KANSALAISVAIKUTTAMINEN OPETTAJANKOULUTUKSESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAISVAIKUTTAMINEN OPETTAJANKOULUTUKSESSA"

Transkriptio

1 KANSALAISVAIKUTTAMINEN OPETTAJANKOULUTUKSESSA Kooste Pohjois-Suomen alueen päätösseminaari Pohjois-Suomen opettajankouluttajille ja opiskelijoiden edustajille kylpylähotelli Oulun Edenissä. Koonnut Pasi Hieta. Oulun Edenin Meri-kokoustilaan kokoontui parikymmentä opettajankouluttajaa ja opettajaksi opiskelevaa tavoitteenaan selvittää ja dokumentoida kansalaisvaikuttamisen tämänhetkinen huomioiminen pohjoisten opettajankoulutusyksikköjen koulutuksessa. Nykytilanteen kartoittamisen lisäksi tavoitteena oli pohtia ideoita aihepiirin kehittämiseksi ja kehitystyön seuraamiseksi opettajankoulutuksessa niin Oulussa, Kajaanissa kuin Rovaniemelläkin. Paikalla oli kouluttajia niin varhaiskasvatuksen kuin luokan- ja aineenopettajakoulutuksenkin puolelta, sekä kasvatustieteen tiedekunnista että harjoittelukouluilta kaikilta paikkakunnilta. Osallistujaluettelo on liitteenä tämän artikkelin lopussa. Seminaarin avasivat Oulun normaalikoulun johtava rehtori Timo Lappi ja lehtori Pasi Hieta. Alkusanoissa kiinnitettiin huomiota niin kansalaiskasvatuksen kuin opettajakouluttajien yhteistyön tarpeeseen. Samalla todettiin, että aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen on laajempi kysymys kuin vain poliittisen osallistumisen edistäminen esimerkiksi äänestysaktiivisuuden muodossa. ALUSTUSPUHEENVUOROT Kansalaisvaikuttamisen kasvatuksellisia perusteita pohtivat alustuspuheenvuoroissaan esi- ja alkuopetuksen didaktiikan lehtori, kasvatustieteen lisensiaatti Tuija Turunen Lapin yliopistosta ja Oulun normaalikoulun lehtori, kasvatustieteen tohtori Kari-Pekka Lapinoja Oulun yliopistosta. Tarkoin pohdituista ja syvällisistä puheenvuoroista saatiin hyvää ainesta ajattelulle ja aihepiirin työstämiselle ryhmätöinä iltapäivällä. Tuija Turunen avasi esityksensä näkemyksellä, että osallisuus ei synny käskemällä vaan kokemuksesta, että olen tärkeä omassa yhteisössäni ja minua kuunnellaan. Jos osallisuus ja aktiivisuuteen kasvattaminen ymmärretään tällä tavalla, se ei sulje pois mitään oppilaan ikää, kehitysvaihetta tai koulun oppiainetta, vaan koulussa tulisi kokonaisvaltaisesti huomioida näkökulma niin pedagogisissa ratkaisuissa kuin toimintakulttuurissakin. Tavoitteena tulisi olla hyvä elämä, joka voidaan Turusen esityksen mukaan jaotella viiteen

2 osa-alueeseen: Itsemääräämisoikeus, elämänhallinta, arvo-osaaminen, osallisuus ja tyytyväisyys. Näistä osallisuutta hän määritteli niin, että se on yhteisöön kuulumisen ja mukanaolon koettu ja jaettu tunne. Kukaan ei voi olla osallinen yksin. Osallisuus edellyttää myös sitoutumista ja vastuun kantamista omasta yhteisöstään. Turunen vei esitystään käytännön suuntaan ottaen esille esimerkkejä aktiivisen kansalaisen taidoista ja niiden harjoittamisesta koulussa eri ikäisten oppilaiden kanssa. Erityisesti hän korosti ryhmäytymisen ja ryhmän keskinäisen tunnesiteen muodostumisen merkitystä. Yhteisössä täytyy olla toisilleen merkityksellisiä ihmisiä, jotta se olisi yhteisö eikä vain joukko ihmisiä. Koulussa oppilaan käsitys koulusta yhteisönä ja kouluyhteisön luonteesta syntyy nopeasti ja tämä tulisi alustajan mukaan huomioida esimerkiksi siinä, kuka oppilaille kertoo, miten koulu toimii ja miten oppilaan pitää koulussa toimia. Oikeanlaisella toiminnalla voidaan ehkäistä esimerkiksi negatiivisten alakulttuurien vaikutusta kouluyhteisössä. Tarjoamalla oppilaan kehityksen kannalta suotuisia pätemisen mahdollisuuksia sekä hyviä aikuiskontakteja vähennetään esimerkiksi syrjäytymisriskiä ja lähestytään kasvatuksen tavoitteeksi esityksessä määriteltyä vastuullista ihmisyyttä, linjasi Turunen nojautuen Röngän ja Pulkkisen tutkimuksiin. Kari-Pekka Lapinoja tuumasi puheenvuoronsa alussa, että hänellä ei ole lisättävää Tuija Turusen puheenvuoron jälkeen. Avasipa hän silti sanaisen arkkunsa, ja myös sieltä löytyi painavaa sanottavaa kansalaisvaikuttamisen kasvatuksellisista perusteista. Lapinojan mukaan on ongelmallista, jos kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa nähdään vain

3 poliittisesta näkökulmasta esimerkiksi äänestysaktiivisuuden edistämisprojektina. Lapinoja puhuisi itse mieluummin osallisuudesta kuin kansalaisvaikuttamisesta, joka assosioituu helposti poliittiseen toimintaan ja ohjaa ajatuksia liian suppeaan ilmiön ymmärtämiseen. Lapinojan mukaan koulun tulisi tuntea Ollilan pelkoa tarkoittaen sitä, että kasvattajien ei tulisi ottaa vastaan kasvatusneuvoja ja tavoitteita kulloisiltakin ulkopuolilta neuvojilta, viitaten tässä tapauksessa esimerkin omaisesti taannoin kasvatuksen tavoitteita kommentoineeseen Nokian entiseen johtajaan Jorma Ollilaan. Kasvattajien tulisi itse määrittää, mitkä ovat kestäviä arvoja ja tavoitteita kasvatukselle. Lapinoja nosti esille yksilön autonomian lisäämisen kasvatuksen tavoitteena, ja vapauden vastuullisen käytön. Hänen mielestään vapaus ymmärretään nykyään pitkälti väärin vapautena normeista ja oman eksistenssin luomista koskevista rajoitteista. Nykyään katsotaan, että yksilön tulisi saada luoda oma moraalinsa ja elämänsä, eksistenssinsä, muista riippumatta. Kari-Pekka Lapinojan mielestä tärkeämpää olisi vapaus alistavista ja ihmisyyttä nakertavista voimista, ei yhteisöstä sinänsä. Peruskysymys lienee, miten yhteisö kehittyy niin, että se ei alista tai väärin rajoita valintojamme. Charles Tayloriin nojautuen Lapinoja toteaa, että eurooppalaisessa kulttuurissa jo pitkään olemassa ollut vapauden tavoittelu on johtanut vastakkaiseen suuntaan ja kaventanut todelliset valinnan mahdollisuudet minimaalisiksi. Kasvatuksessa tulisi olla tavoitteena vapaus henkisestä alaikäisyydestä, joka kaventaa valinnan mahdollisuudet siihen, mitä ympäristö tai muut ihmiset tarjoavat. Aktiivisella ihmisellä tulisi olla kykyä itsenäiseen, hyveisiin pyrkivään päätöksentekoon, jonka seurauksena hänen oma yhteisönsä muuttuu paremmaksi. Paremman määrittely vaatii arvo-osaamista, joka määrittää vaikuttamiselle oikean suunnan. Mikä tahansa vaikuttaminen ei ole hyvää vaikuttamista.

4 POIMINTOJA KESKUSTELUSTA Kansalaiskasvatukseen liittyy vaikeus sisäistää se osaksi omaa toimintaa. Useammankin osallistujan toimesta todettiin, että kysymyksessä on uusi ja suomalaisia koulunpidon perinteitä haastava näkökulma kasvatukseen. Aika-arviot siitä, milloin kansalaisvaikuttaminen on luonteva ja sisäistetty osa koulun toimintaa ja kasvatusta vaihtelivat kahdestakymmenestä kuuteenkymmeneen vuoteen. Hallintorakenteita voidaan muuttaa nopeasti mutta kulttuuri muuttuu hitaasti. Keskusteluissa sivuttiin myös sitä, ovatko suuret kertomukset, joihin ihmiset samaistuvat, kadonneet tai minkä laatuisia ne nykyään ovat. Alustuspuheenvuorojen kiiteltiin avanneen kansalaisvaikuttamisen ja kasvatuksen suhteen perusajatuksia kiitettävällä tavalla. RYHMÄTYÖSKENTELY Lounaan jälkeen osallistujajoukko jakaantui paikkakunnittain kartoittamaan kansalaisvaikuttamisen huomioimista opettajankoulutuksessa omassa yksikössään. Seuraavassa ovat muistiinpanot ryhmien raporteista: NYKYTILANTEEN KARTOITUS Oulu: 1. Varhaiskasvatus - Alustuspuheenvuoroissa esitetyt ajatukset tuntuivat tutuilta ja ne nähtiin varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeisinä sisältöinä. Toisaalta ne avasivat välittämisen pedagogiikan käsitettä tästä näkökulmasta. - Varhaiskasvatuksen asiantuntijan tulee sisäistää aktiivisuuteen kasvattaminen ja sen vaatimat pedagogiset näkökohdat osaksi asiantuntijuuttaan. - OPSin tasolla: Lasten aktiivisuuteen ohjaaminen on olennainen osa kaikkea sisältöä - Koulutuksen tulisi tarjota myös opiskelijoille aktiivisuuden malli. Vähimmäisvaatimuksena tulisi pitää, että saadaan opiskelijaedustajat virallisiin päätöksentekoelimiin. - Keskusteltiin siitä, kuinka hyvin implisiittisesti vahvasti mukana oleva aktiivisuuden näkökulma välittyy opiskelijoille vai pitäisikö se tulla vielä voimakkaammin esille nostetuksi. - Varhaiskasvatuksen harjoittelu antaa monipuolista yhteiskunnallista näkökulmaa, koska sitä suoritetaan monenlaisissa eri ympäristöissä, esimerkiksi kansalaisjärjestöissä. - Aktiivinen kansalaisuus sekä kasvatuksen yhteiskunnallinen konteksti nousee esille yleisopinnoissa erillisenä kurssina Kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset kontekstit ja arvolähtökohdat. 2. Luokanopettajakoulutus - Opiskelijajärjestö PEDO on kiinnittänyt huomiota kansalaisvaikuttamisen aihealueeseen tekemällä kyselyn opiskelijoille sekä valitsemalla ensi vuoden teemaksi aktiivisen kansalaisuuden. - Aktiivisen kansalaisuuden huomioimiseen on voimakas velvoite, koska se on valittu yhdeksi opettajankoulutuksen neljästä perusarvopilarista Oulun yliopistossa. - Todettiin, että vielä päättöharjoitteluvaiheessa aktiivisuuteen kasvattaminen tulee joillekin opiskelijoille uutena asiana, joten näkökulman voimakkaammalle esiin nostamiselle tuntuu olevan tarvetta.

5 - Seminaarissa mukana olleen kansainvälisesti painottuneessa luokanopettajakoulutuksessa opiskelevan Päivi Jokisen mukaan aktiivisen kansalaisuuden näkökulma on voimakkaasti esillä hänen edustamallaan koulutuslinjalla. - Opetusharjoitellussa aihealuetta ei ole systemaattisesti huomioitu, mutta se on teemaharjoitteluissa mukana. - Oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen myös alaluokilla tukee asian huomioimista opetusharjoittelussa. - Yleensä ottaen luokanopettajakoulutuksessa aktiivinen kansalaisuus on tulee huomioida läpäisyperiaatteen mukaisesti. Tämä edellyttää kouluttajilta valveutuneisuutta asian suhteen. - Myös luokanopettajaopinnoissa aktiivinen kansalaisuus sekä kasvatuksen yhteiskunnallinen konteksti nousee esille yleisopinnoissa erillisenä kurssina Kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset kontekstit ja arvolähtökohdat. 3. Aineenopettajakoulutus - Aineenopettajiksi opiskelevat pohdiskelevat aihealueeseen liittyviä kysymyksiä pedagogisessa seminaarissa, jota pidettiin hyvänä foorumina sikäli, että käsitys aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisesta pitäisi saada osaksi pedagogisia taitoja ja ymmärrystä. - Didaktiikassa on omia ainekohtaisia sovelluksia, joissa aihealuetta käsitellään. Kokonaisuudesta ei paikalla olleilla ollut tarkkaa kuvaa. - Konsultatiivisen menetelmän opintojen katsottiin tukevan vaikuttamistaitoja antamalla keskustelu- ja kuunteluvalmiuksia - Opetusharjoittelussa aktiivinen kansalaisuus on huomioitu systemaattisesti. Opiskelija perehtyy aiheeseen kolmiportaisen systeemin kautta: 1) Opiskelijoille on yhteinen perehdytysluento kansalaisvaikuttamiseen liittyvistä perusajatuksista opiskelijoiden palautepäivän yhteydessä. 2) Opiskelijat keskustelevat aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä pienryhmissä kolmen artikkelin pohjalta. 3) Oppilaiden osallisuuden aktiivisuuteen kasvattamisen näkökulma huomioidaan kevätpuolen koulutyöskentelyssä ja harjoitustunneilla. Samalla tavalla kuin havainnoidaan ja ohjataan opiskelijan toimintaa esim. työtapojen tai kurinpidon suhteen tarkastellaan myös opettajan toimintaa oppilaiden vaikuttamistaitojen, - asenteiden ja osallisuuden suhteen. Rovaniemi: - Tutkinnonuudistuksen myötä menetelmä- ja kieliopinnot lisääntyivät ammatillisen identiteetin syventämiseen liittyvät opintojen koettiin vähentyneen. Syntynyt pyrkimys lisätä opettajuuteen kasvamisen merkitystä. - Opetussuunnitelma ja koulun kehittäminen kurssi uutena kokonaisuutena opiskelijoille. - Harjoittelukoululla on käynnistetty oppilaskuntatoiminta, joka tukee aihealueen käsittelyä opetusharjoittelussa. Harjoittelussa aktiivinen kansalaisuus on huomioitava muutenkin kuin oppilaskunnan kautta koko opiskelijan harjoitteluhistorian ajan. Kajaani: - Aktiivinen kansalaisuus ja siihen kasvattaminen nähdään tulevaisuuden osaamisvaateena. Opettajuus ymmärrettävä laaja-alaisesti. - Pyritään siihen, että aktiivisuuteen kasvattaminen sisäistetään opetuksen työkaluna: - syventävissä pakollisissa opinnoissa: o Koulutus, yhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen, 5 opintopisteen kurssi.

6 o Yrittäjyyspedagogiikka, 5 opintopisteen kurssi, jolla käsitellään mm. aktiivisuutta ja vuorovaikuttamista. o Opettajuuteen kasvaminen. Kolme vuotta jatkuva kurssi, jolla keskustellaan opettajuuteen liittyvistä teemoista. - Opetusharjoittelussa vaikuttamisteemat ovat osana jaksosuunnitelmia. Opiskelijoille on myös suurryhmäohjaus, jossa kerrotaan aihealueeseen liittyvistä teemoista. YHTEISIÄ KEHITTÄMISAJATUKSIA - Opiskelijat toivoivat kasvatustieteen opintojen ja käytännön yhteyden parempaa valottamista opinnoissa. Tämä edellyttäisi opettajankouluttajien parempaa yhteistyötä ja toistensa työn tuntemista. - Opiskelijat niin ikään katsoivat, että aikaisempi profiloituminen nimenomaan opettajaopintojen suuntaan tukisi opettajaksi kasvua ja ruokkisi yhteisöllisyyttä sekä nostaisi opettajankoulutuksen profiilia ainelaitoksilla. Yhdeksi keinoksi edetä tähän suuntaan nähtiin suora valinta opettajankoulutukseen. - Opetussuunnitelmia tulisi tarkastella tavoitteena selvittää jatkumo koulussa oppilaan näkökulmasta - Opettaja/kouluttajakunnan aktivoiminen, aktiivinen kansalaisuus osaksi pedagogista ajattelua - Opiskelijoiden vastuuttaminen - Työsuunnitelmanäkökulma: Vastuuhenkilöt, työn organisointi, resursointi jne. - Läpäisyperiaate vs. spesifit kurssit: Spesifejä kursseja voidaan tarvita, mutta se ei saa johtaa ajatukseen, että aktiivisuuden ja osallisuuden näkökulmia ei muuten sitten tarvitse huomioida. Osallistujat Oulun Eden: Kouluttajat: Riitta-Liisa Korkeamäki Oulu Timo Lappi Oulu Aila Tiilikka Oulu Tommi Sulkala Oulu Markku Lang Oulu Hellevi Kupila Oulu Kari-Pekka Lapinoja Oulu Eetu Pikkarainen Oulu Raija Kärkkäinen Oulu Eva Raudasoja Oulu Pasi Hieta Oulu Juha Turpeinen Kajaani Mervi Kemppainen Kajaani Ali Niva Rovaniemi Tuija Turunen Rovaniemi Opiskelijat: Tanja Vesikukka Oulu, AO Anne Heikkilä Oulu, AO Päivi Jokinen Oulu, LO Elisa Heikkinen Kajaani, LO Kasvatustieteen tutkija: Anu Alanko Oulu

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä

Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Haipus Laura Luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia ammatti-identiteettinsä kehittymisestä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI Johanna Käpynen Opinnäytetyö Paasikiviopisto Uusperheneuvojakoulutus 2008-2009 Ohjaajat: Pekka Larkela, Heikki Toimi ja Elisa Jyllikoski kevät 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot