KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti"

Transkriptio

1 1 SUUNNITTELUOHJE Sivu 1/9 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKE 1.1 Asemakaava 1.2 Tontti 1.3 Rakennukset 2. ULKOALUEET 2.1 Ajoneuvoliittymät 2.2 Liikenne 3. PIHA 3.1 Yleistä 3.2 Toiminta-alueet 3.3 Pihavarusteet 4. PÄIVÄKOTI 4.1 Toimintatilat Yleistä Kiinteät kalusteet 5. LVI-TEKNISET SUUNNITTELUPERUSTEET 5.1 Yleistä 5.2 Ilmanvaihto 5.3 Jäähdytyslaitteet 5.4 Vesi ja viemäri 5.5 Alkusammutuslaitteet 5.6 Lämmitys 5.7 Putkieristykset 6. RAKENNUSAUTOMAATIOLAITTEET 7. SÄHKÖTEKNIIKKA 7.1 Sähkön pääjakelujärjestelmä 7.2 Asennusreitit 7.3 Valaistus Sisävalaistus Ulkovalaistus Merkkivalaistus 7.4 Sähkölämmitysjärjestelmät 7.5 Tietojärjestelmät 8. TURVAJÄRJESTELMÄT 8.1 Sähkölukitusjärjestelmä 8.2 Videovalvontajärjestelmä 8.3 Paloilmoitinjärjestelmä 8.4 Lukitus 9. DOKUMENTOINTI

3 3 1. RAKENNUSHANKE 1.1 Asemakaava Asemakaava on saanut lainvoiman 1/2014. Tontti on asemakaavassa korttelin 2 tontti 4 ja se on osoitettu asemakaavassa merkinnällä YO II, e= 0,30 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Yleismääräyksenä alueelle kohdistuvat toimenpiteet tulee suunnitella siten, että istutukset, rakennelmat ja rakentaminen sopivat muodoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateriaaleiltaan ja väreiltään tontilla olevien rakennusten, maiseman ja ympäristön osaksi. 1.2 Tontti Päiväkodin käyttöön suunniteltu alue on osa tonttia 4. Siikalatvan kunta omistaa tontin. Kaava sallii rakentamisen kahteen kerrokseen, mutta päiväkoti halutaan ja on mahdollista toteuttaa yhteen kerrokseen. 1.3 Rakennukset Tontilla sijaitsevat koulurakennus, kirjasto ja liikuntahallirakennus. Suunnittelualue on rajattu tarjouspyyntöasiakirjoissa osalle tonttia. 2. ULKOALUEET 2.1 Ajoneuvoliittymät Ajoneuvoliittymät henkilöauto-, taksi-, tavaran kuljetus-, huolto- ja pelastusliikennettä varten järjestetään Kunnantien kautta. Linja-autoliikenteen osalta tulee selvittää mahdollisuus voidaanko se hoitaa Gananderin koulun pihalla, kuten koululaisten linjaautoliikenne. 2.2 Liikenne Pysäköintialueet ja huoltoliikenteelle varatut alueet on suunniteltava siten, etteivät ajoneuvoliikennetoiminnot ko. alueilla vaaranna lasten ja aikuisten turvallista jalankulkua, polkupyöräilyä ja muuta toimintaa tontilla. Paikoitus Henkilökunnan ja päiväkodin muiden käyttäjien autopaikoitus on järjestettävä niin, että saadaan turvallinen kulkuyhteys paikoitusalueelta päiväkodin piha-alueelle. Paikoitusalueelle sijoitetaan päiväkodin käyttäjien ja henkilökunnan autopaikat, joista yhden tulee olla invapaikka. Paikat varustetaan autolämmityspistorasioilla. Paikkaluvun määrityksessä tulee huomioida koulun ja kirjaston alueella jo olevien autopaikkojen käytön mahdollisuus. Huoltoliikenne: Päiväkodin huoltoliikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon olemassa olevien rakennusten huoltoliikenteen turvaaminen ja hyödyntäminen ja se tulee suunnitella erilleen muusta liikenteestä. Jalankulku- ja polkupyöräliikenne: Jalankulku- ja polkupyöräliikenne erotetaan autoliikenteestä. Liikennealueiden suunnittelussa noudatetaan RT Koulurakennus ja tilasuunnittelu, liikennealueet ohjeita

4 4 3. PIHA 3.1 Yleistä Pihan leikki- ja toiminta-alueiden suunnittelussa noudatetaan RT Ulkoleikkipaikat ohjeita. Suunnittelussa tulee huomioida olemassa olevat liikuntahallin, kirjaston ja koulun piharakenteet ja uusien toimintojen sopivuus niihin. Leikki- ja toiminta-alueet erotetaan pysäköintialueesta ja ajoneuvoliikenteeseen varatuista alueen osista ajoneuvoliikenteen estävin rakentein. (aita) Erottavan rakenteen suunnittelussa tulee huomioida pelastustien vaatimukset. Piha-alueen tulee antaa lapselle mahdollisuus toimia hänelle ominaisella tavalla liikkuen, leikkien, tutkien, oppien ja elämyksiä kokien. Päiväkodin piha-alueiden tulee olla lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottavat. Ulkoalueiden pitää olla turvalliset ja ainakin osaan pihan toimintapaikoista tulee olla esteetön kulku. Alueen tulee olla houkutteleva ja aktivoida lapsia liikkumaan ja leikkimään. Piha-alueen tulee olla rajattu ja turvallinen eikä alueella saa olla lapsilta kiellettyjä alueita (kuten esim. laajoja istutusalueita, joihin lapset eivät voi/saa mennä tms. koristeita, joita ei voi hyödyntää lasten toiminnassa). Suunnitelmissa tulee esittää aidan sijainti, tyyppi ja rakenne. Erillisten helposti hoidettavien istutusalueiden sijoittaminen tontille tulee osoittaa myös asemapiirroksessa. Pihajärjestely esitetään asemapiirroksessa. Piha-alueen yleis- ja kohdevalaistus tulee suunnitella siten, että alue on viihtyisä ja turvallinen. 3.2 Toiminta-alueet Piha-alue jakaantuu kahteen toiminta-alueeseen, toiminta-alue 1 (alle 3v) ja toiminta-alue 2 (yli 3 v). Alueet voivat olla soveltuvin osin osittain päällekkäisiä toisiinsa nähden. Leikkivälineissä ja niiden asennuksessa noudatetaan standardien SFS-EN 1176 Leikkivälineet ja SFS-EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat ohjeita. Leikkivälineiden sijoitus toiminta-alueittain esitetään asemapiirustuksessa. Toiminta-alueiden välineistö tulee suunnitella yhteistyössä päiväkotihenkilöstön kanssa. Toiminta- ja turva-alueiden ulkopuolinen alue hiekka- tai nurmialuetta tai muuta pihasuunnittelijan esittämää pinnoitetta. 3.3 Pihavarusteet Piha-alueella tulee sijoittaa toiminta-alueille sijoitettavien leikki- ja liikuntavälineiden lisäksi: - Lipputanko - Pihavarastot 2 kpl - Opastustaulu sisäänkäynnin läheisyyteen - Päiväkodin nimi rakennuksen seinään valaistuna (nimi tarkentuu myöhemmin) - Postilaatikko - Istutusalueita monivuotisin alueelle sopivin istutuksin esim. marjapensaat, joiden marjoja lapset voivat syödä ja alueella menestyviä hedelmäpuita.

5 5 4. PÄIVÄKOTI 4.1 Toimintatilat Yleistä Hankesuunnitelmavaiheessa rakennus on suunniteltu toteutettavaksi puurakenteisena / puurunkoisena. Koska rakennettava päiväkotirakennus liittyy olemassa olevaan liikuntahalliin, olisi tässä vaiheessa hyvä tarkastella voisiko hallin katsomotiloja laajentaa päiväkotirakennuksen toiseen kerrokseen. Suunnittelussa noudatetaan RT Päiväkotien suunnittelu ohjeita. Ulkoalueiden suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK F1 Esteetön rakennus sekä RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus määräyksiä ja ohjeita. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisua Päiväkodin turvallisuussuunnittelu (Oppaita 71, Stakes 2008) noudatetaan soveltuvin osin ohjeellisina. Rakennuksen energialuokan vaatimukset tulee huomioida suunnittelussa. Rakennuksen sijoittamisessa tontille tulee huomioida päiväkodin toiminnalliset vaatimukset, käyttöturvallisuus, fyysinen esteettömyys ja sujuvat ja esteettömät liikkumisyhteydet eri tilojen sekä sisä- ja ulkotilojen välillä. Tilojen tulee olla mahdollisimman monikäyttöiset ja muuntumiskelpoiset eri käyttötarkoituksiin. Varhaiskasvatuksen toiminnot tulee sijoittaa yhteen kerrokseen, joista tulee sisäinen yhteys liikuntahalliin. Henkilökunnan taukotilat ja työtilat ovat yhteiset koko rakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle. Suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari. Ekologisesti kestävä ja maisemaan sopeutuva rakentaminen tulee huomioida rakennuksen sijoittamisessa, suuntaamisessa, rakenteissa ja materiaaleissa. Päiväkodin tilat suunnitellaan huonetilaohjelman mukaan. Suunnittelussa tulee noudattaa suunnitteluohjeessa, huonetilaohjelmassa, varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan kuvauksessa, päivähoidon henkilöstön yhteenvedossa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia sekä huomioida laatuun ja toiminnallisuuteen vaikuttavat asiakirjoissa esitetyt ohjeelliset kuvaukset. Huonetilaohjelma on pinta-aloiltaan ohjeellinen. Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila on laatinut Rantsilan päiväkodin pohjapiirrosluonnoksen ja sijoittuminen Sijoittumista tulee tarkastella suunnittelun yhteydessä alueen muu rakennuskanta ja kunnallistekniikka huomioiden. Päiväkotiin sijoittuu seuraava henkilömäärä: Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tekemän laskelman/arvion mukaan tiloja tarvitaan päivähoitoon noin lapselle sekä tilat esiopetukselle (noin 20+5 lasta) Henkilökuntaa on n. 20 henkilöä. Hankesuunnitelmavaiheen alustava huonetilaohjelma Tilan tarve/ neliöt (kokonaispinta-ala lapsimäärä x 9 m 2 ) Lastentalo; 3-4 -vuotiaiden ryhmä, noin 21 lasta kerrallaan kuraeteinen 8-10 m 2 eteishalli (naulakot n 25 kpl) m 2

6 6 pesuhuone/wc 8-10 m 2 ryhmähuone 70 m 2 ryhmähuoneen ja lepohuone koko riippuu lepohuone ovatko erikseen vai yhdistettynä välinevarasto / isot leveät hyllykomerot pienryhmähuone /jakotila (terapiat) m 2 Lastentalo; 5 -vuotiaiden ryhmä, noin 10 lasta kerrallaan kuraeteinen 8-10 m 2 eteishalli (naulakot n 16 kpl) m 2 pesuhuone/wc 8-10 m 2 ryhmähuone 70 m 2 ryhmähuoneen ja lepohuone koko riippuu lepohuone ovatko erikseen vai yhdistettynä välinevarasto / isot leveät hyllykomerot pienryhmähuone /jakotila (terapiat) m 2 Tenavarinne; 1-3 -vuotiaiden ryhmä, noin 12 lasta kerrallaan kuraeteinen 8-10 m 2 eteishalli (naulakot n 16 kpl) m 2 pesuhuone/wc sis hoitopöytä ja lokerot vaipoille 8-10 m 2 ryhmähuone 70 m 2 ryhmähuoneen ja lepohuone koko riippuu lepohuone ovatko erikseen vai yhdistettynä välinevarasto / isot leveät hyllykomerot pienryhmähuone /jakotila (terapiat) m 2 Esiopetus- ja esiopetuksen iltapäivähoito + koululaisten iltapäivähoitoryhmä, n. 25 lasta kerrallaan kuraeteinen 8-10 m 2 eteishalli (naulakot n.25 kpl) m 2 pesuhuone/wc 8-10 m 2 ryhmähuone 70 m 2 ryhmähuoneen ja lepohuone koko riippuu lepohuone ovatko erikseen vai yhdistettynä, välinevarasto / isot leveät hyllykomerot pienryhmähuone /jakotila (terapiat) m 2 Yhteiset tilat -verstas /kädentaitotila m 2 -kotikeittiö/pikkukeittiö m 2 -Sali/monitoimitila vapaata liikuntatilaa tulee olla vähintään 6x6 m 2 1 m 2 / tilapaikka -Sali/monitoimitila varasto, mm. tuolivarasto, roolivaatteet, liikuntavälineet 10 m 2 -jakelu/palvelukeittiö 40 m2 -kodinhoitohuone sis liinavaatevaraston 8 m2 -siivoushuolto/siivouskeskus 5-8m2 -henkilökunnan työhuone / kahvihuone m 2 -henkilökunnan sosiaalitilat (pukukaapit) / wc 30-40m2 -pt wc 4,5-5 m2 Toteutetaan joko keskitettynä tai hajasijoittamalla tiloja hoitoryhmien tilojen yhteyteen.

7 7 (Jokaiselle työntekijälle varataan oma pukukaappi ja lisäksi vaihtuvaa henkilöstöä kuten opiskelijoita ym varten lukittavia laukkulokeroita. Vähintään1 wc-tila jokaista alkavaa 15 työntekijää kohti.) toimistotila (päivähoidonohjaajan) toimistotilassa jossa otetaan vastaan -asiakkaita tulee olla erillinen poistumistie m 2 -perhehuone m2 Kylmät tilat ja rakenteet ulkoleikkivälinevarasto 6 m 2 /ryhmä katos, lastenvaunuille ja -rattaille suojattua tilaa sisäänkäynnin läheisyyteen 3-4 m 2 kiinteistövarasto kiinteistön hoitovälineille, kesäkalusteille jne jätetila Piha suositus on 20m 2 hoitopaikkaa kohti ( * 20 m 2 ) pihavälineet (keinut, kiipeily, mäki yms) Kiinteät kalusteet Kalusteet ja varusteet suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa suunnittelutyön aikana Lisäksi esteettömyys on suunnittelun lähtökohta eri käyttötarpeita ajatellen. 5. LVI-TEKNISET SUUNNITTELUPERUSTEET 5.1 Yleistä Ennen LVIA ja sähköjärjestelmien suunnittelun aloittamista tulee suunnittelijoiden selvittää voiko viereisen liikuntahallin tai koulun lämmönjakohuoneita/ teknisiä tiloja ja siellä olevia laitteita hyödyntää päiväkodin tilojen lämmityksen-, veden- ja sähkönsaannin-, automaation järjestämisessä. LVI-järjestelmät toteutetaan talotekniikka RYL 2002 mukaisesti sekä sisäasiainministeriön rakentamismääräyskokoelman ohjeita C1, C2, C3, D1, D2, D3 noudattaen. Sisäilmaston suunnitteluarvoina käytetään: Sisäilmaluokka S2 ja puhtausluokka P2. Rakennustuotteiden tulee olla CE- merkittyjä, tyyppihyväksyntämerkinnällä varmistettuja. 5.2 Ilmanvaihto Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä, joilla pyritään saavuttamaan sisäilmastoluokan S2-S3 seuraavasti: Ilmanlaatu S2, huonelämpötila S3 ja äänitaso S3 sekä puhtausluokan tavoitearvo P2. Tilakohtaiset ilmamäärät Sisäasiainministeriön rakentamismääräyskokoelman D2 ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 5.3 Jäähdytyslaitteet Kohteeseen ei asenneta lvi-teknisiä jäähdytyslaitteita. 5.4 Vesi ja viemäri Tilat liitetään Siikalatvan vesihuolto Oy:n vesi- ja viemärijohtoverkostoon. Kaikki hule- ja sadevedet johdetaan pihalle toteutettavien hule- ja sadeveden keruukaivojen kautta sadevesiviemäreiden avulla Siikajokeen. Lisäksi ko hulevesijärjestelmään tulee suunnitella liitettäväksi myös Kunnantien ja Paavolantien välisen alueen hulevesien järjestelyt.

8 8 Mikäli rakentaminen edellyttää jäte- ja sadevesipumppaamon sijoittamista tontille, kuuluu niiden suunnittelu toimeksiantoon. Rakennuksen kattovedet johdetaan rännikaivojen kautta hulevesiverkostoon. Jätevesi- ja hulevesilinjaan asennetaan tarkastuskaivoja Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 määräysten mukaisesti. Piha- ja paikoitusalue varustetaan ritiläkannellisilla sadevesikaivoilla siten, että koko alue voidaan tarkoituksen mukaisesti viemäröidä hulevesiverkostoon. Rakennuksen perustukset varustetaan salaojilla ja ne johdetaan perusvesikaivon kautta hulevesiverkostoon. Tarvittaessa perus- ja sadevedet pumpataan, mikäli viettoviemäröinti ei onnistu padotuskorkeuksien osalta. Tontilla mahdollisesti olevat vanhat tarpeettomaksi jäävät vesi- ja lämpökanavat puretaan. 5.5 Alkusammutuslaitteet Kohteeseen asennetaan alkusammutuslaitteet viranomaisten määräysten mukaisesti. 5.6 Lämmitys Rakennus varustetaan vesikiertoisella lämmityksellä. Rakennus liitetään kunnan kaukolämpöverkkoon. 5.7 Putkieristykset Vesi- ja lämpöjohdot sekä viemärit eristetään Talotekniikka RYL 02 LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, mukaisesti sekä palomääräyksiä noudattaen. 6. RAKENNUSAUTOMAATIOLAITTEET Rakennuksen lämmityksen- ilmanvaihdon- ja lämpimän käyttöveden lämmityslaitteet varustetaan säätö- ja valvontalaitteilla. Kaikki LVI-järjestelmien kojeiden ohjaukset ja hälytykset liitetään taloautomatiikkaan. Valvonta-alakeskus liitetään Siikalatvan kunnan Rantsilan keskitettyyn valvontaan. 7. SÄHKÖTEKNIIKKA 7.1 Sähkön pääjakelujärjestelmä Kiinteistö liitetään Elenia Oy:n sähköverkkoon. Liittymän koko varmistetaan laskelmalla. Tontilla on tällä hetkellä käyttämättömänä kaksi liittymää, joiden käyttömahdollisuus tulee huomioida päiväkodin rakentamisessa. 7.2 Asennusreitit Johtotiet on mitoitettava niin, että niihin jää tilaa myöhempiä lisäyksiä varten. Kattojen alaslaskuissa on huolehdittava huoltoluukkujen riittävyydestä. Asennusreittijärjestelyt on laadittava yhteistyössä LVI-urakoitsijoiden kanssa. 7.3 Valaistus Sisävalaistus Yleisvalaistuksessa tulee kiinnittää huomiota häikäisemättömyyteen. Varastojen ja aputilojen valaistusta ohjataan liiketunnistimilla. Ryhmähuone- ja lepo/ leikkitiloissa ohjaukset painonapeilla toimivilla himmennyksillä Ulkovalaistus Kulkutiet, ulkopelialue ja pysäköintialue valaistaan pylväsvalaisimilla, valolähde LED.

9 9 Pihasuunnitelma on pohjana valopylväiden sijoittamiselle niin että turvallisuus on etusijalla. Valaistus ja ohjaus liitetään taloautomatiikkaan. Sisäänkäyntien ja katoksien yhteyteen sijoitetaan valaisimet Merkkivalaistus Rakennukseen asennetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä. 7.4 Sähkölämmitysjärjestelmät Rakennuksen syöksytorvet ja rännit varustetaan rännikaivoon ulottuvilla sulanapitokaapeleilla. Sulanapitoa ohjataan taloautomatiikasta. 7.5 Tietojärjestelmät Rakennukseen asennetaan yleiskaapelointiverkko ja antenniverkko noudattaen viestintäviraston viimeisiä ohjeita ja määräyksiä. Antennijärjestelmä Varsinaista erillistä antennijärjestelmää ei rakennukseen asenneta vaan mahdolliset ohjelmakatselut tehdään langattomien lähetyksien kautta tai kaapeliyhteyden kautta. Äänentoistojärjestelmä Rakennukseen asennetaan yleinen äänentoistojärjestelmä, jonka kautta kuulutukset ja hälytysilmoitukset tehdään. 8. TURVAJÄRJESTELMÄT 8.1 Sähkölukitusjärjestelmä Rakennuksen ulko-ovet varustetaan sähkölukoilla. 8.2 Videovalvontajärjestelmä Sisääntulijoiden tunnistamista sekä tilojen ja omaisuuden valvontaa varten tulee selvittää kohteen liittäminen Ganaderin koululla käytössä olevaan videovalvontajärjestelmään siten, että voidaan käyttää samoja laitteita ja tallentimia. 8.3 Paloilmoitinjärjestelmä Tulipalon nopeaa havaitsemista varten rakennukseen asennetaan automaattinen osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Paloilmoitinjärjestelmän tulee olla yhteensopiva liikuntahallin järjestelmän kanssa (Esmi). 8.4 Lukitus Lukitusjärjestelmä on iloq. Lukitussuunnitelma tehdään yhdessä tilaajan kanssa. 9. DOKUMENTOINTI Kaikista järjestelmistä tehdään dokumentoinnit, joista selviää laitteet, niiden sijainnit ja kaapeloinnit Siikalatvan kunta, Tekniset palvelut

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDAN PALVELUKESKUS PERUSKORJAUS JA LISÄRAKENTAMINEN HANKE 825007 HANKESUUNNITELMA VILLA BREDA / HANKE 825007 10.4.2013 HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 3 1.2

Lisätiedot

Toriparkki Hämeenlinna V.1

Toriparkki Hämeenlinna V.1 sisäänkäynti SIBELIUKSENKATU IV 20 m2 HALLITUSKATU Torimyynti, WC, jätetila 80 m2 polku/moottoripyörä pysäköinti sisään/ulosajo toritaso parvi +87,0 P1 +83,5 P2 +80,0 yht. br.ala 920m2 4350m2 10600m2 8750m2

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 VV Hankesuunnitelma Kuntoutuksen uudisrakennus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 S i v u 1 Yhteenveto 2 1. Hankkeen tausta ja perustelut 2 2. Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

PERUSTAMISOHJE PÄIVÄHOITOPAIKAN PERUSTAMINEN. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula

PERUSTAMISOHJE PÄIVÄHOITOPAIKAN PERUSTAMINEN. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula PERUSTAMISOHJE PÄIVÄHOITOPAIKAN PERUSTAMINEN Terveydensuojelulain tarkoituksena on suojella ihmistä elinympäristöstä aiheutuvilta terveyshaitoilta

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015

RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJEESEEN TEHDYT MUUTOKSET... 5 SUUNNITTELUOHJE... 6 TAVOITTEET... 6 YLEISET VAATIMUKSET... 6 HANKESUUNNITELMA... 6 HUOLTOKIRJA-

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku HANKESUUNNITELMA 10.2.2015 Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos,

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun

Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun KOKKOLAN KAUPUNKI OHJE 1(9) Ohjeita lasten päivähoitotilojen suunnitteluun Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta 11.12.2013 66 Sisällys Johdanto... 1 Päivähoito- ja vastaavien lastenhoitotiloja koskevien

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA -KERHOJEN SEKÄ LEIKKIPUISTORAKENNUSTEN SUUNNITTELUOHJEET

LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA -KERHOJEN SEKÄ LEIKKIPUISTORAKENNUSTEN SUUNNITTELUOHJEET VANTAAN KAUPUNKI OHJE YMPÄRISTÖKESKUS Versio 1.2 /10.5.2012 1(5) LASTEN PÄIVÄKOTIEN JA -KERHOJEN SEKÄ LEIKKIPUISTORAKENNUSTEN SUUNNITTELUOHJEET Tähän ohjeeseen on koottu ne vaatimukset ja suositukset,

Lisätiedot

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJE...5 TAVOITTEET...5 YLEISET VAATIMUKSET...5 HANKESUUNNITELMA...5 HUOLTOKIRJA JA PIIRUSTUSOHJEET...

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KERAVAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty: 13.12.2010 Voimaantulo: 1.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 4 YLEISTÄ... 4 1 SOVELTAMISALA... 4 2 RAKENTAMISTAPAOHJEET...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE 823201 HANKESUUNNITELMA

KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE 823201 HANKESUUNNITELMA KAUPUNGINTALO SANEERAUS HANKE 823201 HANKESUUNNITELMA YLK 21.4.2015 46 KH 6.5.2015 XX KV HANKESUUNNITELMA 1 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 1.1 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 2 1.2 HANKKEEN PERUSTIEDOT 2 1.3 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot