$AAP 1$, /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---"

Transkriptio

1 GEOLOGI NEN TUTKIMUSLAITOS Otoniemi 1] maaliskuuta 1964 *,o 3 O8 Outokumpu Oy Vihannin kaivos Lampinsaari $AAP 1$, /r \ AsT -..:ff//... \-.*--- G{ 22 helmikuuta pdiviityn kirjeenne johdosta Geologinen tutkimusfaifos ldhettiid oheisena jh.ljen;t[kset tydraporteista jotka liittyviit Oulaisissa ja Merijdrvellri suoritettuihin kuparihohdetutkinuksiin. Raportissa M l?/ou-vi 5r/1 mainittuja kallipperdn detaljikartoituksia (E.Lyytitdinen, TrLammela, E.Lindberg) ei, koska niissii ei il-mennyt mitd.d.n nalmj-geologisesti merkittii.vdii, ole esitetty puhtaaksipiirrettynd. Tulokset vastaavat alueelta tehtyd julkaistua kallioperiikart iaa. ivlainittakoon lisdksi etth. l4erijhrven a.lueefla, lidhinnh. kirkon e teldpuolella suorite t tij-n tunnustelunluontoisia moreenin kuparinpitoisuusmiidrityksid. Koska tulokset eiviit antaneet viihintii.- kii.,in malmigeologisesti merkittbivii.d. viitettii, ei niistdkd.bin ole olemassa tarkenpaa selostusta..i1 ^ -. i Liitteend raportit:!4 17/Mi-au/54/2 M 17/Q:u-vli 55/1, Valto Veltheira M 17/&vs 55/1, Toimeksi saaaeena r Max Kulonpalo T. Borg, \. Il q'a {lul(4/il'41 Valto Vel-thein 60 - l9lallt

2 M 17l0u-Mj 55/t 0ulalne n Mer f.i?i rv1 Valto Ve l-the im 16.12,L9r> Oulalste n-mer ljh rve n malmintutkltuusty onaa Kesii llh 195) ldydetty jen kolnen lmnarlh"rhdenltoisen loh'<areen setcii \ lonna 1937 MeriJLirven pohjalla samaa mineraalla sisri lth\fin nal-- jastuman johdosta suorltettiin kenttlikaudella f955 k.o. alueella tutkimqksla Jolden tarkoltuksena oli selvltthh malmlnltoisten lohkare1- den yleisyys Ja afueerlinen levl-nnelsyys sekd niilden pohjalta tehd?i Johtop?ilitdkslii Jatkotutkiruusten suorlttamlsta Lohkare ide n euh kall1on lciy tynlnen. lopull1sena pa?infisrdnh Valnistavat tolme nniteet Tolsaalta kokeillakseen n. s. kansanmiesten soplvalsuutl'.a Lohkare-etslnt5ii n, trt isaalta herii ttdii ksee n palkkaimnnaila lnnostusta nalmlnetslnt?idn tolmeennantlln GT: n tolmesta alueen erl imnnlssa v11- ute touko}mun alkana malmlnetslnti'i lntrsslt. natsterit A. Laitakar 1 J a T. Borg Ja Kursslen olt?i jine toimivat plclettlln ne seuraavllla palkkakunnlila: Haanarresi, MerlJiirvi, OuLainen Ja PyhH Jok1. Tiiufin flsdksl Sf:n tolvorm<sesta pldettiln mesta Vlhannissa, yhtldn kaivoksel-la. samanlaiset lnp;s1t Outohnnu 0y:n to1- Kgrssellta, Jotka herdttiviit palk'<akuntalaisissa tyydytt?twid vastakairua, r11 tarkoltus val1ta sonlvlmnat nalratulksi lohkareenetsij61ks1. Tyihiin haluk'raiksi ilmolttautui Tv dnte kl.ie t t r istalrymmentd miestii. Kenttdkauden alkaessa, keshlnrun alussa, o11 allekirjoittaneen IGiytettd'vlssbi keseiaoulalsina yl1ooo1laat T. lammela ia E' Lyytlkelnen sekij.rr. lnrrsseilta valltut nelj?i niestd ( tydurles V. Mehtdliir netsht' -1. \

3 harj. O. Tyvl, nienvilj. E. Viliamaa ja maanvilj., sltai-nva1. E. Anklle), KesH n alkana osall-istui ty'jh'n l1sd ksl malst. M. Kulcnpalo ja T. Borq se lg y11onn1l-aat E. Llndberge P. 0ivanen, A. Tyrvii inen ia H. Ni1- n1. Tv Jvq ihje'u I vaihe. Tarkoltuksena saada yleiskuva Cuh-pltolsten lohl<areiden levlnneis;iydestii aloltettiln 0ulaisista tydt seuraavissa er1 kohtelssa: 0ulaisissat etef i?i n vlevii n rautatien lsnsinurlelsessa maastossar iosta edel-lisend kesdnh o11 l6ydetty R.s. Tyven lohkarei Merij:irve1l,ir ni- Utjen ltiirajalla; seici saman nltiijhn liinsirajalla, TalusJHrven maastossa Johon ant't1 aijleen niinikr'dn edellisenii kesdnh maist. Kulrnnaloh f iy tri rui loh,<are. II vaihe. HelnH]ruun nuolivi 1in aikrlna fohkare-etslntii yn. alrre-rhjelman puittelssa oli tulrut uude lleenjii r je ste lyyn. vaih'eseeri j rlas antoi aiheita oslttaiseen ty in Oulalsten maasto o11 tulrut tutkituksi tarkoltuksennukaiselia tark,mudella jonka tulo KSena saatiln kohtalalsen runsaastl lohkare 1ta alna Korkeakosken tiehen astl fhnsisuunnassa. T?inHn LHnslpuolellat Valkono jan maastossa ei lcullenkaan oltu l6ycetty yhtdijn malminineraallnttolsta Lohkaretta. Kaijanla;nmen ymn?iristossri oltiin saatu jatlmvasti merk<ejd kuparlhoneesta kl1ntokal11ossa, se c?i myos ldydetty lohkareita' c Hu'rmi..icnottaen em. selkat si1.-rettiin Oul-ai-sten alueen lohkareenetsij?,it I(',ijanlainmen ja Petlj j:i s'<osken maastoon. Aluee Ila su.lritettavasta kalllonerh kartcituksesta ilmeni ef,th ;iaijanlammen kohdalla Iflrlkee Nl/-SE suunnassa gran,:dieriittisen syviiklven ja alkunereilt,iejn Ja kokro-

4 unlkseltaan vaihtelevlen olnta'rivien rrui linen kcntaktl. Krska em. kunarihonemerkit rrauastumissa sattuivat k)ntakt11n niihden kohtiin Jolssa v'r itiln clettaa syy-yhteyttd, nantiin alulle kontaktlrrydhykrteen tarkahko geologlnen kartrltus (E. Lyytikd inen). l"lerlj:irven lsnslreunan etslntdalue ei enslnmh isen tydvalhsen alkana oll_ut tuonut nlti:in tulosta. Iohkare-etsint?iH jatkettiin kui_ tenkin edelleen. fudv"n kes?in ansiosta phhstr in tekenhdn havalnto ja aikaisemmin mainitulla Kllven paljastunaila, kuivatun Tehkljerven pohja1la. Paljastuman sijainti Ja siitri saadut havainnot yhriessd Kai- Janlammen alueelta tehtyjen havalntojen kanssa antoivat aih,'en geologlsen detalj ikarto ituksen suor 1t bamlsee n TiihkijHrven lmivauskanavalla. ( t. Lamnela). III vaihe. Edel-lisen valheen pulttelssa ei loh rare-etsint5 tuonrrt nlt:irin oleei-lisesti uutta. AlkunerHisen suunnitelman ja ty6n aikana saatujen viitteiden Derustee r-la keskitettiin elokrrun lonnupuole1la kalkkl l_ohkareenetsija t MeriJairven a1uee11e, keskeisenh kohteena lahdenlauirren e te LC ouo l-e ine n naas to. Em. konta<tilryohykkeren kartoitusta jatkettlin ld nslsuuntaan, Jrhtavisnevan lh nsi-nurl-e lie Jossa kont.aktl lolvasti lsi:i ntyy ete liiii n. a4li:.}te. : f.^. Tehkl ju rve n kuivaus ka'na vai\.i atle ft i in j a saat j in fonnuunsuor ite tu lks i elokuun lonnuun mennessh. 2) Kalllonera' lcartrltuksesta llmeni ett?i malminetsinn5n kannalta trinen varteenoter,tava kontakti ku1<ee l,lerij?irven kulvatun jiirven hal-'<i lounaaseen, 1) KaiJanlar.men kartoituksen yhteyriessd oli maastossa Ja siltd tocjettu eltli kontartirrydhyrckeeseen liittriy LintuLammen l-ounaaseen varsirr yfeisesti bretrsitituneita kivilaje ja. 3) THrn4n konta jttin kart:itus katsottiirr olevan aihee-lllsta suori ttaa (,:. Lindberg). Talus jdrven it:'nuolella: DohJols-etelii suun-

5 nassa kulkeva kontaktialue otettlin j a kallloper?i -hajahavalnto-ur1e le ssd. tarkkalltavaks 1 lohkareene ts intii - Elo- syyskuun vaihteessa lonettivat LindbergiS tyonsii, Iohkaree t y 11onn 1l.a at, lulmunottanatta Ldydetty lohkareisto sljolttuu Wo?rykkeelle Joka kul-kee luoteesta, Tehklittrven fr/- Ja S-puolelsesta maastosta, kaakkron, 0ulalsten SW- Fuolelseen maastoon. Vyb?ryke sop11 suuntansa nuol-esta yhteen alueella tehtyjen uurrehavalntojen (O1vanen, 195\) kanssa, Ja vo1 se nhlnollen kokonalsuuden karrnalta edustaa yhterrd isth lohkarevluhkaa. Vyo?rykkeen kaakkolsohhssh on a'hrimm5isten lohkarelden vhllnen ethlsyys M-SWsuurlrlaisa n. 6 kn ( ns: t Tyven ja I(y tdkorrren lohkareet). MerljHrvelld Iuoteisosassa, vastaava ethlsyys on n, 3 km. Mahdolllsen vluhkan kylklh ajate i len ln 11njaa Tirmj nnerh-iauluuraa-l"lerijdrven kko-tanskal-a pldett?ivii kohtala1sella varmuudella vluhkan vasemnana kylkenii; sen koi1l1spuolelta el, etslnn5st'd hurllmatta ole tavattu lohrareita. Kyt*korven Loh tare on tod. ne k. vlulikan olkeal-la ky1je1lh, TiistEi luoteeseen ei, l"ohkare lden puui:teesta Johtuen, viuhkan kylke:i volda Dalkalllstaa ennenkuln Merljbirven klrkon lounalspuolen naastossal o. 2 Lm Ison Kauhalammen kolll-lspuole LLa tavatut lohkareet imvastanevat viuhkan olkeaa kylkeii tell:i kohtaa. I(uvaako en. lohkare lsto yhtend istii j a yhtii Lohkare vluhkaa e i lnrltenkaan ole varna. SitH vastaan puhuvat erhdt tehdylstei havalnnolsta. Enslnn5kln lohkarelsto Jakaantuu selv:j stl kahteen osaan. 0ul-alsten lounalspuolen ja MeriJHrruen-KalJanlammen konsentrcltunlln, Jolden vh11in, PetiiJEiskosken SW-puolelle, jae afue Jossa el o1e tehty lohkareldytdje, T?iniin tyh je n alueen e 1 kuitenkaan ehdottomastl tarvltse osolttaa sltli ettii 0,r"rlaisten Ja MerlJdrven afueet kuululslvat kahteen erl lohkareistoonl

6 {:,rq vaan voldaan se tyydyttbvtisti vh L1alue lc.i sltt.ia' Jossa lrtokivet suurlmmaksi yleensii ovat selltt?j?j Johtuvaksl siltii ettii temh osaksl suota ja alavaa peltomaastoa sangen harvlnaisla. Tolsaalta, kertyneest?i lohkarematerlaallsta voldaan havaita ettd Oglalsten ja Merij5rven aluetlta l6ydetyt lohkareet eroavat laatunsa puolesta Jonklnverran tolslstaan. Yleispilrteenii on sanottava ettii 0uLaisten al-rre on kval-1teet1ltaan o1lut antolsamnl. TAltit alueelta ovat kotolsin 'rtyven fohkarerr (Cu = 24") r tti(ytokorven lohkarerr (Cu = 3f) t l4ottlsen montulta l6ydetty lohkare (Cu = I.5B %), Korkeakosken k'rhclalta loydetty lohkare ( cu = r'r) lohrarerr (Gu = I,45 %), Lisdksl seki palkkaan et*i %) sekd 'rcivasen laatuun nchden visslir-ii varauksl-1a voldaan tehhn ryhn4?in ]11ttHH tryis Pet?ijdskoske Lta 16yde ty t konpakt it tues. t (, "-"U 'fi l.- L (-t.oo'.1

7 I I trty rre n foh <are rl Oulainen, Torm?inerii, 1c5yt. 0ssl Tyvl 1954r nalklttu. Anal, l+316t Cv 22 % " UA,o/FA/55 e11 Kytdkorven lohkare Oulalnen, Kyt6korpil 15yt. E. hnkilii L955r pslklttu. Mylonlt. amf.-plag.-biot.-k1vi, runsaasti Cn2S. Anal.: 4913: Cu 3,OO '/o 4grA: cu 2,62,/, i 13- I\/ttu/E'i/ 55, l-ohkare ita 0ufainen, I(ytcikorpl Helkosti Cu-hometta, " 2/Ow/E'A/55, lohkare 0uIainen, Mottlsen soranonttu Gabrol raontdytteenh hieman Cu-hcmetta ja CurS. u 3/ Ou/Et / 55 t loh kare 0ulainen, Mottisen soramonttu l,iytdj?i Eino i'llemelh, nal-k1ttu OOO: - Gabro ( sarviv.-narq. ) Jo"sa ra-rnt5)'tt. Cu-hometta ja Cu,i. Anal. : \9t5 Cu I.58,'/, r Z/Ou/OT/55, lohkare Oulainenr Valkonojae leht-rla RaDaut. kiillegn. Jossa kauttaaltaan Cu-honetta Anal. : \) 3/gv/oT/55, 1oh:tare 0ulainenr Vaikonoiar lehtola Kii-Lle gn. raont5ytt. Cu-hometta \t )-6/Ou/OT/5r, lohkale Kute n ede IlH Kute n ede llh v T/Ou/OT/55, lohkare Oulainen, Nuhasta 3 km Sr ioen varrella Kiiliegn. raonthytt. Cu-hrmetta

8 "B/ou/at/55 t lohkare Edel-lisestH n. loo m N Kute n ede l fh. 9-12/uu/ JT/ 55, lohkare lta Oulaine n, Nuhanc j a, l4j ke lij Granl1tt, kl11legn. raont?iytt. Cu-hornetta' I3/Ou/Of / t5 t lohkare 1ta Nuhancjan latvalla CurS ja Cu-hometta nirotteena kiilleenelssissh Anal-. : 2 14/ou/ )T/55, lohkare Kuten edelljj He lkrstl hometta killlegne isslssh v 15/Ou/0T/55, loh tare Nuha He lkosti hometta k11lle gne ississh -16/Ou/eT/15, lohkare Nuhanrja, Rytioer?i Heik. honetta k111legne isslssd tt7 /ou/55, l.ohkare Nuhanoja, Iehtolan talon S-puol. Sarvivii lk. -k1111egn. Jo,sa raossa hometta 12/ou/w/55 t lohkare Oulainen, Korkeakoskl iarviv. -Dlag, -b jot, -klvi jossa nlrot. he ik. fuzs + hometta Anal.: 49f4 Cu I.I4 d/" vu au/ev 55 e l'ri ; I., km Kytdkorven tienhaarasta!) Kl1l1egn. Jossa heikkr home raossa.

9 ': 3 v \/ ou/na / 55, pafj astuma Petii Jdskoskl, Iaulunaa Ki111egn. raont?iytt. honetta + fuzs? " 5/ou/Ei/5r, lohkare Petii JH skoskl, Iaulumaa, 1dyt. Velkko Laulunaa 1955 t palk. I+OOO: -. Rahanaisla laattoja Jolssa kesims hohrietta, reunus hometta. Valkuttaa raontdyttee ltli. Anal. (OVVlhantl) $s = 8,9 1( 5/}u/Ei/55, lohkare PetiiJZi skoskl, VallonoJan varsi, IampoperH Granodior. Jossa raontdytt. hometta. No: tta, lohkare VM"lrt. Enkovaaralle tuotu niiyte Jossa helkostl honetta. N?iyte l6ydetty amft. (ytdkorve sta. Ldytii Je Mattl Raudaskoskl, KivllaJ i No:tta, paljastuna ytauno Korkiakoskl ldytiinyt honetta raont5ytt. ValkonoJan I htol"asta, Klvlla j 1 k1111e gn, lgrl-idrv1: r VI4J/Ev/55r DalJastuna JdEiskel?istd NW, Nevannerdn rajaila Karkeahko hornblendilttl Jossa racntliytt. honeita S 2/IAJ/EV/55 ej L rrkoiviston lohkare't i(r 1vlsto I fffllelluske Jossa Jucnia hohdetta, ohuthle. I rnal. 4gre : cu o.5o /6 I 3/tt'17nY7rr, lohkare t Jzie ske lzi r p llonraunlo B1ot. gabro Jossa n. O.5 cm:n }inlnittalsla Ohuthle 6344 Cu-hohdesul-keumla 4/I4i/Ev/55 = Vrqi/Ev/r5

10 ,/t4j/ev/15, lohkare N. 1.5 bl Kaijanlammesta N. Kllllegneissi Jossa raont5ytt, heik. hometta 6/I4j/Ev/ 55, Dalj astuma KaiJanlammen N rannalla K1111egn. Jossa racnt?iytt. hometta 7 /I4J/Ev/5r, nalj astuma JdH ske 1^,i n pe Llon lalta Kl11legn. ( bre *s lavyohy k'cee ssd ) Jossa ra I nt6y tteenii home ttat dlorllttislssa sulkeunissa honetta myds pirott'?. B/l4J/Ev/55r pauastuma tjc.eskeliin pellon 1a1ta, n. 200 n talosta E. K11l1egn. Jossa kapeassa ruhjewiihykkeess?i Cu-hometta ja hohdetta. AnaL. trgzg: Cu = O.59 "l 9/I4J/Ev/55r Daliastuma JHbiskelijst?i o. 50 n NW. Kl11Iegn. Jossa rakohometta. ].)/I4J/EV/55, lohkare Kr ivlsto Kl1I1egn, heik. hometta raossa. rl/r4j/ev/55, bhkare Kr ivisto Kuten edell. 12/l{j/Ev/55 n lohkare Kr ivisto I(ute n ede 11. t3/t{j/ev/55, Kolvisto Kuten edell. lohkare 14-16/Mj /EV/55, Ko 1v 1s to Ifuten ede 11. lohkare

11 17 /I4I/EV/ 5r, nalj astuma.fi ri s ke lh s t?i 2OO n IVoi Hornblend. jo rsa raont?iytt, honetta. LB/I,1J/EV/55, pa Ij astuma J?i?j s ke lh s tli o. 6OO m 'rd S'v'.. K1i1legn. Jossa hyvin heiki<o rakohome. t9 /t4j/ev/ 55, na lj asturna I ht1sa1o r Johtavisneva Kli1legn. Jossa hyvirr helkit,'r rakohcne, 20-23/vLj/EV/55, lohkar. Kenklsaaren- La ital-an tlen varsi K11ilegn. heik, hometta uselmm. raolssa. */I4j/'t:V/ 55, lohkare Kenklsaaresta n, 300 m u. K1111egn. jossa helkko r:kohome. 25/l4J/Ev/ 55r Dolj astuma Kenkisaare;ta n. 5OO m E. Kiil1egn. Jossa hyvin he iltko Cu-hcine 353/F V55 r o0l.jastuma Kenkisaaresta n. 3o0 m N. liuhjelybhyke Jossa n'ri:{yvhstl hrhdeita ja hometta Anal-. 1) uu = L.6 '/' il Cu = I.o i4 3) sivukivi Cu = O.5 '/" Ohutn ie ltii I]/NII / ot / 55, l-oi'i <are Merij:irven-Kalajcen tienristeyksesth n. 1 km 0ula1siin K1111egn. + gran. raontliytt. hometta. 19/l{j/ ett/ 55, 1oh Kare $de11, rl. 2i)0 m W Hanan ki-1riegn. Jossa rakokrometta,

12 'tt:,:it:::.j 20/Y'j/ttT/ 55; lohkare *Heron nlha Kiil1egn. jossa hyvin helrcko home 2I/l4j/0T/5q, na lj astuma Kuuse lan talon i'j-nuol, /,/ Breksia jossa la,rnth'ytl..ja nlenina' rake ina home'ta ja hrhde tta /l'Ij / OT / i5, 1"rh kar. u TaluskylHn-Vrerij:irven tienhaarasta n. 2,5 <m i. K1llieen, + heikko rak.lhrme zb/mj/ot/55; lohkare ' Kuuselan S-nuc1., iaarilammen tien varrefia. iarvlv. gnr hyvln helkko hone,, 25/Mj/r)r/ 55, lohkare Kuten edell. 26/Nij/aT/ 55, nalj astuma Paikka sana kuln ede ll-. P1ag. -kvartsi-b1ot, -sarviv. -sne i,s i. li ie he lklto rakohome 27 / I4j/A"/ 55, lohkare Sairr 1l-amrne n t ie n varre -i la he ik'ro rakohome 2E/I4J/ )T/ 55r paljastuma "fle1lij, edellisesth 5 tsreksia, vii rimassa sranod ior,, jo.sa hei *lio home. 29/N;l/oT/55r D,?ljastrrma? Paikka xr-rten y1-l:i Bre ks ia vh l-imassai sa ( Plaq. - kva-'ts 1-.sarviv. -b iot. -gra'h. heikko rakohcme 3O/ILJ/EV/ r5, palj astuma Mustasaal i Vlljamaan rnrkaan amrnuttu lfustasaarert kalvosta.

13 3z/Mj/Ev/5r e nal jastuma ",,rrlluhtam a lta ri. 1OO n Ne va nnerd d n,d' Klill-esne lssi Jossa hyvin helkko rak':rh,rme 33/t4j/Ev/ 55, Suone l-an ner il:unnan mijkki. " Mlte tt,6m;j n he lkko 3)/l[j/Ev/ 55 r DB 1j a s turna,herija'rven tlenhaarasta 2.5 km 0ulaisiin Breksia, helkostl hometta v..i limassassa. 35/MjtnV/ 55r F&1j astuma Ja ri ske ]d k11l1egn. joosa heikko rakohome 7 /l{j /E'A/ 15, na1.'i as tuma Periild n tienhaarasta n. 600 m Perii f ih n Kj,111egn. (breksiavyoh. ) Jossa helkko rakohome B-9/VLj/En/ r5r palj asturra Perii lii n tlenhaarasta lii Ki1i1egn. Jossa he1<k:t rakohone lo /l,ttj/ E'A / 55 t pa lj a s tuma Laltal-an talon luona, maantien oja. Breksia jossa helkko home. I7/1,1,J/E'A/ 55, Dal j astuma Rauhal,an tal-on fuona, Saaril-ammen tlell-li Granodlor, jossa rakohome+,ta. I2/Mj/Ei/55, Kuten edell?i Johkare 34VI4J/E Ll 55, lohkare Kenklsaaren Laltalan tien varsi Kii1Iegn. rakohome 342/143/EV55 e lohkare Kuten ede11. Peqmat. Jossa rakohometta ':,i *;

14 i'" - l,.-.- '. -:'l: 3)7/Nij/r' i./55, lohrcare Kuten ede11. Granrdior. jossa rakoh:metta rl i,' 34\/Mj /Ei/ 55, tra lj astuma Ldyt,lpai< :a larten ede11. Gran11tt. nit. kii. iegn. Jo,sa Cu,'o t?ip1li ' 3\5/VJ/Y'L/55 t naljastuma Kute n ede 1l-. Ki11l-egn. jossa heikko home 9)/I4j/ AT/ 55 t loh kare lr'rauhalan tal-o K11llegn. jossa raontdytehome 92/I4J/ Ar/ 55, loh kare t." Mlkkol"n talo Perdldn tien varsi Gabro Jossa nleni,:j nes5lt<e1th Cu-hometta 39/Mi/Po / 55, pal j astuma l-' laitala, Talusky11 n tlen varsl uralj ittinorr-. Jo.;a rakohcme 6/M /PO/ 55, pa ]j a s turna Tanskala K1111egn. Jossa ra.kohorne, 9I/MV 55/Merlj:d rvir nalj astuma i ' I*{erlJ'irven tienhaarasta n. 4 km Pyhdkoskelle Suonlqn. jossa raltohome. \, 4\/MIVr4/l{er i jh rvir lohkare Taluskyllin tienhaarasta n. 2 km Nr kiviraunio. Brpksia'io,;sa u4 v rlv +s h,rme+.ta ia hohdetta Anal. rj. U 269/E USr r Fs lj astu ma PerH 1d n i'ierij:irven tien rlsteys Klilfeqn. jossa rakohcme

15 'rkllrle n pa1j astumatt l,lerljsrven pohjalfa. Kts. Rankaman klrjoitus Esiintymii tutklttaessa tuhoutunut. Hleltii: Oh 63)2 vlljamaan ldyt?imfi pauastuna Alavleskassa, Haaviston talon luona Ta luskylii ssd. Hornblendltttu Jossa r akohomettas kts' Borg: n raf). N:otta 0lvasen 16yt. DalJastuma Laltalan E-puo1. velkko Tanska l6ytlinyt TanskaLan luota rakohometta tontareessa'

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry

+ :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry + :: Kokkotan ensi- ja turuakoti ry HIN NASTO L.l.2OtG alkaen Sairaalakotu 9, 67700 Kokkolo, Puh. (06) 8379 578, 044-336 0056 ta paa m ispa ikkoto im i nto pu h. 044-259 3 734, rytmityshoito puh. (06)

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ole vastaanottotiloja.

ole vastaanottotiloja. Kiinteistd Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-3122009 1 Yleistai yhtidstii Yhtion omistamissa rakennuksissa huoneistot varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

2 tutkittu alue n. 3 km

2 tutkittu alue n. 3 km Outokumpu Oy Malminetsintä Radiometrinen haravointi Korsnäs Heikki Wennervirta 10.1 e-14e201962 Työn tarkoitus Työstä sovittiin käyntini yhteydessa Korsnäsin kaivoksella 17.10,-19,10.1961 liitteenä olevan

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta Kunnanhallitus 35 28.01.2013 Lausunto Hilja ja Markku Raappanan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta 3007/12/126/2013 KHALL 35 Pohjois-Suomen aluehallintoviranomainen pyytää lausuntoa Hilja ja Markku

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 25.05.2016 Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 222/02.02/2015 Sotelk 31 Hoivapalvelupäällikkö: Kokous 11.2.2016 Työryhmässä on sosiaali-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

6 km 1750 m 6 km 1250 m 1750 m K K K 1250 m P K P 250 m 8 9 10 11 12 13 14 250 m 7 6 5 4 3 2 1 Metsikön valtapituus, m 12 10 8 6 4 2 0 30 50 70 90 110 130 150 Metsikön ikä, v MORFOLOGIA

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Rontiolehden Pö&vaaran alueen nalmi tutkimttkse t 1968

Rontiolehden Pö&vaaran alueen nalmi tutkimttkse t 1968 Rontiolehden Pö&vaaran alueen nalmi tutkimttkse t 1968 Pinon Ilutunvearasus asuvalta Eine Justanderllta eaatifn 70.5.68 ntiytel#hetgs, jossa rikkikiiaan ja nagnesttikiiapi ohella oli kuparikii~ua mk&%

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

WIANTIETEELLISTEN KOORDINAATTIEN MUUNTAMINEN SUORAVIIVAISIKSI

WIANTIETEELLISTEN KOORDINAATTIEN MUUNTAMINEN SUORAVIIVAISIKSI OHJ ELMASELOSTE TRANSFORMATION TO PLANE GTL/GEOF 30037 1 - JK - GEOD WIANTIETEELLISTEN KOORDINAATTIEN MUUNTAMINEN SUORAVIIVAISIKSI 1 OHJELMAN SUORITTAMA TEHTÄvÄ Ohjelma projisoi kansainvälisen referenssiellipsoidin

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

/",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9

/,rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015. /t=9 /t=9 /",rfu?+/ Á),^rs 05.ii3.2015 Ylöjärven kunnalle 4.l.20ts Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennettä ollaan yhdistämässä koko Tampereen kaupunkiseutua kattavaksi yksiköksi EU:n palvelusopimusasetuksen

Lisätiedot

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä.

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä. KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä Askon jutustelu GPS:n 1 vaihe 2000-2007 Mittaukset maastossa tallentimeen; DGPS

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi

PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN. lääddas suomeksi PARTISIIPP PREESEEʹNS RAAJJÂM PARTISIIPIN PREESENSIN MUODOSTAMINEN A) Veeʹrb, koin lij tääʹssmuuttâs Verbit, joissa on astevaihtelu -ad infinitiiv -ad sâjja ǩieʹčč -ai infinitiivin -ad:n tilalle pääte

Lisätiedot

Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat pöytäkirja- ja vi ran hal ti ja pää tös jäl jen nök set:

Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat pöytäkirja- ja vi ran hal ti ja pää tös jäl jen nök set: KAUPUNGINHALLITUS 310 15.06.2015 Saapuneita pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä KH 310 Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat pöytäkirja- ja vi ran hal ti ja pää tös jäl jen nök set: 1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot