Lasten kiireelliset huostaanotot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten kiireelliset huostaanotot"

Transkriptio

1 JULKAISUJA 4/2006 Lasten kiireelliset huostaanotot Turun ja Tampereen päätösasiakirjojen vertailu Mirja Saarni

2 TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL TAMPERE Puhelin Tekijät/työryhmä Mirja Saarni KUVAILULEHTI SOTE: 7648/421/2006 Julkaisun nimi LASTEN KIIREELLISET HUOSTAANOTOT Turun ja Tampereen päätösasiakirjojen vertailu Julkaisija (vastuualue tai alavastuualue) Sosiaali- ja terveystoimi/kehittämiskeskus Sarjan nimi Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja 4/2006 ISSN-numero ISBN-numero Tiivistelmä Osanumero Selitys perustuu Turun ja Tampereen kaupunkien lastensuojelun tekemiin kiireellisiä huostaanottoja koskeviin päätösasiakirjoihin. Tausta-aineistona on lisäksi käytetty tilastoja ja toimintakertomuksia. Raportissa verrataan Turun ja Tampereen lastensuojelua yleensä ja erityisesti kiireellisiä huostaanottoja, jotka ovat akuuteissa tilanteissa tehtäviä lyhytkestoisia turvaamistoimia. Turun lastensuojelulle oli tyypillistä Tamperetta huomattavasti suurempi lastensuojeluilmoitusten, avohuollon tukitoimen ja pidempiaikaisten sijoitusten määrä, ja toisaalta huomattavasti vähäisempi kiireellisten huostaanottojen määrä. Kiireellisiä huostaanottopäätöksiä tehtiin Turussa 38 ja Tampereella 191, mikä lapsiväestöön suhteutettuna merkitsee Turussa 0,13 ja Tampereella 0,53 prosenttia. Päätökset koskivat Turussa 38 ja Tampereella 149 eri lasta. Toimenpiteet kohdistuivat Turussa erityisesti 2-3-vuotiaisiin ja vuotiaisiin, alakouluikäisiä ei siellä otettu kiireellisesti huostaan. Tampereella kiireellisiä huostaanottoja tehtiin kaikenikäisille lapsille, eniten kuitenkin 15-vuotiaille, ja vuotiaiden osuus toimenpiteistä oli 60 prosenttia. Turussa painottuivat vanhemmista johtuvat syyt ja Tampereella lapsen oireilusta johtuvat syyt. Yleisin vanhemmista johtuva syy oli päihteiden käyttö, lapsista johtuva taas karkailu. Turussa aloitteellisia olivat viranomaiset: poliisi, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto. Tampereella eniten aloitteita tekivät lapsen omat vanhemmat, perhetukikeskukset ja kolmantena poliisi. Tampereella suurempi osa lapsista oli jo lastensuojelun asiakkaina, ja heillä oli takanaan useampia tukitoimia tai sijoituksia kodin ulkopuolelle ennen kiireellistä huostaanottoa kuin turkulaislapsilla. Kuitenkin suurempi osa tamperelaislapsista asui kotonaan. Turkulaisille oli useammin tehty jo suunnitelma pidempiaikaisesta sijoittamisesta kodin ulkopuolelle. Suurimmalla osalla lapsista äidit olivat käytännössä yksinhuoltajia, vaikka puolella lasten vanhemmista oli yhteishuolto. Asianosaisten mielipiteen kertominen päätöksissä oli Tampereella tavallisempaa, ja vanhempien vastustus toimenpidettä kohtaan vähäisempää. Määrien suurta eroa selittää palvelujärjestelmän osalta päivystysyksikkö, joka Tampereella teki lähes puolet kiireellisistä huostaanotoista, ja jollaista Turussa ei ollut. Toimintatapojen osalta selittäviä tekijöitä olivat Tampereen nuorten määrä ja toimenpiteen toistuvuus. Lisäksi asiaan vaikutti samasta perheestä kerralla kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä. Kaupunkien profiilien vertailu antaa viitteitä sekä kulttuurisista, yhteisöllisistä että toimintakäytäntöjen eroista. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että Turussa kiireellisissä tilanteissa on kysymys tarkemmin rajatuista tilanteista kuin Tampereella. Turulle näyttäisi olevan leimallisempaa viranomaisuuskeskeisyys ja pyrkimys pysyvämpiin ratkaisuihin, Tampereelle taas perhekeskeisyys ja hitaammin pitkäaikaisiin toimenpiteisiin päätyvä malli. Avainsanat Kiireelliset huostaanotot, lastensuojelu, lastensuojeluilmoitukset, avohuollon tukitoimet Hinta Julkaisuaika Kokonaissivumäärä 12, alv 8 % sis.hintaan Syyskuu Julkaisun myynti ja jakelu: Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi PL 98, Tampere Käyntiosoite: Koulukatu 9 D Puhelin Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino Oy Painatuskeskus

3

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LASTENSUOJELUN TILASTOT TURUSSA JA TAMPEREELLA VUONNA Lastensuojeluilmoitukset Lastensuojelun avohuollon toimenpiteet Kiireelliset huostaanotot Huostaanotot ja sijoitukset Yhteenveto lastensuojelun tilastoista LASTENSUOJELUN PALVELUJÄRJESTELMÄ TAMPEREELLA JA TURUSSA Lastensuojelun sosiaalityö Lastensuojelun avohuollon tukipalvelut Lastensuojelun sijaishuollon palvelut Perussosiaalityön henkilöstö Yhteenveto palvelujärjestelmien eroista KIIREELLISET HUOSTAANOTOT TURUSSA JA TAMPEREELLA Kiireellisen huostaanoton määritelmä Selvityksen aineisto Kiireelliset huostaanottopäätökset Kiireellistä huostaanottoa koskevat päätösasiakirjat aineistona Kiireellisten huostaanottojen ajoittuminen Toimenpiteet kuukausittain Toimenpiteet viikonpäivän mukaan Kiireelliset huostaanottopäätökset lapsen sukupuolen ja iän mukaan Toimenpiteet sukupuolen mukaan Kiireelliset huostaanottopäätökset lapsen iän mukaan Kiireellisten huostaanottojen toistuvuus samalla lapsella Saman perheen useamman lapsen kiireelliset huostaanotot Lapsen asuminen ja huolto ennen kiireellistä huostaanottoa Aloite kiireellisen huostaanoton tekemiseksi Lasten aikaisempi lastensuojelun asiakkuus ja tukitoimet Lasta uhkaava vaara kiireellisen huostaanoton käynnistäjänä Lapsesta johtuvat syyt Vanhemmasta johtuvat syyt Kiireellistä huostaanottoa selittävien tekijöiden määrä Sijoituspaikka Asianosaisten mielipiteen kuuleminen Kiireellisen huostaanoton tarkoitus Kiireellisen huostaanoton vaihtoehdot JOHTOPÄÄTÖKSET 47 LÄHTEET...51

5

6 1 1 JOHDANTO Lähtökohta tämän selvityksen tekemiselle on ollut havainto, että vaikka lastensuojelun palveluiden piirissä olevien lasten ja perheiden määrä on pitkään koko maassa kasvanut, on toimenpiteiden määrissä havaittavissa huomattaviakin kuntakohtaisia eroja. Erityisen suuria erot suurimpien kaupunkien osalta ovat kiireellisten huostaanottotoimenpiteiden määrässä, missä Tampere ja Turku edustavat vastakkaisia ääripäitä. Turku ja Tampere poikkeavat toisistaan tilastoitujen lastensuojelutoimenpiteiden suhteen yleisestikin; huomattavin ero on kuitenkin nimenomaan kiireellisten huostaanottojen määrässä. Lisäksi järjestys on käänteinen muihin toimenpiteisiin verrattuna: kun Turun lapset ovat tamperelaislapsia selvästi useammin sekä avohuollon tukitoimien kohteena että sosiaalilautakunnan huostaan ottamia, johtaa Tampere kiireellisten huostaanottojen osalta tilastoa moninkertaisella määrällä Turkuun verrattuna. Stakesin tilastojen mukaan vuonna 2004 lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten määrä oli lasta ja nuorta, joista 27 % oli uusia asiakkaita. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on viime vuosina kasvanut keskimäärin 2-5 prosentin vuosivauhtia: vuonna 2004 kodin ulkopuoliset sijoitukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuina 2,4 %. Kaikista alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista Suomessa yksi prosentti oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Tampereella oli vuonna 2004 kodin ulkopuolelle sijoitettuina kaikkiaan 641 lasta, joista alle 18- vuotiaita oli 506, mikä tarkoittaa 1,4 prosenttia kunnassa asuvista alaikäisistä lapsista. Huostassa olevia lapsia Tampereella oli samaan aikaan 349. Turussa vastaavat luvut olivat 690, 529 ja 1,8 prosenttia. Huostaan otettuja lapsia Turussa oli 333. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten luvuissa olivat mukana myös kaikki jälkihuollossa olevat yli 18-vuotiaat; sijaishuoltoon sijoitettuina ei ole kummassakaan kaupungissa näin paljon nuoria. Taulukko 1. Turun ja Tampereen lastensuojelutoimenpiteet vuonna 2004 Vuosi 2004 alle 18- vuotiaita sijoitettuna %-osuus ikäluokasta lapsia huostassa lapsia avohuollon tukitoimissa Tampere 506 1, ,6 Turku 529 1, ,3 %-osuus ikäluokasta Avohuollon tukitoimien piirissä Turussa oli lasta ja prosenttiosuus vuotiaista oli 10,3 prosenttia, kun Tampereella avohuollon asiakkaina oli samaan aikaan lasta ja prosenttiosuus ikäluokasta oli 4,6. Suunnilleen samankokoisessa Espoon kaupungissa kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli yksi prosentti ja Vantaalla 1,4 prosenttia. Avohuollon tukitoimien kohteena oli näiden kaupunkien vuotiaista 4,4 ja 6,6 prosenttia. Sijoitettujen lasten määrä on siis muissa samankokoisissa kaupungeissa pienempi tai samansuuruinen kuin Tampereella. Suurista kaupungeista ainoastaan Helsinki (2,2%) yltää Turkua korkeampiin lasten suhteellisiin sijoitusmääriin.

7 2 Taulukko 2. Kuuden suurimman kaupungin lasten sijoitukset ja avohuollon tukitoimet % alle 18- Tampere Turku Espoo Vantaa Helsinki vuotiaista sijoitettuna 1,4 1,8 1,0 1,4 2,2 avohuollon tukitoimissa 4,6 10,3 4,4 6,6 7,4 Stakesin keräämien lukujen valossa näyttää siis siltä, että Turussa on jonkin verran enemmän sijoitettu lapsia kodin ulkopuolelle kuin Tampereella. Avohuollon tukitoimien määrissä ero on vielä huomattavasti suurempi: Turussa ikäluokasta on yli kaksinkertainen määrä lapsia avohuollon tukitoimien kohteena Tampereeseen verrattuna. Avohuollon tukitoimien osalta luvut Turussa ovat Suomen korkeimmat. Tätä taustaa vasten onkin mielenkiintoista, että välittömien turvaamistoimien kiireellisten huostaanottojen määrä on Turussa ja Tampereella edellä esitettyyn verraten täysin päinvastainen. Tampereella on nimittäin viime vuosina tehty jopa viisinkertainen määrä kiireellisiä huostaanottoja Turkuun verrattuna. Vaikka lastensuojelua on Suomessa viime vuosina tutkittu paljon, mielenkiinto ei ole juurikaan kohdistunut kiireellisiin huostaanottoihin. Välittömiä turvaamistoimia vaativat tilanteet sen paremmin kuin paikalliset toimintakulttuurit tai vertailut eri kuntien lastensuojelun toimintakäytäntöjen välillä Suomessa eivät ole olleet tutkimusten erityisen kiinnostuksen kohteina. Tässä selvityksessä, joka on osa laajempaa, myöhemmin valmistuvaa tutkimusta, etsitään vastauksia siihen, miten Turun ja Tampereen kiireelliset huostaanotot ja niihin johtaneet tilanteet eroavat toisistaan. Vertailussa mielenkiinnon kohteena on ollut se, missä tilanteissa ja millaisten prosessien kautta näissä kaupungeissa sosiaalityöntekijät päätyvät tekemään päätöksen kiireellisestä turvaamistoimesta, joka oikeuttaa sijoittamaan lapsen välittömästi kodin ulkopuolelle. Selvitys pohjautuu Tampereella ja Turussa tehtyjen kiireellisten huostaanottojen päätösasiakirjoihin. Kiireellisiä huostaanottopäätöksiä tehtiin tutkimusjaksolla yhteensä 229, joista 38 tehtiin Turussa ja 191 Tampereella. 2 LASTENSUOJELUN TILASTOT TURUSSA JA TAMPEREELLA VUONNA 2004 Koska tässä selvityksessä tarkastelun kohteena ovat pääosin vuodelle 2004 sijoittuvat kiireelliset huostaanotot, tarkastellaan seuraavassa muita lastensuojelun tilastoja tuolta vuodelta. Nämä luvut on poimittu Tampereen ja Turun kaupunkien omista tilastoista. 2.1 Lastensuojeluilmoitukset Vuonna 2004 Turussa kirjattiin lastensuojeluilmoitusta ja Tampereella Turussa siis lastensuojeluviranomaisille tuli suojelun tarpeessa olevista lapsista ilmoituksia reilusti yli kaksinkertainen määrä Tampereeseen verrattuna. Kun Tampereella otettiin kuukausittain vastaan keskimäärin alle sata ilmoitusta, Turussa vastaava luku oli lähes kaksi ja puolisataa.

8 3 Turussa tehdyt ilmoitukset koskivat eri lasta ja Tampereella 877 lasta. Turussa ilmoittajien huoli koski siis yli kaksinkertaista määrää lapsia Tampereeseen verrattuna. Suhteutettuna lapsiväestöön tämä merkitsee sitä, että Turussa ilmoituksia tehtiin 6,2 prosentista alle 18-vuotiaista ja Tampereella 2,4 prosentista. Tästä voisi päätellä, että Turussa on joko matalampi ilmoituskynnys tai enemmän lastensuojelun tarpeessa olevia lapsia olettaen, ettei kirjaamiskäytännöissä ole näin suurta eroa selittäviä tekijöitä. Matalampaa ilmoituskynnystä voisi selittää myös esimerkiksi se, että Turussa viranomaisten yhteistyö olisi tiiviimpää lastensuojelun kanssa ja viranomaiset aktiivisempia kuin Tampereella. Selittäviä tekijöitä voivat olla lisäksi toimintakulttuuriin liittyvät tai hallinnolliset erot. Turussa samasta lapsesta tehtiin useamman kerran ilmoitus kuin Tampereella: keskimäärin 1,6 kertaa lasta kohti ja Tampereella 1,3 kertaa. Turussa eniten lastensuojeluilmoituksia teki poliisi (1 443), seuraavaksi eniten naapurit ja muut ulkopuoliset, kolmanneksi koulutoimi ja neljänneksi terveystoimi. Poliisin tekemien lastensuojeluilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista oli lähes puolet (48 %), naapureiden ja muiden osuus 15 % sekä koulutoimen ja terveydenhuollon kummankin noin 11 prosenttia. Vanhemmat itse olivat yhteydenottajina 140 tapauksessa, ja sukulaiset vielä tätä huomattavasti harvemmin. Tampereella suurin ilmoittajaryhmä olivat sukulaiset ja omaiset lähes 20 prosentilla, toisena poliisi noin 17 prosentilla, kolmantena naapurit, ystävät ja tuttavat lähes 14 prosentilla ja terveydenhuolto 13 prosentilla. Koulun osuus ilmoittajista oli 10,5 prosenttia. Taulukko 3. Yleisimmät lastensuojeluilmoitusten tekijäryhmät Ilmoittajaryhmä Turku Tampere 1. yleisin ilmoittaja poliisi sukulaiset ja omaiset 2. yleisin ilmoittaja naapurit poliisi 3. yleisin ilmoittaja koulutoimi naapurit 4. yleisin ilmoittaja terveydenhuolto terveydenhuolto 5. yleisin ilmoittaja sosiaalitoimi muu viranomainen Kaupungit erosivat toisistaan sen suhteen, ketkä olivat erityisen aktiivisia lastensuojeluilmoitusten tekijöitä. Tampereella lapsen läheiset olivat suhteellisesti tarkasteltuna varsin aktiivisia yhteydenotoissaan lastensuojeluun: he olivat ilmoituksen tekijöinä lähes 34 prosentissa tapauksista. Turussa sen sijaan painottui erittäin vahvasti poliisin rooli lapsen lähiaikuisten yhteydenottojen jäädessä vähemmälle huoltajat ja muut sukulaiset yhteenlaskettuinakaan eivät päässeet viiden yleisimmän ilmoittajaryhmän listalle. Koulutoimen prosentuaalinen osuus ilmoittajista oli molemmissa kaupungeissa samansuuruinen, vaikka se ei Tampereella mahdukaan ilmoittajien viiden kärkeen. Kaupunkeja erottava toinen huomiota kiinnittävä seikka on, että Tampereella ilmoittajaryhmien prosenttiosuudet eivät poikkea toisistaan yhtä jyrkästi kuin Turussa, joskin Turussa huomiota herättää lähinnä poliisin suuri osuus. Ennakolta olisi voinut kuvitella, että poliisin rooli olisi ollut suurempi nimenomaan Tampereella, missä on pitkät perinteet sosiaalityön ja poliisin yhteistyöstä saman katon alla ja myös jo toistakymmentä vuotta vakinaisenakin toiminut sosiaalipäivystys. Turussa lastensuojelun sosiaalipäivystys aloitti toimintansa vasta tutkimusajankohdan jälkeen. Toimintakertomuksista ja tilastoista ei käy ilmi, millä perusteella lastensuojeluilmoitukset kummassakin kaupungissa kirjattiin. On siis ehkä mahdollista, että erityisesti poliisiin osuus selittyy myös kirjaamiskäytäntöjen eroilla. Paussin ilmoituksen mukaan poliisilta tulleista asioista ei Tampereella kirjattu lastensuojeluilmoituksiksi nuorten selviämisasemakäyntejä, näpistyksiä,

9 4 esitutkinta-asioita, perheväkivaltatilanteita eikä varhaisen puuttumisen tilanteita. Mikäli nämä ja olisi otettu mukaan, olisi poliisilta tulleiden ilmoitusten määrä ollut Turusta annetun selvityksen mukaan sosiaalityöntekijä arvioi tapauskohtaisesti yhteydenoton perusteella, onko kyseessä lastensuojeluilmoitus. Turussa poliisin kirjallisesti tekemät ilmoitukset kirjattiin lastensuojeluilmoituksiksi, samoin ne puhelimitse tulleet yhteydenotot, joissa odotettiin sosiaalitoimelta toimenpiteitä. 2.2 Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet Turussa lastensuojelun avohuollon sosiaalityön piirissä oli vuonna 2004 yhteensä 2841 eri lasta ja Tampereella yhteensä 1098 lasta. Prosenttiosuutena koko ikäluokasta tämä tarkoittaa Turun osalta 9,7 ja Tampereen osalta kolmea prosenttia. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset, koska Turussa lukuun on laskettu kaikki vuoden aikana lastensuojelun avohuollon sosiaalityön kohteena olleet lapset ja Tampereella vain vuoden viimeisen päivän tilanne, jolloin siitä puuttuvat lapset, joiden osalta avotyö on päättynyt vuoden aikana. Kuusikkovertailussa Tampereen arvoksi on saatu 3,9 prosenttia, joka sisältää kaikki vuoden aikana avohuollon tukitoimia saaneet lapset. Toinen eroa selittävä tekijä on tilastointitavan poikkeavuus. Jo johdantoluvussa todettiin, että Turku poikkeaa merkittävästi yleensäkin muista suurista kaupungeista avohuollon tukitoimien suuren määrän vuoksi. Kumpulainen (2005, 7) toteaa kuutta suurinta suomalaista kaupunkia vertaillessaan, että asiakkuus määrittyy eri kunnissa eri tavoin. Hänen mukaansa Turussa asiakkuus kirjataan alkaneeksi aikaisemmin kuin muissa kunnissa. Kun Tampereella asiakkuuden katsotaan alkaneen vasta ensimmäisen lastensuojelulain mukaisen päätöksen tultua tehdyksi, katsotaan Turussa lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakkaaksi lapsi, jolle on annettu aika sosiaalityöntekijälle, vaikka selvitysvaihe on vasta käynnistymässä. Näistä eroista huolimatta on kuitenkin uskottavaa, että tukitoimien määrä Turussa oli huomattavasti suurempi kuin Tampereella, koska siellä tehtiin lastensuojeluilmoituksia Tampereeseen verrattuna noin kaksi ja puoli kertaa enemmän. Tampereen prosenttiluvut avohuollon tukitoimien osalta olivat jonkin verran matalammat kuin missään muussa kuusikkokunnassa, joiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 5,9 prosenttia. Turussa oli myös enemmän perussosiaalityön asiakkaita kuin muissa suurissa kaupungeissa asukaslukuun suhteutettuna. Joulukuussa 2003 Turun väestöstä 10,3 prosenttia oli sosiaalityön asiakkaana, kun Tampereella vastaava luku oli 8, Kiireelliset huostaanotot Verrattaessa Tampereen ja Turun kiireellisiä huostaanottopäätöksiä muutamalta viime vuodelta havaitaan, että toimenpiteiden määrällinen ero on huomattavan suuri. Kun muiden lastensuojelutoimenpiteiden osalta ei samansuuntaista eroa näiden kaupunkien välillä ole, on mahdollista, että erot johtuvat joko palvelujärjestelmän toisenlaisista mahdollisuuksista tai erilaisista toimintakulttuureista, tavoista toimia ja tulkita tilanteita.

10 5 Taulukko 4. Kiireelliset huostaanotot Turussa ja Tampereella vuosina Kiireellisten Turku Tampere huostaanottojen määrä Vuosi Vuosi Vuosi Edellä mainitut luvut kuvaavat tehtyjen toimenpiteiden määrää. Yksittäisten lasten määrä voi olla tätä lukua pienempi, sillä sama lapsi on vuoden aikana saatettu ottaa useammankin kerran kiireellisesti huostaan. Vertailutiedot on saatu Turun ja Tampereen sosiaalitoimien itse keräämistä tilastoista. Anniina Myllärniemi on vastikään selvittänyt pääkaupunkiseudun lastensuojelun huostaanottojen kriteereitä. Selvityksestä käy ilmi, että kiireellisiä huostaanottoja tehtiin vuonna 2004 Vantaalla 138 (kaikki uudet sijoitukset 449), Espoossa 85 (231)ja Helsingissä 327 (886). Kaikissa näissä kaupungeissa varsinaisia huostaanottoja tehtiin enemmän kuin kiireellisiä. Tampereella tilanne on päinvastainen: kiireellisten huostaanottojen määrä on perinteisesti ollut huomattavasti suurempi kuin varsinaisten huostaanottojen. Taulukko 5. Kuuden suurimman kaupungin kiireelliset huostaanotot vuonna 2004 Vuosi 2004 Turku Tampere Espoo Vantaa Helsinki Kiireelliset huostaanotot 2.4 Huostaanotot ja sijoitukset Vuonna 2004 huostaanottoja tehtiin Turussa 47 ja edellisenä vuonna 54. Tampereella vastaavat luvut olivat 52 ja 31. Uusien huostaanottojen määrät olivat näissä kaupungeissa samaa suuruusluokkaa, ja kohdistuivat Tampereella 0,14 prosenttiin ikäluokan lapsista ja Turussa 0,16 prosenttiin. Stakesin tilastojen mukaan kaikkien kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrässä Turku sen sijaan johti edelleen 1,8 prosenttiosuudella ikäluokasta Tampereen 1,4 vastaan. Kuuden suurimman kaupungin vertailuraportissa ilmoitettiin vuoden aikana sijoitettuna olleiden lasten osuudeksi Turussa 1,6 prosenttia ikäluokasta ja Tampereella 1,7. Kun mukaan lasketaan vielä lyhytaikaiset sijoitukset, saadaan kummankin kaupungin kaikkien sijoitettujen lasten osuudeksi Kuusikkovertailussa 1,9 prosenttia alle 18-vuotiaista lapsista. Kaikista sijoituksista lyhytaikaisten sijoitusten osuus oli Tampereella 23 prosenttia ja Turussa 10. Tämä selittää osaltaan sitä, minkä vuoksi Turussa hoitovuorokausia ( ) sijaishuollossa oli enemmän kuin Tampereella ( ). 2.5 Yhteenveto lastensuojelun tilastoista Yhteenvetona lastensuojelun tilastovertailusta Turun ja Tampereen välillä voidaan todeta, että Turussa tehtiin lastensuojeluilmoituksia sekä absoluuttisesti, suhteellisesti että lasta kohti enemmän kuin Tampereella. Siellä myös avohuollon tukitoimien, uusien varsinaisten huostaanottojen ja

11 6 hoitovuorokausien määrät olivat suuremmat kuin Tampereella. Tampereella sen sijaan tehtiin enemmän kiireellisiä huostaanottoja, sijoitettiin lapsia lyhytaikaisesti ja käytettiin enemmän perhehoitoa sijoitusmuotona kuin Turussa. Taulukko 6. Lastensuojelun lukuja Turussa ja Tampereella vuonna 2004 Prosenttia 0-17 v. väestöstä Turku Tampere Lastensuojeluilmoitukset 6,2 2,4 Avohuollon tukitoimet 9,7 3,9 Uudet huostaanotot 0,16 0,14 Sijoitettuna kaikkiaan 1,9 1,9 lyhytaikaiset mukaan lukien Lyhytaikaisissa sijoituksissa 0,19 0,42 Kiireelliset huostaanotot 0,2 0,5 Lyhytaikaisten sijoitusten 1,7 3,9 osuus hoitovuorokausista % Hoitovuorokaudet sijoitettua lasta kohti Perhehoidossa olevien lasten prosenttiosuus sijoitetuista Lastensuojeluilmoitusten määrä/ ilmoitettu lapsi 1,6 1,3 3 LASTENSUOJELUN PALVELUJÄRJESTELMÄ TAMPEREELLA JA TURUSSA 3.1 Lastensuojelun sosiaalityö Turussa ja Tampereella on kummassakin kuusi alueellista sosiaalitoimistoa, jotka jakautuvat lapsiperheiden sosiaalityön palvelulinjaan ja aikuissosiaalityön palvelulinjaan. Asiakkaiden palvelut on sekä Turussa että Tampereella jaettu siten, että lapsiperheiden sosiaalityön piirissä ovat ne sosiaalityön ja toimeentulotuen palveluja perheet, joissa on lapsia sekä lastensuojelun asiakkaat. Sosiaalityön uudet asiakkaat ja lastensuojelun akuuttiasiakkaat ohjautuvat Turussa ensin ASO:on eli asiakkaan neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Jo asiakkaana olevat perheet ja ei-kiireelliset lastensuojelun asiakkaat ohjautuvat suoraan alueellisiin sosiaalitoimistoihin. ASO:ssa otetaan vastaan lastensuojeluilmoitukset, hoidetaan akuutti esitutkinta- ja oikeusedustus, rikosten sovittelun koordinointi ja tukihenkilötoiminnan koordinointi. Lisäksi siellä vastataan sosiaalityön lastensuojelun uusien ja vanhojen asiakkaiden akuutista lyhytkestoisesta sosiaalityöstä mukaan lukien kiireelliset huostaanotot. Lisäksi ASO:ssa hoidetaan uusien sosiaalityön asiakkaiden akuutti lyhytkestoinen sosiaalityö, etuuskäsittelyyn liittyvät tehtävät sekä ohjaus muihin palveluihin. Päätöksen sekä kiireellisestä huostaanotosta että avohuollon sijoituksesta tekee ASO:n johtava sosiaalityöntekijä. Tampereella lastensuojelutyö tapahtuu pääsääntöisesti kuudella alueellisella sosiaaliasemalla, joiden lapsiperheiden palvelulinjan sosiaalityöntekijöille on delegoitu valta päättää kiireellisistä huostaanotoista. Lisäksi päivystävä yksikkö, sosiaaliasema Paussi, vastaa akuuteissa tilanteissa lastensuojelun tarpeeseen ja tekee kiireelliset huostaanotot lähinnä virka-ajan ulkopuolella.

12 7 Lastensuojeluilmoitukset tehdään pääsääntöisesti virka-aikana alueellisille sosiaaliasemille ja virkaajan ulkopuolella Paussiin. Paussissa hoidetaan lisäksi keskitetysti lastensuojelun osalta nuorten esitutkinta- ja oikeusedustus, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, tukihenkilötoiminta, lasten valvotut tapaamiset. Sen yhteydessä toimii lisäksi nuorten viikonloppuisin selviämisasema. Lastensuojelun sosiaalityön palvelujärjestelmän keskeisimmät erot näissä kaupungeissa koskivat vuonna 2004 lastensuojelun päivystystä ja uusien lastensuojeluasiakkaiden palveluja. Tampereella oli jo pitkään ollut käytössä päivystysyksikkö, jonka palvelut ovat käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin, Turussa vastaavaa palvelua on ollut tarjolla vasta tutkimusajankohdan jälkeen. Turussa uudet ja akuuttia apua tarvitsevat vanhat lastensuojeluasiakkaat hoidettiin keskitetysti Asossa, jossa päätettiin myös kiireellisistä huostaanotoista. Tampereella nämä tehtävät hoidettiin sen sijaan pääsääntöisesti alueellisilla sosiaaliasemilla ja Paussissa. Käytännössä Turussa kiireellisissä huostaanotoissa päätöksentekijöitä oli kaksi: Ason johtava sosiaalityöntekijä ja hänen sijaisensa. Tampereella sen sijaan päätöksenteko-oikeus jakaantui huomattavasti useammalle henkilölle: kaikille kuuden sosiaaliaseman lapsiperheiden palvelulinjan sosiaalityöntekijöille, Paussin päivystäville sosiaalityöntekijöille ja lisäksi turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen työntekijöille. Turussa päätöksentekijä, johtava sosiaalityöntekijä, oli useimmiten mukana kotikäynnillä tai muussa käytännön tilanteessa, jossa kiireellisen huostaanoton tarve todettiin, joten hänen ratkaisunsa perustui omakohtaiseen kokemukseen samalla tavoin kuin sosiaalityöntekijöidenkin. Erottavana tekijänä kaupunkien välillä oli tämän asian suhteen lähinnä siis toiminnan ja päätöksenteon keskittäminen yhteen yksikköön. 3.2 Lastensuojelun avohuollon tukipalvelut Turussa omia avohuollon lastensuojelun tukipalveluja olivat sosiaalitoimistojen lastensuojelutyön lisäksi lastensuojelun perhetyö, kasvatus- ja perheneuvontapalvelut, perheryhmätyö sekä päivähoito ja työllistämispalvelut. Ulkoisia tukipalveluja olivat lasten ja nuorten poliklinikoiden palvelut, mielenterveystoimiston palvelut, Ensi- ja turvakodin palvelut kuten Pinja ja Alvari sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton palvelut. Tukipalvelua annetaan asiakkaalle laaditun huoltosuunnitelman perusteella. Tampereella oli käytettävissä suurin piirtein samanlaiset lastensuojelun tukipalvelut. Kummassakin kaupungissa oli lisäksi lastensuojelun tukihenkilötoimintaa ja perheitä tuettiin loma- ja virkistys- sekä lasten harrastusmenoissa. Turun lastensuojelun perhetyötä vastaava palvelu Tampereella oli nimeltään sijaishuollon avotyö. Tämän lisäksi Tampereella oli käytettävissä perhetyön palvelut, joista osa oli ns. yleistä lapsiperheille suunnattua kodinhoitoa, vaikka toiminnan painopiste olikin lastensuojelutyössä ja varhaisessa puuttumisessa. Turussa lastensuojelujen perhetyöntekijöitä oli tutkimusajankohtana 25 ja Tampereella vastaavia työntekijöitä avotyöntekijä-nimikkeellä 28. Tampereella perhetyöntekijöitä (entinen lapsiperheiden kodinhoito) oli lisäksi 98 ja perhetyön ohjaajia seitsemän. Perhetyön käynneistä noin puolet kohdistui käytännössä lastensuojelun asiakasperheille ja loput ensisijaisesti vauva- ja pikkulapsiperheisiin varhaisena ennaltaehkäisevänä tukena. Verrattaessa Turun ja Tampereen lastensuojelun avohuollon palvelujärjestelmää tämä on huomattavin rakenteellinen ero niiden välillä.

13 8 3.3 Lastensuojelun sijaishuollon palvelut Turussa kaupungin omia lastensuojelun laitospaikkoja oli kuusikkokunnista eniten suhteessa lapsiväestöön, 4,9 paikkaa tuhatta lasta kohti. Tampereella vastaava luku oli 1,8. Tampereella näistä paikoista 40 prosenttia oli vastaanottopaikkoja ja Turussa 27 prosenttia. Turussa lastensuojelun sijaishuollossa omia pitkäaikaispaikkoja oli Tampereeseen verrattuna yli kaksinkertainen määrä. Lapsen hoidon tarpeen ja sijoituspaikan arviointi tapahtui kunnallisissa laitoksissa. Tämä lyhensi niiden keskimääräistä hoitoaikaa, joka oli vuonna 2004 kuusikkokunnissa alle viisi kuukautta sijoitettua lasta kohti. Tampereella sijoitusaika oli tätä lyhyempi keskimäärin kahdesta kolmeen kuukautta. Omien laitospaikkojen lisäksi lapsia sijoitettiin kummassakin kaupungissa ostopalvelulaitoksiin, ammatillisiin perhekoteihin ja perhehoitoon. Tampereella yli puolet sijoitetuista lapsista ja Turussa runsas kolmannes asui sijaisperheessä. Huostaanotettujen ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten sosiaalityö hoidettiin Tampereella sijoituksen aikana ja sen päätyttyä keskitetysti sosiaaliasemassa Satamassa, jossa oli tätä tehtävää varten 10 sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Turussa puolestaan toimi keskitetysti Ulkopuoliset sijoitukset -yksikkö, joka vastasi huoltosuunnitelmien teosta ja toteutumisesta yhteistyössä sijoituspaikan kanssa. Yksikössä työskenteli alkaen yhteensä neljä sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Tämän lisäksi Turussa oli Jälkihuoltoyksikkö, jossa työskenteli johtava sosiaalityöntekijä, puolitoista sosiaalityöntekijää ja neljä ohjaajaa. Tampereella lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käytettävissä oli lisäksi asiakasohjausyksikkö Luotsi. Sen tehtävä oli löytää kunkin lapsen tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaava sijoituspaikka sekä järjestää avohuollon tukimuodoista tukiperhe- ja lastensuojelun sijaishuollon avotyön palvelut. 3.4 Perussosiaalityön henkilöstö Sosiaalityö Kuusikon kunnissa -vertailussa todetaan, että vähiten kuusikkokunnista sosiaalityöntekijöitä suhteessa kunnan väkilukuun oli Turussa ja Oulussa. Vakinaisesti omassa virassaan työskenteli prosenttia sosiaalityöntekijöistä. Poikkeuksena oli Tampere, missä vakinaisten osuus oli lähes 80 prosenttia. Taulukko 7. Alueellisessa sosiaalityössä toimivien työntekijöiden määrä Työntekijä Turku Tampere Johtava sosiaalityöntekijä 9 9 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelun perhetyöntekijä etuuskäsittelijä Kaikki yhteensä (Kumpulainen 2004, 14.) Tampereella oli johtavia sosiaalityöntekijöitä lukuun ottamatta perussosiaalityössä ja sitä tukevissa palveluissa enemmän kaikkia työntekijäryhmiä kuin Turussa. Sosiaalityötä tukevia vakansseja (perhetyöntekijät ja etuuskäsittelijät) suhteessa sosiaalityöntekijöiden määrään oli Turussa 0,7 ja Tampereella 0,8.

14 9 Väestön määrään suhteutettuna Turussa oli kuusikkokunnista vähiten sekä sosiaalityön ammattilaisia että etuuskäsittelijöitä. Sen sijaan perhetyöntekijöitä Turussa oli suhteellisesti hieman enemmän kuin Tampereella, kun luvuissa otetaan huomioon nimenomaan lastensuojelun perhetyö, jota Tampereella kutsutaan avotyöksi eikä huomioida Tampereen perhetyöntekijä -nimikkeellä työskenteleviä työntekijöitä. Taulukko 8. Alueellisessa perussosiaalityössä toimivien työntekijöiden määrä suhteutettuna väestömäärään Turku Tampere Johtavia sosiaalityöntekijöitä/ 2000 asukasta 0,10 0,09 Sosiaalityöntekijöitä/ 2000 asukasta 0,70 0,76 Sosiaalityöntekijän pätevyyttä edellyttävät vakanssit yhteensä/2000 0,80 0,85 asukasta Lastensuojelun perhetyöntekijöitä/ 2000 asukasta 0,29 0,28 Etuuskäsittelijöitä/ 2000 asukasta 0,22 0,34 Perhetyöntekijät ja etuuskäsittelijät yhteensä/ 2000 asukasta 0,50 0,62 Väkilukuakin olennaisempi suhdeluku sosiaalityön osalta on kuitenkin tässä yhteydessä asiakkaiden määrä suhteessa työntekijäresursseihin. Turussa sosiaalityöntekijää kohti oli perussosiaalityössä 294 asiakasta ja Tampereella 236: kaikkia työntekijöitä kohti laskettuna luvut olivat Turussa 158 ja Tampereella 122. Näin ollen Tampereella oli tutkimusajankohtana vähemmän asiakkaita kuin Turussa yhden työntekijän hoidettavana, ja siten oletettavasti enemmän aikaa perehtyä näiden tilanteisiin. Erityisesti lastensuojelutyössä työntekijöiden osaaminen karttuu vähitellen kokemuksen myötä: kokonaisnäkemys hahmottuu vasta vähitellen useiden asiakastilanteiden kohtaamisen kautta. Lastensuojelutyössä kokemuksen lisäksi myös jatkuvuudella on suuri merkitys, koska asiakastilanteet eivät juurikaan ole kertaluonteisia tai lyhytaikaisia, vaan usein vuosiakin kestäviä prosesseja. Jatkuvuus voi lisätä asiakkaiden turvallisuuden tunnetta ja luottamusta, helpottaa asioiden hoitamista ja sujumista sekä madaltaa yhteydenottokynnystä. Työntekijälle jatkuvuus tuo pitkiä asiakassuhteita, joiden myötä hänellä on mahdollisuus luoda hyviä yhteistyösuhteita ja saada parempi kokonaisnäkemys lastensuojelun tarpeen arvionsa perustaksi. Nämä seikat huomioiden siis vakinaisesti omissa työtehtävissään toimivien osuudella on merkitystä sosiaalityön ja erityisesti lastensuojelutyön laatuun. Myös vakinaisuuden kannalta tarkasteltuna Tampereen tilanne oli parempi kuin Turun.

15 10 Taulukko 9. Vakinaisesti omissa työtehtävissään toimivien prosenttiosuus Turku Tampere Johtava sosiaalityöntekijä 66,7 77,8 Sosiaalityöntekijä 61,0 77,6 Lastensuojelun perhetyöntekijä 63,6 64,3 Etuuskäsittelijä 69,4 97,1 3.5 Yhteenveto palvelujärjestelmien eroista Lastensuojelutyötä tekivät pääsääntöisesti sekä Turussa että Tampereella siihen erikoistuneet sosiaalityöntekijät alueellisilla sosiaaliasemilla. Kiireellisten huostaanottojen osalta käytäntö erosi siten, että Tampereella myös akuuttitilanteet hoidettiin alueellisilla sosiaaliasemilla, lukuun ottamatta virka-ajan ulkopuolella tapahtuvia tilanteita, jolloin sosiaalityöstä vastasi päivystysyksikkö. Turussa sen sijaan akuutit lastensuojelutilanteet hoidettiin keskitetyssä yksikössä, ASO:ssa, joka vastasi vain lyhytaikaisiin, kiireellisiin tilanteisiin. Käytännössä ero ilmeni siinä, että kiireellisiä huostaanottopäätöksiä teki Turussa vain kaksi työntekijää, kun Tampereella niistä päättämässä oli useita kymmeniä työntekijöitä. Tämä hallinnollinen järjestely tarkoitti todennäköisesti myös sitä, että päädyttäessä kiireelliseen huostaanottoon asiakkaat ja heidän tilanteensa olivat Tampereella useammin ennestään tuttuja työntekijälle, kun sen sijaan Turussa asiakkaat olivat entuudestaan tuntemattomia ASO:n työntekijöille. Toinen lastensuojelun sosiaalityön palvelujärjestelmän ero koski sosiaalityön päivystystä, jota Turussa ei tutkimusajankohtana vielä ollut. Tampereella sosiaalipäivystyksessä toimi kuusi sosiaalityöntekijää, jotka ottivat vastaan asiakkaita akuuteissa tilanteissa iltaisin ja viikonloppuisin matalan kynnyksen periaatteella sekä vastasivat lastensuojeluilmoitusten perusteella tehtävistä selvityksistä ja kotikäynneistä. Lastensuojelun avohuollon tukipalvelut olivat näissä kaupungeissa rakenteeltaan suurin piirtein samanlaiset. Tampereella oli molemmille yhteisten palvelujen lisäksi käytettävissä kuitenkin perhetyöksi nimetty työmuoto, jolla tarkoitettiin lapsiperheiden kodinhoitoa. Henkilöstöä tässä tehtävässä oli 105. Lastensuojelun sijaishuollon palvelut erosivat siten, että Turussa oli kaupungin omia pitkäaikaisia laitospaikkoja Tampereeseen verrattuna yli kaksinkertainen määrä. Tampereella lapsen sijoitusaika oli lyhyempi ja lapsia hoidettiin suhteellisesti enemmän perhehoidossa kuin Turussa. Tampereella asiakasohjaus kaikkiin sijoituspaikkoihin (lukuun ottamatta kiireellisiä huostaanottoja) ja avohuollon palveluihin tapahtui keskitetyn yksikön, Luotsin, kautta. Lisäksi Tampereella toimi sijoitettujen lasten asioista vastaava yksikkö Satama. Turussa puolestaan toimi Ulkopuoliset sijoitukset -yksikkö, joka vastasi yhteistyöstä ulkopuolisten ostopalveluyksiköiden kanssa ja Jälkihuoltoyksikkö, joka vastasi sijaishuollossa olleiden lasten jälkihuollosta. Henkilöstön pysyvyyttä kuvaava vakinaisesti omissa tehtävissään työskentelevien prosenttiosuus kaikista vakansseista perussosiaalityössä oli sekä johtavien sosiaalityöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden, lastensuojelun perhetyöntekijöiden että etuuskäsittelijöiden osalta Tampereella suurempi kuin Turussa.

16 11 Taulukko 10. Yhteenveto Turun ja Tampereen palvelujärjestelmien eroista Turku Tampere Lastensuojelun sosiaalityö Alueelliset sosiaaliasemat Alueelliset sosiaaliasemat Kiireellisistä huostaanotoista päättävien yksiköiden määrä yksi kahdeksan Päivystysyksikkö virka-ajan ulkopuolella ei kyllä Lastensuojelun avohuollon tukipalvelut Päivähoito, perheneuvola, lastensuojelun perhetyö, perheryhmät, tukihenkilöt, järjestöjen palvelut Kaupungin lastensuojelun 4,9 1,8 laitospaikkoja/ 1000 lasta Joista vastaanottopaikkoja % Sijoitetuista lapsista 1/3 ½ perhehoidossa Sijaishuollon tukipalvelut Ulkopuoliset sijoitukset yksikkö, 4 sosiaalityöntekijää Jälkihuoltoyksikkö 1,5 sosiaalityöntekijää ja 4 ohjaajaa Päivähoito, perheneuvola, lastensuojelun avotyö, perheryhmät, tukihenkilöt, järjestöjen palvelut lisäksi perhetyö (kodinhoito), Asiakasohjaus Luotsi, 5 sosiaalityöntekijää Sijoitettujen lasten yksikkö Satama, 10 sosiaalityöntekijää Sosiaalityöntekijät/ 2000 asukasta Lastensuojelun perhetyöntekijät ja etuuskäsittelijät/ 2000 asukasta Asiakkaat perussosiaalityössä/ sosiaalityöntekijä Vakinaisella vakanssilla työskentelevät - sosiaalityöntekijät % - etuuskäsittelijät % 0,70 0,76 0,50 0, ,4 77,6 97,1 4 KIIREELLISET HUOSTAANOTOT TURUSSA JA TAMPEREELLA Kiireellisen huostaanoton määritelmä Kiireellinen huostaanotto tehdään tarvittaessa Lastensuojelulain 18 :n mukaisesti, kun lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijaishuollon tarpeessa. Tähän toimenpiteeseen sosiaalilautakunnan tulee ryhtyä, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi itse vaarantaa terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään (LsL 16 ). Kiireellinen huostaanotto kestää enintään 14 vuorokautta, ellei asiaa tänä aikana oteta käsiteltäväksi varsinaisena huostaanottoasiana.

17 12 Jos viranhaltija päättää kahden viikon kuluessa kiireellisen huostaanottopäätöksen tekemisestä, että ryhdytään valmistelemaan huostaanottoa, voi kiireellinen huostaanotto jatkua siten, että se kestää kaikkiaan 30 vuorokautta kiireellisen huostaanottopäätöksen tekemisestä. Erittäin painavista syistä kiireellistä huostaanottoa voidaan jatkaa vielä tästäkin, ja se voi kestää maksimissaan 60 vuorokautta sen alkamispäivästä lukien. Tämän tarkempia valtakunnallisia määrittelyjä tai ohjeita asiasta ei ole. Suurimpien kuntien kiireellisten huostaanottojen määrien erot kertonevat siitä, että soveltamiskäytännöt poikkeavat toisistaan. Tämä voi olla merkki palvelujärjestelmän tai toimintakulttuurien erilaisuudesta, mikä puolestaan saattaa olla yhteydessä esimerkiksi niihin kriteereihin, joiden perusteella valitaan kulloinkin asianmukaiseksi arvioitu toimenpide tai palvelu. 4.2 Selvityksen aineisto Kiireelliset huostaanottopäätökset Aineistona tässä selvityksessä on käytetty Turun ja Tampereen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja, jotka koskevat Lastensuojelulain 18 :n mukaisia kiireellisiä huostaanottoja yhden vuoden ajalta. Mukaan on otettu kaikki tehdyt kiireellistä huostaanottoa koskevat päätökset, mutta ei jatkopäätöksiä, joilla kiireellistä huostaanottoa on mahdollisesti jatkettu erittäin painavista syistä eikä myöskään päätöksiä kiireellisen huostaanoton ottamisesta käsiteltäväksi varsinaisena huostaanottoasiana. Tampereella tehtiin tutkimusajankohtana kaikkiaan 191 kiireellistä huostaanottoa. Näistä päivystävä sosiaaliasema Paussi teki 87, alueelliset sosiaaliasemat yhteensä 95 ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus 9. Turussa vastaavana aikana tehtiin yhteensä 38 kiireellistä huostaanottoa, jotka olivat kaikki Ason tekemiä. Vuonna 2004 Turun alle 18-vuotiaiden asukkaiden määrä oli ja Tampereen Lasten lukumäärään suhteutettuna kiireellisten huostaanottopäätösten määrä oli Turussa 0,13 prosenttia ja Tampereella 0,53 prosenttia. Eri lapsiin kohdistuvana se oli Tampereella tätä hieman pienempi, 0,41 prosenttia osa lapsista otettiin nimittäin tutkimusvuoden aikana useamman kerran kiireellisesti sosiaalilautakunnan huostaan. Turussa yhtäkään lasta ei otettu tutkimusjakson kuluessa kiireellisesti huostaan useammin kuin kerran. Taulukko 11. Kiireellisten huostaanottojen määrä Turussa ja Tampereella tutkimusajankohtana Turku Tampere Kiireellisten huostaanottojen määrä Kiireellisten huostaanottojen prosenttiosuus/ vuotiaat 0,13 0,53 Kiireellisesti huostaan otettujen prosenttiosuus/ vuotiaat 0,13 0, Kiireellistä huostaanottoa koskevat päätösasiakirjat aineistona Turussa tutkimuksen kohteena olleet asiakirjat olivat nimeltään viranhaltijan päätöspöytäkirjoja, Tampereella otsikko oli päätös. Asiakirjojen perusmuodot poikkesivat hieman toisistaan, mutta

18 13 kummassakin kaupungissa niistä kävi ilmi päätöspäivämäärä ja päätösnumero tai pykälä, lapsen nimi, henkilötunnus ja osoite, vanhempien henkilötiedot, tilanneselvitys ja päätös, voimassaoloaika, päätöksen tehneen viranhaltijan nimi ja asema sekä päätöksen tiedoksianto. Näiden yhteisten tai samaa tarkoittavien otsakkeiden lisäksi Tampereella päätösmallissa oli oma otsikkonsa asianosaisten kuulemiselle ja lapsen mielipiteelle sekä yhteydenpidolle. Vaikka Turun päätöspöytäkirjamallissa ei ollut erikseen otsaketta kuulemiselle, oli siitä maininta ainakin osassa päätöksiä, yhteydenpitoa ei sen sijaan ole kirjattu päätösdokumenttiin. Turun päätöspöytäkirja noudatti järjestystä: päätöspäivämäärä ja -pykälä, lapsen tiedot, perheen tiedot, hakemus/asia, selostus, päätös perusteluineen, voimassaoloaika, allekirjoitus, tiedoksianto. Tampereen päätösasiakirja puolestaan noudattaa muotoa: päivämäärä ja päätösnumero, lapsen tiedot, päätös, vanhemmat/huoltajat, kiireellisen huostaanoton perustelut, asianosaisten kuuleminen ja lapsen mielipide, yhteydenpito, voimassaoloaika, päiväys ja allekirjoitus/pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaminen. Kummankin kaupungin asiakirjoista löytyivät pääsääntöisesti muut edellä mainitut asiat paitsi yhteydenpito ja lapsen mielipide, jotka eivät käyneet ilmi Turun päätöksistä. Turun päätösten tekstit olivat keskenään hyvin samantyyppisiä, Tampereen päätöstekstit olivat vaihtelevampia. Tätä selitti se, että Turussa päätöksentekijöitä oli vain kaksi, Tampereella sen sijaan jo päätöksiä tekeviä eri yksiköitä oli kahdeksan, ja päätöksentekijöitä yhteensä useita kymmeniä. Kaikissa päätöksissä oli minimissään päätöspäivämäärä ja numero, lapsen henkilötiedot sekä päätös. Päätöksessä oli määrämuoto: Päätin (tai päätettiin) ottaa N.N :n X:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan huostaan lastensuojelulain 16 :n perusteella ja 18 :n 1 momentin mukaisesti ja sijoittaa hänet Y ja Z:Z :n päivystysperheeseen (tai P:n perhetukikeskukseen). Päätöksessä kerrottiin siis aina, minkä lastensuojelulain pykälän mukaisesti kiireellinen huostaanotto tehtiin ja mihin lapsi sijoitettiin. Vanhempien tai huoltajien osalta kerrottiin useimmiten molempien vanhempien nimet ja osoitteet. Joissakin päätöksissä oli kuitenkin maininta vain siitä vanhemmasta, jonka luona lapsi asui. Osassa päätöksistä mainittiin tässä kohdassa, oliko vanhempi huoltaja vai ei, joissakin se kävi ilmi myöhemmin perustelutekstissä. Kaikista päätöksistä ei kuitenkaan selvinnyt, oliko erossa asuvilla vanhemmilla yhteishuolto vai onko lapsen huolto uskottu yksin toiselle vanhemmalle. Eniten eroja oli kiireellisen huostaanoton perustelu -osiossa. Useimmiten Tampereen päätösasiakirjan perustelut -osio sisälsi tilannekuvauksen. Osassa päätöksistä kerrottiin vain kiireellistä huostaanottoa välittömästi edeltänyt tilanne, osassa taas laajemmin, mitä lapsen ja perheen elämässä oli tapahtunut, miten perheen ongelmatilanteita oli aikaisemmin ratkaistu sekä millaisia avohuollon tai muita tukitoimia perheelle oli tarjottu tai järjestetty. Joistakin, joskin harvoista, päätöksistä kävi ilmi myös se, mitä muita ratkaisuja tässä tilanteessa oli mietitty. Melko tavallista oli, että perusteluosassa ei tilanneselvityksen lisäksi ollut muuta tietoa. Tilannekuvaukset olivat rakenteeltaan samantyyppiset kummassakin kaupungissa: tiivistettyjä kertomuksia tapahtuneesta. Kuvauksista kävi ilmi, mitä oli tapahtunut, mitkä seikat vaaransivat vakavasti lapsen kehitystä, mistä aloite tuli tai miten sosiaalityöntekijä oli saanut hädän tietoonsa, miten ongelmaa oli mahdollisesti yritetty ratkaista ja mihin lopputulokseen asiassa päädyttiin. Lapsen tai perheen aikaisemmista asiakkuuksista ja tukitoimista sen sijaan kerrottiin vaihdelleen: tarina saattoi alkaa ajallisesti kauempaakin tai se oli vain yhden päivän tai hetken kuvaus. Joissakin asiakirjoissa ei kerrottu lainkaan aikaisemmasta historiasta, toisissa teksteissä viitattiin siihen ja osassa taas oli melko kattava kuvaus aikaisemmista tapahtumista sekä mainintoja työskentelystä ja tukimuodoista.

19 14 Tampereen asiakirjoissa kerrottiin yleensä aina, oliko äitiä, isää ja lasta tai muita asianosaisia kuultu. Lisäksi usein kerrottiin lapsen mielipide tai ainakin reaktio tilanteeseen, vaikka lasta ei varsinaisesti olisi kuultukaan. Poikkeuksen tähän muodostavat lapset, joiden olinpaikka ei ollut tiedossa kiireellisen huostaanoton tekohetkellä sekä osin aivan pienet lapset, jotka eivät osanneet ilmaista tahtoaan. Päätöksen perusteluista kävi yleensä ilmi, mistä tai keneltä aloite asian selvittämiseen kiireelliseen huostaanottoon johtavassa tilanteessa tuli. Yhteydenpidon kirjaamisen osalta käytäntö oli kirjava. Joissakin päätöksissä yksilöitiin tarkoin, keitä ja missä lapsi sai tavata, ja miten muutoin hän voi pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin. Joissakin yhteydenpitokohta jäi epämääräisemmäksi ja useimmiten vastuu yhteydenpidosta sopimisesta jätettiin sijaishuoltopaikan vastuulle. Myös merkinnät jatkotoimenpiteistä vaihtelivat: osassa päätöksistä ne kerrottiin selkeästi, mutta useimmissa päätöksissä jatkosta ei puhuttu mitään. Aineistona olivat siis kiireelliset huostaanottopäätökset, jotka ovat hallinnollisia ja virkavastuulla tehtyjä asiakkaille annettavia valituskelpoisia päätöksiä. Selvityksessä on lähdetty liikkeelle siitä, mitä tietoa päätösasiakirjoista oli saatavissa ja tarkasteltu niitä tarkoituksena etsiä tekijöitä, jotka selittäisivät Turun ja Tampereen kiireellisten huostaanottojen lukumäärän suurta eroa. Tarkoitus oli selvittää, erosivatko sosiaalityöntekijöiden tulkinnat tilanteista ja niiden ratkaisuista jollakin tavoin näissä kaupungeissa. Tässä selvitysosuudessa rajaudutaan ainoastaan edellä mainittuun dokumenttiaineistoon. Sen lisäksi on edellä vertailtu Tampereen ja Turun lastensuojelutilastoja ja lastensuojelun palvelujärjestelmää 4.3 Kiireellisten huostaanottojen ajoittuminen Toimenpiteet kuukausittain Turussa kiireellisten huostaanottojen määrä vaihteli vuoden aikana kuukausittain yhdestä seitsemään ja Tampereella kymmenestä kahteenkymmeneenkahteen. Turussa niitä tehtiin eniten vuoden 2004 maaliskuussa ja toukokuussa kummassakin seitsemän sekä tammikuussa 2005 viisi. Tampereella puolestaan kiireellisiä huostaanottoja tehtiin eniten tammikuussa 2005 ja lokakuussa 2004 (21). Vähiten kiireellisiä huostaanottopäätöksiä tehtiin Tampereella huhtikuussa (10) ja toukokuussa (11) vuonna Turussa helmikuussa 2005 ei tehty yhtään päätöstä ja heinäkuussa vain yksi sekä elo-, loka- ja marraskuussa kussakin kaksi päätöstä. Kaavio 1. Kiireellisten huostaanottojen jakautuminen kuukausittain absoluuttisina lukuina TURKU TAMPERE 5 0 MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU TAMMI HELMI

20 15 Vertailtaessa Turun ja Tampereen kiireellisten huostaanottopäätösten jakautumista kuukausittain havaitaan, että niiden määrien vaihteluista muodostuu kaksi toisistaan poikkeavaa käyrää. Erityisesti määrät ja niiden suunta poikkeavat toisistaan kesäkuukausina: kun Tampereella oli havaittavissa kiireellisten huostaanottojen määrien kasvua kesä- ja heinäkuussa, oli suunta Turussa päinvastainen laskeva. Tarkasteltaessa Tampereen osalta vielä erikseen eri yksiköiden tekemiä kiireellisiä huostaanottopäätöksiä, todetaan päivystysyksikön (jollaista Turussa ei siis vielä tuolloin ollut) päätösosuuden olevan alueyksiköitä suurempi kesä- ja elokuussa. Heinäkuussa kiireellisten huostaanottojen määrä oli kesäkuukausista suurin, ja tuolloin sitä nosti erityisesti alueyksiköiden tekemien päätösten määrän lisääntyminen kaksinkertaiseksi edellisiin kuukausiin verrattuna. Kaavio 2. Kiireellisten huostaanottojen määrien vertailu kuukausittain yksiöiden mukaan Paussi Al.asemat Vo.keskus Turku maalis huhti touko elo syys loka marras joulu tammi helmi Kiireellisten huostaanottojen ajoittuminen eri kuukausille ja jakaantuminen eri yksiköiden kesken näytti olevan sattumanvaraista. Määrät vaihtelivat kuukausittain huomattavastikin eikä vaihtelulle ole helppo keksiä selitystä. Paussissa tehtiin päätöksiä muita yksiköitä enemmän tarkastelujaksolla vuonna 2004 maaliskuussa, toukokuussa, kesäkuussa ja elokuussa sekä vuonna 2005 tammikuussa. Heinäkuussa alueellisten sosiaaliasemien kiireellisten huostaanottopäätösten määrä oli hieman suurempi kuin Paussin. Muissa yksiköissä puolestaan tehtiin enemmän kuin Paussissa kiireellisiä huostaanottoja huhtikuussa, elokuussa, syyskuussa, marras- ja joulukuussa 2004 sekä vuonna 2005 helmikuussa (vastaanottokeskus mukaan lukien). Turkuun verrattuna ero oli suurin kesäkuukausina: Turussa määrä putosi jyrkästi toukokuusta heinäkuulle ja lähti sitten lievään nousuun elokuusta alkaen pysytellen kuitenkin selvästi alkuvuotta alemmalla tasolla koko loppuvuoden. Tampereella suunta oli siis päinvastainen: määrä kasvoi huhtikuusta alkaen kesää kohti, ja loppuvuoden luvut olivat selvästi kevään lukuja korkeammat.

21 Toimenpiteet viikonpäivän mukaan Tarkasteltaessa Turun ja Tampereen kiireellisiä huostaanottopäätöksiä on huomioitava, että Turussa tutkimusajankohtana tehtiin kiireellisiä huostaanottopäätöksiä ainoastaan arkipäivinä, kun taas Tampereella päätöksiä tehtiin päivystysyksikössä myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Yhteistä Turulle ja Tampereelle on se, että eniten päätöksiä tehtiin perjantaisin: Turussa 26 prosenttia kaikista kiireellisistä huostaanottopäätöksistä ja Tampereella 21 prosenttia. Turun päätökset kasaantuivat viikonlopun yhteyteen: perjantaille, maanantaille ja tiistaille, joiden yhteenlaskettu osuus kaikista päätöksistä oli yli 70 prosenttia. Vähiten siellä tehtiin päätöksiä keskiviikkoisin (11 prosenttia) ja toiseksi vähiten torstaisin. Kaavio 3. Kiireellisten huostaanottopäätösten jakautuminen viikonpäivittäin prosentteina Turku Tampere Maanantai Tiistai Keskiviiko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Tampereella eri viikonpäivien mukaan tarkasteltuna kaikkien kiireellisiä huostaanottoja tekevien yksiköiden yhteenlaskettujen päätösten määrä oli suurin perjantaisin ja toiseksi suurin keskiviikkoisin, suurin piirtein samaan määrään päästiin myös maanantaina ja tiistaina. Alimmat luvut olivat viikonloppuna: sunnuntaisin päätöksistä tehtiin viisi prosenttia ja lauantaisin 11 prosenttia. Kaavio 4. Kiireelliset huostaanotot viikonpäivittäin Tampereen eri yksiköissä Paussi Alueasemat Vastaanottokeskus 0 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ

RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ RETORIIKKA JA RISKIEN ARVIOINTI TAMPEREEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEKEMISSÄ KIIREELLISTEN SIJOITUSTEN PÄÄTÖKSISSÄ Janni Kollanus Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 4.9.2013 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Hanna Ahlgren-Leinvuo Kansi: Kati Rosenberg

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 8 tarja heino Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset Selvitys Lastensuojelun kehittämisohjelmalle Sosiaali-

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla

Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla Selvitys pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijoituksista Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla Annina Myllärniemi Huhtikuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh.

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 2004

SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 2004 SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 24 TAMPEREELLA 24.3.25 SOSIAALIASIAMIEHET EINEMÄKI PEKKA LEPIKKÖ LAURA SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI...3 1.1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Mari Sisso Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 28.5.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2013 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 0 Asiakkaiden aseman ja oikeuksien tarkastelua Akaan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungeissa sekä Hattulan, Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Urjalan kunnissa Loippo,

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö? 217 Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti erityistäkö?»opettajan työ on enimmäkseen luokkataistelua», huokaisi matematiikan opettaja Risto Markkanen 1970-luvulla. Mitähän taistelua sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä

Hatkassa. Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Hatkassa Selvitys nuorten luvattomista poissaoloista ja sijaishuoltopaikkojen toimintakäytännöistä Kirjoittajat:

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 4.6.2008 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot