SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 90 Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos 5 91 Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 (As. Oy Sastamalan Tähtiranta), poikkeamishakemus asuinkerrostalojen rakentamiselle, Keskusta, Rakennuslupa , Kirami Oy, , Villiläntie 2 93 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna 94 Rakennusvalvonnan saatavien poistaminen tileistä Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat Caruna Oy:n MRL 161 :n mukainen hakemus maakaapelin sijoittamiseksi kiinteistölle / Syrjälä

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jarkko Pentti puheenjohtaja Palomäki Leena I varapuheenjohtaja Hituri Raija jäsen Metsälä Jarmo jäsen Pietilä Tarja jäsen Virtanen Tauno jäsen Välimäki Olli jäsen Liukko-Sipi Aatto khall:n edustaja Rintala Raija vs. rakennustarkastaja Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Hurnanen Paula Poissa Heinonen Santeri pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pentti Jarkko puheenjohtaja :t Paula Hurnanen pöytäkirjanpitäjä Olli Välimäki Raija Hituri Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin rakennusvalvontatoimisto klo 9-15

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAKLTK 88 Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään1/2 lau takunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAKLTK 89 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tauno Virtanen ja Olli Välimäki. Päätös: Valittiin Olli Välimäki ja Raija Hituri.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos 513/ /2014 TEKLTK Asemakaava ja kaavanmuutos on tullut vireille yksityisten maanomistajien aloitteesta, ja se on esitetty uutena hankkeena Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaan Häijään liikenneaseman ja liikekeskuksen asemakaavana ja asemakaavanmuutoksena. Sastamalantien itäpuoliset alueet jäivät myöhemmin kaavamuutoksen ulkopuolelle. Asemakaavan muuttamisesta on tehty maankäyttösopimus. Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jota on päivitetty suunnittelutilanteen muututtua. Kaavan nimeksi on muutettu Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavanmuutos. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta siirtää nykyisessä asemakaavassa oleva vähittäiskaupan suuryksikkö uudelle paikalle, muuttaa vanha alue toimitilakäyttöön sekä tutkia mahdollisuuksia kaavoittaa näiden yhteyteen liike-, toimitila- ja asuntorakentamista valmisteilla olevan osayleiskaavan ja kaupunkirakennesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Samalla tarkastellaan alueen liikenneratkaisujen toimivuutta. Kaavan laatii Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun yksikkö omana työnään. Kaavaluonnoksen laadinta on odottanut liikenteellisten selvitysten valmistumista seututielle 249. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,5 ha. Asemakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa1 (VE1) Sastamalantielle rakennettava liittymä sijoitettaisiin vastapäätä Neste Häijään liittymää ja toteutettaisiin kiertoliittymänä tai keskisaarekkeiden ja kääntymiskaistojen avulla toteutettuna kanavoituna tasoliittymänä. Vaihtoehdossa 2 (VE2) uusi katuliittymä on esitetty porrastetusti. VE1:ssä lähinnä valtatien kiertoliittymää on huoltoaseman korttelialue, jolle voi rakentaa autohuoltoon liittyvien tilojen lisäksi kahvila- ja ravintolatiloja, matkailijoita palvelevia tiloja, kioskityyppisiä myymälöitä, päivittäistavaramyymälän sekä paljon tilaa vaativan tavaran myymälän. Pääosa uudesta yritysalueesta on esitetty toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä rajoitetusti tehtaanmyymälä-tyyppisiä myymälätiloja. Olemassa olevat asuinrakennuspaikat Nesteen huoltoasemaa

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta vastapäätä on esitetty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena. K-3 merkinnällä esitetyllä korttelialueella sallitaan muu liike- ja toimistorakentaminen lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan myymälöitä. Häijään Säästömarketin uudet toimitilat on esitetty vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueena KM-4. Säästömarketin vanha alue on esitetty samanlaisena toimitilarakennusten korttelialueena kuin kortteleissa 308 ja 310. Kaupungin ja yksityisen omistamalle alueelle on esitetty pientalorakentamista lievittämään Häijään alueen tonttipulaa. Tiisalantien eteläpuolella on kaavamuutokseen otettu mukaan omakotitontti, jolle on myönnetty poikkeamislupa asuinrivitalon rakentamiseen. Hulevesille on varattu viivytysalueita tontti-, suojaviherja puistoalueilta. Pientaloalueen osalta on varauduttu alueen myöhempään laajentumiseen länteen päin. Sastamalantieltä alueen poikki on esitetty vanhan tonttitien säilymistä kevyen liikenteen raittina. Tiisalantien varressa oleva muuntamo on esitetty ET-alueena. VE 2:ssa huoltoasematontin sijaan alueelle on sijoitettu VE1:tä enemmän liike- ja toimistorakentamisen aluetta K-3 sekä paljon tilaa vaativan kaupan suuryksikön korttelialue KL-6. Sastamalantien liittymän sijainnista johtuen katurakenne on erilainen, ja mahdollistaa mm. torimaisen yhteispiha-alueen toimitilarakennuksille esitetyillä kortteleilla 309 ja 311. Kurvosentienä luonnoksessa nimetyn uuden kadun itäpuolella kaavaratkaisu vastaa muutoin VE 1:a. Kadun länsipuolella suurin ero on liiketilojen salliminen AL-18 korttelialueilla. Vaihtoehdossa 2 pientaloista useamman on ajateltu toteutuvan asuinrivitaloina kuin VE 1:ssä. Säästömarketin vanha alue on jaettu kahdeksi ohjeelliseksi tontiksi. Molemmat vaihtoehdot ovat kaavalle asetettujen tavoitteiden sekä valmisteilla olevan osayleiskaavan mukaisia. Poikkeamat maakuntakaavasta ovat perusteltavissa ja yleiskaavatyön yhteydessä viranomaisneuvotteluissa jo osin käsiteltyjä. Vaihtoehdoista muodostetaan kaavaehdotus viranomais- ja muun osallispalautteen perusteella. Kaavakartat luonnosvaihtoehdoista, selostus sekä päivitetty OAS ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää asettaa Häijään liikealueen asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen luonnosvaihtoehdot nähtäville osallisten kuulemista varten, ja pyytää luonnoksista lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan liitolta, sekä lähettää luonnokset tiedoksi ja mahdollista lausuntoa

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta varten Pirkanmaan maakuntamuseolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan Vedelle, Sastamalan Seudun yrityspalvelulle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. TEKLTK Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p Häijään liikealuetta koskeva asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 lau suntoa ja 3 mielipidettä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen yh teen veto ja kaavoittajan vastineet palautteeseen on esityslistan liit tee nä. Kaavaehdotus perustuu luonnosvaihtoehtoon 2, jossa Sas ta ma lan tien liittymä on sijoitettu porrastetusti lähelle valtatien 11 kier to liit ty mää. Alueen liike- ja toimitilat keskittyvät pääkadun, Kurvosentien var rel le. Pääosa uudesta yritysalueesta on esitetty toi mi ti la ra ken nus ten korttelialueena, jolle saa rakentaa toimistorakennuksia, ym pä ris tö häiriöi tä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä ra joi tetus ti tehtaanmyymälätyyppisiä myymälätiloja sekä kahvila- ja ra vin to lati lo ja. Pääkadulta poikkeava katu mahdollistaa torimaisen yh teis piha-alu een toimitilarakennuksille kortteleissa 309 ja 311. Häijään Säästömarketin uusien toimitilojen sijainti on esitetty vä hit täiskau pan suuryksikön korttelialueena KM-4. Päi vit täis ta va ra kau pan myyntipinta-ala on rajattu 500 m2:iin. Säästömarketin nykyinen alue on esitetty samanlaisena toimitilarakennusten korttelialueena kuin suunnittelualueen pohjoisosissa. KTY-5 aluetta on puolestaan suunniteltu yhteistyössä Herkkujuustola Oy:n kanssa. Olemassa olevat asuinrakennuspaikat Nesteen liikenneasemaa ja kaup pa kes kus Häijään Äijää vastapäätä on esitetty asuin-, liike- ja toimis to ra ken nus ten korttelialueena. Samalla AL-26 merkinnällä on esitet ty pääkadun eteläpäähän ja Tiisalantien varteen sijoitetut kort te li alueet. Näillä liikepaikoilla yrittäjän on mahdollista asua samalla ton til la yritystilojen kanssa. K-3 merkinnällä esitetyillä korttelialueilla sal li taan muu liike- ja toimistorakentaminen lukuun ottamatta päi vit täis ta va rakau pan myymälöitä. Kaupungin ja yksityisen omistamalle alueelle on esitetty hieman pien talo ra ken ta mis ta. Kortteli 308 on varattu rivitalojen alueeksi. Tii sa lan tien eteläpuolella on kaavamuutokseen otettu mukaan oma ko ti tont ti, jolle on myönnetty poikkeamislupa asuinrivitalon ra ken ta mi seen.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta Hulevesille on varattu viivytysalueita tontti-, suojaviher- ja puis to alueilta. Pientaloalueen osalta on varauduttu sen myöhempään laa jen tu miseen länteen päin valmisteilla olevan osayleiskaavan mu kai ses ti. Sastamalantieltä alueen poikki on esitetty vanhan tonttitien säi ly mis tä kevyen liikenteen raittina. Tiisalantien varressa oleva muun ta mo on esitetty en-merkinnällä. Liikealueen keskivaiheille on teh ty varaus uudelle puistomuuntamolle. Suojaviheralueelle EV on mer kit ty varaus jäteveden pumppaamolle. Kaava-alueelle saa sijoittaa kaksi mainostornia. Toinen on sijoitettu kort te liin 311 palvelemaan liikealueen pohjoisosaa. Toinen torneista toi mii vähittäiskaupan suuryksikön mainoslaitteena. Korttelin 311 ton tille 1 saa sijoittaa automaattisen polttoaineen jakeluaseman. Kaavan yleismääräyksissä ohjataan mm. rakentamisen laatua, py säköin nin mitoitusta ja hulevesien viivytyksen toteutusta. Kaavan toteuttaminen on mahdollista tehdä vaiheittain. En sim mäi sessä vaiheessa tulee välttämättä rakentaa Kurvosentietä ete lä pääs sä n. 50 m ja pohjoispäässä n. 150 m matkalta. Aloi tus vai hees sa tulee rakentaa lisäksi jätevedenpumppaamo, vesihuoltolinjan yh dys-joh to vt 11 alitse sekä mahdollisesti uusi sähkömuuntamo ja Ki ve län tien sadevesiviemärin jatke. Ensimmäisessä vaiheessa voisivat täl löin rakentua KM-4, KL-7 ja KTY-5 alueet. Korttelin 301 ja 302 se kä korttelin 304 tonttien 1-2 rakentuminen ei edellytä merkittäviä li sä in vestoin te ja päivätty kaavaehdotus, kaavaselostus, vastineraportti sekä havainnekuva ovat esityslistan liitteinä. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan luon nos vai heen vastineraportin ja kaavaehdotuksen, sekä esittää kaupun gin hal li tuk sel le, että se asettaa kaavaehdotuksen nähtäville osal listen kuulemista varten. Lautakunta valtuuttaa yh dys kun ta suun nit te lun tekemään asiakirjoihin mahdollisia teknisiä korjauksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p päivätty kaavaehdotus, kaavaselostus, vastineraportti sekä

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta havainnekuva ovat esityslistan liitteinä. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä Häijään liikealueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen päivätyn ehdotuksen A 031/2012, - asettaa sen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti sekä - lähettää sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, Pirkanman liitolle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Caruna Oy:lle, Pirkanmaan pelastuslaitokselle sekä rakennusvalvonnalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p RAKLTK 90 Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Häijään liikealueen asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta koskevan ehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten keskeisille viranomaisosallisille ja Caruna Oy:lle. Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä Aineisto on sähköisesti nähtävillä osoitteessa Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennuslautakunnan lausuntoa mennessä. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta antaa lausunnon keskustelun jälkeen. Päätös: Lautakunta kävi keskustelun ja antaa lausuntonaan, että kaavan tulee mahdollistaa mainospylonin ohjeellisen sijoittamisen 311 korttelin rakennusten ja valtatie 11 väliin. Lautakunnalla ei ollut muuta huomautettavaa. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 (As. Oy Sastamalan Tähtiranta), poikkeamishakemus asuinkerrostalojen rakentamiselle, Keskusta, / /2014 RAKLTK 91 Hakija ja rakennuspaikka Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 on jättänyt poik kea mis lu pa ha kemuk sen, joka koskee Sastamalan keskustan korttelin 27 tontteja nro 10 ja 11 ( ). Rakennuspaikka sijaitsee Kaalisaarenpuiston edustalla osoitteessa Lapin mäen ka tu 3. Rakennushanke Hakija aikoo rakentaa rakennuspaikalle kolmekerroksisen asuin ker rosta lon ja kaksi yksikerroksista asuinrivitaloa sekä nel jä au to ka tos ta. Asuintalojen kerrosala olisi yhteensä 2899 m2 ja asun to jen mää rä yhteensä 37. Poikkeaminen Kyseessä on MRL 171 nojalla poikkeaminen MRL 58 1 mo men tista, jossa määrätään, ettei rakennusta saa rakentaa vastoin ase ma kaavaa (rakentamisrajoitus). Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista Rakennusalan ylityksillä mahdollistetaan viihtyisät oleskelupihat ja kulku väy lät sekä rauhallisemmat asuntopihat. Maakuntakaava Rakennuspaikka sijaitsee maakuntakaavan taajamatoimintojen alu eella. Yleiskaava Rakennuspaikka on oikeusvaikutteisessa Sastamalan kes kus taa ja man ra ken ne osa yleis kaa vas sa pientalovaltaista aluetta (AP). Mer kin näl lä osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja ovat pien ta lo asu mi nen, palvelut ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton työ paik ka toi min ta sekä näihin liittyvät liikennealueet ja puistot. Lisäksi alueelle on osoi tet tu kehittämistavoitteeksi nuolimerkinnällä alueen tii vis tä mis-/eheyt tä mistar ve. Asemakaava Aluetta koskeva asemakaava on laadittu vuonna Siinä ra ken nuspaik ka on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin raken nus ten korttelialuetta (AKR-6).Suurin korttelialueella sal lit tu kerrosluku on IIu2/3, eli kahden kerroksen lisäksi 2/3 ra ken nuk sen suurimman kerroksen alasta saa käyttää ullakon tasolla ker ros alaan laskettavaksi tilaksi. Määräys koskee Lapinmäenkadun vie reis tä rakennusalaa, muiden kohdalla suurin sallittu kerrosluku on Iu2/3. Kaavassa on annettu määräys rakennusten julkisivupinnan enim mäis-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta kor keu des ta, joka on 7,0 m ja Lapinmäenkadun varrella 10,5 m. Lapinmäenkadun varrella oleva puurakenteinen rakennus on va rus tet tu merkinnällä sr-3: Alueen jo muilta osin kadonneen ra ken nus pe rin nön säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Naapurien kuuleminen Naapurien kuuleminen on tehty hakijan toimesta. Kaikki ympäröivien tont tien naapurit on kuultu, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkees ta. Yhdyskuntasuunnittelun lausunto Poikkeamislupahakemusta samalle rakennuspaikalle on käsitelty kaupun gin hal li tuk sen kokouksessa edellisen kerran Täl löin hakijalle myönnettiin poikkeamislupa, joka on saanut lain voi man. Nyt käsiteltävässä lupahakemuksessa rakennusten sijoittelua ja rakennuskohtaisia kerrosaloja on muutettu. Alue, jolle poikkeamislupaa haetaan sijaitsee aivan keskustan tun tumas sa ja rajoittuu koillisessa keskustan pientaloalueeseen, joka on syn ty nyt Marttilan kyläkeskuksen paikalle pääosin lu vuil la. Alueen edustalla on Kaalisaaren virkistysalue. Keskustan pientaloalue on Vammalan keskustan osa yleis kaa va-alu een kulttuuriympäristöinventoinnissa vuodelta 2004 arvioitu yhdeksi keskus tan arvoalueista, johon myös hakemuksen kohteena oleva ra kennus paik ka kuuluu. Alue liittyy Vammalan kauppalan kasvuun, jo ka sotien jälkeen suuntautui vanhan keskustan eteläpuolella olevalle pääosin rakentamattomalle pelto- ja metsäalueelle. Kult tuu ri ym pä ris tö inven toin nis sa todetaan: Alueella on rakennus-, asutus ja mai se ma histo rial li sia arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon ja säilyttää tu le vai suut ta suunniteltaessa." "Säilyttämisen lisäksi mahdollinen uu dis ra ken ta minen tulisi sopeuttaa korostetun tarkkaan ympäristöön niin ma te ri aa lien, tyylin, mittakaavan, värien ja rakennusten sijoittelun suh teen." Alueen rakennuskanta muodostuu tyhjillään olevista Vammalan kauppa lan rakennuttaman maidon- ja lihantarkastuslaitoksen ra ken nuk sis ta (1961). Lapinmäenkadun varrella on pieni tyhjillään oleva asuin ra kennus vuodelta 1935 ja talousrakennus vuodelta Sa mas sa korttelissa Kävelykadun varrella on kolme vuosien välillä rakennettua 1½-kerroksista asuinpientaloa. Alueen poh jois puo lel la oleva kaksikerroksinen entinen Salon lakkitehtaan pien teol li suus ra kennus on muutettu asuinkiinteistöksi. Alueen ete lä puo lel la on yksikerroksinen rivitalo vuodelta Rannassa kulkee ul koi lu reit ti. Alueen koillispuoleinen pientaloalue on rakeisuudeltaan pieni ja ker roskor keu del taan maltillinen. Ranta-alueelle on kuitenkin rakentunut suurem pia pienteollisuus- ja laitosrakennuksia (lakkitehdas ja mai don tarkas ta mo) sekä rivitalo, jotka sijoittuvat rannan suuntaisesti. Pien ta loalu eel le tyypillisten puuvuorattujen ja rapattujen julkisivujen rin nal la

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta ranta-alueen rakennuksissa korostuu tiilivuoraus, ja ker ros kor keus kasvaa 1½:sta kahteen kerrokseen. Kyläkadun päässä on yk si kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Alueesta on laadittu tontinvaraussopimus, jossa todetaan että va raa jalla on oikeus hakea poikkeamislupaa asemakaavan määräyksistä asema kaa van tavoitteita kuitenkaan olennaisesti syrjäyttämättä. Asemakaavassa on varattu rakennusalat kolmelle rantaa kohti poi kittain sijoitettavalle asuinrakennukselle. Kaavassa rakennusten si joit tami sel la on pyritty turvaamaan osittainen järvinäköala myös toi ses sa rivissä oleville pihoille sekä rannan säilyminen julkisempana ti la na. Kaavaan liittyy yleisiä määräyksiä, jotka ohjaavat ra ken ta mi sen tapaa korttelissa 27: Julkisivujen tulee olla punatiilipintaisia, lau ta ver hoil tu ja tai rapattuja. - Rakennusten tulee sopia kor keus ase mil taan, suuntaukseltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja vä reil tään toisiinsa, lähimaisemaan ja ympäristöönsä. Alueella olevan pientalon suojelumääräyksen tavoitteena on ollut säi lytet tä vän rakennuksen mahdollisimman joustava, tarvittaessa edul li nen ja monipuolinen käyttömahdollisuus. Kolmekerroksinen kerrostalo on hakemuksessa kerrosalaltaan 2049 m2, kun asemakaava sallii kerroskorkeuden IIu2/3 ja 1650 k-m2. Ri vita lot C ja D ovat hakemuksessa yksikerroksisia ja kerrosalaltaan 561 m2 ja 289 m2. Alueen kokonaiskerrosala on kuitenkin ase ma kaa van mukainen. Rakennus C on sijoitettu rannan suuntaisesti poi kit tain asemakaavan mukaiseen rakennusalaan nähden. Rakennus D ja suunnitellut autokatokset ylittävät hieman niille varatut ra ken nus alan rajat. Asuinrakennukset on sijoitettu hakemuksessa siten, että kaikista asunnois ta on mahdollista saada järvinäkymä. Autokatokset on si joi tet tu korttelin keskelle. Poikkeamisen merkittävimmät muutokset ase ma kaavaan nähden ovat toisen yksikerroksisen rivitalon si joit ta mi nen rannan suuntaisesti ja kolmekerroksisen kerrostalon ym pä ris tö ään suurempi massa. Yhdyskuntasuunnittelun näkemyksen mu kaan hakemusta voidaan puol taa. Oheismateriaalina hakemus liitteineen ja havainnekuvia. Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poik kea mis lu pa myönnetään.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennuslupa , Kirami Oy, , Villiläntie / /2014 RAKLTK 92 Teollisuuden varastohallin rakentaminen. Liite Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus vs. rt: Päätetään myöntää rakennuslupa päätösehdotusliitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna 150/ /2014 RAKLTK / /2012 RAKLTK Mouhijärven rakennustarkastaja on suullisesti keskeyttänyt rakennustyön otsikossa mainitulla kiinteistöllä hankkeeseen ryhtyvältä saatujen tietojen mukaan vuonna 1997, siihen asti kunnes lupa-asiat on selvitetty. Viranhaltijan määräystä ei ole aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta (arkistoselvitys kesäkuussa 2013). Mouhijärven etelärannalle tilalle Saloranta 4:86, on aloitettu raken tamaan ran ta sau naa il man, että sille olisi myönnetty rakennuslupaa. Saatu jen sel vi tysten mukaan rakentaja on Aatto Salo. Rakennuslupahakemusta ei ole saatu aikaiseksi pesän jakamattomuudesta riippuvista seikoista johtuen. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan ra ken nuk sen ra kentamiseen on oltava rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteute taan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viran omaishyväksynnän vastaisesti, rakennus tarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhalti jalla on oikeus kirjallisesti annettavalla mää räyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipy mättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontavi ran omaiselle. Raken nusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttämi nen voi massa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatet tava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviran omaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teet tä misuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laimin lyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p RAKLTK 89 Markku, Sirkka, Pertti ja Heimo Salo toimittivat päivätyn kirjelmän rakennusvalvontaan Kirjelmässä käsitellään tapahtuneita ja ennakoidaan tulevaa mahdollisen uhkasakon maksa jista. Rakennustarkastaja pyysi Aatto Salon vastinetta em. kirjelmään Vastine tuli toimittaa mennessä. Ensimmäisen lautakuntakäsittelyn jälkeen rakennustarkastaja lähetti selityspyynnön kaikille tiedossa oleville asianosaisille. Selitys tuli toimittaa mennessä Aatto Salo toimitti vastineensa päivättyyn vastinepyyn töön. Samana päivänä hän tiedusteli puhelimella rakennustarkastajalta viraston aukioloaikaa vastineen jättämiselle ja samalla ilmoitti, että vastine vastaa myös lähetettyyn selityspyyntöön. Vastineessa Aatto Salo kertoo tapahtumien kulusta Heimo, Markku, Pertti ja Sirkka Salo toimittivat vastauksensa lähetettyyn selityspyyntöön. Vastauksessa selostetaan kiinteistökauppoja ja kiinteistöjen yhteisomistusta. Muita vastauksia ei ole määräaikoihin mennessä toimitettu. Saatujen lisäselvitysten jälkeen kyseisellä rantasaunalla ei ole osoi tettu olevan rakennuslupaa ja rakennustyöt on keskeytetty raken nustarkastajan suullisella määräyksellä vuonna Viranhaltijan määräystä ei ole aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaviranomai sen toimesta. Rakennustarkastaja kävi uudistamassa rakennustyön keskeyttämismääräyksen. Kyseisellä rakennuksella ei ole lainsäädännössä tarkoitettua lupaa. Samalla kohde valokuvattiin ulkoapäin. Rakennuspaikalla ei ollut muita läsnä tuohon aikaan. Määräys myös pos ti tettiin asianosaisille Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön kes-keyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää palata asiaan yhden vuoden kuluttua ja edellyttää perikunnan ja Aatto Salon etenevän tänä aikana tontti asian suhteen. RAKLTK Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p Edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen osa asianosaisista on ollut puhelimitse yhteydessä rakennustarkastajaan. Kuluneen vuoden jälkeen kyseisellä rantasaunalla ei ole vieläkään osoitettu olevan rakennuslupaa ja rakennustyöt on keskeytetty. Rakennusvalvontatoimistossa ei ole myöskään asiaa koskevaa rakennuslupahakemusta vireillä.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. Päätös: Lautakunta siirsi yksimielisesti asian käsittelyn. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennusvalvonnan saatavien poistaminen tileistä RAKLTK 94 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja joh tokun nat ratkaisevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien pois tamis ta tileistä. Laskutus- ja perintäohjeen mukaan tileissä ei pidetä kolmea vuotta van hem pia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on mer kit tä vä, minkä saatavan kohdalla perintää ei enää jatketa. Saatavista vanhoja rakennuslupamaksusaatavia kausilta on yhteensä 1724,18 euroa, joista perintä jatkuu 1646,18 euron osalta. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: palvelusihteeri Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää poistaa tileistä yhteensä 1724,18 euron saatavat, joista 78,00 euron perintää ei jatketa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tauno Virtanen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat RAKLTK 95 Rakennustarkastajan ilmoitukset myönnetyistä luvista , , ja Valmisteluvastuu: palvelusihteeri Ehdotus vs. rt: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Caruna Oy:n MRL 161 :n mukainen hakemus maakaapelin sijoittamiseksi kiinteistölle / Syrjälä 995/ /2014 RAKLTK 96 Caruna Oy esittää hakemuksessaan, että Sastamalan ra ken nus val vonta vi ran omai nen tekee maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n mu kai sen päätöksen sähköjohdon sijoittamiseksi kiinteistön alueella. Sastamalan kaupungin hallintosäännön 35 :n mukaan päätös on dele goi tu rakennustarkastajalle. Caruna Oy rakentaa sähköverkkoa Niemenmaantien alueelle ase makaa van ulkopuolelle. Sähköverkon saneeraus on suunniteltu pa ran tamaan alueen talouksien sähkön laatua. Kyseessä oleva maakaapeli rakennettaisiin suunnitelman mukaisesti pää osin tiealueelle tilan 4:9 kautta. Kiinteistön omistajaa ei ole ta voi tettu suostumuksen saamiseksi. MRL 161 Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hal lit semal leen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyy dyt tä västi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liit ty viä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta lai tet ta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaa van toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omis ta jan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan ra ken nus val von ta vi ranomai nen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huo mio ta siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 mo mentis sa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta ai heu tu vas ta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia rat kais taan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistön omistajasta ja haltijasta, kos kee myös yleisen alueen omistajaa ja haltijaa. Rakennusvalvonta on antanut tiedon ja pyytänyt vastinetta kiin teis tön omistajalta mennessä lähetetyllä kirjeellä. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut rakennusvalvontaan mitään vastinetta. Maakaapeli kulkee noin 60 metrin matkan kyseessä olevan kiin teis tön halki liikennealueella, joka rakentamisen jälkeen palautetaan en nalleen. Toimenpide ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä kaavan to teut ta mis ta. Toimenpiteestä ei voitane harkita syntyvän tarpeetonta haittaa kiin teistöl le. Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa työt ennen lainvoimaisen päätöksen

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta saamista. Liitteet: - hakemus - suunnitelmakartat 2 kpl - kuulemiskirje Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää velvoittaa Sylvi Helena Helisevän sallimaan maakaapelin sijoittamisen omistamansa kiin teistön alueelle Caruna Oy:n hakemuksen mukaisesti edel lä esitetyin perustein. Myönnetään aloittamisoikeus ennen kuin tämä päätös on saanut lainvoiman 0 euron vakuutta vastaan (MRL 144 ). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muk sen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan rakennuslautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöy tä kir ja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, tekninen palvelukeskus, Aarnontie 2 A, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on te kijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 95 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 88, 89, 90, 91, 93, 94

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ SASTAMALAN KAUPUNKI Rakennuslautakunta Valitusosoitus 92, 96 Valitusviranomainen: Valitusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 päivää Päätösten antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna an ta mis päivä nä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tie toon.valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lu kuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta va li tus vi ranomai sel ta kirjallisella valituksella, joka va littajan itsen sä tai hänen valtuut ta man sa asia miehen on annettava tai lähetin vä lityksellä tai pos titse toi mitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitus ajan vii mei se nä päivänä ennen valitusviranomai sen viraston aukioloajan päät ty mis tä luettuna yllä maini tusta päätök sen antamis päi väs tä. Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Hallinto-oikeuden osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puh./vaihde Fax sähköposti "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe rit tä vis tä maksuista annetun lain /701/93) nojalla muu tok sen ha ki jalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa."

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Asunto Oy Sastamalan Sammonpuisto, poikkeamishakemus asuinkerrostalon rakentamiselle, Keskusta 30.6

Asunto Oy Sastamalan Sammonpuisto, poikkeamishakemus asuinkerrostalon rakentamiselle, Keskusta 30.6 20.4.2016 A 058 Sammonkatu 18 asemakaavanmuutosehdotuksen selostus Liite 3: Asunto Oy Sastamalan Sammonpuisto, poikkeamislupapäätös ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta poikkeamislupapäätöksestä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot