OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa"

Transkriptio

1 OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa

2 Operaatio Urheilullinen Elämä ntapa Operaatio Urheilullinen Elämäntapa on Suomen Jääki ekkoliiton terveyden edistämisohjelma. Ohjelman päämääränä on herättää keskustel ua ja lisätä tietoa terveiden elämäntapojen merkityksestä lasten ja nuorten seuratoiminnassa sekä aikaansaada juniorijääkiekkoon systemaatti sia ja suunnitelmallisia toimia terveyden edistämiseksi. Urheilullisella elämäntavalla tarkoitetaan tässä ohj elmassa aktiivista ja säännölli stä jääkiekkoilun harrastamista organisoidussa seuratoi minnassa. Kyseessä on sii s käytännön toiminta eri tehtävissä, mutta sisältää myös esimerkiksi lasten ohjaajien ja nuorten valmentajien kasvatukselli set toimet. Operaatio Urheilullisessa Elämäntavassa keski tytään terveyden osa-alueista: 1) Yleiseen liikunnallisuuteen 2) Päihteettömyyden er i osa-alueisiin 3) Ravintoon 4) Unen ja levon tarpeeseen 5) Hygieniaan Aiheita käsitellään sekä seura - että joukkuetasolla tavoitteena terveempi lapsi ja nuori.

3 Terveyttä edistävän jääkiekko seuran kriteerit Terveyttä edistävä jääkiekkoseura -kokonaisuus koostuu viidestä osa-alueesta, joiden sisälle on määritelty 22 kriteeriä. Osa-alueet ovat: I Seuran terveyden edistämisen toimitavat Seuran säännöissä ja/tai toimintaperiaatteissa on kirjattuna jokin seuraavista: hyvinvointi, terveyden edistäminen, terveyskasvatus tai terveet elämäntavat. Seuran säännöissä ja/tai toimintaperiaatteissa on kirjattuna päihteitä koskevia sääntöjä. Seuran päätöksenteossa huomioidaan terveys ja hyvinvointinäkökulma. II Seura terveyttä ja turvallisuutta edistävänä ympäristönä Seura huolehtii omalta osaltaan ympäristön turvallisuudesta esim. tarkastaa liikuntapaikan turvallisuuden vuosittain (yhteistyössä isännöitsijän kanssa). Seura huolehtii, että ympäristö on päihteetön ja savuton lasten ja nuorten seuratoiminnan aikana. Seurassa seurataan sääntöjen toteutumista ja toimivuutta. Seuran vuosittaisessa toimintakertomuksessa arvioidaan terveyden edistämistoimia ja/tai seuran hyvinvointitila. Seura tekee yhteistyötä toisten seurojen ja/tai terveysalan ammattilaisten kanssa terveysasioissa. III Seuran yhteisölliset terveyden edistämisen toimet Seuran valmentajat ja muut toimihenkilöt näyttävät omalla käyttäytymisellä esimerkkiä lapsille ja nuorille. Seura varmistaa, että sen alaisilla ryhmillä on sovitut säännöt ja käytänteet. Seura keskustelee määräajoin säännöistään ja/tai toimintaperiaatteistaan hallituksen, valmentajien, muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa. Seurassa puututaan mahdollisiin konfliktitilanteisiin (esim. kiusaaminen) ja ne selvitetään sekä niitä seurataan. IV Seuran yksilölähtöiset terveyden edistämisen toimet Terveyden edistäminen on osa valmennustoimintaa. Valmennustoiminnassa on terveyttä edistävä ote myös liikunta-/urheilusuorituksen ulkopuolella (seura-toiminnan aikana). Seura kiinnittää erityistä huomiota valmentajien/ohjaajien vuorovaikutustaitoihin. Seura järjestää koulutusta terveysasioista tai mahdollistaa sen jäsenten osallistumisen ko. ulkopuolisiin koulutuksiin. Seura huolehtii, että terveyskasvatusta toteutetaan sen toiminnassa. Seuratoiminta tukee yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Seura edistää kaikki pelaa ideologiaa. Seura edistää fair play ideologiaa. V Seuran terveyspalvelut Urheiluvammoja ennaltaehkäistään ja hoidetaan laaja-alaisesti (esim. huomioidaan vammojen psyykkiset vaikutukset nuoreen). Seura selvittää ja tiedottaa hoitokäytänteistä urheilu-vammatilanteissa (esim. vakuutuskäytänteet).

4 Operaatio Urheilullinen Elämäntapa TuTo ry juniorijääkiekossa Tämän suunnitelman tarkoituksena on linjata TuTo ry juniorijääkiekon terveyttä edistäviä pelisääntöjä ja luoda käytännön mal leja joukkueiden toimintaan. Suunnitelma perustuu kokonaisuudessaan Suomen Jääkiekkoli iton terveyden edistämisohjelmaan Operaatio Urheilullinen Elämäntapa, jonka on kirjoittanut Sami Kokko ja joka on nähtävi ssä Suomen Jääkiekkoliiton nettisivuilla osoitteessa Suunnitelma antaa raamit käytännön toi menpiteisiin ja jatkokehittelyihin terveyden edistämisen sekä liikunnallisen elämäntavan opettami seen seuramme toiminnassa. Muotoina mm. teemakoulutukset, materiaalin tuottaminen, yhteistyö oppilaitosten ja muiden seurojen kanssa sekä Oper aatio Urheilullinen Elämäntapa-ohjelman integroiminen TuTo ry juniorijääkiekon joukkueiden, toimihenkilöiden, pelaajien sekä heidän vanhempiensa toimintaan. Lisäksi sekä seuran että joukkueiden toimintasuunnitelmiin ja kertomuksiin lisätään terveyden edistämisnäkökulma ja laaditaan ikäluokkakohtaiset painotukset sekä vuosi kalenteri. Yleinen liikunnallisuus Päämääränä o n: - Herättää keskustel ua siitä, miten jääkiekkoilun avulla voidaan edistää elinikäisen liikunnallisen elämäntavan omaksu mista - Lisätä tietoa urheiluvammojen ennaltaehkäisystä sekä elinikäisen, monipuolisen liikunnan merkityksestä ja vaikutuksista yksilön terveyteen - Saada aikaan monipuolista liikuntaharrastamista TuTo ry juniorijääkiekon toiminnan puitteissa - Tarjota jääkiekon harrastamismahdollisuus mahdollisimman monelle Turun seudulla asuvalle mahdolli simman pitkään. Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten fyysiseen kasvuun, biologiseen kehittymiseen sekä fyysi seen kuntoon. Tietty minimimäärä liikuntaa on jopa välttämättömyys normaalin kasvun ja kehityksen, sekä esi m. kudosten toi mivuuden kannalta. Aktiivinen liikuntaharrastus ennaltaehkäisee myös erilaisia vaivoja ja oireita. Esimerkiksi liikuntaa harrastavilla lapsilla on muita vähemmän psykosomaatti sia oireita. Yleisesti ottaen liikunnan määrällä on todettu olevan positiivista vaikutusta myös yksil ön muuhun terveyskäyttäytymi seen.

5 Toimenpiteet Seura TuTo ry juniorijääkiekko mahdollistaa jääkiekon harrastamisen kiinnostuneille eri-ikäisille seuraavasti: Alle 10 v. Luistelukoulu toimintaa ja Leijona-liiga otteluita Ikäkausitoiminta (AAA ja AA-taso) Tytöt ja pojat samassa joukkueessa - TuTo ry juniorijääkiekko kehittää lasten ja nuorten monipuolista liikuntaa ja kouluyhteistyötä yhdessä Turun kaupungin kanssa Esikoulukiertueet ja -vierailut Koulun liikuntatuntien luistelun ohjaus Luokkalätkä tapahtuma 1-3 luokkalaisille Toisen asteen urheiluvalmennus / aamuhar joittelu yhdessä edustusjoukkueen kanssa TuTo ry juniorijääkiekko kehittää jääkiekkoseurojen välistä yhteistyötä paikkakunnalla ja alueella jääkiekkoharrastamisen jatkuvuuden t akaamiseksi - Yhteistyön kehittäminen Turun Nuorisokiekon seurojen kanssa (TPS, K-67, TuKV ja TuWe) - Turun lähialueen seurojen kanssa ( Naantali, Raisio, Kaarina, Tarvasjoki jne.) on valmisteilla yhteistyösopimus, jonka avulla pyritään parantamaan pikkuseurojen toimintaedellytyksiä ja vähentämään seuranvaihtoja. TuTo ry juniorijääkiekko jakaa tietoa, erityisesti valmentajille ja ohjaajille, monipuolisen ja elinikäisen liikunnan merkityksistä ja vaikutuksista urheilevalle lapselle ja nuorelle, mutta myös yksilön terveydelle - Koulutustilaisuudet pelaajille, vanhemmille, sekä seuran ja joukkueen toimihenkilöille - Materiaalia yleiseen liikunnallisuuteen liittyen materiaalipankkiin sekä pelaajille, vanhemmille, sekä seuran ja joukkueen toi mihenkilöille jaettavaksi - Yleinen liikunnallisuus kuuluu vakituisena osana TuTo ry juniorijääkiekon: Kausittaisiin koulutuksiin Vanhempainkokouksiin Kausi- ja toimintasuunnitelmiin (valmennus- ja kokonaistoiminta)

6 TuTo ry juniorijääkiekko sitouttaa ohjaajat ja valmentajat toteuttamaan monipuolista liikuntaa ohjaus- / valmennustoiminnassaan - TuTo ry juniorijääkiekko tekee ohjaajien ja valmentajien kanssa sopimukset, joihin on kirjattu yleiseen liikunnallisuuteen ja sen toteuttamiseen liittyviä asioita - Monipuolisen liikunnan tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan joukkueiden osalta niiden kausittaiseen valmennuksen toimintasuunnitel maan ja niiden toteutumista seurataan mm. valmennus- ja junioripäällikön toimesta TuTo ry juniorijääkiekossa panostetaan urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja tiedetään hoito- ja vakuutuskäyt änteet - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa ohjaajat ja valmentajat: Miten toimia, jos lapselle tai nuorelle sattuu vamma Mitä ja minkälaisia hoitotoimia voimassa oleva vakuutus kattaa - TuTo ry juniorijääkiekko: Järjestää ensiapukoulutusta, tai mahdollistaa toimijoidensa osallistumisen sellaiseen Sisällyttää sisäiseen ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyviä asioita Järjestää jokaiselle joukkueelleen omat ensiaputar vikkeet - TuTo ry juniorijääkiekolla on yhteistyösopimus paikallisen urheilulääkäriasema Pulssin kanssa sisältäen: Vammojen ennaltaehkäisyn Konsultaatioavun Nopean ja oikeanlaisen hoidon takaamisen Sekä sen, että ur heiluvammoja hoidetaan laaja-alaisesti (esim. huomioiden vammojen psyykkiset vaikutukset nuoreen) TuTo ry juniorijääkiekko maksaa hoitokulut ja hakee vakuutusyht iöltä korvaukset, näin vanhempien ei tarvitse itse käyttää rahaa hoitotilanteessa.

7 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa: - Joukkue vastaa moni puolisuuden haasteeseen toteutt amalla monipuolista liikuntaa lajin harjoittelussa, sekä kannustamall a pelaajia harrastamaan muitakin lajeja - Joukkueen ohjaajat / valmentajat tekevät yhteisty ötä muiden lajien vastaavien kanssa, jotta useamman l ajin harrastaminen olisi mahdollista mahdollisimman pitkään - Joukkueessa t oteutetaan Reilun pelin ja Kaikki pelaa -ideologioita - Joukkueessa var mistetaan toiminnan ilmapiirin pysyminen hyvänä ja innostavana, huolehtimalla tiedotuksesta, sekä vuorovaikutuksesta niin pelaajien, kuin vanhempienkin osalta - Joukkueen toiminnassa huomi oidaan yksilöllisyys niin pitkälle kuin mahdollista harjoituksien ja harjoitteiden suunnittelussa, sekä toteutuksessa - Valmentajat ottavat toi minnassaan huomi oon myös vammojen ennaltaehkäisyn esim. huolehtimalla oikeanlaisen alku- ja loppuverryttelyn toteuttamisesta sekä var mistamalla, että kaikilla on oikeanlaiset suojat ja varusteet - Joukkue huoleht ii siitä, että sen valmentajilla ja muilla toimihenkilöillä on riittävät valmiudet (sekä henkilökohtai set tiedot ja taidot että ensiaputarvikkeet) toimia mahdollisissa vammatilanteissa - Loukkaantumi stilanteissa ja vammojen kuntoutusvaiheessa j oukkue huolehtii siitä, että loukkaantunut nuori huomioidaan laaja-alaisesti. Muun muassa häntä tuetaan psyykkisesti keskustelemalla vamman merkityksestä jääkiekon pelaamiseen, sekä sosi aalisesti pyytämällä loukkaantunut osalli stumaan joukkueen tapahtumi in siinä määrin kuin se on mahdollista - Joukkueessa jaetaan informaatiota monipuolisen ja elinikäisen liikunnan merkityksestä sekä vammo jen ennaltaehkäisystä niin pelaajille, kuin heidän vanhemmilleen - Pelaajia kannustetaan liikkumaan myös jääkiekkoharrastuksen päättymisen jälkeen

8 Päihteettömyys Päämääränä o n: - Keskustelun herättäminen jääkiekkoilun ja päihteiden suhteesta - Tiedon lisääminen päihteiden vaikutuksista urheilusuoritukseen sekä yksilön terveyteen - Mahdollisimman päihteettömän toi minnan järjestäminen Toimenpiteet TuTo ry juniorijääkiekko julistautuu päihteettömäksi ja tiedottaa siitä näkyvästi - TuTo ry juniorijääkiekko tekee kannanot on päihteettömyydestä ( joka koskee seurassa toimimisen aikaa) ja tiedottaa sii tä seuransisäisesti (esim. kausijulkaisussa ja nettisivuilla) - Seura pitää päihteettömyys kannanottoaan esill ä mm. tiedottamalla siitä paikallismedioissa TuTo ry juniorijääkiekko kirjaa päihteettömyyttä koskevi a käytäntöjä strategiaansa ja toimintaperiaatteisiinsa (mm. Pelisäännöt) - Päihteettömyyttä koskevi a sääntöjä ja niiden rikkomisesta seuraavia mahdollisia sanktioita kirjataan seuran toimintaperiaatteisiin ja yleisiin sääntöihin sekä nuorten, että aikuisten osalta - Päihteettömyyttä koskevi a sääntöjä ja niiden rikkomisesta seuraavia mahdollisia sanktioita kirjataan seuran joukkueiden toimintasuunnitelmiin - Seurassa seurataan edellä mainittujen asioiden ja sääntöjen toteutumista ja toimivuutta kausi tasolla (toimintakertomus) - TuTo ry juniorijääkiekko edellyttää, että joukkueet tekevät omat pelisäännöt, joissa on kirjattuna päihteettömyyttä koskevia sääntöjä ja käytänteitä nuorten osalta (sanktiot tai muut toimenpiteet pelisääntöjä rikkoneelle) - TuTo ry juniorijääkiekko edellyttää, että joukkueet tekevät omat pelisääntönsä, joissa on kirjattuna päihteettömyyttä koskev ia sääntöjä myös aikuisten osalta. (sanktiot tai muut toimenpiteet pelisääntöjä rikkoneille aikuisille.) - TuTo ry juniorijääkiekko edellyttää, että joukkueet kirjaavat myös erilaisia käytänteitä mahdollisten päihteiden käyttötilanteiden varalle. (Esimerkiksi sopivat siitä, keneen ko. tilanteissa otetaan yhteyttä, informoidaanko aina vanhempia, milloin otetaan yhteyttä seur aan jne. Ja mitkä em. toimitavat ovat kunkin eri päihteiden esim. nuuska vrt. huumeet - suhteen). TuTo ry juniorijääkiekko sitouttaa ohjaajat ja valmentajat sekä muut toimihenkilöt päihteettömyysideologiaan - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa ohjaajat ja valmentajat sekä muut toimihenkilöt näyttämään hyvää esi merkkiä päihteettömyyden suhteen seuratoiminnan aikana - TuTo ry juniorijääkiekko kirjaa päihteettömyyssitoutumisen ohjaajien ja valmentajien sekä muiden toimihenkilöiden sopimuksiin

9 TuTo ry juniorijääkiekko arvioi päihteettömyyden toi miaan Joukkue - Määrällisillä mittareilla (esim. tilaisuuksiin osallistuvien määrä) - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla pelaajia siitä, miten he saamansa informaation kokivat mm. pelaajakyselyt) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla vähintään kerran kaudessa, ja raportoi tulokset esim. pelikauden toimintakertomuksessaan Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue julistautuu päihteettömäksi - Joukkueen ohjaajat / valmentajat, sekä muut toimihenkilöt sitoutuvat näyttämään hyvää esi merkkiä päihteettömyyden suhteen j oukkueen toiminnan aikana - Myös pelaajien vanhemmat pyr itään sitouttamaan päihteettömään toimintaan - Joukkue laatii päihteettömyyteen liittyvät pelisäännöt sekä nuor ten, että aikuisten kanssa - Joukkue keskust elee ja sopii myös päihteettömyys- ja päihteiden käytön käytänteistä Esimerkiksi keskustelemalla aikuisten päihde- / päihteettömyyskäytäntei stä turnausmatkoille etukäteen Joukkue sopii käytänteitä mahdollisten päihteiden käyttötilanteiden varalle (esim. toimitavat, jos nuorten keskuudessa il menee nuuskan käyttöä. Kuka t ekee ja mitä? Kenelle ilmoitetaan? Ilmoittavatko kodit joukkueelle, jos kotona havaitaan nuuskan käyttöä, j otta siihen voitaisiin puuttua kollektiivisesti jne.) - Joukkue ja sen toimihenkilöt huolehtivat omalta osaltaan, että toimintaympäristö (jäähalli), jossa joukkue toimii, on päihteetön ja savuton lasten ja nuorten toiminnan aikana - Joukkue tekee yhtei styötä toisten saman seur an joukkueiden, seuran ja terveysalan ammattilaisten (joita löytyy esim. vanhemmista) kanssa päihteettömyysasioissa (esim. informaation jakamisessa pelaajille ja heidän vanhemmilleen päihteiden vaikutuksista urheilusuoritukseen sekä yksil ön terveyteen) - Joukkueen ohjaajat / valmentajat sekä muut toimihenkilöt osallistuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin päihdeasioista - Pelaajien kanssa keskustell aan eri päihdeasioista (aihevalinnoissa huomioitava pelaajien ikä) esim. päihteiden vaikutuksista urheilusuoritukseen sekä yksil ön terveyteen ja täten pyritään vaikuttamaan pelaajien valintoihin päihdeasioissa - Joukkueessa kiinnitetään erityistä huomiota ns. kaveri paineeseen (eli pyritään puuttumaan het i, jos havaitaan pelaajilta painetta toisia kohtaan esim. nuuskan käytön osal ta)

10 Ravinto Päämääränä o n: Seura Toimenpiteet - Herättää keskustel ua ravitsemusasioiden merkityksestä jääkiekon junioritoiminnassa - Lisätä tietoa monipuolisen ravinnon mer kityksestä jääkiekkoa harrastavalle kasvavalle lapselle ja nuorelle - Saada aikaan konkreettisia toimia, joilla lisätään lapsen j a nuoren ravitsemustietoutta sekä ter veyttä edistävää ravitsemuskäyttäytymistä TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa TuTo ry juniorijääkiekko järjestää koulutusta ja jakaa informaatiota ravitsemusasi oista - TuTo ry juniorijääkiekko kokoaa informaatiota ravitsemusasioista materiaalipankkiin ja jakaa sitä ohjaajille, valmentajille, muille toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille - TuTo ry juniorijääkiekko järjestää erillisiä koulutuksia r avitsemusasioista tai mahdollistaa jäsenensä osalli stumisen ulkopuolisen tahon järjestämään koulutukseen TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueita suunnittelemaan esim. peli- ja turnausmatkoja myös ruokailujen kannalta - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueitaan suunnittelemaan tekemiensä peli- ja turnausmatkojen ruokailun (esim. Milloin syödään? Missä syödään? Mitä syödään? Kuka vast aa? Kuka maksaa? jne. niin yksittäiseen vieraspeliin, kuin turnaukseenkin liittyvän ruokailun osalta) - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueitaan ottamaan huomi oon ruokailukysymykset myös omaa turnausta järjestettäessä (esim. ruokailun aikataulu turnauksissa vierasjoukkueiden kannalta, ja / tai mitä tuotteita on tarjolla turnauskioskissa) - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueitaan pohtimaan ja suunnittelemaan ruokailukysymyksiä vanhempien kanssa koskien lasten ja nuorten ruokailua muullakin ajalla, kuin vain seuratoiminnan aikana TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa aikuisia (ohjaajat, valmentajat, muut toimihenkilöt ja vanhemmat) näyttämään hyvää esi merkkiä omalla toiminnallaan ruokailujen yhteydessä TuTo ry juniorijääkiekko arvioi ravitsemukseen liittyviä toimiaan - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla pelaajia siitä, miten he kokivat ruokailun yhteistyö- ravitsemusliikkeessä vaikkapa ravinnon monipuolisuuden suhteen) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla vähintään kerran kaudessa ja raportoi tulokset esim. pelikauden toimintakertomuksessa

11 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue kirjaa kausittaiseen toimintasuunnitelmaan niin valmennuksen kuin joukkueen yleisen toiminnan osalta myös ravitsemukseen lii ttyviä asioita (valmennus urheilun näkökulmasta ja joukkueen yl einen toiminta toteutuksen näkökul masta) - Joukkue pohtii ja suunnittelee esim. peli- ja turnausmatkoja myös ruokailujen kannalta (esim. Milloin syödään? Missä syödään? Mi tä syödään? Kuka vastaa? Kuka maksaa? j ne.) - Joukkueen ohjaajat / valmentajat ja muut toimihenkilöt näyttävät hyvää esimerkkiä omalla toiminnallaan ruokailujen yhteydessä (ts. monipuolinen ruoka näkyy myös val mentajien ja toimihenkilöiden lautaselta) - Joukkueen ohjaajat / valmentajat ja muut toimihenkilöt osallistuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin ravitsemusasioista - Joukkue keskust elee pelaajien kanssa ur heilijan ravinnon tarpeesta, riittävästä ravinnon määrästä, sekä oi kein ajoitetusta ruokail emisesta - Valmentajat kyselevät pelaajilta jokapäiväisessä toiminnassa nuorten ruokailuista ko. päivänä. Tällöin kyselemällä osoitetaan kiinnostusta nuorten ravitsemusasioita kohtaan - Joukkue tekee tarp een mukaan yhtei styötä ravitsemusammattilaisten kanssa - Pelaajien kanssa keskustell aan myös koulur uokailun tärkeydestä (etenkin aikaisten harjoitusaikojen päivinä + välipala) - Pelaajien vanhempia kehotetaan kannustama an nuoria syömään koul ussa kunnolla - Joukkue keskust elee ravitsemukseen lii ttyvistä asioista vanhempien kanssa (Kotona nautitun ravinnon merkitys on erittäin suuri) - Pelaajille annetaan konkreett isia malleja oikeanlaisista ruoka-annoksista, joissa kaikki tarpeelliset ravinteet on huomioitu - Mahdollisuuksien mukaan järjestetään toi minnallisia tapahtumia, joissa pelaajat itse tekevät jonkun ohjauksessa esi m. oikeaoppisen välipalan koulupäivän ja varhaisemman harjoituksen välissä nautittavaksi. - Pelaajat otetaan mukaan j oukkueen r uokailun suunnittelemiseen (esim. pelipäivän ruokailun ja sen ajoituksen suunnitteluun). Ideana konkreettisen suunnittelun lisäksi terveyskasvatukselli nen näkökulma: pelaajat oppivat näin mm. tunnistamaan omia yksilöllisiä piirteitään, mm. ruuan sulamisen suhteen) - Joukkue ottaa ravitsemusnäkökulman huomioon sponsorointikysymyksissä. Jos seura ei ole tehnyt yhtei styösopimusta, niin joukkue voi (ottaen huomioon seuran käytänteet / säännöt) etsiä itselleen yhteistyökumppanin ja tehdä sopimuksen sellaisen ravitsemusliikkeen kanssa, joka pystyy tar joamaan jääkiekkoilevalle lapselle tai nuorelle monipuolisen ja energiatarpeen tyydyttävän at erian esim. ennen pelimatkaa tai sen aikana, mahdollisimman edullisesti) - Joukkue linjaa lisäravinteisiin suhtautumisen toiminnassaan (huomioiden seuran linjaus) ja informoi siitä ohjaajia, valmentajia, muita toimihenkilöitä, pelaajia, vanhempia

12 Uni ja lepo Päämääränä o n: - Herättää keskustel ua siitä, mikä on riittävä unen ja levon määrä jääkiekkoilevilla nuorilla kussakin ikäluokassa - Lisätä tietoa unen ja levon merkityksestä sekä harjoittelun että jaksamisen suhteen yleensä (mm. koulunkäynnin suhteen) - Saada aikaan toimia, joilla nuorille urheilijoille taataan oikeanlaisen rasituksen ja levon suhde sekä riittävä unen määrä Seura Toimenpiteet TuTo ry juniorijääkiekko linjaa suositukset oikeanlaisen rasituksen ja levon suhteesta kussakin ikäluokassa - TuTo ry juniorijääkiekko linjaa kussakin ikäluokassa kesäkauden toimintaan ja talvikauden tapahtumi in liittyvät määrät viikossa - TuTo ry juniorijääkiekko linjaa myös joukkueen toi minnasta vapai den jaksojen minimimäärät ja pituudet eri ikäluokissa - TuTo ry juniorijääkiekko tarkentaa linjauksiaan pohtimalla tarkasti myös harjoittelurasituksen laadulli sia tekijöitä, sekä toisaalta harjoittelurasitukseen yhteydessä olevaa riittävää levon määr ää joukkueja / tai ikäluokkakohtaisesti TuTo ry juniorijääkiekko jakaa informaatiota ja järjestää koulutusta uneen sekä lepoon liittyvistä asioista - TuTo ry juniorijääkiekko jakaa informaatiota (esim. asiantuntijaluento tai nettisivujen materiaalipankin kautta) uneen ja lepoon liittyvistä asioista ohjaajille, valmentajille, muille toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille - TuTo ry juniorijääkiekko järjestää erillisiä koulutuksia uneen j a lepoon liittyvistä asioista, tai mahdollistaa jäsentensä osallistumisen ulkopuolisen tahon järjestämään koulutukseen TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa aikuisia näyttämään hyvää esi merkkiä omalla toiminnallaan uneen liittyvissä asioissa seuratoiminnan aikana (esim. nukkumaanmenoaikojen suhteen, kun aikuiset turnauksissa majoittuvat samaan pai kkaan pelaajien kanssa) TuTo ry juniorijääkiekko ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon uneen ja lepoon liittyviä asioita (esim. nukkumaanmenoaika) harjoitus- ja pelivuoroja jaettaessa TuTo ry juniorijääkiekko arvioi uneen ja lepoon liittyviä toimiaan - Määrällisillä mittareilla (esim. aikuisten kanssa käytyjen keskusteluj en määrä) - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla seuran aikuisia siitä, miten hyödyllisinä he kokivat käydyt keskustelut) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla vähintään kerran kaudessa ja raportoi tulokset pelikauden toimintakertomuksessa

13 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue sopii keskimääräisestä tapahtumien määrästä per kausi ja viikko, ensin ohjaajien / valmentajien ja valmennuspäällikön välillä. Ja ikäluokissa 6-13-vuotiaat ohjaajien ja vanhempien välillä vielä erikseen. - Joukkue pohtii ja suunnittelee esim. peli- ja turnausmatkoja myös unen ja levon kannalta. - Joukkue ohjeistaa aikuisia näyttämään hyvää esimerkkiä omalla toiminnallaan uneen liittyvissä asioissa (esim. nukkumaanmenoaikojen suhteen turnausmatkoilla niin ohjaajien / valmentajien, muiden toimihenkilöiden kuin vanhempienkin osalta) - Joukkueen val mentajat, ohjaajat ja muut toimihenkilöt osalli stuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin uneen ja lepoon liittyvissä asioista - Joukkue keskust elee pelaajien kanssa jääkiekkoilijalle riittävästä unen määrästä, sekä r asituksen ja levon suhteesta - Joukkue tekee yhtei styötä tarvittaessa terveysalan ammattilaisten kanssa uneen ja lepoon liittyvissä asioissa - Joukkue sopii pelisäännöistä pelaajien kanssa koski en lepoa ja unta esim. peliä edeltävänä iltana / yönä. - Joukkue sopii useampaa lajia harrastavan pelaajan kanssa vii kkotasolla tapahtumien kokonaismäärästä. (Huom! Yhteistyö toisten lajien ohjaajien kanssa) - Joukkue keskust elee uneen ja lepoon liittyvistä asioista vanhempien kanssa - Joukkue toteuttaa uneen ja rasitukseen / lepoon liittyvien asioiden kasvatusta myös toi minnallisin menetelmin. (Esim. pelaat voivat pitää unija / tai rasitus- / lepopäivä-kirjaa, jota käydään heidän kanssaan läpi valmentajan toimesta tasaisin väliajoin.)

14 Hygienia Seura Päämääränä o n: Toimenpiteet - Herättää keskustel ua hygienia-asioista jääkiekkoilussa - Lisätä ohjaajien, valmentajien sekä muiden joukkueen toi mihenkilöiden hienovaraista osaamista hygienia-asioissa - Saada aikaan yleiset linjat hygieniaan suhtautumisessa TuTo ry juniorijääkiekko nostaa keskustel uun aikuisten hienovaraisen suhtautumisen lasten ja nuorten hygienia-asioissa (esim. kasvu- ja kehitysvaiheen merkitys sekä fyysisesti, että psyykkisesti vrt. suihkussa käynti pakko) valmentajien, ohjaajien, muiden joukkueiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa TuTo ry juniorijääkiekko linjaa suositukset ikäluokittain hygieniaan liittyvissä asioissa - Varustehuollon suhteen - Henkilökohtaisen hygienian suhteen Seura jakaa informaatiota ja järjestää koul utusta hygieniaan liittyvistä asioista - TuTo ry juniorijääkiekko jakaa informaatiota (esim. asiantuntijaluento tai internetin materiaalipankin kautta) hygieniaan liittyvistä asioista ohjaajille, valmentajille, muille toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille TuTo ry juniorijääkiekko tekee toimenpiteitä varusteiden kuivatus- ja säilytystilojen suhteen - TuTo ry juniorijääkiekko huoltaa säännöllisesti nykyisiä varusteiden säilytystiloja hyvä hygienia huomioon ottaen (esim. perusteellinen siivous vähintään kerran kaudessa) - TuTo ry juniorijääkiekko pyrkii lisäämään säilytystiloja, jotta kaikilla harrastajilla olisi mahdollisuus säilyttää varusteensa jäähallilla - TuTo ry juniorijääkiekko pyrkii parantamaan var usteiden säilytystiloja siten, että niissä kaikissa on sekä kuivaus- ja ilmastointijärjestelmä. Lisäksi seura pyrkii järjestämään tiloihin alusasujen ja / tai varusteiden pesumahdollisuuden. TuTo ry juniorijääkiekko arvioi hygieniaan liittyviä toimiaan - Määrällisillä mittareilla (esim. montako uutta var usteiden säilytystilaa saatiin aikaan, tai montako vanhaa per uskorjattua) - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla varustetilojen käyttäjiä siitä, miten uudet tai kunnostetut tilat toimivat) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla, vähintään kerran kaudessa ja raportoi tulokset esim. kauden toimintakertomuksessaan

15 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue keskust elee pelaajien kanssa henkil ökohtaiseen hygieniaan ja varusteiden huoltoon liittyvistä asioista, sekä jakaa heille informaatiota ko. asioista - Joukkue keskust elee hygieniaan ja varusteiden huoltoon liittyvistä asioista vanhempien kanssa (jotta suhtautuminen ja vaatimustaso olisivat molempien osalta samansuuntai sia sekä kotona, että harrastuksessa) - Joukkue sopii joukkuekohtaisista pelisäännöistä niin hygienia-, kuin varusteidenkin huoltoon liittyvissä asioissa sekä pelaajien, että vanhempien osalta Pelaajien kanssa sekä henkil ökohtaiseen hygieniaan, että varustehuoltoon liittyvissä asioissa Vanhempien kanssa lähinnä varusteisiin liittyvissä asioissa - Joukkueen ohjaajat, valmentajat sekä muut toi mihenkilöt osallistuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin hygieniaan liittyvissä asioista - Joukkueen kai kki toimihenkilöt sopivat yhteisen hienovaraisen linjan hygienia-asioissa - Joukkue huoleht ii omalta osaltaan varusteiden säilytyspaikan hygieniasta (esim. riittävä siivous)

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma Juniori-Jukureiden toiminnassa

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma Juniori-Jukureiden toiminnassa OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma Juniori-Jukureiden toiminnassa SISÄLLYS 1 OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA... 1 1.1 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN JÄÄKIEKKOSEURAN

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA 1 TERVEYDEN EDISTÄMINEN SEURATOIMINNASSA Jari Risku LAT / VPT 2 Vierumäki 1 2 SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 MIKSI TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖTÄ APV:ssa.. 4 KÄSITTEET 5 YLEINEN LIIKUNNALLISUUS. 7 Seurana.. 8 Joukkueena..

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA - Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma Teksti: Sami Kokko 2 SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 MIKSI TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖTÄ JUNIORIKIEKKOILUSSA?... 4 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Kiekko-Espoo seurayhteisö

Kiekko-Espoo seurayhteisö Kiekko-Espoo seurayhteisö Espoon Kiekkoseura ry ØHarrastajia Ø Tytöt 270 Ø Pojat 300 Ø Aikuiset 190 ØLajit Ø Ringette Ø Jääkiekko tytöt ja pojat ØHarjoituspaikat Ø Laaksolahti Ø Leppävaara 21.11.2017 2

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

Terveyttä Edistävä Seuratoiminta

Terveyttä Edistävä Seuratoiminta Terveyttä Edistävä Seuratoiminta TERP012/008 Terveyden Edistämisen Tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto Terveyttä edistävä seuratoiminta Terveys Voidaan lähestyä ainakin kahdelta suunnalta 1) Patogeeninen

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013 Yhteisillä toimintaperiaatteilla ja säännöillä varmistetaan kaikkien mahdollisuudet tehokkaaseen harjoitteluun. Säännöt auttavat positiivisen ilmapiirin ylläpitämistä joukkueissa. Tärkeää on, että nuorille

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen!

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen! Sinettiseurakiertue 2015 Kasva Urheilijaksi konsepti - kehitetään kokeillen! Konsepti Versio 1.2, sisäinen materiaali Maria Ulvinen Meillä on unelma siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus innostua

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Foot PASS Finland Auditoini 1

Foot PASS Finland Auditoini 1 Turun Nappulaliiga Turun Nappulaliiga, TuNL 20400 Turku 20500 Turku 19/03/2012 03/05/2010 yhteispisteet 5500 3525 64 5500 3272 59 organisaatio 300 290 97 300 270 90 strategia 500 436 87 500 424 85 pelaajakartoitus

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Kiilat Hockey ry Ståhlberginkatu 10 85800 Haapajärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 Liikuntatoiminta Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

Lisätiedot

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET

ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET ESPOOLAISEN JUNIORIJÄÄKIEKKOILUN ARVOT JA PERINTEET URHEILULLISUUS YHTEISTYÖ TAVOITTEELLISUUS OLOSUHTEET HYVÄ JATKUMO VALMENNUS HALLINTO,kiekkoilun tuki / kaupunki PELAAJAMASSAT Blues seura Aaro Kivilinna

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun lapsuusvaihe Tahtotila Mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle syntyy edellytykset

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015

Heinolan Kiekko Ry. Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry Strategia 2012-2015 Heinolan Kiekko Ry - Visio HYVÄ IHMINEN! Heinolan Kiekko Ry - Missio KASVATTAA HYVIÄ IHMISIÄ KAUKALOON JA SEN ULKOPUOLELLE! Heinolan Kiekko Ry Arvot AVOIMUUS REILU

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013 5.9.2013 Tuija Nikkanen Pelaajakysely yhteenveto kevät 2013 Seurakysely pelaajille ikäluokat B-00 Vastaajia 42 pelaajaa Vastaaja määrät: Pelaajakysely yhteenveto kevät

Lisätiedot

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 SUUNNITELMALLISUUS TEHTÄVÄ: Mitä asioita tulee huomioida joukkueen kausisuunnitelmaa tehtäessä? VALMENTAMALLA VAI VAHINGOSSA?

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana urheilua. Sami Kokko, TtT yliopistotutkija Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, JY

Terveyden edistäminen osana urheilua. Sami Kokko, TtT yliopistotutkija Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, JY Terveyden edistäminen osana urheilua Sami Kokko, TtT yliopistotutkija Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, JY Nykypäivän haasteita liikunnalle ja urheilulle o Yhteiskunnallinen kehitys = Liikunnan näkökulmasta

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi

Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi ESS Urheilu 16.11.2017 Tennis tarjoaa kiekkopojille liikuntataitoja ja ehkä lajin jopa koko elämäksi Pelicansin Nastolan F2-junnut pelaavat kerran viikossa tennistä. Oheislaji tuo monipuolisuutta, mikä

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU F1 - E2

PELAAJAPOLKU F1 - E2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU F1 - E2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA (F) 8+1, (E) 10+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Tausta, tavoitteet ja aiheet

Tausta, tavoitteet ja aiheet 26.4. Ryhmätyöt Tausta, tavoitteet ja aiheet Tavoitteena hahmotella valmennus- ja seuratoiminnan tulevaisuutta alustusten pohjalta: Poistettavat käytänteet ja toimintatavat Vähennettävät käytänteet ja

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy

Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille Copy Kysely Kaapo ry:n pelaajien vanhemmille 2 2012 Copy 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana Keskiarvo: 5,1 Joukkue, jossa lapsi on mukana 25 11 20 15 7 19 11 7 15 8 6 B pojat C pojat D99 pojat D00 pojat E01

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus,

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma C-SM

Toimintasuunnitelma C-SM Toimintasuunnitelma C-SM 2016-2017 Valmennus Vastuuvalmentaja: Antti Heiskanen Valmentaja: Ville Kautiainen Mv-valmentaja: Ari Luostarinen Toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Arto Saarinen Huoltaja: Miska

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan

Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan Tervetuloa CrossFit Kidsvanhempainiltaan 8.9.2014 Aiheet Mitä on CrossFit valmennettavien terveyteen liittyvät asiat, jotka valmentajan tulisi tietää/ ottaa huomioon harjoituksissa ja leireillä urheilevan

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Miksi koulun toimintakulttuuria pitää liikunnallistaa? Koko koulun toimintakulttuurin kehittyminen liikunnallisemmaksi Oppilashuollollinen näkökulma nuoren urheilijan tukemiseen

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään. Strategia

Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään. Strategia Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään Strategia 2015-2018 Johdanto Käsissäsi on KJT Hockeyn strategia vuosille 2015 2018. Strategia sisältää vision, seuran toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

URHEILLEN TERVEYTTÄ EDISTÄMÄÄN - OPAS URHEILUTOIMIJOILLE

URHEILLEN TERVEYTTÄ EDISTÄMÄÄN - OPAS URHEILUTOIMIJOILLE URHEILLEN TERVEYTTÄ EDISTÄMÄÄN - OPAS URHEILUTOIMIJOILLE Hannu Itkonen, professori Sami Kokko, yliopistotutkija Liikuntatieteellinen tiedekunta, JY URHEILU TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Miksi urheilu on hyvä kasvatuksen

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot