Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Lausunto Keski-Suomen poliisilaitoksen lupapalvelusalkun palveluista Kuhmoisten kunnassa 319 Lausunto maantien (Toritie) parantamisesta (yhdystien muuttamisesta kaduksi) 320 JEC-Pesula Oy:n vuokrasopimuksen hyväksyminen Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Muut asiat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2013 Juha Järvenpää pöytäkirjan tarkastaja Veikko Mattila pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 315 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 316 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Juha Järvenpään ja Veikko Mattilan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 317 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lausunto Keski-Suomen poliisilaitoksen lupapalvelusalkun palveluista Kuhmoisten kunnassa Khall 318 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Keski-Suomen poliisilaitos (Jyväskylän pääpoliisiasema, lu pa pal velu lin ja) pyytää lausuntoa otsikkoasiasta saapuneella kirjeel lään: "Keski-Suomen poliisilaitos tarjoaa poliisin lupahallinnon asiakas- ja lu pa pal ve lu ja Kuhmoisissa lupapalvelusalkkua käyttäen. Lupapalvelusalkku palvelee asiakkaita pääsääntöisesti ajan va rauksel la kunnantoimiston tiloissa tiistaisin parillisina viikkoina klo välisenä aikana. Kuhmoisissa lupapalvelusalkun asioin ti pal velui den käyttäminen on ollut varsin vähäistä. Lupapalvelusalkun palvelujen tarjonnasta aiheutuvien kustannusten, tar jot tu jen palvelujen kysynnän ja käytetyn palvelun määrän pe rusteel la poliisilaitoksen lupapalvelusalkun tuottamat palvelut ja pal ve lumuo dot eivät ole kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia suhtees sa palvelun kysyntään. Keski-Suomen poliisilaitos ja alkaen toimintansa aloittava Si sä-suo men poliisilaitos on aloittanut poliisin lupahallinnon liik kuvien palvelujen ja palvelumuotojen arvioinnin ja kehittämisen. Po liisin lupahallinnon liikkuvien palvelujen kustannustehokkuuden ja tuot ta vuu den kehittäminen voi johtaa poliisin lupapalvelusalkun Kuhmoi sis sa tuottamien ja saatavien palvelujen supistamiseen tai päätty mi seen. Alueiden kehittämisestä annetun lain 30 :n mukaan, ennen kuin val tion viranomainen tekee toimipaikasta saatavia palveluja kos kevan päätöksen, joka saattaa heikentää asiakaspalvelun saatavuutta, sen on pyydettävä lausunto kunnalta, jota asia koskee. Keski-Suomen poliisilaitos pyytää alueiden kehittämisestä annetun lain 30 :n mukaisesti Kuhmoisten kunnan lausuntoa poliisin lu papal ve lu sal kun Kuhmoisissa tuottamista palveluista ja palvelujen saata vuu teen ja mahdolliseen palvelujen muutokseen liittyvistä seikoista mennessä, ennen poliisilaitoksen liikkuvia palveluja koske vaa päätöksentekoa." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lau sun tonaan Keski-Suomen poliisilaitokselle seuraavaa: Kuhmoisten kunta pi tää erittäin valitettavana Keski-Suomen poliisilaitoksen suun ni telmia lupapalvelusalkun toiminnan lakkauttamisesta Kuhmoisten kunnan vi ras tol la. Kunnan asukaslukuun suhteutettuna lu pa pal ve lu salkun palveluilla on ollut kysyntää. Asiointimatkat pitenevät, jos lu papal ve lu asioin ti siirtyy jatkossa Jämsän poliisiasemalle.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Keski-Suomen poliisilaitos

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Lausunto maantien (Toritie) parantamisesta (yhdystien muuttamisesta kaduksi) Khall 319 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään (957/2010/KES/6) pyytänyt Kuhmoisten kunnan lau suntoa yhdystien muuttamisesta kaduksi (maantielaki 27 ). Keski-Suomen ELY-keskus pyytää mm., että Kuhmoisten kunta antaa lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti teh tävis tä muistuksista. Lausuntopyyntö on erillisenä liitteenä. Kunnanhallitus on päätöksellään hyväksynyt, että kir kon ky län asemakaavan muutos Toritien muuttamiseksi kaa va tieksi käynnistetään tiesuunnitelman tultua Liikennevirastossa hy väk sytyk si. Kuhmoisten kunnassa on yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kans sa viety eteenpäin tiehanketta, jonka tarkoituksena on muuttaa To ri tie (nro 16979) tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteut ta mi sen jälkeen valtion ylläpitämästä maantiestä Kuhmoisten kun nan ylläpitämäksi kaduksi. Hanketta on viety eteenpäin Keski-Suo men ELY-keskuksen johdolla. Tiesuunnitelman on laatinut Des tia Oy Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Toritie on taajaman pääkatu, joka liittää taajaman molemmista päistä valta tie 24:ään. Tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet keskittyvät pääosin välille Sa ha tie - Syrjänmäentie. Edellä mainitulle välille on suunniteltu tehtä väk si liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä (korotetut risteysalueet) ja järjestellään ajoratapysäköintipaikkoja sekä kevyen liikenteen yhteyk siä. Rakenteiden vaurioiden vuoksi myös ajoradan ulkopuoliset alu eet rakennetaan uudelleen. Muualla ydinkeskustan ulkopuolella toi men pi teet ovat liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä sekä ra kenteel lis ten vaurioiden korjaamista. Toritien tiesuunnitelma on ollut nähtävillä Kuhmois ten kunnanviraston teknisessä toimessa. Kuhmoisten kunta pitää Toritien tiehanketta tärkeänä ja tar peel li sena toimenpiteenä. Kuhmoisten kunta suhtautuu positiivisesti Toritien tie hank kee seen, jonka tavoitteena on, että tiesuunnitelmassa esi tetty jen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen valtion ylläpitämä tie muut tuu kunnan ylläpitämäksi kaduksi. Hankkeen toimenpiteillä on mah dol lis ta korjata Toritien rakenteelliset ongelmat, parantaa tiealu een turvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä kohottaa tiealueen il met tä. Erityisesti on syytä ottaa huomioon erityisryhmien esteetön liik ku mi nen.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Hankkeen rahoituksesta johtuen aikataulu on kireä ja koko hanke pitää olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. Mikäli hanke ei valmis tu sovitussa aikataulussa, eivätkä viivytykset johdu Kuhmoisten kun nan toimista, ei hankkeesta saa aiheutua lisäkuluja kunnalle. Kuh mois ten kunta pitää tärkeänä, että korjaus ja muu tos toi men piteet suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti hankkeen kireästä aika tau lus ta huolimatta. Tiehanke on pyrittävä toteuttamaan niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa Toritien varren lii ke yrityk sil le. Kunnan asukasmäärä kolminkertaistuu kesäaikana ja kesän myyn ti- ja palveluaika on elintärkeää alueen yrittäjälle. Kuhmoisten kunta on varannut vuoden 2014 investointeihin Toritien kun nos tus mää rä ra han, joka on 50 % hankkeen lasketuista kus tannuk sis ta. Kuhmoisten kunta pitää tärkeänä, että hanke toteutetaan kus tan nus te hok kaas ti eikä sovittua kustannusarviota ylitetä. Kuhmoisten kunta muuttaa asemakaavaa Toritien osalta LYTalu ees ta katualueeksi sekä tekee kadunpito- ja hoitopäätöksen suun ni tel man mukaisesti parannetun tien vastaanotettuaan. Kunta sisällyttää tiesuunnitelman mukaiset maanteiden suoja- ja näke mä aluei den aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan siltä osin kuin lainsäädäntö ja hankkeen toteuttaminen siltä edellyttää. Kunta luovuttaa korvauksetta omistamansa maa-alueen tie tar koi tuksiin niiltä osin kuin se hankkeen toteuttamiseksi on tarpeellista. Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta on kiinnittänyt huomiota To ri tien tiesuunnitelmassa seuraaviin seikkoihin: - Korotettujen risteyksien rakenteet tulee tehdä niin, että raskas liiken ne niissä sujuu, eikä raskas liikenne aiheuta vaurioita Toritien raken teel le. - Ansiolahdentien ja Toritien risteys tulee rakentaa niin, että yh dis telmä ajo neu vol la pohjoiseen kääntyminen on mahdollista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Kes ki-suomen ELY-keskukselle yllä olevan lausunnon maantien (To ritie) parantamisesta (yhdystien muuttamisesta kaduksi). Lisäksi kunnan hal li tus ottaa huomioon mahdolliset mennessä tulleet muistutukset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että mennessä ei tullut muistutuksia. Jakelu Keski-Suomen ELY-keskus

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus JEC-Pesula Oy:n vuokrasopimuksen hyväksyminen Khall 320 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten kunnalla on vapaana teollisuuskäyttöön soveltuvia tiloja Nuu tin rin teen tie 35:ssa (24-halli). Vapaana oleva tila käsittää yhteen sä noin m 2 :n suuruisen teol li suus ra ken nus ko ko nai suuden, josta on mahdollista vuokrata erisuuruisia osakokonaisuuksia yri tys ten käyttöön. Vuokrattavaksi tuleva tila on 264 m 2 :n suuruinen teol li suus ti la (liite vuokrasopimuksessa). Kehittämisasiamies on neuvo tel lut ja tutustunut tilaan yhdessä JEC-Pesula Oy:n toi mi tus joh tajan kanssa ja tila on todettu sopivaksi yrityksen käyttöön. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mu kai sen vuokrasopimuksen Kuhmoisten kunnan ja JEC-Pesula Oy:n välillä. Päätös: Kunnanjohtaja teki keskustelun tuloksena seuraavan muute tun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mu kai sen vuokrasopimuksen Kuhmoisten kunnan ja JEC-Pesula Oy:n välillä seuraavalla lisäyksellä varustettuna: Vuokrasopimuksen koh taan Käyttötarkoitus lisätään lause Toimitilat vuokrataan käytet tä väk si pesulatoimintaan. Pesulan toimialaan kuuluu erilaisten vaat tei den ja tekstiilien pesut". Lisäksi yritystiedot tulee tarkistaa oikeak si ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Muutettu pää töseh do tus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Vuokrasopimus Jakelu JEC-Pesula Oy Kirjanpito Tekninen toimisto

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Khall 321 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voi ot taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojal la siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jos sa viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tie dok si saa mises ta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa seu raa via asioita: - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tusme net te lyä koskevia asioita eikä - yksilöön kohdistuvia opetustoimen-, terveydenhuollon tai so si aa litoi men asioita. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: - tekninen lautakunta yhtenäiskoulun johtokunta rakennuslautakunta sivistyslautakunta tarkastuslautakunta viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 11-14, hallintojohtaja Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätökset tie dok si ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 322 Todettiin, että muita asioita ei ollut.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la. Oikaisuvaatimusohjeet Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kuhmoisten kunnanhallitus Toritie 34 A KUHMOINEN Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puhelin (vaihde) telekopio sähköposti

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/ Kunnallisvalitus pykälät: valitusaika 30 pv Hallintovalitus pykälät: valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lail li nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moi tet ta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos ke vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kai sem min toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sää de tään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi ras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va pun päi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en sim mäi se nä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin vä li tyk sel lä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keu den käyn ti mak su. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 24.09.2014 klo 17:00-17:50 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Niivee

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot