Ahlström Capital. SISÄLtö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahlström Capital. SISÄLtö"

Transkriptio

1 Vuosikertomus2009

2 Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa ensisijaisesti teollisiin yrityksiin. Yhtiö kuuluu noin 190 miljoonan euron pääomallaan Suomen suurimpiin pääomasijoittajiin. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjäperinteet ja merkittävät taloudelliset voimavarat. SISÄLtö Ahlström Capital toimitusjohtajan katsaus...2 Maailmantalouden katsaus...4 Sijoitusympäristö... 7 Strategia ja sijoitukset...8 Portfolioyritykset Å&R Carton...10 Enics Vacon...14 Nordkalk...16 Symbicon...18 Elbi Elektrik...19 Greentech-sijoitukset...20 Kiinteistösijoitukset...22 toimintakertomus...25 tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma...30 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase...32 tilinpäätöksen liitetiedot...34 Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma...41 Emoyhtiön tase...42 tilintarkastuskertomus...43 Hallituksen ehdotus voitonjaosta...44 tunnusluvut...45 Osakkeiden tasearvo ja substanssiarvo...46 Osakkeet ja osakkeenomistajat...47 Hallinto ja johto...48 tietoja osakkeenomistajille...52

3 vuosi 2009 Ahlström CApitAlin Lisäsimme omistustamme Å&R Cartonissa 61 prosenttiin. Irtauduimme osittain Nordkalkista. Kasvatimme Vacon-omistustamme yli 20 prosenttiin. Eteläesplanadin kiinteistön laajennus valmistui. Vuosi oli portfolioyhtiöille haasteellinen.

4 2 toimitusjohtajan KAtsAus Rakenteellisten muutosten vuosi pääomasijoittajille vuosi 2009 oli vaativa. Ahlström Capitalille se oli monien rakennemuutosten vuosi. taloudellinen tulos ei täyttänyt tavoitteita. teollisten sijoitusten omistuksissa teimme merkittäviä muutoksia. Å&R Cartonissa siirryimme pääomistajaksi, ja otamme nyt vastuun yhtiön kehittämisestä. pörssiyhtiö Vaconissa saavutimme tärkeän virstanpylvään kasvattaessamme osuutemme 20 prosenttiin. osittaisen irtautumisen myötä luovuimme Nordkalkin suurimman omistajan roolista. portfoliomme koostuu nyt isoista teollisuusyrityksistä, joissa tavoitteemme on olla pitkäaikainen, toimintaa kehittävä omistaja. helsingin Eteläesplanadin kiinteistön laajennus valmistui, ja vuokralaiset pääsivät muuttamaan uusiin tiloihin. Kiinteistösalkkumme täydentyi Å&R Cartonin hollannin tehdaskiinteistöllä. sekä yhtiöiden johtamiseen että näiden talouden tukemiseen. omistus- ja rakennejärjestelyjä vaadittiin paikoin. portfolioyhtiöiden heikko tulos heijastui myös omaan tulokseemme. Ilonaihetta toi kuitenkin se, että yhtiöiden kassavirta pysyi kohtuullisella tasolla. Kehitimme myös omaa toimintatapaamme. Laadimme selkeät ja yhtenäiset teollisen omistajuuden ja sijoittamisen periaatteet, joiden mukaan jatkossa vali koimme ja kehitämme portfolioyhtiöitämme. Aktiivinen omistajarooli vaati erityistä panostusta koetussa taloustilanteessa. portfolioyhtiöihin voimavaroja Aktiivinen omistajarooli vaati erityistä panostusta koetussa taloustilanteessa. omasta taseestamme sijoittavana pystyimme muita sijoittajia vapaammin tukemaan portfolioyhtiöitämme. Vuoden aikana käytimme runsaasti voimavaroja EpÄtAsApAinoA maailmantaloudessa pääomasijoittajat kokivat vuoden aikana isoja ongelmia yhtiöidensä kanssa. Vaikeuksien voi odottaa jatkuvan, sillä reaalitalouden noususta on liian aikaista vielä edes haaveilla. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

5 3 greentechin AikA Etsiessämme uusia kasvun alueita olemme seuranneet vihreän teknologian markkinoita ja todenneet siltä alalta löytyvän kohteita, joita haluamme olla kehittämässä. Vuoden aikana olemme koonneet monipuolisen portfolion erityyppisistä vihreän teknologian yrityksistä, joiden edustama teknologia itsessään on koeteltua ja joille voimme olla avuksi toiminnan teollistamisessa ja kaupallistamisessa. Ensimmäiset greentech-investoinnit teimme tuulivoima- ja aurinkoenergiaan. Ahlström Capitalilla on riittävät voimavarat osallistua rakennemuutoksiin ja kartoittaa uusia, mielenkiintoisia kohteita. haemme kasvua yritysten toiminnan laajentamisen kautta. Nykyisessä sijoitusportfoliossamme on siihen kaikki edellytykset. pyrimme sijoittamaan tarkoin valikoituihin uusiin teollisiin kohteisiin samalla kun odotamme greentechportfoliollemme läpimurtoa. Kiitän omaa sekä portfolioyhtiöidemme henkilöstöä ja johtoa hyvästä työstä sekä hallitusta ja osakkeenomistajia sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. n kyvyt ja voimavarat parempaan vuoteen pörssi kääntyi jo nousuun, mutta vuoden odotetaan jatkuvan edelleen haasteellisena. Näen kuitenkin, että aktiivisilla ja kyvykkäillä sijoittajilla on mahdollisuuksia edessään. panu routila toimitusjohtaja

6 4 maailmantalouden KAtsAus taantuma takapeilistä katsoen muutamat positiiviset signaalit ovat saaneet optimistit uskomaan, että pahin olisi jo ohi. tosiasia kuitenkin on, että suuren taantuman aiheuttaneet tekijät eivät ole poistuneet, eikä niitä tule väheksyä. on mahdollista, että maailmantalous on kääntynyt nousuun taantumasta, josta on alettu käyttää nimeä suuri taantuma, the Great Recession. taantuma on nimensä ansainnut: maailman kokonaistuotanto on supistunut puolessatoista vuodessa useita prosentteja, joidenkin maiden teollisuustuotannon supistumista mitataan peräti kaksinumeroisilla luvuilla, nopeasti lisääntynyt työttömyys on noussut todella korkeaksi esimerkiksi Espanjassa ja joidenkin arvioiden mukaan pahimpia työllisyysvaikutuksia ei olla vielä edes nähty. taustalla kaksi suurta murrosta suuri taantuma saattoi ensin vaikuttaa pankki- ja rahoituskriisiltä, joka aiheutui Yhdysvaltain ja Euroopan liian avoimesta rahapolitiikasta, uusista rahoitustuotteista, jotka toivat omistusasunnot myös matalatuloisten kotitalouksien ulottuville, sekä rahoitusalan heikosta valvonnasta. mutta syitä on muitakin. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

7 5 taloudellista maailmanjärjestystä on ravistellut viime vuosikymmeninä kaksi järisyttävää muutosta, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet suuren taantuman syntyyn: tieto- ja viestintätekniikan mukanaan tuoma tekninen kehitys ja kylmän sodan loppuminen, jonka myötä maailmankaupan piiriin tuli uusia teollisuusmaita. tietojenkäsittelyn ja viestintämahdollisuuksien huima kehitys sekä internetin käytön yleistyminen ovat muuttaneet työelämän osaamisvaatimuksia ja mahdollistaneet työn siirtämisen ulkomaille aivan ennennäkemättömällä tavalla. se on myös yhdistänyt maailman rahamarkkinoita ja yhdenmukaistanut maailmanlaajuisia tuotto-odotuksia ja riskejä. Kylmän sodan loppuminen puolestaan on lisännyt maailmanlaajuiseen työvoimavarantoon satoja miljoonia henkilöitä. pelkästään Kiinan kaupunkiväestö, jonka BrUttokAnsAntUotE määrän muutos % Lähde: oecd, tilastokeskus voidaan nykyisellään katsoa lähes kokonaisuudessaan kuuluvan kansainväliseen työvoimavarantoon, on lisääntynyt 300 miljoonalla sitten vuoden Vertauksen vuoksi mainittakoon, että koko Yhdysvaltain työvoima koostuu noin 150 miljoonasta henkilöstä. kehityksen voittajat ja häviäjät Nämä kaksi muutosta muodostavat yhdessä voimakkaan suuntauksen. uudet tekniikat ja edullinen työvoima, josta yhä suurempi osa on korkeasti koulutettua, antaa yrityksille mahdollisuuden siirtää yhä suuremman osan tuotannosta kehitysmaihin ja kehittyviin maihin. Kuluttajat ympäri maailmaa ovat hyötyneet tästä kehityksestä, samoin kuin teollisuusmaiden korkeasti koulutettu työvoima. sen sijaan siitä on kärsinyt matalan osaamistason tehtävissä toimiva väestö niillä aloilla, joiden tuotantoa on 07 suomi Yhdysvallat Euroalue japani 09 siirretty alemman kustannustason maihin. Näillä aloilla ihmiset ovat joko menettäneet työpaikkansa tai joutuneet hyväksymään palkkakehityksen heikennyksiä. AAsiAstA varat yhdysvaltain AsUntolAinoihin Normaalitilanteessa maailmantalouteen mukaan tulevat kehitysmaat lainaavat rahaa investoidakseen maansa infrastruktuurin ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Näin tapahtuikin 1990-luvulla aina vuoden 1997 Aasian talouskriisiin saakka. Romahdus sai aikaan muutoksen, sillä monet kehitysmaat tiukensivat pääomanhallintaa, ja Kiinan tapauksessa harjoittivat aktiivista valuuttakurssipolitiikkaa, kasvattaakseen valuuttavarantojaan. Niin kutsuttujen BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina), uusien teollisuusmaiden ja nopeasti kehittyvien maiden yhteenlaskettu vaihtotaseen ylijäämä oli lähes 800 miljardia dollaria vuoteen 2007 mennessä. miten tämä kaikki sitten liittyy yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin asuntomarkkinoihin ja niiden aiheuttamiin kriiseihin? Vastaus on, että varat piti investoida johonkin, ja ne investoitiin valtaosin Euro area Yhdysvaltoihin ja muihin teollisuusmaihin, United States mikä alensi korkoja. teollisuusmaiden vapaa rahapolitiikka Japan vauhditti kehityssuuntaa entisestään. Alhaiset korot, uudet rahoitustuotteet ja Finland etenkin uudet matalatuloisille kotitalouksille suunnatut asuntolainat lisäsivät kysyntää asuntomarkkinoilla, mikä nosti asuntojen hintoja. Asuntojen hinnat lähes kaksinkertaistuvat Yhdysvalloissa vuosina Etenkin yhdysvaltalaiset kotitaloudet rahoittivat kulutusta asuntojensa arvonnousulla ottamalla lisälainaa asuntoaan vastaan. on olemassa näyttöä siitä, että asuntojen hinnat nousivat nopeammin ali-

8 6 maailmantalouden KAtsAus jäämäisen vaihtotaseen maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, kuin ylijäämäisen vaihtotaseen maissa, kuten suomessa. kysynnän laskusta. tämä puolestaan laski tuloja, mikä supisti kotimaista kysyntää. hallitukset ja keskuspankit reagoivat nopeasti. useimmat teollisuusmaat näennäisvauraudesta huima pudotus miksi asuntomarkkinoiden kuplan puhkeaminen sitten vaikutti niin rajusti rahoitusmarkkinoihin ja reaalitalouteen? Internetkuplan puhkeaminen aiheutti aikanaan vain suhteellisen lievän taantuman, jos sitäkään. suurin syy on se, että toisin kuin osakesijoitukset ja muut rahastotuotesijoitukset, asuntosijoitukset tehdään yleensä valtaosin velkarahalla. Asuntojen hintojen nousu lisäsi niiden nimellisarvoa, ja näennäisesti vaurastuneita asunnonomistajia oli paljon. Kun asuntojen hinnat kääntyivät laskuun, siitä aiheutui merkittäviä tappioita asuntomarkkinoita rahoittaneille ja niihin sijoittaneille rahoitusyrityksille. Lisääntyneen konkurssiriskin myötä rahoitusongelmat levisivät korkean riskin kohteista muihin kohteisiin ja vaikuttivat myös normaaliin pankkitoimintaan velkavivun purkamisprosessien kautta. Likviditeettinsä säilyttämiseksi pankit alkoivat kuolettaa lainojaan ja vähentää lainanantoa kotitalouksille ja yrityksille. Yhdysvaltalaisten pankkien lisäksi myös valtaosa muunmaalaisista pankeista toimi juuri näin. pankki- ja rahoituskriisistä päädyttiin maailmanlaajuiseen talouskriisiin. reaalitaloudet kurimukseen maailmanpankin mukaan maailmankauppa supistui enemmän kuin kertaakaan viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. teollinen tuotanto supistui euroalueella 20 prosentilla vuoden 2007 lopusta vuoden 2009 alkuun. Vientivetoiset maat kärsivät investointihyödykkeiden Vaikka pahin saattaa nyt olla ohi, syytä huoleen on edelleen. rahoittivat julkisia menoja lainarahalla, kun niiden verotulot romahtivat. Etenkin Yhdysvaltain keskuspankki ja Euroopan keskuspankki laskivat korot käytännöllisesti katsoen nollatasolle ja ryhtyivät muihin tarvittaviin toimiin. valtioiden velka hidastaa toipumista Vaikka pahin saattaa nyt olla ohi, syytä huoleen on edelleen. Varallisuushinnoissa saattaa ilmetä uusia kuplia ja kriisin aikana kertyneet valtavat valtionvelat vaikuttavat maiden tuleviin kasvumahdollisuuksiin. monet asiantuntijat varoittavat, että julkisen sektorin tukitoimista ei tule luopua, sillä se saattaa pitkittää taantumaa. tekninen kehitys kuitenkin jatkuu pitkällä aikavälillä ja parantaa elintasoa maailmanlaajuisesti. Kehitysmaat ja kehittyvät maat kurovat teollisuusmaiden etumatkaa umpeen, ja kansainvälisen taloudellisen toiminnan suuntautumisen itään voidaan olettaa jatkuvan edelleen. n Katsauksen maailmantalouden kriisin laajempiin taustoihin laativat professori Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä professori Otto Toivanen Helsingin taloustieteellisestä tutkimuskeskuksesta, HECERistä. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

9 7 sijoitusympäristö Lama hiljensi pääomasijoitukset taseeltaan ja toimialaosaamiseltaan vahvat pääomasijoittajat mahdollistavat monen yrityksen kehityksen vaikeissakin oloissa. Rahoituskriisin aiheuttamat luottovaikeudet ja lama vaikuttivat pääomasijoituksiin. Koko Euroopassa pääomasijoitusten lukumäärä jäi noin puoleen edellisvuodesta. uusia varoja ei myöskään ollut saatavilla yhtiöiden kehittämiseen. Runsaan velkataakan painamat ja liian optimistisin tuotto-odotuksin edenneet sijoittajat joutuvat vaikeuksiin, kun niiden yritysten tuotot hiipuivat ja niistä oli vaikeaa päästä kannattavasti eroon. toisaalta pääomasijoittajat ovat ajaneet portfolioyhtiöitään ahdinkoon, kun he eivät ole pystyneet tarjoamaan näiden tarvitsemaa rahoitusta. AktiivinEn omistajuus ratkaisevaa pääomasijoittajat ovat koko luvun olleet kehityskelpoisille yrityksille tärkeä kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistaja. Aktiivinen omistajuus ja asiantuntijaverkostojen tiivis työskentely hallituksessa yritysjohdon tukena ovat osoittautuneet ratkaisevan tärkeiksi myös talouslaman vaativissa oloissa. n pääomasijoitukset EUroopAssA Irtautumiset Kerätyt varat sijoitukset Divestments Funds raised Investments Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Lähde: EVCA/pEREp_Analytics Q2 Q3

10 8 strategia ja sijoitukset Näkemyksellistä sijoittamista Ahlström Capital on sijoitusyhtiö, joka pyrkii tuottamaan lisäarvoa pitkällä aikavälillä ja toimimaan ammattimaisena, aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Ahlström Capitalin yleisenä tavoitteena on tehdä vuosittain yhdestä kahteen yritysostoa ja irtautua yhdestä tai kahdesta kohteesta. sijoitusstrategia Yksittäiseen kohteeseen sijoitamme tyypillisesti 5 25 miljoonaa euroa. Arvonnousu pyritään realisoimaan 5 7 vuoden kuluessa. saatamme olla myös pitkäjänteinen omistaja. sijoituskohteita etsitään pohjoismaista, Venäjältä ja Itä-Euroopasta. teollisen portfolion tasapainottamiseksi ja riskin hajauttamiseksi sijoitamme myös kiinteistöihin. teolliset sijoitukset hankimme enemmistöosuuden Å&R Cartonista ja lisäsimme omistusta Vaconissa. Elbiä ja symbiconia tuimme lisärahoituksella. Luovuimme enemmistöstä omistamistamme Nordkalkin osakkeista. kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksiimme kuuluvat toimisto- ja tehdaskiinteistöt suomessa, hollannissa ja Virossa sekä maa-alue Romaniassa. helsingin Eteläesplanadi 14 kiinteistön laajennus valmistui. Romanian maa-aluetta laajennettiin ja sinne rakennettavien kerrostalojen suunnittelu alkoi. Ahlström CApitAlin teolliset sijoitukset portfolioyritykset tuotteet/palvelut Liikevaihto omistusosuus % Å&R Carton Kartonkipakkaukset Enics Elektroniikan sopimusvalmistus Vacon taajuusmuuttajat Nordkalk Kalkkikivituotteet symbicon sähköiset mainostaulut 42 Elbi Elektrik sähköasennustarvikkeet AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

11 9 Ahlström CApitAlin strategiset vahvuudet teollinen osaaminen pitkät yrittäjäperinteet taloudelliset voimavarat UUsiA AvAUksiA perinteisten, meille hyvin sopivien teollisten kohteiden lisäksi etsimme uuden tyyppisiä vihreän teknologian sijoituskohteita. Vuoden aikana olemme luoneet toimintamme tueksi teollisen neuvonantajaverkoston. likvidit varat Likvidit varamme koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista korkosijoituksista. n Liikevaihto ja nettotulos m osakkeen substanssiarvon kehitys 2001, Liikevaihto Nettotulos sijoitusomaisuuden muutos teollisten sijoitusten jakauma Muut 19 % 2 % 32 % 11 % 7 % 2% 5% 10 % 37 % Nordkalk Nordkalk 19 % 25 % 17 % 64 % 23 % Elbi Enics 28 % Vacon Å&R Carton teolliset sijoitukset Likvidit varat Kiinteistöt maa- ja metsäalueet muut teolliset sijoitukset Kiinteistöt Likvidit varat Vacon Å&R Carton Enics Elbi Nordkalk symbicon muut

12 10 portfolioyritykset Å&R Carton kasvaa asiakkaidensa mukana Å&R Carton on Euroopan johtavia kartonkipakkausten ja pakkausjärjestelmien valmistajia. sen tärkeimmät asiakkaat löytyvät elintarvike- ja kulutus tavarateollisuudesta. Kesäkuussa Ahlström Capitalista tuli Å&R Cartonin enemmistöosakas, kun se osti osan Capmanin hallinnoimien rahastojen osakkeista. samalla Ahlström Capital otti päävastuun yhtiön tulevasta kehittämisestä yhdessä Å&R Cartonin johdon kanssa. Å&R Cartonin liikevaihto laski edellisestä vuodesta ja oli 339 miljoonaa euroa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee malmössä ja sen 15 tehdasta eri puolilla Eurooppaa. myyntiverkosto kattaa Euroopan, Yhdysvallat ja Aasian. Å&R Cartonin kartonginkonvertointikapasiteetti on tonnia ja sillä on työntekijää. markkinoiden selviytyjä Å&R Cartonilla on vahva asema suurten tunnettujen eurooppalaisten kuluttajabrändien pakkaustoimittajana. Vuoden 2009 talouskriisi katkaisi Å&R Cartonin kolme vuotta jatkuneen vahvan kasvun. myynti laski noin 5 prosentilla markkinoiden supistuessa tätä - kin enemmän. Varsinkin Venäjällä myynti putosi huomattavasti. näkymät Ympäristötietoisuuden kasvaessa kartonki valtaa alaa ekologisena pakkausmateriaalina. Å&R Carton panostaa vahvasti innovatiivisiin ja ympäristöystävällisiin pakkausratkaisuihin. Viime vuosien investointien odotetaan näkyvän jo myynnin kasvuna, ja Å&R Cartonin tavoitteena on tulla Euroopan joh - tavaksi kartonkipohjaisten pakkausten valmistajaksi. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

13 11 portfolio Å&r CArton Å&R Cartonilla on vahva asema suurten tunnettujen eurooppalaisten kuluttajabrändien pakkaustoimittajana. Å&r CArton lukuina 2009 m omistusosuudet % Liikevaihto % Ahlström Capital muut

14 12 portfolioyritykset Enics on joustava kumppani Enics on yksi johtavista teollisuus- ja lääkelaite-elektroniikan sopimusvalmistajista. sen tuotantolaitokset sijaitsevat Euroopassa ja Aasiassa. Enicsin myynti laski vuoden aikana teollisuuden investointien vähenemisen myötä. Yhtiö pystyi kuitenkin nopeasti sopeutumaan tilanteeseen uudelleenjärjestelyillä ja muulla liiketoiminnan tehostamisella. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Enics osti swecolta elektroniikan suunnitteluun keskittyneen yksikön. Näin yritys laajensi palveluvalikoimaansa varsinkin tuotteen alkupään palveluissa, kuten suunnittelun tuessa ja teollistamisessa. Lisäksi Enics kehitti jälkimarkkinointipalveluitaan. joustavuus AUttoi pahimman yli toimintaa tehostettiin muun muassa keskittämällä suomen tuotanto Lohjalle. Vaasan ja Varkauden yksiköissä toiminta päättyi vuoden lopussa. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kääntyi jälleen kasvuun. Enicsin luoma joustava tuotantorakenne tuo liiketoimintaan ketteryyttä. Yhtiö kykenee mukautumaan isojenkin asiakkaiden tarpeisiin alhaisin tuotantokustannuksin, laajalla tuotevalikoimalla ja keskisuurilla volyymeillä. näkymät talouden hitaasta elpymisestä huolimatta Enicsillä on edellytykset kannattavaan kasvuun vuoden 2010 aikana. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyään laajentamalla olemassa olevaa palveluvalikoimaansa. Valmistuspalveluiden lisäksi Enics keskittyy yhä voimakkaammin teollisuus- ja lääkelaite-elektroniikan koko elinkaaren kattaviin palveluihin. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

15 13 portfolio EniCs Enicsin luoma joustava tuotantorakenne tuo liiketoimintaan ketteryyttä. EniCs lukuina 2009 m omistusosuudet 11,1 % 150 Liikevaihto ,9 % Ahlström Capital henkilöstö

16 14 portfolioyritykset Vacon on puhtaan teknologian menestystarina Vacon kehittää, valmistaa ja myy taajuusmuuttajia, joita käytetään sähkömoottorien ohjauksessa ja uusiutuvan energian tuotannossa. sen suurimpia asiakkaita ovat rakennus- ja koneteollisuus sekä tuulivoimaenergian järjestelmätoimittajat. Vuoden lopulla Ahlström Capital teki merkittävän lisäsijoituksen ja nosti omistusosuutensa Vaconissa 20 prosenttiin. talouskriisi heijastui taajuusmuuttajien kysyntään ja heikensi Vaconin myyntiä. Liikevaihto oli 272 miljoonaa euroa, missä oli laskua 7,2 prosenttia edellisestä vuodesta. syynä olivat tilausten väheneminen ja merkittävän tilauksen myöhästyminen. sopeutuakseen heikentyneeseen tilanteeseen Vacon karsi kustannuksia ja lomautti henkilöstöä. Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli lisää kansainvälistä jalansijaa Aasian markkinoilla kysyntä säilyi poikkeuksellisen vilkkaana. maailman taajuusmuuttajamarkkinat laskivat noin 16 prosenttia, kun taas Vacon onnistui kasvattamaan osuuttaan lähes 5 prosenttiin. se pystyi myös joustavasti sopeuttamaan valmistustaan kysyntää vastaavaksi. Kesällä Vacon vahvisti asemiaan pohjois-amerikassa perustamalla tytär - yhtiön Kanadaan. Brasilian-toimisto laajeni syksyllä kattamaan koko Etelä- Amerikan tuki- ja huoltopalvelut. tuotekehitysyksiköitä laajennettiin suomessa, Kiinassa ja Italiassa. uusi tehdas valmistui Yhdysvaltoihin, ja toisen tehtaan rakentaminen alkoi Kiinassa. näkymät Vacon jatkaa kustannussäästöohjelmaansa, jonka avulla se aikoo saavuttaa viiden miljoonan euron vuosittaiset säästöt. markkinoiden ei uskota enää heikentyvän vuoden 2010 aikana. Ilmastoja energiansäästötavoitteiden ja uusien tuoteinnovaatioiden uskotaan tuovan taajuusmuuttajille kysyntää. maailmanlaajuinen myyntiverkosto, uudistuvat tuotteet ja suhteellisen alhainen markkinaosuus yhdessä joustavan organisaation kanssa tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä vaikeassakin markkinatilanteessa. n Lähde: Vaconin tiedotteet AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

17 15 portfolio vacon Vacon onnistui kasvattamaan osuuttaan maailman taajuusmuuttajamarkkinoilla. vacon lukuina 2009 m 300 omistusosuudet ,0 % Liikevaihto ,8 % 3,7 % 69,7 % 2,8 % Ahlström Capital Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Vaasa Engineering muut

18 16 portfolioyritykset Nordkalkin ympäristö - tuotteilla hyvä menekki Nordkalk on pohjois-euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja. sen tuotteita käytetään pääasiassa paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. taloudellinen taantuma vähensi kysyntää ja liikevaihto laski edellisestä vuodesta 20 prosenttia 277 miljoonaan euroon. Nordkalk toimii kahdeksassa maassa, joista viidessä on kaivoksia ja louhoksia. suomessa yritys toimii 14 paikkakunnalla. työntekijöitä on kaikkiaan noin Ahlström Capital myi syyskuussa kaksi kolmasosaa Nordkalkin osakkeistaan. Alkusijoitus Nordkalkiin oli tehty vuonna 2002 ja omistusta lisätty myöhemmin 30,5 prosenttiin. Ahlström Capitalille jäi Nordkalkista vielä 10 prosentin osuus. taantuma näkyi myynnissä taloudellinen taantuma vähensi paperi-, selluloosa-, teräs- ja rakennusaineteollisuuteen käytettävien kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntää. sen sijaan maatalouden, ympäristönhoidon ja tienrakennuksen tuotteiden myynti oli suhteellisen hyvä. Kokonaisliikevaihto ja tulos laskivat verrattuna vuoteen 2008 ja koko konsernissa on toteutettu kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä. näkymät talouden heikon kehityksen odotetaan vaikuttavan kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntään myös vuonna Rakennusaineteollisuuden toimitusten odotetaan jatkuvan alhaisella tasolla koko vuoden, mutta paperi-, selluloosa- ja terästeollisuuden myynnin odotetaan hieman paranevan. Ympäristönhoitoon ja tienrakennukseen käytettävien tuotteiden kysynnän uskotaan pysyvän hyvällä tasolla. Viljan alhainen hinta tuo epävarmuutta maanparannustuotteiden myyntiin. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

19 17 portfolio nordkalk Ahlström Capital myi kaksi kolmasosaa Nordkalkin osakkeistaan. nordkalk lukuina 2009 m omistusosuudet 10 % 150 Liikevaihto % Ahlström Capital muut

20 18 portfolioyritykset portfolio symbicon symbicon on valmis kasvuun symbicon valmistaa sisä- ja ulkotiloihin tarkoitettuja digitaalisia mainos- ja ilmoitustauluja vaativiin käyttöympäristöihin. Kajaanissa sijaitseva symbicon keskittyi avainasiakkaiden palvelemiseen ja vahvistamaan Iconone-brändiä. Kustannuksia sopeutettiin vastaamaan tilauskantaa. Ahlström Capital omistaa symbiconista 41,8 prosenttia ja yrityksen henkilöstö loput 58,2 prosenttia. Yhteistyö tekesin kanssa jatkui hankkeessa, jossa nestekidenäyttöjä kehitetään ääriolosuhteisiin. uusien näyttöihin liitettävien sovellusten ja lisäominaisuuksien, kameran, kosketuksen ja äänen avulla symbicon pyrkii kohti markkinoiden kärkeä. n AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

21 19 portfolio ElBi Elbin kehitysohjelma jatkui Elbi on turkin johtavia sähköasennustarvikkeiden valmistajia. se myy tuotteitaan mustanmeren alueella, turkissa, Romaniassa, ukrainassa ja Venäjällä. Elbin kehitysohjelma jatkui. Yrityksen johtoresursseja vahvistettiin ja tuotantoprosessia virtaviivaistettiin. Elbin kannattavuus parani edellisestä vuodesta, mutta liikevaihto jäi 13 miljoonaan euroon. Ahlström Capital omistaa 50 prosenttia Elbistä. Yrityksessä on noin 400 työntekijää ja sen tehdas sijaitsee Istanbulissa. Elbin kilpailuvaltteja ovat edustava ja kattava tuotesarja, laaja jakelijaverkosto sekä tehostettu tuotanto. Yhtiö lanseerasi uuden tuoteperheen, joka osoittautui menestykseksi. Elbi tähtää turkissa, Romaniassa ja ukrainassa sähköasennustarviketoimittajien kärkeen. Asiakaspalvelua ja logistiikkaa kehitetään edelleen. n

22 20 GREENtECh-sIjoItuKsEt Vihreästä teknologiasta liiketoimintaa Ahlström Capital on edeltäjäyritystensä tavoin seurannut megatrendejä. Vihreä teknologia on kehityssuunta, joka on tullut jäädäkseen. siitä on syntynyt kannattavaa ja itsenäistä liiketoimintaa, johon Ahlström Capital haluaa nyt sijoittaa. Vihreällä teknologialla (green technology) tarkoitetaan tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka ehkäisevät tai vähentävät energian kulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Vihreän teknologian markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti. Kasvun taustalla ovat ilmastonmuutos, energian ja raaka-aineiden hinnan nousu sekä huoli energiaturvallisuudesta. tarjontaan ovat vaikuttaneet myös teknologian kehitys ja tuotannon mittakaavaedut. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

23 21 Greentech-sijoitusten määrä on kasvanut vakaasti niin suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Ne antavat sijoittajille odotetun kasvun myötä hyvän tuottopotentiaalin ja suojaavat energian ja raakaaineiden hintaan liittyviltä riskeiltä. UUsi strateginen sijoituskohde Vihreän teknologian sijoitukset muodostavat uuden strategisen kokonaisuuden Ahlström Capitalin portfoliossa. tavoitteenamme on auttaa kasvavia yrityksiä liiketoiminnan kaupallistamisessa ja tuotannon teollistamisessa. greentech-portfoliomme Ahlström Capital on vuoden 2009 aikana rakentanut sijoitusportfolion lupaavista nuorista greentech-yrityksistä. Kaikkien tuotteissa on toimiva ja testattu teknologia, mutta niiden kaupallistaminen on alkuvaiheessa. mervento oy on suomalainen yhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa tuulivoimalaturbiineja rannikko- ja merikäyttöön. sen tavoitteena on olla suoravetoisten tuuliturbiinien teknologiajohtaja. Autamme kasvavia yrityksiä liiketoiminnan kaupallistamisessa ja tuotannon teollistamisessa. ripasso Energi AB on ruotsalainen yhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa aurinkovoimalaitteita, jotka käyttävät lämpömoottoria muuntamaan aurinkoenergiaa sähköksi. muitakin UUsiA kohteita on suunnitteilla Ahlström Capital on vuoden aikana tutkinut muitakin mielenkiintoisia vihreän teknologian yrityksiä, jotka täyttävät asettamamme kriteerit. jotkut niistä tulevat mahdollisesti täydentämään greentech-portfoliotamme.

24 22 KIINtEIstösIjoItuKsEt Kiinteistölaajennus päätökseen Ahlström Capital sijoittaa teollisuus- ja arvokiinteistöihin, joilla se tasapainottaa teollisten sijoitusten riskiä ja tavoittelee vakaata tuottoa. Kiinteistöt muodostavat 25 prosenttia sijoituksista. Kiinteistömarkkinat hiljenivät tuntuvasti koko Euroopassa, myös suomessa. Kauppojen määrä jäi selvästi pienemmäksi kuin 2000-luvulla keskimäärin. manner- Euroopassa kiinteistöjen arvot pysyivät kuitenkin suhteellisen vakaina verrattuna Yhdysvaltoihin ja Britanniaan. Venäjällä pysähtynyt rakentaminen nytkähti kesän jälkeen liikkeelle, kun pankit uskaltautuivat jälleen rahoittamaan uusia kohteita. suomen kiinteistömarkkinoilla oli hiljaista. toimistotilaa oli pääkaupunkiseudulla vapaana enemmän kuin koskaan ennen. parhaimmilla paikoilla sijaitseville kohteille olisi ollut kysyntää, mutta sijoittajilla ei ollut tarvetta myydä omistuksiaan. syksyllä kauppoja alkoi jo syntyä ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostuessa suomen markkinoista. kiinteistöportfolio Eteläesplanadi 14:ssä sijaitsevan kiinteistön laajennus valmistui keväällä. sen tuloksena syntyi noin neliömetriä uutta, korkealuokkaista toimisto- ja ravintolatilaa, joka on kokonaisuudessaan vuokrattu. Kulttuurillisesti merkittävä savoy-teatteri uudistettiin ja sen yhteyteen Royal Ravintolat avasi uuden ravintolan. teatterin yläpuolelle rakennettiin vierendeel-kehien varaan kolme toimistokerrosta. Arkkitehtonisesti vaativa laajennus sai erikoismaininnan vuoden teräsrakenne -kilpailussa toimivuudesta ja omailmeisyydestä. Eteläesplanadi sai erikoismaininnan vuoden teräsrakenne -kilpailussa. Varkauden tehdaskiinteistölle etsimme uusia ratkaisuja, joilla tyhjillään oleva tila saataisiin hyötykäyttöön. Viron Elvassa sijaitseva kiinteistö on edelleen portfolioyritys Enicsin käytössä. Laajensimme vuosi sitten Romaniasta hankittua maa-aluetta neliömetriä, ja arkkitehtisuunnittelu kerrostalojen rakentamiseksi käynnistyi. Ensimmäisten kahden rakennuksen on määrä valmistua syksyllä AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

25 23 09 hollannin kiinteistöosto hankimme Å&R Cartonilta kartonkipakkaustehtaan kiinteistön hollannin sneekissä. Å&R Carton jatkaa tiloissa toimintaansa vuokralaisena. Kaupan tuloksena Å&R Cartonille vapautui pääomaa teollisen toimintansa kehittämiseen. näkymät Vuoden lopulla pankit suhtautuivat jo avoimemmin rahoitukseen, vaikka lainansaanti on vielä haastavaa. uusien mahdollisten sijoitusten lisäksi aiomme panostaa portfoliossamme olevien kiinteistöjen ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen.

26 toimintakertomus ja tilinpäätös 24 toimintakertomus ja tilinpäätös 09 toimintakertomus tilinpäätös toimintaympäristö sijoitukset ja portfolion kehitys Irtautumiset salkkuyritykset uudet sijoitukset teolliset sijoitukset Kiinteistösijoitukset...27 Likvidit varat...27 Konsernin rakenne...27 Konsernin tulos vuonna taloudellinen asema ja rahoitus...28 tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...28 Riskienhallinta...28 henkilöstö, hallinto ja tilintarkastaja...28 suurimmat osakkeenomistajat Vuoden 2010 näkymät Konsernin tuloslaskelma...30 Konsernin rahoituslaskelma...31 Konsernin tase tilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma ja rahoituslaskelma...41 Emoyhtiön tase tilintarkastuskertomus hallituksen ehdotus voitonjaosta AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

27 25 enics (Ahlström Capitalin omistusosuus vuoden 2009 lopussa 88,9 %) Enicsin liikevaihto laski ja tulos heikkeni kysynnän merkittävän vähenemisen myötä. Volyymin jyrkkään laskuun vaikutti erityitoimintakertomus Vuonna 2001 perustettu Ahlström Capital on pääomasijoitusyhtiö ja merkittävä teollinen konserni, joka hallinnoi noin 190 miljoonan euron pääomaa. se sijoittaa omasta taseestaan ja pankkirahoitusta hyödyntäen pitkäjänteisesti teollisiin yrityksiin sekä valikoituihin kiinteistökohteisiin ja kehittää sekä kasvattaa niitä. Ahlström Capital osallistuu aktiivisesti portfolioyritysten toimintaan yhdessä niiden johdon kanssa. toimintaympäristö maailmantalouden syvä taantuma jatkui vuonna Euroalueen taloudellinen aktiviteetti supistui varsinkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. merkkejä taantuman taittumisesta oli nähtävissä vuoden 2009 loppupuolella. Erityisesti pörssikurssit elpyivät huomattavasti. pörssikurssien ja reaalitalouden välillä vallitsee kuitenkin selvä epäsuhta, kun reaalitalous ei ole lähtenyt vastaavaan kasvuun. taantuman vaikutukset näkyivät Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden toiminnassa muun muassa heikentyneenä markkinakysyntänä ja kiristyneinä pankkilainarahoituksen ehtoina. useat portfolioyhtiöt mukauttivat tuotantokapasiteettiaan vastaamaan heikentynyttä kysyntää ja leikkasivat kustannuksiaan parantaakseen kannattavuuttaan. sijoitukset ja portfolion kehitys Vuoden 2009 aikana sijoitusportfoliossa tapahtui merkittäviä rakennemuutoksia. Ahlström Capital irtautui osittain yhdestä sijoituksesta, kasvatti omistustaan eräissä vanhoissa portfolioyhtiöissä sekä teki sijoituksia muutamiin uusiin kohteisiin. sijoituksistamme teolliset sijoitukset muodostivat vuoden lopussa 64 prosenttia (60), kiinteistöt 25 prosenttia (25) ja likvidit varat 11 prosenttia (15). irtautumiset syyskuussa Ahlström Capital myi kaksi kolmasosaa Nordkalkin osakkeistaan. Alkusijoitus Nordkalkiin tehtiin 25,3 prosentin osuudella vuonna omistusta lisättiin myöhemmin 30,5 prosenttiin. myynnin jälkeen Ahlström Capitalille jäi Nordkalkista vielä 10 prosentin omistusosuus. salkkuyritykset syyskuussa voimaanastuneella kaupalla Ahlström Capitalista tuli Å&R Cartonin enemmistöosakas, kun se osti osan Capmanin hallinnoimien rahastojen osakkeista ja nosti omistuksensa 61 prosenttiin. Kaupan seurauksena Å&R Carton raportoidaan Ahlström Capitalin vuoden 2009 konsernitilinpäätöksessä tammi elokuulta osakkuusyhtiönä ja syyskuun alusta lähtien tytäryhtiönä. muutos vaikutti merkittävästi konsernin tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen. Vuoden aikana Ahlström Capital hankki lisää Vaconin osakkeita ja kasvatti joulukuussa omistustaan yhtiössä hieman yli 20 prosenttiin. tämän seurauksena Vacon käsitellään vuoden 2010 alusta lähtien Ahlström Capitalin konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. UUDEt sijoitukset Laajaan toimialakartoitukseen perustuen sekä alustaviin yrityskohtaisiin selvityksiin nojautuen Ahlström Capitalin hallitus päätti vuonna 2009 perustaa greentechportfolion. päätös perustuu vankkaan uskoon greentech-toimialan myönteiseen ja nopeaan kehitykseen sekä mahdollisuuksiin saada pitkäaikaista rahoitusta ja tukea greentech-hankkeisiin. toisaalta katsomme, että valtioiden tuki toimista riippumattakin toimialalla voidaan jo tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Valmisteluna greentech-portfolion käynnistämiseen sijoitimme jo vuonna 2009 kahteen greentech-yritykseen. marraskuussa hankimme 5 prosentin osuu den suomalaisesta mervento oy:stä. Yri tys suunnittelee ja toimittaa uutta tek niik kaa edustavia tuulivoima turbiineja, jois sa on kiinnitetty erityistä huomiota huol toystävällisyyteen ja pitkään käyttöikään. joulukuussa hankimme 51 prosentin osuuden ruotsalaisesta Ripasso Energi AB:stä. se suunnittelee ja toimittaa aurinkoenergialaitteita, jotka käyttävät paraboliantennin ja stirlingmoottorin yhdistelmää muuntamaan aurinkoenergiaa sähköksi. Energiatehokkuus on huomattavasti korkeampi kuin tavanomaisilla ratkaisuilla. teolliset sijoitukset Ahlström Capital on hajauttanut teolliset sijoituksensa eri toimialoille. meistä on tullut merkittävä teollinen pääomistaja muutamassa teollisuusyrityksessä, kuten Enicsissä ja Å&R Cartonissa. portfolioyhtiöidemme tuloskehitys oli epäyhtenäinen, mutta niiden yhteenlaskettu tulos ilman myyntivoittojen vaikutusta oli edellisvuotta parempi.

28 toimintakertomus 26 sesti uudentyyppisten energiamittareiden kysynnän lähes täydellinen hiipuminen. Yhtiö pystyi kuitenkin nopeasti sopeutumaan tilanteeseen rakenteellisilla ja organisaatiomuutoksilla. toiminnan tehostamista jatkettiin suomessa keskittämällä tuotanto Lohjalle. muutosten yhteydessä lopetettiin toiminta Varkaudessa sekä Vaasassa ja lähes 300 työntekijää irtisanottiin. Liiketoiminta pekingissä ja Nova Dubnicassa kasvoi. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kääntyi kasvuun ja oli vuositasolla 271 miljoonaa euroa (339). Liikevaihdon alenemisen ja edellämainittujen rakenteellisten muutosten seurauksena tulos heikkeni selvästi edellisvuodesta. Å&r Carton (61 %) Yhtiön kannattavuus parani vuonna 2009 edellisvuodesta huolimatta siitä, että liikevaihto laski. tehostamistoimet jatkuivat kaikkien pääprosessien osalta, ja haasteellisia osatavoitteita saavutettiin etenkin tuotannossa sekä ostotoiminnassa. Keskipitkän aikavälin tehostamistoimista siirryttiin vuoden jälkipuoliskolla lyhytjänteisempään fokusoituun CCCtoimintaan (Cost, Cash, Customer). olutpakkausten sekä Venäjän offset-linjan tuotteiden kysyntä heikkeni erityisen paljon, ja myös skandinavian markkinoiden taantuma oli selvästi havaittavissa. Vaikkakin sekä Ruotsin että Norjan tulokset paranivat huomattavasti, ne jäivät edelleen epätyydyttävälle tasolle. Å&R Cartonin liikevaihto oli 339,2 miljoonaa euroa (356,7). Voitollisen toisen vuosipuoliskon ansiosta yhtiö kirjasi 0,4 miljoonan euron nettovoiton ( 7,8 nettotappio). nordkalk (10 %) Nordkalkin pääasiakkaat rakennus-, paperi- ja metalliteollisuus kärsivät talouden taantumassa, mikä johti liikevaihdon laskuun edellisestä vuodesta lähes 20 prosentilla. Liikevaihto jäi 277 miljoonaan euroon (344,9 ). Kustannussäästöjen ja alhaisten energiahintojen ansiosta yhtiö onnistui kuitenkin välttämään liikevoiton romahtamisen ja pystyi päästöoikeuksia myymällä edelleen pitämään kannattavuuden hyväksyttävällä tasolla. Vacon (20 %) taajuusmuuttajamarkkina supistui vuonna 2009 maailmanlaajuisesti noin 16 prosenttia. maailmantalouden laskusuhdanne heikensi taajuusmuuttajien kysyntää useimmissa markkinasegmenteissä. taajuusmuuttajainvestoinnit energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvan energian tuotantoon jatkuivat kuitenkin vilkkaina etenkin Aasiassa, mutta ne eivät pystyneet korvaamaan muiden markkinasegmenttien ja markkinaalueiden kaupankäynnin laskua. Vacon ei odota taajuusmuuttajamarkkinan enää heikentyvän vuoden 2010 aikana. Vuoden aikana Vacon käynnisti toimenpiteet kulujen sopeuttamiseksi liiketoiminnan nykytasoon. Yritystoiminnan laajentamista haettiin perustamalla tytäryhtiöt Brasiliaan ja Kanadaan, ja vuoden lopussa Vaconin oma myyntiverkosto käsitti 23 tytäryhtiötä sekä 5 sivuliikettä. Vaconin liikevaihto laski edellisestä vuodesta 7,2 prosenttia 272 miljoonaan euroon (293,2) liikevoiton ollessa 22,5 miljoonaa euroa (34,6 ). Vuoden 2009 aikana osakkeen markkina-arvo nousi 46 prosenttia. symbicon (42 %) Kulunut vuosi oli yhtiölle edelleen haasteellinen. symbicon jäi tilaushankintatavoitteistaan ja sopeutti vuoden aikana kiinteät kustannuksensa vastaamaan alentunutta toiminnan volyymiä. symbiconin tuotteet ovat kuitenkin osoittaneet olevansa toimintavarmoja ja laadukkaita. Yhtiön kannattavuus parani huomattavasti, mutta tulos jäi vielä lievästi tappiolliseksi. elbi elektrik (50%) turkkilaisen sähköasennustarvikkeiden valmistaja Elbin laaja-alainen kehitysohjelma jatkui. Yhtiön liiketoimintaprosesseja tehostettiin ja johtoresursseja vahvistettiin, minkä ansiosta operatiivinen tehokkuus parani merkittävästi. Kiinteitä kustannuksia karsittiin huomattavasti vastaamaan toiminnan nykytasoa. tehostamistoimenpiteiden seurauksena muun muassa yhtiön toimihenkilöiden määrä aleni noin 30 prosentilla. Yhtiö lanseerasi uuden tuoteperheen, joka osoittautui menestykseksi. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta ja oli 13 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani merkittävästi edellisvuodesta, mutta tulos oli edelleen selvästi tappiollinen. mint Capital ii. mint Capital II on pääoma sijoitusrahasto, joka investoi Venäjällä ja muissa entisissä Neuvostoliiton tasavalloissa toimiviin yrityksiin. Ahlström Capital toimii passiivisena sijoittajana ja on sitoutunut sijoittamaan rahastoon viisi miljoonaa dollaria, josta noin 81 prosenttia on sijoitettu. Vuoden aikana rahasto teki kaksi uutta sijoitusta ja irtautui osittain yhdestä sijoituksesta. AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

29 27 kiinteistösijoitukset Ahlström Capitalin kiinteistösijoituksiin kuuluvan Eteläesplanadi 14:n laajennushanke valmistui vuonna tuloksena syntyi noin neliömetriä uutta toimisto- ja ravintolatilaa. myös kiinteistön kulttuurikohde, savoy-teatteri, kunnostettiin. Kaikki uudet tilat vuokrattiin. Ahlström Capitalin Virossa omistama teh daskiinteistö on edelleen Enicsin käytössä. hollannissa, sneekissä hankittiin Å&R Cartonilta Ahlström Capitalin kiinteistösijoitussalkkuun tehdaskiinteistö, joka vuokrattiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Å&R Cartonin hollantilaiselle tytäryhtiölle. Bukarestista, Romaniasta hankitun maa-alueen kehittämiseen liittyvät arkkitehtisuunnitelmat ensimmäisten kerrostalojen rakentamiseksi aloitettiin. Kahden rakennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2010 aikana. Lisäksi Ahlström Capitalilla on Varkaudessa teollisuus- ja toimistorakennus, joka oli lähes koko vuoden tyhjillään. Rakennukselle etsitään uusia käyttömahdollisuuksia. likvidit varat Ahlström Capital oy:n lisäsijoituksiin käytettävissä olevat likvidit varat koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista rahamarkkinainstrumenteista. Niiden arvo oli vuoden 2009 lopussa 31,1 miljoonaa euroa (38). konsernin rakenne Ahlström Capital oy on Ahlström Capital -konsernin emoyhtiö. Konsernin muodostivat tilikauden lopussa ACEms AB tytäryhtiöineen, Krasno AB tytäryhtiöineen, AC Kosmo AB tytäryhtiöineen, Dekad AB tytäryhtiöineen, ACpack AB tytäryhtiöineen, Kapon AB tytäryhtiöineen, selas AB, Capbe AB, Capkap AB, sulma fastigheter AB, Karhula osakeyhtiö, AC-Kiinteistö oy tytäryhtiöineen, Elva holding oy, AC finance B.V., AC Invest B.V., AC Real Estate B.V. tytäryhtiöineen sekä AC Verwaltungs-Gmbh. juridisen konsernin ulkopuolella olevia merkittäviä osakeomistuksia ovat Elbi Elektrik (50 %), symbicon oy (42 %), Nordkalk oyj Abp (10 %) ja Vacon oyj (20 %). konsernin tulos vuonna 2009 Vertailuluvut ovat vuoden 2008 vastaavalta ajalta, ellei toisin ole mainittu. Ahlström Capitalin yhdeksäs tilikausi, joka kattoi ajanjakson , oli erityisen haasteellinen. taloudellinen tulos laski edellisvuodesta, johtuen al haisemmista irtautumisten yhteydessä kirjatuista myyntivoitoista. portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu tulos jäi heikoksi, mutta oli kuitenkin edeltävää vuotta parempi. sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 prosenttia (3,4). parannus edellisvuoteen verrattuna johtui suurelta osin Vaconin osakkeen markkina-arvon noususta vuonna 2009 osakemarkkinoiden alkaessa elpyä aallonpohjastaan. Ahlström Capital oy:n osakkeen substanssiarvo nousi tilikaudella 13,22 eurolla (2,1 prosenttia) 632,12 euroon. maksetut osingot huomioon ottaen nousu oli 4,6 prosenttia. substanssiarvoa kasvattivat kirjatut myyntivoitot sekä Vacon-sijoituksen markkina-arvon nousu (ks. substanssiarvon kehitys s. 46). Ahlström Capital oy:n osakkeen osinkokorjattu substanssiarvo oli tilikauden lopussa 713,12 euroa. Ahlström Capital -konsernin liikevaihto nousi edellisvuodesta ja oli 392,8 miljoonaa euroa (352,1), josta Emsliiketoiminnan osuus oli 271,1 miljoonaa euroa (339,4). Liikevaihdon nousu johtui siitä, että Å&R Cartonin liikevaihto sisältyy konsernin lukuihin syyskuun alusta alkaen. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 18,4 miljoonaa euroa (30,6). Ne syntyivät pääosin irtautumisten aikaansaamista myyntivoitosta. Ahlström Capitalin osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 3,9 miljoonaa euroa negatiivinen (15,2 negatiivinen). tämä koostui lähinnä Elbin tappiosta sekä Å&R Cartonin alkuvuoden tappiosta ennen yhtiön siirtymistä tytäryhtiöksi. myös symbiconin tulos oli vielä lievästi tappiollinen. Konsernin liikevoitto oli 11,4 miljoonaa euroa (15,4). Rahoitustuotot olivat 3,3 miljoonaa euroa (16,5). Ero edellisvuoteen johtui vuonna 2008 syntyneistä likvidien varojen sijoitusten kurssivoitoista. Rahoituskulut olivat 5,7 miljoonaa euroa (2,2). Rahoituskulujen nousu johtui korollisten velkojen kasvusta. Emoyhtiö Ahlström Capital oy:n hallinnon kustannukset olivat tilikaudella 3,8 miljoonaa euroa (4,2) eli keskimäärin 1,3 prosenttia (1,5) konsernin sidotusta pääomasta. hallinnon kustannuksiin sisältyvät myös ulkomaisten holding-yhtiöiden kulut. tulos ennen veroja oli 9,1 miljoonaa euroa (29,7). tilikaudelle kirjatut verot olivat 1,6 miljoonaa euroa ( 5,8). Ne koostuivat tytäryhtiöiden veroista. Ahlström Capital oy ei kuluneena vuonna maksanut lainkaan tuloveroja. Konsernin nettotulos oli 7,0 miljoonaa euroa (23,5).

30 toimintakertomus 28 taloudellinen AsEmA ja rahoitus Ahlström Capitalin taloudellinen asema säilyi irtautumisista saatujen myyntivoittojen ansiosta vakaana, joskin Å&R Cartonin konsolidointi tytärtyhtiönä konsernitilin päätökseen alkaen kasvatti mer kit tävästi konsernin tasetta ja heikensi oma va rai suusastetta sekä velkaantumisastetta. Konsernin oma pääoma oli vuoden lo pussa 190,1 miljoonaa euroa (191,4). omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 45 prosenttia (67) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 22 prosenttia ( 21). Korolliset velat olivat joulukuun 2009 lopussa 104,0 miljoonaa euroa (17,4). Niiden kasvu johtui pääosin Å&R Cartonin velkojen sisältymisestä konsernitaseeseen alkaen. Emoyhtiö Ahlström Capital oy:llä oli vuoden lopussa käytettävissä 31,1 miljoo naa euroa (38) uusiin sijoituksiin ja ko rol lisia velkoja 28 miljoonaa euroa (0), Ahl ström Capital oy:n porfolioyhtiöiden puolesta antamien takaussitoumusten määrä oli 28,7 miljoonaa euroa (16,1). Liiketoiminnan nettokassavirta (kassavirta nettorahoitustuottojen, maksettujen verojen ja nettokäyttöpääoman muutoksen jälkeen) oli 3,0 miljoonaa euroa negatiivinen (86,6 positiivinen). muutos edellisvuoteen verraten johtui valtaosin Å&R Cartonin nettokäyttöpääoman sisällyttämisestä konsernin lukuihin syyskuusta 2009 alkaen. Käyttöomaisuusinvestointeihin ja uusiin sijoituksiin käytettiin 99,8 miljoonaa euroa (35,1). tästä 70,7 miljoonaa euroa koostui Å&R Cartonin käyttöomaisuuden sisällyttämisestä konserniin syyskuuusta 2009 alkaen. muut merkittävimmät erät olivat Enicsin käyttöomaisuusinvestoinnit ja Eteläesplanadin laajennusinvestointi sekä Vacon-osakkeiden lisähankinnat. Rahoitustoimintojen nettokassavirta oli 78,6 miljoonaa euroa positiivinen (28,9 milj. negatiivinen). tämä koostui lähinnä Å&R Cartonin lainojen sisällyttämisestä konserniin. Rahamarkkinainstrumenttien ja pankkisaamisten määrä konsernissa oli vuoden lopussa 64,2 miljoonaa euroa (57,2). Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä maksettiin osinkoa 15 euroa osakkeelta, yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. suurimmat osakkeenomistajat tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tapaa, jolla tuloslaskelmassa esitetään myyntiin liittyvät kurssierot muutettiin tilikaudella siten, että myyntiin liittyvät kurssierot sisällytetään liikevaihtoon. Aikaisemmin nämä erät kirjattiin rahoitus tuottoihin tai -kustannuksiin. riskienhallinta Ahlström Capital pyrkii alentamaan sijoituksiin liittyvää riskiä ja kasvattamaan sijoitusten tuottoja harkitun sijoitusstrategian ja moniportaisen sijoituspäätösprosessin avulla sekä hajauttamalla sijoituksensa kohteisiin, jotka eroavat toisistaan tuotto-odotuksiltaan, riskeiltään ja sijoitushorisontiltaan. Lisäksi riskiä hallitaan ja tuottopotentiaalia kasvatetaan osallistumalla aktiivisesti kohdeyritysten toiminnan kehittämiseen sekä hallitustyöskentelyn että operatiivisen toiminnan tuen kautta. henkilöstö, hallinto ja tilintarkastajat Ahlström Capital -konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin Vuoden 2009 lopussa Ahlström Capital oy:llä oli 216 osakkeenomistajaa. osakemäärä, kpl osuus, % Antti Ahlströmin perilliset oy ,4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,5 mona huber ,0 jacqueline tracewski ,8 Kaj Nahi ,3 morten Ahlström ,1 Anneli studer ,0 johan Gullichsen ,0 Niklas Lund ,9 Kim Kylmälä ,8 muut ,2 Yhteensä ,0 AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

31 (2 563). Kasvu johtui Å&R Cartonin henkilöstömäärän sisältymisestä konsernin lukuihin vuonna Ahlström Capital oy:n henkilöstön määrä kasvoi tilikaudella yhdellä ja oli vuoden lopussa yhdeksän. Yhtiön toimitusjohtaja on Ktm panu Routila. Ahlström Capital oy:n hallituksen puheenjohtajana on alkaen toiminut morten Ahlström. jäseninä ovat samasta ajankohdasta alkaen olleet Karl Grotenfelt, johannes Gullichsen ja jouko oksanen sekä vuoden 2007 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien martti saikku. tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Kht Kunto pekkala. vuoden 2010 näkymät usean portfolioyhtiömme kasvunäkymät ovat heikentyneet jo aiemmin talous- ja rahoituskriisin seurauksena, ja toimintaympäristön odotetaan pysyvän edelleen erittäin haasteellisena. portfolioyhtiöiden tuloksen arvioidaan paranevan edellisvuodesta, mutta irtaantumiset eivät ole todennäköisiä. Ahlström Capital jatkaa kohdeyritystensä aktiivista kehittämistä ja uusien kohteiden hankkimista. Yhtiön vahva pääoma-asema ja lainarahoitusmarkkinoiden elpyminen antavat mahdollisuuksia uusiin sijoituksiin vaikeinakin aikoina, ja omaisuusarvojen lasku saattaa nostaa esiin uusia kiinnostavia sijoituskohteita. Ensisijaisesti keskitytään kuitenkin nykyisten portfolioyhtiöiden menestyksen varmistamiseen samoin kuin greentechportfolion kehittämiseen.

32 tilinpäätös 30 Konsernin tuloslaskelma euroa Viite liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot osuus osakkuusyritysten tuloksesta materiaalit ja palvelut henkilöstökulut poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut 5 Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tuloverot tulos ennen vähemmistöosuuksia Vähemmistöosuudet tilikauden tulos AhLstRöm CApItAL vuosikertomus 2009

33 31 Konsernin rahoituslaskelma euroa liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto osuus osakkuusyritysten tuloksesta poistot muut oikaisut Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta Nettokäyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut tuloverot liiketoiminnan nettokassavirta investointien kassavirta uudishankinnat muut sijoitukset omien osakkeiden lunastus pysyvien vastaavien myynnit Lainasaamisten ja muiden saamisten muutokset investointien nettokassavirta rahoitustoimintojen kassavirta pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos maksetut osingot muut oikaisut rahoitustoimintojen nettokassavirta rahojen ja rahoitusarvopaperien muutos Rahat ja rahoitusarvopaperit tilikauden alussa rahat ja rahoitusarvopaperit tilikauden lopussa

Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20

Ahls tröm C apit Vuo siker t omu s 20 Vuosikertomus Ahlström Capital Ahlström Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat.

Ahlström Capital. Sen vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, pitkät yrittäjä perinteet sekä merkittävät taloudelliset voimavarat. Vuosikertomus Ahlström Capital on yksityinen pääoma sijoitusyhtiö, joka tuottaa osakkeen omistajilleen lisäarvoa kohdistamalla sijoituksensa teollisiin yrityksiin, kiinteistöihin sekä ympäristöteknologian

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS

SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS SUOMALAISEN OMISTUKSEN PUOLESTA VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Solidium 2 Solidium lyhyesti 3 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Solidiumin tehtävät ja toiminta Omistukset

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hallinnoi, kehitä ja uskalla

Vuosikertomus. Hallinnoi, kehitä ja uskalla Vuosikertomus 2012 Hallinnoi, kehitä ja uskalla Sisältö Hartwall Capital lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Konecranes 6 Stockmann 7 Cramo 8 Kährs Holding 9 Inkerman 10 Polarica 11 HC Ventures lyhyesti

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti 2012 VUOSIKERTOMUS eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti Vuosi 2012 oli eq Kehittyvät Markkinat Osinko rahastolle menestyksekäs vuosi. Pystyimme yhdistämään korkean osinkotuoton kehittyvien markkinoiden

Lisätiedot

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1

Sisältö outokumpu 2001 liiketoiminnat tilinpäätös sijoittajainformaatio www.outokumpu.com O U T O K U M P U 2 0 0 1 2001 today Sisältö 2 Visio, strategia ja arvot outokumpu 2001 4 Liiketoiminnat 6 Toimitusjohtajan tervehdys 8 Johdon tulosanalyysi 16 Outokummun asema markkinoilla 18 Markkinakatsaus 24 Copper Products

Lisätiedot

KEMIRA VUOSIKERTOMUS 1998

KEMIRA VUOSIKERTOMUS 1998 KEMIRA VUOSIKERTOMUS 1998 Vuosikertomus 1998 SISÄLTÖ Tietoja osakkeenomistajille 3 Periaatteet, tavoitteet, strategia 4 Toimialat 5 Pääjohtajan katsaus 6 Tilinpäätös 1998 Hallituksen toimintakertomus 7

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. 27 Liiketoiminta 28 FiberComposites-toimiala 36 Specialty Papers -toimiala 44 Konsernin synergiaedut. Liiketoimintakatsaukset

Sisältö. 27 Liiketoiminta 28 FiberComposites-toimiala 36 Specialty Papers -toimiala 44 Konsernin synergiaedut. Liiketoimintakatsaukset Sisältö 2 Ahlstrom lyhyesti 6 Visio ja strategia 8 Menestystekijät 10 Tärkeitä tapahtumia 12 Ahlstromin listautuminen 14 Toimitusjohtajan katsaus 16 Taloudellinen katsaus ja riskienhallinta Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

Incap tilinpäätös 2013

Incap tilinpäätös 2013 High quality design and manufact Incap tilinpäätös 2013 ring services Energy efficiency Well being High quality design and manufacturing services Energy effi VUOSI ciency Well-being KERTO High quality

Lisätiedot

Small fibers. Big difference. Vuosikertomus 2006

Small fibers. Big difference. Vuosikertomus 2006 Small fibers. Big difference. Vuosikertomus 2006 Sisältö 2 Ahlstrom lyhyesti 6 Visio ja strategia 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Tärkeimmät tapahtumat 12 Menestystekijät 16 Taloudellinen katsaus 24 Riskienhallinta

Lisätiedot

vuosikertomus 2014 vuotta

vuosikertomus 2014 vuotta vuosikertomus 2014 Juhlan 30 kunniaksi vuotta Sisältö Vuosi 2014... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10

Lisätiedot

Sisä ltö. Tietoja osakkeenomistajille. 1 Vuosi 2000 lyhyesti

Sisä ltö. Tietoja osakkeenomistajille. 1 Vuosi 2000 lyhyesti Aspocomp-konserni Vuosikertomus 2000 Sisä ltö Tietoja osakkeenomistajille 1 Vuosi 2000 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspocomp-konserni lyhyesti Liiketoiminta 6 Piirilevyt/Mobile 8 Piirilevyt/Telecom

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

myös tulevaisuudessa.

myös tulevaisuudessa. Vuosikertomus 22 KONE on kasvanut globaaliksi suuryritykseksi 196-luvulla aloitetun, yritysostoihin perustuvan kansainvälistymisstrategian ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Vuonna 22 kasvu-uralla otettiin

Lisätiedot

Sisältö. 2 Hallituksen toimintakertomus

Sisältö. 2 Hallituksen toimintakertomus Sisältö 2 Hallituksen toimintakertomus 11 Konsernitilinpäätös 11 Tuloslaskelma 12 Tase 14 Laskelma oman pääoman muutoksista 15 Rahavirtalaskelma 16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 47 Avainluvut 49 Emoyhtiön

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Posco Green Building Etelä-Koreassa on varustettu Uponor-lattialämmityksellä ja kattoon asennettavilla viilennyspaneeleilla

Posco Green Building Etelä-Koreassa on varustettu Uponor-lattialämmityksellä ja kattoon asennettavilla viilennyspaneeleilla Posco Green Building Etelä-Koreassa on varustettu Uponor-lattialämmityksellä ja kattoon asennettavilla viilennyspaneeleilla TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 12.2.2015 Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Uponorin

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj PL 329, Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki Puh. 010 8880 Fax 010 888 4709 www.ahlstrom.com Vuosikertomus 2001

Ahlstrom Oyj PL 329, Eteläesplanadi 14 00101 Helsinki Puh. 010 8880 Fax 010 888 4709 www.ahlstrom.com Vuosikertomus 2001 Vuosikertomus 2001 Taloudellinen tulos lyhyesti Me 2/II 2001 2001 pro forma 2000 pro forma Liikevaihto 928 2 050 2 057 Liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä 26 48 71 Kertaluontoiset erät 25 29 23 Liikevoitto

Lisätiedot

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi 2013 VUOSIKERTOMUS eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi Asiantuntijoiden ajatuksia eq:n ja Icecapitalin asiakkuustiimit yhdistyivät heti alkuvuodesta 2013 ja eq:n rahastoperhettä on

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot