$AAP 1$, /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---"

Transkriptio

1 GEOLOGI NEN TUTKIMUSLAITOS Otoniemi 1] maaliskuuta 1964 *,o 3 O8 Outokumpu Oy Vihannin kaivos Lampinsaari $AAP 1$, /r \ AsT -..:ff//... \-.*--- G{ 22 helmikuuta pdiviityn kirjeenne johdosta Geologinen tutkimusfaifos ldhettiid oheisena jh.ljen;t[kset tydraporteista jotka liittyviit Oulaisissa ja Merijdrvellri suoritettuihin kuparihohdetutkinuksiin. Raportissa M l?/ou-vi 5r/1 mainittuja kallipperdn detaljikartoituksia (E.Lyytitdinen, TrLammela, E.Lindberg) ei, koska niissii ei il-mennyt mitd.d.n nalmj-geologisesti merkittii.vdii, ole esitetty puhtaaksipiirrettynd. Tulokset vastaavat alueelta tehtyd julkaistua kallioperiikart iaa. ivlainittakoon lisdksi etth. l4erijhrven a.lueefla, lidhinnh. kirkon e teldpuolella suorite t tij-n tunnustelunluontoisia moreenin kuparinpitoisuusmiidrityksid. Koska tulokset eiviit antaneet viihintii.- kii.,in malmigeologisesti merkittbivii.d. viitettii, ei niistdkd.bin ole olemassa tarkenpaa selostusta..i1 ^ -. i Liitteend raportit:!4 17/Mi-au/54/2 M 17/Q:u-vli 55/1, Valto Veltheira M 17/&vs 55/1, Toimeksi saaaeena r Max Kulonpalo T. Borg, \. Il q'a {lul(4/il'41 Valto Vel-thein 60 - l9lallt

2 M 17l0u-Mj 55/t 0ulalne n Mer f.i?i rv1 Valto Ve l-the im 16.12,L9r> Oulalste n-mer ljh rve n malmintutkltuusty onaa Kesii llh 195) ldydetty jen kolnen lmnarlh"rhdenltoisen loh'<areen setcii \ lonna 1937 MeriJLirven pohjalla samaa mineraalla sisri lth\fin nal-- jastuman johdosta suorltettiin kenttlikaudella f955 k.o. alueella tutkimqksla Jolden tarkoltuksena oli selvltthh malmlnltoisten lohkare1- den yleisyys Ja afueerlinen levl-nnelsyys sekd niilden pohjalta tehd?i Johtop?ilitdkslii Jatkotutkiruusten suorlttamlsta Lohkare ide n euh kall1on lciy tynlnen. lopull1sena pa?infisrdnh Valnistavat tolme nniteet Tolsaalta kokeillakseen n. s. kansanmiesten soplvalsuutl'.a Lohkare-etslnt5ii n, trt isaalta herii ttdii ksee n palkkaimnnaila lnnostusta nalmlnetslnt?idn tolmeennantlln GT: n tolmesta alueen erl imnnlssa v11- ute touko}mun alkana malmlnetslnti'i lntrsslt. natsterit A. Laitakar 1 J a T. Borg Ja Kursslen olt?i jine toimivat plclettlln ne seuraavllla palkkakunnlila: Haanarresi, MerlJiirvi, OuLainen Ja PyhH Jok1. Tiiufin flsdksl Sf:n tolvorm<sesta pldettiln mesta Vlhannissa, yhtldn kaivoksel-la. samanlaiset lnp;s1t Outohnnu 0y:n to1- Kgrssellta, Jotka herdttiviit palk'<akuntalaisissa tyydytt?twid vastakairua, r11 tarkoltus val1ta sonlvlmnat nalratulksi lohkareenetsij61ks1. Tyihiin haluk'raiksi ilmolttautui Tv dnte kl.ie t t r istalrymmentd miestii. Kenttdkauden alkaessa, keshlnrun alussa, o11 allekirjoittaneen IGiytettd'vlssbi keseiaoulalsina yl1ooo1laat T. lammela ia E' Lyytlkelnen sekij.rr. lnrrsseilta valltut nelj?i niestd ( tydurles V. Mehtdliir netsht' -1. \

3 harj. O. Tyvl, nienvilj. E. Viliamaa ja maanvilj., sltai-nva1. E. Anklle), KesH n alkana osall-istui ty'jh'n l1sd ksl malst. M. Kulcnpalo ja T. Borq se lg y11onn1l-aat E. Llndberge P. 0ivanen, A. Tyrvii inen ia H. Ni1- n1. Tv Jvq ihje'u I vaihe. Tarkoltuksena saada yleiskuva Cuh-pltolsten lohl<areiden levlnneis;iydestii aloltettiln 0ulaisista tydt seuraavissa er1 kohtelssa: 0ulaisissat etef i?i n vlevii n rautatien lsnsinurlelsessa maastossar iosta edel-lisend kesdnh o11 l6ydetty R.s. Tyven lohkarei Merij:irve1l,ir ni- Utjen ltiirajalla; seici saman nltiijhn liinsirajalla, TalusJHrven maastossa Johon ant't1 aijleen niinikr'dn edellisenii kesdnh maist. Kulrnnaloh f iy tri rui loh,<are. II vaihe. HelnH]ruun nuolivi 1in aikrlna fohkare-etslntii yn. alrre-rhjelman puittelssa oli tulrut uude lleenjii r je ste lyyn. vaih'eseeri j rlas antoi aiheita oslttaiseen ty in Oulalsten maasto o11 tulrut tutkituksi tarkoltuksennukaiselia tark,mudella jonka tulo KSena saatiln kohtalalsen runsaastl lohkare 1ta alna Korkeakosken tiehen astl fhnsisuunnassa. T?inHn LHnslpuolellat Valkono jan maastossa ei lcullenkaan oltu l6ycetty yhtdijn malminineraallnttolsta Lohkaretta. Kaijanla;nmen ymn?iristossri oltiin saatu jatlmvasti merk<ejd kuparlhoneesta kl1ntokal11ossa, se c?i myos ldydetty lohkareita' c Hu'rmi..icnottaen em. selkat si1.-rettiin Oul-ai-sten alueen lohkareenetsij?,it I(',ijanlainmen ja Petlj j:i s'<osken maastoon. Aluee Ila su.lritettavasta kalllonerh kartcituksesta ilmeni ef,th ;iaijanlammen kohdalla Iflrlkee Nl/-SE suunnassa gran,:dieriittisen syviiklven ja alkunereilt,iejn Ja kokro-

4 unlkseltaan vaihtelevlen olnta'rivien rrui linen kcntaktl. Krska em. kunarihonemerkit rrauastumissa sattuivat k)ntakt11n niihden kohtiin Jolssa v'r itiln clettaa syy-yhteyttd, nantiin alulle kontaktlrrydhykrteen tarkahko geologlnen kartrltus (E. Lyytikd inen). l"lerlj:irven lsnslreunan etslntdalue ei enslnmh isen tydvalhsen alkana oll_ut tuonut nlti:in tulosta. Iohkare-etsint?iH jatkettiin kui_ tenkin edelleen. fudv"n kes?in ansiosta phhstr in tekenhdn havalnto ja aikaisemmin mainitulla Kllven paljastunaila, kuivatun Tehkljerven pohja1la. Paljastuman sijainti Ja siitri saadut havainnot yhriessd Kai- Janlammen alueelta tehtyjen havalntojen kanssa antoivat aih,'en geologlsen detalj ikarto ituksen suor 1t bamlsee n TiihkijHrven lmivauskanavalla. ( t. Lamnela). III vaihe. Edel-lisen valheen pulttelssa ei loh rare-etsint5 tuonrrt nlt:irin oleei-lisesti uutta. AlkunerHisen suunnitelman ja ty6n aikana saatujen viitteiden Derustee r-la keskitettiin elokrrun lonnupuole1la kalkkl l_ohkareenetsija t MeriJairven a1uee11e, keskeisenh kohteena lahdenlauirren e te LC ouo l-e ine n naas to. Em. konta<tilryohykkeren kartoitusta jatkettlin ld nslsuuntaan, Jrhtavisnevan lh nsi-nurl-e lie Jossa kont.aktl lolvasti lsi:i ntyy ete liiii n. a4li:.}te. : f.^. Tehkl ju rve n kuivaus ka'na vai\.i atle ft i in j a saat j in fonnuunsuor ite tu lks i elokuun lonnuun mennessh. 2) Kalllonera' lcartrltuksesta llmeni ett?i malminetsinn5n kannalta trinen varteenoter,tava kontakti ku1<ee l,lerij?irven kulvatun jiirven hal-'<i lounaaseen, 1) KaiJanlar.men kartoituksen yhteyriessd oli maastossa Ja siltd tocjettu eltli kontartirrydhyrckeeseen liittriy LintuLammen l-ounaaseen varsirr yfeisesti bretrsitituneita kivilaje ja. 3) THrn4n konta jttin kart:itus katsottiirr olevan aihee-lllsta suori ttaa (,:. Lindberg). Talus jdrven it:'nuolella: DohJols-etelii suun-

5 nassa kulkeva kontaktialue otettlin j a kallloper?i -hajahavalnto-ur1e le ssd. tarkkalltavaks 1 lohkareene ts intii - Elo- syyskuun vaihteessa lonettivat LindbergiS tyonsii, Iohkaree t y 11onn 1l.a at, lulmunottanatta Ldydetty lohkareisto sljolttuu Wo?rykkeelle Joka kul-kee luoteesta, Tehklittrven fr/- Ja S-puolelsesta maastosta, kaakkron, 0ulalsten SW- Fuolelseen maastoon. Vyb?ryke sop11 suuntansa nuol-esta yhteen alueella tehtyjen uurrehavalntojen (O1vanen, 195\) kanssa, Ja vo1 se nhlnollen kokonalsuuden karrnalta edustaa yhterrd isth lohkarevluhkaa. Vyo?rykkeen kaakkolsohhssh on a'hrimm5isten lohkarelden vhllnen ethlsyys M-SWsuurlrlaisa n. 6 kn ( ns: t Tyven ja I(y tdkorrren lohkareet). MerljHrvelld Iuoteisosassa, vastaava ethlsyys on n, 3 km. Mahdolllsen vluhkan kylklh ajate i len ln 11njaa Tirmj nnerh-iauluuraa-l"lerijdrven kko-tanskal-a pldett?ivii kohtala1sella varmuudella vluhkan vasemnana kylkenii; sen koi1l1spuolelta el, etslnn5st'd hurllmatta ole tavattu lohrareita. Kyt*korven Loh tare on tod. ne k. vlulikan olkeal-la ky1je1lh, TiistEi luoteeseen ei, l"ohkare lden puui:teesta Johtuen, viuhkan kylke:i volda Dalkalllstaa ennenkuln Merljbirven klrkon lounalspuolen naastossal o. 2 Lm Ison Kauhalammen kolll-lspuole LLa tavatut lohkareet imvastanevat viuhkan olkeaa kylkeii tell:i kohtaa. I(uvaako en. lohkare lsto yhtend istii j a yhtii Lohkare vluhkaa e i lnrltenkaan ole varna. SitH vastaan puhuvat erhdt tehdylstei havalnnolsta. Enslnn5kln lohkarelsto Jakaantuu selv:j stl kahteen osaan. 0ul-alsten lounalspuolen ja MeriJHrruen-KalJanlammen konsentrcltunlln, Jolden vh11in, PetiiJEiskosken SW-puolelle, jae afue Jossa el o1e tehty lohkareldytdje, T?iniin tyh je n alueen e 1 kuitenkaan ehdottomastl tarvltse osolttaa sltli ettii 0,r"rlaisten Ja MerlJdrven afueet kuululslvat kahteen erl lohkareistoonl

6 {:,rq vaan voldaan se tyydyttbvtisti vh L1alue lc.i sltt.ia' Jossa lrtokivet suurlmmaksi yleensii ovat selltt?j?j Johtuvaksl siltii ettii temh osaksl suota ja alavaa peltomaastoa sangen harvlnaisla. Tolsaalta, kertyneest?i lohkarematerlaallsta voldaan havaita ettd Oglalsten ja Merij5rven aluetlta l6ydetyt lohkareet eroavat laatunsa puolesta Jonklnverran tolslstaan. Yleispilrteenii on sanottava ettii 0uLaisten al-rre on kval-1teet1ltaan o1lut antolsamnl. TAltit alueelta ovat kotolsin 'rtyven fohkarerr (Cu = 24") r tti(ytokorven lohkarerr (Cu = 3f) t l4ottlsen montulta l6ydetty lohkare (Cu = I.5B %), Korkeakosken k'rhclalta loydetty lohkare ( cu = r'r) lohrarerr (Gu = I,45 %), Lisdksl seki palkkaan et*i %) sekd 'rcivasen laatuun nchden visslir-ii varauksl-1a voldaan tehhn ryhn4?in ]11ttHH tryis Pet?ijdskoske Lta 16yde ty t konpakt it tues. t (, "-"U 'fi l.- L (-t.oo'.1

7 I I trty rre n foh <are rl Oulainen, Torm?inerii, 1c5yt. 0ssl Tyvl 1954r nalklttu. Anal, l+316t Cv 22 % " UA,o/FA/55 e11 Kytdkorven lohkare Oulalnen, Kyt6korpil 15yt. E. hnkilii L955r pslklttu. Mylonlt. amf.-plag.-biot.-k1vi, runsaasti Cn2S. Anal.: 4913: Cu 3,OO '/o 4grA: cu 2,62,/, i 13- I\/ttu/E'i/ 55, l-ohkare ita 0ufainen, I(ytcikorpl Helkosti Cu-hometta, " 2/Ow/E'A/55, lohkare 0uIainen, Mottlsen soranonttu Gabrol raontdytteenh hieman Cu-hcmetta ja CurS. u 3/ Ou/Et / 55 t loh kare 0ulainen, Mottisen soramonttu l,iytdj?i Eino i'llemelh, nal-k1ttu OOO: - Gabro ( sarviv.-narq. ) Jo"sa ra-rnt5)'tt. Cu-hometta ja Cu,i. Anal. : \9t5 Cu I.58,'/, r Z/Ou/OT/55, lohkare Oulainenr Valkonojae leht-rla RaDaut. kiillegn. Jossa kauttaaltaan Cu-honetta Anal. : \) 3/gv/oT/55, 1oh:tare 0ulainenr Vaikonoiar lehtola Kii-Lle gn. raont5ytt. Cu-hometta \t )-6/Ou/OT/5r, lohkale Kute n ede IlH Kute n ede llh v T/Ou/OT/55, lohkare Oulainen, Nuhasta 3 km Sr ioen varrella Kiiliegn. raonthytt. Cu-hrmetta

8 "B/ou/at/55 t lohkare Edel-lisestH n. loo m N Kute n ede l fh. 9-12/uu/ JT/ 55, lohkare lta Oulaine n, Nuhanc j a, l4j ke lij Granl1tt, kl11legn. raont?iytt. Cu-hornetta' I3/Ou/Of / t5 t lohkare 1ta Nuhancjan latvalla CurS ja Cu-hometta nirotteena kiilleenelssissh Anal-. : 2 14/ou/ )T/55, lohkare Kuten edelljj He lkrstl hometta killlegne isslssh v 15/Ou/0T/55, loh tare Nuha He lkosti hometta k11lle gne ississh -16/Ou/eT/15, lohkare Nuhanrja, Rytioer?i Heik. honetta k111legne isslssd tt7 /ou/55, l.ohkare Nuhanoja, Iehtolan talon S-puol. Sarvivii lk. -k1111egn. Jo,sa raossa hometta 12/ou/w/55 t lohkare Oulainen, Korkeakoskl iarviv. -Dlag, -b jot, -klvi jossa nlrot. he ik. fuzs + hometta Anal.: 49f4 Cu I.I4 d/" vu au/ev 55 e l'ri ; I., km Kytdkorven tienhaarasta!) Kl1l1egn. Jossa heikkr home raossa.

9 ': 3 v \/ ou/na / 55, pafj astuma Petii Jdskoskl, Iaulunaa Ki111egn. raont?iytt. honetta + fuzs? " 5/ou/Ei/5r, lohkare Petii JH skoskl, Iaulumaa, 1dyt. Velkko Laulunaa 1955 t palk. I+OOO: -. Rahanaisla laattoja Jolssa kesims hohrietta, reunus hometta. Valkuttaa raontdyttee ltli. Anal. (OVVlhantl) $s = 8,9 1( 5/}u/Ei/55, lohkare PetiiJZi skoskl, VallonoJan varsi, IampoperH Granodior. Jossa raontdytt. hometta. No: tta, lohkare VM"lrt. Enkovaaralle tuotu niiyte Jossa helkostl honetta. N?iyte l6ydetty amft. (ytdkorve sta. Ldytii Je Mattl Raudaskoskl, KivllaJ i No:tta, paljastuna ytauno Korkiakoskl ldytiinyt honetta raont5ytt. ValkonoJan I htol"asta, Klvlla j 1 k1111e gn, lgrl-idrv1: r VI4J/Ev/55r DalJastuna JdEiskel?istd NW, Nevannerdn rajaila Karkeahko hornblendilttl Jossa racntliytt. honeita S 2/IAJ/EV/55 ej L rrkoiviston lohkare't i(r 1vlsto I fffllelluske Jossa Jucnia hohdetta, ohuthle. I rnal. 4gre : cu o.5o /6 I 3/tt'17nY7rr, lohkare t Jzie ske lzi r p llonraunlo B1ot. gabro Jossa n. O.5 cm:n }inlnittalsla Ohuthle 6344 Cu-hohdesul-keumla 4/I4i/Ev/55 = Vrqi/Ev/r5

10 ,/t4j/ev/15, lohkare N. 1.5 bl Kaijanlammesta N. Kllllegneissi Jossa raont5ytt, heik. hometta 6/I4j/Ev/ 55, Dalj astuma KaiJanlammen N rannalla K1111egn. Jossa racnt?iytt. hometta 7 /I4J/Ev/5r, nalj astuma JdH ske 1^,i n pe Llon lalta Kl11legn. ( bre *s lavyohy k'cee ssd ) Jossa ra I nt6y tteenii home ttat dlorllttislssa sulkeunissa honetta myds pirott'?. B/l4J/Ev/55r pauastuma tjc.eskeliin pellon 1a1ta, n. 200 n talosta E. K11l1egn. Jossa kapeassa ruhjewiihykkeess?i Cu-hometta ja hohdetta. AnaL. trgzg: Cu = O.59 "l 9/I4J/Ev/55r Daliastuma JHbiskelijst?i o. 50 n NW. Kl11Iegn. Jossa rakohometta. ].)/I4J/EV/55, lohkare Kr ivlsto Kl1I1egn, heik. hometta raossa. rl/r4j/ev/55, bhkare Kr ivisto Kuten edell. 12/l{j/Ev/55 n lohkare Kr ivisto I(ute n ede 11. t3/t{j/ev/55, Kolvisto Kuten edell. lohkare 14-16/Mj /EV/55, Ko 1v 1s to Ifuten ede 11. lohkare

11 17 /I4I/EV/ 5r, nalj astuma.fi ri s ke lh s t?i 2OO n IVoi Hornblend. jo rsa raont?iytt, honetta. LB/I,1J/EV/55, pa Ij astuma J?i?j s ke lh s tli o. 6OO m 'rd S'v'.. K1i1legn. Jossa hyvin heiki<o rakohome. t9 /t4j/ev/ 55, na lj asturna I ht1sa1o r Johtavisneva Kli1legn. Jossa hyvirr helkit,'r rakohcne, 20-23/vLj/EV/55, lohkar. Kenklsaaren- La ital-an tlen varsi K11ilegn. heik, hometta uselmm. raolssa. */I4j/'t:V/ 55, lohkare Kenklsaaresta n, 300 m u. K1111egn. jossa helkko r:kohome. 25/l4J/Ev/ 55r Dolj astuma Kenkisaare;ta n. 5OO m E. Kiil1egn. Jossa hyvin he iltko Cu-hcine 353/F V55 r o0l.jastuma Kenkisaaresta n. 3o0 m N. liuhjelybhyke Jossa n'ri:{yvhstl hrhdeita ja hometta Anal-. 1) uu = L.6 '/' il Cu = I.o i4 3) sivukivi Cu = O.5 '/" Ohutn ie ltii I]/NII / ot / 55, l-oi'i <are Merij:irven-Kalajcen tienristeyksesth n. 1 km 0ula1siin K1111egn. + gran. raontliytt. hometta. 19/l{j/ ett/ 55, 1oh Kare $de11, rl. 2i)0 m W Hanan ki-1riegn. Jossa rakokrometta,

12 'tt:,:it:::.j 20/Y'j/ttT/ 55; lohkare *Heron nlha Kiil1egn. jossa hyvin helrcko home 2I/l4j/0T/5q, na lj astuma Kuuse lan talon i'j-nuol, /,/ Breksia jossa la,rnth'ytl..ja nlenina' rake ina home'ta ja hrhde tta /l'Ij / OT / i5, 1"rh kar. u TaluskylHn-Vrerij:irven tienhaarasta n. 2,5 <m i. K1llieen, + heikko rak.lhrme zb/mj/ot/55; lohkare ' Kuuselan S-nuc1., iaarilammen tien varrefia. iarvlv. gnr hyvln helkko hone,, 25/Mj/r)r/ 55, lohkare Kuten edell. 26/Nij/aT/ 55, nalj astuma Paikka sana kuln ede ll-. P1ag. -kvartsi-b1ot, -sarviv. -sne i,s i. li ie he lklto rakohome 27 / I4j/A"/ 55, lohkare Sairr 1l-amrne n t ie n varre -i la he ik'ro rakohome 2E/I4J/ )T/ 55r paljastuma "fle1lij, edellisesth 5 tsreksia, vii rimassa sranod ior,, jo.sa hei *lio home. 29/N;l/oT/55r D,?ljastrrma? Paikka xr-rten y1-l:i Bre ks ia vh l-imassai sa ( Plaq. - kva-'ts 1-.sarviv. -b iot. -gra'h. heikko rakohcme 3O/ILJ/EV/ r5, palj astuma Mustasaal i Vlljamaan rnrkaan amrnuttu lfustasaarert kalvosta.

13 3z/Mj/Ev/5r e nal jastuma ",,rrlluhtam a lta ri. 1OO n Ne va nnerd d n,d' Klill-esne lssi Jossa hyvin helkko rak':rh,rme 33/t4j/Ev/ 55, Suone l-an ner il:unnan mijkki. " Mlte tt,6m;j n he lkko 3)/l[j/Ev/ 55 r DB 1j a s turna,herija'rven tlenhaarasta 2.5 km 0ulaisiin Breksia, helkostl hometta v..i limassassa. 35/MjtnV/ 55r F&1j astuma Ja ri ske ]d k11l1egn. joosa heikko rakohome 7 /l{j /E'A/ 15, na1.'i as tuma Periild n tienhaarasta n. 600 m Perii f ih n Kj,111egn. (breksiavyoh. ) Jossa helkko rakohome B-9/VLj/En/ r5r palj asturra Perii lii n tlenhaarasta lii Ki1i1egn. Jossa he1<k:t rakohone lo /l,ttj/ E'A / 55 t pa lj a s tuma Laltal-an talon luona, maantien oja. Breksia jossa helkko home. I7/1,1,J/E'A/ 55, Dal j astuma Rauhal,an tal-on fuona, Saaril-ammen tlell-li Granodlor, jossa rakohome+,ta. I2/Mj/Ei/55, Kuten edell?i Johkare 34VI4J/E Ll 55, lohkare Kenklsaaren Laltalan tien varsi Kii1Iegn. rakohome 342/143/EV55 e lohkare Kuten ede11. Peqmat. Jossa rakohometta ':,i *;

14 i'" - l,.-.- '. -:'l: 3)7/Nij/r' i./55, lohrcare Kuten ede11. Granrdior. jossa rakoh:metta rl i,' 34\/Mj /Ei/ 55, tra lj astuma Ldyt,lpai< :a larten ede11. Gran11tt. nit. kii. iegn. Jo,sa Cu,'o t?ip1li ' 3\5/VJ/Y'L/55 t naljastuma Kute n ede 1l-. Ki11l-egn. jossa heikko home 9)/I4j/ AT/ 55 t loh kare lr'rauhalan tal-o K11llegn. jossa raontdytehome 92/I4J/ Ar/ 55, loh kare t." Mlkkol"n talo Perdldn tien varsi Gabro Jossa nleni,:j nes5lt<e1th Cu-hometta 39/Mi/Po / 55, pal j astuma l-' laitala, Talusky11 n tlen varsl uralj ittinorr-. Jo.;a rakohcme 6/M /PO/ 55, pa ]j a s turna Tanskala K1111egn. Jossa ra.kohorne, 9I/MV 55/Merlj:d rvir nalj astuma i ' I*{erlJ'irven tienhaarasta n. 4 km Pyhdkoskelle Suonlqn. jossa raltohome. \, 4\/MIVr4/l{er i jh rvir lohkare Taluskyllin tienhaarasta n. 2 km Nr kiviraunio. Brpksia'io,;sa u4 v rlv +s h,rme+.ta ia hohdetta Anal. rj. U 269/E USr r Fs lj astu ma PerH 1d n i'ierij:irven tien rlsteys Klilfeqn. jossa rakohcme

15 'rkllrle n pa1j astumatt l,lerljsrven pohjalfa. Kts. Rankaman klrjoitus Esiintymii tutklttaessa tuhoutunut. Hleltii: Oh 63)2 vlljamaan ldyt?imfi pauastuna Alavleskassa, Haaviston talon luona Ta luskylii ssd. Hornblendltttu Jossa r akohomettas kts' Borg: n raf). N:otta 0lvasen 16yt. DalJastuma Laltalan E-puo1. velkko Tanska l6ytlinyt TanskaLan luota rakohometta tontareessa'

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN RAPORTT I 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU Jakelu Hyv. Tg/e VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN 1987 LOPUSSA Sijainti 1:400 000 RAPORTT 1 001/2434 05/UOK/88 2 U rp o Kuronen /AML

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii

36113'l )o16't 5. Dehtuu. Tut klmust en nukaan kult 6nkln muut onå.n as+ei 6est& trlerlve de gtii U KU L t "r*. rrrllox axrärå ) Jg]:ElglLg.! Turun llntutteteelfnsn Yhttlstys r.y. PL 6, 2OO Turku 0 qqej-qg$.tclg,.[lrttl Kar]ln Yokylå 6 B 3, 2o5o lurku 5 @!.E@s Slrkka Nlenl lerhotle 20, 2O72O Turku

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01. Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014 Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.00/2014 YLK 02.09.2014 83 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å

ITIO. RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT. lssn 0356-5440 .{.{Å ITIO lssn 0356-5440 4 1986 RAITII ]I UUSI PURJEIIIIUS lll AI.KAilUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

i.2 Johteet, puolijohteet ja eristeet

i.2 Johteet, puolijohteet ja eristeet 2 LJKU 1 Puolijohteet Kaikki diodit, tra.sistorit ja integoidut piirit on tehty puorijohdcniateriaaleista. Jotta niilden komponenttien toiniintaa eri kytke*oissa voisi ynmiirtiiii" tulisi tuntea tfeman

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Jäse ntie dote 1/2005

Jäse ntie dote 1/2005 Jäse ntie dote 1/2005 Nyt ajank oh taise n ns. M artin k olm ion tontin Itäise n Rantak adun suuntaine n e m pire puutalo tule e nyk yiste n k aavailuje n m uk aan säilym ään. (Kuva: Jouni Liuk e ) Kok

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara Koski as. kyläyhdistys ry Numero 3/2014 20.8.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Kesä älkää pikku hiljää jä ä dä tääkse jä päähtävien helteiden myö tä äjätus viilenevistä syysillöistä ei tunnu öllenkään västenmieliseltä.

Lisätiedot