$AAP 1$, /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---"

Transkriptio

1 GEOLOGI NEN TUTKIMUSLAITOS Otoniemi 1] maaliskuuta 1964 *,o 3 O8 Outokumpu Oy Vihannin kaivos Lampinsaari $AAP 1$, /r \ AsT -..:ff//... \-.*--- G{ 22 helmikuuta pdiviityn kirjeenne johdosta Geologinen tutkimusfaifos ldhettiid oheisena jh.ljen;t[kset tydraporteista jotka liittyviit Oulaisissa ja Merijdrvellri suoritettuihin kuparihohdetutkinuksiin. Raportissa M l?/ou-vi 5r/1 mainittuja kallipperdn detaljikartoituksia (E.Lyytitdinen, TrLammela, E.Lindberg) ei, koska niissii ei il-mennyt mitd.d.n nalmj-geologisesti merkittii.vdii, ole esitetty puhtaaksipiirrettynd. Tulokset vastaavat alueelta tehtyd julkaistua kallioperiikart iaa. ivlainittakoon lisdksi etth. l4erijhrven a.lueefla, lidhinnh. kirkon e teldpuolella suorite t tij-n tunnustelunluontoisia moreenin kuparinpitoisuusmiidrityksid. Koska tulokset eiviit antaneet viihintii.- kii.,in malmigeologisesti merkittbivii.d. viitettii, ei niistdkd.bin ole olemassa tarkenpaa selostusta..i1 ^ -. i Liitteend raportit:!4 17/Mi-au/54/2 M 17/Q:u-vli 55/1, Valto Veltheira M 17/&vs 55/1, Toimeksi saaaeena r Max Kulonpalo T. Borg, \. Il q'a {lul(4/il'41 Valto Vel-thein 60 - l9lallt

2 M 17l0u-Mj 55/t 0ulalne n Mer f.i?i rv1 Valto Ve l-the im 16.12,L9r> Oulalste n-mer ljh rve n malmintutkltuusty onaa Kesii llh 195) ldydetty jen kolnen lmnarlh"rhdenltoisen loh'<areen setcii \ lonna 1937 MeriJLirven pohjalla samaa mineraalla sisri lth\fin nal-- jastuman johdosta suorltettiin kenttlikaudella f955 k.o. alueella tutkimqksla Jolden tarkoltuksena oli selvltthh malmlnltoisten lohkare1- den yleisyys Ja afueerlinen levl-nnelsyys sekd niilden pohjalta tehd?i Johtop?ilitdkslii Jatkotutkiruusten suorlttamlsta Lohkare ide n euh kall1on lciy tynlnen. lopull1sena pa?infisrdnh Valnistavat tolme nniteet Tolsaalta kokeillakseen n. s. kansanmiesten soplvalsuutl'.a Lohkare-etslnt5ii n, trt isaalta herii ttdii ksee n palkkaimnnaila lnnostusta nalmlnetslnt?idn tolmeennantlln GT: n tolmesta alueen erl imnnlssa v11- ute touko}mun alkana malmlnetslnti'i lntrsslt. natsterit A. Laitakar 1 J a T. Borg Ja Kursslen olt?i jine toimivat plclettlln ne seuraavllla palkkakunnlila: Haanarresi, MerlJiirvi, OuLainen Ja PyhH Jok1. Tiiufin flsdksl Sf:n tolvorm<sesta pldettiln mesta Vlhannissa, yhtldn kaivoksel-la. samanlaiset lnp;s1t Outohnnu 0y:n to1- Kgrssellta, Jotka herdttiviit palk'<akuntalaisissa tyydytt?twid vastakairua, r11 tarkoltus val1ta sonlvlmnat nalratulksi lohkareenetsij61ks1. Tyihiin haluk'raiksi ilmolttautui Tv dnte kl.ie t t r istalrymmentd miestii. Kenttdkauden alkaessa, keshlnrun alussa, o11 allekirjoittaneen IGiytettd'vlssbi keseiaoulalsina yl1ooo1laat T. lammela ia E' Lyytlkelnen sekij.rr. lnrrsseilta valltut nelj?i niestd ( tydurles V. Mehtdliir netsht' -1. \

3 harj. O. Tyvl, nienvilj. E. Viliamaa ja maanvilj., sltai-nva1. E. Anklle), KesH n alkana osall-istui ty'jh'n l1sd ksl malst. M. Kulcnpalo ja T. Borq se lg y11onn1l-aat E. Llndberge P. 0ivanen, A. Tyrvii inen ia H. Ni1- n1. Tv Jvq ihje'u I vaihe. Tarkoltuksena saada yleiskuva Cuh-pltolsten lohl<areiden levlnneis;iydestii aloltettiln 0ulaisista tydt seuraavissa er1 kohtelssa: 0ulaisissat etef i?i n vlevii n rautatien lsnsinurlelsessa maastossar iosta edel-lisend kesdnh o11 l6ydetty R.s. Tyven lohkarei Merij:irve1l,ir ni- Utjen ltiirajalla; seici saman nltiijhn liinsirajalla, TalusJHrven maastossa Johon ant't1 aijleen niinikr'dn edellisenii kesdnh maist. Kulrnnaloh f iy tri rui loh,<are. II vaihe. HelnH]ruun nuolivi 1in aikrlna fohkare-etslntii yn. alrre-rhjelman puittelssa oli tulrut uude lleenjii r je ste lyyn. vaih'eseeri j rlas antoi aiheita oslttaiseen ty in Oulalsten maasto o11 tulrut tutkituksi tarkoltuksennukaiselia tark,mudella jonka tulo KSena saatiln kohtalalsen runsaastl lohkare 1ta alna Korkeakosken tiehen astl fhnsisuunnassa. T?inHn LHnslpuolellat Valkono jan maastossa ei lcullenkaan oltu l6ycetty yhtdijn malminineraallnttolsta Lohkaretta. Kaijanla;nmen ymn?iristossri oltiin saatu jatlmvasti merk<ejd kuparlhoneesta kl1ntokal11ossa, se c?i myos ldydetty lohkareita' c Hu'rmi..icnottaen em. selkat si1.-rettiin Oul-ai-sten alueen lohkareenetsij?,it I(',ijanlainmen ja Petlj j:i s'<osken maastoon. Aluee Ila su.lritettavasta kalllonerh kartcituksesta ilmeni ef,th ;iaijanlammen kohdalla Iflrlkee Nl/-SE suunnassa gran,:dieriittisen syviiklven ja alkunereilt,iejn Ja kokro-

4 unlkseltaan vaihtelevlen olnta'rivien rrui linen kcntaktl. Krska em. kunarihonemerkit rrauastumissa sattuivat k)ntakt11n niihden kohtiin Jolssa v'r itiln clettaa syy-yhteyttd, nantiin alulle kontaktlrrydhykrteen tarkahko geologlnen kartrltus (E. Lyytikd inen). l"lerlj:irven lsnslreunan etslntdalue ei enslnmh isen tydvalhsen alkana oll_ut tuonut nlti:in tulosta. Iohkare-etsint?iH jatkettiin kui_ tenkin edelleen. fudv"n kes?in ansiosta phhstr in tekenhdn havalnto ja aikaisemmin mainitulla Kllven paljastunaila, kuivatun Tehkljerven pohja1la. Paljastuman sijainti Ja siitri saadut havainnot yhriessd Kai- Janlammen alueelta tehtyjen havalntojen kanssa antoivat aih,'en geologlsen detalj ikarto ituksen suor 1t bamlsee n TiihkijHrven lmivauskanavalla. ( t. Lamnela). III vaihe. Edel-lisen valheen pulttelssa ei loh rare-etsint5 tuonrrt nlt:irin oleei-lisesti uutta. AlkunerHisen suunnitelman ja ty6n aikana saatujen viitteiden Derustee r-la keskitettiin elokrrun lonnupuole1la kalkkl l_ohkareenetsija t MeriJairven a1uee11e, keskeisenh kohteena lahdenlauirren e te LC ouo l-e ine n naas to. Em. konta<tilryohykkeren kartoitusta jatkettlin ld nslsuuntaan, Jrhtavisnevan lh nsi-nurl-e lie Jossa kont.aktl lolvasti lsi:i ntyy ete liiii n. a4li:.}te. : f.^. Tehkl ju rve n kuivaus ka'na vai\.i atle ft i in j a saat j in fonnuunsuor ite tu lks i elokuun lonnuun mennessh. 2) Kalllonera' lcartrltuksesta llmeni ett?i malminetsinn5n kannalta trinen varteenoter,tava kontakti ku1<ee l,lerij?irven kulvatun jiirven hal-'<i lounaaseen, 1) KaiJanlar.men kartoituksen yhteyriessd oli maastossa Ja siltd tocjettu eltli kontartirrydhyrckeeseen liittriy LintuLammen l-ounaaseen varsirr yfeisesti bretrsitituneita kivilaje ja. 3) THrn4n konta jttin kart:itus katsottiirr olevan aihee-lllsta suori ttaa (,:. Lindberg). Talus jdrven it:'nuolella: DohJols-etelii suun-

5 nassa kulkeva kontaktialue otettlin j a kallloper?i -hajahavalnto-ur1e le ssd. tarkkalltavaks 1 lohkareene ts intii - Elo- syyskuun vaihteessa lonettivat LindbergiS tyonsii, Iohkaree t y 11onn 1l.a at, lulmunottanatta Ldydetty lohkareisto sljolttuu Wo?rykkeelle Joka kul-kee luoteesta, Tehklittrven fr/- Ja S-puolelsesta maastosta, kaakkron, 0ulalsten SW- Fuolelseen maastoon. Vyb?ryke sop11 suuntansa nuol-esta yhteen alueella tehtyjen uurrehavalntojen (O1vanen, 195\) kanssa, Ja vo1 se nhlnollen kokonalsuuden karrnalta edustaa yhterrd isth lohkarevluhkaa. Vyo?rykkeen kaakkolsohhssh on a'hrimm5isten lohkarelden vhllnen ethlsyys M-SWsuurlrlaisa n. 6 kn ( ns: t Tyven ja I(y tdkorrren lohkareet). MerljHrvelld Iuoteisosassa, vastaava ethlsyys on n, 3 km. Mahdolllsen vluhkan kylklh ajate i len ln 11njaa Tirmj nnerh-iauluuraa-l"lerijdrven kko-tanskal-a pldett?ivii kohtala1sella varmuudella vluhkan vasemnana kylkenii; sen koi1l1spuolelta el, etslnn5st'd hurllmatta ole tavattu lohrareita. Kyt*korven Loh tare on tod. ne k. vlulikan olkeal-la ky1je1lh, TiistEi luoteeseen ei, l"ohkare lden puui:teesta Johtuen, viuhkan kylke:i volda Dalkalllstaa ennenkuln Merljbirven klrkon lounalspuolen naastossal o. 2 Lm Ison Kauhalammen kolll-lspuole LLa tavatut lohkareet imvastanevat viuhkan olkeaa kylkeii tell:i kohtaa. I(uvaako en. lohkare lsto yhtend istii j a yhtii Lohkare vluhkaa e i lnrltenkaan ole varna. SitH vastaan puhuvat erhdt tehdylstei havalnnolsta. Enslnn5kln lohkarelsto Jakaantuu selv:j stl kahteen osaan. 0ul-alsten lounalspuolen ja MeriJHrruen-KalJanlammen konsentrcltunlln, Jolden vh11in, PetiiJEiskosken SW-puolelle, jae afue Jossa el o1e tehty lohkareldytdje, T?iniin tyh je n alueen e 1 kuitenkaan ehdottomastl tarvltse osolttaa sltli ettii 0,r"rlaisten Ja MerlJdrven afueet kuululslvat kahteen erl lohkareistoonl

6 {:,rq vaan voldaan se tyydyttbvtisti vh L1alue lc.i sltt.ia' Jossa lrtokivet suurlmmaksi yleensii ovat selltt?j?j Johtuvaksl siltii ettii temh osaksl suota ja alavaa peltomaastoa sangen harvlnaisla. Tolsaalta, kertyneest?i lohkarematerlaallsta voldaan havaita ettd Oglalsten ja Merij5rven aluetlta l6ydetyt lohkareet eroavat laatunsa puolesta Jonklnverran tolslstaan. Yleispilrteenii on sanottava ettii 0uLaisten al-rre on kval-1teet1ltaan o1lut antolsamnl. TAltit alueelta ovat kotolsin 'rtyven fohkarerr (Cu = 24") r tti(ytokorven lohkarerr (Cu = 3f) t l4ottlsen montulta l6ydetty lohkare (Cu = I.5B %), Korkeakosken k'rhclalta loydetty lohkare ( cu = r'r) lohrarerr (Gu = I,45 %), Lisdksl seki palkkaan et*i %) sekd 'rcivasen laatuun nchden visslir-ii varauksl-1a voldaan tehhn ryhn4?in ]11ttHH tryis Pet?ijdskoske Lta 16yde ty t konpakt it tues. t (, "-"U 'fi l.- L (-t.oo'.1

7 I I trty rre n foh <are rl Oulainen, Torm?inerii, 1c5yt. 0ssl Tyvl 1954r nalklttu. Anal, l+316t Cv 22 % " UA,o/FA/55 e11 Kytdkorven lohkare Oulalnen, Kyt6korpil 15yt. E. hnkilii L955r pslklttu. Mylonlt. amf.-plag.-biot.-k1vi, runsaasti Cn2S. Anal.: 4913: Cu 3,OO '/o 4grA: cu 2,62,/, i 13- I\/ttu/E'i/ 55, l-ohkare ita 0ufainen, I(ytcikorpl Helkosti Cu-hometta, " 2/Ow/E'A/55, lohkare 0uIainen, Mottlsen soranonttu Gabrol raontdytteenh hieman Cu-hcmetta ja CurS. u 3/ Ou/Et / 55 t loh kare 0ulainen, Mottisen soramonttu l,iytdj?i Eino i'llemelh, nal-k1ttu OOO: - Gabro ( sarviv.-narq. ) Jo"sa ra-rnt5)'tt. Cu-hometta ja Cu,i. Anal. : \9t5 Cu I.58,'/, r Z/Ou/OT/55, lohkare Oulainenr Valkonojae leht-rla RaDaut. kiillegn. Jossa kauttaaltaan Cu-honetta Anal. : \) 3/gv/oT/55, 1oh:tare 0ulainenr Vaikonoiar lehtola Kii-Lle gn. raont5ytt. Cu-hometta \t )-6/Ou/OT/5r, lohkale Kute n ede IlH Kute n ede llh v T/Ou/OT/55, lohkare Oulainen, Nuhasta 3 km Sr ioen varrella Kiiliegn. raonthytt. Cu-hrmetta

8 "B/ou/at/55 t lohkare Edel-lisestH n. loo m N Kute n ede l fh. 9-12/uu/ JT/ 55, lohkare lta Oulaine n, Nuhanc j a, l4j ke lij Granl1tt, kl11legn. raont?iytt. Cu-hornetta' I3/Ou/Of / t5 t lohkare 1ta Nuhancjan latvalla CurS ja Cu-hometta nirotteena kiilleenelssissh Anal-. : 2 14/ou/ )T/55, lohkare Kuten edelljj He lkrstl hometta killlegne isslssh v 15/Ou/0T/55, loh tare Nuha He lkosti hometta k11lle gne ississh -16/Ou/eT/15, lohkare Nuhanrja, Rytioer?i Heik. honetta k111legne isslssd tt7 /ou/55, l.ohkare Nuhanoja, Iehtolan talon S-puol. Sarvivii lk. -k1111egn. Jo,sa raossa hometta 12/ou/w/55 t lohkare Oulainen, Korkeakoskl iarviv. -Dlag, -b jot, -klvi jossa nlrot. he ik. fuzs + hometta Anal.: 49f4 Cu I.I4 d/" vu au/ev 55 e l'ri ; I., km Kytdkorven tienhaarasta!) Kl1l1egn. Jossa heikkr home raossa.

9 ': 3 v \/ ou/na / 55, pafj astuma Petii Jdskoskl, Iaulunaa Ki111egn. raont?iytt. honetta + fuzs? " 5/ou/Ei/5r, lohkare Petii JH skoskl, Iaulumaa, 1dyt. Velkko Laulunaa 1955 t palk. I+OOO: -. Rahanaisla laattoja Jolssa kesims hohrietta, reunus hometta. Valkuttaa raontdyttee ltli. Anal. (OVVlhantl) $s = 8,9 1( 5/}u/Ei/55, lohkare PetiiJZi skoskl, VallonoJan varsi, IampoperH Granodior. Jossa raontdytt. hometta. No: tta, lohkare VM"lrt. Enkovaaralle tuotu niiyte Jossa helkostl honetta. N?iyte l6ydetty amft. (ytdkorve sta. Ldytii Je Mattl Raudaskoskl, KivllaJ i No:tta, paljastuna ytauno Korkiakoskl ldytiinyt honetta raont5ytt. ValkonoJan I htol"asta, Klvlla j 1 k1111e gn, lgrl-idrv1: r VI4J/Ev/55r DalJastuna JdEiskel?istd NW, Nevannerdn rajaila Karkeahko hornblendilttl Jossa racntliytt. honeita S 2/IAJ/EV/55 ej L rrkoiviston lohkare't i(r 1vlsto I fffllelluske Jossa Jucnia hohdetta, ohuthle. I rnal. 4gre : cu o.5o /6 I 3/tt'17nY7rr, lohkare t Jzie ske lzi r p llonraunlo B1ot. gabro Jossa n. O.5 cm:n }inlnittalsla Ohuthle 6344 Cu-hohdesul-keumla 4/I4i/Ev/55 = Vrqi/Ev/r5

10 ,/t4j/ev/15, lohkare N. 1.5 bl Kaijanlammesta N. Kllllegneissi Jossa raont5ytt, heik. hometta 6/I4j/Ev/ 55, Dalj astuma KaiJanlammen N rannalla K1111egn. Jossa racnt?iytt. hometta 7 /I4J/Ev/5r, nalj astuma JdH ske 1^,i n pe Llon lalta Kl11legn. ( bre *s lavyohy k'cee ssd ) Jossa ra I nt6y tteenii home ttat dlorllttislssa sulkeunissa honetta myds pirott'?. B/l4J/Ev/55r pauastuma tjc.eskeliin pellon 1a1ta, n. 200 n talosta E. K11l1egn. Jossa kapeassa ruhjewiihykkeess?i Cu-hometta ja hohdetta. AnaL. trgzg: Cu = O.59 "l 9/I4J/Ev/55r Daliastuma JHbiskelijst?i o. 50 n NW. Kl11Iegn. Jossa rakohometta. ].)/I4J/EV/55, lohkare Kr ivlsto Kl1I1egn, heik. hometta raossa. rl/r4j/ev/55, bhkare Kr ivisto Kuten edell. 12/l{j/Ev/55 n lohkare Kr ivisto I(ute n ede 11. t3/t{j/ev/55, Kolvisto Kuten edell. lohkare 14-16/Mj /EV/55, Ko 1v 1s to Ifuten ede 11. lohkare

11 17 /I4I/EV/ 5r, nalj astuma.fi ri s ke lh s t?i 2OO n IVoi Hornblend. jo rsa raont?iytt, honetta. LB/I,1J/EV/55, pa Ij astuma J?i?j s ke lh s tli o. 6OO m 'rd S'v'.. K1i1legn. Jossa hyvin heiki<o rakohome. t9 /t4j/ev/ 55, na lj asturna I ht1sa1o r Johtavisneva Kli1legn. Jossa hyvirr helkit,'r rakohcne, 20-23/vLj/EV/55, lohkar. Kenklsaaren- La ital-an tlen varsi K11ilegn. heik, hometta uselmm. raolssa. */I4j/'t:V/ 55, lohkare Kenklsaaresta n, 300 m u. K1111egn. jossa helkko r:kohome. 25/l4J/Ev/ 55r Dolj astuma Kenkisaare;ta n. 5OO m E. Kiil1egn. Jossa hyvin he iltko Cu-hcine 353/F V55 r o0l.jastuma Kenkisaaresta n. 3o0 m N. liuhjelybhyke Jossa n'ri:{yvhstl hrhdeita ja hometta Anal-. 1) uu = L.6 '/' il Cu = I.o i4 3) sivukivi Cu = O.5 '/" Ohutn ie ltii I]/NII / ot / 55, l-oi'i <are Merij:irven-Kalajcen tienristeyksesth n. 1 km 0ula1siin K1111egn. + gran. raontliytt. hometta. 19/l{j/ ett/ 55, 1oh Kare $de11, rl. 2i)0 m W Hanan ki-1riegn. Jossa rakokrometta,

12 'tt:,:it:::.j 20/Y'j/ttT/ 55; lohkare *Heron nlha Kiil1egn. jossa hyvin helrcko home 2I/l4j/0T/5q, na lj astuma Kuuse lan talon i'j-nuol, /,/ Breksia jossa la,rnth'ytl..ja nlenina' rake ina home'ta ja hrhde tta /l'Ij / OT / i5, 1"rh kar. u TaluskylHn-Vrerij:irven tienhaarasta n. 2,5 <m i. K1llieen, + heikko rak.lhrme zb/mj/ot/55; lohkare ' Kuuselan S-nuc1., iaarilammen tien varrefia. iarvlv. gnr hyvln helkko hone,, 25/Mj/r)r/ 55, lohkare Kuten edell. 26/Nij/aT/ 55, nalj astuma Paikka sana kuln ede ll-. P1ag. -kvartsi-b1ot, -sarviv. -sne i,s i. li ie he lklto rakohome 27 / I4j/A"/ 55, lohkare Sairr 1l-amrne n t ie n varre -i la he ik'ro rakohome 2E/I4J/ )T/ 55r paljastuma "fle1lij, edellisesth 5 tsreksia, vii rimassa sranod ior,, jo.sa hei *lio home. 29/N;l/oT/55r D,?ljastrrma? Paikka xr-rten y1-l:i Bre ks ia vh l-imassai sa ( Plaq. - kva-'ts 1-.sarviv. -b iot. -gra'h. heikko rakohcme 3O/ILJ/EV/ r5, palj astuma Mustasaal i Vlljamaan rnrkaan amrnuttu lfustasaarert kalvosta.

13 3z/Mj/Ev/5r e nal jastuma ",,rrlluhtam a lta ri. 1OO n Ne va nnerd d n,d' Klill-esne lssi Jossa hyvin helkko rak':rh,rme 33/t4j/Ev/ 55, Suone l-an ner il:unnan mijkki. " Mlte tt,6m;j n he lkko 3)/l[j/Ev/ 55 r DB 1j a s turna,herija'rven tlenhaarasta 2.5 km 0ulaisiin Breksia, helkostl hometta v..i limassassa. 35/MjtnV/ 55r F&1j astuma Ja ri ske ]d k11l1egn. joosa heikko rakohome 7 /l{j /E'A/ 15, na1.'i as tuma Periild n tienhaarasta n. 600 m Perii f ih n Kj,111egn. (breksiavyoh. ) Jossa helkko rakohome B-9/VLj/En/ r5r palj asturra Perii lii n tlenhaarasta lii Ki1i1egn. Jossa he1<k:t rakohone lo /l,ttj/ E'A / 55 t pa lj a s tuma Laltal-an talon luona, maantien oja. Breksia jossa helkko home. I7/1,1,J/E'A/ 55, Dal j astuma Rauhal,an tal-on fuona, Saaril-ammen tlell-li Granodlor, jossa rakohome+,ta. I2/Mj/Ei/55, Kuten edell?i Johkare 34VI4J/E Ll 55, lohkare Kenklsaaren Laltalan tien varsi Kii1Iegn. rakohome 342/143/EV55 e lohkare Kuten ede11. Peqmat. Jossa rakohometta ':,i *;

14 i'" - l,.-.- '. -:'l: 3)7/Nij/r' i./55, lohrcare Kuten ede11. Granrdior. jossa rakoh:metta rl i,' 34\/Mj /Ei/ 55, tra lj astuma Ldyt,lpai< :a larten ede11. Gran11tt. nit. kii. iegn. Jo,sa Cu,'o t?ip1li ' 3\5/VJ/Y'L/55 t naljastuma Kute n ede 1l-. Ki11l-egn. jossa heikko home 9)/I4j/ AT/ 55 t loh kare lr'rauhalan tal-o K11llegn. jossa raontdytehome 92/I4J/ Ar/ 55, loh kare t." Mlkkol"n talo Perdldn tien varsi Gabro Jossa nleni,:j nes5lt<e1th Cu-hometta 39/Mi/Po / 55, pal j astuma l-' laitala, Talusky11 n tlen varsl uralj ittinorr-. Jo.;a rakohcme 6/M /PO/ 55, pa ]j a s turna Tanskala K1111egn. Jossa ra.kohorne, 9I/MV 55/Merlj:d rvir nalj astuma i ' I*{erlJ'irven tienhaarasta n. 4 km Pyhdkoskelle Suonlqn. jossa raltohome. \, 4\/MIVr4/l{er i jh rvir lohkare Taluskyllin tienhaarasta n. 2 km Nr kiviraunio. Brpksia'io,;sa u4 v rlv +s h,rme+.ta ia hohdetta Anal. rj. U 269/E USr r Fs lj astu ma PerH 1d n i'ierij:irven tien rlsteys Klilfeqn. jossa rakohcme

15 'rkllrle n pa1j astumatt l,lerljsrven pohjalfa. Kts. Rankaman klrjoitus Esiintymii tutklttaessa tuhoutunut. Hleltii: Oh 63)2 vlljamaan ldyt?imfi pauastuna Alavleskassa, Haaviston talon luona Ta luskylii ssd. Hornblendltttu Jossa r akohomettas kts' Borg: n raf). N:otta 0lvasen 16yt. DalJastuma Laltalan E-puo1. velkko Tanska l6ytlinyt TanskaLan luota rakohometta tontareessa'

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry + :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry HIN NASTO L.l.2OtG alkaen Sairaalakotu 9, 67700 Kokkolo, Puh. (06) 8379 578, 044-336 0056 ta paa m ispa ikkoto im i nto pu h. 044-259 3 734, rytmityshoito puh. (06)

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta Kunnanhallitus 35 28.01.2013 Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 3007/12/126/2013 KHALL 35 Pohjois-Suomen aluehallintoviranomainen pyytää lausuntoa Hilja ja Markku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 25.05.2016 Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 222/02.02/2015 Sotelk 31 Hoivapalvelupäällikkö: Kokous 11.2.2016 Työryhmässä on sosiaali-

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Geofysikaaliset mittaukset. Leppävirta, Alasarki järvi

Geofysikaaliset mittaukset. Leppävirta, Alasarki järvi Geofysikaaliset mittaukset Leppävirta, Alasarki järvi 30.3.-12.11.1967 F~littaulcscn tarkoitulcsena oli selvittaa Gt1:ri iiiittaiilisissa tavattu acrooiagnee t t inen liairiö. Alueelle laadittiin N-S-suuntainen

Lisätiedot

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN A) Veeʹrb, koin lij tääʹssmuuttâs Verbit, joissa on astevaihtelu -ad infinitiiv -ad sâjja ǩieʹčč -ai infinitiivin -ad:n tilalle pääte

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminets inta MOREENITUTKIMUS AHLAINEN, SAHAKOSKI Tutkimuskohteen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Tyon suoritus ja

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS (SHH11) kevät 2014 kevät lukukausi 2.1.2014-30.5.2014

LUKUJÄRJESTYS (SHH11) kevät 2014 kevät lukukausi 2.1.2014-30.5.2014 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala LUKUJÄRJESTYS () kevät 2014 kevät lukukausi 2.1.2014-30.5.2014 Ryhmä: 1 2 kello 30.12 31.12 ke.1.1 to 2.1 pe 3.1 ma 6.1 ti 7.1 ke.8.1 to 9.1 pe 10.1 8.00-8.45 sis.kir

Lisätiedot

Kunnanhallitus 284 19.10.2015 KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUKSEN VALMISTELU 195/05.11/2015

Kunnanhallitus 284 19.10.2015 KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUKSEN VALMISTELU 195/05.11/2015 Kunnanhallitus 284 19.10.2015 KIINTIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUKSEN VALMISTELU 195/05.11/2015 KHALL 284 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedustelee työ- ja elin kei no mi nis te riön

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Kunnanhallitus 292 07.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

HEVOSTEN TIEDOT KÄSIOHJELMASSA pohjautuvat Suomen Hippos ry:n ylläpitämään kilpailurekisteriin, jossa saattaa olla puutteita.

HEVOSTEN TIEDOT KÄSIOHJELMASSA pohjautuvat Suomen Hippos ry:n ylläpitämään kilpailurekisteriin, jossa saattaa olla puutteita. Toto4 ravit & Nuorten Sarjat Maanantaina 2.11. klo 18 Ratanumero 8 8 Ratanumero 24/201 5 5 24/201 Pääsyliput 5 5 Pääsyliput ohjelman hinta 2 2sis. Alv.Alv. ohjelman hinta sis. Ra vi n tol a P e g a su

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot