SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 90 Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos 5 91 Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 (As. Oy Sastamalan Tähtiranta), poikkeamishakemus asuinkerrostalojen rakentamiselle, Keskusta, Rakennuslupa , Kirami Oy, , Villiläntie 2 93 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna 94 Rakennusvalvonnan saatavien poistaminen tileistä Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat Caruna Oy:n MRL 161 :n mukainen hakemus maakaapelin sijoittamiseksi kiinteistölle / Syrjälä

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jarkko Pentti puheenjohtaja Palomäki Leena I varapuheenjohtaja Hituri Raija jäsen Metsälä Jarmo jäsen Pietilä Tarja jäsen Virtanen Tauno jäsen Välimäki Olli jäsen Liukko-Sipi Aatto khall:n edustaja Rintala Raija vs. rakennustarkastaja Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Hurnanen Paula Poissa Heinonen Santeri pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pentti Jarkko puheenjohtaja :t Paula Hurnanen pöytäkirjanpitäjä Olli Välimäki Raija Hituri Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin rakennusvalvontatoimisto klo 9-15

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAKLTK 88 Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään1/2 lau takunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAKLTK 89 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tauno Virtanen ja Olli Välimäki. Päätös: Valittiin Olli Välimäki ja Raija Hituri.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos 513/ /2014 TEKLTK Asemakaava ja kaavanmuutos on tullut vireille yksityisten maanomistajien aloitteesta, ja se on esitetty uutena hankkeena Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaan Häijään liikenneaseman ja liikekeskuksen asemakaavana ja asemakaavanmuutoksena. Sastamalantien itäpuoliset alueet jäivät myöhemmin kaavamuutoksen ulkopuolelle. Asemakaavan muuttamisesta on tehty maankäyttösopimus. Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jota on päivitetty suunnittelutilanteen muututtua. Kaavan nimeksi on muutettu Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavanmuutos. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta siirtää nykyisessä asemakaavassa oleva vähittäiskaupan suuryksikkö uudelle paikalle, muuttaa vanha alue toimitilakäyttöön sekä tutkia mahdollisuuksia kaavoittaa näiden yhteyteen liike-, toimitila- ja asuntorakentamista valmisteilla olevan osayleiskaavan ja kaupunkirakennesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Samalla tarkastellaan alueen liikenneratkaisujen toimivuutta. Kaavan laatii Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun yksikkö omana työnään. Kaavaluonnoksen laadinta on odottanut liikenteellisten selvitysten valmistumista seututielle 249. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,5 ha. Asemakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa1 (VE1) Sastamalantielle rakennettava liittymä sijoitettaisiin vastapäätä Neste Häijään liittymää ja toteutettaisiin kiertoliittymänä tai keskisaarekkeiden ja kääntymiskaistojen avulla toteutettuna kanavoituna tasoliittymänä. Vaihtoehdossa 2 (VE2) uusi katuliittymä on esitetty porrastetusti. VE1:ssä lähinnä valtatien kiertoliittymää on huoltoaseman korttelialue, jolle voi rakentaa autohuoltoon liittyvien tilojen lisäksi kahvila- ja ravintolatiloja, matkailijoita palvelevia tiloja, kioskityyppisiä myymälöitä, päivittäistavaramyymälän sekä paljon tilaa vaativan tavaran myymälän. Pääosa uudesta yritysalueesta on esitetty toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä rajoitetusti tehtaanmyymälä-tyyppisiä myymälätiloja. Olemassa olevat asuinrakennuspaikat Nesteen huoltoasemaa

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta vastapäätä on esitetty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena. K-3 merkinnällä esitetyllä korttelialueella sallitaan muu liike- ja toimistorakentaminen lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan myymälöitä. Häijään Säästömarketin uudet toimitilat on esitetty vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueena KM-4. Säästömarketin vanha alue on esitetty samanlaisena toimitilarakennusten korttelialueena kuin kortteleissa 308 ja 310. Kaupungin ja yksityisen omistamalle alueelle on esitetty pientalorakentamista lievittämään Häijään alueen tonttipulaa. Tiisalantien eteläpuolella on kaavamuutokseen otettu mukaan omakotitontti, jolle on myönnetty poikkeamislupa asuinrivitalon rakentamiseen. Hulevesille on varattu viivytysalueita tontti-, suojaviherja puistoalueilta. Pientaloalueen osalta on varauduttu alueen myöhempään laajentumiseen länteen päin. Sastamalantieltä alueen poikki on esitetty vanhan tonttitien säilymistä kevyen liikenteen raittina. Tiisalantien varressa oleva muuntamo on esitetty ET-alueena. VE 2:ssa huoltoasematontin sijaan alueelle on sijoitettu VE1:tä enemmän liike- ja toimistorakentamisen aluetta K-3 sekä paljon tilaa vaativan kaupan suuryksikön korttelialue KL-6. Sastamalantien liittymän sijainnista johtuen katurakenne on erilainen, ja mahdollistaa mm. torimaisen yhteispiha-alueen toimitilarakennuksille esitetyillä kortteleilla 309 ja 311. Kurvosentienä luonnoksessa nimetyn uuden kadun itäpuolella kaavaratkaisu vastaa muutoin VE 1:a. Kadun länsipuolella suurin ero on liiketilojen salliminen AL-18 korttelialueilla. Vaihtoehdossa 2 pientaloista useamman on ajateltu toteutuvan asuinrivitaloina kuin VE 1:ssä. Säästömarketin vanha alue on jaettu kahdeksi ohjeelliseksi tontiksi. Molemmat vaihtoehdot ovat kaavalle asetettujen tavoitteiden sekä valmisteilla olevan osayleiskaavan mukaisia. Poikkeamat maakuntakaavasta ovat perusteltavissa ja yleiskaavatyön yhteydessä viranomaisneuvotteluissa jo osin käsiteltyjä. Vaihtoehdoista muodostetaan kaavaehdotus viranomais- ja muun osallispalautteen perusteella. Kaavakartat luonnosvaihtoehdoista, selostus sekä päivitetty OAS ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää asettaa Häijään liikealueen asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen luonnosvaihtoehdot nähtäville osallisten kuulemista varten, ja pyytää luonnoksista lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan liitolta, sekä lähettää luonnokset tiedoksi ja mahdollista lausuntoa

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta varten Pirkanmaan maakuntamuseolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan Vedelle, Sastamalan Seudun yrityspalvelulle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. TEKLTK Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p Häijään liikealuetta koskeva asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 lau suntoa ja 3 mielipidettä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen yh teen veto ja kaavoittajan vastineet palautteeseen on esityslistan liit tee nä. Kaavaehdotus perustuu luonnosvaihtoehtoon 2, jossa Sas ta ma lan tien liittymä on sijoitettu porrastetusti lähelle valtatien 11 kier to liit ty mää. Alueen liike- ja toimitilat keskittyvät pääkadun, Kurvosentien var rel le. Pääosa uudesta yritysalueesta on esitetty toi mi ti la ra ken nus ten korttelialueena, jolle saa rakentaa toimistorakennuksia, ym pä ris tö häiriöi tä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä ra joi tetus ti tehtaanmyymälätyyppisiä myymälätiloja sekä kahvila- ja ra vin to lati lo ja. Pääkadulta poikkeava katu mahdollistaa torimaisen yh teis piha-alu een toimitilarakennuksille kortteleissa 309 ja 311. Häijään Säästömarketin uusien toimitilojen sijainti on esitetty vä hit täiskau pan suuryksikön korttelialueena KM-4. Päi vit täis ta va ra kau pan myyntipinta-ala on rajattu 500 m2:iin. Säästömarketin nykyinen alue on esitetty samanlaisena toimitilarakennusten korttelialueena kuin suunnittelualueen pohjoisosissa. KTY-5 aluetta on puolestaan suunniteltu yhteistyössä Herkkujuustola Oy:n kanssa. Olemassa olevat asuinrakennuspaikat Nesteen liikenneasemaa ja kaup pa kes kus Häijään Äijää vastapäätä on esitetty asuin-, liike- ja toimis to ra ken nus ten korttelialueena. Samalla AL-26 merkinnällä on esitet ty pääkadun eteläpäähän ja Tiisalantien varteen sijoitetut kort te li alueet. Näillä liikepaikoilla yrittäjän on mahdollista asua samalla ton til la yritystilojen kanssa. K-3 merkinnällä esitetyillä korttelialueilla sal li taan muu liike- ja toimistorakentaminen lukuun ottamatta päi vit täis ta va rakau pan myymälöitä. Kaupungin ja yksityisen omistamalle alueelle on esitetty hieman pien talo ra ken ta mis ta. Kortteli 308 on varattu rivitalojen alueeksi. Tii sa lan tien eteläpuolella on kaavamuutokseen otettu mukaan oma ko ti tont ti, jolle on myönnetty poikkeamislupa asuinrivitalon ra ken ta mi seen.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta Hulevesille on varattu viivytysalueita tontti-, suojaviher- ja puis to alueilta. Pientaloalueen osalta on varauduttu sen myöhempään laa jen tu miseen länteen päin valmisteilla olevan osayleiskaavan mu kai ses ti. Sastamalantieltä alueen poikki on esitetty vanhan tonttitien säi ly mis tä kevyen liikenteen raittina. Tiisalantien varressa oleva muun ta mo on esitetty en-merkinnällä. Liikealueen keskivaiheille on teh ty varaus uudelle puistomuuntamolle. Suojaviheralueelle EV on mer kit ty varaus jäteveden pumppaamolle. Kaava-alueelle saa sijoittaa kaksi mainostornia. Toinen on sijoitettu kort te liin 311 palvelemaan liikealueen pohjoisosaa. Toinen torneista toi mii vähittäiskaupan suuryksikön mainoslaitteena. Korttelin 311 ton tille 1 saa sijoittaa automaattisen polttoaineen jakeluaseman. Kaavan yleismääräyksissä ohjataan mm. rakentamisen laatua, py säköin nin mitoitusta ja hulevesien viivytyksen toteutusta. Kaavan toteuttaminen on mahdollista tehdä vaiheittain. En sim mäi sessä vaiheessa tulee välttämättä rakentaa Kurvosentietä ete lä pääs sä n. 50 m ja pohjoispäässä n. 150 m matkalta. Aloi tus vai hees sa tulee rakentaa lisäksi jätevedenpumppaamo, vesihuoltolinjan yh dys-joh to vt 11 alitse sekä mahdollisesti uusi sähkömuuntamo ja Ki ve län tien sadevesiviemärin jatke. Ensimmäisessä vaiheessa voisivat täl löin rakentua KM-4, KL-7 ja KTY-5 alueet. Korttelin 301 ja 302 se kä korttelin 304 tonttien 1-2 rakentuminen ei edellytä merkittäviä li sä in vestoin te ja päivätty kaavaehdotus, kaavaselostus, vastineraportti sekä havainnekuva ovat esityslistan liitteinä. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan luon nos vai heen vastineraportin ja kaavaehdotuksen, sekä esittää kaupun gin hal li tuk sel le, että se asettaa kaavaehdotuksen nähtäville osal listen kuulemista varten. Lautakunta valtuuttaa yh dys kun ta suun nit te lun tekemään asiakirjoihin mahdollisia teknisiä korjauksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p päivätty kaavaehdotus, kaavaselostus, vastineraportti sekä

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta havainnekuva ovat esityslistan liitteinä. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä Häijään liikealueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen päivätyn ehdotuksen A 031/2012, - asettaa sen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti sekä - lähettää sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, Pirkanman liitolle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Caruna Oy:lle, Pirkanmaan pelastuslaitokselle sekä rakennusvalvonnalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p RAKLTK 90 Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Häijään liikealueen asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta koskevan ehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten keskeisille viranomaisosallisille ja Caruna Oy:lle. Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä Aineisto on sähköisesti nähtävillä osoitteessa Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennuslautakunnan lausuntoa mennessä. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta antaa lausunnon keskustelun jälkeen. Päätös: Lautakunta kävi keskustelun ja antaa lausuntonaan, että kaavan tulee mahdollistaa mainospylonin ohjeellisen sijoittamisen 311 korttelin rakennusten ja valtatie 11 väliin. Lautakunnalla ei ollut muuta huomautettavaa. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 (As. Oy Sastamalan Tähtiranta), poikkeamishakemus asuinkerrostalojen rakentamiselle, Keskusta, / /2014 RAKLTK 91 Hakija ja rakennuspaikka Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 on jättänyt poik kea mis lu pa ha kemuk sen, joka koskee Sastamalan keskustan korttelin 27 tontteja nro 10 ja 11 ( ). Rakennuspaikka sijaitsee Kaalisaarenpuiston edustalla osoitteessa Lapin mäen ka tu 3. Rakennushanke Hakija aikoo rakentaa rakennuspaikalle kolmekerroksisen asuin ker rosta lon ja kaksi yksikerroksista asuinrivitaloa sekä nel jä au to ka tos ta. Asuintalojen kerrosala olisi yhteensä 2899 m2 ja asun to jen mää rä yhteensä 37. Poikkeaminen Kyseessä on MRL 171 nojalla poikkeaminen MRL 58 1 mo men tista, jossa määrätään, ettei rakennusta saa rakentaa vastoin ase ma kaavaa (rakentamisrajoitus). Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista Rakennusalan ylityksillä mahdollistetaan viihtyisät oleskelupihat ja kulku väy lät sekä rauhallisemmat asuntopihat. Maakuntakaava Rakennuspaikka sijaitsee maakuntakaavan taajamatoimintojen alu eella. Yleiskaava Rakennuspaikka on oikeusvaikutteisessa Sastamalan kes kus taa ja man ra ken ne osa yleis kaa vas sa pientalovaltaista aluetta (AP). Mer kin näl lä osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja ovat pien ta lo asu mi nen, palvelut ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton työ paik ka toi min ta sekä näihin liittyvät liikennealueet ja puistot. Lisäksi alueelle on osoi tet tu kehittämistavoitteeksi nuolimerkinnällä alueen tii vis tä mis-/eheyt tä mistar ve. Asemakaava Aluetta koskeva asemakaava on laadittu vuonna Siinä ra ken nuspaik ka on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin raken nus ten korttelialuetta (AKR-6).Suurin korttelialueella sal lit tu kerrosluku on IIu2/3, eli kahden kerroksen lisäksi 2/3 ra ken nuk sen suurimman kerroksen alasta saa käyttää ullakon tasolla ker ros alaan laskettavaksi tilaksi. Määräys koskee Lapinmäenkadun vie reis tä rakennusalaa, muiden kohdalla suurin sallittu kerrosluku on Iu2/3. Kaavassa on annettu määräys rakennusten julkisivupinnan enim mäis-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta kor keu des ta, joka on 7,0 m ja Lapinmäenkadun varrella 10,5 m. Lapinmäenkadun varrella oleva puurakenteinen rakennus on va rus tet tu merkinnällä sr-3: Alueen jo muilta osin kadonneen ra ken nus pe rin nön säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Naapurien kuuleminen Naapurien kuuleminen on tehty hakijan toimesta. Kaikki ympäröivien tont tien naapurit on kuultu, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkees ta. Yhdyskuntasuunnittelun lausunto Poikkeamislupahakemusta samalle rakennuspaikalle on käsitelty kaupun gin hal li tuk sen kokouksessa edellisen kerran Täl löin hakijalle myönnettiin poikkeamislupa, joka on saanut lain voi man. Nyt käsiteltävässä lupahakemuksessa rakennusten sijoittelua ja rakennuskohtaisia kerrosaloja on muutettu. Alue, jolle poikkeamislupaa haetaan sijaitsee aivan keskustan tun tumas sa ja rajoittuu koillisessa keskustan pientaloalueeseen, joka on syn ty nyt Marttilan kyläkeskuksen paikalle pääosin lu vuil la. Alueen edustalla on Kaalisaaren virkistysalue. Keskustan pientaloalue on Vammalan keskustan osa yleis kaa va-alu een kulttuuriympäristöinventoinnissa vuodelta 2004 arvioitu yhdeksi keskus tan arvoalueista, johon myös hakemuksen kohteena oleva ra kennus paik ka kuuluu. Alue liittyy Vammalan kauppalan kasvuun, jo ka sotien jälkeen suuntautui vanhan keskustan eteläpuolella olevalle pääosin rakentamattomalle pelto- ja metsäalueelle. Kult tuu ri ym pä ris tö inven toin nis sa todetaan: Alueella on rakennus-, asutus ja mai se ma histo rial li sia arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon ja säilyttää tu le vai suut ta suunniteltaessa." "Säilyttämisen lisäksi mahdollinen uu dis ra ken ta minen tulisi sopeuttaa korostetun tarkkaan ympäristöön niin ma te ri aa lien, tyylin, mittakaavan, värien ja rakennusten sijoittelun suh teen." Alueen rakennuskanta muodostuu tyhjillään olevista Vammalan kauppa lan rakennuttaman maidon- ja lihantarkastuslaitoksen ra ken nuk sis ta (1961). Lapinmäenkadun varrella on pieni tyhjillään oleva asuin ra kennus vuodelta 1935 ja talousrakennus vuodelta Sa mas sa korttelissa Kävelykadun varrella on kolme vuosien välillä rakennettua 1½-kerroksista asuinpientaloa. Alueen poh jois puo lel la oleva kaksikerroksinen entinen Salon lakkitehtaan pien teol li suus ra kennus on muutettu asuinkiinteistöksi. Alueen ete lä puo lel la on yksikerroksinen rivitalo vuodelta Rannassa kulkee ul koi lu reit ti. Alueen koillispuoleinen pientaloalue on rakeisuudeltaan pieni ja ker roskor keu del taan maltillinen. Ranta-alueelle on kuitenkin rakentunut suurem pia pienteollisuus- ja laitosrakennuksia (lakkitehdas ja mai don tarkas ta mo) sekä rivitalo, jotka sijoittuvat rannan suuntaisesti. Pien ta loalu eel le tyypillisten puuvuorattujen ja rapattujen julkisivujen rin nal la

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta ranta-alueen rakennuksissa korostuu tiilivuoraus, ja ker ros kor keus kasvaa 1½:sta kahteen kerrokseen. Kyläkadun päässä on yk si kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Alueesta on laadittu tontinvaraussopimus, jossa todetaan että va raa jalla on oikeus hakea poikkeamislupaa asemakaavan määräyksistä asema kaa van tavoitteita kuitenkaan olennaisesti syrjäyttämättä. Asemakaavassa on varattu rakennusalat kolmelle rantaa kohti poi kittain sijoitettavalle asuinrakennukselle. Kaavassa rakennusten si joit tami sel la on pyritty turvaamaan osittainen järvinäköala myös toi ses sa rivissä oleville pihoille sekä rannan säilyminen julkisempana ti la na. Kaavaan liittyy yleisiä määräyksiä, jotka ohjaavat ra ken ta mi sen tapaa korttelissa 27: Julkisivujen tulee olla punatiilipintaisia, lau ta ver hoil tu ja tai rapattuja. - Rakennusten tulee sopia kor keus ase mil taan, suuntaukseltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja vä reil tään toisiinsa, lähimaisemaan ja ympäristöönsä. Alueella olevan pientalon suojelumääräyksen tavoitteena on ollut säi lytet tä vän rakennuksen mahdollisimman joustava, tarvittaessa edul li nen ja monipuolinen käyttömahdollisuus. Kolmekerroksinen kerrostalo on hakemuksessa kerrosalaltaan 2049 m2, kun asemakaava sallii kerroskorkeuden IIu2/3 ja 1650 k-m2. Ri vita lot C ja D ovat hakemuksessa yksikerroksisia ja kerrosalaltaan 561 m2 ja 289 m2. Alueen kokonaiskerrosala on kuitenkin ase ma kaa van mukainen. Rakennus C on sijoitettu rannan suuntaisesti poi kit tain asemakaavan mukaiseen rakennusalaan nähden. Rakennus D ja suunnitellut autokatokset ylittävät hieman niille varatut ra ken nus alan rajat. Asuinrakennukset on sijoitettu hakemuksessa siten, että kaikista asunnois ta on mahdollista saada järvinäkymä. Autokatokset on si joi tet tu korttelin keskelle. Poikkeamisen merkittävimmät muutokset ase ma kaavaan nähden ovat toisen yksikerroksisen rivitalon si joit ta mi nen rannan suuntaisesti ja kolmekerroksisen kerrostalon ym pä ris tö ään suurempi massa. Yhdyskuntasuunnittelun näkemyksen mu kaan hakemusta voidaan puol taa. Oheismateriaalina hakemus liitteineen ja havainnekuvia. Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poik kea mis lu pa myönnetään.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennuslupa , Kirami Oy, , Villiläntie / /2014 RAKLTK 92 Teollisuuden varastohallin rakentaminen. Liite Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus vs. rt: Päätetään myöntää rakennuslupa päätösehdotusliitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna 150/ /2014 RAKLTK / /2012 RAKLTK Mouhijärven rakennustarkastaja on suullisesti keskeyttänyt rakennustyön otsikossa mainitulla kiinteistöllä hankkeeseen ryhtyvältä saatujen tietojen mukaan vuonna 1997, siihen asti kunnes lupa-asiat on selvitetty. Viranhaltijan määräystä ei ole aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta (arkistoselvitys kesäkuussa 2013). Mouhijärven etelärannalle tilalle Saloranta 4:86, on aloitettu raken tamaan ran ta sau naa il man, että sille olisi myönnetty rakennuslupaa. Saatu jen sel vi tysten mukaan rakentaja on Aatto Salo. Rakennuslupahakemusta ei ole saatu aikaiseksi pesän jakamattomuudesta riippuvista seikoista johtuen. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan ra ken nuk sen ra kentamiseen on oltava rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteute taan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viran omaishyväksynnän vastaisesti, rakennus tarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhalti jalla on oikeus kirjallisesti annettavalla mää räyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipy mättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontavi ran omaiselle. Raken nusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttämi nen voi massa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatet tava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviran omaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teet tä misuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laimin lyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p RAKLTK 89 Markku, Sirkka, Pertti ja Heimo Salo toimittivat päivätyn kirjelmän rakennusvalvontaan Kirjelmässä käsitellään tapahtuneita ja ennakoidaan tulevaa mahdollisen uhkasakon maksa jista. Rakennustarkastaja pyysi Aatto Salon vastinetta em. kirjelmään Vastine tuli toimittaa mennessä. Ensimmäisen lautakuntakäsittelyn jälkeen rakennustarkastaja lähetti selityspyynnön kaikille tiedossa oleville asianosaisille. Selitys tuli toimittaa mennessä Aatto Salo toimitti vastineensa päivättyyn vastinepyyn töön. Samana päivänä hän tiedusteli puhelimella rakennustarkastajalta viraston aukioloaikaa vastineen jättämiselle ja samalla ilmoitti, että vastine vastaa myös lähetettyyn selityspyyntöön. Vastineessa Aatto Salo kertoo tapahtumien kulusta Heimo, Markku, Pertti ja Sirkka Salo toimittivat vastauksensa lähetettyyn selityspyyntöön. Vastauksessa selostetaan kiinteistökauppoja ja kiinteistöjen yhteisomistusta. Muita vastauksia ei ole määräaikoihin mennessä toimitettu. Saatujen lisäselvitysten jälkeen kyseisellä rantasaunalla ei ole osoi tettu olevan rakennuslupaa ja rakennustyöt on keskeytetty raken nustarkastajan suullisella määräyksellä vuonna Viranhaltijan määräystä ei ole aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaviranomai sen toimesta. Rakennustarkastaja kävi uudistamassa rakennustyön keskeyttämismääräyksen. Kyseisellä rakennuksella ei ole lainsäädännössä tarkoitettua lupaa. Samalla kohde valokuvattiin ulkoapäin. Rakennuspaikalla ei ollut muita läsnä tuohon aikaan. Määräys myös pos ti tettiin asianosaisille Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön kes-keyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää palata asiaan yhden vuoden kuluttua ja edellyttää perikunnan ja Aatto Salon etenevän tänä aikana tontti asian suhteen. RAKLTK Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p Edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen osa asianosaisista on ollut puhelimitse yhteydessä rakennustarkastajaan. Kuluneen vuoden jälkeen kyseisellä rantasaunalla ei ole vieläkään osoitettu olevan rakennuslupaa ja rakennustyöt on keskeytetty. Rakennusvalvontatoimistossa ei ole myöskään asiaa koskevaa rakennuslupahakemusta vireillä.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. Päätös: Lautakunta siirsi yksimielisesti asian käsittelyn. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennusvalvonnan saatavien poistaminen tileistä RAKLTK 94 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja joh tokun nat ratkaisevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien pois tamis ta tileistä. Laskutus- ja perintäohjeen mukaan tileissä ei pidetä kolmea vuotta van hem pia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on mer kit tä vä, minkä saatavan kohdalla perintää ei enää jatketa. Saatavista vanhoja rakennuslupamaksusaatavia kausilta on yhteensä 1724,18 euroa, joista perintä jatkuu 1646,18 euron osalta. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: palvelusihteeri Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää poistaa tileistä yhteensä 1724,18 euron saatavat, joista 78,00 euron perintää ei jatketa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tauno Virtanen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat RAKLTK 95 Rakennustarkastajan ilmoitukset myönnetyistä luvista , , ja Valmisteluvastuu: palvelusihteeri Ehdotus vs. rt: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Caruna Oy:n MRL 161 :n mukainen hakemus maakaapelin sijoittamiseksi kiinteistölle / Syrjälä 995/ /2014 RAKLTK 96 Caruna Oy esittää hakemuksessaan, että Sastamalan ra ken nus val vonta vi ran omai nen tekee maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n mu kai sen päätöksen sähköjohdon sijoittamiseksi kiinteistön alueella. Sastamalan kaupungin hallintosäännön 35 :n mukaan päätös on dele goi tu rakennustarkastajalle. Caruna Oy rakentaa sähköverkkoa Niemenmaantien alueelle ase makaa van ulkopuolelle. Sähköverkon saneeraus on suunniteltu pa ran tamaan alueen talouksien sähkön laatua. Kyseessä oleva maakaapeli rakennettaisiin suunnitelman mukaisesti pää osin tiealueelle tilan 4:9 kautta. Kiinteistön omistajaa ei ole ta voi tettu suostumuksen saamiseksi. MRL 161 Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hal lit semal leen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyy dyt tä västi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liit ty viä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta lai tet ta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaa van toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omis ta jan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan ra ken nus val von ta vi ranomai nen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huo mio ta siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 mo mentis sa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta ai heu tu vas ta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia rat kais taan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistön omistajasta ja haltijasta, kos kee myös yleisen alueen omistajaa ja haltijaa. Rakennusvalvonta on antanut tiedon ja pyytänyt vastinetta kiin teis tön omistajalta mennessä lähetetyllä kirjeellä. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut rakennusvalvontaan mitään vastinetta. Maakaapeli kulkee noin 60 metrin matkan kyseessä olevan kiin teis tön halki liikennealueella, joka rakentamisen jälkeen palautetaan en nalleen. Toimenpide ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä kaavan to teut ta mis ta. Toimenpiteestä ei voitane harkita syntyvän tarpeetonta haittaa kiin teistöl le. Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa työt ennen lainvoimaisen päätöksen

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta saamista. Liitteet: - hakemus - suunnitelmakartat 2 kpl - kuulemiskirje Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää velvoittaa Sylvi Helena Helisevän sallimaan maakaapelin sijoittamisen omistamansa kiin teistön alueelle Caruna Oy:n hakemuksen mukaisesti edel lä esitetyin perustein. Myönnetään aloittamisoikeus ennen kuin tämä päätös on saanut lainvoiman 0 euron vakuutta vastaan (MRL 144 ). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muk sen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan rakennuslautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöy tä kir ja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, tekninen palvelukeskus, Aarnontie 2 A, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on te kijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 95 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 88, 89, 90, 91, 93, 94

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ SASTAMALAN KAUPUNKI Rakennuslautakunta Valitusosoitus 92, 96 Valitusviranomainen: Valitusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 päivää Päätösten antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna an ta mis päivä nä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tie toon.valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lu kuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta va li tus vi ranomai sel ta kirjallisella valituksella, joka va littajan itsen sä tai hänen valtuut ta man sa asia miehen on annettava tai lähetin vä lityksellä tai pos titse toi mitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitus ajan vii mei se nä päivänä ennen valitusviranomai sen viraston aukioloajan päät ty mis tä luettuna yllä maini tusta päätök sen antamis päi väs tä. Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Hallinto-oikeuden osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puh./vaihde Fax sähköposti "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe rit tä vis tä maksuista annetun lain /701/93) nojalla muu tok sen ha ki jalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa."

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Rakennuslautakunta Aika 13.12.2016 klo 17:00-17:55 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Rakennuslautakunta Aika 18.08.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asunto Oy Sastamalan Sammonpuisto, poikkeamishakemus asuinkerrostalon rakentamiselle, Keskusta 30.6

Asunto Oy Sastamalan Sammonpuisto, poikkeamishakemus asuinkerrostalon rakentamiselle, Keskusta 30.6 20.4.2016 A 058 Sammonkatu 18 asemakaavanmuutosehdotuksen selostus Liite 3: Asunto Oy Sastamalan Sammonpuisto, poikkeamislupapäätös ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien valitusta poikkeamislupapäätöksestä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 14.12.2016 klo 17:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Ympäristölautakunta Aika 19.09.2017 klo 16:30-17:00 Paikka Kaupungintalo, 414 kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3377/10.03.00/2014 103 Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, kiinteistö 49-13-20-17, Westendintie 61 B, 02610 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Petri Hellsten,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot