ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (18)"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:32 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Laskujen hyväksyjät vuodelle Valtuuston päätösten täytäntöönpano 6 5 Vuoden 2011 verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen 7 6 Vuoden 2011 tilinpäätös 8 7 Talousarvion 2012 käyttösuunnitelma 9 8 Vuoden 2012 valtionosuudet 10 9 Omakotitonttien myyntikampaja Edustajien nimeäminen Helsingin kaupungin juhlavuoden 12 päätapahtumaan 11 Sopimus arkistoaineiston luovutuksesta, tietopalvelusta ja 13 rekisterinpidosta 12 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnan toimielinten pöytäkirjat Kunnanjohtajan vuosiloma 17

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-20:32 pj Nurkkala Sauli 18:30-20:32 vpj Hannula Kaija 18:30-20:32 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-20:32 jäsen Huttunen Pauli 18:30-20:32 jäsen Isokääntä Marja 18:30-20:32 jäsen Jutila Eija 18:30-20:32 jäsen Brax Anna-Leena 18:30-20:32 kv pj Isomaa Matti 18:30-20:32 kv I vpj Kähtävä Simo 18:30-20:32 kv II vpj Vierimaa Tapani 18:30-20:32 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-20:32 pöytäkirjanpitäjä POISSA Taka-Eilola Tuomo jäsen ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Pu heenjohtaja Anna-Liisa isotalus Pöy täkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Jutila Sauli Nurkkala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allerkirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnan keskustoimistossa klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Eija Jutila ja Sauli Nurkkala. Pöy täkir ja tar kas te taan kun nan vi rastossa

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Laskujen hyväksyjät vuodelle 2012 Khall Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä kunnan laskujen hyväksyjät. Kunnanhallitus määrää kunnan laskujen hyväksyjät vuodelle 2012 liit teen nro 1/2012 mukaisesti.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Valtuuston päätösten täytäntöönpano Khall Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole syntyneet vir heellisessä järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia ja ovat siten täytäntöönpanokelpoisia.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Vuoden 2011 verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Khall Vuoden 2011 verotilitykset on saatu tammi-joulukuun ajalta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on muuttanut tuloslaskelmayleisohjeen ( ) verotulojen kirjaamista koskevaa lukua 5.1. siten, että kunnan verotuloja kirjattaessa otetaan tilitysten ohella huomioon myös verohallinnon tilinpäätöksen laatimisaikana ilmoittamat kuntakohtaisten jako-osuuksien muutoksista aiheutuvat tilikaudelle ja aikaisemmille tilikausille kohdistuvat oikaisut. Verotulojen toteutuma vuonna 2011 on seuraava: Verotulot Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero Osuus yht.veron tuo tosta Kiinteistövero Yhteensä Verotuloja kertyi yli arvion kaikkiaan euroa kokonaistoteutuman ol lessa 105,5 %. Budjettiarviosta jäätiin vain kiinteistöveron osal ta. Edel li seen vuo teen ver rat tuna verotulot kasvoivat 5,1 %. Valtionosuudet toteutuivat seuraavasti: Valtionosuudet Talousarvio Toteutuma Poikkeama Peruspalv. valtionosuus Verotulojen tasaus Järj. muutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuri Harkinnanvar. valt.osuus Yhteensä Valtionosuuksien toteutuma oli 103,6 %. Kasvu edelliseen vuoteen ver rat tuna oli 6,03 %. Il man har kin nan va raista valtionosuuden korotusta muutos edel li seen vuo teen verrat tuna on 2,06 %. Kokonaisuutena tarkastellen vuodelle 2011 budjetoitu verorahoitus ylittyi euroa to teutuman ollessa 104,44 %. Kasvu edelliseen vuo teen verrattuna oli 5,61 %. Merkitään tiedoksi.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Vuoden 2011 tilinpäätös Khall Vuoden 2011 tilinpäätöksen valmistelu on meneillään ja tilinpäätös valmistuu mennessä. Oheismateriaalina on ennakkotietoja vuoden 2011 tilinpäätöksestä. Tilinpäätösennuste esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee saadun informaation tiedoksi.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Talousarvion 2012 käyttösuunnitelma Khall Kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa palvelualueelle tavoitteet ja määrärahan. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman ja päättää talousarvion toteuttamisesta. Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuosille laaditun taloussuunnitelman ja vuodelle 2012 laaditun talousarvion kunnanhallituksen esityksen mukaisena. Kunnanhallitus vahvistaa hallintopalveluiden, elinkeino palveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarvion käyttö suun nitelman vuodelle 2012 seuraa vasti: Menot Tulot Netto Kunnallisvaalit Presidentin vaalit Tilintarkastus Kunnanvaltuus to Kunnanhallitus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Talous- ja velkaneuvonta Hallintopalvelut yhteensä Elinkeinojen kehit täminen Lomitustoiminta Maaseutupalvelut Elinkeino- ja maas.palv. yht Sosiaali- ja terveyspalvelut

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Vuoden 2012 valtionosuudet Khall Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnille myönnettävästä peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta Opetushallitus on julkaissut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun kuntakohtaisen rahoituksen ja kunnan rahoitusosuuden. Päätösten mukaan tälle vuodelle kunnan rahoitukseen kirjattava valtionosuus on euroa. Hyväksytyssä talousarviossa val tionosuusarvio on euroa, joten valtionosuutta kertyy euroa vähemmän kuin on arvioitu. Kun kuitenkin vuoden 2012 val tionosuustuloksi kirjataan myös kunta-alan palk ka rat kai suun perus tuva ylimääräinen valtionosuus 11,27 /asukas, jol la kompensoi daan tammikuussa 2012 palkansaajille maksettava ker taluonteinen korotuserä 150 /hen ki lö (Ala vies kan osal ta ) val tion osuuk sien kokonaismäärä tu lee olemaan ja bud jettiarvio ylittyy Oheismateriaalina on vertailu v:n 2012 käyttötalouden valtionosuuksista valtion viranomaisten päätösten ja kunnan talousarvion välillä. Merkitään tiedoksi.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Omakotitonttien myyntikampaja Khall Ylivieskassa järjestetään Rakenna, Sisusta, Asu -messut. Alavies kan kun ta on useana vuonna ollut mukana messuilla ja nytkin kun nalle on osasto varattuna. Nimensä mukaisesti messut keskittyvät raken ta misen teemaan ja ovat oivallinen paikka markkinoida kuntaa ja kun nan tonttitarjontaa. Kokemukset aikaisemmilta messuilta ovat olleet myönteisiä. Messuosaston valmisteluryhmässä (Anja Anias, Tapio Rasmus,Tapani Vierimaa) on mie tit ty uu sia ideoita, joilla kunnan osaston kiinnostavuutta edelleen parannettaisiin. Työryhmän palaverissa nousi esiin ajatus omakotitonttien myynnin vauhdittamisesta messutarjouksel la. Äm män kallion vanhemmalla alueella (korttelit 316, 318, 319 ja 320) on kaik kiaan 10 vapaata omakotitonttia, joiden koot vaihtelevat m2:stä 1850 m2:iin. Korttelissa 319 tonttien hinnat ovat 2 /m2, muissa kortteleissa 5 /m2. Kaikki tontit ovat valmiin kunnallistekniikan piirissä ja heti rakennettavissa. Messutyöryhmän mielestä näitä tontteja voitaisiin markkinoida kevään rakentajille messutarjouksena alennettuun hintaan, jolloin hinnat olisivat: - 2,0 /m2 kortteleissa 316, 318 ja 320-1,0 /m2 korttelissa 319 Oheismateriaalina on karttaliite ja yksityiskohtaiset tiedot myytävistä tonteista. Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostetun myyntikampanjan ja vahvistaa korttelien 316, 318, 319 ja 320 tonttien hinnat työryhmän esityksen mukaisesti.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen Helsingin kaupungin juhlavuoden päätapahtumaan Khall Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on lähettänyt kutsun Helsingin kaupungin merkkipäiväjuhlaan. Vuonna 2012 tulee kuluneeksi tasan 200 vuotta keisari Aleksanteri I:n päätöksestä julistaa Helsinki Suomen pääkaupungiksi. Juhlavuoden päätapahtuma järjestetään torstaina 12. huhtikuuta. Kutsu on esitetty kahdelle kunnan edustajalle, joille Helsingin kaupunki lähettää varsinaisen kutsun ja ohjelman hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Kutsujen postitta mista varten tietoa kunnan edustajista pyydetään men nessä. Kunnanhallitus nimeää edustajat Helsingin kaupungin merk ki päiväjuhlaan Kunnanhallitus nimesi Alavieskan kunnan edustajiksi Helsingin kaupungin merkkipäiväjuhlaan kunnanvaltuuston puheenjohtajan Anna-Leena Braxin ja kunnanhallituksen puheenjohtajan Tapio Mattilan.

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Sopimus arkistoaineiston luovutuksesta, tietopalvelusta ja rekisterinpidosta Khall Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle on alkaen siirretty vastuu Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan sekä Nivalan lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista mukaan luettuna ympäristöterveydenhuolto ja varhais kasvatuspalvelut. Uudelle kuntayhtymälle ovat tässä yhteydessä siir tyneet Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan terveyspalveluista vastan neen entisen Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymän vuoden 2007 loppuun saakka kansanterveyslain (66/1972) mukaisesti järjestämät terveydenhuoltopalvelut, em. kuntien sosiaalipalvelut sekä Nivalan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhdistyneen perusturvan palve lut. Arkistolaitoksen ohjeistuksen mukaan toimintaa jatkavalle organisaatiolle siirtyvät, tai sille lai nataan toiminnassa tarpeelliset asiakkaisiin ja valvontaan liittyvät täydentyvät ja jatkuvat asiakirjat. Uusi organisaatio vastaa edeltä jiensä sille siirtämien aineistojen järjestämisestä, seulomisesta, säi lyttämisestä, tietopalvelusta sekä määräaikaisesti säilytettävän ai neiston tietoturvallisesta hävittämisestä. Toiminnan ja rekisterinpidon siirtyessä uudelle organisaatiolle jää vastuu men nessä päättyneiden asiakirja-aineistojen säilyttämisestä kullekin mainittuun päivään saakka toimineelle arkistonmuodostajalle. Valmisteltu sopimus arkistoaineiston luovutuksesta, rekisterinpidosta ja tietopalvelusta on tarkoitus käsitellä jokaisen sopimusosapuolen toimivaltaisessa toimi elimessä niin, että sitä noudatetaan taannehtivasti lähtien. Sopimus on liitteenä n:o 2. Kunnanhallitus hyväksyy ja oikeuttaa allekirjoittamaan laaditun sopimuksen.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall Kunnanjohtajan päätös kuntatodistuksen liikkeellelaskemisesta; Nordea Pankki Suomi Oyj, pääoma euroa, korko 1,17 %, juok suaika Teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 77-89/2011 ja 1-4/2012. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätöksen kun ta to distuksen liikkeellelaskemisesta tiedoksi ja päättää ettei ota sitä kä siteltäväksi. Kunnanhallitus merkitsee teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 77-89/2011 ja 1-4/2012 tiedoksi ja päättää ettei ota niitä käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti. Kaija Hannula poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston päätös koskien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lastensuojelulain :n mukaisten lastensuojeluilmoitusten käsittelyä ja lastensuojelutarpeen selvitysten tekemistä lain edellyttämässä määräajassa. Kopioitu kunnanhallituksen jäsenille. Merkitään tiedoksi

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Kunnan toimielinten pöytäkirjat Khall Maaseututoimikunnan pöytäkirja Kehityskeskus Oy:n hallituksen pöytäkirja Hen kilöstöjaoston pöytäkirja Yhteistoimintaryhmän pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee maaseututoimikunnan päätökset , henkilöstöjaoston päätökset ja teknisen lautakunnan päätökset tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen sekä merkitsee Kehityskeskus Oy:n hallituksen päätökset ja yhteistoimintatyhmän päätökset tie dok si.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) Kunnanhallitus Kunnanjohtajan vuosiloma Khall Kunnanjohtaja Tapani Vierimaa anoo vuosilomaa ajaksi = 9 pv. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus myöntää anotun vuosiloman. Tapani Vierimaa poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (18) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) 1-15 Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 1-2, 4-6, 8, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 3, 7, 9-11, 15 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen si sältö Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus Pappilantie 1, Alavieska Pykälät 3, 7, 9-11, 15 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4, 3.krs Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2011.

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1 Kunnanhallitus 14.09.2009 AIKA 14.09.2009 klo 18:30-19:45 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 139 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kunnanhallitus 01.03.2010 AIKA 01.03.2010 klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot