KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2005 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2005 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2005 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu

2 2 KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 1 a) 2,00 1 b) 2,00 Ks. Tilintarkastusalan suositukset s Pääperiaatteet: rehellisyys, objektiivisuus, pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus, ammattimainen käyttäytyminen ja teknisten standardien noudattaminen (hyvä tilintarkastustapa). Lisäksi edellytetään, että vastauksessa on kerrottu lyhyesti, mitä kukin periaate tarkoittaa. Eettiset säännöt vaikuttavat lainsäännösten taustalla. Laki on useissa kohdissa saanut sisältönsä eettisistä säännöistä (esimerkiksi salassapitovelvollisuus). Eettisiä sääntöjä sovelletaan kaikkeen tilintarkastajan toimintaan, kun taas Tilintarkastusalan suositukset (standardit) ja useat tilintarkastuslain säännökset ovat soveltamisalaltaan rajatut (ks. TilintL 1.2 TilintL 1:3 * ). Eettiset säännöt ja Tilintarkastusalan suositukset ovat suositusluonteisia. Lain säännökset ovat yksiselitteisesti velvoittavia. Laintasoisen normin rikkominen on sanktioitu rikosoikeudellisin ja vahingonkorvausoikeudellisin normein. Hyväksytyillä tilintarkastajilla on myös tilintarkastuslakiin perustuva kurinpidollinen vastuu, jonka sanktioina ovat huomautus, varoitus ja hyväksymisen peruuttaminen. Tilintarkastajan toiminnan lainmukaisuutta esimerkiksi oikeudenkäynnissä voidaan arvioida eettisten sääntöjen ja suositusten avulla. KHT-yhdistyksen jäsenen on yhdistyksen sääntöjen mukaan noudatettava hyvää tilintarkastustapaa ja sovellettava työssään yhdistyksen hyväksymiä hyvää tilintarkastustapaa koskevia suosituksia. Vaikka KHT-yhdistyksellä ei ole aktiivista valvontaa, noudattamatta jättämisen varalta on käytettävissä yhdistyslain mukaisia sanktioita (jäsenyydestä erottaminen). 1 c) 2,00 Eettiset säännöt ovat yleisluonteisia ammattinormeja. ISA:t ovat teknisiä standardeja, jotka auttavat tilintarkastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Teknisten standardien noudattaminen on osa eettisiä sääntöjä (hyvää tilintarkastustapaa). Eettiset säännöt ja ISA-standardit ovat erillisiä normilähteitä. Tilintarkastusalan suosituksissa olevien ISA-standardien (suositukset) soveltamisala ilmenee itse suosituksesta. Useita suosituksia sovelletaan ainoastaan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilintarkastukseen. Eettisten sääntöjen soveltamisala on laaja. Eettisten sääntöjen A-osa soveltuu kaikkeen tilintarkastajan toimintaan. B-osa koskee tilintarkastajien TilintL 1:1.1:ssa mainittuja tehtäviä (kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilintarkastusta) ja C-osa koskee tilintarkastajien muita tehtäviä. Ks. Tilintarkastusalan suositukset s * korjattu kirjoitusvirheenä

3 3 1 d) 2,00 Tilintarkastuslain esitöissä hyvä tilintarkastustapa on määritelty siten, että se tarkoittaa huolellisten ammattihenkilöiden yleisesti noudattamaa tilintarkastuskäytäntöä. Hyvän tilintarkastustavan normilähteitä ovat laki, asetus, viranomaismääräykset, oikeuskäytäntö (oikeusistuinten sekä TILA:n ja VALA:n tulkinnat), Tilintarkastusalan suositukset, oikeuskirjallisuus sekä yleisesti huolellisten tilintarkastajien noudattama käytäntö (empiirinen tieto). Hyvä tilintarkastustapa velvoittaa kaikkia tilintarkastajia riippumatta siitä, ovatko he hyväksyttyjä tilintarkastajia vai ei (TilintL 16 ). 1 e) 2,00 Vastuuperusteissa on eroja, koska KHT Anselmi toimii TilintL 1:1.1,1:n mukaisessa tehtävässä. Sen sijaan HTM Anelma ei toimi tilintarkastajan asemassa, vaan hän tarjoaa niin sanottua lisäpalvelua. KHT Anselmi on TilintL 16.1:n nojalla velvollinen noudattamaan hyvää tilintarkastustapaa. Sen sisältöön/tulkintaan vaikuttavat IFAC:in (Tilintarkastusalan suosituksiin sisältyvät) eettiset säännöt ja ISA-standardit. KHT Anselmi soveltaa ISA standardeja. KHT Anselmin rikosvastuu määräytyy tilintarkastuslain 43 :n 1 momentin mukaisesti ja vahingonkorvausvastuu tilintarkastuslain 44 :n mukaisesti. Lisäksi hänen toimintaansa valvotaan (kurinpidollinen vastuu) tilintarkastuslain 34 :n nojalla. HTM Anelman toiminta on tilintarkastuslain 1 :n 2 momentissa tarkoitettua muuta toimintaa, johon sovelletaan osaa tilintarkastuslain säännöksistä, muun muassa velvoitetta toimia hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tavan sisältöön/tulkintaan vaikuttavat IFAC:in (Tilintarkastusalan suosituksiin sisältyvät) eettiset säännöt ja ISA-standardit. HTM Anelma ei sovella varmennustoimeksiantoja koskevia ISA-standardeja, vaan erityistoimeksiantoja koskevaa ISA 920 -standardia, jos se sopii neuvonantotehtävän luonteeseen tässä tapauksessa. Lisäksi HTM Anelman toimintaa valvotaan (kurinpidollinen vastuu) tilintarkastuslain 34 :n nojalla. Sen sijaa tilintarkastuslain 1 :n 2 momentin viittaussäännöksen mukaisesti HTM Anelman rikosoikeudellinen ja vahingonkorvausoikeudellinen vastuu eivät määräydy tilintarkastuslain nojalla, vaan yleisten rikos- ja vahingonkorvausvastuusäännösten perusteella. Käytännössä konsulttina toimivalla HTM Anelmalla on hieman lievempi vastuu kuin KHT Anselmilla, joka toimii lakisääteisen tilintarkastajan asemassa. YHTEENSÄ 10,00 PISTETTÄ

4 4 KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä ,0 Tilintarkastajan tulee saada varmuus tilinpäätöserien oikeellisuudesta jokaisen tilintarkastusstandardeissa määritellyn tilinpäätösolettaman osalta. Varmuutta voidaan saada joko kontrollien avulla tai aineistotarkastuksella. Mikäli tilintarkastusstrategiassa on päädytty luottamaan kontrolleista saatavaan evidenssiin, myös järjestelmäkontrollit tulee tarkastaa (arvioida kontrollitavoitteiden kattavuus ja testata näihin liittyvien kontrollien toimivuus). TrustMe Oyj:n kaltaisessa vakuutusyhtiöympäristössä järjestelmäkontrollien merkitys on keskeinen. Pelkästään manuaalisten kontrollien tarkastuksella ei voida saada riittävää varmuutta tilintarkastustavoitteiden toteutumisesta ilman laajaa aineistotarkastusta. 0,20 Jotta järjestelmäkontrolleihin voidaan luottaa, tulee tarkastaa, että seuraavissa Cobitin osa-alueissa (domains) määriteltyjen kontrollitavoitteiden toteutumisesta saadaan kontrollien kautta varmuus: 0,20 1. suunnittelu ja organisointi 0,20 2. hankinta ja käyttöönotto 0,20 3. tuotanto ja tuki 0,20 4. valvonta 0,30 TrustMe Oyj:n omassa luokittelussa kontrollit oli jaoteltu yleisiin järjestelmäkontrolleihin, sovellustason kontrolleihin sekä manuaalisiin kontrolleihin, mikä asiallisesti vastaa Cobitin luokittelua. Lähtökohtaisesti, jos esimerkiksi yleisiä järjestelmäkontrolleja ei ole, ylemmän tason ns. sovelluskontrolleihinkaan ei voida luottaa. 0,70 Mikäli kontrollit todetaan toimiviksi (sekä kontrollien suunnittelu että toimivuus), ns. aineistotarkastusta voidaan vähentää tai äärimmäisessä tapauksessa aineistotarkastusta voidaan vähentää merkittävästi. Tällöin riittää kontrollien toimivuuden testaus (otoksen on oltava riittävä ja otoskoon määrittämisessä on käytettävä tilastollisia menetelmiä) ja kontrollitarkastuksen täydennykseksi tehtävät ns. analyyttiset tarkastustoimenpiteet tilintarkastusstandardin edellyttämällä tavalla. Yhteensä 3,00 pistettä 2.2.a 0, b 1,00 Työpaperin havainnot antavat osittain varmuutta Cobitin Delivery and Support -osion Ensure Systems Security -prosessin kontrollitavoitteisiin. Esimerkkejä puuttuvista kontrollitavoitteista ja kontrolleista: - käyttäjähallinta (uusien käyttäjien hyväksymisrutiinit, käyttämättömien tunnusten valvonta) - käyttäjän tunnistaminen - käyttäjäroolit (säännölliset vertailut järjestelmään määriteltyjen käyttäjärooli-

5 5 en ja henkilön työtehtävien välillä, mahdollisten muutosten seuranta) - vastaukseen käyvät myös muut DS5:n tavoitteet ja näistä esimerkkikontrolli 2.2.c 1,00 Tilintarkastuksessa tulee ottaa käyttöön täydentäviä tilintarkastustoimenpiteitä: - käyttäjälistojen manuaalitarkastukset (muutokset) - käyttäjäroolien tarkastukset (vastaavuus työtehtäviin) - tai muut vastaavat täydentävät tarkastustoimenpiteet Yhteensä 2,50 pistettä 2.3.a 1,50 (0,15 p. per kohta) 2.3 b 0, c 1,20 Ainakin seuraaviin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota (Cobit DS2): - ulkoistusta koskevat sopimukset on laadittu ja niissä on selkeästi määritelty osapuolten vastuut ja roolit - sopimusten seuranta, päivitykset ja valvonta on järjestetty (esim. arvioitu toimittajan luotettavuutta) - toimittajan kanssa on laadittu NDA:t (non-disclosure agreements) - mahdolliset lainsäädäntöön ja muihin määräyksiin perustuvat lisävaatimukset on otettu huomioon - on sovittu, kuinka palvelun tasoa seurataan ja kuinka siitä raportoidaan (SLA:t) - ulkoistuksen vaikutus it-riskeihin on arvioitu (esim. jatkuvuuden osalta) - suoritustasosta riippuvat lisäpalkkiot ja sakot määritelty ja valvottu - selkeästi määritellyt vastuuhenkilöt (sekä TrustMe Oyj:stä että toimittajan puolelta) - analyysi palvelutason vaihteluvälistä ja kustannuksista on järjestetty - muut asiaan vaikuttavat kohteet. Tilintarkastuksessa on varmistuttava aiemmin TrustMe Oyj:n omassa toiminnassa todettujen kontrollien toimivuudesta myös palveluntarjoajan toiminnassa, vaikka palveluntarjoaja onkin tunnetusti hyvämaineinen. Tilintarkastajan on siis käytävä läpi samojen kontrollien suunnittelu ja toimivuus ulkopuolisen palveluntarjoajan tiloissa. Tämä kontrollien suunnittelu ja toimivuus palveluntarjoajalla voidaan jättää tekemättä, jos palveluntarjoajalla on kolmannen osapuolen varmennuslausunto ja lausunnon luotettavuudesta voidaan varmistua. - Tilintarkastajan tulee varmistua lausunnonantajan pätevyydestä lausunnossa tarkoitettujen asioiden tarkastamisessa ja lausunnonantajan työn sisällöstä. - Tilintarkastajan tulee selvittää, miten lausunnossa esitettyyn lopputulokseen on päädytty. Toisin sanoen on selvitettävä tehdyt tarkastustoimenpiteet. - Tilintarkastajan tulee varmistua siitä, että lausunto kattaa ne prosessit, joista tilintarkastusevidenssiä haetaan. Tässä tapauksessa lausunto ei kata kaikkia ulkoistettuja prosesseja, joten ne on tarkastettava itse. - Tilintarkastajan tulee varmistua siitä, että lausunto on annettu koko tilikaudelta, mikä on mainittava erikseen lausunnossa. Mikäli lausunto kattaa vain osan tilikautta, tilintarkastajan tulee harkita, onko tämä jäljellä oleva osa katettava muilla tarkastusvoimilla. Liitteenä oleva lausunto on annettu vain tie-

6 6 tyltä ajankohdalta eikä ajanjaksolta, jolloin kontrollien toimivuus on käytävä testaamassa erikseen. - Kontrollien toimivuus on testattu samalta ajanjaksolta. - Lausunnossa on kuvattu kuhunkin kontrollitavoitteeseen liittyvät kontrollit ja niiden testaus (laajuus, menetelmä): lausunnossa ei ole kuvattu kontrollitavoitteita, kontrolleja eikä näiden testausta. Yhteensä 3,50 pistettä Tehtävän vastausten yleiskuvasta yhteensä 1,00 pistettä. Yleiskuvaan on vaikuttanut vastauksen selkeys ja vastauksesta välittyvä käsitys vastaajan osaamisesta tehtävän aiheista. YHTEENSÄ 10,00 PISTETTÄ

7 7 KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 3 Yleistä Liitetiedoissa on esitettävä velat, joista kirjanpitovelvollinen on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin asetuksen mukaisen taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä (KPA 2:7.1,1). Liitetietoina on annettava edellisessä kohdassa tarkoitettujen vakuuksien yhteenlaskettu arvo mainitun kohdan mukaisesti eriteltynä (KPA 2:7.1,2). Liitetiedoissa on annettava selvitys niistä vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen on muuten kuin edellä tarkoitetulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä (KPA 2:7.1,3). Liitetiedoissa on annettava selvitys vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä (KPA 2:7.1,4). Liitetiedoissa on esitettävä yhteenlaskettu arvo kirjanpitovelvollisen antamista muista kuin edellä tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä (KPA 2:7.1,5). Näitä ovat kirjanpitovelvollisen muiden kuin omasta tai samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta antamat vakuudet. Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista on esitettävä liitetietona KPA 2:7.2:n mukaiset asiat. KPA 5:2:n mukaan vakuuksien ja vastuusitoumusten osalta tulee tehdä liitetietona esitettyjen tietojen erittely luetteloimalla vakuudet ja vastuusitoumukset ryhmittäin. Muutoksista tulee pitää luetteloa tai erillistä kirjanpitoa tilikauden aikana, jos tiedot eivät ilmene pääkirjanpidosta. 1) 1,00 a) Virheet ja puutteet: Vastuina ei ole esitetty taseen ulkopuolisia vastuita eli leasingvastuita kattavia kiinteistökiinnityksiä. b) Perustelut: Sekä Treton Oy että RR Kate Oy ovat antaneet kiinteistökiinnitykset yleispanttauksena vakuudeksi pankille, joten tällöin ne ovat kunkin kyseessä olevan yhtiön kaikkien pankissa olevien vastuiden vakuutena. c) Liitetietoerittelyn korjattu esittämistapa: Konserni Emoyhtiö Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on taseen taseen annettu kiinteistökiinnityksiä velkamäärä kiinnitykset velkamäärä kiinnitykset Taseen ulkopuoliset vastuut Treton Oy yleispanttaus leasingvastuut (s.13) , , , ,00 RR Kate Oy yleispanttaus leasingvastuut (s.16) , ,00

8 8 2) 1,00 a) Virheet ja puutteet: Taseen ulkopuolisena vastuuna ei ole esitetty saatujen pankkitakausten vakuudeksi annettuja yrityskiinnityksiä. b) Perustelut: Taseen ulkopuolisena vastuuna tulee esittää saatujen pankkitakausten vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset. c) Liitetietoerittelyn korjattu esittämistapa: Konserni Emoyhtiö Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset Taseen ulkopuoliset vastuut Treton Oy erityispanttaus pankkitakaukset (s. 13) , , , ,80 3) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Treton Oy:n vakuudeksi antamia kiinteistökiinnityksiä ei ole huomioitu konserniluvuissa. b) Perustelut: Treton Oy:n vakuudeksi antamat kiinteistökiinnitykset tulee huomioida myös konserniluvuissa, koska se on konserniyhtiö. c) Liitetietojen erittelyn korjattu esittämistapa: Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä Konserni Emoyhtiö taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset Lainat rahoituslaitoksilta Treton Oy yleispanttauslaina Trade Pankki Oyj (s. 13) , , , ,00 4) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Treton Oy:n antama takaus Rakennus-Rihti Oy:lle ei ole konserniyhtiöiden puolesta annettu. b) Perustelut: Treton Oy:n antama takaus Rakennus-Rihti Oy:lle ei ole konserniyhtiöiden puolesta annettu, koska Treton Oy:n omistusosuus Rakennus-Rihti Oy:ssä on 35 %. Takaus tulee esittää annettuna takauksena muiden puolesta. c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Annetut takaukset Konserni Emoyhtiö Muiden puolesta Treton Oy Rakennus-Rihti Oy:n puolesta (s. 7) , ,89

9 9 5) a) Virheet ja puutteet: Leasingvuokrasopimusten mukaisia vuokrien nimellismääriä ei ole eritelty alkaneella ja sitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin. RR Kate Oy:n leasingsopimukset on esitetty sekä emoyrityksen että konsernin tiedoissa. Leasingsopimusten olennaisia irtisanomis- ja lunastusehtoja ei ole ilmoitettu. 1,00 0,50 b) Perustelut: Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät tulee eritellä alkaneella ja sitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin (KPA 2:7.2.). RR Kate Oy:n leasingsopimukset on esitetty sekä emoyrityksen että konsernin tiedoissa, vaikka ne tulisi esittää vain konsernitiedoissa. Leasingsopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot tulee ilmoittaa liitetiedoissa. c) Liitetietojen erittelyn korjattu esittämistapa: Leasingsopimukset ja sopimusvelvoitteet Konserni Emoyhtiö Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot Seuraavan vuoden aikana maksettavat Treton Oy (s.13) , ,55 RR Kate Oy (s.16) ,31 0,00 Yhteensä , ,55 Seuraavan vuoden jälkeen maksettavat Treton Oy (s. 13) , ,05 RR Kate Oy (s. 16) ,69 0,00 Yhteensä , ,05 Yhteensä , ,60 Leasingsopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot: Tuotantokoneiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 5 10 vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. 6) a) Virheet ja puutteet: Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismääriä ei ole eritelty alkaneella ja sitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin. Vuokrasopimuksen olennaisia irtisanomis- ja lunastusehtoja ei ole ilmoitettu. 1,00 b) Perustelut: Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät tulee eritellä alkaneella ja sitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin. Vuokrasopimusten olennaiset irtisanomisehdot tulee esittää liitetiedoissa.

10 10 Laskutapa: Vuokra-aika Vuokravastuu 3 %:n korotuksella Vuokravastuu ilman korotusta: 2001: , ,55 kuukausia 2002: , ,55 jäljellä: 2003: , , : , , : , , , , : , , , , : , , , , : , , , , : , , , , : , , , , : , , , , , ,44 77 c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Konserni Emoyhtiö Vuokravastuut Seuraavan vuoden aikana maksettavat Treton Invest Oy:n toimitila (s. 8) ,67 0,00 Seuraavan vuoden jälkeen maksettavat Treton Invest Oy:n toimitila (s. 8) ,41 0,00 Vuokravastuut yhteensä ,08 0,00 Vuokrasopimusten olennaiset irtisanomisehdot: Toimitilan vuokrasopimus on tehty 10 vuodeksi, eikä se ole irtisanottavissa. Vuokravastuun määrä, kun huomioidaan vuosittainen 3 %:n korotus, on ,08 euroa. 7) 1,00 a) Virheet ja puutteet: Pankkitakaukset on esitetty konserniyhtiöiden puolesta annettuina takauksina. b) Perustelut: Pankkitakaukset eivät ole yhtiön antamia takauksia, vaan pankki on antanut ne yhtiön puolesta. c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Ei esitetä liitetiedoissa. 8) 0,80 a) Virheet ja puutteet: Muuta vastuuta ei ole esitetty liitetiedoissa. b) Perustelut: Muu vastuu olisi tullut esittää sanallisessa muodossa olemassa olevana velvoitteena, kun sen suuruutta ei voida luotettavasti arvioida.

11 11 0,20 c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Muut vastuut (s. 22) Treton Oy on nimetty yhdeksi useista vastuullisista osapuolista Helsingissä sijaitsevien maa-alueiden puhdistamisessa. Maa-alueiden tutkiminen on kesken, joten maa-alueisiin mahdollisesti liittyvää vastuuta ei ole voitu arvioida. 9) 1,00 a) Virheet ja puutteet: Muuna liitetietovastuuna esitettyä korvausta laittomasta irtisanomisesta ei tule esittää liitetietovastuuna. b) Perustelut: Muuna liitetietovastuuna esitetty korvaus laittomasta irtisanomisesta olisi tullut esittää tilinpäätöksessä siirtovelkana. c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Muut vastuut (s. 22) Treton Oy on purkanut työntekijän työsuhteen käräjäoikeuden antaman tuomion mukaan laittomasti vuonna Käräjäoikeus velvoitti tuomiossaan Treton Oy:tä maksamaan euroa korvauksena työntekijälle. Sen lisäksi Treton Oy joutuu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut euroa. 10) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Eläkelainan kiinnitysten määränä on esitetty virheellisesti ,00 euroa. b) Perustelut: Eläkelainan kiinnitysten määränä on esitetty ,00 euroa, kun oikea summa on ,00 euroa. Guilio Oy:n kiinnitykset: Pantattu Trade Pankki Oyj:lle ,00 Pantattu Turvavakuutus Oy:lle ,00 Yhtiön hallussa ,00 Rasitustodistuksella haettuja yhteensä ,00 c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Eläkelainat Konserni Emoyhtiö taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä Kiinnitykset Guilio Oy yleispanttaus laina Turvavakuutus Oy (s. 19 ja 20) , , ) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Saadut pantit on esitetty yhtiön vastuina. b) Perustelut: Saatuja pantteja ei esitetä yhtiön vastuina. Treton Oy on vastaanottanut pankkitilitalletuksen tekemänsä urakkasopimuksen vakuudeksi.

12 12 c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Ei esitetä liitetiedoissa. 12) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Hakuvaiheessa olevat yrityskiinnitykset on esitetty liitetietovastuuna. b) Perustelut: Yrityskiinnityksiä ei esitetä vastuuna tilinpäätöksessä 2004, koska yrityskiinnitykset ovat vasta haussa eikä niitä vielä ole pantattu eikä lainaa nostettu. Pontos Oy:n hallituksen kokouksessa päätettiin hakea yrityskiinnityksiä Trade Pankki Oyj:ltä nostettavan lainan lisävakuudeksi. c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Ei esitetä liitetiedoissa. 13) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Annettujen panttien osalta ei ole esitetty vastaavaa velan määrää. b) Perustelut: Annettujen panttien lisäksi on esitettävä myös velan määrä, josta pantti on annettu. c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Konserni Emoyhtiö pantattujen osakkeiden taseen velkamäärarvo kirjanpito- taseen velkamäärä pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo Velat, joiden vakuudeksi on annettu osakkeita Rahalaitoslainat Treton Oy erityispanttaus liikehuoneiston osakkeet (s.12 ja 13) , , , ,59 Rahalaitoslainat yhteensä , , , ,59 Eläkelainat Tristan Oy Pontos Oy:n puolesta liikehuon. osakkeet (s. 8) , ,07 0,00 0,00 Eläkelainat , ,07 0,00 0,00 Yhteensä , ,07 0,00 0,00 14) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Edellisen vuoden vertailutietoja ei ole esitetty liitetietoerittelyssä. b) Perustelut: Kuten liitetiedoissa myös liitetietojen erittelyissä on suositeltavaa esittää edellisen vuoden vertailutiedot.

13 13 c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Katso yhteenveto liitetietojen erittelyiden korjatusta esittämistavasta. 15) 0,50 a) Virheet ja puutteet: Liitetietoerittelyssä ei ole annettu selvitystä vakuuksien yhteenlaskettua arvoa vakuuslajeittain eriteltynä. b) Perustelut: Liitetiedoissa on annettava selvitys vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta, yhteenlaskettuna arvona vakuuslajeittain eriteltynä (KPA 2:7.1,4). c) Liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa: Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset ,28 Yrityskiinnitykset ,56 Pantatut osakkeet ,07 Yhteensä ,91 Yhteensä 11,50 pistettä TEHTÄVÄSTÄ 3 ENIMMÄISPISTEMÄÄRÄ 10,00

14 14 Muut huomiot A) Suomen RakTek Oy:n esittämä haastehakemusluonnos ja ilmoitus asian saattamisesta käräjäoikeuden käsiteltäväksi eivät ole vielä realisoineet vahingonkorvausvaatimusta. Asiaa on käsitelty jo vuodesta 2002, joten näyttää siltä, että vahingonkorvausvaatimukseen liittyy epävarmuutta. Yhtiö on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään. Jotta asiaa ei tuotaisi keskeneräisenä ja epävarmana esille, otetaan vahingonkorvausvaatimus liitetietoihin vasta kun haastehakemus on jätetty. (s. 22) B) Rakennus-Rihti Oy ei ole konserniyhtiö, joten tehtävän liitteen 9 osakepanttausta ei tule huomioida konsernin liitetietovastuuna. (s. 21) Yhteenveto: liitetietojen erittelyiden korjattu esittämistapa Tilinpäätös Liitetietojen erittely ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä Rahalaitoslainat Treton Oy yleispanttaus laina Trade Pankki Oyj , , , ,00 xx xx xx xx RR Kate Oy yleispanttaus laina Trade Pankki Oyj , ,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Guilio Oy yleispanttaus laina Trade Pankki Oyj , ,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Rahalaitoslainat yhteensä , , , ,00 xx xx xx xx Eläkelainat Guilio Oy yleisvakuus laina Turvavakuutus Oy , ,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Eläkelainat yhteensä , ,00 0,00 0,00 xx xx xx xx

15 Taseen ulkopuoliset vastuut Treton Oy yleispanttaus leasing vastuut , , , ,00 xx xx xx xx RR Kate Oy yleispanttaus leasing vastuut , ,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Taseen ulkopuoliset vastuut yhteensä , , , ,00 xx xx xx xx Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset yhteensä , , , ,00 xx xx xx xx 15 Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset taseen velkamäärä kiinnitykset Rahalaitoslainat RR Kate Oy erityispanttaus laina , ,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Rahalaitoslainat yhteensä , ,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Taseen ulkopuoliset vastuut Treton Oy erityispanttaus pankkitakaukset , , , ,80 xx xx xx xx Taseen ulkopuoliset vastuut yhteensä , , , ,80 xx xx xx xx Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset yhteensä , , ,80 xx xx xx xx Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö pantattujen pantattujen pantattujen osakkeiden osakkeiden osakkeiden kirjanpitoarvo taseen kirjanpi- taseen kirjanpi- taseen velkamäärä toarvo velkamäärä toarvo velkamäärä pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo Velat, joiden vakuudeksi on annettu osakkeita taseen velkamäärä Rahalaitoslainat Treton Oy erityispanttaus liikehuoneiston osakkeet 0, ,59 0, ,59 xx xx xx xx Rahalaitoslainat yhteensä 0, ,59 0, ,59 xx xx xx xx Eläkelainat Tristan Oy Pontos Oy:n puolesta liikeh. osakkeet ,07 0,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Eläkelainat ,07 0,00 0,00 0,00 xx xx xx xx Yhteensä ,07 0,00 0,00 0,00 xx xx xx xx

16 16 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset ,28 xx Yrityskiinnitykset ,56 xx Pantatut osakkeet ,07 xx Yhteensä ,91 xx Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö Annetut takaukset Konsernityhtiöiden puolesta Treton Oy Pontos Oy:n puolesta , ,76 xx xx Treton Oy Gateway Oy:n puolesta , ,00 xx xx Konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset yhteensä , ,76 xx xx Muiden puolesta Treton Oy Rakennus-Rihti Oy:n puolesta , ,89 xx xx Muiden puolesta annetut takaukset yhteensä , ,89 xx xx Yhteensä , ,41 xx xx Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö Leasingsopimukset ja sopimusvelvoitteet Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot Seuraavan vuoden aikana maksettavat Treton Oy , ,55 xx xx RR Kate Oy ,31 0,00 xx xx Yhteensä , ,55 xx xx Seuraavan vuoden jälkeen maksettavat Treton Oy , ,05 xx xx RR Kate Oy ,69 0,00 xx xx Yhteensä , ,05 xx xx Yhteensä , ,60 xx xx Tuotantokoneiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 5-10 vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.

17 17 Konserni Emoyhtiö Konserni Emoyhtiö Vuokravastuut Seuraavan vuoden aikana maksettavat Treton Invest Oy:n toimitila ,67 0,00 xx xx Seuraavan vuoden jälkeen maksettavat Treton Invest Oy:n toimitila ,41 0,00 xx xx Vuokravastuut yhteensä ,08 0,00 xx xx Toimitilan vuokrasopimus on tehty 10 vuodeksi, eikä se ole irtisanottavissa. Muut vastuut Treton Oy on nimetty yhdeksi useista vastuullisista osapuolista Helsingissä sijaitsevien maa-alueiden puhdistamisessa. Maa-alueiden tutkiminen on kesken, joten maa-alueisiin mahdollisesti liittyvää vastuuta ei ole voitu arvioida.

18 18 KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 4 4.a Yleistä Tehtävän pisteytyksessä on korostunut merkittävien puutteiden ja suunnitelmaan liittyvien riskien havaitseminen. Vähemmän oleellisten muotovirheiden havaitsemisesta on annettu 0,10 0,20 pistettä/havainto. Edellä mainituista asioista on annettu yhteensä enintään 1,30 pistettä. Merkittäviä puutteita ovat: - perusteet, joiden mukaan merkintähinta määritetään suunnatussa annissa - perusteet, miksi merkintäetuoikeudesta poiketaan - selostus, että osa suunnatusta annista suunnataan yhtiön lähipiirille, jolloin eh dotusta tulee täydentää asianomaisilla lisätiedoilla Edellä mainituista asioista on annettu yhteensä enintään 2,20 pistettä. Tehtävään liittyvä merkittävä kokonaisuus on suunnattu anti Marjo Hirvoselle kuittausmenettelyä käyttäen. Tämä kokonaisuus korostuu myös pisteytyksessä. Kokonaisuuden hallinta edellyttää sekä OYL:n apporttisäännösten hallintaa että myös erityisen tilintarkastusriskin tunnistamista. Vastauksessa piti tuoda esiin seuraavat asiaan liittyvät seikat: - OYL:n mukaan kuittausoikeutta käytettäessä ehdotukseen tulee liittää asiaa koskeva hallituksen määräys. Vastaukseksi on käynyt myös, että hallituksen tulisi selostaa kuittausmenettelyyn liittyvät käsitteet ja taustatiedot tarkemmin. - Hallituksen ehdotuksesta puuttuu riippumattoman asiantuntijan lausunto kuittausoikeuden kohteena olevasta omaisuudesta. - Hallituksen ehdotukseen tulee liittää hallituksen selvitys kuittausoikeuden kohteena olevan omaisuuden arvosta ja merkityksestä yhtiön liiketoiminnalle. - Vastauksessa tulee tuoda esiin, että kuittausmenettelyyn liittyy epävarmuutta ja riskejä esiapportin kohteena olevan omaisuuden lunastuslausekkeesta johtuen. Edellä mainituista asioista on annettu yhteensä 2,00 pistettä. 0,10 Antiesitteen esilläoloaika ei täsmää yhtiökokouksen päivämäärään. 0,20 Ei ole tarkkaan yksilöity, kuka on oikeutettu merkintään (OYL 4:5). 0,20 Merkittävien osakkeiden nimellisarvoa ei kaikilta osin ole selkeästi määritelty (OYL 4:5). Nimellisarvo on mainittu vain joissain kohdissa mutta ei jokaisessa mahdollisessa kohdassa. 0,20 Yhtiön hallitus on velvollinen osakkaan pyynnöstä antamaan osakkeista osakekirjat (OYL 3:7).

19 19 0,20 Hallituksen ehdotuksesta puuttuu korotettavan osakepääoman vähimmäismäärä (OYL 4:5). 0,20 Hallituksen ehdotuksesta puuttuu maininta siitä, minkä lajisia merkittävät osakkeet ovat (OYL 4:5). 0,20 Hallituksen ehdotuksesta puuttuu peruste, jonka mukaan tarjotaan merkittäväksi ne osakkeet, joiden oikeutta merkintään ei ole määräajassa käytetty (OYL 4:5). 0,30 Hallituksen ehdotuksessa on selostettava selkeämmin käsitteet ja taustatiedot suunnatussa annissa sovellettavasta kuittausmenettelystä ja sen rinnastamisesta esiapporttiin. Tässä kohdassa annetaan pisteitä, jos tuo esiin "muodollisen" puutteen. Muodollisella puutteella tarkoitetaan, ettei hallituksen ehdotuksessa tuoda esiin OYL 4:6:n tarkoittamalla tavalla, että kyse on kuittausmenettelystä ja apportista. 0,60 Hallituksen ehdotus ei sisällä riittäviä selvityksiä kuittausoikeuden kohteena olevasta omaisuudesta. Puute hallituksen ehdotuksessa: Jos uusi osake voidaan merkitä käyttämällä kuittausoikeutta, tulee hallituksen ehdotukseen liittää OYL 2:4:n ja 2:4a:n mukaiset tiedot eli selvitys niistä seikoista, joilla voi olla merkitystä yhtiölle tulevan omaisuuden arvioinnissa. Selvityksessä on mainittava riittävät tiedot siitä, mitä kuittausoikeus koskee ja arvo, joka yhtiöön tulevalle omaisuudelle ehdotetaan taseeseen merkittäväksi. Hallituksen ehdotuksessa todetaan ainoastaan, että Marjo Hirvoselle suunnattujen osakkeiden merkintähinta kuitataan ko. henkilölle olevaa kauppahintavelkaa vastaan. Ehdotuksessa tulisi selostaa yksityiskohtaisemmin kuittauksen kohteena olevan omaisuuden (33 % Viestintäkoulutus Oy:n osakkeista) sisältöä sekä perustella sen taloudellista arvoa Mediajulkaisut Oy:lle. 0,50 Puute hallituksen ehdotuksessa: Jos poikkeamista ehdotetaan yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi, ehdotuksessa on selostettava, kuinka suuren osan lähipiiriin kuuluva omistaa yhtiön osakepääomasta ja kuinka suuri osa hänellä on yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen uusmerkintää ja sen jälkeen, jos hän merkitsee kaikki hänelle tarjotut osakkeet ja uusmerkintä muutenkin merkitään kokonaan (OYL 4:4.1). 0,50 Tehtävässä suunnataan anti yhtiön henkilökunnalle mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja, joka OYL 1:4.3:n mukaisesti kuuluu yhtiön lähipiiriin. Pisteitä on annettu, jos kokelas on tuonut esiin, että lähipiiriläisiin kuuluu ainakin toimitusjohtaja. 0,50 Hallituksen ehdotukseen tulee liittää riippumattoman asiantuntijan lausunto kuittausoikeuden kohteena olevasta omaisuudesta (OYL 4:6.1). 0,60 Hallituksen ehdotuksesta puuttuvat perusteet, joiden mukaan osakkeiden merkintähinta määritetään (OYL 4:4.1). 0,60 Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen ehdotuksessa ei ole perusteltu riittävästi tätä syytä (OYL 4:2:2). 0,60 Kokelaalle on annettu pisteitä, jos hän on kommentoinut, että hallituksen ehdotus suunnatusta annista Marjo Hirvoselle sisältää epävarmuustekijöitä johtuen esiapportin kohteena olevan omaisuuden lunastuslausekkeesta, jonka realisoituminen on edelleen auki. Tehtävä 4.a yhteensä 5,50 pistettä

20 20 4.b Yleistä Pisteytyksessä painottuvat OYL:n edellyttämät tilintarkastajan lausunto suunnatun annin yhteydessä sekä tilintarkastajan todistus osakepääoman maksusta. Vakiotietojen lisäksi annetaan 0,30 lisäpistettä, jos on tuonut esiin, että osakepääoman maksun todistuksessa on noudatettava erityistä huolellisuutta tarkastettaessa, että kuittausoikeuteen liittyvä omaisuus on yhtiön hallussa (lainvoimaisesti). Edellä mainituista asioista on saanut yhteensä 1,30 pistettä. Lisäksi arvosteluperusteeseen sisältyy maininta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta kuittausoikeuden kohteena olevasta omaisuudesta. Vaikka riippumaton asiantuntija ei välttämättä ole sama henkilö kuin yhtiön tilintarkastaja, vakiintunut käytäntö on, että yhtiön tilintarkastaja toimii myös riippumattomana asiantuntijana. Tämän vuoksi ko. lausunto tulisi myös vastauksessa tuoda esiin. Jos vastaus on muotoiltu siten, että yhtiön tilintarkastaja on automaattisesti lausunnonantaja, vastauksesta ei anneta pisteitä. Edellä mainituista asioista on saanut yhteensä 0,50 pistettä. Hallituksen ehdotus: 0,50 0,50 Tilintarkastajan tulee antaa yhtiökokoukselle lausunto perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään, ja merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä (OYL 4:4a). Kuittausoikeuden kohteena olevasta omaisuudesta tulee antaa riippumattoman asiantuntijan lausunto. Mediajulkaisut Oy voi valita yhtiön tilintarkastajan tähän tehtävään. Osakepääoman maksun jälkeen: 0,50 Osakepääoman korotuksen rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan todistus siitä, että OYL:n säännöksiä osakepääoman maksusta on noudatettu. Tällöin tilintarkastajan tulee varmistaa, että: a. hallituksen ehdotus on OYL:n mukainen, b. yhtiökokouksen päätös on OYL:n mukainen ja c. korotuksena rekisteröitävistä osakkeista maksettava määrä on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa ennen korotuserän ilmoittamista rekisteröitäväksi. i. Rahassa maksettava määrä on maksettu yhtiön tilille. ii. Kuittausoikeuden kohteena olevat osakekirjat ovat yhtiön hallussa. Koska osakkeita koski lunastusoikeus, tulee tarkastaa, ettei tätä oikeutta ole käytetty, vaan alkuperäinen kauppa on vahvistettu. Lisäksi tulee arvioida Viestintäkoulutus Oy:n osakkeiden arvo suhteessa niitä vastaan merkittyihin Mediajulkaisut Oy:n osakkeisiin. 0,30 Tilintarkastajan todistuksessa on varmistuttava, että kuittausoikeuden kohteena oleva omaisuus on yhtiön hallussa. Tehtävä 4.b yhteensä 1,80 pistettä

21 21 4.c Yleistä 1,00 Vastauksessa piti tuoda esiin sekä sekaemissioon liittyvä 9/10 määräenemmistö että suunnattuun antiin liittyvä 2/3 määräenemmistö. Pisteytyksessä painottuu sekaemission 9/10 määräenemmistön maininta, sillä asian havaitseminen on vaikeampaa kuin 2/3 3/4 * määräenemmistön havaitseminen. Sekaemissio on myös käytännössä huomattavasti harvemmin toistuva järjestely kuin suunnattu anti. a. Uusmerkinnässä uudet osakkeet saadaan OYL 4:12.2:n mukaisesti merkitä nimellisarvoa alempaan hintaan, jos osakepääomaan siirretään muusta omasta pääomasta uusien osakkeiden yhteenlasketun nimellisarvon ja osakkeista maksettavan määrän erotus. Jos erotus on enemmän kuin neljäsosa osakkeen nimellisarvosta, on päätös pätevä vain, jos sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Suunnatussa annissa ehdotetaan vanhoille osakkaille osakkeiden merkintähinnasta/ nimellisarvosta osakkaan itsensä maksettavaksi 102,20 euroa ja vapaasta omasta pääomasta katettavaksi 150 euroa per osake. Tällöin omasta pääomasta katettava osuus on yli neljäsosa osakkeen nimellisarvosta ja päätös vanhoille osakkaille suunnatusta uusmerkinnästä vaatii yli yhdeksän kymmenesosan enemmistöpäätöksen ollakseen pätevä. Yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tehty päätös ei ole pätevä. 0,50 b. Suunnatun annin osalta yhtiökokouksen päätökseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tehty päätös ei ole pätevä. Tehtävä 4.c yhteensä 1,50 pistettä 4.d Yleistä Arvostelu perustuu OYL:sta luettaviin seikkoihin ja OYL:ia soveltavaan tietoon. OYL 4:5.2 kohdasta on suoraan luettavissa, että päätös voi poiketa hallituksen esityksestä ja tällöin merkintäaika ei ala, ennen kuin päätöksestä on ilmoitettu kaikille yhtiön osakkaille. Edellä mainituista asioista on saanut yhteensä 0,70 pistettä. Lisäpisteitä on annettu yhteensä 0,50, jos on tuonut esiin, että OYL:n yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tulee arvioida, kuinka merkittävästi lopullinen päätös poikkeaa alkuperäisestä kokouskutsussa mainitusta ehdotuksesta. Jos lopullinen päätös poikkeaa oleellisesti alkuperäisestä ehdotuksesta ja yhtiökokouksessa on ollut vain osa osakkaista edustettuna, voi olla syytä harkita uuden yhtiökokouksen järjestämistä. 0,50 Yhtiökokouksen päätös voi poiketa hallituksen esityksestä. OYL 4:5.2: Jos uusmerkintää koskeva päätös sisällöltään poikkeaa siitä, mitä kokouskutsussa (= hallituksen ehdotuksessa) on mainittu, on osakkeenomistajalle, jolla päätöksen mukaan on oikeus osakkeiden merkitsemiseen, viivytyksettä ilmoitettava päätöksestä samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. 0,20 Merkintäaika ei ala kulua ennen kuin edellä mainittu ilmoitus on tehty. 0,50 Vastauksessa on tuotu esiin, kuinka oleellisesti yhtiökokouksen päätös muuttuu hallituksen esityksestä ja olisiko yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla syytä järjestää uusi yhtiökokous. Tehtävä 4 d yhteensä 1,20 pistettä YHTEENSÄ 10,00 PISTETTÄ * korjattu kirjoitusvirheenä

22 22 KHT-TUTKINTO OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä ,70 - Hankintamenoon luetaan hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot (KPL 4:5.1). - Tietyin edellytyksin hankintamenoon voidaan sisällyttää myös hankinnasta johtuvia kiinteitä menoja (KPL 4:5.2). - Tässä tapauksessa muuttuvia osakkeiden hankintamenoon kuuluvia menoja ovat kauppahinta, mahdollinen varainsiirtovero, juristin palkkio, mahdolliset due diligence -kulut ja muut vastaavat hankinnasta välittömästi aiheutuneet menot. - Aktivoitava hankintameno ei saa kuitenkaan ylittää osakkeisiin liittyvää vastaista tulonodotusta. - Hankkivan yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan osallistumisesta aiheutuvia menoja ei voida kohdistaa hankintamenoon ,70 - Sijoituksen luonne vaikuttaa, vaikka kummassakin tapauksessa pääsääntöisesti arvostusperusteena on hankintameno (KPL 5:5.1). - Tytäryhtiöosakkeiden arvostuksessa voidaan ottaa huomioon niiden merkitys konsernikokonaisuuden tulonmuodostuksen kannalta eikä pelkästään emoyhtiön kannalta. - Sijoitusmielessä hankittujen osakkeiden arvostuksessa suurempi merkitys on sijoituksen välittömällä (osinko-) tuotolla. - Tasearvo ei saa ylittää vastaisen tulon määrää, ja tästä syystä on pyrittävä selvittämään kyseisen yhtiön osingonjakomahdollisuuksia tulevaisuudessa ja osakkeiden todennäköistä luovutushintaa. - On kirjattava arvonalennus, jos tytäryhtiöosakkeiden tai muun sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi kirjanpitoarvoa pienempi (KPL 5:13). - Molempiin pätee velvollisuus arvonpalautumisen kirjaamiseen (KPL 5:16) ,70 - Velvollisuutta hankintamenoa korkeampaan käypään arvoon arvostamiselle ei ole missään tilanteessa. - Osake on arvostettava kirjanpitoarvoa alempaan käypään arvoon, mikäli osakkeen arvo on alentunut olennaisesti ja pysyvästi (KPL 5:13). - Voidaan arvostaa käypään arvoon arvonkorotuksessa (KPL 5:17). - Voidaan arvostaa käypään arvoon, mikäli sijoitusta voidaan pitää rahoitusvälineenä (KPL 5:2a sekä KTMa 1315/2004, 3 ). Tässä tapauksessa rahoitusvälineenä voidaan pitää muita kuin tytär- ja osakkuusyritysosakkeita. - Käypään arvoon arvostettavina rahoitusvälineinä ei voida pitää osakkuusyhtiöosakkeita, vaikka niiden käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä.

23 ,80 - Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain säännösten perusteella, joten verosäännökset eivät periaatteessa vaikuta arvonalennusten kirjaamiseen. - Arvonalennus on kirjattava, jos KPL 5:13:n tarkoittama tilanne on kyseessä riippumatta siitä, mikä on arvonalentumisen vaikutus verotukseen. - Osakkeiden arvo on alennettava 1 euroon ja lainasaamiset on kirjattava kuluksi. - Myyntisaamisten todennäköisen arvon arvioinnissa on pyrittävä selvittämään osakkuusyrityksen pääosakkaan maksukyky. - Osakkeiden arvonalennus ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, koska osakkeet on omistettu yli vuoden ja omistus on yli 10 % omistetusta yhtiöstä ja koska osakkeet ovat omistajansa käyttöomaisuutta ja kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. - Saamisen menetys on verotuksessa vähennyskelvoton, koska saaminen on yhtiöltä, josta omistetaan yli 10 % ja kysymys on muun kuin myyntisaamisen menetyksestä ,70 - Arvonalentumisen väliaikaisuus tai pysyvyys ei vaikuta arvostukseen. - Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit arvostetaan hankintamenoon tai, jos niiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, todennäköisen luovutushinnan määräisinä (KPL 5:2). - Salkun sisältämät sijoitukset arvostetaan erillisarvostuksen periaatteella eli siten, että kukin sijoitus arvostetaan erikseen, eikä toisen sijoitusomaisuuden arvonnousulla voi kuitata toisen arvonalentumista. - Diili Oy:n näkemys ei ole hyvän kirjanpitotavan mukainen ,70 - FAS:in mukaan osakkeet arvostetaan hankintahintaan, mutta tytär- ja osakkuusyritysosakkeita lukuun ottamatta ne on mahdollista arvostaa myös käypään arvoon (KPL 5:5 ja 5:2a). Tytäryhtiöosakkeita ei esitetä konsernitilinpäätöksessä, kun se yhdistellään. - IFRS:in mukaan arvostus tehdään käypään arvoon lukuun ottamatta tytär- ja osakkuusyritysosakkeita sekä osakkeita, joille ei voida luotettavasti määritellä käypää arvoa. - FAS:in mukaan osakkeisiin on mahdollista kirjata arvonkorotus, mikäli edellytykset täyttyvät. Tällöin ei voida käyttää KPL 5:2a:n mukaista käyvän arvon arvostusta. - FAS:in mukaan arvonalentuminen on kirjattava, mikäli osakkeen tulontuottokyky on olennaisesti pysyvästi hankintamenoa pienempi (KPL 5:13). - IFRS:n mukaan arvonalentuminen on kirjattava, mikäli tilinpäätösajankohtana tarkasteltuna osakkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo (IAS 36 ja 39) ,70 - Vaihto-omaisuus arvostetaan ns. alimman arvon periaatteella, joten kyseisessä tilanteessa arvonalennus on kirjattava (KPL 5:6). - Arvonalentuminen kirjataan tuloslaskelmassa varaston muutoksen kautta tai jos arvonalentuminen on poikkeuksellinen, poistojen pääryhmän alakohtaan Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset (KPA 1:1). - Siirto pysyviin vastaaviin on perusteltu, jos huoneisto otetaan vuokrauskäyttöön pois myynnistä (KPL 4:3 ).

24 24 - Pysyviin vastaaviin siirrosta huolimatta arvonalennuksen kirjaamisen tarve on olemassa, koska huoneisto on ollut myymättä kolme vuotta. - Arvonalennuksen pitää olla suurempi kuin 25 %. - Jos huoneistosta todennäköisesti saatava nettovuokratulo tiedetään, huomioidaan se arvostuksessa ja mahdollisen arvonalennuksen määrässä ,70 - Käypään arvoon arvostaminen ei sovellu tytäryritysosakkeisiin rahoitusvälineiden arvostusta koskevien säännösten perusteella (KTMa 1315/2004, 3 ). - Arvonkorotus voidaan kirjata, mutta arvon tulee perustua todennäköiseen luovutushintaan eikä tuottoarvoon. - Osakkeita ei voida arvostaa Supernova Oy:n aikomalla tavalla ,80 - Voidaan, mikäli emoyhtiö soveltaa hankintamenopohjaista arvostusta. - Voidaan, mikäli itse valmistetun hyödykkeen hankintamenoon on sisällytetty myös valmistuksen kiinteät menot. - Voidaan, mikäli valmistusaikaiset korkomenot sisältyvät sekä FAS:in että IFRS:n mukaiseen hankintamenoon (on sallittua FAS:ssa ja IFRS:ssä). - Voidaan, mikäli FAS:in mukaiseen hankintamenoon ei ole tarpeen sisällyttää IFRS:n tarkoittamia purkumenoja. - Voidaan, mikäli tytäryhtiössä ei ole tilinpäätöshetken tilanteeseen perustuvaa IFRS:n edellyttämää arvonalennuksen kirjaamistarvetta. - IFRS edellyttää arvonalentumisen kirjaamista, jos tilinpäätöshetkellä tarkasteltuna hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin poistamaton hankintameno. - FAS:in mukaan arvonalentuminen on kirjattava, jos se on pysyvä ja olennainen. - Ei voida, jos emoyhtiö soveltaa uudelleenarvostukseen perustuvaa arvostusta. - Voidaan myös siinä tapauksessa, että FAS:in mukainen tasearvo sisältää arvonkorotuksen/arvonkorotuksia (maa-alueet), mikäli arvo ei ylitä IFRS:n mukaisesti määriteltyä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Tällöin kuitenkin arvonkorotusosuudesta on kirjattava poisto. - Rahoitusleasingsopimukset kirjataan IFRS:n mukaan laadittuun taseeseen. FAS:in mukaiseen taseeseen niitä ei voida kirjata , ,70 - Arvonalentuminen pitää esittää kuluna tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja kulujen pääryhmän alakohdassa Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista (KPA 1:1 ja 2). - Arvonalentuminen on esitettävä myös pysyviä vastaavia koskevissa liitetiedoissa (KPA 2:4.2 KPA 2:4.12 * ). - Ei vaikuta, mikäli osakkeisiin liittyvä tulonodotus perustuu tilinpäätösajankohtana saatavissa olevaan luovutusarvoon. - Vaikuttaa, mikäli osakkeet ovat luovutettavissa tilinpäätösajankohdan käypään arvoon esimerkiksi vasta kahden vuoden kuluttua. - Vaikuttaa, mikäli vastainen tulo perustuu osakkeiden juoksevaan tulevaisuudessa kertyvään muuhun kuin myyntituottoon (tuottoarvoon). * korjattu kirjoitusvirheenä

25 25 - Tasearvoa verrataan osakkeiden tulevaisuudessa kerryttämän tulon nykyarvoon ,70 - Hyvän kirjanpitotavan mukaan tytär- ja osakkuusyrityksen osakkeet arvostetaan hankinta-arvoon, kuitenkin enintään niiden tulevaisuudessa kerryttämän kokonaistulon mukaiseen (nyky-) arvoon. - Väittämä on sekä tytäryhtiöosakkeiden että osakkuusyritysosakkeiden erillistilinpäätöksen arvostuksen osalta oikein. - Konsernitilinpäätöksessä osakkuusyritysosakkeet ovat niiden hankintahintaa korkeammassa arvossa, mikäli konsernin osuus osakkuusyrityksen hankinnan jälkeisestä voitosta on suurempi kuin osakkuusyritykseen liittyvät osakkeiden arvoa vähentävät eliminoinnit ja oikaisut. - Arvonkorotus osakkeisiin, myös tytär- ja osakkuusyritysosakkeisiin, on hyvän kirjanpitotavan mukaista, kun sen edellytykset ovat olemassa ,70 - Osakkeet arvostetaan omistavan yhtiön tilinpäätöksessä pääsääntöisesti hankintaarvoon. - Osakkeista on kirjattava arvonalennus, mikäli arvo on pysyvästi ja olennaisesti alentunut. - Voidaan kirjata arvonkorotus, mikäli kirjausedellytykset täyttyvät. - Yleensä kiinteistöyhtiön osakkeen käypä arvo perustuu kiinteistöosakeyhtiön omistaman kiinteistön luovutusarvoon, joka mahdollisessa osakkeiden arvonkorotuksessa on arvonmäärityksen perusteena. - Kiinteistön luovutusarvo voi perustua sen tuottoarvoon. - Kiinteistöosakeyhtiön muut varat lisäävät osakkeen arvoa. - Kiinteistöosakeyhtiön velat vähentävät osakkeen arvoa. - Osakkeiden kokonaisarvo voidaan laskea seuraavalla kaavalla: kiinteistön arvo + muiden varojen arvo vähennettynä kiinteistöyhtiön veloilla ja kiinteistön realisointikuluilla. - Kun määritellään osakkeen arvoa ottaen huomioon varovaisuuden periaate, tulisi huomioida myös kiinteistön realisointiin mahdollisesti liittyvä tulovero. - Mikäli osakkeisiin kirjataan arvonkorotus, väliaikaisesta veronalaisesta erosta saadaan kirjata laskennallinen verovelka ,70 - Tilinpäätöksessä ei ole esitetty kaikkia hyvän kirjanpitotavan edellyttämiä tietoja. - Tarvitaan liitetieto jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintahintojen erotuksesta, jos se on olennainen (KPA 2:4.10). - Mikäli kyseessä on pieni kirjanpitovelvollinen, tietoa ei tarvitse esittää. - Tässä tapauksessa arvoero on olennainen. YHTEENSÄ 10,00 PISTETTÄ

26 KHT-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MUUT RAPORTIT 26 KHT-tutkinnon 2-osan pisteet muodostuvat siten, että kokelaalle on annettu pisteitä arvosteluperusteiden taulukon mukaisesti, minkä jälkeen kokelaan saama pistemäärä on kerrottu 1,3:lla. Tehtävä 1 7,00 pistettä Tarkastettu asia Tarkastushavainto, sen perusteltu arviointi ja korjausmenettely Vaikutus raportointiin ja raportointi, ellei korjata Hallinto 1 Hallituksen jäsenten riippumattomuus yhtiöstä Corporate Governance -suositusten * 17 ja 18 mukaisesti Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksista 17 ja 18: Corporate Governance -suositus 17:n mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumaton yhtiöstä. Hallituksen puheenjohtaja omistaa yli 10 % yhtiön osakkeista, joten hän ei ole riippumaton yhtiöstä Corporate Governance -suositus 18 i)-kohdan mukaan. Toimitusjohtaja on hallituksen jäsen, joten hän ei ole riippumaton yhtiöstä Corporate Governance -suositus 18 a)-kohdan mukaan. Hallituksen jäsen David Nyman on Ocean- Capital Ltd:n osakas ja hallituksen puheenjohtaja. OceanCapital Ltd:llä on merkittäviä liiketoimia yhtiön kanssa, josta OceanCapital Ltd saa vähäistä suuremman konsultointipalkkion. David Nyman ei ole riippumaton yhtiöstä Corporate Governance -suositus 18 d)-kohdan mukaan. Viidestä hallituksen jäsenestä kolme ei ole riippumattomia, joten suosituksen 17 kohta ei toteudu. Yhtiö on ilmoittanut noudattavansa Corporate Governance -suositusta. Edellä mainittu ei kuitenkaan ole OYL:n vastaista. Kirjallinen raportointi hallitukselle muistiolla tai tilintarkastuspöytäkirjalla Pisteet: havainto/ raportointi 0,4/0,1 Jos otettu tilintarkastuskertomukseen, ei pluspisteitä eikä miinuspisteitä * Corporate Governance -suosituksella tarkoitetaan Hex Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vuonna 2003 antamaa Corporate Governance -suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana.

30.12.2002 Dnro 11/002/2002. Määräyksiä on velvoittavina noudatettavana. MÄÄRÄYS/OHJE 30.12.2002 Dnro 11/002/2002 Vakuutuskassalain alaisille hautaus- ja eroavustuskassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96, 97, 172 a Vakuutuskassalain

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista

Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Toiminnantarkastus ja tilintarkastus kaavailuja tulevasta asuntoosakeyhtiölaista Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto UUDISTUKSEN AIKATAULU Työryhmän mietintö 5/2006 6/2008 - luonnos hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö.

VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009. Tilintarkastuskertomuksen sisältö. VALTION TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA KANNANOTTO Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 1/2009 Asia Aloite Kannanotto Tilintarkastuskertomuksen sisältö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot