Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Hallitusohjelman verolinjaukset 2 Oikeuskäytäntö 3 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Maahantuonnissa perittävän arvonlisäveron määrä alennetaan 5 euroon 7 Hallituksen esitykset 7 Osakeyhtiölakin yritysjärjestelysäännöksiin muutoksia 7 Verohallinnon ohjeet ja päätökset 8 Verohallinto laajentaa palveluaan välittää tilinpäätösasiakirjat PRH:lle 8 Pääomanpalautusten verotus - ohje henkilöasiakkaalle 8 TeliaSoneran osakkeiden takaisinostotarjous 2011 verotuksessa 9 Hallintolaki ja verolainsäädäntö 9 Postipalvelujen arvonlisäverotus muuttui Yhteystiedot 11 1

2 Hallitusohjelman verolinjaukset Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus julkisti hallitusohjelmansa. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi hallitusohjelman tärkeimpiä tulevia verolinjauksia. Yhteisöverokanta alennetaan 25 %:iin nykyisestä 26 %:sta. Listautumattomien yritysten osalta verovapaan osingon raja alenee euroon, nykyisestä eurosta. Verovapaan osingon laskentapohjana on jatkossakin 9 %:n tuotto nettovarallisuudelle. Osakasta kohti verovapaan osingon enimmäismäärä saavutetaan siten jatkossa noin euron nettovarallisuudella. Pääomatulojen verokanta nostetaan 30 %:iin nykyisestä 28 %:sta ja vero muutetaan progressiiviseksi siten, että veron taso on 32 % pääomatulojen euroa ylittäviltä osin. Hallitusohjelman mukaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta nostettavan pääoman palautuksen verokohtelu kirjataan lakiin nykymuodossaan. Verohallituksen ohjeen mukaan mikäli sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakaminen rajoittuu varoihin, jotka ovat alun perin syntyneet osakkeenomistajien tai muiden kuin osakkeenomistajien tekemien pääomansijoitusten myötä, varojen jakamista on Verohallituksen käsityksen mukaan pidettävä pääomapalautuksena. Ellei riittävän luotettavasti voida selvittää, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetut varat ovat luonteeltaan pääomapalautusta, varojen jakoon sovelletaan verotuksessa osinkoa koskevia säännöksiä. Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi 16 %:n porras yli euron perinnöille ja lahjoille. Asuntolainojen korkojen vähennysoikeutta kavennetaan asteittain vaalikauden aikana. Vähennyskelpoisia ovat vaalikauden jälkeen 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä lasketaan 2000 euroon (nykyisin 3000 euroa), korvattava prosenttiosuus on jatkossa 45 % (nykyisin 60 %). Hallitusohjelman mukaan hallitus toimii yleishyödyllisten yhteisöiden verovapauden säilyttämiseksi nykyisessä laajuudessaan. Hallitusohjelman mukaan T&K-vähennyksen toteuttamismahdollisuudet selvitetään pikaisesti. Hallitusohjelman mukaan elinkeinoverotusta uudistetaan kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi vaalikauden alussa tehtävän erillisen selvityksen perusteella. Selvityksessä kartoitetaan mm.: - konserniverojärjestelmän uudistaminen - tulolähdejaon poistamisen mahdollisuudet - korkojen vähennyskelpoisuuden käsittely (alikapitalisointi) - yritysten tappiontasausjärjestelmän laajentaminen - vähennysten käyttömahdollisuudet ja - tuotannollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarve Sanoma- ja aikakausilehtien tilauksen arvonlisäverokannaksi tulee 9 % nykyisen 0 %:n sijasta. Aikataulu Tiedossa ei vielä ole, koska muutokset tulevat voimaan, mutta todennäköisesti suurin osa muutoksista tulee voimaan jo vuoden 2012 alusta lukien. Muutoksiin varautuminen on syytä aloittaa heti, jotta tarvittavat järjestelyt saadaan toteutetuksi vuoden 2011 aikana. 2

3 Oikeuskäytäntö Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja Ennakkoperintä Hallituksen jäsenen palkkio palkkaa A työskenteli pääomasijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n palveluksessa. Hänen oli tarkoitus toimia Y Oy:n hallituksessa X Oy:n nimittämänä jäsenenä. Kun otettiin huomioon ennakkoperintälain 13 :n 1 momentin 2 kohdan säännös sekä osakeyhtiön hallituksen jäsenyyden luonne henkilökohtaisena tehtävänä, jossa voi toimia vain luonnollinen henkilö, palkkio hallituksen jäsenyydestä oli A:n henkilökohtaista palkkaa eikä X Oy:n elinkeinotuloa. KHO: /31 Sairaanhoitovakuutus henkilökuntaetuna Työnantajan järjestämästä terveydenhuollosta ei muodostu työntekijöille veronalaista tuloa. Työterveyshuollosta on kyse, kun työnantaja sopimuksilla, ohjesäännöllä tai muuten työterveyshuoltolaissa mainitulla tavalla on etukäteen turvannut henkilökunnan terveydenhuoltopalvelujen saannin. KHO:n ratkaistavana oli tapaus, jossa työnantaja oli suunnitellut ottaa henkilöstölleen sairaanhoitovakuutuksen, joka täydentäisi yhtiön yleislääkäritasoista työterveyshuoltoa. Korvattaviksi hoitokuluiksi katsottaisiin vakuutusehtojen mukaan sairauden tai vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset, mukaan luettuna muun muassa leikkauskustannukset sekä sairaalan hoitopäivämaksut vakuutuskirjassa mainittuun enimmäiskorvausmäärään saakka. Erikoislääkärin antaman hoidon ja määräämien tutkimusten korvattavuuden edellytyksenä olisi työterveyslääkärin lähete. Vain poikkeuksellisissa akuuttitapauksissa työntekijä voisi hakeutua suoraan hoitoon. Vakuutusmaksujen ei katsottu muodostavan A Oy:n työntekijöille veronalaista tuloa eikä yhtiö ollut velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä työntekijöille otettavan sairaanhoitovakuutuksen perusteella. KHO: /27, ennakkoratkaisu, äänestys 3-2. Lentopisteet Yhtiö ei ollut valvonut työntekijöidensä saamien lentopiste-etujen käyttöä eikä estänyt työnantajan maksamista lentomatkoista saatujen pisteiden käyttöä työntekijöiden yksityistarkoituksiin. Verotarkastuksessa yhtiön katsottiin laiminlyöneen ennakonpidätyksen toimittamisen työntekijöiden saamista eduista ja laiminlyötyjen ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen osalta oli suoritettu ennakkoperinnän arviomaksuunpanot. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lentopisteistä saadun edun ennakkoperintään liittyi sellaisia avoimia kysymyksiä, jotka edellyttäisivät nimenomaisia säännöksiä osapuolten velvollisuuksista ja edun arvon määrittelystä. Ennakkoperintälakia oli perusteltua tulkita niin, ettei kysymyksessä olevien lentopisteiden käytöstä muodostunut ennakkoperintälaissa tarkoitettuun palkkaan rinnastuvaa etua. Yhtiön ei voitu katsoa laiminlyöneen ennakonpidätysvelvollisuuttaan. Maksuunpanot kumottiin tältä osin. KHO: /26 Huomioita: KHO ei ottanut ratkaisussaan sinällään kantaa siihen, muodostuuko lentopisteiden käytöstä työntekijälle veronalaista etua. Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä muodostuuko työntekijälle veronalaista tuloa, jos se 3

4 käyttää yksityisiin matkoihin työmatkoilla kertyneitä lentopisteitä. Verohallinnon esittämän kannanoton mukaan etu muodostuisi, jolloin työntekijän olisi ilmoitettava saamansa etu omalla veroilmoituksellaan. Lahjaverotus Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen myymällä osakkeita yhtiölle tai apuyhtiön avulla KHO on kahdessa vuosikirjaratkaisussaan ottanut kantaa perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdosta koskevien huojennusten soveltamiseen. Lahjoitusta koskevan huojennussäännösten mukaan lahjan arvona pidetään 40 prosenttia arvostamislain mukaisesta arvosta. Lahjanluonteisessa kaupassa lahjavero jätetään maksuunpanematta, jos käytetty kauppahinta on vähintään 50 prosenttia yritysvarallisuuden käyvästä arvosta. KHO:n kahdessa ratkaisuissa on päädytty toisenlaiseen lopputulokseen kuin mihin päädyttäisiin Verohallinnon ohjeen perusteella. Verohallinnon ohjeen (dnro 535/345/2004) mukaan lahjoittaessa osakkeita yritystoimintaa jatkavan omistamalle yhtiölle (apuyhtiölle), katsotaan lahjan saajana olevan tosiasiassa apuyhtiön osakkeenomistaja. Ohjeessa esitetään myös, että sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa lahjanluonteisena kauppana siten, että yhtiö lunastaa omia osakkeitaan alihintaan siten, että yhtiön omistus siirtyy jatkajalle. Jos osakkeiden lunastushinta on vähintään 50 prosenttia niiden käyvästä arvosta, lahjavero jätetään maksuunpanematta huojennuksen muiden edellytysten täyttyessä. KHO:n antaman ratkaisun mukaan (KHO: 2011:44) apuyhtiölle lahjoitettuihin osakkeisiin voitiin sinällään soveltaa huojennussäännöksiä, mutta lahjansaajaksi katsottiin osakeyhtiö. Lahjavero määrättiin tällöin II-veroluokan mukaisesti eikä apuyhtiön omistajan ja lahjoittajan välisen sukulaissuhteen perusteella määräytyvän veroluokan mukaan kuten Verohallinnon ohjeessa esitetään. Apuyhtiölle määrättävä lahjavero on tällöin kaksinkertainen siihen verrattuna, jos lahjansaajana olisi esim. lahjoittajan rintaperillinen. Toisessa ratkaisussa (KHO 2011:51/ ) otettiin kantaa siihen lahjanluonteiseen kauppaan. Tapauksessa luopujaosakas omisti yhtiön osakkeista 90 prosenttia ja jatkaja 10 prosenttia. Luopujan oli tarkoitus myydä osakkeensa yhtiölle, jonka jälkeen osakkeet olisi mitätöity. Kauppahinta olisi ollut vähintään puolet osakkeiden käyvästä arvosta. Jatkajan lahjaveroa ei voitu jättää maksuunpanematta sukupolvenvaihdosta koskevien huojennusten perusteella. Jotta huojennussäännöksiä olisi voitu soveltaa, olisi ostajana ja kauppahinnan suorittajan pitänyt olla ostaja. Keskusverolautakunnan ratkaisuja Elinkeinotulon verotus Jakautumisen hyväksyttävyys velkojen ylittäessä varat A Oy aikoi purkautua selvitysmenettelyttä ja siirtää kaikki varansa ja velkansa kahteen uuteen yhtiöön. Toiseen yhtiöön siirrettiin varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät varat ja velat, toiseen yhtiöön siirtyi toimitilakiinteistö ja siihen liittyvät velat. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistaja sai jakautumisvastikkeena vastaanottavien yhtiöiden osakkeita. Rahavastiketta ei annettu. Jakautumisessa syntyvään kiinteistöyhtiöön siirtyvien velkojen määrä ylitti sekä varojen verotuksessa vähentämättä olevan määrän että varojen kirjanpitoarvon. Käypään arvoon arvostettuna varat kuitenkin ylittivät velkojen määrän siten, että siirtyvät varat riittivät kattamaan vastaanottavan yhtiön osakepääoman. Jakautumiseen voitiin verotuksessa soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n kokonaisjakautumista koskevia säännöksiä. Ennakkoratkaisu vuodelle KVL 28/ (ei lainvoimainen) 4

5 Työpanososingon kulun jaksottaminen A Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeet jakautuivat A-, B- ja C -sarjan osakkeisiin. Kunkin B-osakesarjan omistajalla oli yhtiössä sisäiseen kustannuslaskentaan perustuva kustannuspaikka, jonne henkilön työpanos kerrytti tuloa. B-osakesarjalle jaettava osinko määräytyi kustannuspaikalle kohdistetun toimintatuloksen perusteella. Työpanoksen perusteella jaettavan osingon suorittamisvelvollisuuden katsottiin syntyvän silloin, kun A Oy:n yhtiökokous päätti osingonjaosta. A Oy:llä oli oikeus vähentää työpanokseen perustuva osinko sen verovuoden kuluna, jonka aikana yhtiökokous teki päätöksen osingonjaosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2010 ja KVL 24/ (ei lainvoimainen) Tuloverotus Säästöhenkivakuutuksen verotus A aikoi solmia vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimus- lainsäädännön mukaisen säästöhenkivakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen, joissa vakuutusyhtiölle maksettu vakuutusmaksu oli mahdollista sijoittaa eri sijoituskohteisiin. Sijoituskohteiden omistusoikeus kuului vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöllä oli oikeus luovuttaa sijoituskohteita ja sijoittaa varat toiseen kohteeseen. Sopimusehdoissa oli myös mahdollista määrätä, että A:lla oli oikeus itsenäisesti päättää sijoituskohteiden luovutuksista ja sijoituksista sopimuksen voimassaoloaikana. Kun vakuutusyhtiö luovutti vakuutussopimuksen voimassaoloaikana vakuutukseen tai kapitalisaatiosopimukseen liitettyjä kohteita, tätä ei pidetty A:n verotuksessa luovutuksena. Hänelle ei syntynyt luovutuksesta veronalaista tuloa tai vähennyskelpoista tappiota, vaikka hän saisi itsenäisesti päättää sijoituskohteista. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja KVL 34/ (ei lainvoimainen) Yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys verovapaata tuloa Käräjäoikeus oli kesäkuussa 2008 antamallaan tuomiolla velvoittanut A:n entisen työnantajan X Oy:n maksamaan A:lle yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä euroa, koska X Oy oli kohdistanut vastatoimia A:han hänen tukiessaan yhdenvertaisuuslain rikkomiseksi arvioidun menettelyn selvittämistä yrityksessä. Hovioikeus oli pysyttänyt käräjäoikeuden päätöksen tältä osin. Yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvitysseuraamuksen tarkoituksena on korvata sitä kärsimystä, jota lainvastaisen menettelyn voidaan arvioida aiheuttaneen. Kun kysymys oli tuomioistuimen määräämästä hyvityksestä, jota A ei saanut tulon sijaan tai muutoin korvaukseksi tulojen tai elatuksen vähentymisestä, hyvitystä pidettiin tuloverolain 78 :ssä tarkoitettuna vahingonkorvaukseen rinnastettavana korvauksena, joka ei ole veronalaista tuloa. Ennakkoratkaisu vuodelle KVL 22/ (ei lainvoimainen) Liiketoimintasiirtosäännöstä ei sovellettu TVL:n mukaan verotettavaan yhtiöön Kiinteistöjen vuokraamista harjoittava A Oy aikoi siirtää yhden liikekiinteistökokonaisuutensa perustettavalle yhtiölle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :n säännösten mukaisesti. A Oy:n verotus oli toimitettu tuloverolain mukaisesti. Kun otettiin huomioon tuloverolain 28, jossa ei viitata liiketoimintasiirtoa koskeviin säännöksiin, hakemuksessa tarkoitettuun järjestelyyn ei sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :n säännöksiä liiketoimintasiirrosta. Ennakkoratkaisu vuosille KVL 14/2011 (ei lainvoimainen) 5

6 Hallinto-oikeuksien ratkaisuja Hyvitettävä vero lahjaverotuksessa Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, onko perintöverosta perintö- ja lahjaverolain 16 :n 2 momentin nojalla vähennettävä verovelvolliselle virheellisesti liian pienenä maksuunpantu ja hänen tosiasiassa suorittamansa lahjavero vai se laskennallinen lahjavero, joka hänen olisi perintö- ja lahjaverolain säännösten perusteella tullut suorittaa. A oli vuonna 2005 lahjoittanut B:lle osuuden huoneiston hallintaan oikeuttavista asunto-osakeyhtiön osakkeista. Lahjaverotusta toimitettaessa lahjavero oli määrätty virheellisesti ensimmäisen veroluokan mukaan, vaikka se olisi tullut määrätä toisen veroluokan mukaan. A oli kuollut vuonna Perintöverotusta A:n jälkeen toimitettaessa edellä mainittu lahja oli lisätty B:n perintöosuuteen. Hallinto-oikeus katsoi, että perintöverotusta toimitettaessa perintöverosta tuli perintö- ja lahjaverolain 16 :n 2 momentin perusteella vähentää lahjavero sen suuruisena kuin se B:lle lahjaverotuksessa olisi tullut määrätä eli toisen veroluokan mukaisesti. Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että mikäli perintöverosta vähennettäisiin vain B:lle maksettavaksi määrätty ja hänen maksamansa lahjavero, perintöverotus muuttaisi samalla B:n vahingoksi hänen vuonna 2005 saamaansa lahjaan kohdistuvaa lahjaverotusta. Oulun HAO, (Dnro 00615/09/8501), Äänestys 2-1 Yritysjärjestely veronkiertoa Tapauksessa oli toteutettu jakautuminen, jossa yhtiön kiinteistöjä ja muuta omaisuutta olisi eriytetty erillisiin yhtiöihin. Jakautumista perusteltiin eriytettävien kiinteistöjen maantieteellisillä etäisyyksillä sekä niiden myynnin helpottumisella. Osakkaat eivät luopuneet kaikkien yhtiöiden omistuksesta. Hallinto-oikeus totesi, että yhtiön osakkaat ovat edellä mainituilla järjestelyillä lopettaneet yhtiömuodossa harjoittamansa toiminnan realisoimalla jakautumisen jälkeen valtaosan jakautuvan yhtiön omaisuudesta ja jättämällä osan omaisuudesta edelleen osakkaan henkilökohtaiseen käyttöön saaden näin jakautumisen kautta itselleen huomattavaa veroetua. Näissä olosuhteissa on pidettävä ilmeisenä, että kysymyksessä oleviin järjestelyihin on ryhdytty lähinnä osakkaiden yksityisissä intresseissä vastoin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c :n tarkoitusta ja että järjestelyjen yksinomaisena tai ainakin yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on järjestelyille esitettyjen perusteiden ohella ollut veron kiertäminen tai veron välttäminen Rovaniemen HAO, (Dnro 00632/09/8103) 6

7 Vahvistetus lait ja asetukset Maahantuonnissa perittävän arvonlisäveron määrä alennetaan 5 euroon Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää alennetaan 10 eurosta 5 euroon. Lisäksi arvonlisäverolakia muutetaan siten, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden ulkomaalaisten vuodelta 2009 tehtävien arvonlisäveronpalautushakemusten määräaikaa pidennetään saakka. Ulkomaalaisten arvonlisäveronpalautuksen hakuajan pidentämisen osalta laki tulee voimaan , ja sitä sovelletaan taannehtivasti lukien. Maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää koskevan muutoksen osalta laki tulee voimaan /2011, HE 311/2010 Hallituksen esitykset Osakeyhtiölakin yritysjärjestelysäännöksiin muutoksia Osakeyhtiölakiin tehdään eräitä Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämiä muutoksia. Osakeyhtiölakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tytäryhtiösulautumisessa sulautuvan yhtiön hallitus voi aina päättää sulautumisesta. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiön ei tarvitse lähettää sulautumisasiakirjoja niitä pyytävälle osakkeenomistajalle, jos asiakirjat voi ladata ja tulostaa yhtiön verkkosivuilta. Jakautumista koskevia osakeyhtiölain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tytäryhtiöjakautumisen omistusvaatimuksen täyttyessä jakautuvan yhtiön hallitus päättää jakautumisesta. Jakautumisasiakirjojen nähtävänä pitämisen ja lähettämisen sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi sulautumisasiakirjojen sääntelyä vastaavasti. Lisäksi jakautumissuunnitelmaa, tilintarkastajan lausuntoa ja jakautumisasiakirjoja koskeviin pykäliin ehdotetaan lisättäväksi kevennettyä menettelyä tarkoittavat säännökset, kun jakautumisen yhteydessä jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien omistusosuudet ja muut oikeudet säilyvät ennallaan. HE 4/2011 7

8 Verohallinnon ohjeet ja päätökset Verohallinto laajentaa palveluaan välittää tilinpäätösasiakirjat PRH:lle Vuoden 2010 verotuksen osalta Verohallinto on toimittanut kaikki sille toimitetut tilinpäätöstiedot PRH:lle vain, jos ne on toimitettu sähköisessä muodossa. Paperimuodossa toimitetun veroilmoituksen 6 B liitteistä on toimitettu ainoastaan: tuloslaskelma ja tase tieto tilintarkastuksen suorittamisesta ja tilintarkastuskerto mus, jos se sisältää tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja tieto tilinpäätöksen vahvistamisesta toimintakertomus, jos yhtiöllä on toimintakertomuksen laati misvelvollisuus. Vuoden 2011 verotuksesta alkaen Verohallinto välittää PRH:lle kaikki rekisteröitävät tilinpäätöstiedot tiedot myös silloin, kun veroilmoitus annetaan paperimuodossa. Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen on kuitenkin helpointa sähköisen tuloveroilmoituksen antamisen yhteydessä. Tilinpäätöstiedot liitetään sähköiseen veroilmoitukseen yhtenä liitetiedostona. Välitettävät liitteet tunnistetaan niiden nimien perusteella. Yhtiökokouksen päätösten sisältöä koskevat tiedot voi antaa yhtiökokouksen pöytäkirjanotteella. Tilinpäätöstiedot ilmoitetaan paperilla liittämällä veroilmoituksen mukaan täytetty lomake 63, johon tilinpäätöstiedot nidotaan. Nippu laitetaan veroilmoituksen väliin. Yhtiökokouksen päätösten sisältöä koskevat tiedot voi antaa lomakkeella 63 tai antamalla yhtiökokouksen pöytäkirjanotteen. Verohallinto tunnistaa PRH:lle välitettävät tilinpäätösasiakirjat lomakkeen 63 perusteella, joten sen käyttäminen on erittäin tärkeää. Tarkempaa tietoa tilinpäätöstietojen välityksestä on veroilmoituksen 6B täyttöoppaassa. Yritysten tulee huomioida, että jos tilinpäätöstietokokonaisuuteen (liitetiedosto tai lomakkeeseen 63 nidotut asiakirjat) on liitetty muita kuin rekisteröitäväksi tarkoitettuja asiakirjoja, myös ne välitetään julkaistavaksi. Pääomanpalautusten verotus - ohje henkilöasiakkaalle Elisa, Stora Enso, Orion ja eräät muut yhtiöt ovat maksaneet osakkeilleen pääomanpalautusta vuonna Verohallinto on esitäyttänyt saamansa tiedot pääomanpalautuksista veroilmoitukselle. Pääomanpalautus on selvitettävä ja on ilmoitettava verotukseen pääomanpalautuksesta jäänyt voitto. Pääomanpalautusta ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa, jos pääomanpalautusten, osakkeiden, rahasto-osuuksien ja vastaavien myyntien määrä vuonna 2010 ei ole ylittänyt euroa. Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta osakkeen hankintamenoa. Usein pääomanpalautuksesta ei jää voittoa, koska osakkeen hankintameno on suurempi kuin pääomanpalautuksen määrä. Kun myydään osake, jolle on maksettu pääomanpalautusta, ei osakkeen myyntivoittoa laskettaessa saa vähentää sitä osaa osakkeen hankintamenosta, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksesta. Verohallinnon ohjeessa kerrotaan pääomanpalautuksen verotuksesta ja ilmoittamisesta. Lisäksi siinä kerrotaan erikseen Elisan ja muiden pörssiyhtiöiden maksamista pääomanpalautuksista. Ohje on luettavissa kokonaisuudessaan vero.fi-sivustolla. 8

9 TeliaSoneran osakkeiden takaisinostotarjous 2011 verotuksessa TeliaSonera AB on tehnyt osakkeitaan koskevan takaisinostotarjouksen osakkeenomistajilleen. Takaisinoston toteuttamiseksi osakkeenomistajalle on annettu yksi osakkeen myyntioikeus kutakin hänen omistamaansa osaketta kohden. Osakkeenomistajalla on oikeus myydä 28 myyntioikeutta kohden yksi TeliaSoneran osake takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisella hinnalla (62 Ruotsin kruunua). Vaihtoehtoisesti myyntioikeudet voidaan luovuttaa käyttämättä niitä osakkeiden myyntiin. TeliaSonera on järjestänyt osakkeiden takaisinoston myös vuonna Verohallinto antoi tuolloin ohjeen TeliaSonera AB:n osakkeiden takaisinosto henkilöverotuksessa (Dnro 397/31/2006). Ohjeessa, joka löytyy vero.fi-sivustolta, kerrotaan yksityiskohtaisesti muun muassa siitä, miten osakkeiden takaisinosto ja myyntioikeuksien luovutus verotetaan. Verohallinnon ohjeen mukaisia verotusperiaatteita voidaan soveltaa myös vuoden 2011 osakkeiden takaisinostoon. Ohjeen kohdasta 2.2. poiketen myyntioikeuden luovutushinnasta vähennettävä hankintameno-olettama voi nyt vuonna 2011 olla 40 prosenttia luovutushinnasta (jos luovutettu myyntioikeus on saatu vähintään 10 vuotta omistetun TeliaSoneran osakkeen perusteella). Myös osakkeen takaisinostohinnasta vähennettävä hankintameno-olettama voi nyt olla 40 prosenttia takaisinostohinnasta (jos takaisinostettava osake on omistettu vähintään 10 vuoden ajan). Ohjeen kohdasta 2.3. poiketen myyntioikeus ei raukea, koska vuoden 2011 takaisinostossa Nordea käyttää automaattisesti osakkeenomistajan käyttämättä jääneet myyntioikeudet takaisinostotarjouksen kuluttua umpeen ja maksaa niistä saatavan taloudellisen hyödyn osakkeenomistajalle. HUOM! Osakkeiden takaisinosto tai myyntioikeuden luovutus tulee ilmoittaa vasta keväällä 2012, vuoden 2011 veroilmoituksella. Hallintolaki ja verolainsäädäntö Hallintolain muuttamisesta annetulla lailla (581/2010) hallintolakiin on lisätty uusi 7 a luku, jossa säädetään oikaisuvaatimuksen käsittelystä. Lisäksi hallintolakiin tehtiin joitakin pienempiä muutoksia. Muutosten johdosta hallintolakia ja verolainsäädännön muutoksia koskevaa annettua Verohallituksen ohjetta on ajantasaistettu. Nyt annettava ohje korvaa annetun ohjeen dnro 458/38/2004. Hallintolain muutoksen johdosta myös verotusmenettelylakia (1411/2010) ja perintö- ja lahjaverolakia (1412/2010) on muutettu siten, että niissä säädetään oikaisuvaatimuksen käsittelyajasta hallintolaista poikkeavasti. Lisäksi ohjeessa on otettu huomioon syyskuun alussa 2010 voimaan tulleen Verohallintolain ja siihen liittyvien lakien muutokset, joilla Verohallinnosta muodostettiin Valtiovarainministeriön alainen Verohallinto, jonka virka-alueena on koko maa. Ohjeessa on myös otettu huomioon verotililaki (604/2009) sekä eräät muut ohjeeseen vaikuttavien säännösten ja säädösten muutokset. Verohallinnon ohje Dnro 205/38/2011, on luettavissa vero.fi-sivustolla. 9

10 Postipalvelujen arvonlisäverotus muuttui Osa postipalveluista muuttui arvonlisäverottomiksi alkaen. Arvonlisäveroa ei suoriteta postilaissa ja Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitetun yleispalvelun tarjoajan eli Itella Posti Oy:n ja Posten Åland Ab:n harjoittamasta yleispalvelun myynnistä. Arvonlisäverottomia postin yleispalvelutuotteita ovat yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla maksetut: enintään kahden kilogramman painoiset kirjelähetykset, jotka jätetään kuljetettavaksi postin keräilypisteeseen, enintään 10 kilogramman painoiset postipaketit, jotka lähetetään ja noudetaan postin palvelupisteestä, edellä mainittujen postilähetysten kirjaamis- ja vakuuttamispalvelut. Käteismaksutapoja ovat mm. postimerkit ja lämpökirjoitinleimat. Yleispalvelutuotteiden verottomuus koskee sekä kotimaan että ulkomaan postilähetyksiä. Verolliset palvelut Verollisia ovat edelleen muut kuin yleispalvelutuotteet sekä sellaiset postilähetykset, joiden ehdot on neuvoteltu yksilöllisesti ja jotka laskutetaan asiakkaalta sopimuksen mukaan. Tällaisia postilähetyksiä ovat esimerkiksi massapostitettavat lähetykset, jotka ovat yksikköhinnaltaan postimerkkilähetyksiä edullisempia. Verollisia ovat myös kaikki sellaisten toimijoiden myymät postipalvelut, joilla ei ole postilaissa tai Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitettua yleispalveluvelvoitetta. Asiamiespostit ja postimerkkien jälleenmyyjät Postin yleispalveluja tarjoavilla postiyrityksillä on omien toimipaikkojensa lisäksi asiamiesposteja sekä postimerkkien jälleenmyyjiä, joissa hoidetaan postipalveluita. Asiamiespostien ja postimerkkien jälleenmyyjien katsotaan myyvän verottoman postipalvelun yleispalvelujen tarjoajan nimissä ja lukuun. Asiamiehen tai postimerkkien jälleenmyyjän ei ole suoritettava arvonlisäveroa postimerkkien myynnistä. Asiamiespostien ja postimerkkien jälleenmyyjien toimintaa pidetään välityspalveluna, josta saatuun palkkioon sovelletaan yleistä 23 %:n verokantaa. Asiamiesposteilla ja jälleenmyyjillä voi olla lain muuttuessa varastossa ennen ostettuja postimerkkejä. Postimerkkien ostohintaan on ennen lain muutosta sisältynyt arvonlisävero. Asiamiesten ja jälleenmyyjien tulee oikaista jäljellä olevien postimerkkien osalta tehtyjä arvonlisäveron vähennyksiä, koska postin yleispalvelun myynti on alkaen on arvonlisäverotonta. Oikaisu tehdään kesäkuulta 2011 annettavalla kausiveroilmoituksella. Pidempi ohje asiasta julkaistaan vero.fi:ssä elokuussa

11 Yhteystiedot Tom Hoffström, VT Alpo Ronkainen, HM Leena Juusela, DE Vero-osaston johtaja Veroasiantuntija ALV-asiantuntija Puh Puh Puh tom.hoffstrom(at)tuokko.fi alpo.ronkainen(at)tuokko.fi leena.juusela(at)tuokko.fi TuokkoTaxissa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Tilintarkastus Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet. 11

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Tekijä: Finell,

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7

Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Oikeuskäytäntö 3 Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Peruskorko 1,25 prosenttia 7 Työnantajan kansaneläkemaksun poisto

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Tom Aaltonen LIIKETOIMINNAN SIIRTÄMISEN VAIHTOEHDOT OSAKEYHTIÖSSÄ Pro gradu -tutkielma Tampere 2014 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu AALTONEN,

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola.

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry Tuloverotuksen uudistukset Perttu Ervasti Anne Klemola Agenda 2. Varainsiirtoverotus 3. Henkilöverotusta ja asumisen verotusta Slide 3 Korkomenojen vähennysoikeutta

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 53/2008 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille

Tarjous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajille Tärkeää! Koska tarjous myydä osakkeita TeliaSoneralle tehdään korkeampaan hintaan kuin mitä osakkeista maksetaan tällä hetkellä pörssissä, menetät syntyvän taloudellisen edun, jos et käytä jompaakumpaa

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot