OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Dnro KAUS/523/2008 VP 13/ muutettu muutettu PEITTOON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Postiosoite: puh PL 95 faksi Pori Valtakatu 4

2 2 ALOITE AlakyläKellahti osayleiskaava laadittiin 1990luvun alussa ainoastaan voimalaitosten ylijäämämassojen loppusijoituspaikaksi. Osayleiskaavan laajennuksessa oli jo kyse teollisuuden ylijäämämassojen sijoituksen lisäksi niiden käsittelystä ja lajittelusta. Läjitysalue on kokonaan varattu viidelle toimijalle, joista neljä käyttää aluettaan. Teollisuus ja varastoalueelle on kaksi varausta, joista toinen on rakennettu ja käytössä. Läjitysalue toteutuu vähitellen ja alueittain kunkin toimijan toimesta. Materiaalit, menetelmät ja aikataulut ovat kullakin erilaiset, joten osayleiskaavan tarkoittamaa yhteiskapasiteettia ei voida käyttää kuin osittain. Samoin liikennejärjestelyt ja valumavesien yhteisjärjestely ovat tehottomia alueen kokonaiskäytön kannalta. Maantie on linjattu osayleiskaavan laatimisen jälkeen ja toiminnalliset alueet ovat jääneet etäälle tiestä. Käytettyjen materiaalien kierrätys, käsittely, lajittelu, välivarastointi, loppusijoitus, kuljetus ja uudelleenkäyttö saavat lähitulevaisuudessa yhä moninaisempia muotoja. Peittoon alue sijaitsee maakunnallisesti ja laajemminkin tarkasteltuna edullisesti satamien, teollisuuden ja maantieliikenteen kannalta, minkä johdosta sillä on mahdollisuus kehittää monipuolinen yritysalue. Osayleiskaavan muutos ja laajennustyö tuli vireille keväällä St1 Oy anoi kesällä 2008 aluetta tuulivoimapuiston rakentamiseksi Peittoon alueelle. Kaupunginhallitus päätti aluevarauksesta SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee PohjoisPorissa, Ahlaisissa, 20 km Porin keskustasta pohjoiseen LampaluotoPoikeljärvi maantien nro 272 eteläpuolella. Muutos koskee osin nykyistä läjitysaluetta sekä sen pohjois ja itäpuolisia alueita, yhteensä noin 6 km 2 suuruista aluetta. LÄHTÖTIEDOT Seutukaava Yleiskaava Satakunnan seutukaavassa 5, vahvistunut , alue on pääosin erityistoimintojen aluetta. Seutukaavan korvaava Satakunnan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Siinä alue on jätteenkäsittelyaluetta. Alueen länsipuolisko on ympäristöministeriön vahvistamassa AlakyläKellahti osayleiskaavassa ja länsiosa LounaisSuomen ympäristökeskuksen siihen vahvistamassa laajennuksessa. Osayleiskaavoissa ovat varaukset erityisalueita teollisuusjätteen varastointia varten, teollisuus ja varastorakennusten sekä teollisuusjätteen hyötykäyttöä varten. Etelä ja länsipuolelle on vahvistettu suojaviheraluetta sekä maaja metsätalousvaltaista aluetta. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Osayleiskaavaa muutetaan vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita ja uusia käyttötarpeita. Ensisijalla ovat nykyisten toimijoiden kehittämis ja yhteistyötarpeet, joiden lisäksi pyritään avaamaan mahdollisuuksia uusille toimijoille läjitysalueen ja saaristotien väliselle alueelle. Alueelle sijoitetaan tuulipuisto, johon tuulimittausten ja mallinnusten perusteella tulee sijoitettavaksi noin 12 tuulivoimalaa. Tuulivoimalat sovitetaan muun maankäytön yhteyteen, osaksi myös maa ja metsätalousvaltaiselle alueelle, minkä johdosta suunnittelualue on laajentunut alkuperäisestä kaakkoon päin. Tavoitteet tarkentuvat suunnittelun kuluessa. Osallistumis ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarkennusten edellyttämällä tavalla.

3 3 1. Nykyisten toimijoiden tarpeet 2. Yritysalueen tehostaminen 3. Läjitys ja varastoalueen laaj. 4. Liikennejärjestelyt 5. Vesihuolto 6. Tuulivoimalat LAADITTAVAT SELVITYKSET Nykyisten toimijoiden muutos ja laajentamistarpeet. Ulkoisten valumavesien johtaminen. Vesi ja viemäröintisuunnitelma. PohjoisPorin osayleiskaavaalueen luontoselvityksen 1999 ja Pohjoisen satamatien jatkeen yleissuunnitelmaan liittyvän luonto ja maisemaselvityksen (1995) täydentäminen. Tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointi. Suunnittelun aikana saattaa ilmetä uusia, alkuvaiheessa ennakoimattomia selvitystarpeita, joiden johdosta osallistumis ja arviointisuunnitelmaa täydennetään. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kaavaa valmisteltaessa arvioidaan vaikutukset 1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 2. maa ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 3. kasvi ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin 4. alue ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sisältää luonto ja maisemaselvityksiä, melumallinnuksen sekä uuden voimalinjan vaikutusten arvioinnin. Suurimmat muutokset kohdistuvat aluetarpeiden rakenteeseen, liikenteeseen, luontoolosuhteisiin ja mahdollisesti vesien johtamiseen sekä tuulipuiston osalta erityisesti maisemaan. Alueen nykyiset toiminnat ovat laadultaan, määrältään ja aikajänteeltään niin erilaisia, että ne jatkossakin todennäköisesti tarvitsevat omat vaikutusten arviointinsa. Tässä yhteydessä arvioidaan niitä yhteisiä vaikutuksia, jotka aiheutuvat osayleiskaavan muuttamisesta. Suunnittelun kuluessa alueella vireillä olevia hankekohtaisia ympäristövaikutusten arviointeja on tarkoitus hyödyntää kaavaalueella laajemminkin. Myös osayleiskaavan laadinnassa arvioitavia vaikutuksia on pyrkimys hyödyntää hankekohtaisten arviointien nopeuttamiseksi. Toistaiseksi laajin YVAmenettely on käynnissä tuulipuiston osalta. OSALLISET Alueen ja ympäristön maanomistajat ja asukkaat Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa elinkeinonharjoittajat alueen työntekijät Viranomaiset Porin kaupungin tekninen lautakunta ympäristölautakunta

4 4 Porin Vesi Satakunnan pelastuslaitos Satakuntaliitto VarsinaisSuomen ELYkeskus Satakunnan Museo Museovirasto Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt Pori Energia Sähköverkot Oy Satakunnan riistanhoitopiiri Ahlaisten VPK Ahlaisten Metsästysseura Yritykset Sachtleben Pigments Oy Fortum Power and Heat Oy PVOLämpövoima Oy Stena Recycling Oy EkokemPalvelu Oy Kuusakoski Oy TuuliWatti Oy VUOROVAIKUTUS JA AIKATAULU Paikallistason yhteisöt Kellahden kyläyhdistys ry KellahdenAlakylän kylätoiminta Ahlaisten Kyläyhdistys ry Hankkeen alku Hankkeen vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella sanomalehdissä, internetissä ja osallisille kirjeellä huhtikuussa 2008, jolloin osallistumis ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä. Kaupunki aloitti ak tiivisen maanhankinnan alueelta. Syksyllä 2008 St1 Oy ja kaupunki tekivät aluevaraussopimuksen tuulipuiston rakentamishankkeesta. St1 Oy, keväästä 2009 alkaen TuuliWatti Oy teetti vuoden 2009 ajan tuulimittauksia ja niiden perusteella vuoden 2010 alussa tuu limallinnuksen. Tammikuussa 2010 VarsinaisSuomen ELYkeskuksen päätös tuuli puiston ja voimalinjan YVAmenettelyn tarpeellisuudesta. Maaliskuussa 2010 käynnistettiin YVAmenettely. Toukokuussa 2010 valmis tuulipuiston YVAohjelma (suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan) nähtäville kesällä, esittely yleisötilaisuudessa. Osallistumis ja arviointisuunnitelmaa täydennetään palautteen perusteella. Hankkeesta järjestetään aloituskokoukset viranomaistahoille, alueen toimijoille sekä alueen maanomistajille, asukkaille, naapureille ja asukasyhdistykselle. Luonnosvaihe Alustava yleiskaavaluonnos tai luonnoksia vaihtoehtojen tarpeesta riippuen esitellään yleisötilaisuudessa YVAohjelman kanssa. Luonnosvaihe asetetaan nähtäville sekä lähetetään osallisille ja ennakkolausunnoille kesällä Luonnosvaiheessa saatu palaute muodostaa merkittävän osan vaikutusten arvioinnista. Tuulipuiston YVAselostus valmis marraskuussa 2010, myös yleiskaavaluonnoksen tai vaihtoehtojen vaikutukset selvillä. Ehdotus Luonnosvaiheessa saadusta palautteesta laaditaan tuulipuiston YVAselostuksen valmistumisen jälkeen yhteenveto, jonka lopputuloksena laaditaan osayleiskaavaehdotus. Luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella suunnittelualueen koko ja muoto on muuttunut. Aluetta on laajennettu käsittämään ympäröivää maa ja metsätalousaluetta siinä laajuudessa kuin tuulivoimaloiden melu ja varjostusvaikutusten on arvioitu rajoittavan uusien asuin tai lomaasuntopaikkojen muodostamista. Laajennusalueelta on täten tullut osallisiksi uusia maanomistajia.

5 5 Ehdotus asetetaan kaikkine perusselvityksineen ja siihen asti tehtyine vaikutusten arviointeineen virallisesti nähtäväksi vuoden 2012 kesällä. Tässä yhteydessä pyydetään viralliset lausunnot ja esitellään ehdotusta kuntalaisille ja muille osallisille. Tänä aikana on mahdollisten muistutusten jättöaika. Nähtävänäolo kuulutetaan lehdissä. Ehdotusvaiheessa saaduista lausunnoista ja muistutuksista laaditaan yhteenveto, jonka perusteella ehdotusta korjataan hyväksymismenettelyä varten. Lausuntojen ja korjausten johdosta pidetään viranomaisneuvottelu. Mikäli merkittäviä korjauksia tulee paljon, asetetaan korjattu ehdotus uudelleen nähtäväksi ja pyydetään vielä lausunnot tarvittavilta tahoilta. Hyväksyminen Palaute ja yhteystiedot Yhteyshenkilö Mikäli uusintakierrosta ei tarvita, esitetään osayleiskaava kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 aikana. Palautetta osallistumis ja arviointisuunnitelmasta voidaan antaa koko suunnitteluprosessin ajan kirjallisesti osoitteella Porin kaupunkisuunnittelu, Valtakatu 4, Pori tai sähköpostitse Suulliset ja kirjalliset palautteet sekä kaavoituksen etenemisen tiedustelut voi myös osoittaa kaupunkisuunnittelussa kaavan laatijalle, yleiskaavaarkkitehti Heimo Salmiselle puh. (02) tai Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL, 64 ). Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää suunnitelman kaavoitusprosessissa

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot