi kolmasosaa Nordkalkin osakkeistaan. Alkusijoitus Nordkalkiin tehtiin 25,3 prosentin osuudella vuonna omistusta lisättiin myöhemmin 30,5 prosenttiin. myynnin jälkeen Ahlström Capitalille jäi Nordkalkista vielä 10 prosentin omistusosuus. salkkuyritykset syyskuussa voimaanastuneella kaupalla Ahlström Capitalista tuli Å&R Cartonin enemmistöosakas, kun se osti osan Capmanin hallinnoimien rahastojen osakkeista ja nosti omistuksensa 61 prosenttiin. Kaupan seurauksena Å&R Carton raportoidaan Ahlström Capitalin vuoden 2009 konsernitilinpäätöksessä tammi elokuulta osakkuusyhtiönä ja syyskuun alusta lähtien tytäryhtiönä. muutos vaikutti merkittävästi konsernin tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen. Vuoden aikana Ahlström Capital hankki lisää Vaconin osakkeita ja kasvatti joulukuussa omistustaan yhtiössä hieman yli 20 prosenttiin. tämän seurauksena Vacon käsitellään vuoden 2010 alusta lähtien Ahlström Capitalin konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. UUDEt sijoitukset Laajaan toimialakartoitukseen perustuen sekä alustaviin yrityskohtaisiin selvityksiin nojautuen Ahlström Capitalin hallitus päätti vuonna 2009 perustaa greentechportfolion. päätös perustuu vankkaan uskoon greentech-toimialan myönteiseen ja nopeaan kehitykseen sekä mahdollisuuksiin saada pitkäaikaista rahoitusta ja tukea greentech-hankkeisiin. toisaalta katsomme, että valtioiden tuki toimista riippumattakin toimialalla voidaan jo tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Valmisteluna greentech-portfolion käynnistämiseen sijoitimme jo vuonna 2009 kahteen greentech-yritykseen. marraskuussa hankimme 5 prosentin osuu den suomalaisesta mervento oy:stä. Yri tys suunnittelee ja toimittaa uutta tek niik kaa edustavia tuulivoima turbiineja, jois sa on kiinnitetty erityistä huomiota huol toystävällisyyteen ja pitkään käyttöikään. joulukuussa hankimme 51 prosentin osuuden ruotsalaisesta Ripasso Energi AB:stä. se suunnittelee ja toimittaa aurinkoenergialaitteita, jotka käyttävät paraboliantennin ja stirlingmoottorin yhdistelmää muuntamaan aurinkoenergiaa sähköksi. Energiatehokkuus on huomattavasti korkeampi kuin tavanomaisilla ratkaisuilla. teolliset sijoitukset Ahlström Capital on hajauttanut teolliset sijoituksensa eri toimialoille. meistä on tullut merkittävä teollinen pääomistaja muutamassa teollisuusyrityksessä, kuten Enicsissä ja Å&R Cartonissa. portfolioyhtiöidemme tuloskehitys oli epäyhtenäinen, mutta niiden yhteenlaskettu tulos ilman myyntivoittojen vaikutusta oli edellisvuotta parempi.

28 toimintakertomus 26 sesti uudentyyppisten energiamittareiden kysynnän lähes täydellinen hiipuminen. Yhtiö pystyi kuitenkin nopeasti sopeutumaan tilanteeseen rakenteellisilla ja organisaatiomuutoksilla. toiminnan tehostamista jatkettiin suomessa keskittämällä tuotanto Lohjalle. muutosten yhteydessä lopetettiin toiminta Varkaudessa sekä Vaasassa ja lähes 300 työntekijää irtisanottiin. Liiketoiminta pekingissä ja Nova Dubnicassa kasvoi. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kääntyi kasvuun ja oli vuositasolla 271 miljoonaa euroa (339). Liikevaihdon alenemisen ja edellämainittujen rakenteellisten muutosten seurauksena tulos heikkeni selvästi edellisvuodesta. Å&r Carton (61 %) Yhtiön kannattavuus parani vuonna 2009 edellisvuodesta huolimatta siitä, että liikevaihto laski. tehostamistoimet jatkuivat kaikkien pääprosessien osalta, ja haasteellisia osatavoitteita saavutettiin etenkin tuotannossa sekä ostotoiminnassa. Keskipitkän aikavälin tehostamistoimista siirryttiin vuoden jälkipuoliskolla lyhytjänteisempään fokusoituun CCCtoimintaan (Cost, Cash, Customer). olutpakkausten sekä Venäjän offset-linjan tuotteiden kysyntä heikkeni erityisen paljon, ja myös skandinavian markkinoiden taantuma oli selvästi havaittavissa. Vaikkakin sekä Ruotsin että Norjan tulokset paranivat huomattavasti, ne jäivät edelleen epätyydyttävälle tasolle. Å&R Cartonin liikevaihto oli 339,2 miljoonaa euroa (356,7). Voitollisen toisen vuosipuoliskon ansiosta yhtiö kirjasi 0,4 miljoonan euron nettovoiton ( 7,8 nettotappio). nordkalk (10 %) Nordkalkin pääasiakkaat rakennus-, paperi- ja metalliteollisuus kärsivät talouden taantumassa, mikä johti liikevaihdon laskuun edellisestä vuodesta lähes 20 prosentilla. Liikevaihto jäi 277 miljoonaan euroon (344,9 ). Kustannussäästöjen ja alhaisten energiahintojen ansiosta yhtiö onnistui kuitenkin välttämään liikevoiton romahtamisen ja pystyi päästöoikeuksia myymällä edelleen pitämään kannattavuuden hyväksyttävällä tasolla. Vacon (20 %) taajuusmuuttajamarkkina supistui vuonna 2009 maailmanlaajuisesti noin 16 prosenttia. maailmantalouden laskusuhdanne heikensi taajuusmuuttajien kysyntää useimmissa markkinasegmenteissä. taajuusmuuttajainvestoinnit energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvan energian tuotantoon jatkuivat kuitenkin vilkkaina etenkin Aasiassa, mutta ne eivät pystyneet korvaamaan muiden markkinasegmenttien ja markkinaalueiden kaupankäynnin laskua. Vacon ei odota taajuusmuuttajamarkkinan enää heikentyvän vuoden 2010 aikana. Vuoden aikana Vacon käynnisti toimenpiteet kulujen sopeuttamiseksi liiketoiminnan nykytasoon. Yritystoiminnan laajentamista haettiin perustamalla tytäryhtiöt Brasiliaan ja Kanadaan, ja vuoden lopussa Vaconin oma myyntiverkosto käsitti 23 tytäryhtiötä sekä 5 sivuliikettä. Vaconin liikevaihto laski edellisestä vuodesta 7,2 prosenttia 272 miljoonaan euroon (293,2) liikevoiton ollessa 22,5 miljoonaa euroa (34,6 ). Vuoden 2009 aikana osakkeen markkina-arvo nousi 46 prosenttia. symbicon (42 %) Kulunut vuosi oli yhtiölle edelleen haasteellinen. symbicon jäi tilaushankintatavoitteistaan ja sopeutti vuoden aikana kiinteät kustannuksensa vastaamaan alentunutta toiminnan volyymiä. symbiconin tuotteet ovat kuitenkin osoittaneet olevansa toimintavarmoja ja laadukkaita. Yhtiön kannattavuus parani huomattavasti, mutta tulos jäi vielä lievästi tappiolliseksi. elbi elektrik (50%) turkkilaisen sähköasennustarvikkeiden valmistaja Elbin laaja-alainen kehitysohjelma jatkui. Yhtiön liiketoimintaprosesseja tehostettiin ja johtoresursseja vahvistettiin, minkä ansiosta operatiivinen tehokkuus parani merkittävästi. Kiinteitä kustannuksia karsittiin huomattavasti vastaamaan toiminnan nykytasoa. tehostamistoimenpiteiden seurauksena muun muassa yhtiön toimihenkilöiden määrä aleni noin 30 prosentilla. Yhtiö lanseerasi uuden tuoteperheen, joka osoittautui menestykseksi. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta ja oli 13 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani merkittävästi edellisvuodesta, mutta tulos oli edelleen selvästi tappiollinen. mint Capital ii. mint Capital II on pääoma sijoitusrahasto, joka investoi Venäjällä ja muissa entisissä Neuvostoliiton tasavalloissa toimiviin yrityksiin. Ahlström Capital toimii passiivisena sijoittajana ja on sitoutunut sijoittamaan rahastoon viisi miljoonaa dollaria, josta noin 81 prosenttia on sijoitettu. Vuoden aikana rahasto teki kaksi uutta sijoitusta ja irtautui osittain yhdestä sijoituksesta. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

29 27 kiinteistösijoitukset Ahlström Capitalin kiinteistösijoituksiin kuuluvan Eteläesplanadi 14:n laajennushanke valmistui vuonna tuloksena syntyi noin neliömetriä uutta toimisto- ja ravintolatilaa. myös kiinteistön kulttuurikohde, savoy-teatteri, kunnostettiin. Kaikki uudet tilat vuokrattiin. Ahlström Capitalin Virossa omistama teh daskiinteistö on edelleen Enicsin käytössä. hollannissa, sneekissä hankittiin Å&R Cartonilta Ahlström Capitalin kiinteistösijoitussalkkuun tehdaskiinteistö, joka vuokrattiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Å&R Cartonin hollantilaiselle tytäryhtiölle. Bukarestista, Romaniasta hankitun maa-alueen kehittämiseen liittyvät arkkitehtisuunnitelmat ensimmäisten kerrostalojen rakentamiseksi aloitettiin. Kahden rakennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2010 aikana. Lisäksi Ahlström Capitalilla on Varkaudessa teollisuus- ja toimistorakennus, joka oli lähes koko vuoden tyhjillään. Rakennukselle etsitään uusia käyttömahdollisuuksia. likvidit varat Ahlström Capital oy:n lisäsijoituksiin käytettävissä olevat likvidit varat koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista rahamarkkinainstrumenteista. Niiden arvo oli vuoden 2009 lopussa 31,1 miljoonaa euroa (38). konsernin rakenne Ahlström Capital oy on Ahlström Capital -konsernin emoyhtiö. Konsernin muodostivat tilikauden lopussa ACEms AB tytäryhtiöineen, Krasno AB tytäryhtiöineen, AC Kosmo AB tytäryhtiöineen, Dekad AB tytäryhtiöineen, ACpack AB tytäryhtiöineen, Kapon AB tytäryhtiöineen, selas AB, Capbe AB, Capkap AB, sulma fastigheter AB, Karhula osakeyhtiö, AC-Kiinteistö oy tytäryhtiöineen, Elva holding oy, AC finance B.V., AC Invest B.V., AC Real Estate B.V. tytäryhtiöineen sekä AC Verwaltungs-Gmbh. juridisen konsernin ulkopuolella olevia merkittäviä osakeomistuksia ovat Elbi Elektrik (50 %), symbicon oy (42 %), Nordkalk oyj Abp (10 %) ja Vacon oyj (20 %). konsernin tulos vuonna 2009 Vertailuluvut ovat vuoden 2008 vastaavalta ajalta, ellei toisin ole mainittu. Ahlström Capitalin yhdeksäs tilikausi, joka kattoi ajanjakson , oli erityisen haasteellinen. taloudellinen tulos laski edellisvuodesta, johtuen al haisemmista irtautumisten yhteydessä kirjatuista myyntivoitoista. portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu tulos jäi heikoksi, mutta oli kuitenkin edeltävää vuotta parempi. sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 prosenttia (3,4). parannus edellisvuoteen verrattuna johtui suurelta osin Vaconin osakkeen markkina-arvon noususta vuonna 2009 osakemarkkinoiden alkaessa elpyä aallonpohjastaan. Ahlström Capital oy:n osakkeen substanssiarvo nousi tilikaudella 13,22 eurolla (2,1 prosenttia) 632,12 euroon. maksetut osingot huomioon ottaen nousu oli 4,6 prosenttia. substanssiarvoa kasvattivat kirjatut myyntivoitot sekä Vacon-sijoituksen markkina-arvon nousu (ks. substanssiarvon kehitys s. 46). Ahlström Capital oy:n osakkeen osinkokorjattu substanssiarvo oli tilikauden lopussa 713,12 euroa. Ahlström Capital -konsernin liikevaihto nousi edellisvuodesta ja oli 392,8 miljoonaa euroa (352,1), josta Emsliiketoiminnan osuus oli 271,1 miljoonaa euroa (339,4). Liikevaihdon nousu johtui siitä, että Å&R Cartonin liikevaihto sisältyy konsernin lukuihin syyskuun alusta alkaen. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 18,4 miljoonaa euroa (30,6). Ne syntyivät pääosin irtautumisten aikaansaamista myyntivoitosta. Ahlström Capitalin osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 3,9 miljoonaa euroa negatiivinen (15,2 negatiivinen). tämä koostui lähinnä Elbin tappiosta sekä Å&R Cartonin alkuvuoden tappiosta ennen yhtiön siirtymistä tytäryhtiöksi. myös symbiconin tulos oli vielä lievästi tappiollinen. Konsernin liikevoitto oli 11,4 miljoonaa euroa (15,4). Rahoitustuotot olivat 3,3 miljoonaa euroa (16,5). Ero edellisvuoteen johtui vuonna 2008 syntyneistä likvidien varojen sijoitusten kurssivoitoista. Rahoituskulut olivat 5,7 miljoonaa euroa (2,2). Rahoituskulujen nousu johtui korollisten velkojen kasvusta. Emoyhtiö Ahlström Capital oy:n hallinnon kustannukset olivat tilikaudella 3,8 miljoonaa euroa (4,2) eli keskimäärin 1,3 prosenttia (1,5) konsernin sidotusta pääomasta. hallinnon kustannuksiin sisältyvät myös ulkomaisten holding-yhtiöiden kulut. tulos ennen veroja oli 9,1 miljoonaa euroa (29,7). tilikaudelle kirjatut verot olivat 1,6 miljoonaa euroa ( 5,8). Ne koostuivat tytäryhtiöiden veroista. Ahlström Capital oy ei kuluneena vuonna maksanut lainkaan tuloveroja. Konsernin nettotulos oli 7,0 miljoonaa euroa (23,5).

30 toimintakertomus 28 taloudellinen AsEmA ja rahoitus Ahlström Capitalin taloudellinen asema säilyi irtautumisista saatujen myyntivoittojen ansiosta vakaana, joskin Å&R Cartonin konsolidointi tytärtyhtiönä konsernitilin päätökseen alkaen kasvatti mer kit tävästi konsernin tasetta ja heikensi oma va rai suusastetta sekä velkaantumisastetta. Konsernin oma pääoma oli vuoden lo pussa 190,1 miljoonaa euroa (191,4). omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 45 prosenttia (67) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 22 prosenttia ( 21). Korolliset velat olivat joulukuun 2009 lopussa 104,0 miljoonaa euroa (17,4). Niiden kasvu johtui pääosin Å&R Cartonin velkojen sisältymisestä konsernitaseeseen alkaen. Emoyhtiö Ahlström Capital oy:llä oli vuoden lopussa käytettävissä 31,1 miljoo naa euroa (38) uusiin sijoituksiin ja ko rol lisia velkoja 28 miljoonaa euroa (0), Ahl ström Capital oy:n porfolioyhtiöiden puolesta antamien takaussitoumusten määrä oli 28,7 miljoonaa euroa (16,1). Liiketoiminnan nettokassavirta (kassavirta nettorahoitustuottojen, maksettujen verojen ja nettokäyttöpääoman muutoksen jälkeen) oli 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen (86,6 positiivinen). muutos edellisvuoteen verraten johtui valtaosin Å&R Cartonin nettokäyttöpääoman sisällyttämisestä konsernin lukuihin syyskuusta 2009 alkaen. Käyttöomaisuusinvestointeihin ja uusiin sijoituksiin käytettiin 99,8 miljoonaa euroa (35,1). tästä 70,7 miljoonaa euroa koostui Å&R Cartonin käyttöomaisuuden sisällyttämisestä konserniin syyskuuusta 2009 alkaen. muut merkittävimmät erät olivat Enicsin käyttöomaisuusinvestoinnit ja Eteläesplanadin laajennusinvestointi sekä Vacon-osakkeiden lisähankinnat. Rahoitustoimintojen nettokassavirta oli 78,6 miljoonaa euroa positiivinen (28,9 milj. negatiivinen). tämä koostui lähinnä Å&R Cartonin lainojen sisällyttämisestä konserniin. Rahamarkkinainstrumenttien ja pankkisaamisten määrä konsernissa oli vuoden lopussa 64,2 miljoonaa euroa (57,2). Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä maksettiin osinkoa 15 euroa osakkeelta, yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. suurimmat osakkeenomistajat tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tapaa, jolla tuloslaskelmassa esitetään myyntiin liittyvät kurssierot muutettiin tilikaudella siten, että myyntiin liittyvät kurssierot sisällytetään liikevaihtoon. Aikaisemmin nämä erät kirjattiin rahoitus tuottoihin tai -kustannuksiin. riskienhallinta Ahlström Capital pyrkii alentamaan sijoituksiin liittyvää riskiä ja kasvattamaan sijoitusten tuottoja harkitun sijoitusstrategian ja moniportaisen sijoituspäätösprosessin avulla sekä hajauttamalla sijoituksensa kohteisiin, jotka eroavat toisistaan tuotto-odotuksiltaan, riskeiltään ja sijoitushorisontiltaan. Lisäksi riskiä hallitaan ja tuottopotentiaalia kasvatetaan osallistumalla aktiivisesti kohdeyritysten toiminnan kehittämiseen sekä hallitustyöskentelyn että operatiivisen toiminnan tuen kautta. henkilöstö, hallinto ja tilintarkastajat Ahlström Capital -konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin Vuoden 2009 lopussa Ahlström Capital oy:llä oli 216 osakkeenomistajaa. osakemäärä, kpl osuus, % Antti Ahlströmin perilliset oy ,4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,5 mona huber ,0 jacqueline tracewski ,8 Kaj Nahi ,3 morten Ahlström ,1 Anneli studer ,0 johan Gullichsen ,0 Niklas Lund ,9 Kim Kylmälä ,8 muut ,2 Yhteensä ,0 AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

31 (2 563). Kasvu johtui Å&R Cartonin henkilöstömäärän sisältymisestä konsernin lukuihin vuonna Ahlström Capital oy:n henkilöstön määrä kasvoi tilikaudella yhdellä ja oli vuoden lopussa yhdeksän. Yhtiön toimitusjohtaja on Ktm panu Routila. Ahlström Capital oy:n hallituksen puheenjohtajana on alkaen toiminut morten Ahlström. jäseninä ovat samasta ajankohdasta alkaen olleet Karl Grotenfelt, johannes Gullichsen ja jouko oksanen sekä vuoden 2007 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien martti saikku. tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Kht Kunto pekkala. vuoden 2010 näkymät usean portfolioyhtiömme kasvunäkymät ovat heikentyneet jo aiemmin talous- ja rahoituskriisin seurauksena, ja toimintaympäristön odotetaan pysyvän edelleen erittäin haasteellisena. portfolioyhtiöiden tuloksen arvioidaan paranevan edellisvuodesta, mutta irtaantumiset eivät ole todennäköisiä. Ahlström Capital jatkaa kohdeyritystensä aktiivista kehittämistä ja uusien kohteiden hankkimista. Yhtiön vahva pääoma-asema ja lainarahoitusmarkkinoiden elpyminen antavat mahdollisuuksia uusiin sijoituksiin vaikeinakin aikoina, ja omaisuusarvojen lasku saattaa nostaa esiin uusia kiinnostavia sijoituskohteita. Ensisijaisesti keskitytään kuitenkin nykyisten portfolioyhtiöiden menestyksen varmistamiseen samoin kuin greentechportfolion kehittämiseen.

32 tilinpäätös 30 Konsernin tuloslaskelma euroa Viite liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot osuus osakkuusyritysten tuloksesta materiaalit ja palvelut henkilöstökulut poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut 5 Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tuloverot tulos ennen vähemmistöosuuksia Vähemmistöosuudet tilikauden tulos AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

33 31 Konsernin rahoituslaskelma euroa liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto osuus osakkuusyritysten tuloksesta poistot muut oikaisut Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut tuloverot liiketoiminnan nettokassavirta investointien kassavirta uudishankinnat muut sijoitukset omien osakkeiden lunastus pysyvien vastaavien myynnit Lainasaamisten ja muiden saamisten muutokset investointien nettokassavirta rahoitustoimintojen kassavirta pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos maksetut osingot muut oikaisut rahoitustoimintojen nettokassavirta rahojen ja rahoitusarvopaperien muutos Rahat ja rahoitusarvopaperit tilikauden alussa rahat ja rahoitusarvopaperit tilikauden lopussa

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Kemiran tulos 1-3/

Kemiran tulos 1-3/ Kemiran tulos 1-3/24 Kemiran liiketoiminnot Pulp & Paper Chemicals Kemwater Paints & Coatings Industrial Chemicals Growhow GrowHow 2 738 (23) Muut Pulp & Paper Chemicals Aasia Muut Suomi Amerikka GrowHow

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj 1 Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj Tammi-kesäkuu 2016 Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani erityisesti Suomen toimitilarakentamisen ansiosta. Tilauskanta yli 2 miljardiin euroon. Tulos vaatimaton

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Tikkurilan tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot