MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Maapoliittisen ohjelman tarkistaminen Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan tarkistaminen / 2. ehdotusvaihe Maa-ainestaksan tarkistaminen Kiinteistö Oy Mynäjoen (kirjasto) varsinainen yhtiökokous Lausunto Nousiaisten kunnan Kaitaraisten asemakaavaehdotuksesta 387 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta Nousiaisten kunta Mahala tilat Uhlunmäki 2:26 ja Piilo 2: Kunnanvaltuuston työohjelma vuodelle Kunnanhallituksen kokousajat ja -paikka sekä koollekutsuminen vuonna Kunnanviraston poikkeukselliset aukioloajat Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Lupapyyntö henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen / Laurin koulu 393 Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n varsinainen syyskokous 394 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen Lupa työntekijän palkkaamiseen työkeskukseen Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Hallintokuntien pöytäkirjoja / ottokelpoiset päätökset Viranhaltijapäätökset 812

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat Turun kaupungin esitys sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisen toimeenpanoa tukevan henkilöstön sijoitusorganisaatiosta 815

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllymäki Pekka kh:n puheenjohtaja Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Nuutamo Antti kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Jaakola Timo jäsen Kantonen Jorma jäsen Lassila Hanne jäsen Maisila Päivi jäsen Strand Eeva jäsen Vänni Hanna jäsen Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja Lehtonen Aarne kv:n 2. vpj Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä Oja Timo tekninen johtaja läsnä klo :ien käsittelyn ajan POISSA Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Kitola Arja kv:n 1. vpj Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Lehto Ari-Pekka varajäsen (Myllymäki) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Puustinen Petri varajäsen (Jaakola) Rippstein Katja varajäsen (Strand) Varjonen Petri varajäsen (Nuutamo) ALLEKIRJOITUKSET Pekka Myllymäki puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Hanne Lassila Päivi Maisila

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 380 (pj): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus 381 (pj): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hanne Lassila ja Päivi Maisila. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hanne Lassila ja Päivi Maisila.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Maapoliittisen ohjelman tarkistaminen 787/ /2014 Kunnanhallitus 382 Valmistelija (tekninen johtaja): Maapolitiikalla tarkoitetaan yleisesti kunnan maankäytön strategista suun nit te lua. Maapolitiikka on tiiviissä yhteydessä kaavoitukseen. Yleis kaa va on tärkeässä osassa maapolitiikkaa laadittaessa. Maapo li tiik ka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan, jon ka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvit se mia maankäyttöratkaisuja. Maapoliittinen suunnittelu kulkee yleis kaa voi tuk sen kanssa 'käsi kädessä'. Yleiskaavassa esitettyjen rat kai su jen perusteena tulisi olla myös näkemys siitä, miten ao. ratkai sut toteutetaan. Maapolitiikan keinot ovat välineitä, joilla varmistetaan, että tarvittavat alu eet saadaan suunnitelmien mukaiseen käyttöön. Maapolitiikan toteut ta mi nen käytännössä tarkoittaa maan hankkimista, tonttien tai ra ken nus paik ko jen luovuttamista, kaavoitukseen liittyvien so pi musten tekoa sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien ra ken tami sen edistämistä. Nämä keinot esitetään maapoliittisessa oh jelmas sa. Mynämäen kunnan harjoittama maapolitiikka ja kunnan yleis- ja asema kaa voi tus muodostavat yhdessä kunnan maankäyttöpolitiikan, jon ka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvit se mat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toi mia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Onnistuminen maa po li tii kan hoidossa edellyttää toimivaa yhteistyötä kunnan ja maan omis ta jien välillä. Mynämäen kunnan nykyinen maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kun nan val tuus tos sa Asiakirjaan on tehty tontti- ja ra kennus lu pa ti las to jen sekä oppilasennusteiden päivityksiä, tarkistettu väes tö en nus tei ta sekä lisätty kaavavarantotietoja. Lisäksi uutena osio na on lisätty Turun kaupunkiseudun rakennemalli kap pale. Muilta osin maapoliittiseen ohjelmaan ei ole tehty muutoksia. Yritysvaikutukset: Maapolitiikalla ja maankäytön suunnittelulla luodaan toi min ta edel lytyk siä yrityksille. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus tutustuu maapoliittisen ohjelman päivitykseen ja an-

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus taa tarvittaessa ohjeet jatkovalmistelulle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan tarkistaminen / 2. ehdotusvaihe 593/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (tekninen johtaja): Keskusta - Asemaseudun osayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä Yleisötilaisuus pidettiin 3.6. MKTO:n auditoriossa. Kaavaselostuksen sivulla 45 (kohta 4.6) on mainittu lyhyesti eh dotus vai heen lausuntojen ja muistutusten perusteella tehdyt muutokset ai neis toon. Liitteessä nro 32 on esitetty lausunnot ja muistutukset se kä vastineet niihin. Muista liitteistä on päivitetty nrot 16, 23, 26 ja 29. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Tekninen johtaja Timo Oja on kokouksessa läsnä selostamassa asiaa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy osayleiskaavaan tehdyt muutokset sekä kaa van laa ti jan esittämät vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Lisäksi kunnanhallitus päättää laittaa osayleiskaavan uudelleen nähtä vil le ajalle Muutetusta kaavaehdotuksesta pyy de tään myös viranomaislausunnot. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus 383 Valmistelija (tekninen johtaja): Osayleiskaavan toinen tarkistettu ehdotus oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin 4 muistutusta. Vi ran omaislau sun to ja ei saatu; ELY-keskus kommentoi aineistoa säh kö pos titse. Nousiaisten kunnan lausunto oli, että kunnalla ei ole huo mau tetta vaa kaavasta. Osayleiskaavaan tehtiin yksi muutos annetun muistutuksen joh dosta. Kaavan laatijan vastineet muistutuksiin ovat kaava-aineiston liittee nä nro 33.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskusta-Asemaseudun osayleiskaavan sekä Mietoisten kir kon kylän osayleiskaavan tarkistaminen on valmistunut. Osayleiskaavalla osoi te taan kehittämisalueet vuoteen 2040 saakka. Uusia asuin paikko ja osoitetaan yhteensä 350 ha, josta ensisijaisesti toteutettavia aluei ta on 89 ha. Loput asuinaluevaraukset on ajoitettu res-1 res-5 mer kin nöil lä (res-5 toteutus 2040 jälkeen). Keskustatoimintojen (C-merkintä) ulkopuolelle on osoitettu pal ve lualuei ta 31 ha. Työpaikka-alueita (T, TP, TY) on osoitettu yhteensä 177 ha, josta uusia alueita on 49 ha ja reservialueita 128 ha. Re servi aluei den toteutuminen on sidottu liikenneturvallisuusratkaisun toteu tu mi seen, esim. Roukkulin eritasoliittymä. Muita osayleiskaavassa osoitettuja alueita ovat virkistys-, erityis- ja maa- ja metsätalousalueet. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan nettisivuilla Yritysvaikutukset: Osayleiskaavan toteutuminen työllistää sekä rakennusten että aluei den rakentajia ja tulevia yrittäjiä. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kes kus ta-ase ma seu dun osayleiskaavan ja Kanta-Mietoisten yleiskaa van tarkistamisen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Maa-ainestaksan tarkistaminen 786/10/2014 Kunnanhallitus 384 Valmistelija (rakennustarkastaja): Maa-aineslain 23 :n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorit ta maan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja otta mis toi min nan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä kunnal le maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä tak sas sa. Suomen Kuntaliitossa on vuonna 1999 laadittu suositus maa-ai nesten ottamistoiminnan tarkastamisesta ja ottamistoiminnan val vonnas ta sekä muista viranomaistehtävistä perittävistä maksuista. Perus tee na maksun tasosta päätettäessä tulee olla kunnalle ot ta missuun ni tel mien tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta aiheu tu neet kustannukset. Suosituksena on ollut, että maksuilla ka tettai siin noin % lopun ollessa yleistä ohjeistusta ja neuvontaa. Mynämäen kunnan maa-ainestaksaa on viimeksi tarkistettu vuoden 2006 lopussa ja taksa on tullut voimaan Liitteenä olevan tarkistetun taksan periaatteet ovat pysyneet lähes en nal laan. Kohtaan 5 vakuudet on lisätty peruste, miten vakuus mää räy tyy. Vakuuden tarkoituksena on varmistaa maa-aineslain 11 :n mukaisten maisemointi-, jälkihoito- ja muiden velvoitteiden toteut ta mi nen. Korotuksen myötä taksa tulee samalle tasolle lähikuntien taksojen kans sa. Vertailu on tehty Naantalin, Maskun, Laitilan ja Nousiaisten voi mas sa oleviin taksoihin. Naantali ja Nousiainen ovat ko rot ta massa taksojaan ensi vuoden alussa. Liitteet: Maa-ainestaksa ehdotus Vertailutaulukko Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle maa-ainestaksan hy väksy mis tä liitteenä olevan tarkistetun taksaehdotuksen mukaisesti. Tak sa tulee voimaan, kun valtuuston pää tös on lainvoimainen ja taksas ta on virallisesti kuulutettu. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Mynäjoen (kirjasto) varsinainen yhtiökokous Kunnanhallitus 385 Valmistelija (tekninen johtaja): Kiinteistö Oy Mynäjoen varsinainen yhtiökokous pidetään Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Korjaukset, tutkimukset, tarjoukset ja rahoituksen tarve Talousarvioehdotus vuodelle 2015 Hallituksen jäsenten vaali Ilmanvaihdon ja jäähdytyksen vaih to eh to ja ovat seu raa vat: VE 1a: Insto Sainio Oy:n tekemän selvityksen mukaan il man vaih tolait teis ton (kaikissa rakennuksissa) ja jäähdytyksen (vain A-ra kennuk ses sa eli kirjastossa) uu si mi nen energiatehokkaammaksi maksaa euroa; ta kai sin mak su ai ka on 9 vuotta. VE 1b: Nykyisen jäähdytysjärjestelmän (vain A-rakennuksessa eli kir jas tos sa) korjauskustannus on n euroa. VE 2: Jäähdytyksen (vain A-rakennuksessa eli kirjastossa) kor vaami nen ilmalämpöpumpuilla olisi sel vi tyk sen mukaan edullisempi ratkai su. Kunnan kiinteistöpäällikön arvion mukaan ilmalämpöpumppu mak saa n /kpl; pump pu ja tarvittaisiin 5-7 kpl sijoitettuna kirjas ton eri ti loi hin. Käyttäjämukavuuden ja rakennuksen laatutason säilymisen kannalta ny kyi sen järjestelmän uusiminen/korjaaminen olisi järkevintä (vaih toeh to VE1a/VE1b). Yhtiön hallitus ei ole tehnyt yhtiökokoukselle esitystä toteutettavasta vaih to eh dos ta. Yhtiön hallitus on päättänyt jäädä odot tamaan kunnan kannanottoa asiaan. Mynämäen kunta omistaa Ki Oy Mynäjoen osakkeista 58 %. Yhtiön hallituksessa kunnan edustajana on kiinteistöpäällikkö Suvi Hils ka. Yhtiökokousedustaja on päätöksen mukaisesti te kinen johtaja. Yhtiökokouskutsu liitteineen lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle Ki Oy Mynäjoen yh tiö-

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ko kous ta varten ohjeeksi seuraavaa: Kunnan näkemyksen mukaan A-rakennuksen jäähdyksen kor jaa minen vaihtoehdon 1b mukaisesti on paras ratkaisu. Kunta hyväksyy muut yhtiön hallituksen esittämät korjaukset ja niiden rahoituksen. Kunta hyväksyy yhtiön vuoden 2015 talousarvion, vastikkeet, palkkiot ja valtuuden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseen yhtiön hal li tuk sen esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus nimeää hallituksen jäsenen yhtiön hallitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää kunnan edustajaksi yhtiön hallituksen jä senek si kiinteistöpäällikkö Suvi Hilskan. Tekninen johtaja Timo oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunto Nousiaisten kunnan Kaitaraisten asemakaavaehdotuksesta 275/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Nousiaisten kunnanhallitus on pyytänyt MRA:n 28 mukaisesti lausuntoa Kaitaraisten yritysalueen asemakaavaehdotuksesta. Kaavaa on aiemmin käsitelty vuonna 2008; Turun HAO kumosi kaavan hyväksymispäätöksen Kaavaa on tarkistettu merkintöjen osalta. ET-alue ja mahdollinen yhdysjohtovaraus Mynämäen suuntaan on huomioitu. Kaava-asiakirjat ovat nähtävinä teknisessä toimistossa ja lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle, että sillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotus. Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kaava-asiakirjat on tutustuttavissa kunnanhallituksen kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Nousiaisten kunnalle, että Mynämäen kunnalla ei ole huomautettavaa Kaitaraisten yritysalueen asemakaavaehdotuksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 386 Valmistelija (tekninen johtaja): Nousiaisten kunnanhallitus pyytää lausuntoa Kaitaraisten yri tys alueen asemakaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus on MRL:n mukaisesti näh tä vil lä

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaava-asiakirjat on tutustuttavissa kunnanhallituksen kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Nousiaisten kunnalle, että Mynä mäen kunnalla ei ole huomautettavaa Kaitaraisten yritysalueen ase ma kaa va eh do tuk ses ta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Lausunto maa-aineslupahakemuksesta Nousiaisten kunta Mahala tilat Uhlunmäki 2:26 ja Piilo 2:30 782/ /2014 Kunnanhallitus 387 Valmistelija (rakennustarkastaja): Nousiaisten kunnan ympäristölautakunta pyytää lausuntoa maa-ai nes lu pa ha ke muk ses ta Nousiaisten kunnan Mahalan ky län tiloille Uhlunmäki 2:26 ja Piilo 2:20. Hakija: Ottamisalue: Mikko Latva Äijänpääntie 104, Askainen Nousiaisten kunnan Mahalan kylä tilat Uhlunmäki ja Piilo Maa-aineslupaa haetaan kallion louhintaan, murskaukseen ja ja los tuk seen eri lajikkeiksi. Otettavan aineksen määrä on m³ ja ottamisaika 20 vuotta. Hakijalle on toiminnalle Etelä-Suomen aluehallintoviraston myön tä mä lainvoimainen ympäristölupa (Päätös nro 46/2010/1, drno ESAVI/319/04.08/2010) ajalle Lausunto ja liiteasiakirjat pyydetään toimittamaan Nousiaisten kun nan ympäristölautakunnalle mennessä osoit teella Nousiaisten kunta, ympäristölautakunta, Hallintokuja 2, Nousiainen. lausunnoksi: Mikko Latva hakee maa-ainesluvan jatkamista, ot ta mis ai ka 20 vuo tta. Maa-aineslaki 10 mukaisesti lupa voidaan myöntää kui ten kin enin tään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Erityi sis tä syis tä lupa voidaan myöntää pidemmäksi ajaksi, kuiten kin enin tään viideksitoista vuodeksi, jos se hankkeen laajuus, esi te tyn suunnitelman laatu ja muut ainesten ottamiseen liit ty vät sei kat huomioon ottaen katsotaan sopivaksi. Jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä osa aineksista on vielä ottamatta, lupa-ai kaa voidaan jatkaa niin, että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen vuotta. Hakemuksen mukaan alueella on jo lou hit tu yli 15 vuotta. Lupa-ajan jatkamisen sijaan hakemus tu li si käsitellä uutena ottamislupana. Hakemuksessa maa-ainesten ottamissyvyys on +10 m, lii te-

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus kar tois sa -10 m. Liitekarttojen mukaan tiloille muodostuu n. 50 m syvä, reunoiltaan pystysuora ja n. 300 m leveä louhos. Alueen jälkikäyttö maa-aineksen ottamistoiminnan päätyttyä on esi tet ty hakemuksessa varsin lyhyesti: "Alue suunnitellaan myö hem min tarpeen mukaiseen käyttöön esim. teollisuuden tar pei siin, pohjavesialtaaksi tai mahdollisesti uimapaikaksi ym pä röi vän asutuksen tarpeisiin". Alue on tarkoitus aidata verk ko ai tauk sel la. Alueen maisemointiin ja turvallisuuteen on kiin ni tet tä vä erityistä huomiota. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh (kj): Kunnanhallitus antaa Mikko Latvan maa-aineslupahakemuksesta yllä olevan lausunnon Nousiaisten kunnan ym pä ris tö lau ta kun nal le. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston työohjelma vuodelle / /2014 Kunnanhallitus 388 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 työohjelmakseen seuraavaa: kokous (luottamushenkilövalinnat) kokousvaraus (tarvittaessa) kokous iltakoulu (vuoden 2015 arviointi) kokous (vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 I osavuosiraportti) kokous (vuoden 2015 II osavuosiraportti) iltakoulu (vuoden 2016 talousarvio) kokous (veroprosentit, vuoden 2016 talousarvio) kokousvaraus (tarvittaessa) Lisäksi varaudutaan pitämään erillisisä iltakouluja ajankohtaisista valmisteilla olevista asiakokonaisuuksista ja teemoista. Iltakoulut pidetään pääsääntöisesti maanantai-iltaisin alkaen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousajat ja -paikka sekä koollekutsuminen vuonna / /2014 Kunnanhallitus 389 Valmistelija (hj): Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten ajan ja pai kan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten jul kai semi ses ta on voimassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja kat soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä te kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 20 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lä hete tään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toi mi eli men päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mah dol li suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Alustavan suunnitelman mukaan vuoden 2016 talousarvio viedään kun nan val tuus ton käsittelyyn marraskuussa samaan kokoukseen kuin veroprosentit vahvistetaan. Aikataulu vahvistetaan talousarvion laa din ta oh jei den yhteydessä. Hallintosäännön 26 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksessa läsnä olo- ja puheoikeus on valtuuston puheenjohtajalla ja va ra pu heenjoh ta jil la. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus päättää, että sen kokoukset pidetään maanantaisin klo alkaen Mynämäen kunnanvirastolla seuraavasti: 19.1., 2.2., 2.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5., 8.6., 22.6.,10.8., 24.8., 14.9., 5.10., , 2.11., 9.11., Varaudutaan pitämään kunnanhallituksen iltakouluja tarpeen mukaan (mm. talousiltakoulu). Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh tajal le esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokouskutsu ja esitys lis ta lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seu raa va na torstaina. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään kes ki-

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus viik ko na. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen esityslistat liitteineen lä he te tään seuraaville: kunnanhallituksen jäsenet ja varajäset kunnanvaltuuston puheenjohtajisto lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valtuustoryhmien puheenjohtajat tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet Esityslista ja liitteet lähetetään kaikille vain sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan www-sivuilla sen valmistuttua ja pöy täkir ja sen jälkeen, kun se on tarkastettu. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanviraston poikkeukselliset aukioloajat /00/2014 Kunnanhallitus 390 Valmistelija Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään vuonna 2015 asiakaspalvelulta suljettuna seuraavasti: pe (uudenvuodenpäivän jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia ma (loppiaista edeltävä päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (kiirastorstai) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita pe (helatorstain jälkeinen päivä) - henkilökunta käyttää vuosilomia to klo (juhannusaaton aatto) - ei lyhennä työaikaa, henkilökunta käyttää saldovapaita ma su henkilökunnan kesälomat keskitetään tälle ajalle - asiakaspalvelu järjestetään tarvittaessa päivystysperiaatteella ke klo (jouluaaton aatto) - lyhentää työaikaa Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille / /2014 Kunnanhallitus 391 Valmistelija (hj): Yhtymähallitus "Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus hyväksyi kokouk ses saan Perusturvakuntayhtymä Akselin perhepalveluiden ke hit tä mistä koskevan suunnitelman Kehittämissuunnitelmassa hyväksyttiin mm se, että lasten ja nuorten hyvin voin ti suun ni tel ma päivitetään yhdessä peruskuntien kanssa vuoden 2014 loppuun menneessä. Perustiedot suunnitelmaan saadaan suoraan kun nis ta, Akselista sekä hyvinvointikertomukseen kerätyistä in di kaat to reista ja päivitys tehdään vanhaan peruskuntien vuosille hy väk symään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmapohjaan ja lopullisen koonnin tekee sosiaali- ja osaamiskeskus Vasso Ab. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämiseen osallistuivat; perus kun tien sivistys-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja vapaa-aikasektori- ja tek ni sen toimen vastaavat työntekijät sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin so si aa li työ- ja perhepalvelulinjan työntekijät sekä muutamat seurakuntien ja järjestöjen edustajat. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain vuoden lopussa. Esityslistapöytäkirjan liitteenä 2 lähetetään päivitetty Maskun, My nämäen, Nousiaisten kuntien sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin lasten ja nuor ten hyvinvointisuunnitelma vuosille Valmistelija/lisätiedot; yhdyshenkilönä Perusturvakuntayhtymä Akselin osal ta palvelulinjajohtaja Marita Pettersson, p , sosiaalityön pääl lik kö Pirjo Junnila, p ja vastaava terveydenhoitaja Riitta Mal mi vaa ra, p (kyj): Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä Perusturvakuntayhtymä Akselin osalta liitteessä 2 olevan pe rus kun tien ja Perusturvakuntayhtymä Akselin yhteisen päivitetyn las ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille lähettää suunnitelman jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti." Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä pe rus tur va kun ta yh-

24 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ty mä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien sekä pe rus tur va kun ta yhty mä Akselin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Lupapyyntö henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen / Laurin koulu Kunnanhallitus 392 Valmistelija (Laurin koulun rehtori): Petra-Paula Corsini-Rautalinna on toiminut Laurin koulussa oppilaan hen ki lö koh tai se na avustajana h/vk. Kou lus sa suo ri te tun arvioinnin perusteella avustamisen tarve jatkuu ke vät lu kukau den. Pyydän kunnanhallitukselta lupaa palkata Petra-Paula Corsini-Rauta lin na jatkamaan Laurin koulussa henkilökohtaisena avustajana Lisätietoja: Rehtori Heikki Mäkisalo p (kj): Kunnanhallitus oikeuttaa sivistysosaston täyttämään määräaikaisen hen ki lö koh tai sen avustajan toimen Laurin koulun rehtorin esityksen mu kai ses ti. Määräaikaisuuden peruste on avustamisen tarpeen vakii tu mat to muus. Palkkakustannukset katetaan sivistysosaston talous ar vi oon esitetyillä määrärahoilla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n varsinainen syyskokous 449/ /2013 Kunnanhallitus 393 Valmistelija (hj): Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n varsinainen syyskokous pide tään Kokouksessa käsitellään järjestäytymisen lisäksi seuraavat asiat: Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015 Päätetään jäsenmaksusta Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet vuo sil le Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuonna 2014: jäsen varajäsen Kunta Eeva Verainen, pj Marja Virpi Heikki Jaakkola Eeva Strand Merja Saastamoinen Jukka Ristimäki Sari Kesälä Tainiola Raili Heino Ulla Lindberg Seurakunta Antti Kaitanen Aila Martelius-Mäkelä Teollisuuskiinteistö Henri Arvio Jari Aalto Jäsenistä erovuorossa ovat Eeva Verainen, Jukka Ristimäki, Ant ti Kaitanen, Raili Heino sekä heidän varajäsenensä. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan yhdistyksen hallituksena toimii syys ko kouk sen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu pu heenjoh ta ja sekä (6) kuusi varsinaista ja (6) kuusi varajäsentä. Pu heenjoh ta ja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerral laan. Vuosittain eroaa jäsenistä puolet, ensikerralla arvan mukaan sen jälkeen vuoron mukaan. Puheenjohtaja eroaa joka toinen vuosi. Joh to kun ta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kunnan nimeämistä jäsenistä ovat erovuorossa puheenjohtaja ja yksi jäsen ja varajäsen. Yhdistyksen sääntöjen 5 :n mukaan yhdistyksen päättävä elin on yh dis tyk sen kokous. Yhdistyksen kokouksessa on yhteisöjäsenen val tuut ta mal la edustajalla ja henkilöjäsenellä yksi ääni. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh

27 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus (kj): Kunnanhallitus valitsee edustajan syyskokoukseen esittää johtokuntaan nimettäväksi puheenjohtajan sekä yhden jä se nen ja varajäsenen vuosiksi Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajaksi syyskokoukseen hallintojohtaja Marja Kärkkäisen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää nimettäväksi joh to kuntaan vuosiksi puheenjohtajaksi Marja Virpin, jäseneksi Kir si Järven ja hänen varajäsenekseen Heikki Jaakkolan. Ero vuo rossa oleva Jukka Ristimäki ja hänen varajäsenensä Sari Kesälä jat kavat johtokunnassa vuosina

28 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen 751/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu heen joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähin tään kolme; sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä var ten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu pu heenjoh ta ja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen mää rä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va rajä sen ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskun ta vaa leis sa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puo luei ta. Niin kauan kuin yk si kin huomioon otettava ää nes tä jä ryhmä on vailla edustusta, ei muus ta ryhmästä saa valita kahta edus tajaa. Jos vaalilautakuntia ja vaa li toi mi kun tia on useita, tulisi pyrkiä siihen, että kaikki huomioon otet ta vat äänestäjäryhmät saisivat ainakin yh den edustajan vaa li vi ran omai siin. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tar kas tel laan erikseen. Valinnassa noudatetaan myös ta sa-ar vo lakia. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava nai sia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on ase tet ta va siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Eduskuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa li toi mikun nan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas voi sen sijaan ol la vaa li lau ta kun nan jäsenenä ja varajäsenenä. Vaalitoimikuntaan voidaan valita jäseneksi ja varajäseneksi myös vaalilautakuntaan va litta via henkilöitä. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiirissä eh dok kai ta asettivat: KESK, KOK, SDP, VAS, VIHR, KD, RKP, PS, SKP, SSP, IP, KA, KTP, STP, Piraattip., Muutos 2011 ja Va pautusp., Mynämäen kunnassa on neljä äänestysaluetta eli Mynämäen poh joinen äänestysalue, Mynämäen eteläinen äänestysalue, Karjalan äänes tys alue ja Mietoisten äänestysalue.

29 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Esityslistan mukana lähetetään edellisiä vaaleja eli EU-vaaleja varten valittujen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja va ra jäse net. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus päättää valita eduskuntavaaleja varten kullekin äänestysalueelle vaa li lau takun taan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä mää rää vaa li lau ta kun nil le puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja valita vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme va ra jä sentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan se kä määrää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu raavaan kokoukseen. Kunnanhallitus 394 Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus päättää valita eduskuntavaaleja varten kullekin äänestysalueelle vaa li lau takun taan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää vaa li lau ta kun nil le puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja valita vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme va ra jä sentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan se kä määrää vaalitoimikunnalle puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan. Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Mynämäen pohjoinen äänestysalue Helena Tähtinen Pirjo Katunpää Marko Setälä (varapuheenjohtaja) Kari-Matti Yrjälä (puheenjohtaja)

30 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mika Pilpola Varajäsenet 1. Miia Kylänpää 2. Martti Suvanto 3. Marja Virpi 4. Ari Saastamoinen 5. Jarmo Kytömaa Mynämäen eteläinen äänestysalue Veikko Randell (varapuheenjohtaja) Vesa Hietalahti Karri Lehtonen Janita Tuittu (puheenjohtaja) Leila Hannula Varajäsenet 1. Osmo Kivivuori 2. Petri Halminen 3. Pirjo Kulmala 4. Anu Kaskinen 5. Leena Rautiola Karjalan äänestysalue Terttu Kummila (varapuheenjohtaja) Lauri Numminen Esko Lehtonen (puheenjohtaja) Tarja Elo Pertti Aaltonen Varajäsenet 1. Kirsi Lehtonen 2. Timo Jaakola 3. Juhani Hella 4. Maija Vuoristo 5. Päivi Keskinen Mietoisten äänestysalue Matti Rautiola Sami Honkala (varapuheenjohtaja) Leena Tättäläinen (puheenjohtaja) Veikko Erkkilä Arja Randell Varajäsenet 1. Terhi Linjos 2. Antti O. Keskitalo 3. Marja-Leena Saraste 4. Vesa Ahokas

31 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mirja Rannikko Vaalitoimikunta Eeva Strand (varapuheenjohtaja) Tommi Lautanala Petri Puustinen (puheenjohtaja) Varajäsenet 1. Leena Alitupa 2. Pentti Virtanen 3. Marja-Riitta Tamminen 4. Juhani Hannula

32 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lupa työntekijän palkkaamiseen työkeskukseen 754/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (työpäällikkö): Työpäällikkö Matti Kauppila pyytää kunnanhallitukselta lupaa pal kata tuntipalkkainen huoltotyöntekijä kunnan työkeskukseen tois tai seksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Perusteluna on työntekijän siirty mi nen eläkkeelle Kunnan varastolla työskentelee tällä hetkellä kolme henkilöä huol tomies-ni mik keel lä. Toi men ku va na on vastata kunnan yleisten alueiden kun nos sa pi dos ta: viheralueet 26 ha, leikkipuistot 15 kpl, kaa vatiet 48 km, tievalaistus 42 km ja muut alueet. Huoltohenkilökunta työs ken te lee myös toi mi aluei den käytännön asioiden hoitajana. Haettavan huoltomiehen vastuualueeseen kuuluisi myös ve si huol tolai tok sen varallaolo, päivystys, mitä hoitaa tällä hetkellä kaksi hen kilöä. Talousarviossa on tarvittava määräraha. Lisätietoja: Työpäällikkö Matti Kauppila, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus palauttaa asian valmistelun tekniselle osastolle ja edellyttää, että ennen päätöstä uuden työntekijän palkkaamisesta selvitetään vaihtoehtona mahdollisuus hankkia vastaavat työt tai osa niistä ostopalveluna sekä arvio järjestelyjen kustannusvaikutuksista ja vaikutuksesta palkattavan työntekijän työaikaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus 395 Valmistelija (työpäällikkö): Mynämäen kunnan huoltomiehien lukumäärää on vähennetty viimeis ten vuosien aikana 4 henkilöä. Yksi huoltomies on palkattu viher aluei den kunnossapitotöihin. Henkilövahvuus on varastolla 3 hen ki löä, urheilukeskuksessa 2 henkilöä ja vesihuoltolaitoksella 2 hen ki löä. Kesäkaudeksi varastolle on palkattu 3 työllistettyä puoleksi vuo deksi. Samoin työttömiä on ollut vaihtelevasti 2 henkilöä lyhyemmällä työ ajal la. Koululaisia on ollut varastolla kesäkuussa 2 ja hei nä kuussa 2 henkilöä sekä urheilukeskuksessa 1 kesäkuussa ja 1 hei näkuus sa.

33 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ulkopuolista ostopalvelua on käytetty vuonna 2014 teiden la naa mises sa/suolauksessa, piennar- ja viheralueiden niittotöissä ja au rausmerk kien asennuksessa yhteensä 150 tuntia. Kustannuksia on synty nyt Vesihuoltolaitoksen päivystyksen hoitaa 2 henkilöä, vuoroviikoin ja lo ma-ajoil la pidemmän jakson. Jatkuva vuorottelu ja lomien si jais tami nen ei ole suotavaa. Kesäkuusta lähtien on yritetty toimia vä häisem mäl lä henkilömäärällä jo 6 kuukauden ajan, mutta käytännössä asioi den hoito ei ole toiminut. Monien pienempien asioiden hoitoja on siirrelty tuonnemmaksi. Palkkakustannus sivukuluineen on noin euroa/vuosi. Lisätietoja: Työpäällikkö Matti Kauppila, puh (kj): Kunnanhallitus myöntää työpäällikölle oikeuden palkata kuu kau sipalk kai nen (TS) huoltomies määräaisesti saakka. Määrä ai kai suu den peruste on vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen selvitys se kä sote-uudistuksen myötä tehtävät uudelleenjärjestelyt tu ki pal velu jen osalta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 647/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni telman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpi de oh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Valmisteilla olevassa uudessa kuntalaissa alijäämän kat ta mis vel volli suus tiukentuu. Uuden lain mukaan taloussuunnitelman on ol ta va ta sa pai nos sa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vista mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun nitel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamista ei voida enää siirtää vuo des ta toiseen taloussuunnitelmissa, kuten nykyisessä laissa on mah dol lis ta. Kunnassa, jolla on taseessa alijäämää, ta lous suun ni telma joudutaan laatimaan vähintään neljäksi vuodeksi eli alijäämän kat ta mis kau dek si sen tilinpäätöksen jälkeen, kun alijäämää on ker tynyt. Alijäämän kattamisvelvollisuus tulee koskemaan myös kun ta yhty miä. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vuoden 2015 talousarvio on käyttötalouden osalta valtuustoon näh-

35 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus den bruttositova talousarviokirjassa esitetyllä tasolla. Talousarvion raa mi annettiin tulosaluetasolla. Loput sosiaalitoimen palvelut siirtyivät perusturvakuntayhtymä Ak selin vastattavaksi alkaen. Vuosien tu los las kelman toimintatuotot ja toi min ta me not ovat vertailukelpoisia vuo den 2013 lukuihin. Palkankorotusvaraus vuodelle 2015 on 0,2 %. KVTES:n piiriin kuu luvil le ei tule yleiskorotusta eikä paikallisesti jaettavaa järjestelyerää. Ko ro tus käytetään kokonaan keskitetysti. TS:n piiriin kuuluville tulee pai kal li ses ti jaettava järjestelyerä. OVTES:n osalta ei ole vielä tarkem paa tietoa korotuksen kohdistumisesta. Kaikki palkankorotukset ja muutokset tulee voimaan alkaen. Vuosien palk ka rat kai su ei ole tie dos sa, joten niille vuosille ei ole tehty ko rotus va raus ta. Muihin oman toiminnan toi min ta ku lui hin ei annettu raamis sa ko ro tus va raus ta. Erikoissairaanhoidon mää rä ra ha va raus on sai raan hoi to pii rin esi tyksen mukainen. Mää rä ra ha va raus on saman suuruinen kuin sai raanhoi to pii rin ennuste vuo den 2014 toteumaksi. Perusturvakuntayhtymä Ak se lin mää rä ra ha va raus on yh ty mä hal lituk sen esityksen mukainen. Varaus on n pienem pi kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2014 to teu mak si. Vuoden 2015 valtionosuudet ovat tällä hetkellä tiedossa olevien lasken ta pe rus tei den mukaan laskettuna euroa. Pe rus palve lu jen valtionosuusuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Kun tien valtionosuudet vähenevät uudistuksessa huomattavasti. Kunnanvaltuusto vahvisti kunnan tuloveroprosentiksi 20,50 %. Verotuloarvio on yhteensä 26,0 milj. euroa. Kunnan tu lo veron tuot to ar vio on 23,9 milj. euroa, kiinteistöveron 1,3 milj. eu roa ja yh tei sö ve ron 0,8 milj. euroa. Kiinteistöveroprosentit ovat muu ten samat kuin kuluvana vuonna, mutta lain muutoksen takia yleinen kiinteisöve ro pros entti nousee 0,10 %-yksikköä ja on 0,80 %. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2015 vuosikate on euroa ja tu los euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuosi 2016 on -1,7 milj. eu roa ali jää mäi nen ja vuosi 2017 on - 1,5 milj. euroa alijää mäi nen. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä taseessa on ylijäämää Vuo den 2014 tu los tulee olemaan kertapoistot huomioiden noin -2,0 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan tase on alijäämäinen viimeistään vuo den 2016 jälkeen. Talousarviokirjan kohdassa 3.4. on esitetty talou den tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

36 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen talousiltakoulussa linjattiin vuoden 2015 investoinnit investointiosassa esi te tyn mukaisiksi. Net to in vestoin nit ovat 1,9 milj. euroa. Suunnitelmavuoden 2016 net to in ves toinnit ovat 1,7 milj. euroa ja vuoden 2017 net to in ves toin nit 1,5 milj. euroa. Talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä vuosikate on yhteensä noin 0,8 milj. euroa. Ko ko suun ni tel ma kau del la lähes kaikki investoinnit ja kaik ki lainojen ly hen nyk set joudutaan kat ta maan lainalla. Suun ni telma kau den lopussa lainaa on noin 16,0 milj. euroa. Vuoden 2014 lopus sa lainamäärä tulee olemaan noin 10,0 milj. euroa. Kunnanhallituksen lopullinen esitys kunnanvaltuustolle tehtänee Kunnanvaltuuston kokous on Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien ta lous suun ni tel maesi tys lähetetään esityslistan mukana. Kunnanhallituksen jäsenille ja kun nan val tuus ton puheenjohtajistolle talousarviokirja lähetetään myös paperisena. Talousarviokirja ei ole vielä lo pul li ses sa muo dossa. Osastopäälliköt ovat läsnä kunnanhallituksen kokouksessa ta lous arvio ta käsiteltäessä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) (kj): Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn ja antaa jatkovalmisteluohjeet lopul lis ta esitystä varten. Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman ja antoi seuraavat jatkovalmisteluohjeet: Kohdassa 3.4. mainitut toimenpiteet 4, 5, 6, 7 ja 9 kirjataan ta lous arvio kir jaan myös teknisen lautakunnan kohdalle. Jorma Kantonen ehdotti, että toimenpiteeseen 6 liittyen kunta il moittaa julkisesti, että luvattomat rakennukset voi ilmoittaa kunnalle vuoden ku lues sa ja vasta sen jälkeen kunta ryhtyy toimenpiteisiin. Kantosen ehdotus rau ke si kannattamattomana. Toimenpide 6 muutetaan kuulumaan seuraavasti "Ns. luvattomien ra ken nus ten selvitystyötä tehostetaan normaalin rakennusvalvonnan ja katselmusten yhteydessä käytettävissä olevin resurssein". Toimen pi teen 3 kirjaus ei saa olla ristiriidassa kunnan strategian kanssa. Toimenpiteisiin lisätään, että vuokrasopimus kun nan vi ras ton nykyi sis tä toimitiloista irtisanotaan niin, että sopimus päättyy huh ti kuun

37 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus lopussa. Kunnanhallituksen kohdalle lisätään määräraha euroa kunnan osuutena Tainiolan allasosaston käyttökustannuksia varten. Talous ar vio kir jan laskelmat korjataan vastaavasti. Lisäksi käyt tö ta lousosaan tehdään joitakin kirjoitusvirheiden korjauksia. Investointiosassa projektien Puuosaston purku ja MKTO:n 2. kerros koh dal ta poistetaan hankkeen kokonaiskustannusarvio. Lisäksi korja taan hankkeen kokonaiskustannusarvio -sarakkeen summat. Valmistelija (hj): Talousarviokirja on täydennetty ja korjattu kunnanhallituksen kokouk ses sa annettujen jatkovalmisteluohjeiden mukaisesti. Muu tos ten jälkeen vuoden 2015 vuosikate on euroa ja ti likau den alijäämä euroa. Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma lä he te tään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuo den 2015 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman liit teen mukaisesti. Eeva Strand ehdotti, että talousarviokirjan 3.4. kohdan 6. toimenpide muu te taan seuraavaksi: Ns. luvattomien rakennusten selvitystyötä var ten palkataan ulkopuolinen rakennusinventoija kahdeksi vuodeksi ja varataan määräraha euroa/vuosi. Strandin ehdotus rau kesi kannattamattomana. Jorma Kantonen ehdotti, että 3.4. kohdan toimenpiteeseen 6 liittyen kun ta ilmoittaa julkisesti, että luvattomat rakennukset voi ilmoittaa kun nal le vuoden kuluessa ja vasta sen jälkeen kunta ryhtyy toi menpi tei siin. Kantosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rahoituslaskelman yh teyteen lisätään arvio kunnan lainamäärästä/asukas. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että rahoituslaskelman Pysyvien vas taa vien luovutustulot -kohdan luku korjataan oikeaksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yk si mie lises ti.

38 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eeva Strand jätti päätökseen eriävän mielipiteen 3.4. kohdan 6. toimen pi teen osalta.

39 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Hallintokuntien pöytäkirjoja / ottokelpoiset päätökset Kunnanhallitus 397 Valmistelija (kj): Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain no jal la siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hallintosäännön 33 :n 4. mom. mukaan toimielimen tai viranhaltijan pää tök ses tä on ilmoitettava neljän päivän kuluessa päätöksenteosta niil le viranomaisille, joilla on otto-oikeus. Joulukuussa pidettävät kokoukset: pöytäkirja kokous nähtävillä otto-oikeusaika päättyy kasvatus- ja sivistysltk tekninen lautakunta Kunnanhallituksella ei ole kokousta edellä mainittujen kokousten pöy tä kir jo jen otto-oikeusaikana. Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttämisestä on ilmoitettava viimeistään sen ajan kuluessa, kun kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kuntalain 51 :n mukaan otto-oikeus on kunnanhallituksella, kunnan hal li tuk sen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla tai hal lin to säännös sä määrätyllä viranhaltijalla. (kj): Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

40 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Kunnanhallitus 398 Kunnanhallituksella on otto-oikeus alaisensa viranomaisen tekemään päätök seen. Syynä otto-oikeuden käyttämiseen voi olla niin laillisuus kuin tarkoituksenmukaisuussyytkin. Otto-oikeuden käyttämisestä on teh tävä ilmoitus 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista luet tuna. Esityslistan mukana lähetetään luettelo kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja taloushallintoyksikön päällikön tekemistä pää tök sis tä ajal ta (kj): Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan em. viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kaupunginhallitus 14 19.01.2015 Kaupunginhallitus 38 16.02.2015 Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 265/00.00.00/2014 Kaupunginhallitus 19.01.2015 14 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot