KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: Sisäinen nro: Edellinen päiväys: ACRACONC FN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22-04-2005 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: ACRACONC FN"

Transkriptio

1 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Bayer KAUPPANIMI KEMIALLINEN NIMI Polyakrylaatti/akryyliamidi -kopolymerisaatti, vesipitoinen dispersio TUOTERYHMÄ GB 22 KÄYTTÖTARKOITUS Tekstiiliteollisuuden apuaine Tuotenumero Toimialakoodi (TOL): DB 173 Käyttötarkoituskoodi (UC62): 55 Valmistaja/hantuoja Yritys BAYER Oy (Y-tunnus: ) Osoite PL 13 Postinumero/toimipaikka FI ESPOO SUOMI Verkkosivu Puhelin Telefax Valmistaja/hantuoja EU:ssa Yritys LANXESS B. V. Osoite P.O. Box 46 Postinumero/toimipaikka NL-6710 BA, EDE ALANKOMAAT Sähköposti Puhelin Telefax Hätäpuhelinnro Hätäpuhelin Tietotyyppi Bayer Oy Bayer AG 2 KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA Nro Aineosan nimi EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus 1 Polyakrylaatti/akryyliamidi Polymeeri > 50 % Xi,R36/38 kopolymerisaatti 2 Isoparafiininen hiilivetyseos < 25 % Xn,R65 3 Rasva-alkoholipolyglykolieetteri Polymeeri < 4 % Xn,R22 - R41 Selitys:T+=Erittäin myrkyllinen, T=Myrkyllinen, C=Syövyttävä, Xn=Haitallinen, Xi=Ärsyttävä, E=Räjähtävä, O=Hapettava, F+=Erittäin helposti syttyvä, F=Helposti syttyvä, N=Ympäristölle vaarallinen TIEDOT AINEOSISTA Tuote sisältää alle 0,1 % akryyliamidia (Carc. Cat. 2; Muta. Cat. 2; Repr. Cat. 3). Sivu 1/5

2 3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS TERVEYS Ärsyttää silmiä ja ihoa. 4 ENSIAPUOHJEET Ärsyttävä Tuotteen likaamat/kastelemat vaatteet riisuttava välittömästi. HENGITYS Sumua/höyryjä/pölyä hengittänyt saatettava raittiiseen ilmaan. Hengitysvaikeuksien esiintyessä lääkinnällinen apu tarpeen. IHOKOSKETUS Iho puhdistetaan käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa tai muuta sopivaa ihonpuhdistusainetta. ROISKEET SILMIIN Silmät huuhdellaan riittävän kauan runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki huuhtelun aikana. Viipymättä yhteys (silmä)lääkäriin. NIELEMINEN Nielemistapauksissa suu huuhdellaan runsaalla vedellä. EI SAA oksennuttaa. Lääkinnällinen apu tarpeen. 5 OHJEET TULIPALON VARALTA SOPIVAT SAMMUTUSAINEET Vesisumu, vaahto, kuivasammutusaine, CO2 ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN Eristävä hengityksensuojain. 6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Henkilökohtaiset suojaimet: Katso kohta 8. PUHDISTUSOHJEET Imeytetään imukykyiseen materiaaliin ja kootaan asianmukaisesti merkittyihin suljettaviin astioihin. 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI KÄSITTELY Katso kohta 8. VARASTOINTI Astiat säilytetään tiiviisti suljettuina. Tuote suojattava yli +40 C:n lämpötiloilta. VCI-varastoluokka: 10; Varastointiaika: 6 kk. (VCI = Verband der Chemischen Industrie (Saksa)) Sivu 2/5

3 MUITA OHJEITA Tuote on kylmänarka. 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET TYÖPERÄISEN ALTISTUKSEN TORJUNTA Tankkeja/säiliöitä täytettäessä niistä poistuvaa ilmaa ei saa johtaa työtiloihin. Tuuletettava hyvin ennen tankkiin /säiliöön menemistä. Vältettävä sumun ja höyryjen hengittämistä. Vältettävä ihokosketusta sekä tuotteen joutumista silmiin. Säilytettävä erillään elintarvikkeista ja juomista. Vältettävä syömistä, juomista ja tupakointia käsittelyn aikana. Tuotteen likaamat/kastelemat vaatteet riisuttava välittömästi. Kädet pestävä tauolle mentäessä ja työpäivän päätyttyä. Käytettävä sopivaa suojavoidetta. SILMIENSUOJAUS Suojalasit. KÄSIENSUOJAUS Tarkoituksenmukaiset suojakäsineet (esim. polykloropreeniä - CR, nitriilikumia - NBR, polyvinyylikloridia - PVC). Tuotteen likaamat suojakäsineet vaihdettava välittömästi ja hävitettävä asianmukaisesti. 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto: Väri: Haju: Liukoisuus: Neste Valkoinen- samea Parafiinimainen haju Sekoittuu veteen Fysikaaliset ja kemialliset parametrit Parametrit Arvo/yksikkö Tapa / Viittaus Alaviite ph liuos g/l vettä Kiehumispiste ~ 96 C Leimahduspiste > 100 C DIN Itsesyttymislämpötila > 100 C DIN Höyrynpaine < 35 mbar 25 C Tiheys 1,05 g/cm³ 20 C Viskositeetti mpas 20 C; Brookfield 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS STABIILISUUS Lämpöhajoaminen: Ei hajoa asianmukaisesti varastoitaessa ja käsiteltäessä. 11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT LD50 (suun kautta, rotta): > 5000 mg/kg* *) testattu tuotteella, jolla vastaava koostumus IHOKOSKETUS Ärsyttävä (kaniini)* Sivu 3/5

4 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE EKOTOKSISUUS Kalatoksisuus (OECD-ohje 203): LC50: n. 90 mg/l* (Brachydanio rerio, 96 h) Ei vaikutusta jätevesibakteerien aktiviteettiin: > 5000 mg/l* (Menetelmä: Aktiivilieteorganismien hengittämisen estymistesti, D. Brown et al., Chemosphere, 10(3), (1981), vastaa OECD-ohjetta 209) PYSYVYYS JA HAJOAVUUS Biologinen eliminoituvuus: 74 %*(Menetelmä: Zahn-Wellens-testi; OECD-ohje 302 B) COD-arvo: 765 mg/g* BOD5-arvo: 73 mg/g* MUITA OHJEITA WGK: 1 - lievästi vesiympäristöä vaarantava (VwVwS, liite 4) Merkitys jäteveden kannalta (ARS, TEGEWA:n mukaan): taso I - vähäinen. Tuote ei lisää jäteveden AOX-arvoa (DIN EN 1485). Tuote ei sisällä jätevesimääräysten mukaan huomioitavia määriä raskasmetalleja. Tuote sisältää n. 2,0 % vapautuvaa typpeä, joka voi vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen. Tuote ei sisällä fosfaatteja eikä orgaanisia fosforiyhdisteitä. (WGK = Wassergefährdungsklasse (Saksa); AOX = Adsorbable Organic Halogens; ARS = Abwasser-Relevanz-Stufe) 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jätteiden hävittämisessä noudatettava jätehuoltoon liittyviä EU-direktiivejä sekä paikallisia, alueellisia ja kansallisia määräyksiä. Mikäli jatkokäyttö tai kierrätys ei ole mahdollista tuote hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten ohjeiden mukaan, esim. polttamalla tarkoitukseen soveltuvassa jätteiden polttolaitoksessa. Tyhjät astiat: Puhdistamattomia tyhjiä astioita käsitellään kuten niissä ollutta tuotetta. JÄTERYHMÄ Huomioitava toimialaan tai käyttöprosessiin liittyvä Euroopan jäteluettelon (EJL) mukainen jätekoodi. 14 KULJETUSTIEDOT Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä Ei Ei arvioitu. MUUT TIEDOT Tuote ei ole kuljetusmääräysten alainen. Ärsyttää ihoa ja silmiä. Erillään elintarvikkeista ja nautintoaineista. 15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sivu 4/5

5 Ärsyttävä EY-merkintä Ei Kyllä Ei arvioitu. R-LAUSEKKEET Nro R-lauseke R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. S-LAUSEKKEET S24/25: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä. VIITTEET Tuotteen luokitus ja merkinnät noudattavat voimassa olevia EY:n aine- ja seosdirektiivejä (67/548/ETY ja 1999/45/EY) sekä STM:n asetusta kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä. 16 MUUT TIEDOT TIETOLÄHTEET SDB: /04 ( ) LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA Nro R-lauseke R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. JULKAISTU Käyttöturvallisuustiedotteen laatija Yritys LANXESS B. V. Osoite P.O. Box 46 Postinumero/toimipaikka NL-6710 BA, EDE ALANKOMAAT Sähköposti Puhelin Telefax Sivu 5/5

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot