MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Maapoliittisen ohjelman tarkistaminen Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan tarkistaminen / 2. ehdotusvaihe Maa-ainestaksan tarkistaminen Kiinteistö Oy Mynäjoen (kirjasto) varsinainen yhtiökokous Lausunto Nousiaisten kunnan Kaitaraisten asemakaavaehdotuksesta 387 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta Nousiaisten kunta Mahala tilat Uhlunmäki 2:26 ja Piilo 2: Kunnanvaltuuston työohjelma vuodelle Kunnanhallituksen kokousajat ja -paikka sekä koollekutsuminen vuonna Kunnanviraston poikkeukselliset aukioloajat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Lupapyyntö henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen / Laurin koulu 393 Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n varsinainen syyskokous 394 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen Lupa työntekijän palkkaamiseen työkeskukseen Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Hallintokuntien pöytäkirjoja / ottokelpoiset päätökset Viranhaltijapäätökset 812

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat Turun kaupungin esitys sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisen toimeenpanoa tukevan henkilöstön sijoitusorganisaatiosta 815

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllymäki Pekka kh:n puheenjohtaja Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Nuutamo Antti kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Jaakola Timo jäsen Kantonen Jorma jäsen Lassila Hanne jäsen Maisila Päivi jäsen Strand Eeva jäsen Vänni Hanna jäsen Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Lehtonen Aarne kv:n 2. vpj Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä Oja Timo tekninen johtaja läsnä klo :ien käsittelyn ajan POISSA Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Kitola Arja kv:n 1. vpj Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Lehto Ari-Pekka varajäsen (Myllymäki) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Puustinen Petri varajäsen (Jaakola) Rippstein Katja varajäsen (Strand) Varjonen Petri varajäsen (Nuutamo) ALLEKIRJOITUKSET Pekka Myllymäki puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Päivi Maisila

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 380 (pj): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus 381 (pj): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hanne Lassila ja Päivi Maisila. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hanne Lassila ja Päivi Maisila.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Maapoliittisen ohjelman tarkistaminen 787/ /2014 Kunnanhallitus 382 Valmistelija (tekninen johtaja): Maapolitiikalla tarkoitetaan yleisesti kunnan maankäytön strategista suun nit te lua. Maapolitiikka on tiiviissä yhteydessä kaavoitukseen. Yleis kaa va on tärkeässä osassa maapolitiikkaa laadittaessa. Maapo li tiik ka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan, jon ka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvit se mia maankäyttöratkaisuja. Maapoliittinen suunnittelu kulkee yleis kaa voi tuk sen kanssa 'käsi kädessä'. Yleiskaavassa esitettyjen rat kai su jen perusteena tulisi olla myös näkemys siitä, miten ao. ratkai sut toteutetaan. Maapolitiikan keinot ovat välineitä, joilla varmistetaan, että tarvittavat alu eet saadaan suunnitelmien mukaiseen käyttöön. Maapolitiikan toteut ta mi nen käytännössä tarkoittaa maan hankkimista, tonttien tai ra ken nus paik ko jen luovuttamista, kaavoitukseen liittyvien so pi musten tekoa sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien ra ken tami sen edistämistä. Nämä keinot esitetään maapoliittisessa oh jelmas sa. Mynämäen kunnan harjoittama maapolitiikka ja kunnan yleis- ja asema kaa voi tus muodostavat yhdessä kunnan maankäyttöpolitiikan, jon ka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvit se mat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toi mia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Onnistuminen maa po li tii kan hoidossa edellyttää toimivaa yhteistyötä kunnan ja maan omis ta jien välillä. Mynämäen kunnan nykyinen maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kun nan val tuus tos sa Asiakirjaan on tehty tontti- ja ra kennus lu pa ti las to jen sekä oppilasennusteiden päivityksiä, tarkistettu väes tö en nus tei ta sekä lisätty kaavavarantotietoja. Lisäksi uutena osio na on lisätty Turun kaupunkiseudun rakennemalli kap pale. Muilta osin maapoliittiseen ohjelmaan ei ole tehty muutoksia. Yritysvaikutukset: Maapolitiikalla ja maankäytön suunnittelulla luodaan toi min ta edel lytyk siä yrityksille. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus tutustuu maapoliittisen ohjelman päivitykseen ja an-

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus taa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelulle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan tarkistaminen / 2. ehdotusvaihe 593/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (tekninen johtaja): Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä Yleisötilaisuus pidettiin 3.6. MKTO:n auditoriossa. Kaavaselostuksen sivulla 45 (kohta 4.6) on mainittu lyhyesti eh dotus vai heen lausuntojen ja muistutusten perusteella tehdyt muutokset ai neis toon. Liitteessä nro 32 on esitetty lausunnot ja muistutukset se kä vastineet niihin. Muista liitteistä on päivitetty nrot 16, 23, 26 ja 29. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Tekninen johtaja Timo Oja on kokouksessa läsnä selostamassa asiaa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaavaan tehdyt muutokset sekä kaa van laa ti jan esittämät vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Lisäksi kunnanhallitus päättää laittaa osayleiskaavan uudelleen nähtä vil le ajalle Muutetusta kaavaehdotuksesta pyy de tään myös viranomaislausunnot. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus 383 Valmistelija (tekninen johtaja): Osayleiskaavan toinen tarkistettu ehdotus oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin 4 muistutusta. Vi ran omaislau sun to ja ei saatu; ELY-keskus kommentoi aineistoa säh kö pos titse. Nousiaisten kunnan lausunto oli, että kunnalla ei ole huo mau tetta vaa kaavasta. Osayleiskaavaan tehtiin yksi muutos annetun muistutuksen joh dosta. Kaavan laatijan vastineet muistutuksiin ovat kaava-aineiston liittee nä nro 33.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskusta-Asemaseudun osayleiskaavan sekä Mietoisten kir kon kylän osayleiskaavan tarkistaminen on valmistunut. Osayleiskaavalla osoi te taan kehittämisalueet vuoteen 2040 saakka. Uusia asuin paikko ja osoitetaan yhteensä 350 ha, josta ensisijaisesti toteutettavia aluei ta on 89 ha. Loput asuinaluevaraukset on ajoitettu res-1 res-5 mer kin nöil lä (res-5 toteutus 2040 jälkeen). Keskustatoimintojen (C-merkintä) ulkopuolelle on osoitettu pal ve lualuei ta 31 ha. Työpaikka-alueita (T, TP, TY) on osoitettu yhteensä 177 ha, josta uusia alueita on 49 ha ja reservialueita 128 ha. Re servi aluei den toteutuminen on sidottu liikenneturvallisuusratkaisun toteu tu mi seen, esim. Roukkulin eritasoliittymä. Muita osayleiskaavassa osoitettuja alueita ovat virkistys-, erityis- ja maa- ja metsätalousalueet. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Yritysvaikutukset: Osayleiskaavan toteutuminen työllistää sekä rakennusten että aluei den rakentajia ja tulevia yrittäjiä. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kes kus ta-ase ma seu dun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaa van tarkistamisen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Maa-ainestaksan tarkistaminen 786/10/2014 Kunnanhallitus 384 Valmistelija (rakennustarkastaja): Maa-aineslain 23 :n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorit ta maan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja otta mis toi min nan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä kunnal le maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä tak sas sa. Suomen Kuntaliitossa on vuonna 1999 laadittu suositus maa-ai nesten ottamistoiminnan tarkastamisesta ja ottamistoiminnan val vonnas ta sekä muista viranomaistehtävistä perittävistä maksuista. Perus tee na maksun tasosta päätettäessä tulee olla kunnalle ot ta missuun ni tel mien tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta aiheu tu neet kustannukset. Suosituksena on ollut, että maksuilla ka tettai siin noin % lopun ollessa yleistä ohjeistusta ja neuvontaa. Mynämäen kunnan maa-ainestaksaa on viimeksi tarkistettu vuoden 2006 lopussa ja taksa on tullut voimaan Liitteenä olevan tarkistetun taksan periaatteet ovat pysyneet lähes en nal laan. Kohtaan 5 vakuudet on lisätty peruste, miten vakuus mää räy tyy. Vakuuden tarkoituksena on varmistaa maa-aineslain 11 :n mukaisten maisemointi-, jälkihoito- ja muiden velvoitteiden toteut ta mi nen. Korotuksen myötä taksa tulee samalle tasolle lähikuntien taksojen kans sa. Vertailu on tehty Naantalin, Maskun, Laitilan ja Nousiaisten voi mas sa oleviin taksoihin. Naantali ja Nousiainen ovat ko rot ta massa taksojaan ensi vuoden alussa. Liitteet: Maa-ainestaksa ehdotus Vertailutaulukko Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle maa-ainestaksan hy väksy mis tä liitteenä olevan tarkistetun taksaehdotuksen mukaisesti. Tak sa tulee voimaan, kun valtuuston pää tös on lainvoimainen ja taksas ta on virallisesti kuulutettu. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Mynäjoen (kirjasto) varsinainen yhtiökokous Kunnanhallitus 385 Valmistelija (tekninen johtaja): Kiinteistö Oy Mynäjoen varsinainen yhtiökokous pidetään Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Korjaukset, tutkimukset, tarjoukset ja rahoituksen tarve Talousarvioehdotus vuodelle 2015 Hallituksen jäsenten vaali Ilmanvaihdon ja jäähdytyksen vaih to eh to ja ovat seu raa vat: VE 1a: Insto Sainio Oy:n tekemän selvityksen mukaan il man vaih tolait teis ton (kaikissa rakennuksissa) ja jäähdytyksen (vain A-ra kennuk ses sa eli kirjastossa) uu si mi nen energiatehokkaammaksi maksaa euroa; ta kai sin mak su ai ka on 9 vuotta. VE 1b: Nykyisen jäähdytysjärjestelmän (vain A-rakennuksessa eli kir jas tos sa) korjauskustannus on n euroa. VE 2: Jäähdytyksen (vain A-rakennuksessa eli kirjastossa) kor vaami nen ilmalämpöpumpuilla olisi sel vi tyk sen mukaan edullisempi ratkai su. Kunnan kiinteistöpäällikön arvion mukaan ilmalämpöpumppu mak saa n /kpl; pump pu ja tarvittaisiin 5-7 kpl sijoitettuna kirjas ton eri ti loi hin. Käyttäjämukavuuden ja rakennuksen laatutason säilymisen kannalta ny kyi sen järjestelmän uusiminen/korjaaminen olisi järkevintä (vaih toeh to VE1a/VE1b). Yhtiön hallitus ei ole tehnyt yhtiökokoukselle esitystä toteutettavasta vaih to eh dos ta. Yhtiön hallitus on päättänyt jäädä odot tamaan kunnan kannanottoa asiaan. Mynämäen kunta omistaa Ki Oy Mynäjoen osakkeista 58 %. Yhtiön hallituksessa kunnan edustajana on kiinteistöpäällikkö Suvi Hils ka. Yhtiökokousedustaja on päätöksen mukaisesti te kinen johtaja. Yhtiökokouskutsu liitteineen lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle Ki Oy Mynäjoen yh tiö-

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ko kous ta varten ohjeeksi seuraavaa: Kunnan näkemyksen mukaan A-rakennuksen jäähdyksen kor jaa minen vaihtoehdon 1b mukaisesti on paras ratkaisu. Kunta hyväksyy muut yhtiön hallituksen esittämät korjaukset ja niiden rahoituksen. Kunta hyväksyy yhtiön vuoden 2015 talousarvion, vastikkeet, palkkiot ja valtuuden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseen yhtiön hal li tuk sen esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus nimeää hallituksen jäsenen yhtiön hallitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää kunnan edustajaksi yhtiön hallituksen jä senek si kiinteistöpäällikkö Suvi Hilskan. Tekninen johtaja Timo oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunto Nousiaisten kunnan Kaitaraisten asemakaavaehdotuksesta 275/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Nousiaisten kunnanhallitus on pyytänyt MRA:n 28 mukaisesti lausuntoa Kaitaraisten yritysalueen asemakaavaehdotuksesta. Kaavaa on aiemmin käsitelty vuonna 2008; Turun HAO kumosi kaavan hyväksymispäätöksen Kaavaa on tarkistettu merkintöjen osalta. ET-alue ja mahdollinen yhdysjohtovaraus Mynämäen suuntaan on huomioitu. Kaava-asiakirjat ovat nähtävinä teknisessä toimistossa ja lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle, että sillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kaava-asiakirjat on tutustuttavissa kunnanhallituksen kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Nousiaisten kunnalle, että Mynämäen kunnalla ei ole huomautettavaa Kaitaraisten yritysalueen asemakaavaehdotuksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 386 Valmistelija (tekninen johtaja): Nousiaisten kunnanhallitus pyytää lausuntoa Kaitaraisten yri tys alueen asemakaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus on MRL:n mukaisesti näh tä vil lä

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaava-asiakirjat on tutustuttavissa kunnanhallituksen kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Nousiaisten kunnalle, että Mynä mäen kunnalla ei ole huomautettavaa Kaitaraisten yritysalueen ase ma kaa va eh do tuk ses ta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Lausunto maa-aineslupahakemuksesta Nousiaisten kunta Mahala tilat Uhlunmäki 2:26 ja Piilo 2:30 782/ /2014 Kunnanhallitus 387 Valmistelija (rakennustarkastaja): Nousiaisten kunnan ympäristölautakunta pyytää lausuntoa maa-ai nes lu pa ha ke muk ses ta Nousiaisten kunnan Mahalan ky län tiloille Uhlunmäki 2:26 ja Piilo 2:20. Hakija: Ottamisalue: Mikko Latva Äijänpääntie 104, Askainen Nousiaisten kunnan Mahalan kylä tilat Uhlunmäki ja Piilo Maa-aineslupaa haetaan kallion louhintaan, murskaukseen ja ja los tuk seen eri lajikkeiksi. Otettavan aineksen määrä on m³ ja ottamisaika 20 vuotta. Hakijalle on toiminnalle Etelä-Suomen aluehallintoviraston myön tä mä lainvoimainen ympäristölupa (Päätös nro 46/2010/1, drno ESAVI/319/04.08/2010) ajalle Lausunto ja liiteasiakirjat pyydetään toimittamaan Nousiaisten kun nan ympäristölautakunnalle mennessä osoit teella Nousiaisten kunta, ympäristölautakunta, Hallintokuja 2, Nousiainen. lausunnoksi: Mikko Latva hakee maa-ainesluvan jatkamista, ot ta mis ai ka 20 vuo tta. Maa-aineslaki 10 mukaisesti lupa voidaan myöntää kui ten kin enin tään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Erityi sis tä syis tä lupa voidaan myöntää pidemmäksi ajaksi, kuiten kin enin tään viideksitoista vuodeksi, jos se hankkeen laajuus, esi te tyn suunnitelman laatu ja muut ainesten ottamiseen liit ty vät sei kat huomioon ottaen katsotaan sopivaksi. Jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä osa aineksista on vielä ottamatta, lupa-ai kaa voidaan jatkaa niin, että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen vuotta. Hakemuksen mukaan alueella on jo lou hit tu yli 15 vuotta. Lupa-ajan jatkamisen sijaan hakemus tu li si käsitellä uutena ottamislupana. Hakemuksessa maa-ainesten ottamissyvyys on +10 m, lii te-

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus kar tois sa -10 m. Liitekarttojen mukaan tiloille muodostuu n. 50 m syvä, reunoiltaan pystysuora ja n. 300 m leveä louhos. Alueen jälkikäyttö maa-aineksen ottamistoiminnan päätyttyä on esi tet ty hakemuksessa varsin lyhyesti: "Alue suunnitellaan myö hem min tarpeen mukaiseen käyttöön esim. teollisuuden tar pei siin, pohjavesialtaaksi tai mahdollisesti uimapaikaksi ym pä röi vän asutuksen tarpeisiin". Alue on tarkoitus aidata verk ko ai tauk sel la. Alueen maisemointiin ja turvallisuuteen on kiin ni tet tä vä erityistä huomiota. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (kj): Kunnanhallitus antaa Mikko Latvan maa-aineslupahakemuksesta yllä olevan lausunnon Nousiaisten kunnan ym pä ris tö lau ta kun nal le. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston työohjelma vuodelle / /2014 Kunnanhallitus 388 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 työohjelmakseen seuraavaa: kokous (luottamushenkilövalinnat) kokousvaraus (tarvittaessa) kokous iltakoulu (vuoden 2015 arviointi) kokous (vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 I osavuosiraportti) kokous (vuoden 2015 II osavuosiraportti) iltakoulu (vuoden 2016 talousarvio) kokous (veroprosentit, vuoden 2016 talousarvio) kokousvaraus (tarvittaessa) Lisäksi varaudutaan pitämään erillisisä iltakouluja ajankohtaisista valmisteilla olevista asiakokonaisuuksista ja teemoista. Iltakoulut pidetään pääsääntöisesti maanantai-iltaisin alkaen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousajat ja -paikka sekä koollekutsuminen vuonna / /2014 Kunnanhallitus 389 Valmistelija (hj): Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten ajan ja pai kan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten jul kai semi ses ta on voimassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja kat soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä te kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 20 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lä hete tään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toi mi eli men päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mah dol li suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Alustavan suunnitelman mukaan vuoden 2016 talousarvio viedään kun nan val tuus ton käsittelyyn marraskuussa samaan kokoukseen kuin veroprosentit vahvistetaan. Aikataulu vahvistetaan talousarvion laa din ta oh jei den yhteydessä. Hallintosäännön 26 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksessa läsnä olo- ja puheoikeus on valtuuston puheenjohtajalla ja va ra pu heenjoh ta jil la. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus päättää, että sen kokoukset pidetään maanantaisin klo alkaen Mynämäen kunnanvirastolla seuraavasti: 19.1., 2.2., 2.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5., 8.6., 22.6.,10.8., 24.8., 14.9., 5.10., , 2.11., 9.11., Varaudutaan pitämään kunnanhallituksen iltakouluja tarpeen mukaan (mm. talousiltakoulu). Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh tajal le esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokouskutsu ja esitys lis ta lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seu raa va na torstaina. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään kes ki-

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus viik ko na. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen esityslistat liitteineen lä he te tään seuraaville: kunnanhallituksen jäsenet ja varajäset kunnanvaltuuston puheenjohtajisto lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valtuustoryhmien puheenjohtajat tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet Esityslista ja liitteet lähetetään kaikille vain sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan www-sivuilla sen valmistuttua ja pöy täkir ja sen jälkeen, kun se on tarkastettu. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanviraston poikkeukselliset aukioloajat /00/2014 Kunnanhallitus 390 Valmistelija Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään vuonna 2015 asiakaspalvelulta suljettuna seuraavasti: pe (uudenvuodenpäivän jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia ma (loppiaista edeltävä päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (kiirastorstai) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita pe (helatorstain jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (juhannusaaton aatto) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita ma su henkilökunnan kesälomat keskitetään tälle ajalle - asiakaspalvelu järjestetään tarvittaessa päivystysperiaatteella ke klo (jouluaaton aatto) - lyhentää työaikaa Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille / /2014 Kunnanhallitus 391 Valmistelija (hj): Yhtymähallitus "Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus hyväksyi kokouk ses saan Perusturvakuntayhtymä Akselin perhepalveluiden ke hit tä mistä koskevan suunnitelman Kehittämissuunnitelmassa hyväksyttiin mm se, että lasten ja nuorten hyvin voin ti suun ni tel ma päivitetään yhdessä peruskuntien kanssa vuoden 2014 loppuun menneessä. Perustiedot suunnitelmaan saadaan suoraan kun nis ta, Akselista sekä hyvinvointikertomukseen kerätyistä in di kaat to reista ja päivitys tehdään vanhaan peruskuntien vuosille hy väk symään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmapohjaan ja lopullisen koonnin tekee sosiaali- ja osaamiskeskus Vasso Ab. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämiseen osallistuivat; perus kun tien sivistys-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja vapaa-aikasektori- ja tek ni sen toimen vastaavat työntekijät sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin so si aa li työ- ja perhepalvelulinjan työntekijät sekä muutamat seurakuntien ja järjestöjen edustajat. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain vuoden lopussa. Esityslistapöytäkirjan liitteenä 2 lähetetään päivitetty Maskun, My nämäen, Nousiaisten kuntien sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelma vuosille Valmistelija/lisätiedot; yhdyshenkilönä Perusturvakuntayhtymä Akselin osal ta palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p , sosiaalityön pääl lik kö Pirjo Junnila, p ja vastaava terveydenhoitaja Riitta Mal mi vaa ra, p (kyj): Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Akselin osalta liitteessä 2 olevan pe rus kun tien ja Perusturvakuntayhtymä Akselin yhteisen päivitetyn las ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille lähettää suunnitelman jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti." Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä pe rus tur va kun ta yh-

24 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ty mä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä pe rus tur va kun ta yhty mä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Lupapyyntö henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen / Laurin koulu Kunnanhallitus 392 Valmistelija (Laurin koulun rehtori): Petra-Paula Corsini-Rautalinna on toiminut Laurin koulussa oppilaan hen ki lö koh tai se na avustajana h/vk. Kou lus sa suo ri te tun arvioinnin perusteella avustamisen tarve jatkuu ke vät lu kukau den. Pyydän kunnanhallitukselta lupaa palkata Petra-Paula Corsini-Rauta lin na jatkamaan Laurin koulussa henkilökohtaisena avustajana Lisätietoja: Rehtori Heikki Mäkisalo p (kj): Kunnanhallitus oikeuttaa sivistysosaston täyttämään määräaikaisen hen ki lö koh tai sen avustajan toimen Laurin koulun rehtorin esityksen mu kai ses ti. Määräaikaisuuden peruste on avustamisen tarpeen vakii tu mat to muus. Palkkakustannukset katetaan sivistysosaston talous ar vi oon esitetyillä määrärahoilla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n varsinainen syyskokous 449/ /2013 Kunnanhallitus 393 Valmistelija (hj): Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n varsinainen syyskokous pide tään Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat: Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015 Päätetään jäsenmaksusta Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet vuo sil le Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuonna 2014: jäsen varajäsen Kunta Eeva Verainen, pj Marja Virpi Heikki Jaakkola Eeva Strand Merja Saastamoinen Jukka Ristimäki Sari Kesälä Tainiola Raili Heino Ulla Lindberg Seurakunta Antti Kaitanen Aila Martelius-Mäkelä Teollisuuskiinteistö Henri Arvio Jari Aalto Jäsenistä erovuorossa ovat Eeva Verainen, Jukka Ristimäki, Ant ti Kaitanen, Raili Heino sekä heidän varajäsenensä. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan yhdistyksen hallituksena toimii syys ko kouk sen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu pu heenjoh ta ja sekä (6) kuusi varsinaista ja (6) kuusi varajäsentä. Pu heenjoh ta ja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerral laan. Vuosittain eroaa jäsenistä puolet, ensikerralla arvan mukaan sen jälkeen vuoron mukaan. Puheenjohtaja eroaa joka toinen vuosi. Joh to kun ta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kunnan nimeämistä jäsenistä ovat erovuorossa puheenjohtaja ja yksi jäsen ja varajäsen. Yhdistyksen sääntöjen 5 :n mukaan yhdistyksen päättävä elin on yh dis tyk sen kokous. Yhdistyksen kokouksessa on yhteisöjäsenen val tuut ta mal la edustajalla ja henkilöjäsenellä yksi ääni. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh

27 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus (kj): Kunnanhallitus valitsee edustajan syyskokoukseen esittää johtokuntaan nimettäväksi puheenjohtajan sekä yhden jä se nen ja varajäsenen vuosiksi Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajaksi syyskokoukseen hallintojohtaja Marja Kärkkäisen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää nimettäväksi joh to kuntaan vuosiksi puheenjohtajaksi Marja Virpin, jäseneksi Kir si Järven ja hänen varajäsenekseen Heikki Jaakkolan. Ero vuo rossa oleva Jukka Ristimäki ja hänen varajäsenensä Sari Kesälä jat kavat johtokunnassa vuosina

28 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen 751/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu heen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähin tään kolme; sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä var ten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu pu heenjoh ta ja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen mää rä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va rajä sen ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskun ta vaa leis sa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puo luei ta. Niin kauan kuin yk si kin huomioon otettava ää nes tä jä ryhmä on vailla edustusta, ei muus ta ryhmästä saa valita kahta edus tajaa. Jos vaalilautakuntia ja vaa li toi mi kun tia on useita, tulisi pyrkiä siihen, että kaikki huomioon otet ta vat äänestäjäryhmät saisivat ainakin yh den edustajan vaa li vi ran omai siin. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tar kas tel laan erikseen. Valinnassa noudatetaan myös ta sa-ar vo lakia. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava nai sia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on ase tet ta va siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Eduskuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa li toi mikun nan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas voi sen sijaan ol la vaa li lau ta kun nan jäsenenä ja varajäsenenä. Vaalitoimikuntaan voidaan valita jäseneksi ja varajäseneksi myös vaalilautakuntaan va litta via henkilöitä. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiirissä eh dok kai ta asettivat: KESK, KOK, SDP, VAS, VIHR, KD, RKP, PS, SKP, SSP, IP, KA, KTP, STP, Piraattip., Muutos 2011 ja Va pautusp., Mynämäen kunnassa on neljä äänestysaluetta eli Mynämäen poh joinen äänestysalue, Mynämäen eteläinen äänestysalue, Karjalan äänes tys alue ja Mietoisten äänestysalue.

29 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esityslistan mukana lähetetään edellisiä vaaleja eli EU-vaaleja varten valittujen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja va ra jäse net. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus päättää valita eduskuntavaaleja varten kullekin äänestysalueelle vaa li lau takun taan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä mää rää vaa li lau ta kun nil le puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja valita vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme va ra jä sentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan se kä määrää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu raavaan kokoukseen. Kunnanhallitus 394 Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus päättää valita eduskuntavaaleja varten kullekin äänestysalueelle vaa li lau takun taan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää vaa li lau ta kun nil le puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja valita vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme va ra jä sentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan se kä määrää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan. Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Mynämäen pohjoinen äänestysalue Helena Tähtinen Pirjo Katunpää Marko Setälä (varapuheenjohtaja) Kari-Matti Yrjälä (puheenjohtaja)

30 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mika Pilpola Varajäsenet 1. Miia Kylänpää 2. Martti Suvanto 3. Marja Virpi 4. Ari Saastamoinen 5. Jarmo Kytömaa Mynämäen eteläinen äänestysalue Veikko Randell (varapuheenjohtaja) Vesa Hietalahti Karri Lehtonen Janita Tuittu (puheenjohtaja) Leila Hannula Varajäsenet 1. Osmo Kivivuori 2. Petri Halminen 3. Pirjo Kulmala 4. Anu Kaskinen 5. Leena Rautiola Karjalan äänestysalue Terttu Kummila (varapuheenjohtaja) Lauri Numminen Esko Lehtonen (puheenjohtaja) Tarja Elo Pertti Aaltonen Varajäsenet 1. Kirsi Lehtonen 2. Timo Jaakola 3. Juhani Hella 4. Maija Vuoristo 5. Päivi Keskinen Mietoisten äänestysalue Matti Rautiola Sami Honkala (varapuheenjohtaja) Leena Tättäläinen (puheenjohtaja) Veikko Erkkilä Arja Randell Varajäsenet 1. Terhi Linjos 2. Antti O. Keskitalo 3. Marja-Leena Saraste 4. Vesa Ahokas

31 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mirja Rannikko Vaalitoimikunta Eeva Strand (varapuheenjohtaja) Tommi Lautanala Petri Puustinen (puheenjohtaja) Varajäsenet 1. Leena Alitupa 2. Pentti Virtanen 3. Marja-Riitta Tamminen 4. Juhani Hannula

32 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lupa työntekijän palkkaamiseen työkeskukseen 754/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (työpäällikkö): Työpäällikkö Matti Kauppila pyytää kunnanhallitukselta lupaa pal kata tuntipalkkainen huoltotyöntekijä kunnan työkeskukseen tois tai seksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Perusteluna on työntekijän siirty mi nen eläkkeelle Kunnan varastolla työskentelee tällä hetkellä kolme henkilöä huol tomies-ni mik keel lä. Toi men ku va na on vastata kunnan yleisten alueiden kun nos sa pi dos ta: viheralueet 26 ha, leikkipuistot 15 kpl, kaa vatiet 48 km, tievalaistus 42 km ja muut alueet. Huoltohenkilökunta työs ken te lee myös toi mi aluei den käytännön asioiden hoitajana. Haettavan huoltomiehen vastuualueeseen kuuluisi myös ve si huol tolai tok sen varallaolo, päivystys, mitä hoitaa tällä hetkellä kaksi hen kilöä. Talousarviossa on tarvittava määräraha. Lisätietoja: Työpäällikkö Matti Kauppila, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus palauttaa asian valmistelun tekniselle osastolle ja edellyttää, että ennen päätöstä uuden työntekijän palkkaamisesta selvitetään vaihtoehtona mahdollisuus hankkia vastaavat työt tai osa niistä ostopalveluna sekä arvio järjestelyjen kustannusvaikutuksista ja vaikutuksesta palkattavan työntekijän työaikaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 395 Valmistelija (työpäällikkö): Mynämäen kunnan huoltomiehien lukumäärää on vähennetty viimeis ten vuosien aikana 4 henkilöä. Yksi huoltomies on palkattu viher aluei den kunnossapitotöihin. Henkilövahvuus on varastolla 3 hen ki löä, urheilukeskuksessa 2 henkilöä ja vesihuoltolaitoksella 2 hen ki löä. Kesäkaudeksi varastolle on palkattu 3 työllistettyä puoleksi vuo deksi. Samoin työttömiä on ollut vaihtelevasti 2 henkilöä lyhyemmällä työ ajal la. Koululaisia on ollut varastolla kesäkuussa 2 ja hei nä kuussa 2 henkilöä sekä urheilukeskuksessa 1 kesäkuussa ja 1 hei näkuus sa.

33 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ulkopuolista ostopalvelua on käytetty vuonna 2014 teiden la naa mises sa/suolauksessa, piennar- ja viheralueiden niittotöissä ja au rausmerk kien asennuksessa yhteensä 150 tuntia. Kustannuksia on synty nyt Vesihuoltolaitoksen päivystyksen hoitaa 2 henkilöä, vuoroviikoin ja lo ma-ajoil la pidemmän jakson. Jatkuva vuorottelu ja lomien si jais tami nen ei ole suotavaa. Kesäkuusta lähtien on yritetty toimia vä häisem mäl lä henkilömäärällä jo 6 kuukauden ajan, mutta käytännössä asioi den hoito ei ole toiminut. Monien pienempien asioiden hoitoja on siirrelty tuonnemmaksi. Palkkakustannus sivukuluineen on noin euroa/vuosi. Lisätietoja: Työpäällikkö Matti Kauppila, puh (kj): Kunnanhallitus myöntää työpäällikölle oikeuden palkata kuu kau sipalk kai nen (TS) huoltomies määräaisesti saakka. Määrä ai kai suu den peruste on vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen selvitys se kä sote-uudistuksen myötä tehtävät uudelleenjärjestelyt tu ki pal velu jen osalta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 647/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni telman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpi de oh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Valmisteilla olevassa uudessa kuntalaissa alijäämän kat ta mis vel volli suus tiukentuu. Uuden lain mukaan taloussuunnitelman on ol ta va ta sa pai nos sa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vista mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun nitel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamista ei voida enää siirtää vuo des ta toiseen taloussuunnitelmissa, kuten nykyisessä laissa on mah dol lis ta. Kunnassa, jolla on taseessa alijäämää, ta lous suun ni telma joudutaan laatimaan vähintään neljäksi vuodeksi eli alijäämän kat ta mis kau dek si sen tilinpäätöksen jälkeen, kun alijäämää on ker tynyt. Alijäämän kattamisvelvollisuus tulee koskemaan myös kun ta yhty miä. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2015 talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon näh-

35 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus den bruttositova talousarviokirjassa esitetyllä tasolla. Talousarvion raa mi annettiin tulosaluetasolla. Loput sosiaalitoimen palvelut siirtyivät perusturvakuntayhtymä Ak selin vastattavaksi alkaen. Vuosien tu los las kelman toimintatuotot ja toi min ta me not ovat vertailukelpoisia vuo den 2013 lukuihin. Palkankorotusvaraus vuodelle 2015 on 0,2 %. KVTES:n piiriin kuu luvil le ei tule yleiskorotusta eikä paikallisesti jaettavaa järjestelyerää. Ko ro tus käytetään kokonaan keskitetysti. TS:n piiriin kuuluville tulee pai kal li ses ti jaettava järjestelyerä. OVTES:n osalta ei ole vielä tarkem paa tietoa korotuksen kohdistumisesta. Kaikki palkankorotukset ja muutokset tulee voimaan alkaen. Vuosien palk ka rat kai su ei ole tie dos sa, joten niille vuosille ei ole tehty ko rotus va raus ta. Muihin oman toiminnan toi min ta ku lui hin ei annettu raamis sa ko ro tus va raus ta. Erikoissairaanhoidon mää rä ra ha va raus on sai raan hoi to pii rin esi tyksen mukainen. Mää rä ra ha va raus on saman suuruinen kuin sai raanhoi to pii rin ennuste vuo den 2014 toteumaksi. Perusturvakuntayhtymä Ak se lin mää rä ra ha va raus on yh ty mä hal lituk sen esityksen mukainen. Varaus on n pienem pi kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2014 to teu mak si. Vuoden 2015 valtionosuudet ovat tällä hetkellä tiedossa olevien lasken ta pe rus tei den mukaan laskettuna euroa. Pe rus palve lu jen valtionosuusuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Kun tien valtionosuudet vähenevät uudistuksessa huomattavasti. Kunnanvaltuusto vahvisti kunnan tuloveroprosentiksi 20,50 %. Verotuloarvio on yhteensä 26,0 milj. euroa. Kunnan tu lo veron tuot to ar vio on 23,9 milj. euroa, kiinteistöveron 1,3 milj. eu roa ja yh tei sö ve ron 0,8 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentit ovat muu ten samat kuin kuluvana vuonna, mutta lain muutoksen takia yleinen kiinteisöve ro pros entti nousee 0,10 %-yksikköä ja on 0,80 %. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2015 vuosikate on euroa ja tu los euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2016 on -1,7 milj. eu roa ali jää mäi nen ja vuosi 2017 on - 1,5 milj. euroa alijää mäi nen. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseessa on ylijäämää Vuo den 2014 tu los tulee olemaan kertapoistot huomioiden noin -2,0 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan tase on alijäämäinen viimeistään vuo den 2016 jälkeen. Talousarviokirjan kohdassa 3.4. on esitetty talou den tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

36 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen talousiltakoulussa linjattiin vuoden 2015 investoinnit investointiosassa esi te tyn mukaisiksi. Net to in vestoin nit ovat 1,9 milj. euroa. Suunnitelmavuoden 2016 net to in ves toinnit ovat 1,7 milj. euroa ja vuoden 2017 net to in ves toin nit 1,5 milj. euroa. Talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä vuosikate on yhteensä noin 0,8 milj. euroa. Ko ko suun ni tel ma kau del la lähes kaikki investoinnit ja kaik ki lainojen ly hen nyk set joudutaan kat ta maan lainalla. Suun ni telma kau den lopussa lainaa on noin 16,0 milj. euroa. Vuoden 2014 lopus sa lainamäärä tulee olemaan noin 10,0 milj. euroa. Kunnanhallituksen lopullinen esitys kunnanvaltuustolle tehtänee Kunnanvaltuuston kokous on Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni tel maesi tys lähetetään esityslistan mukana. Kunnanhallituksen jäsenille ja kun nan val tuus ton puheenjohtajistolle talousarviokirja lähetetään myös paperisena. Talousarviokirja ei ole vielä lo pul li ses sa muo dossa. Osastopäälliköt ovat läsnä kunnanhallituksen kokouksessa ta lous arvio ta käsiteltäessä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn ja antaa jatkovalmisteluohjeet lopul lis ta esitystä varten. Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman ja antoi seuraavat jatkovalmisteluohjeet: Kohdassa 3.4. mainitut toimenpiteet 4, 5, 6, 7 ja 9 kirjataan ta lous arvio kir jaan myös teknisen lautakunnan kohdalle. Jorma Kantonen ehdotti, että toimenpiteeseen 6 liittyen kunta il moittaa julkisesti, että luvattomat rakennukset voi ilmoittaa kunnalle vuoden ku lues sa ja vasta sen jälkeen kunta ryhtyy toimenpiteisiin. Kantosen ehdotus rau ke si kannattamattomana. Toimenpide 6 muutetaan kuulumaan seuraavasti "Ns. luvattomien ra ken nus ten selvitystyötä tehostetaan normaalin rakennusvalvonnan ja katselmusten yhteydessä käytettävissä olevin resurssein". Toimen pi teen 3 kirjaus ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian kanssa. Toimenpiteisiin lisätään, että vuokrasopimus kun nan vi ras ton nykyi sis tä toimitiloista irtisanotaan niin, että sopimus päättyy huh ti kuun

37 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus lopussa. Kunnanhallituksen kohdalle lisätään määräraha euroa kunnan osuutena Tainiolan allasosaston käyttökustannuksia varten. Talous ar vio kir jan laskelmat korjataan vastaavasti. Lisäksi käyt tö ta lousosaan tehdään joitakin kirjoitusvirheiden korjauksia. Investointiosassa projektien Puuosaston purku ja MKTO:n 2. kerros koh dal ta poistetaan hankkeen kokonaiskustannusarvio. Lisäksi korja taan hankkeen kokonaiskustannusarvio -sarakkeen summat. Valmistelija (hj): Talousarviokirja on täydennetty ja korjattu kunnanhallituksen kokouk ses sa annettujen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti. Muu tos ten jälkeen vuoden 2015 vuosikate on euroa ja ti likau den alijäämä euroa. Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma lä he te tään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuo den 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman liit teen mukaisesti. Eeva Strand ehdotti, että talousarviokirjan 3.4. kohdan 6. toimenpide muu te taan seuraavaksi: Ns. luvattomien rakennusten selvitystyötä var ten palkataan ulkopuolinen rakennusinventoija kahdeksi vuodeksi ja varataan määräraha euroa/vuosi. Strandin ehdotus rau kesi kannattamattomana. Jorma Kantonen ehdotti, että 3.4. kohdan toimenpiteeseen 6 liittyen kun ta ilmoittaa julkisesti, että luvattomat rakennukset voi ilmoittaa kun nal le vuoden kuluessa ja vasta sen jälkeen kunta ryhtyy toi menpi tei siin. Kantosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rahoituslaskelman yh teyteen lisätään arvio kunnan lainamäärästä/asukas. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rahoituslaskelman Pysyvien vas taa vien luovutustulot -kohdan luku korjataan oikeaksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yk si mie lises ti.

38 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eeva Strand jätti päätökseen eriävän mielipiteen 3.4. kohdan 6. toimen pi teen osalta.

39 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Hallintokuntien pöytäkirjoja / ottokelpoiset päätökset Kunnanhallitus 397 Valmistelija (kj): Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain no jal la siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hallintosäännön 33 :n 4. mom. mukaan toimielimen tai viranhaltijan pää tök ses tä on ilmoitettava neljän päivän kuluessa päätöksenteosta niil le viranomaisille, joilla on otto-oikeus. Joulukuussa pidettävät kokoukset: pöytäkirja kokous nähtävillä otto-oikeusaika päättyy kasvatus- ja sivistysltk tekninen lautakunta Kunnanhallituksella ei ole kokousta edellä mainittujen kokousten pöy tä kir jo jen otto-oikeusaikana. Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttämisestä on ilmoitettava viimeistään sen ajan kuluessa, kun kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kuntalain 51 :n mukaan otto-oikeus on kunnanhallituksella, kunnan hal li tuk sen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla tai hal lin to säännös sä määrätyllä viranhaltijalla. (kj): Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

40 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Kunnanhallitus 398 Kunnanhallituksella on otto-oikeus alaisensa viranomaisen tekemään päätök seen. Syynä otto-oikeuden käyttämiseen voi olla niin laillisuus kuin tarkoituksenmukaisuussyytkin. Otto-oikeuden käyttämisestä on teh tävä ilmoitus 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista luet tuna. Esityslistan mukana lähetetään luettelo kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja taloushallintoyksikön päällikön tekemistä pää tök sis tä ajal ta (kj): Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan em. viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 02.10.2017 Kaupunginhallitus 209 16.10.2017 Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 225/00.00.00/2017

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi jäsen Kunnanhallitus 4 09.01.2017 Kunnanhallitus 17 30.01.2017 Kunnanhallitus 35 20.02.2017 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten /Uusi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot