Tilinpäätös tammi- joulukuu 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös tammi- joulukuu 2000"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 helmikuu 2001 klo Tilinpäätös tammi- joulukuu Vaconin liikevaihto kasvoi 64,9 milj. euroon, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 46,6 %. Tulos ennen veroja kasvoi 8,2 milj. euroon, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 44,5 % Listautumiseen liittyneet kertaluonteiset kustannukset kohdistuivat viimeiseen neljännekseen Korollinen nettovelka joulukuun lopussa laski 2,3 (1999: 4,3) milj. euroon eli 12,7 (62,8) %:in omasta pääomasta Hallitus ehdottaa että osinkoa jaettaisiin 0,13 euroa/osake, eli yhteensä 2,0 milj. euroa Tässä osavuosikatsauksessa olevat tiedot perustuvat Vacon-konsernin nykyrakenteeseen ja ovat pro forma lukuja. Suluissa olevat luvut esittävät viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa. Huhtikuussa Vaasa Control Oy:n, Vaasa Engineering Invest Oy:n, ja Vacon Oy:n hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Vaasa Control Oy ja Vaasa Engineering Invest Oy sulautuvat Vacon Oy:hyn. Sulautumisessa, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin, kaikki Vaasa Control Oy:n ja Vaasa Engineering Invest Oy:n varat ja velat siirtyivät Vacon Oy:lle ja Vaasa Control Oy:n ja Vaasa Engineering Invest Oy:n osakkeenomistajat saivat vastikkeena Vacon Oyj:n osakkeita. Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen ja toimialan tilanteen muutoksille.

2 Lokakuu joulukuu Konsernin tuloslaskelma (pro forma), milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 18,0 12,9 64,9 44,3 Liikevoitto 2,1 1,8 8,1 6,0 Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 2,1 1,7 8,2 5,7 Katsauskauden voitto 1,5 1,1 5,6 3,9 Tulos/osake 0,10 0,10 0,41 0,33 Maksettavaksi esitetty osinko, EUR/osake - - 0,13 0,07 Katsauskauden liikevaihto oli 18,0 MEUR, jossa kasvua edellisen vuoden vastavaan ajankohtaan oli 39,5 %. Liikevaihdon myönteiseen kehitykseen vaikuttivat mm. projektitoimitukset puunjalostus- ja laivanrakennusteollisuuteen. Liikevoitto oli 2,1 (1.8) milj. euroa. Kun huomioidaan katsauskaudelle kohdistuneet listautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset, 0,4 milj. Euroa, kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla. Vacon NX-tuoteperheen markkinalanseerausta jatkettiin. Katsauskaudella tuotiin markkinoille myös muita tuoteuutuuksia. Ensimmäiset pienet (mikro) ja nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat toimitettiin asiakkaille. Näihin tuotteisiin perustuvat tuotesarjat tulevat nostamaan Vacon-tuotteiden markkinapotentiaalia. Markkinat Maailman taajuusmuuttajamarkkinat olivat vuonna 1999 arvoltaan noin 5 miljardia dollaria (lähde: ARC Advisory Group). Vaconin arvion mukaan taajuusmuuttajamarkkinat jatkoivat kasvuaan (arvoltaan) noin kymmenen prosentin vuosivauhtia. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan osuus taajuusmuuttajamarkkinoista on 41 %, Pohjois-Amerikan osuus on 25 % ja Japanin 22 %. Vaconin johdon näkemys on, että tilaa kasvulle on vielä runsaasti, sillä vasta viisi prosenttia teollisuudessa käytetyistä oikosulkumoottoreista on varustettu taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajat tarjoavat selkeitä etuja kaikissa moottorisovelluksissa ja tämän vuoksi onkin todennäköistä, että tulevaisuudessa moottorit tullaan pääsääntöisesti varustamaan taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajien laskeva hintakehitys pysähtyi katsauskauden aikana. Komponenttipula ja raaka-aineiden dollaripohjainen markkinahinta aiheuttivat alalla kustannuspaineita ja toimitusvaikeuksia. Vacon selvisi ongelmista vahvojen toimittajasuhteiden, tarkan seurannan ja nopean reagoinnin ansiosta. Strategiamme mukainen pitkäjänteinen ja avoin toiminta toimittajien ja asiakkaiden kanssa antaa hyvän lähtökohdan myös vuoden 2001 toiminnallemme.

3 Liikevaihto Vaconin liikevaihto kasvoi 46,6 % ja oli vuonna 64,9 (44,3) milj. euroa. Viennin osuus liikevaihdosta kasvoi 52,3 (36,4) milj. euroon eli 80,6 %:in liikevaihdosta. Seuraavassa on esitetty liikevaihdon jakauma markkina-alueittain. Milj euroa 10-12/ % 10-12/ 1999 % 1-12/ % 1-12/ 1999 % Suomi 3,8 21,1 2,5 19,4 12,6 19,4 7,9 17,8 Muu Eurooppa 9,1 50,6 6,6 51,2 32,0 49,3 20,7 46,7 Pohjois-Amerikka 2,5 13,9 2,4 18,6 13,1 20,2 11,9 26,9 Muut 2,6 14,4 1,4 10,8 7,2 11,1 3,8 8,6 Yhteensä 18,0 100,0 12,9 100,0 64,9 100,0 44,3 100,0 Kaikki markkina-alueet kasvoivat merkittävästi. Myynti jakautui jakelukanavittain seuraavasti: suora myynti 35%, brand label 26%, kone- ja laitevalmistajat 23% sekä jakelijat 16%. Pohjois-Amerikan jakelijoiden liikevaihdon kasvu oli yli 25 %. Vaconin toimitukset Pohjois-Amerikan markkinoille kasvoivat kuitenkin vain 10 %. Suurin brand-label asiakkaamme pienensi varastonsa arvoa merkittävästi. Tätä edesauttoivat Vaconin hyvänä säilynyt toimitusvarmuus ja lyhyet toimitusajat. Tuloskehitys Liikevoitto kasvoi 8,1 milj. euroon. Siinä oli kasvua 34,7 % vertailukauteen nähden. Liikevoitto vastasi 12,5 %:a vuoden liikevaihdosta verrattuna vuoden ,6 %:in. Materiaalikulut ja ulkopuolisiin palveluihin liittyvät kulut nousivat suunnilleen samassa suhteessa liikevaihdon kanssa eli noin 51,1 %, 34,4 milj. euroon. Henkilöstökulut nousivat 40,2 %, 11,8 milj. euroon. Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 308, jossa oli 88 henkilön kasvu (eli 40%) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 65,3 %, 10,4 milj. euroon. Merkittävä osa kulujen kasvusta on seurausta Vacon NX taajuusmuuttaja-sukupolveen liittyvistä tuotekehityspanostuksista. Vuonna tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 5,8 milj. euroa. Uusiin liiketoimintoihin kohdistuvat tuotekehityskulut (mikro- ja nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat) aktivoitiin arvoltaan 1,3 milj. euroa. Liiketoiminnan kuluja alensi TEKESin myöntämä 0,6 milj. euron uuden tuoteperheen kehittämiseen annettu avustus. Vuoden aikana syntyi kertaluontoisia kustannuksia liittyen

4 tehtyihin yritysjärjestelyihin, Vacon Americasin perustamiseen, arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen sekä listautumiseen. Poistot olivat vuonna 1,4 (1,1) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli 8,2 (5,7) milj. euroa. Vuoden voitto oli 5,6 (3,9) milj. euroa. Tase ja rahoitusasema Vaconin rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen loppusumma oli 37,2 (21,0) milj. euroa, josta rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 2,4 (1,5) milj. euroa. Tilikauden lopussa konsernilla oli korollisia nettovelkoja yhteensä 2,3 (4,3) milj. euroa. Nettovelkaantumisaste oli 12,7 (62,8) % ja omavaraisuusaste (pääomalainat mukana omassa pääomassa) 53,9 (34,8) %. Investoinnit Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuoden aikana 8,8 (1,4) milj. euroa. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin yhteensä 1,3 milj. euroa. Koneisiin ja kalustoon liittyviä investointeja toteutui yhteensä 2,3 milj. euroa sekä keskeneräisiä investointeja 2,0 milj. euroa koostuen lähinnä uuteen tuotantolinjaan liittyvistä hankinnoista ja NXtaajuusmuuttajan työkaluista. Tilikauden aikana Vacon osti vähemmistöosuuksia ulkomaisista tytäryhtiöistään. Toimenpiteellä saavutettiin yksinkertaisempi ja selkeämpi konsernirakenne, jossa emoyhtiö omistaa kokonaan useimmat tytäryhtiönsä. Konserniyhtiöiden hankintaan liittyvää goodwill-arvon lisäystä kirjattiin yhteensä 2,0 milj. euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 308, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 88 henkilöä eli 40 %. Henkilöstölisäykset kohdistuivat kaikkiin toimintoihin. Seuraavassa esitetään Vaconin henkilöstö keskimäärin eri toiminnoittain: 10 12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Tutkimus ja tuotekehitys Myynti ja markkinointi Ulkomaiset yhtiöt sekä edustuskonttorit Tuotanto Hallinto YHTEENSÄ Osakkeet ja osakkeenomistajat Vacon Oyj:n osakepääoma on 3,0 milj. euroa jakaantuen osakkeeseen, nimellisarvoltaan 0,2 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeet ovat olleet arvoosuusjärjestelmässä lukien. Osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla lähtien. Vaconin suurimmat osakkeenomistajat olivat:

5 Nimi Osakkeita, kpl Omistusosuus, % Konecranes Finance Oy ,0 Fidelity Funds-European Smaller Companies ,7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,0 Vaasa Engineering Oy ,2 Karppinen Veijo ,9 Raunio Erkki ,7 Niemelä Harri ,6 Holma Mauri ,5 Koskinen Jari ,4 Fidelity Funds-Nordic Funds ,0 Muut ,0 Yhteensä ,0 Hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli osaketta eli 13,0 % Vaconin osakekannasta. Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmaa. Oikeudenkäynnit Vuoden lopussa yhtymällä ei ollut avoimia määrältään merkittäviä reklamaatioita tai oikeudenkäyntejä. Tulevaisuuden näkymät Vacon uskoo, että vuoden 2001 liikevaihto tulee olemaan noin 87 milj. euroa, kasvua 35 % edellisestä vuodesta. Tämä perustuu markkinoiden noin 10 %:n vuosikasvuun ja vahvistuviin asemiimme kaikilla markkinoilla. Kannattavuuden arvioidaan säilyvän vuoden tasolla. Vacon on rakentanut ja tulee rakentamaan määrätietoisesti globaalia monikanavaista myyntiverkostoa. Tulemme kasvamaan kaikilla markkina-alueilla. USA:n liikevaihtomme uskomme kasvavan vahvasti markkinoiden mahdollisesta hiipumisesta huolimatta. Öljyn korkea hinta on kiihdyttänyt investointipäätöksiä, varsinkin öljyntuotantoon liittyvillä aloilla. Yleensäkin energian nouseva hintakehitys lisää taajuusmuuttajalla toteutettuja energiansäästöinvestointeja. Viime kuukausien tilauskertymä ja laskutus ovat olleet vuoden takaista ajankohtaa selkeästi korkeammalla tasolla. Tämä antaa hyvän perustan tämän vuoden tavoitteiden saavuttamiselle. Osingonjakoehdotus Yhtiön hallitus ehdottaa että osinkoa jaettaisiin 0,13 euroa/osake, eli yhteensä noin 2,0 milj. euroa.

6 Seuraava katsaus Osavuosikatsaus, 1. vuosineljännes, julkaistaan kello Vaasassa, helmikuun 15. päivänä, 2001 VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Veijo Karppinen, Vacon Oyj, puh: +358 (0) Sähköposti: Talousjohtaja Dag Sandås, Vacon Oyj, puh: +358 (0) , Sähköposti: Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

7 Konsernin tuloslaskelma (pro forma), milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 18,0 12,9 64,9 44,3 Liikevoitto 2,1 1,8 8,1 6,0 Rahoitustuotot ja kulut 0,0-0,1 0,1-0,3 Voitto ennen satunnaiseriä, veroja ja vähemmistöosuutta 2,1 1,7 8,2 5,7 Välittömät verot -0,6-0,6-2,6-1,8 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Kauden voitto 1,5 1,1 5,6 3,9 Konsernin tase (pro forma), milj. euroa VASTAAVAA 1-12/ 1-12/1999 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 3,7 0,6 Aineelliset hyödykkeet 6,6 3,3 Sijoitukset 1,4 0,4 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 6,4 3,8 Saamiset 16,7 11,4 Rahat ja pankkisaamiset 2,4 1,5 Taseen loppusumma 37,2 21,0 VASTATTAVAA Oma pääoma 1) 20,0 6,9 Vähemmistöosuus 0,0 0,2 Konsernireservi 0,1 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 2,6 4,6 Lyhytaikainen vieras pääoma 14,5 9,2 Taseen loppusumma 37,2 21,0 1. sisältää pääomalainoja 1,8 milj. euroa vuonna ja 0,3 milj. euroa vuonna 1999 Konsernin rahoituslaskelma (pro forma), milj. euroa 1-12/ 1-12/1999 Liiketoiminnan kassavirta 5,0 5,1 Investointien kassavirta -8,8-1,3 Rahoituksen kassavirta 4,7-3,2 Kassavarojen lisäys (vähennys) 0,9 0,6

8 Osakekohtaiset tunnusluvut (pro forma) (pro forma) Tulos/osake, EUR 0,41 0,33 0,16 0,14 0,03 Oma pääoma/osake, EUR 1,32 0,56 0,34 0,19 0,05 Osinko/osake, EUR 0,14 0,07 0,03 0,01 0,00 Osinko/tulos, % 35,3 22,2 21,7 10,6 0,0 Efektiivinen osinkotuotto % 1,7 P/E-luku 20,2 Osakkeen kurssikehitys Kauden alin,eur 7,50 Kauden ylin,eur 8,50 Kauden lopussa,eur 8,30 Tilikauden keskikurssi,eur 7,76 Osakekannan markkina-arvo, MEUR 125,75 Osakkeiden vaihto, kpl Osakkeiden vaihto, % 1,5 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

9 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (pro forma) (pro forma) Liikevaihto, MEUR 64,9 44,3 25,7 17,0 8,2 Liikevaihdon kasvu, % 46,6 71,9 51,4 106,9 169,5 Liikevoitto, MEUR 8,1 6,0 3,2 2,6 0,6 Liikevoitto, kasvu % 34,7 91,4 22,8 311,1 405,6 Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,5 13,6 12,2 15,1 7,6 Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, MEUR 8,2 5,7 2,9 2,3 0,4 Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta 12,7 12,9 11,2 13,7 4,6 Tulos ennen varauksia ja veroja, MEUR 8,2 5,7 2,9 2,3 0,4 Tulos ennen varauksia ja veroja, % liikevaihdosta 12,7 12,9 11,1 13,6 4,6 Oman pääoman tuotto, % 44,3 71,3 57,5 111,2 76,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 46,8 47,4 32,4 41,6 15,4 Korolliset nettovelat, MEUR 2,3 4,3 7,0 2,0 2,7 Nettovelkaantumisaste (%) 12,7 62,8 166,8 89,0 413,9 Omavaraisuusaste(%) (ilman pääomalai-noja) 49,1 33,1 24,6 23,0 9,5 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 8,8 1,4 2,9 0,6 0,3 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 13,6 3,3 11,1 3,4 4,1 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, MEUR 5,8 3,6 1) 1) 1) Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 8,9 8,1 1) 1) 1) Henkilöstö kauden lopussa Tilauskanta, MEUR 5,8 2,5 2,4 2) 2) 1) Tutkimus- ja tuotekehitysmenoja ei ole seurattu vuosien aikana. 2) Tilauskantaa ei ole seurattu yhtenäisellä tavalla vuosien aikana. Konsernin vastuut, milj. euroa 1-12/ 1-12/1999 Yrityskiinnitykset 3,2 7,6 Annetut takaukset 0,9 5,1 Leasingvastuut 0,4 0,1 Vastuut, yhteensä 4,5 12,8

10 Konsernin tuloskehitys neljännesvuosittain (pro forma), milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Liikevaihto 18,0 18,2 16,6 12,1 64,9 46,9 28,7 12,1 Käyttökate 2,5 3,4 2,3 1,3 9,5 7,0 3,6 1,3 Liikevoitto 2,1 3,1 1,9 1,0 8,1 6,0 2,9 1,0 Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 2,1 3,1 1,8 1,2 8,2 6,1 3,0 1,2 Vacon Oyj PL 25 (Runsorintie 7) Vaasa Puh Fax

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vacon Oyj, pörssitiedote 20 marraskuu 2000 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2000 Vaconin liikevaihto kasvoi 46,9 milj. euroon, kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 49,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001

Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon Oyj, pörssitiedote 15 toukokuu 2001 klo 10.00 Tilinpäätös tammi- maaliskuu 2001 Vacon vahvistaa asemaansa teknologiajohtajana asiakas- ja sovelluskohtaisissa, asiakkaan kieltä puhuvissa taajuusmuuttajissa.

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002

Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu 2002 Vacon Oyj, pörssitiedote1 elokuu klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi- kesäkuu Vaconin liikevaihto kasvoi 9,9 %, liikevoitto oli 3,3 milj. euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 3,2 milj. euroa

Lisätiedot

27.10.2005 kello 10.00

27.10.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2005 Vaconin kannattava kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä Heinäkuu-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011

OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Q3 OSAVUOSIK ATSAUS TAMMI SY YSKUU 2011 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2011 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2009 kello 9.00 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 Loka-joulukuun pääkohdat: - Saadut tilaukset olivat 67,2 milj. euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001

VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 VACON OYJ VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällys 02 Taajuusmuuttaja 02 Vacon Oyj 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Toimintaympäristö 07 Tuoteportfolio 09 Liiketoiminta-alueet - Vakiokäytöt - OEM (Kone-

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 VACON OYJ TILINPÄ ÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2012 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 94,4 miljoonaa euroa (76,9 milj. euroa). Kasvua edellisen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 VUOSIKERTOMUS 2000 TAAJUUSMUUTTAJA 2 Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, joka säätää portaattomasti oikosulkumoottorin nopeutta. Oikosulkumoottori on teollisuuden ja yhdyskuntatekniikan käyttämä

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

3 Hallituksen toimintakertomus. 8 Tuloslaskelma. 9 Rahoituslaskelma. 10 Tase. 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tilinpäätös 2003 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Tuloslaskelma 9 Rahoituslaskelma 10 Tase 12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 14 Vacon konsernin siirtyminen IFRS-raportointiin 15 Liitetiedot 23 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11)

PÖRSSITIEDOTE 23.7.2003 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003. Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi 1(11) COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.6.2003 Comptelin tulos kääntyi voitolliseksi Comptel saavutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 1,7 miljoonan euron tuloksen rahoituserien

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

- Liiketoiminnan kassavirta oli vuoden toisella puoliskolla lievästi positiivinen.

- Liiketoiminnan kassavirta oli vuoden toisella puoliskolla lievästi positiivinen. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 14.2.2003 klo 09.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 - Liikevaihto vuonna 2002 oli 32,0 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa euroa vuonna 2001). Vertailukelpoinen pro

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004

PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 PÖRSSITIEDOTE 20.10.2004 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 Kolmannen vuosineljänneksen yhteenveto - Liikevaihto heinä-syyskuussa 13,3 miljoonaa euroa - Liikevoitto heinä-syyskuussa 2,5 miljoonaa

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 965 milj. euroa (826), tulos ennen satunnaiseriä oli 46,4 milj. euroa (39,9),

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

Tammi joulukuu 2014: Liikevaihdon kasvu merkittävä (+21,5 %), voimakas panostus tulevaan kasvuun heikensi kannattavuutta, kassa-positio vahva.

Tammi joulukuu 2014: Liikevaihdon kasvu merkittävä (+21,5 %), voimakas panostus tulevaan kasvuun heikensi kannattavuutta, kassa-positio vahva. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2015 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. YHTEENVETO Loka joulukuu : Liikevaihto kasvoi erittäin merkittävästi (+64,7

Lisätiedot