Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojohtamisen tutkimus. Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen. Taustateoriat. Tietojohtamisen taustaa"

Transkriptio

1 Tietojohtamisen tutkimus Tietämyksen hallinta ja tietojohtaminen Tietojohtamisen kansainvälinen tutkimus hajaantuu tutkimussuunntauksiin, joita ovat mm.! knowledge management,! intellectual capital ja! business intelligence TkT Heli Aramo-Immonen TTY, tuotantotalous TETAP-5100 Tietojohtaminen Tietojohtamisen taustaa Tietojohtaminen tarkoittaa:! periaatteita,! tekniikoita,! prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen! luominen,! haku,! levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja organisaation toimintaja yhteistyöverkostoissa on järjestetty. Se on 1990-luvulla syntynyt ala, joka tarkastelee organisaatioissa olevan tiedon hyödyntämistä osana niiden toimintaa. Ala alkoi kehittyä tietoyhteiskuntakehityksen myötä

2 Taloustiede! Kytkentä teollisuustalouteen! Liiketoimintatiedonhallinta (business intelligence) tarjoaa keinoja organisaation toimintaympäristössä (esim. teknologian tai markkinoiden kehitys) ja sen omissa järjestelmissä olevan informaation seurantaan ja analysointiin päätöksenteon tueksi! Aineettoman pääoman johtaminen (intellectual capital management) auttaa strategista johtoa tunnistamaan organisaation tärkeimmät aineettomat resurssit (mm. osaamiset, kumppanuudet) ja kehittämään niitä kohti strategisia tavoitteita.! Näiden esimerkkien lisäksi on olemassa vielä muitakin näkökulmia tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnassa, kuten sen muuttaminen uusiksi ideoiksi ja innovaatioiksi. Tätä tutkimushaaraa kutsutaan myös innovaatiojohtamiseksi (innovation management) Kasvatustiede! Kognitiiviset prosessit! Organisaation oppiminen! Yksilön oppiminen! Kasvatustiede on tiede, joka tutkii ja kehittää ihmisen koko elämänkaaren aikana tapahtuvaa kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niihin liittyviä kysymyksiä.! Työssä oppiminen

3 Psykologia! Motivaatio! Luottamus! Kompetenssit! Mentaaliset mallit! Käyttäytymistieteet! Kognitiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ihmisen tietoa käsitteleviä prosesseja, esimerkiksi muistin, oppimisen, ajattelun, havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisun toimintaa. Sosiologia! Sosiologia on yhteisöllisiä ryhmiä ja yhteiskuntia sekä niiden perustana olevaa yksilöiden käyttäytymistä tutkiva tieteenala.! Sosiologiaa sanotaan usein yleiseksi yhteiskuntatieteeksi, ja se sisältää hyvin erilaisia tekstejä, keskusteluita ja aihepiirejä! Sosiologinen tutkimus jakaantuu kolmeen portaaseen: teoriaan, aineistoon ja menetelmään. Valittua teoriaa sovelletaan tutkijan keräämään aineistoon käyttäen jotakin tiettyä tutkimusmenetelmää.! Story telling tehtävässä käytetään lähinnä sosiologian kvalitatiivisia menetelmiä

4 Organisaatio- ja johtamisteoriat Systeemiteoriat! Organisaatio, struktuuri, on yleisesti systeemin (yritys, hallinto, järjestö, valtio) rakenne: miten systeemin osat liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa.! Systeemin rakenne vaikuttaa keskeisesti systeemin toimintaan: muuttamalla systeemin rakennetta muutetaan myös systeemin toimintaa.! Organisaation muuttaminen muuttaa yrityksen toimintaa.! Organisaatiokulttuuri! Organisaatiokäyttäytyminen! Strateginen johtaminen! HR strategiat! D&L strategiat! R&D Viestintäteoriat! Viestintä eli kommunikaatio voidaan ymmärtää sekä sanomien siirtämiseksi että merkitysten tuottamiseksi.! Lisäksi viestintä on määritelty yhteisyyden tuottamiseksi, jolloin olennaista ei ole tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen ymmärryksen tuottaminen.! Erilaisten viestinnän määritelmien ei tarvitse välttämättä olla toisiaan poissulkevia vaan niiden voidaan ymmärtää täydentävän toisiaan.! Siten viestinnässä on samanaikaisesti kyse sanomien välittämisestä, merkitysten tuottamisesta ja yhteisen ymmärryksen rakentamisesta. 1.!Viestinnän siirtomallit 2.!Merkitysperustaisen viestinnän määrittelyn lähtökohtana on merkki ja sitä tutkiva merkitysoppi semiotiikka. 3.!Yhteisyyttä korostava viestintänäkemys, yhteisen ymmärryksen tuottaminen.

5 Ilja Repin, Zapori!!jan kasakat kirjoittavat kirjettä Turkin sulttaani Mohammmed IV:lle, Ilja Jefimovit" Repin oli venäläinen taidemaalari ja akateemikko. Syntyi 5. elokuuta 1844 Ukrainassa, Harkovan lähellä ja kuoli 29. syyskuuta 1930 Terijoen Kuokkalassa Suomessa. Repin asui Suomessa 30 vuotta elämästään Informaatioteoriat! Eräs keskeinen tietojohtamisen näkökulma liittyy yritysten tietohallintoon.! Tähän alueeseen kuuluu yrityksen käyttämien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hallinta ja kehittäminen tukemaan liiketoiminnallisia tavoitteita.! Informaatioteoria on sovelletun matematiikan osa-alue, joka tutkii tapoja siirtää informaatiota.! Informaatioteoriaa sovelletaan etenkin tiedonpakkauksessa ja tietoliikenteessä,! Informaatioteoria antaa useita perustavia ja eri aloille yleistettäviä tuloksia viestinnän vaatimuksista ja rajoituksista.! Tietokannat, datamining, tietovarastot! Sosiaalinen media

6 Filosofia Tieteen filosofia Filosofia on noin eaa. välisenä aikana antiikin Kreikassa syntynyt ajatteluperinne ja oppiala, joka pyrkii tutkimaan muun muassa! todellisuuden perimmäistä olemusta,! tiedon yleisiä ehtoja,! kauneuden ja arvojen olemassaoloa,! hyvän yhteiskunnan ehtoja,! ihmisenä olemisen luonnetta sekä näihin kytkeytyviä yleisiä teemoja. Sana 'filosofia' on lähtöisin kreikan kielen sanoista filia ja sofia, joista ensimmäinen merkitsee rakastamista tai ystävyyttä ja jälkimmäinen viisautta Tieteenfilosofia (eli tieteenteoria) on filosofian osa-alue, joka tutkii tieteellisen tiedon luonnetta, yleisiä perusteita ja tieteellistä toimintaa. Se tarkastelee tieteen käsitteitä, teorioita, menetelmiä ja ongelmia sekä tieteellistä päättelyä ja selittämistä. Tieteenfilosofia voidaan jakaa kahteen osaan: 1.!tiedettä yleisesti tutkivaan yleiseen tieteenfilosofiaan, joka jakautuu puolestaan tieteen tietoteoriaan ja tieteen ontologiaan sekä 2.!yksittäisten tieteenalojen ja tieteellisten teorioiden perusteiden tutkimukseen filosofia voidaankin käsittää siis viisauden rakastamiseksi. Tietoteoria! Tietoteoria (eli tieto-oppi, epistemologia, gnoseologia) on filosofian osa-alue, jossa tutkitaan käsitteellisin, filosofisin menetelmin tietoa koskevia yleisiä kysymyksiä, kuten tiedon mahdollisuutta, luonnetta, alkuperää ja rajoja sekä käsitysten tai teorioiden oikeutusta yleensä.! Toisin sanoen: mitä voimme tietää ja miten?! Esim. autopoettiinen epistemiologia (vrt. Koskinen & Pihlanto) Rafael, Ateenan koulu. Keskellä Platon ja Aristoteles, ympärillä eri aikojen tunnettuja filosofeja, 500 cm # 770 cm, Vatikaanissa The_School_of_Athens

7 Systeemiteoriat! Systeemiteoria voidaan määritellä joukoksi käsitteitä ja tai menetelmiä, joita voidaan käyttää erilaisten järjestelmien analysointiin, suunnitteluun ja ohjaukseen.! Hard Systems Thinking perustuu matemaattisten mallien käyttöön, joilla kuvataan järjestelmän muuttujien syy seuraussuhteita ja vuorovaikutuksia. Esim. OR Operations Research! Soft Systems Thinking! Soft System Methodology SSM, P. Chekland! CATWOE Tiedon käsite Humpty appears in Lewis Carroll's Through the Looking-Glass (1872), where he discusses semantics and pragmatics with Alice. Suomen kielessä data, informaatio, taito, taitotieto, tietämys ja viisaus on usein korvattu sanalla tieto. Tämä on arkikieltä! Tutkimuksissa, opinnäytteissä ja teknisissä dokumenteissa näiden käsitteiden ero on pidettävä selkeänä. Lewis Carrollin satukirjassa Liisan seikkailut ihmemaassa (1865) käydään opettavainen keskustelu sanojen monimerkityksisyydestä. Tyyris Tyllerö ilmoittaa mahtipontisesti, että hän tarkoittaa sanoilla juuri mitä itse haluaa. (Niiniluoto 1996) Humpty Dumpty on aidalla istuva munanmuotoinen viisastelija, jonka suomalaiset tuntevat Kunnaksen ja Mannerin käännöksestä nimellä Tyyris Tyllerö, ja jonka lauseet kuuluvat paitsi lastenkirjallisuuden myös logiikan ja kielifilosofian klassikkoihin. I don t know what you mean by glory, Alice said. Humpty Dumpty smiled contemptuously. Of course you don t till I tell you. I meant there s a nice knock-down argument for you! But glory doesn t mean a nice knockdown argument, Alice objected. When I use a word, Humpty Dumpty said, in a rather a scornful tone, it means just what I choose it to mean neither more nor less. The question is, said Alice, whether you can make words mean so many different things. The question is, said Humpty Dumpty, which is to be master - that s all.

8 Planning Designing Sharing Local action Wisdom Knowledge Information Data Measuring Classifying Interpreting Learning and Planning Fig 4.3 p. 73 A view of knowledge Lähteet ja linkit Checkland, P.B. Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley & Sons Ltd. 1981, 1998 Bertalanffy, L General system theory: foundations, development, applications. London: Allen Lane Goldman, Alvin I.: Knowledge in a social world. Oxford: Clarendon, 1999 Hetemäki, Ilari (toim.): Filosofian sanakirja, s Porvoo: Helsinki: Juva: WSOY, 1999 Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus. (2. painos 1997). Helsinki: Otava, 1980 Niiniluoto, Ilkka Informaatio, tieto ja yhteiskunta: filosofinen käsiteanalyysi. Saatavana digitaalisena Fiske, John: Merkkien kieli, johdatus viestinnän tutkimiseen.. Suom. Pietilä, Veikko; Suikkanen, Risto; Uusitupa, Timo. Tampere: Vastapaino, 19 Wiio, Osmo: Johdatus viestintään. Helsinki: Weilin + Göös, Hirsjärvi, Sirkka & Huttunen, Jouko: Johdatus kasvatustieteeseen. 4. uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 Niiniluoto, Ilkka & Heikki J. Koskinen (toim.): Kognitiivisesta naturalismista naturalistiseen kognitioon: Helsingin yliopiston filosofian ja psykologian laitosten järjestämä kotimainen kollokvio Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 1/1996. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1996 Kalliopuska, Mirja: Psykologian sanasto. Helsingissä: Otava, 2005 Bauman, Zygmunt: Sosiologinen ajattelu. (Thinking sociologically: An introduction for everyone, 1990.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, Heiskala, Risto (toim.): Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 1994 Choo, C. W., Knowing organization: how organizations use information to construct meaning, create knowledge and make decisions. New York. Oxford University Press. Davenport, T. H. & Prusak, L., Working Knowledge. Boston. Harvard Business School. Nonaka, I. & Takeuchi, H., The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York. Oxford University Press. Ståhle, P. & Grönroos, M., Knowledge management tietopääoma yrityksen kilpailutekijänä. Helsinki. WSOY. Macmillan: Knowledge Management: Organizing Knowledge Based Enterprises Igor Hawryszkiewycz (2010)

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SYNNYT/ORIGINS 3 2010

SYNNYT/ORIGINS 3 2010 48 Marjo Räsänen TAIDE, TAITAMINEN JA TIETÄMINEN KOKONAISVALTAISEN OPETUKSEN LÄHTÖKOHTIA 1 Kokonaisvaltaiseen tiedonkäsitykseen sisältyy näkemys erilaisten tietämisen tapojen samanarvoisuudesta. Taide-

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Julkaisu 693 Publication 693 Harri Jalonen Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Tampere 2007 Tampereen

Lisätiedot

Suomalaisessa maaseutututkimuksissa kyliä

Suomalaisessa maaseutututkimuksissa kyliä KAISU KUMPULAINEN Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Kylä sosiaalisena tilana Henri Lefebvren sosiaalisen tilan teoria kylän määrittelyn välineenä TIIVISTELMÄ Esittelen artikkelissa

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa

Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Arttu Salonen Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kunnallishallinnossa Toimijaverkostoteoreettinen näkökulma tietohallinnon rakenteisiin ja käytäntöihin Pro gradu -tutkielma Sosiologia Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu

Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Katsauksia Johanna Tuomisaari ja Taru Peltola Katsaus tiedon etnografioihin Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu Johdanto Modernin yhteiskunnan yhtenä leimallisena piirteenä pidetään tieteellisen

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA

TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Harri Ihalainen TIETOHALLINTO OSANA JULKISHALLINNON SÄHKÖISTYVÄÄ MUUTOSTA Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Juha Peltoniemi. Tieto ja teoria. Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia

Juha Peltoniemi. Tieto ja teoria. Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia Juha Peltoniemi Tieto ja teoria Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia Versio 0.3 (8. marraskuuta 2014) 2014 Juha Peltoniemi ja Neutrinica Oy Lataaminen,

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus?

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus? 118 2/2000 Risto Ikonen Mitä se on se kasvatus? IKONEN, RISTO. 2000. MITÄ SE ON SE KASVATUS? Kasvatus 31 (2), 118 129. Termille kasvatus ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Sen sijaan eri kirjoittajat

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179. Annaleena Aira. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179. Annaleena Aira. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179 Annaleena Aira Toimiva yhteistyö Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 179 Annaleena Aira Toimiva yhteistyö Työelämän vuorovaikutussuhteet,

Lisätiedot

Muutos ja mahdollisuus

Muutos ja mahdollisuus Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:15 Eero Lahtinen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Päivi Rouvinen-Wilenius, Päivi Tuominen Muutos ja mahdollisuus Terveyden edistämisen tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa

Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa LTA 4/10 p. 352 368 Tiina Onkila ja Marjo Siltaoja Monologista dialogia? Kriittinen diskurssianalyysi yritysten toimija-aseman rakentumisesta yritysvastuuraporteissa Tiivistelmä Yritysvastuuraportoinnista

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Arkeologipäivät 2011 Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Johanna Enqvist Tieto lisää tuskaa, totesi roomalainen reetori Quintilianus ajanlaskumme ensimmäisellä

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista

Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla. kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla kehittämistutkimus lukion historianopetuksen mahdollisuuksista Lasse Hongisto Esitetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen

Lisätiedot