OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa"

Transkriptio

1 OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa

2 Operaatio Urheilullinen Elämä ntapa Operaatio Urheilullinen Elämäntapa on Suomen Jääki ekkoliiton terveyden edistämisohjelma. Ohjelman päämääränä on herättää keskustel ua ja lisätä tietoa terveiden elämäntapojen merkityksestä lasten ja nuorten seuratoiminnassa sekä aikaansaada juniorijääkiekkoon systemaatti sia ja suunnitelmallisia toimia terveyden edistämiseksi. Urheilullisella elämäntavalla tarkoitetaan tässä ohj elmassa aktiivista ja säännölli stä jääkiekkoilun harrastamista organisoidussa seuratoi minnassa. Kyseessä on sii s käytännön toiminta eri tehtävissä, mutta sisältää myös esimerkiksi lasten ohjaajien ja nuorten valmentajien kasvatukselli set toimet. Operaatio Urheilullisessa Elämäntavassa keski tytään terveyden osa-alueista: 1) Yleiseen liikunnallisuuteen 2) Päihteettömyyden er i osa-alueisiin 3) Ravintoon 4) Unen ja levon tarpeeseen 5) Hygieniaan Aiheita käsitellään sekä seura - että joukkuetasolla tavoitteena terveempi lapsi ja nuori.

3 Terveyttä edistävän jääkiekko seuran kriteerit Terveyttä edistävä jääkiekkoseura -kokonaisuus koostuu viidestä osa-alueesta, joiden sisälle on määritelty 22 kriteeriä. Osa-alueet ovat: I Seuran terveyden edistämisen toimitavat Seuran säännöissä ja/tai toimintaperiaatteissa on kirjattuna jokin seuraavista: hyvinvointi, terveyden edistäminen, terveyskasvatus tai terveet elämäntavat. Seuran säännöissä ja/tai toimintaperiaatteissa on kirjattuna päihteitä koskevia sääntöjä. Seuran päätöksenteossa huomioidaan terveys ja hyvinvointinäkökulma. II Seura terveyttä ja turvallisuutta edistävänä ympäristönä Seura huolehtii omalta osaltaan ympäristön turvallisuudesta esim. tarkastaa liikuntapaikan turvallisuuden vuosittain (yhteistyössä isännöitsijän kanssa). Seura huolehtii, että ympäristö on päihteetön ja savuton lasten ja nuorten seuratoiminnan aikana. Seurassa seurataan sääntöjen toteutumista ja toimivuutta. Seuran vuosittaisessa toimintakertomuksessa arvioidaan terveyden edistämistoimia ja/tai seuran hyvinvointitila. Seura tekee yhteistyötä toisten seurojen ja/tai terveysalan ammattilaisten kanssa terveysasioissa. III Seuran yhteisölliset terveyden edistämisen toimet Seuran valmentajat ja muut toimihenkilöt näyttävät omalla käyttäytymisellä esimerkkiä lapsille ja nuorille. Seura varmistaa, että sen alaisilla ryhmillä on sovitut säännöt ja käytänteet. Seura keskustelee määräajoin säännöistään ja/tai toimintaperiaatteistaan hallituksen, valmentajien, muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa. Seurassa puututaan mahdollisiin konfliktitilanteisiin (esim. kiusaaminen) ja ne selvitetään sekä niitä seurataan. IV Seuran yksilölähtöiset terveyden edistämisen toimet Terveyden edistäminen on osa valmennustoimintaa. Valmennustoiminnassa on terveyttä edistävä ote myös liikunta-/urheilusuorituksen ulkopuolella (seura-toiminnan aikana). Seura kiinnittää erityistä huomiota valmentajien/ohjaajien vuorovaikutustaitoihin. Seura järjestää koulutusta terveysasioista tai mahdollistaa sen jäsenten osallistumisen ko. ulkopuolisiin koulutuksiin. Seura huolehtii, että terveyskasvatusta toteutetaan sen toiminnassa. Seuratoiminta tukee yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Seura edistää kaikki pelaa ideologiaa. Seura edistää fair play ideologiaa. V Seuran terveyspalvelut Urheiluvammoja ennaltaehkäistään ja hoidetaan laaja-alaisesti (esim. huomioidaan vammojen psyykkiset vaikutukset nuoreen). Seura selvittää ja tiedottaa hoitokäytänteistä urheilu-vammatilanteissa (esim. vakuutuskäytänteet).

4 Operaatio Urheilullinen Elämäntapa TuTo ry juniorijääkiekossa Tämän suunnitelman tarkoituksena on linjata TuTo ry juniorijääkiekon terveyttä edistäviä pelisääntöjä ja luoda käytännön mal leja joukkueiden toimintaan. Suunnitelma perustuu kokonaisuudessaan Suomen Jääkiekkoli iton terveyden edistämisohjelmaan Operaatio Urheilullinen Elämäntapa, jonka on kirjoittanut Sami Kokko ja joka on nähtävi ssä Suomen Jääkiekkoliiton nettisivuilla osoitteessa Suunnitelma antaa raamit käytännön toi menpiteisiin ja jatkokehittelyihin terveyden edistämisen sekä liikunnallisen elämäntavan opettami seen seuramme toiminnassa. Muotoina mm. teemakoulutukset, materiaalin tuottaminen, yhteistyö oppilaitosten ja muiden seurojen kanssa sekä Oper aatio Urheilullinen Elämäntapa-ohjelman integroiminen TuTo ry juniorijääkiekon joukkueiden, toimihenkilöiden, pelaajien sekä heidän vanhempiensa toimintaan. Lisäksi sekä seuran että joukkueiden toimintasuunnitelmiin ja kertomuksiin lisätään terveyden edistämisnäkökulma ja laaditaan ikäluokkakohtaiset painotukset sekä vuosi kalenteri. Yleinen liikunnallisuus Päämääränä o n: - Herättää keskustel ua siitä, miten jääkiekkoilun avulla voidaan edistää elinikäisen liikunnallisen elämäntavan omaksu mista - Lisätä tietoa urheiluvammojen ennaltaehkäisystä sekä elinikäisen, monipuolisen liikunnan merkityksestä ja vaikutuksista yksilön terveyteen - Saada aikaan monipuolista liikuntaharrastamista TuTo ry juniorijääkiekon toiminnan puitteissa - Tarjota jääkiekon harrastamismahdollisuus mahdollisimman monelle Turun seudulla asuvalle mahdolli simman pitkään. Liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten fyysiseen kasvuun, biologiseen kehittymiseen sekä fyysi seen kuntoon. Tietty minimimäärä liikuntaa on jopa välttämättömyys normaalin kasvun ja kehityksen, sekä esi m. kudosten toi mivuuden kannalta. Aktiivinen liikuntaharrastus ennaltaehkäisee myös erilaisia vaivoja ja oireita. Esimerkiksi liikuntaa harrastavilla lapsilla on muita vähemmän psykosomaatti sia oireita. Yleisesti ottaen liikunnan määrällä on todettu olevan positiivista vaikutusta myös yksil ön muuhun terveyskäyttäytymi seen.

5 Toimenpiteet Seura TuTo ry juniorijääkiekko mahdollistaa jääkiekon harrastamisen kiinnostuneille eri-ikäisille seuraavasti: Alle 10 v. Luistelukoulu toimintaa ja Leijona-liiga otteluita Ikäkausitoiminta (AAA ja AA-taso) Tytöt ja pojat samassa joukkueessa - TuTo ry juniorijääkiekko kehittää lasten ja nuorten monipuolista liikuntaa ja kouluyhteistyötä yhdessä Turun kaupungin kanssa Esikoulukiertueet ja -vierailut Koulun liikuntatuntien luistelun ohjaus Luokkalätkä tapahtuma 1-3 luokkalaisille Toisen asteen urheiluvalmennus / aamuhar joittelu yhdessä edustusjoukkueen kanssa TuTo ry juniorijääkiekko kehittää jääkiekkoseurojen välistä yhteistyötä paikkakunnalla ja alueella jääkiekkoharrastamisen jatkuvuuden t akaamiseksi - Yhteistyön kehittäminen Turun Nuorisokiekon seurojen kanssa (TPS, K-67, TuKV ja TuWe) - Turun lähialueen seurojen kanssa ( Naantali, Raisio, Kaarina, Tarvasjoki jne.) on valmisteilla yhteistyösopimus, jonka avulla pyritään parantamaan pikkuseurojen toimintaedellytyksiä ja vähentämään seuranvaihtoja. TuTo ry juniorijääkiekko jakaa tietoa, erityisesti valmentajille ja ohjaajille, monipuolisen ja elinikäisen liikunnan merkityksistä ja vaikutuksista urheilevalle lapselle ja nuorelle, mutta myös yksilön terveydelle - Koulutustilaisuudet pelaajille, vanhemmille, sekä seuran ja joukkueen toimihenkilöille - Materiaalia yleiseen liikunnallisuuteen liittyen materiaalipankkiin sekä pelaajille, vanhemmille, sekä seuran ja joukkueen toi mihenkilöille jaettavaksi - Yleinen liikunnallisuus kuuluu vakituisena osana TuTo ry juniorijääkiekon: Kausittaisiin koulutuksiin Vanhempainkokouksiin Kausi- ja toimintasuunnitelmiin (valmennus- ja kokonaistoiminta)

6 TuTo ry juniorijääkiekko sitouttaa ohjaajat ja valmentajat toteuttamaan monipuolista liikuntaa ohjaus- / valmennustoiminnassaan - TuTo ry juniorijääkiekko tekee ohjaajien ja valmentajien kanssa sopimukset, joihin on kirjattu yleiseen liikunnallisuuteen ja sen toteuttamiseen liittyviä asioita - Monipuolisen liikunnan tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan joukkueiden osalta niiden kausittaiseen valmennuksen toimintasuunnitel maan ja niiden toteutumista seurataan mm. valmennus- ja junioripäällikön toimesta TuTo ry juniorijääkiekossa panostetaan urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja tiedetään hoito- ja vakuutuskäyt änteet - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa ohjaajat ja valmentajat: Miten toimia, jos lapselle tai nuorelle sattuu vamma Mitä ja minkälaisia hoitotoimia voimassa oleva vakuutus kattaa - TuTo ry juniorijääkiekko: Järjestää ensiapukoulutusta, tai mahdollistaa toimijoidensa osallistumisen sellaiseen Sisällyttää sisäiseen ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyviä asioita Järjestää jokaiselle joukkueelleen omat ensiaputar vikkeet - TuTo ry juniorijääkiekolla on yhteistyösopimus paikallisen urheilulääkäriasema Pulssin kanssa sisältäen: Vammojen ennaltaehkäisyn Konsultaatioavun Nopean ja oikeanlaisen hoidon takaamisen Sekä sen, että ur heiluvammoja hoidetaan laaja-alaisesti (esim. huomioiden vammojen psyykkiset vaikutukset nuoreen) TuTo ry juniorijääkiekko maksaa hoitokulut ja hakee vakuutusyht iöltä korvaukset, näin vanhempien ei tarvitse itse käyttää rahaa hoitotilanteessa.

7 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa: - Joukkue vastaa moni puolisuuden haasteeseen toteutt amalla monipuolista liikuntaa lajin harjoittelussa, sekä kannustamall a pelaajia harrastamaan muitakin lajeja - Joukkueen ohjaajat / valmentajat tekevät yhteisty ötä muiden lajien vastaavien kanssa, jotta useamman l ajin harrastaminen olisi mahdollista mahdollisimman pitkään - Joukkueessa t oteutetaan Reilun pelin ja Kaikki pelaa -ideologioita - Joukkueessa var mistetaan toiminnan ilmapiirin pysyminen hyvänä ja innostavana, huolehtimalla tiedotuksesta, sekä vuorovaikutuksesta niin pelaajien, kuin vanhempienkin osalta - Joukkueen toiminnassa huomi oidaan yksilöllisyys niin pitkälle kuin mahdollista harjoituksien ja harjoitteiden suunnittelussa, sekä toteutuksessa - Valmentajat ottavat toi minnassaan huomi oon myös vammojen ennaltaehkäisyn esim. huolehtimalla oikeanlaisen alku- ja loppuverryttelyn toteuttamisesta sekä var mistamalla, että kaikilla on oikeanlaiset suojat ja varusteet - Joukkue huoleht ii siitä, että sen valmentajilla ja muilla toimihenkilöillä on riittävät valmiudet (sekä henkilökohtai set tiedot ja taidot että ensiaputarvikkeet) toimia mahdollisissa vammatilanteissa - Loukkaantumi stilanteissa ja vammojen kuntoutusvaiheessa j oukkue huolehtii siitä, että loukkaantunut nuori huomioidaan laaja-alaisesti. Muun muassa häntä tuetaan psyykkisesti keskustelemalla vamman merkityksestä jääkiekon pelaamiseen, sekä sosi aalisesti pyytämällä loukkaantunut osalli stumaan joukkueen tapahtumi in siinä määrin kuin se on mahdollista - Joukkueessa jaetaan informaatiota monipuolisen ja elinikäisen liikunnan merkityksestä sekä vammo jen ennaltaehkäisystä niin pelaajille, kuin heidän vanhemmilleen - Pelaajia kannustetaan liikkumaan myös jääkiekkoharrastuksen päättymisen jälkeen

8 Päihteettömyys Päämääränä o n: - Keskustelun herättäminen jääkiekkoilun ja päihteiden suhteesta - Tiedon lisääminen päihteiden vaikutuksista urheilusuoritukseen sekä yksilön terveyteen - Mahdollisimman päihteettömän toi minnan järjestäminen Toimenpiteet TuTo ry juniorijääkiekko julistautuu päihteettömäksi ja tiedottaa siitä näkyvästi - TuTo ry juniorijääkiekko tekee kannanot on päihteettömyydestä ( joka koskee seurassa toimimisen aikaa) ja tiedottaa sii tä seuransisäisesti (esim. kausijulkaisussa ja nettisivuilla) - Seura pitää päihteettömyys kannanottoaan esill ä mm. tiedottamalla siitä paikallismedioissa TuTo ry juniorijääkiekko kirjaa päihteettömyyttä koskevi a käytäntöjä strategiaansa ja toimintaperiaatteisiinsa (mm. Pelisäännöt) - Päihteettömyyttä koskevi a sääntöjä ja niiden rikkomisesta seuraavia mahdollisia sanktioita kirjataan seuran toimintaperiaatteisiin ja yleisiin sääntöihin sekä nuorten, että aikuisten osalta - Päihteettömyyttä koskevi a sääntöjä ja niiden rikkomisesta seuraavia mahdollisia sanktioita kirjataan seuran joukkueiden toimintasuunnitelmiin - Seurassa seurataan edellä mainittujen asioiden ja sääntöjen toteutumista ja toimivuutta kausi tasolla (toimintakertomus) - TuTo ry juniorijääkiekko edellyttää, että joukkueet tekevät omat pelisäännöt, joissa on kirjattuna päihteettömyyttä koskevia sääntöjä ja käytänteitä nuorten osalta (sanktiot tai muut toimenpiteet pelisääntöjä rikkoneelle) - TuTo ry juniorijääkiekko edellyttää, että joukkueet tekevät omat pelisääntönsä, joissa on kirjattuna päihteettömyyttä koskev ia sääntöjä myös aikuisten osalta. (sanktiot tai muut toimenpiteet pelisääntöjä rikkoneille aikuisille.) - TuTo ry juniorijääkiekko edellyttää, että joukkueet kirjaavat myös erilaisia käytänteitä mahdollisten päihteiden käyttötilanteiden varalle. (Esimerkiksi sopivat siitä, keneen ko. tilanteissa otetaan yhteyttä, informoidaanko aina vanhempia, milloin otetaan yhteyttä seur aan jne. Ja mitkä em. toimitavat ovat kunkin eri päihteiden esim. nuuska vrt. huumeet - suhteen). TuTo ry juniorijääkiekko sitouttaa ohjaajat ja valmentajat sekä muut toimihenkilöt päihteettömyysideologiaan - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa ohjaajat ja valmentajat sekä muut toimihenkilöt näyttämään hyvää esi merkkiä päihteettömyyden suhteen seuratoiminnan aikana - TuTo ry juniorijääkiekko kirjaa päihteettömyyssitoutumisen ohjaajien ja valmentajien sekä muiden toimihenkilöiden sopimuksiin

9 TuTo ry juniorijääkiekko arvioi päihteettömyyden toi miaan Joukkue - Määrällisillä mittareilla (esim. tilaisuuksiin osallistuvien määrä) - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla pelaajia siitä, miten he saamansa informaation kokivat mm. pelaajakyselyt) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla vähintään kerran kaudessa, ja raportoi tulokset esim. pelikauden toimintakertomuksessaan Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue julistautuu päihteettömäksi - Joukkueen ohjaajat / valmentajat, sekä muut toimihenkilöt sitoutuvat näyttämään hyvää esi merkkiä päihteettömyyden suhteen j oukkueen toiminnan aikana - Myös pelaajien vanhemmat pyr itään sitouttamaan päihteettömään toimintaan - Joukkue laatii päihteettömyyteen liittyvät pelisäännöt sekä nuor ten, että aikuisten kanssa - Joukkue keskust elee ja sopii myös päihteettömyys- ja päihteiden käytön käytänteistä Esimerkiksi keskustelemalla aikuisten päihde- / päihteettömyyskäytäntei stä turnausmatkoille etukäteen Joukkue sopii käytänteitä mahdollisten päihteiden käyttötilanteiden varalle (esim. toimitavat, jos nuorten keskuudessa il menee nuuskan käyttöä. Kuka t ekee ja mitä? Kenelle ilmoitetaan? Ilmoittavatko kodit joukkueelle, jos kotona havaitaan nuuskan käyttöä, j otta siihen voitaisiin puuttua kollektiivisesti jne.) - Joukkue ja sen toimihenkilöt huolehtivat omalta osaltaan, että toimintaympäristö (jäähalli), jossa joukkue toimii, on päihteetön ja savuton lasten ja nuorten toiminnan aikana - Joukkue tekee yhtei styötä toisten saman seur an joukkueiden, seuran ja terveysalan ammattilaisten (joita löytyy esim. vanhemmista) kanssa päihteettömyysasioissa (esim. informaation jakamisessa pelaajille ja heidän vanhemmilleen päihteiden vaikutuksista urheilusuoritukseen sekä yksil ön terveyteen) - Joukkueen ohjaajat / valmentajat sekä muut toimihenkilöt osallistuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin päihdeasioista - Pelaajien kanssa keskustell aan eri päihdeasioista (aihevalinnoissa huomioitava pelaajien ikä) esim. päihteiden vaikutuksista urheilusuoritukseen sekä yksil ön terveyteen ja täten pyritään vaikuttamaan pelaajien valintoihin päihdeasioissa - Joukkueessa kiinnitetään erityistä huomiota ns. kaveri paineeseen (eli pyritään puuttumaan het i, jos havaitaan pelaajilta painetta toisia kohtaan esim. nuuskan käytön osal ta)

10 Ravinto Päämääränä o n: Seura Toimenpiteet - Herättää keskustel ua ravitsemusasioiden merkityksestä jääkiekon junioritoiminnassa - Lisätä tietoa monipuolisen ravinnon mer kityksestä jääkiekkoa harrastavalle kasvavalle lapselle ja nuorelle - Saada aikaan konkreettisia toimia, joilla lisätään lapsen j a nuoren ravitsemustietoutta sekä ter veyttä edistävää ravitsemuskäyttäytymistä TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa TuTo ry juniorijääkiekko järjestää koulutusta ja jakaa informaatiota ravitsemusasi oista - TuTo ry juniorijääkiekko kokoaa informaatiota ravitsemusasioista materiaalipankkiin ja jakaa sitä ohjaajille, valmentajille, muille toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille - TuTo ry juniorijääkiekko järjestää erillisiä koulutuksia r avitsemusasioista tai mahdollistaa jäsenensä osalli stumisen ulkopuolisen tahon järjestämään koulutukseen TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueita suunnittelemaan esim. peli- ja turnausmatkoja myös ruokailujen kannalta - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueitaan suunnittelemaan tekemiensä peli- ja turnausmatkojen ruokailun (esim. Milloin syödään? Missä syödään? Mitä syödään? Kuka vast aa? Kuka maksaa? jne. niin yksittäiseen vieraspeliin, kuin turnaukseenkin liittyvän ruokailun osalta) - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueitaan ottamaan huomi oon ruokailukysymykset myös omaa turnausta järjestettäessä (esim. ruokailun aikataulu turnauksissa vierasjoukkueiden kannalta, ja / tai mitä tuotteita on tarjolla turnauskioskissa) - TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa joukkueitaan pohtimaan ja suunnittelemaan ruokailukysymyksiä vanhempien kanssa koskien lasten ja nuorten ruokailua muullakin ajalla, kuin vain seuratoiminnan aikana TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa aikuisia (ohjaajat, valmentajat, muut toimihenkilöt ja vanhemmat) näyttämään hyvää esi merkkiä omalla toiminnallaan ruokailujen yhteydessä TuTo ry juniorijääkiekko arvioi ravitsemukseen liittyviä toimiaan - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla pelaajia siitä, miten he kokivat ruokailun yhteistyö- ravitsemusliikkeessä vaikkapa ravinnon monipuolisuuden suhteen) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla vähintään kerran kaudessa ja raportoi tulokset esim. pelikauden toimintakertomuksessa

11 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue kirjaa kausittaiseen toimintasuunnitelmaan niin valmennuksen kuin joukkueen yleisen toiminnan osalta myös ravitsemukseen lii ttyviä asioita (valmennus urheilun näkökulmasta ja joukkueen yl einen toiminta toteutuksen näkökul masta) - Joukkue pohtii ja suunnittelee esim. peli- ja turnausmatkoja myös ruokailujen kannalta (esim. Milloin syödään? Missä syödään? Mi tä syödään? Kuka vastaa? Kuka maksaa? j ne.) - Joukkueen ohjaajat / valmentajat ja muut toimihenkilöt näyttävät hyvää esimerkkiä omalla toiminnallaan ruokailujen yhteydessä (ts. monipuolinen ruoka näkyy myös val mentajien ja toimihenkilöiden lautaselta) - Joukkueen ohjaajat / valmentajat ja muut toimihenkilöt osallistuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin ravitsemusasioista - Joukkue keskust elee pelaajien kanssa ur heilijan ravinnon tarpeesta, riittävästä ravinnon määrästä, sekä oi kein ajoitetusta ruokail emisesta - Valmentajat kyselevät pelaajilta jokapäiväisessä toiminnassa nuorten ruokailuista ko. päivänä. Tällöin kyselemällä osoitetaan kiinnostusta nuorten ravitsemusasioita kohtaan - Joukkue tekee tarp een mukaan yhtei styötä ravitsemusammattilaisten kanssa - Pelaajien kanssa keskustell aan myös koulur uokailun tärkeydestä (etenkin aikaisten harjoitusaikojen päivinä + välipala) - Pelaajien vanhempia kehotetaan kannustama an nuoria syömään koul ussa kunnolla - Joukkue keskust elee ravitsemukseen lii ttyvistä asioista vanhempien kanssa (Kotona nautitun ravinnon merkitys on erittäin suuri) - Pelaajille annetaan konkreett isia malleja oikeanlaisista ruoka-annoksista, joissa kaikki tarpeelliset ravinteet on huomioitu - Mahdollisuuksien mukaan järjestetään toi minnallisia tapahtumia, joissa pelaajat itse tekevät jonkun ohjauksessa esi m. oikeaoppisen välipalan koulupäivän ja varhaisemman harjoituksen välissä nautittavaksi. - Pelaajat otetaan mukaan j oukkueen r uokailun suunnittelemiseen (esim. pelipäivän ruokailun ja sen ajoituksen suunnitteluun). Ideana konkreettisen suunnittelun lisäksi terveyskasvatukselli nen näkökulma: pelaajat oppivat näin mm. tunnistamaan omia yksilöllisiä piirteitään, mm. ruuan sulamisen suhteen) - Joukkue ottaa ravitsemusnäkökulman huomioon sponsorointikysymyksissä. Jos seura ei ole tehnyt yhtei styösopimusta, niin joukkue voi (ottaen huomioon seuran käytänteet / säännöt) etsiä itselleen yhteistyökumppanin ja tehdä sopimuksen sellaisen ravitsemusliikkeen kanssa, joka pystyy tar joamaan jääkiekkoilevalle lapselle tai nuorelle monipuolisen ja energiatarpeen tyydyttävän at erian esim. ennen pelimatkaa tai sen aikana, mahdollisimman edullisesti) - Joukkue linjaa lisäravinteisiin suhtautumisen toiminnassaan (huomioiden seuran linjaus) ja informoi siitä ohjaajia, valmentajia, muita toimihenkilöitä, pelaajia, vanhempia

12 Uni ja lepo Päämääränä o n: - Herättää keskustel ua siitä, mikä on riittävä unen ja levon määrä jääkiekkoilevilla nuorilla kussakin ikäluokassa - Lisätä tietoa unen ja levon merkityksestä sekä harjoittelun että jaksamisen suhteen yleensä (mm. koulunkäynnin suhteen) - Saada aikaan toimia, joilla nuorille urheilijoille taataan oikeanlaisen rasituksen ja levon suhde sekä riittävä unen määrä Seura Toimenpiteet TuTo ry juniorijääkiekko linjaa suositukset oikeanlaisen rasituksen ja levon suhteesta kussakin ikäluokassa - TuTo ry juniorijääkiekko linjaa kussakin ikäluokassa kesäkauden toimintaan ja talvikauden tapahtumi in liittyvät määrät viikossa - TuTo ry juniorijääkiekko linjaa myös joukkueen toi minnasta vapai den jaksojen minimimäärät ja pituudet eri ikäluokissa - TuTo ry juniorijääkiekko tarkentaa linjauksiaan pohtimalla tarkasti myös harjoittelurasituksen laadulli sia tekijöitä, sekä toisaalta harjoittelurasitukseen yhteydessä olevaa riittävää levon määr ää joukkueja / tai ikäluokkakohtaisesti TuTo ry juniorijääkiekko jakaa informaatiota ja järjestää koulutusta uneen sekä lepoon liittyvistä asioista - TuTo ry juniorijääkiekko jakaa informaatiota (esim. asiantuntijaluento tai nettisivujen materiaalipankin kautta) uneen ja lepoon liittyvistä asioista ohjaajille, valmentajille, muille toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille - TuTo ry juniorijääkiekko järjestää erillisiä koulutuksia uneen j a lepoon liittyvistä asioista, tai mahdollistaa jäsentensä osallistumisen ulkopuolisen tahon järjestämään koulutukseen TuTo ry juniorijääkiekko ohjeistaa aikuisia näyttämään hyvää esi merkkiä omalla toiminnallaan uneen liittyvissä asioissa seuratoiminnan aikana (esim. nukkumaanmenoaikojen suhteen, kun aikuiset turnauksissa majoittuvat samaan pai kkaan pelaajien kanssa) TuTo ry juniorijääkiekko ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon uneen ja lepoon liittyviä asioita (esim. nukkumaanmenoaika) harjoitus- ja pelivuoroja jaettaessa TuTo ry juniorijääkiekko arvioi uneen ja lepoon liittyviä toimiaan - Määrällisillä mittareilla (esim. aikuisten kanssa käytyjen keskusteluj en määrä) - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla seuran aikuisia siitä, miten hyödyllisinä he kokivat käydyt keskustelut) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla vähintään kerran kaudessa ja raportoi tulokset pelikauden toimintakertomuksessa

13 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue sopii keskimääräisestä tapahtumien määrästä per kausi ja viikko, ensin ohjaajien / valmentajien ja valmennuspäällikön välillä. Ja ikäluokissa 6-13-vuotiaat ohjaajien ja vanhempien välillä vielä erikseen. - Joukkue pohtii ja suunnittelee esim. peli- ja turnausmatkoja myös unen ja levon kannalta. - Joukkue ohjeistaa aikuisia näyttämään hyvää esimerkkiä omalla toiminnallaan uneen liittyvissä asioissa (esim. nukkumaanmenoaikojen suhteen turnausmatkoilla niin ohjaajien / valmentajien, muiden toimihenkilöiden kuin vanhempienkin osalta) - Joukkueen val mentajat, ohjaajat ja muut toimihenkilöt osalli stuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin uneen ja lepoon liittyvissä asioista - Joukkue keskust elee pelaajien kanssa jääkiekkoilijalle riittävästä unen määrästä, sekä r asituksen ja levon suhteesta - Joukkue tekee yhtei styötä tarvittaessa terveysalan ammattilaisten kanssa uneen ja lepoon liittyvissä asioissa - Joukkue sopii pelisäännöistä pelaajien kanssa koski en lepoa ja unta esim. peliä edeltävänä iltana / yönä. - Joukkue sopii useampaa lajia harrastavan pelaajan kanssa vii kkotasolla tapahtumien kokonaismäärästä. (Huom! Yhteistyö toisten lajien ohjaajien kanssa) - Joukkue keskust elee uneen ja lepoon liittyvistä asioista vanhempien kanssa - Joukkue toteuttaa uneen ja rasitukseen / lepoon liittyvien asioiden kasvatusta myös toi minnallisin menetelmin. (Esim. pelaat voivat pitää unija / tai rasitus- / lepopäivä-kirjaa, jota käydään heidän kanssaan läpi valmentajan toimesta tasaisin väliajoin.)

14 Hygienia Seura Päämääränä o n: Toimenpiteet - Herättää keskustel ua hygienia-asioista jääkiekkoilussa - Lisätä ohjaajien, valmentajien sekä muiden joukkueen toi mihenkilöiden hienovaraista osaamista hygienia-asioissa - Saada aikaan yleiset linjat hygieniaan suhtautumisessa TuTo ry juniorijääkiekko nostaa keskustel uun aikuisten hienovaraisen suhtautumisen lasten ja nuorten hygienia-asioissa (esim. kasvu- ja kehitysvaiheen merkitys sekä fyysisesti, että psyykkisesti vrt. suihkussa käynti pakko) valmentajien, ohjaajien, muiden joukkueiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa TuTo ry juniorijääkiekko linjaa suositukset ikäluokittain hygieniaan liittyvissä asioissa - Varustehuollon suhteen - Henkilökohtaisen hygienian suhteen Seura jakaa informaatiota ja järjestää koul utusta hygieniaan liittyvistä asioista - TuTo ry juniorijääkiekko jakaa informaatiota (esim. asiantuntijaluento tai internetin materiaalipankin kautta) hygieniaan liittyvistä asioista ohjaajille, valmentajille, muille toimihenkilöille, pelaajille ja vanhemmille TuTo ry juniorijääkiekko tekee toimenpiteitä varusteiden kuivatus- ja säilytystilojen suhteen - TuTo ry juniorijääkiekko huoltaa säännöllisesti nykyisiä varusteiden säilytystiloja hyvä hygienia huomioon ottaen (esim. perusteellinen siivous vähintään kerran kaudessa) - TuTo ry juniorijääkiekko pyrkii lisäämään säilytystiloja, jotta kaikilla harrastajilla olisi mahdollisuus säilyttää varusteensa jäähallilla - TuTo ry juniorijääkiekko pyrkii parantamaan var usteiden säilytystiloja siten, että niissä kaikissa on sekä kuivaus- ja ilmastointijärjestelmä. Lisäksi seura pyrkii järjestämään tiloihin alusasujen ja / tai varusteiden pesumahdollisuuden. TuTo ry juniorijääkiekko arvioi hygieniaan liittyviä toimiaan - Määrällisillä mittareilla (esim. montako uutta var usteiden säilytystilaa saatiin aikaan, tai montako vanhaa per uskorjattua) - Laadullisilla mittareilla (esim. haastattelemalla varustetilojen käyttäjiä siitä, miten uudet tai kunnostetut tilat toimivat) - Sekä määrällisillä, että laadullisilla mittareilla, vähintään kerran kaudessa ja raportoi tulokset esim. kauden toimintakertomuksessaan

15 Joukkue Joukkue toteuttaa toiminnassaan seuran o hjeistusta seuraavissa asi oissa - Joukkue keskust elee pelaajien kanssa henkil ökohtaiseen hygieniaan ja varusteiden huoltoon liittyvistä asioista, sekä jakaa heille informaatiota ko. asioista - Joukkue keskust elee hygieniaan ja varusteiden huoltoon liittyvistä asioista vanhempien kanssa (jotta suhtautuminen ja vaatimustaso olisivat molempien osalta samansuuntai sia sekä kotona, että harrastuksessa) - Joukkue sopii joukkuekohtaisista pelisäännöistä niin hygienia-, kuin varusteidenkin huoltoon liittyvissä asioissa sekä pelaajien, että vanhempien osalta Pelaajien kanssa sekä henkil ökohtaiseen hygieniaan, että varustehuoltoon liittyvissä asioissa Vanhempien kanssa lähinnä varusteisiin liittyvissä asioissa - Joukkueen ohjaajat, valmentajat sekä muut toi mihenkilöt osallistuvat seuran ja / tai ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutuksiin hygieniaan liittyvissä asioista - Joukkueen kai kki toimihenkilöt sopivat yhteisen hienovaraisen linjan hygienia-asioissa - Joukkue huoleht ii omalta osaltaan varusteiden säilytyspaikan hygieniasta (esim. riittävä siivous)

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma Juniori-Jukureiden toiminnassa

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma Juniori-Jukureiden toiminnassa OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma Juniori-Jukureiden toiminnassa SISÄLLYS 1 OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA... 1 1.1 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN JÄÄKIEKKOSEURAN

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Terveyttä Edistävä Seuratoiminta

Terveyttä Edistävä Seuratoiminta Terveyttä Edistävä Seuratoiminta TERP012/008 Terveyden Edistämisen Tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto Terveyttä edistävä seuratoiminta Terveys Voidaan lähestyä ainakin kahdelta suunnalta 1) Patogeeninen

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1

KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 KAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Kalle Väliaho 1 SUUNNITELMALLISUUS TEHTÄVÄ: Mitä asioita tulee huomioida joukkueen kausisuunnitelmaa tehtäessä? VALMENTAMALLA VAI VAHINGOSSA?

Lisätiedot

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013

BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 BJR F2 (05) Vanhempainkokous 21.08.2013 Kausi 2013 2014 Vastuuvalmentaja Jan Wasastjerna Edelleen... Urheilua Lasten Ehdoilla! HAUSKAA ja HAASTEELLISTA Tehdään vanha paremmin ja opitaan uutta => KEHITYTÄÄN

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU F1 - E2

PELAAJAPOLKU F1 - E2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU F1 - E2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA (F) 8+1, (E) 10+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma C-SM

Toimintasuunnitelma C-SM Toimintasuunnitelma C-SM 2016-2017 Valmennus Vastuuvalmentaja: Antti Heiskanen Valmentaja: Ville Kautiainen Mv-valmentaja: Ari Luostarinen Toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Arto Saarinen Huoltaja: Miska

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu Tavoitteena terve ja menestyvä nuori urheilija Nuoren urheilijan voimaharjoittelu 20.10.2009 Varalan Urheiluopisto, Tampere TERVE URHEILIJA -ohjelma Taustalla: Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet.

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien

Lisätiedot

Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään. Strategia

Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään. Strategia Mahdollisimman monelle Mahdollisimman paljon Mahdollisimman pitkään Strategia 2015-2018 Johdanto Käsissäsi on KJT Hockeyn strategia vuosille 2015 2018. Strategia sisältää vision, seuran toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme Kesäkausi, täältätullaan Joukkuejako, alkuehdot Poikia 50 kpl Pelaajamäärä kasvanut talvikauden lopussa huomattavasti Röllin suositus pelaajamääräksi otteluun: 10 poikaa Talvikauden kokemus: ilmoittautuneet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

VALMENNUSTOIMINNAN PROFIILI

VALMENNUSTOIMINNAN PROFIILI 1 / 12 21.11.2014 VALMENNUSTOIMINNAN PROFIILI Urheiluosaaminen 3.3. Lajiosaaminen Lajitekniikat ja taidot Kilpaileminen 100 80 60 1.1. Itsetuntemus Itsearviointikyky Perustelukyky Itsensä kehittämisen

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 www.salibandy.net Valmentajakoulutus / tasot I-III Perusteet / tavoitteet TIETÄÄ YMMÄRTÄÄ Sähköinen oppimisympäristö

Lisätiedot

Suomi on maailman paras salibandymaa. Strateginen tavoite vuonna 2028

Suomi on maailman paras salibandymaa. Strateginen tavoite vuonna 2028 SALIBANDY MAAJOUKKUETIE Suomi on maailman paras salibandymaa Strateginen tavoite vuonna 2028 3 Name of presentation Place lorum ipsum Käytännönläheinen kuvaus, minkälaisia asioita kokonaisvaltainen kehittymisen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

JOKAINEN PÄIVÄ ON HYVÄ PÄIVÄ

JOKAINEN PÄIVÄ ON HYVÄ PÄIVÄ JOKAINEN PÄIVÄ ON HYVÄ PÄIVÄ Elämäntaidot Kari Seppänen Muokattu Sami Kalajan esityksestä Urheilijan hyvä päivä Minkälainen on Sinun hyvä päiväsi? q Uni / lepo q Herätys q Aamupala q Koulumatka q Liikuntatunnit

Lisätiedot

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle

Visio Vision toteuttamiseksi seura on luonut toimintafilosofian, joka toimii pohjana kaikelle tekemiselle Visio 2025 Rovaniemen Palloseuran juniorityön visiona kasvattaa systemaattisesti pelaajia omaan edustusjoukkueeseen ja kansainvälisille kentille alkaen vuodesta 2025 Vision toteuttamiseksi seura on luonut

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS

LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS LAAJASALON PALLOSEURA RY AKATEMIAVALMENNUS LÄHTÖKOHDAT Ikäluokka=joukkue vaatii myös eriyttämistä yksilötasolla, jokaiselle sopivia haasteita. Pelaajien taitotaso noussut vaatii myös pelaajien yksilöllisen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS Seuran arvopohja

Lisätiedot

Valintavaihe Asiantuntijatyö

Valintavaihe Asiantuntijatyö Urheilijanpolun Valintavaihe Asiantuntijatyö Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 26.9.2013 Outi Aarresola outi.aarresola@kihu.fi Valintavaihe kenen hommia? Lapsuus Valinta Huippu Nuori Suomi (2011), toteutus

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

VALMENNUSTOIMINNAN PROFIILI LASTEN VALMENNUS

VALMENNUSTOIMINNAN PROFIILI LASTEN VALMENNUS Sivu 1 / 10 VALMENNUSTOIMINNAN PROFIILI LASTEN VALMENNUS Urheiluosaaminen 3.3 Lajiosaaminen Pelaajan kehittäminen Joukkueena pelaamisen kehittäminen 1.1 Itsetuntemus Itsearviointikyky 100 Perustelukyky

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI 19.-20.5.2009, Vierumäki Suomen Jääkiekkoliitto / Erkka Westerlund 1 MENESTYSMUUTTUJAT 1. OSAAMINEN 2. OLOSUHTEET 3. HARRASTAJIEN MÄÄRÄ Suomen Jääkiekkoliitto 2 PELAAJAN

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1.5.2010-30.4.2011 1 (1) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2010 30.4.2011 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoista eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Suomi-USA yhteistyö Suomen Jääkiekkoliitto / USA yhteistyö 1

Suomi-USA yhteistyö Suomen Jääkiekkoliitto / USA yhteistyö 1 Suomi-USA yhteistyö 2015 20.1.2016 Suomen Jääkiekkoliitto / USA yhteistyö 1 YHTEISTYÖN LÄHTÖKOHDAT Kahden jääkiekkoliiton yhteistyö, jotta molempien jääkiekkoa pystytään kehittämään Yhteistyön ensimmäinen

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen. Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL

Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen. Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyömallin kehittäminen Marjaana Soininen Didaktiikan professori Turun yliopisto, Rauman OKL Hankkeen lähtökohtia Aiemmin tutkimus on painottunut vanhempiin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä

HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Esa Määttä HUIPPUPELAAJAN POLKU Maailma on täynnä erilaisia polkuja Huipulle on monta erilaista tietä Huippu-urheiluikä ja sen merkitys harjoittelussa Monipuolinen liikunta Miksi?

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

Rangers Ahmat pojat -04

Rangers Ahmat pojat -04 Rangers Ahmat pojat -04 Vanhempainkokous 17.5.2016 Agenda Joukkueen nopea tilanne katsaus ja suunnitelma kaudelle 2016-2017 Ensi kauden valmennuskuviot Kesävuorot ja harjoittelu Miten edetään? Ahmat kaudella

Lisätiedot

Elintavat. TE4 abikurssi

Elintavat. TE4 abikurssi Elintavat TE4 abikurssi Keskeistä Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Päihteet Terveysosaaminen Terveyskäyttäytyminen Terveyskulttuuri Ravinnosta terveyttä Ravitsemussuosituksen pääperiaatteet Ravitsemussuosituksen

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura Agenda Etelä-Vantaan Urheilijat seurana EVU07 toimihenkilöt ja roolit Toimintasuunnitelman läpikäynti Toimintamaksut ja budjetti Huoltajien viestit vanhemmille EVU Collection EVU vantaalainen juniorijääkiekkoiluun

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot