SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 90 Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos 5 91 Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 (As. Oy Sastamalan Tähtiranta), poikkeamishakemus asuinkerrostalojen rakentamiselle, Keskusta, Rakennuslupa , Kirami Oy, , Villiläntie 2 93 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna 94 Rakennusvalvonnan saatavien poistaminen tileistä Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat Caruna Oy:n MRL 161 :n mukainen hakemus maakaapelin sijoittamiseksi kiinteistölle / Syrjälä

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jarkko Pentti puheenjohtaja Palomäki Leena I varapuheenjohtaja Hituri Raija jäsen Metsälä Jarmo jäsen Pietilä Tarja jäsen Virtanen Tauno jäsen Välimäki Olli jäsen Liukko-Sipi Aatto khall:n edustaja Rintala Raija vs. rakennustarkastaja Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Hurnanen Paula Poissa Heinonen Santeri pöytäkirjanpitäjä nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pentti Jarkko puheenjohtaja :t Paula Hurnanen pöytäkirjanpitäjä Olli Välimäki Raija Hituri Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin rakennusvalvontatoimisto klo 9-15

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAKLTK 88 Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään1/2 lau takunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAKLTK 89 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi erikseen valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tauno Virtanen ja Olli Välimäki. Päätös: Valittiin Olli Välimäki ja Raija Hituri.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos 513/ /2014 TEKLTK Asemakaava ja kaavanmuutos on tullut vireille yksityisten maanomistajien aloitteesta, ja se on esitetty uutena hankkeena Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaan Häijään liikenneaseman ja liikekeskuksen asemakaavana ja asemakaavanmuutoksena. Sastamalantien itäpuoliset alueet jäivät myöhemmin kaavamuutoksen ulkopuolelle. Asemakaavan muuttamisesta on tehty maankäyttösopimus. Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jota on päivitetty suunnittelutilanteen muututtua. Kaavan nimeksi on muutettu Häijään liikealueen asemakaava ja asemakaavanmuutos. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta siirtää nykyisessä asemakaavassa oleva vähittäiskaupan suuryksikkö uudelle paikalle, muuttaa vanha alue toimitilakäyttöön sekä tutkia mahdollisuuksia kaavoittaa näiden yhteyteen liike-, toimitila- ja asuntorakentamista valmisteilla olevan osayleiskaavan ja kaupunkirakennesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Samalla tarkastellaan alueen liikenneratkaisujen toimivuutta. Kaavan laatii Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun yksikkö omana työnään. Kaavaluonnoksen laadinta on odottanut liikenteellisten selvitysten valmistumista seututielle 249. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 17,5 ha. Asemakaavasta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa1 (VE1) Sastamalantielle rakennettava liittymä sijoitettaisiin vastapäätä Neste Häijään liittymää ja toteutettaisiin kiertoliittymänä tai keskisaarekkeiden ja kääntymiskaistojen avulla toteutettuna kanavoituna tasoliittymänä. Vaihtoehdossa 2 (VE2) uusi katuliittymä on esitetty porrastetusti. VE1:ssä lähinnä valtatien kiertoliittymää on huoltoaseman korttelialue, jolle voi rakentaa autohuoltoon liittyvien tilojen lisäksi kahvila- ja ravintolatiloja, matkailijoita palvelevia tiloja, kioskityyppisiä myymälöitä, päivittäistavaramyymälän sekä paljon tilaa vaativan tavaran myymälän. Pääosa uudesta yritysalueesta on esitetty toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä rajoitetusti tehtaanmyymälä-tyyppisiä myymälätiloja. Olemassa olevat asuinrakennuspaikat Nesteen huoltoasemaa

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta vastapäätä on esitetty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena. K-3 merkinnällä esitetyllä korttelialueella sallitaan muu liike- ja toimistorakentaminen lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan myymälöitä. Häijään Säästömarketin uudet toimitilat on esitetty vähittäiskaupan suuryksikön korttelialueena KM-4. Säästömarketin vanha alue on esitetty samanlaisena toimitilarakennusten korttelialueena kuin kortteleissa 308 ja 310. Kaupungin ja yksityisen omistamalle alueelle on esitetty pientalorakentamista lievittämään Häijään alueen tonttipulaa. Tiisalantien eteläpuolella on kaavamuutokseen otettu mukaan omakotitontti, jolle on myönnetty poikkeamislupa asuinrivitalon rakentamiseen. Hulevesille on varattu viivytysalueita tontti-, suojaviherja puistoalueilta. Pientaloalueen osalta on varauduttu alueen myöhempään laajentumiseen länteen päin. Sastamalantieltä alueen poikki on esitetty vanhan tonttitien säilymistä kevyen liikenteen raittina. Tiisalantien varressa oleva muuntamo on esitetty ET-alueena. VE 2:ssa huoltoasematontin sijaan alueelle on sijoitettu VE1:tä enemmän liike- ja toimistorakentamisen aluetta K-3 sekä paljon tilaa vaativan kaupan suuryksikön korttelialue KL-6. Sastamalantien liittymän sijainnista johtuen katurakenne on erilainen, ja mahdollistaa mm. torimaisen yhteispiha-alueen toimitilarakennuksille esitetyillä kortteleilla 309 ja 311. Kurvosentienä luonnoksessa nimetyn uuden kadun itäpuolella kaavaratkaisu vastaa muutoin VE 1:a. Kadun länsipuolella suurin ero on liiketilojen salliminen AL-18 korttelialueilla. Vaihtoehdossa 2 pientaloista useamman on ajateltu toteutuvan asuinrivitaloina kuin VE 1:ssä. Säästömarketin vanha alue on jaettu kahdeksi ohjeelliseksi tontiksi. Molemmat vaihtoehdot ovat kaavalle asetettujen tavoitteiden sekä valmisteilla olevan osayleiskaavan mukaisia. Poikkeamat maakuntakaavasta ovat perusteltavissa ja yleiskaavatyön yhteydessä viranomaisneuvotteluissa jo osin käsiteltyjä. Vaihtoehdoista muodostetaan kaavaehdotus viranomais- ja muun osallispalautteen perusteella. Kaavakartat luonnosvaihtoehdoista, selostus sekä päivitetty OAS ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää asettaa Häijään liikealueen asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen luonnosvaihtoehdot nähtäville osallisten kuulemista varten, ja pyytää luonnoksista lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan liitolta, sekä lähettää luonnokset tiedoksi ja mahdollista lausuntoa

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta varten Pirkanmaan maakuntamuseolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan Vedelle, Sastamalan Seudun yrityspalvelulle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. TEKLTK Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p Häijään liikealuetta koskeva asemakaavaluonnos oli nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 lau suntoa ja 3 mielipidettä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen yh teen veto ja kaavoittajan vastineet palautteeseen on esityslistan liit tee nä. Kaavaehdotus perustuu luonnosvaihtoehtoon 2, jossa Sas ta ma lan tien liittymä on sijoitettu porrastetusti lähelle valtatien 11 kier to liit ty mää. Alueen liike- ja toimitilat keskittyvät pääkadun, Kurvosentien var rel le. Pääosa uudesta yritysalueesta on esitetty toi mi ti la ra ken nus ten korttelialueena, jolle saa rakentaa toimistorakennuksia, ym pä ris tö häiriöi tä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä ra joi tetus ti tehtaanmyymälätyyppisiä myymälätiloja sekä kahvila- ja ra vin to lati lo ja. Pääkadulta poikkeava katu mahdollistaa torimaisen yh teis piha-alu een toimitilarakennuksille kortteleissa 309 ja 311. Häijään Säästömarketin uusien toimitilojen sijainti on esitetty vä hit täiskau pan suuryksikön korttelialueena KM-4. Päi vit täis ta va ra kau pan myyntipinta-ala on rajattu 500 m2:iin. Säästömarketin nykyinen alue on esitetty samanlaisena toimitilarakennusten korttelialueena kuin suunnittelualueen pohjoisosissa. KTY-5 aluetta on puolestaan suunniteltu yhteistyössä Herkkujuustola Oy:n kanssa. Olemassa olevat asuinrakennuspaikat Nesteen liikenneasemaa ja kaup pa kes kus Häijään Äijää vastapäätä on esitetty asuin-, liike- ja toimis to ra ken nus ten korttelialueena. Samalla AL-26 merkinnällä on esitet ty pääkadun eteläpäähän ja Tiisalantien varteen sijoitetut kort te li alueet. Näillä liikepaikoilla yrittäjän on mahdollista asua samalla ton til la yritystilojen kanssa. K-3 merkinnällä esitetyillä korttelialueilla sal li taan muu liike- ja toimistorakentaminen lukuun ottamatta päi vit täis ta va rakau pan myymälöitä. Kaupungin ja yksityisen omistamalle alueelle on esitetty hieman pien talo ra ken ta mis ta. Kortteli 308 on varattu rivitalojen alueeksi. Tii sa lan tien eteläpuolella on kaavamuutokseen otettu mukaan oma ko ti tont ti, jolle on myönnetty poikkeamislupa asuinrivitalon ra ken ta mi seen.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta Hulevesille on varattu viivytysalueita tontti-, suojaviher- ja puis to alueilta. Pientaloalueen osalta on varauduttu sen myöhempään laa jen tu miseen länteen päin valmisteilla olevan osayleiskaavan mu kai ses ti. Sastamalantieltä alueen poikki on esitetty vanhan tonttitien säi ly mis tä kevyen liikenteen raittina. Tiisalantien varressa oleva muun ta mo on esitetty en-merkinnällä. Liikealueen keskivaiheille on teh ty varaus uudelle puistomuuntamolle. Suojaviheralueelle EV on mer kit ty varaus jäteveden pumppaamolle. Kaava-alueelle saa sijoittaa kaksi mainostornia. Toinen on sijoitettu kort te liin 311 palvelemaan liikealueen pohjoisosaa. Toinen torneista toi mii vähittäiskaupan suuryksikön mainoslaitteena. Korttelin 311 ton tille 1 saa sijoittaa automaattisen polttoaineen jakeluaseman. Kaavan yleismääräyksissä ohjataan mm. rakentamisen laatua, py säköin nin mitoitusta ja hulevesien viivytyksen toteutusta. Kaavan toteuttaminen on mahdollista tehdä vaiheittain. En sim mäi sessä vaiheessa tulee välttämättä rakentaa Kurvosentietä ete lä pääs sä n. 50 m ja pohjoispäässä n. 150 m matkalta. Aloi tus vai hees sa tulee rakentaa lisäksi jätevedenpumppaamo, vesihuoltolinjan yh dys-joh to vt 11 alitse sekä mahdollisesti uusi sähkömuuntamo ja Ki ve län tien sadevesiviemärin jatke. Ensimmäisessä vaiheessa voisivat täl löin rakentua KM-4, KL-7 ja KTY-5 alueet. Korttelin 301 ja 302 se kä korttelin 304 tonttien 1-2 rakentuminen ei edellytä merkittäviä li sä in vestoin te ja päivätty kaavaehdotus, kaavaselostus, vastineraportti sekä havainnekuva ovat esityslistan liitteinä. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osaltaan luon nos vai heen vastineraportin ja kaavaehdotuksen, sekä esittää kaupun gin hal li tuk sel le, että se asettaa kaavaehdotuksen nähtäville osal listen kuulemista varten. Lautakunta valtuuttaa yh dys kun ta suun nit te lun tekemään asiakirjoihin mahdollisia teknisiä korjauksia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p päivätty kaavaehdotus, kaavaselostus, vastineraportti sekä

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuslautakunta havainnekuva ovat esityslistan liitteinä. Valmisteluvastuu: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä Häijään liikealueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen päivätyn ehdotuksen A 031/2012, - asettaa sen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti sekä - lähettää sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-keskukselle, Pirkanman liitolle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Caruna Oy:lle, Pirkanmaan pelastuslaitokselle sekä rakennusvalvonnalle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p RAKLTK 90 Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Häijään liikealueen asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta koskevan ehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää sen tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten keskeisille viranomaisosallisille ja Caruna Oy:lle. Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä Aineisto on sähköisesti nähtävillä osoitteessa Kaupunginhallitus on pyytänyt rakennuslautakunnan lausuntoa mennessä. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta antaa lausunnon keskustelun jälkeen. Päätös: Lautakunta kävi keskustelun ja antaa lausuntonaan, että kaavan tulee mahdollistaa mainospylonin ohjeellisen sijoittamisen 311 korttelin rakennusten ja valtatie 11 väliin. Lautakunnalla ei ollut muuta huomautettavaa. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 (As. Oy Sastamalan Tähtiranta), poikkeamishakemus asuinkerrostalojen rakentamiselle, Keskusta, / /2014 RAKLTK 91 Hakija ja rakennuspaikka Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 99 on jättänyt poik kea mis lu pa ha kemuk sen, joka koskee Sastamalan keskustan korttelin 27 tontteja nro 10 ja 11 ( ). Rakennuspaikka sijaitsee Kaalisaarenpuiston edustalla osoitteessa Lapin mäen ka tu 3. Rakennushanke Hakija aikoo rakentaa rakennuspaikalle kolmekerroksisen asuin ker rosta lon ja kaksi yksikerroksista asuinrivitaloa sekä nel jä au to ka tos ta. Asuintalojen kerrosala olisi yhteensä 2899 m2 ja asun to jen mää rä yhteensä 37. Poikkeaminen Kyseessä on MRL 171 nojalla poikkeaminen MRL 58 1 mo men tista, jossa määrätään, ettei rakennusta saa rakentaa vastoin ase ma kaavaa (rakentamisrajoitus). Hakijan perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista Rakennusalan ylityksillä mahdollistetaan viihtyisät oleskelupihat ja kulku väy lät sekä rauhallisemmat asuntopihat. Maakuntakaava Rakennuspaikka sijaitsee maakuntakaavan taajamatoimintojen alu eella. Yleiskaava Rakennuspaikka on oikeusvaikutteisessa Sastamalan kes kus taa ja man ra ken ne osa yleis kaa vas sa pientalovaltaista aluetta (AP). Mer kin näl lä osoitetulla alueella pääasiallisia toimintoja ovat pien ta lo asu mi nen, palvelut ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton työ paik ka toi min ta sekä näihin liittyvät liikennealueet ja puistot. Lisäksi alueelle on osoi tet tu kehittämistavoitteeksi nuolimerkinnällä alueen tii vis tä mis-/eheyt tä mistar ve. Asemakaava Aluetta koskeva asemakaava on laadittu vuonna Siinä ra ken nuspaik ka on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin raken nus ten korttelialuetta (AKR-6).Suurin korttelialueella sal lit tu kerrosluku on IIu2/3, eli kahden kerroksen lisäksi 2/3 ra ken nuk sen suurimman kerroksen alasta saa käyttää ullakon tasolla ker ros alaan laskettavaksi tilaksi. Määräys koskee Lapinmäenkadun vie reis tä rakennusalaa, muiden kohdalla suurin sallittu kerrosluku on Iu2/3. Kaavassa on annettu määräys rakennusten julkisivupinnan enim mäis-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta kor keu des ta, joka on 7,0 m ja Lapinmäenkadun varrella 10,5 m. Lapinmäenkadun varrella oleva puurakenteinen rakennus on va rus tet tu merkinnällä sr-3: Alueen jo muilta osin kadonneen ra ken nus pe rin nön säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Naapurien kuuleminen Naapurien kuuleminen on tehty hakijan toimesta. Kaikki ympäröivien tont tien naapurit on kuultu, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hankkees ta. Yhdyskuntasuunnittelun lausunto Poikkeamislupahakemusta samalle rakennuspaikalle on käsitelty kaupun gin hal li tuk sen kokouksessa edellisen kerran Täl löin hakijalle myönnettiin poikkeamislupa, joka on saanut lain voi man. Nyt käsiteltävässä lupahakemuksessa rakennusten sijoittelua ja rakennuskohtaisia kerrosaloja on muutettu. Alue, jolle poikkeamislupaa haetaan sijaitsee aivan keskustan tun tumas sa ja rajoittuu koillisessa keskustan pientaloalueeseen, joka on syn ty nyt Marttilan kyläkeskuksen paikalle pääosin lu vuil la. Alueen edustalla on Kaalisaaren virkistysalue. Keskustan pientaloalue on Vammalan keskustan osa yleis kaa va-alu een kulttuuriympäristöinventoinnissa vuodelta 2004 arvioitu yhdeksi keskus tan arvoalueista, johon myös hakemuksen kohteena oleva ra kennus paik ka kuuluu. Alue liittyy Vammalan kauppalan kasvuun, jo ka sotien jälkeen suuntautui vanhan keskustan eteläpuolella olevalle pääosin rakentamattomalle pelto- ja metsäalueelle. Kult tuu ri ym pä ris tö inven toin nis sa todetaan: Alueella on rakennus-, asutus ja mai se ma histo rial li sia arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon ja säilyttää tu le vai suut ta suunniteltaessa." "Säilyttämisen lisäksi mahdollinen uu dis ra ken ta minen tulisi sopeuttaa korostetun tarkkaan ympäristöön niin ma te ri aa lien, tyylin, mittakaavan, värien ja rakennusten sijoittelun suh teen." Alueen rakennuskanta muodostuu tyhjillään olevista Vammalan kauppa lan rakennuttaman maidon- ja lihantarkastuslaitoksen ra ken nuk sis ta (1961). Lapinmäenkadun varrella on pieni tyhjillään oleva asuin ra kennus vuodelta 1935 ja talousrakennus vuodelta Sa mas sa korttelissa Kävelykadun varrella on kolme vuosien välillä rakennettua 1½-kerroksista asuinpientaloa. Alueen poh jois puo lel la oleva kaksikerroksinen entinen Salon lakkitehtaan pien teol li suus ra kennus on muutettu asuinkiinteistöksi. Alueen ete lä puo lel la on yksikerroksinen rivitalo vuodelta Rannassa kulkee ul koi lu reit ti. Alueen koillispuoleinen pientaloalue on rakeisuudeltaan pieni ja ker roskor keu del taan maltillinen. Ranta-alueelle on kuitenkin rakentunut suurem pia pienteollisuus- ja laitosrakennuksia (lakkitehdas ja mai don tarkas ta mo) sekä rivitalo, jotka sijoittuvat rannan suuntaisesti. Pien ta loalu eel le tyypillisten puuvuorattujen ja rapattujen julkisivujen rin nal la

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta ranta-alueen rakennuksissa korostuu tiilivuoraus, ja ker ros kor keus kasvaa 1½:sta kahteen kerrokseen. Kyläkadun päässä on yk si kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Alueesta on laadittu tontinvaraussopimus, jossa todetaan että va raa jalla on oikeus hakea poikkeamislupaa asemakaavan määräyksistä asema kaa van tavoitteita kuitenkaan olennaisesti syrjäyttämättä. Asemakaavassa on varattu rakennusalat kolmelle rantaa kohti poi kittain sijoitettavalle asuinrakennukselle. Kaavassa rakennusten si joit tami sel la on pyritty turvaamaan osittainen järvinäköala myös toi ses sa rivissä oleville pihoille sekä rannan säilyminen julkisempana ti la na. Kaavaan liittyy yleisiä määräyksiä, jotka ohjaavat ra ken ta mi sen tapaa korttelissa 27: Julkisivujen tulee olla punatiilipintaisia, lau ta ver hoil tu ja tai rapattuja. - Rakennusten tulee sopia kor keus ase mil taan, suuntaukseltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja vä reil tään toisiinsa, lähimaisemaan ja ympäristöönsä. Alueella olevan pientalon suojelumääräyksen tavoitteena on ollut säi lytet tä vän rakennuksen mahdollisimman joustava, tarvittaessa edul li nen ja monipuolinen käyttömahdollisuus. Kolmekerroksinen kerrostalo on hakemuksessa kerrosalaltaan 2049 m2, kun asemakaava sallii kerroskorkeuden IIu2/3 ja 1650 k-m2. Ri vita lot C ja D ovat hakemuksessa yksikerroksisia ja kerrosalaltaan 561 m2 ja 289 m2. Alueen kokonaiskerrosala on kuitenkin ase ma kaa van mukainen. Rakennus C on sijoitettu rannan suuntaisesti poi kit tain asemakaavan mukaiseen rakennusalaan nähden. Rakennus D ja suunnitellut autokatokset ylittävät hieman niille varatut ra ken nus alan rajat. Asuinrakennukset on sijoitettu hakemuksessa siten, että kaikista asunnois ta on mahdollista saada järvinäkymä. Autokatokset on si joi tet tu korttelin keskelle. Poikkeamisen merkittävimmät muutokset ase ma kaavaan nähden ovat toisen yksikerroksisen rivitalon si joit ta mi nen rannan suuntaisesti ja kolmekerroksisen kerrostalon ym pä ris tö ään suurempi massa. Yhdyskuntasuunnittelun näkemyksen mu kaan hakemusta voidaan puol taa. Oheismateriaalina hakemus liitteineen ja havainnekuvia. Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että poik kea mis lu pa myönnetään.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennuslupa , Kirami Oy, , Villiläntie / /2014 RAKLTK 92 Teollisuuden varastohallin rakentaminen. Liite Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus vs. rt: Päätetään myöntää rakennuslupa päätösehdotusliitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä Saloranta, , rantasauna 150/ /2014 RAKLTK / /2012 RAKLTK Mouhijärven rakennustarkastaja on suullisesti keskeyttänyt rakennustyön otsikossa mainitulla kiinteistöllä hankkeeseen ryhtyvältä saatujen tietojen mukaan vuonna 1997, siihen asti kunnes lupa-asiat on selvitetty. Viranhaltijan määräystä ei ole aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta (arkistoselvitys kesäkuussa 2013). Mouhijärven etelärannalle tilalle Saloranta 4:86, on aloitettu raken tamaan ran ta sau naa il man, että sille olisi myönnetty rakennuslupaa. Saatu jen sel vi tysten mukaan rakentaja on Aatto Salo. Rakennuslupahakemusta ei ole saatu aikaiseksi pesän jakamattomuudesta riippuvista seikoista johtuen. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan ra ken nuk sen ra kentamiseen on oltava rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteute taan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viran omaishyväksynnän vastaisesti, rakennus tarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhalti jalla on oikeus kirjallisesti annettavalla mää räyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipy mättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontavi ran omaiselle. Raken nusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttämi nen voi massa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatet tava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviran omaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teet tä misuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laimin lyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p RAKLTK 89 Markku, Sirkka, Pertti ja Heimo Salo toimittivat päivätyn kirjelmän rakennusvalvontaan Kirjelmässä käsitellään tapahtuneita ja ennakoidaan tulevaa mahdollisen uhkasakon maksa jista. Rakennustarkastaja pyysi Aatto Salon vastinetta em. kirjelmään Vastine tuli toimittaa mennessä. Ensimmäisen lautakuntakäsittelyn jälkeen rakennustarkastaja lähetti selityspyynnön kaikille tiedossa oleville asianosaisille. Selitys tuli toimittaa mennessä Aatto Salo toimitti vastineensa päivättyyn vastinepyyn töön. Samana päivänä hän tiedusteli puhelimella rakennustarkastajalta viraston aukioloaikaa vastineen jättämiselle ja samalla ilmoitti, että vastine vastaa myös lähetettyyn selityspyyntöön. Vastineessa Aatto Salo kertoo tapahtumien kulusta Heimo, Markku, Pertti ja Sirkka Salo toimittivat vastauksensa lähetettyyn selityspyyntöön. Vastauksessa selostetaan kiinteistökauppoja ja kiinteistöjen yhteisomistusta. Muita vastauksia ei ole määräaikoihin mennessä toimitettu. Saatujen lisäselvitysten jälkeen kyseisellä rantasaunalla ei ole osoi tettu olevan rakennuslupaa ja rakennustyöt on keskeytetty raken nustarkastajan suullisella määräyksellä vuonna Viranhaltijan määräystä ei ole aikaisemmin käsitelty rakennusvalvontaviranomai sen toimesta. Rakennustarkastaja kävi uudistamassa rakennustyön keskeyttämismääräyksen. Kyseisellä rakennuksella ei ole lainsäädännössä tarkoitettua lupaa. Samalla kohde valokuvattiin ulkoapäin. Rakennuspaikalla ei ollut muita läsnä tuohon aikaan. Määräys myös pos ti tettiin asianosaisille Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomai nen toisin määrää. Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut kintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Ehdotus rt: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön keskeyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä. Päätös: Rakennuslautakunta päättää pysyttää rakennustyön kes-keyttämismääräyksen voimassa. Rakennuslautakunta päättää palata asiaan yhden vuoden kuluttua ja edellyttää perikunnan ja Aatto Salon etenevän tänä aikana tontti asian suhteen. RAKLTK Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen, p Edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen osa asianosaisista on ollut puhelimitse yhteydessä rakennustarkastajaan. Kuluneen vuoden jälkeen kyseisellä rantasaunalla ei ole vieläkään osoitettu olevan rakennuslupaa ja rakennustyöt on keskeytetty. Rakennusvalvontatoimistossa ei ole myöskään asiaa koskevaa rakennuslupahakemusta vireillä.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten. Päätös: Lautakunta siirsi yksimielisesti asian käsittelyn. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Rakennusvalvonnan saatavien poistaminen tileistä RAKLTK 94 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja joh tokun nat ratkaisevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien pois tamis ta tileistä. Laskutus- ja perintäohjeen mukaan tileissä ei pidetä kolmea vuotta van hem pia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on mer kit tä vä, minkä saatavan kohdalla perintää ei enää jatketa. Saatavista vanhoja rakennuslupamaksusaatavia kausilta on yhteensä 1724,18 euroa, joista perintä jatkuu 1646,18 euron osalta. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: palvelusihteeri Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää poistaa tileistä yhteensä 1724,18 euron saatavat, joista 78,00 euron perintää ei jatketa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Tauno Virtanen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat RAKLTK 95 Rakennustarkastajan ilmoitukset myönnetyistä luvista , , ja Valmisteluvastuu: palvelusihteeri Ehdotus vs. rt: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta Caruna Oy:n MRL 161 :n mukainen hakemus maakaapelin sijoittamiseksi kiinteistölle / Syrjälä 995/ /2014 RAKLTK 96 Caruna Oy esittää hakemuksessaan, että Sastamalan ra ken nus val vonta vi ran omai nen tekee maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n mu kai sen päätöksen sähköjohdon sijoittamiseksi kiinteistön alueella. Sastamalan kaupungin hallintosäännön 35 :n mukaan päätös on dele goi tu rakennustarkastajalle. Caruna Oy rakentaa sähköverkkoa Niemenmaantien alueelle ase makaa van ulkopuolelle. Sähköverkon saneeraus on suunniteltu pa ran tamaan alueen talouksien sähkön laatua. Kyseessä oleva maakaapeli rakennettaisiin suunnitelman mukaisesti pää osin tiealueelle tilan 4:9 kautta. Kiinteistön omistajaa ei ole ta voi tettu suostumuksen saamiseksi. MRL 161 Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hal lit semal leen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyy dyt tä västi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liit ty viä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta lai tet ta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaa van toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omis ta jan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan ra ken nus val von ta vi ranomai nen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huo mio ta siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 mo mentis sa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta ai heu tu vas ta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia rat kais taan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistön omistajasta ja haltijasta, kos kee myös yleisen alueen omistajaa ja haltijaa. Rakennusvalvonta on antanut tiedon ja pyytänyt vastinetta kiin teis tön omistajalta mennessä lähetetyllä kirjeellä. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut rakennusvalvontaan mitään vastinetta. Maakaapeli kulkee noin 60 metrin matkan kyseessä olevan kiin teis tön halki liikennealueella, joka rakentamisen jälkeen palautetaan en nalleen. Toimenpide ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä kaavan to teut ta mis ta. Toimenpiteestä ei voitane harkita syntyvän tarpeetonta haittaa kiin teistöl le. Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa työt ennen lainvoimaisen päätöksen

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Rakennuslautakunta saamista. Liitteet: - hakemus - suunnitelmakartat 2 kpl - kuulemiskirje Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja Juha Henttonen Ehdotus vs. rt: Rakennuslautakunta päättää velvoittaa Sylvi Helena Helisevän sallimaan maakaapelin sijoittamisen omistamansa kiin teistön alueelle Caruna Oy:n hakemuksen mukaisesti edel lä esitetyin perustein. Myönnetään aloittamisoikeus ennen kuin tämä päätös on saanut lainvoiman 0 euron vakuutta vastaan (MRL 144 ). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennustarkastaja Juha Henttonen

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muk sen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan rakennuslautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöy tä kir ja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, tekninen palvelukeskus, Aarnontie 2 A, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on te kijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 95 Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 88, 89, 90, 91, 93, 94

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ SASTAMALAN KAUPUNKI Rakennuslautakunta Valitusosoitus 92, 96 Valitusviranomainen: Valitusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30 päivää Päätösten antamispäivä Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna an ta mis päivä nä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tie toon.valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lu kuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta va li tus vi ranomai sel ta kirjallisella valituksella, joka va littajan itsen sä tai hänen valtuut ta man sa asia miehen on annettava tai lähetin vä lityksellä tai pos titse toi mitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitus ajan vii mei se nä päivänä ennen valitusviranomai sen viraston aukioloajan päät ty mis tä luettuna yllä maini tusta päätök sen antamis päi väs tä. Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Hallinto-oikeuden osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puh./vaihde Fax sähköposti "Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe rit tä vis tä maksuista annetun lain /701/93) nojalla muu tok sen ha ki jalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa."

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 Ympäristölautakunta Aika 12.03.2013 klo 14:00-15:51 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot