MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 557"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AIKA klo 12:00-14:45 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 277 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ALOITETOIMINTA MÄNTSÄLÄN KUNNASSA VALTUUSTOALOITE KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KEHITTÄMISESTÄ 281 VALTUUSTOALOITE MÄNTSÄLÄN KÄSITYÖKESKUKSEN TOIMINNAN JATKUMISEN TURVAAMISEKSI 282 MÄNTSÄLÄN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 572

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Peltola Veijo Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen Herttuainen Auli jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen Mäkipää Marja-Leena jäsen Allonen Ilkka varajäsen MUUT Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Havula Tapio Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Pohjola Päivi asiantuntija klo Lintonen Pekka asiantuntija 281 klo POISSA Tilvis Reijo jäsen ALLEKIRJOITUKSET Veijo Peltola puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jarna Elomaa Marja-Leena Mäkipää PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanhallitus 277 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kunnanhallitus 278 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jarna Elomaa ja Marja-Leena Mäkipää. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus ALOITETOIMINTA MÄNTSÄLÄN KUNNASSA Yhteistyöryhmä Mäntsälän kunnan aloitetoiminnan periaatteet: Mikä on aloite? Aloitteiden avulla pyritään tekemään tuntuvia uudistuksia entisiin työskentelyoloihin, työturvallisuu teen, työviihtyvyyteen, työmenetelmiin tai työvälineisiin. Aloitetta koskien halutaan tietää: - uudistusehdotus tai ilmennyt ongelma - mitä erilaisia etuja aloitteen toteutuminen toisi nyt tai myöhemmin - ne toimialat, tulosalueet tai tulosyksiköt, joille aloitteen toteutumisesta olisi etua Aloite tehdään kirjallisesti vapaamuotoisella aloitelomakkeella. Tarvittaessa lomakkeeseen voi daan liittää piirroksia, valokuvia, näyttei tä tai muuta aloi tetta havainnollistuvaa aineistoa. Aloitteen vastaanottaja Aloitteet vastaanottaa henkilöstöpalvelut. Aloitteen Käsittely Kaikista aloitteista pyydetään lausunto aloitetta koskevalta toimialalta Tarvittaessa lausuntoja voidaan pyytää myös muulta taholta. Lau sunnot on annettava kirjallisesti mahdollisimman nopeasti, kuitenkin vii meistään neljän (4) viikon kuluessa. Aloitteet ja lausunnot käsitellään kuukausittain toimialojen edustajien ja henkilöstöpäällikön henkilös töryhmässä, joka ottaa kantaa aloitteiden palkitsemiseen/ei-palkitsemiseen ja tekee esityksen palkitsemisesta. Kunnan yhteistyöryhmä käsitellee aloitteet. Palkitseminen Jos aloitteiden kehittäminen tai toteuttaminen voidaan katsoa kuuluvan hen kilön tai useamman henki lön tavanomaisiin työtehtäviin, on aloitepalkkion maksamista harkittava kulloinkin tapauskohtaisesti. Jos aloitteen tekijänä on ryhmä, jakautuvat rahapalkkiot (palkitsemiskeinot 2 ja 3) ryhmän jäsenten kesken siten, että jokaiselle tulee yhtä suuri osuus. Päätöksen palkitsemisesta tekee kunnanjohtaja. Palkkiot maksetaan aina kertaluonteisina palkkioina. Palkitsemiskeinot ovat seuraavat:

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus ) Tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto myönnetään henkilöstöaloitteesta aina, vaikka aloitteen tuoma etu tai hyöty olisikin vähäinen. Tunnustuspalkkion suuruus on 100 2) Aloitepalkkio Aloitepalkkio myönnetään kaikille sellaisille aloitteille, jotka arvioidaan selviksi ja tuntuviksi uudistuk siksi entisiin työskentelyoloihin, työturvallisuuteen, työviihtyvyyteen, työme netelmiin tai työvälineisiin. Aloitepalkkio on /aloitteen tehnyt henkilö. 3) Nettohyötypalkkio Nettohyötypalkkio myönnetään aloitteesta, josta on toteutettuna laskettavissa merkittävä säästö, etu tai tuotto. Nettohyötypalkkion suuruus on % ensimmäisen vuoden nettosäästöistä 4) Vuosittainen arvonta Henkilöstöpalvelut järjestää joka vuoden alussa kaikkien edellisen vuoden aikana aloitteita tehneiden kesken arvonnan. Arvonnan voittaja saa arvokkaan esinelahjan. Aloitepalkkioiden rahoitus Tunnustuspalkkiot, aloitepalkkiot ja nettohyötypalkkiot maksetaan sen tulosalueen varoista, jota aloi te koskee. Koko kuntaorganisaatiota koskevien aloitteiden palkitseminen maksetaan henkilöstöpalveluiden talousarvioon varatusta määrärahasta samoin kuin vuosittaisen arvonnan palkinto. Aloitteen käyttöoikeus Palkitun aloitteen käyttöoikeus siirtyy kunnalle. Aloitteiden tekijöillä on kuitenkin oikeus hakea keksin nölleen patentti, jolloin noudatetaan niitä ehtoja, mitä laissa oikeudesta työntekijöiden tekemiin keksintöihin on säädetty. Tiedottaminen ja seuranta Toimialat huolehtivat aloitetoimintaan liittyvästä tiedottamisesta omalla toimialallaan. Henkilöstöpalvelut hoitavat aloitteiden dokumentoinnista sekä aloiteyhteenvedon tekemisestä. Päätösesitys Päätös Yhteistyöryhmä käy keskustelun ja antaa lausuntonsa esityistä aloitetoiminnan periaatteista. Yhteistyöryhmä hyväksyi aloitetoiminnan periaatteet ja piti asiaa hyvä nä. Hallintojohtaja Esa Siikaluoma poistui kokouksesta tämän pykälän koh dalla klo Kunnanhallitus 279 Mäntsälän sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, Mäntsälän vasemmiston valtuustoryhmä ja Mäntsälän vihreiden valtuustoryhmä jättivät valtuustoaloitteen, jossa esitettiin aloitetoiminnan periaatteiden ja siihen liittyvien palkitsemisperiaatteiden valmistelemista. Periaatteet valmisteltiin kesän aikana ja käsiteltiin yhteistyöryhmässä syyskuussa. Aloitetoiminta käynnistetään vuoden 2014 alussa.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys Käsittely: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan aloitetoiminnan periaatteet ja aloitteiden palkitsemisen periaatteet. Henkilöstöpäällikkö Päivi Pohjola esitteli asiaa kokouksessa. Esittelytekstiin hyväksyttiin seuraavanlainen muutos: Nettohyötypalkkion suuruus määritellään tapauskohtaisesti erikseen, esimerkiksi % nettohyödystä. Muutoin hyväksyttiin esi tyk sen mu kaan.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KEHITTÄMISESTÄ 31//2013 Kunnanvaltuusto Mäntsälän sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, Mäntsälän vasemmiston valtuustoryhmä ja Mäntsälän vihreiden valtuustoryhmä jättivät seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: "Mäntsälän kunnan osavuosikatsaus kuvaa karulla tavalla toimintamenojen nopeaa kasvua. Kunta velkaantuu tarpeellisten investointien paineessa ja pelivara palvelutuotannon kehittämiselle on olematon. Kuntapalveluiden toteuttamisessa henkilöstöllä on ylivertaisen tärkeä asema. Viime valtuustossa käsiteltiin henkilöstöraporttia, jossa monet indikaattorit kertovat jaksamisen olevan äärirajoilla. Sairauspoissaolojen kasvu kielii siitä, että monen osalta taakka on ollut kohtuuttoman kova. Me tämän aloitteen allekirjoittajat olemme vakuuttuneita siitä, että kunnan koko henkilöstö tekee parhaansa taloudellisen paineen ja kuntalaisten jatkuvasti kasvavien palvelutarpeiden ristivedossa. Samalla olemme vakuuttuneita siitä, että lisäämällä henkilöstömme vaikutusvaltaa oman työnsä tekemisen suhteen ja palkitsemalla taloudellista tehokkuutta lisääviä, mutta laatua heikentämättömiä tai palvelutarjontaa supistamattomia ideoita, syntyy puhdasta säästöä toimintamenojen osalta. Avoimen, osallistavan ja kehitysorientoituneen työyhteisön tärkeä osa on ylimmän johdon sitoutuminen tällaiseen henkilöstöpolitiikkaan. Edellä sanotun vuoksi esitämme, että 1. kunnanjohtaja laatii yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa mennessä toimintaohjeet, joiden avulla henkilöstön osaaminen saadaan nykyistä paremmin ja läpinäkyvällä tavalla oman työn ja lähityöyhteisön kehittämisessä hyödynnettyä. 2. kuntaan valmistellaan mennessä henkilöstön aloitetoiminnan periaatteet ja siihen liittyvän palkitsemisen periaatteet niin, että aloitetoiminta voidaan käynnistää viimeistään Mäntsälässä, kesäkuun 17.päivänä Mäntsälän sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä Mäntsälän vasemmiston valtuustoryhmä Mäntsälän vihreiden valtuustoryhmä." Esitys: Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liite 1. Valtuustoaloite Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintopalvelujen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanhallitus 280 Vastineena valtuustoaloitteeseen todetaan, että aloitteessa on kiinnitetty henkilöstötyön kannalta todella tärkeisiin asioihin. Osaamisen ar vioin ti on hen ki lös tö työn ke hit tä mi ses sa kyt ket ty tek ni sesti sähköi sen ke hi tys kes kuste lulo makkeen käyt töön ot toon ja esi mies tai tojen osalta johta mis ar vioin tiin. Mo lemmat ovat osa kun nan hen ki lös tö työn kehittämisohjelmaa vuodel le 2014/vuoden 2014 hen ki lös tö säästö pakettia, jo ka on käsitel ty yh teis työryhmässä ensim mäi sen ker ran ja joka tu lee kokonai suute na yhteistyöryh män, kun nanhallituk sen ja kunnanval tuus ton käsitte lyyn osana talousar vion kä sit telyä. Aloitetoiminnan periaatteet on valmisteltu kesän aikana, käsitelty ja hyväksytty yhteistyöryhmässä Kunnanhallitus käsitteli aloitetoimin nan periaatteet Kj:n päätösesitys Kunnanhallitus toteaa, että valtuustoaloitteessa maini tut ke hit tä mis koh teet, osaamisen arviointi ja aloitetoiminnan käynnistämi nen on viety henkilöstöhallinnon toimesta eteenpäin, joten valtuustoaloittees sa mai nittu toimin ta on mennyt eteenpäin. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Päivi Pohjola esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE MÄNTSÄLÄN KÄSITYÖKESKUKSEN TOIMINNAN JATKUMISEN TURVAAMISEKSI 31//2013 Kunnanvaltuusto Mäntsälän Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seu raa van sisältöisen aloitteen käsityökeskuksen toiminnan jatkumisen tur vaami seksi: "Valtuustoaloite Mäntsälän käsityökeskuksen toiminnan jatkumi sen turvaamiseksi. Taito Uusimaa ry on ylläpitänyt Mäntsälän kunnan avustamana käsityökeskustoimintaa vuodesta 1981 Mäntsälässä. Kunnan avustuksen supistuminen v euron tasosta v euron tasoon on lopettamassa käsityökeskuksen toiminnan Mäntsälästä. Käsityökeskuksen toiminta on hyvin tärkeää isolle joukolle kuntalaisia eikä toimintaa voi rinnastaa vastaavaan kansalaisopiston palvelutarjontaan. Käsityökeskuksen toimintaa ei voi verrata myöskään yleiseen järjestötoimintaan koska käsityökeskuksen toimintaa hoitaa palkattu ohjaaja. Kunta- avustuksia jaettaessa tulisi käsityökeskusta käsitellä omana toimintana. Olisi hyvin ikävää jos Mäntsälän kunta ei pysty toiminnan jatkumista riittävästi tukemaan kun naapurikunnatkin pystyvät asian hoitamaan. Esitämme että tälle vuodelle 2013 myönnetään lisämäärärahaa 5000 mahdollistamaan toiminnan jatkuminen ja jatkossa käsitellään avustusmääräraha seuraavan vuoden talousarvion käsittelyssä. Mäntsälässä Valtuustoaloitteen allekirjoittajat" Esitys: Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintopalvelujen valmisteltavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 281 Kunnan sivistyspalvelut ovat valmistelleet yhdessä hallintopalvelu jen kanssa aloitetta ja kulttuurisihteerin lausunto on pykälän liitteenä. Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon valtuustoaloittee seen. Kunta ei lähde erillisavustuksella tukemaan käsityökeskuksen toimin taa 2013 vuodelle ja 2014 avustusasia käsitellään omassa aikataulus sa. Aloi te todetaan loppuunkäsitellyksi ja lähetetään kunnanvaltuustolle tiedoksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen esitteli asiaa kokouksessa. Käsittelyn kuluessa puheenjohtaja teki seuraavanlaisen kompromissiesityksen: Taitoa Uusimaa ry:lle myönnetään 5000 euron avustus toimintavuodelle Avustus maksetaan kunnanhallituksen menokohdalta. Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Liite 1. Avustusselvitys

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus MÄNTSÄLÄN KUNNAN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTISTA Kunnanhallitus 282 STM on kirjeellään pyytänyt kunnilta lausuntoa uuden järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista. Asiaa on valmisteltu KUUMA-sotejohtajien kesken sekä käsitelty KUU- MA-johtokunnassa ja Komis siossa. Lausunto on merkitty tiedoksi ja todettu, että sitä voi käyttää poh jana kuntien omissa lausunnoissa. KUUMA-lausunto liitteenä 2. Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavansisältöisen lausunnon: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) Sote-alueiden muodostumisen kritee rit ei vät ole riit tä vän sel keät ja Keski-Uudenmaan näkökulmasta rele vantit. KUUMA-kunnat ovat mukana Keski-Uudenmaan kaupungin selvitystyöryhmässä. Vastuukuntakritee rit eivät täyty Keski-Uudenmaan osalta eli mikään kunta ei voisi olla vas tuukunta ennen kuntaliitoksia. Samalla voidaan todeta, et tä voidaanko työssäkäyntialuetta pitää ainoana oikeana peruskriteerinä. Työs sä käy vät käyt tä vät laa jasti työterveyshuoltoa ja saavat työ terveys huol tonsa kautta lähetteitä erikoissairaanhoitoon, samalla kun lapset ja per heet ovat koti kun nassa. Kahdeksan kunnan yhdistymisselvitys (Keski-Uudenmaan kaupunki) tähtää sote-palveluiden järjestä miseen yhtenä kaupunkina ja muodostettava kaupunki täyttäisi myös kri teerit. Perustason alueet Perustason alueiden muodostumisen kri teerit ovat riit tä vän sel keät. KUU- MA-kunnat ovat mukana Keski-Uuden maan kaupun gin selvi tys työssä. Palveluiden järjestämisvastuun jakautuminen sote-alueen ja perustason alueen välillä Sote-alueen järjestämisvastuulle kuu luvat so si aali- ja ter vey den huol lon pal velut tulisi määrittää tarkemmin. Vä lira portin mukaisesti so te-alue järjes täisi perustason alueeseen kuuluville kunnille erikoissairaanhoidon ja sai raanhoidon ja sosiaalihuollon (myös turvakodit) ympäri vuorokautisen päi vystyksen. KUUMA-kuntien mielestä näiden lisäk si aina kin vammaispalvelut ja vaativat päihdepalvelut tulisi määritellä pe rustason sijasta sote-alueen järjestämisvastuuseen kuuluvik si. Väliraportin mukaisesti perustasolla voisi järjestää myös niin sanottuja peruserikoissairaanhoidon palveluja, jos perustason alueen kunta tai kunnat järjestävät jo uudistuk sen voimaan tullessa tällaisia erikoissairaanhoidon palveluja. Lisäksi edel lytetään, että palvelut tukevat olemassa olevia integraatiota tukevia palve lurakenteita. Laissa tu lisi sää tää tar kem min pe rusteet sille, mitkä ovat integraatiota tuke via pal ve lura ken teita. In teg raatio

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus edellyt tää toimivien palveluketjujen tur vaa mista ja sen varmis ta mista, että alueel la hyvinvointijohtamisen koko nais vastuu to teutuu eikä ra jaudu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Edelleen jokaisella kunnalla tulisi olla edustus so te-alu een yh tei sessä toimi eli mes sä, koska kunnat ovat erityyppisiä väes töltään ja pai no tetuil taan tar peil taan. Kunnan etuja on pystyttävä valvomaan ja maksa jan ääni on saa ta va kuuluviin. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueet Sote-alueelta ei ole perusteltua kieltää tuotta masta palveluja, jot ka ovat po ti las tur val li suu den, hen ki lös tön saatavuuden tai muun keskit tä mistä edel lyttä vän ob jek tiivisen kri teerin perusteella tär keätä kes kittää vain jollekin / joille kin so te-alueille. Tällainen kehitettävä asia olisi esi merkiksi Me dihe li. Ervan rooli olisi toimia valvontavastuussa palveluiden jär jestä mi ses sä ja Ervalle tu lisi mää ritellä selkeästi tehtävät. Vastuukuntamalli Väliraportin mukaan sote-alueet ja perustason alueet toteutettaisiin vastuukunta-mallilla. Kunnilla olisi oikeus sopia vastuukunnan hallinnon ja päätöksenteosta toisin kuin laissa on säädetty. Kuntien ää ni mää rän si to minen asu kas lu kuun il man ää ni leik kuria ei oli si hy väk syt tä vää. Poik kea mismah dolli suus olisi tar peen sallia ja pää tös poik kea mi sesta tulisi teh dä kuntien mää rä enem mis töllä ja rat kaista kuntien lu ku mää rän perus teella. Rahoitus Päätös alueen rahoituksesta tulisi teh dä kun tien mää rä enem mis töl lä ja kuntien lukumäärän perusteella niin, että vähintään puolet kun nista hy väksyy asian. Viitteenä voi käyttää HUS-alueen päätöksentekomal lia. Uudistuksen toimeenpano Uudistuksen ja sen toimeenpanon ai ka taulu on ol lut to della tiuk ka. Val mistelutyötä on valtavasti päätösten jäl keen. Uu dis tuk sen suju van ete ne misen varmistamiseksi tulisi siirtymäajan valmiste lu ja pituus määrit tää tar kasti. Siirtymäaika täytyy olla riittävän pit kä, aina kin 3 vuotta. Siirty mä ajalle voisi olla tarpeellista määrittää inves tointikielto. Val tion roolia siir ty mäajan toimeenpanossa tulisi selkiyttää. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Lausuntopyyntö Liite 2. KUUMA-lausunto

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kunnanhallitus 283 Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja Energia-avustuksen myöntäminen / Mäntsälän vuokra-asunnot Oy /Pikkumäentie Energia-avustuksen myöntäminen / Mäntsälän vuokra-asunnot Oy /Ohapolku Korjausavustuksen myöntäminen / Mäntsälän vuokra-asun not Oy / Energia-avustuksen myöntäminen / Mäntsälän vuokra-asunnot Oy / Pikkumäentie Korjausavustuksen myöntäminen / Mäntsälän vuokra-asun not Oy / Osuustie 2 G Korjausavustuksen myöntäminen / Mäntsälän vuokra-asun not Oy /Vanha Porvoontie Korjausavustuksen myöntäminen / Mäntsälän vuokra-asun not Oy / Hallintojohtaja KanTa-palvelujen earkistoon liittyminen ja sen käyttöönottotoimenpiteet sekä KUURA-kuntien yhteistyö käyttöönottoprojektissa Kunnankamreeri Kuntatodistus 23 milj. euroa Päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kunnanhallitus 284 Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat asiat: Uudenmaan maakuntaparlamentti Kunnan avustukset Päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi. Maakuntaparlamenttiin luottamushenkilöedustajiksi päätettiin Veijo Pelto la, Tapio Havula, Markku Laine, Petri Salmi ja Anna Helin. Muutoin hyväksyttiin esi tyk sen mu kaan.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Kunnanhallitus 285 Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat pöytäkirjat: Tekninen lautakunta Pöytäkirja Päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Mäntsälän kunnanhallitus Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 10:00 12:00 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköpos titse. Pykälät: Valitusosoitus Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköpos titse. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Vali tusaikaa laskettaessa tiedok sisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätök sen katsotaan tulleen kaikkien valituk seen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöy täkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle en nen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Liitetään pöytäkirjaan

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243 Tekninen lautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 klo 17:00-21:55 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 Kaupunginhallitus Aika 02.03.2015 klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot