JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ"

Transkriptio

1 JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan muutos koskee Joutsan kirkonkylän korttelia 217, tiealueita sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaava koskee lisäksi osin asemakaavoittamattomia tiloja Harjukangas ja Everstinmäki. Asemakaavan laadituttaja Joutsan kunta Tekninen osasto Länsitie Joutsa Asemakaavan laatija Katja Ojala, mittausinsinööri AMK Pekka Seppänen miljööinsinööri Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Sibeliuksenkatu 11 B Hämeenlinna 1.1 Kaava-alueen sijainti ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Joutsan keskustaajaman lounaispuolella, Joutsansalmen eteläpuolella. Alue rajoittuu lännestä valtatiehen 4, pohjoisesta olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja etelästä sekä kaakosta rakentamattomiin alueisiin. Alueen likimääräinen pinta-ala on noin 23hehtaaria. Kaavoitettava alue on osittain työpaikka-aluetta, kuitenkin pääosin rakentamatonta, kunnan omistamaa loivaa, metsäistä rinnemaastoa. Kaava-alue on osoitettu yllä olevassa viistokuvassa. Asemakaavoituksen tavoitteena on laatia Karimäen alueelle liike- ja teollisuustontteja. Työ sisältää Köysitien varren teollisuus- ja työpaikka-alueen ja valtatie 4:n sekä Jousitien risteysalueen ajantasaistamista. 2

3 1.2 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA TAVOITTEET SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 15 LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan seurantalomake 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan laatiminen käynnistettiin alkuvuodesta 2007 Joutsan kunnan toimesta. Kaavan laatijaksi valittiin Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Hämeenlinnasta tarjouskilpailun perusteella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin helmikuussa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Neuvotteluun oli kutsuttu Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen liitto, museovirasto, tiehallinto, Joutsan ja ympäristökuntien aluearkkitehti sekä Joutsan kunta. Kaikki kutsutut olivat paikalla, lukuun ottamatta museovirastoa. Neuvottelussa esiteltiin asemakaavan lähtökohtia ja tavoitteita. Asemakaavoituksen tavoitteena on muodostaa Karimäen alueelle työpaikka- liike ja teollisuusrakentamista sekä olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen laadukasta pientalorakentamista. Kaavaluonnos laadittiin syksyllä 2007 ja se pidettiin julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Tänä aikana pyydettiin viranomaislausunnot ja osallisilla oli mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä. Luonnosvaiheen jälkeen Karimäen kaavan teollisuusalue ja uusi asuinalue eriytettiin omiksi kaavaprosesseikseen. Ehdotusvaiheen nähtävillä olo on teollisuusalueen osalta, jota tämä kaavaselostus koskee. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu osittain uusia liike-, työpaikka- ja teollisuuskorttelialueita valtatiehen tukeutuen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava on mahdollista toteuttaa sen saatua lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Joutsa kuuluu itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, Lounais-Savon järviseutuun. Maisemat ovat pääpiirteiltään vesien, kumpareisten metsien ja asuttujen peltoalojen mosaiikkia. Asutus sijoittuu usein vesireittien varsille, laakso- ja rantapeltojen yhteyteen. Suunnittelualue sijaitsee Joutsan keskustaajaman lounaispuolella, Joutsansalmen eteläpuolella. Alue rajoittuu lännestä valtatiehen 4, pohjoisesta olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja etelästä sekä kaakosta rakentamattomiin alueisiin. Alueen likimääräinen pinta-ala on noin 23 hehtaaria. Kaavoitettava alue on pääosin rakentamatonta, kunnan omistamaa metsäistä ja loivaa rinnemaastoa. 4

5 KUVIA KARIMÄEN SUUNNITTELUALUEELTA 4-tien varressa Jousitien liittymässä toimii Rautia Rautian pihalla on kylmäasema Näkymä Jousitieltä Köysitielle Asemakaavan laajennusaluetta 5

6 3.1.2 Luonnonympäristö Karimäen kaava-alue on luoteisosasta rakennettua kaupan aluetta. Vallitseva metsätyyppi on mäntykangas, alue on kuitenkin koillis-, itä- ja kaakkoisosista avohakattua tai taimikkovaiheessa olevaa metsää. Pinnanmuodot ovat melko vaihtelevia, kuitenkin topografia on pienipiirteistä eikä suuria korkeuseroja ole Rakennettu ympäristö Karimäen alue tukeutuu rakentamattomaan maa- ja metsätalousalueeseen idässä ja etelässä. Suunnittelualueen luoteisosassa on liikerakentamista, joka sijoittuu valtatien 4 varteen, joten liikenneyhteydet ovat varsin hyvät. Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekniikka, jota on taloudellista hyödyntää maankäytön suunnittelussa. Alueella on kattava pääkatuverkko, lisäksi kunnallistekniikka sekä sähköverkko ulottuvat suunnittelualueelle Maanomistus Suunnittelualueen maat omistaa suurelta osin Joutsan kunta. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset, päätökset ja selvitykset Seutukaava Voimassa olevassa, ympäristöministeriön vahvistamassa, Keski-Suomen seutukaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue on osoitettu asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle tarkoitettuja rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Ote Keski-Suomen seutukaavasta on alla. 6

7 Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan Maakuntakaava on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyssä. Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A) Merkinnällä osoitetaan pääasiassa nykyisiä asumisen ja muiden taajamatoimintojen rakentamisalueita. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie- ja eritasojärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet. Kuvassa ote Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta. Yleiskaava Suunnittelualueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava (kv ). Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kaupan ja liiketoimintojen alueita (KL, KLT), lähivirkistysalueita (VL), liikennealueita (LM) sekä maa- ja metsätalousalueita (M). 7

8 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Orakivi-Karimäki osayleiskaavan , joka koskee nyt asemakaavoitettavaa aluetta. Osayleiskaava on saanut lainvoiman ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueelle on osoitettu palvelujen alueita (P-1), teollisuusalueita, joiden toiminnan laadulle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY-1) sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M). Lisäksi yleiskaavassa osoitetaan lähivirkistysalueita (VL), energiahuollon alue (EN), ohjeellinen kevyenliikenteen yhteys sekä liikennemelualue. Kuvassa ote osayleiskaavakartasta. Asemakaava Suunnittelualueen pohjoisosaan ulottuu voimassa oleva asemakaava. Asemakaavalla on osoitettu maa- ja metsätalousalue (M) sekä liike- ja toimistorakennusten kortteli 217 (K). Rakennusoikeutta on 4000 k-m2 ja kerrosluku on kaksi. Ote voimassa olevasta asemakaavasta on alla. 8

9 Aiemmin laaditut selvitykset Luonto- ja maisemaselvitys yleiskaavaa varten vuonna 2006 (Suunnittelukeskus Oy) Meluselvitys valtatiesuunnittelun yhteydessä vuonna 2006 (Tiehallinto) Kulttuuriympäristön ja maisema-arvojen osalta lähdeaineistona on käytetty museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisua Rakennettu kulttuuriympäristö (1993) sekä ympäristöministeriön julkaisua Arvokkaat maisema-alueet (1993). Suunnittelualueella ei näiden lähteiden mukaan ole maisemallisia tai kulttuuriarvoja. Asemakaavaa varten laadittavat selvitykset Liito-oravaselvitys laadittiin keväällä 2007, jonka mukaan suunnittelualueella ei ole liito-oravan kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Asemakaavoituksen pohjakartta Asemakaavatyössä käytetään hyväksyttyä pohjakarttaa. Pohjakarttaan tehdään tarvittaessa täydennyksiä. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavatyö käynnistettiin alkuvuodesta 2007 Joutsan kunnan aloitteesta. Kaavan laatijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Hämeenlinnasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin helmikuussa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Neuvotteluun oli kutsuttu Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen liitto, museovirasto, tiehallinto, Joutsan ja ympäristökuntien aluearkkitehti sekä Joutsan kunta. Kaikki kutsutut olivat paikalla lukuun ottamatta museovirastoa, joka toimitti näkemyksensä kirjallisesti. Neuvottelussa käsiteltiin kaavahankkeen lähtökohtia ja tavoitteita. Karimäen alueelle on tavoitteena laatia kaupan ja erikoiskaupan sekä pienteollisuuden sijoittumisen mahdollistava ja tulevaisuuden kasvutarpeisiin vastaava asemakaava. Lisäksi Niemistenkyläntien varteen on tavoitteena osoittaa vireillä olevan yleiskaavaluonnoksen mukaisia laadukkaita asuinrakennustontteja. Todettiin, että valtatiesuunnittelun yhteydessä tehdyn meluselvityksen mukaan meluraja kulkee Köysitien kohdalla. Karimäen kaavarajausta oli tarpeen vielä tarkentaa ja alue ulotettiin valtatie 4: n toiselle puolelle. Kaava kuulutettiin vireille ja oas oli nähtävillä Neuvottelun jälkeen kesällä 2007 laadittiin kaavaluonnos, jota pidettiin julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Tänä aikana osallisilla oli mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä ja viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausunnoista ja mielipiteistä ei aiheutunut kaavaan muutoksia. Karimäen teollisuusalue ja uusi asuinalue jaettiin erillisiksi kaavaprosesseiksi keväällä Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavasuunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2007 Joutsan kunnan aloitteesta. Kunta teki päätöksen kaavan laatimisesta kokouksessaan (Khall 81 ) 9

10 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Maanomistajat, asukkaat ja yhdistykset: suunnittelualueen maanomistajat naapurialueiden maanomistajat alueen asukkaat Joutsan kunta: Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Muut viranomaiset: Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ympäristökeskus Keski-Suomen museo Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri Museovirasto Yritykset, yhdistykset ja tahot, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Suur-Savon Sähkö Oy Joutsan Vesihuolto Oy Joutsan Yrittäjät ry Kaukolämpöyhtiöt Muut mahdolliset tahot Vireilletulo Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan Joutsan-seutu lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Vireilletulosta kuulutettiin Tiedottaminen ja kaava-asiakirjat julkaistaan myös internetissä osoitteessa Vaikutusalueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetään tiedotuskirje kaavoituksen vireille tulosta, kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen nähtävillä olosta ja mahdollisista yleisötilaisuuksista Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Asemakaavoituksen tavoitteena on laatia Karimäen alueelle Köysitien varren teollisuus- ja työpaikka-alue ja valtatie 4:n sekä Jousitien risteysalueen ajantasaistaminen. 10

11 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A) Merkinnällä osoitetaan pääasiassa nykyisiä asumisen ja muiden taajamatoimintojen rakentamisalueita. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinaluetta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi. Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie- ja eritasojärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet. Kunnanvaltuuston hyväksymässä osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu palvelujen alueita (P-1), pientalovaltaisia uusia asuntoalueita (AP-2), teollisuusalueita, joiden toiminnan laadulle ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia (TY-1) sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M). Lisäksi yleiskaavassa osoitetaan lähivirkistysalueita (VL), energiahuollon alue (EN), ohjeellinen kevyenliikenteen yhteys sekä liikennemelualue. Asemakaavasta laaditaan yleiskaavan sisällön mukainen ja toimintojen sijoittelua tarkennetaan asemakaavatasoiseksi. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Alueelle on laadittu meluselvitys valtatiesuunnittelun yhteydessä. Valtatieltä kantautuu melua ja pölyä melko etäälle, melurajan on katsottu sijoittuvan meluselvityksen mukaan Köysitien kohdalle. Tämä on huomioitava kaavan laatimisessa. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaava-alueen maankäytöstä tehtiin ennen varsinaista luonnosvaihetta muutamia luonnoksia, joista kunta valitsi parhaiten tavoitteitaan vastaavan vaihtoehdon jatkosuunnitteluun. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alue muodostuu kolmesta päätekijästä; katuverkosta, viheralueista sekä teollisuus- ja toimitila-alueista. Kaava-alueen rungon muodostaa liikenne- ja katuverkko, johon kuuluu valtatie 4; kokoojakadut Jousitie ja Köysitie Mitoitus Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen koko on noin 23 hehtaaria. Kaavan mukaisella rakennusoikeuden määrällä suunnittelualueen aluetehokkuudeksi saadaan 0,10, joten kyseessä on melko väljästi rakennettava uusi alue. Alueella oli ennen kaavamuutosta rakennusoikeutta yhteensä m²; kaavamuutoksen myötä kokonaisrakennusoikeus nousee kerrosalaneliömetriin. Kaavan mukaisella rakentamisella tulee olemaan myös työllisyysvaikutuksia; teollisuus- ja toimitila-alueille voidaan arvioida työllistyvän kymmeniä ihmisiä. Seuraavassa taulukossa esitetään kaava-alueen mitoitus. Kortteli Pinta-ala Tehokkuus Rakennusoikeus K , TYK , TY , TY , KL , E , YHTEENSÄ m² 11

12 5.1.2 Palvelut Kaavan mukainen uusi liikerakentaminen lisää alueen kaupallista tarjontaa, mikä osaltaan parantaa kaupallisia palveluita. Julkisten palveluiden kehittämiselle ei kaavan mukainen rakentaminen aiheuta paineita. Kaavamuutos ei heikennä keskustassa sijaitsevien palvelujen toimintaedellytyksiä. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavahankkeen keskeinen tavoite ovat olleet valtatiehen 4 tukeutuvan liike- ja teollisuustoiminnan kehittäminen ylempien kaavatasojen mukaisesti. Asemakaavan myötä Köysitien varteen on mahdollista sijoittua isoja rakennusyksiköitä. Rakentaminen vähentää osaltaan valtatieltä kantautuvan melun leviämistä itään. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Tonteille kuljetaan Köysitien ja Jousitien kautta, uusia liittymiä valtatielle ei ole merkitty. Liikerakennusten korttelialueet K ja KL Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet sijoitetaan kaavassa valtatiehen tukeutuen sekä Jousitien ja Köysitien varteen. Korttelialueiden toiminnassa tulee huomioida pohjavesialue. Kortteli 217 koostuu kahdesta tontista ja ne on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi KL. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku e=0,20. Tontille 1 on merkitty polttoaineen jakopiste olemassa olevan tilanteen mukaisesti. Kortteli 256 Köysitien itäpuolella on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta K. Alueen itä- ja etelärajan tuntumaan on varattu sähkölinjoille johtokatu. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku e=0,20. Teollisuusrakennusten korttelialueet TY ja TYK Kortteli 257 tontti 2 on merkitty TY; teollisuusrakennusten korttelialue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastointitoiminnoille, joista ei aiheudu ympäristöhäiriötä. Melun keskiäänitaso ei saa ylittää viereisillä asuinalueilla päivällä 55 dba eikä yöllä 45 dba. Alueen toiminnassa tulee huomioida pohjavesialue. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku e=0,15. Korttelin 258 tontti 1 on osoitettu aluevarausmerkinnällä TYK; liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Melun keskiäänitaso ei saa ylittää viereisillä asuinalueilla päivällä 55 dba eikä yöllä 45 dba. Alueen toiminnassa tulee huomioida pohjavesialue. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku e=0,20. Korttelin 258 tontit 2 ja 3 on merkitty TY-alueiksi. Kerrosluku on kaksi ja tehokkuusluku e=0, Muut alueet Lähivirkistysalueet Alue rajautuu maa- ja metsätalousalueeseen, jonka kautta virkistysreitit kulkevat. KL- ja TYK- alueiden väliin sijoitetaan lähivirkistysalue, joka säilyttää viheryhteyksiä. 12

13 Maa- ja metsätalousalueet Kaava-alue rajautuu suurelta osin maa- ja metsätalousalueeseen ja lisäksi K- sekä EN- alueiden välissä on maa- ja metsätalousaluetta merkinnällä M. Erityisalueet Asemakaavalla osoitetaan yksi energiahuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue EN (kortteli 257 tontti 1), joka on tarkoitettu kaukolämpölaitoksen käyttöön. Alue sijoittuu maa- metsätalousalueen ja teollisuustontin väliin Köysitien varressa. Rakennusoikeus on e=0,20 ja rakennusten tulee olla yksikerroksisia. Kaava-alueen pohjoisosaan osoitetaan suojaviheralue EV suojaamaan asuintontteja valtatien melulta. Liikenne- ja katualueet Valtatie osoitetaan LT-merkinnällä yleisen tien alueeksi. Laajuudessa on huomioitu valtatielle laadittu tiesuunnitelma. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava tuo Karimäen alueelle uutta liikerakentamista. Rakentaminen on kuitenkin olemassa olevaa rakennetta täydentävää, eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Asemakaava jatkaa Joutsan kirkonkylän taajamarakennetta ja sitoo yhteen vajaasti rakennettuja alueita. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen on taloudellisesti sekä kestävän kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. Maisemallisesti täydennysrakentaminen ei muuta alueen perusilmettä. Valtatien varressa on jo nykyään liikerakentamista, joten uudet liiketontit muodostavat luonnollisen jatkon tälle rakenteelle Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Täydennysrakentamisella osoitetaan uutta rakentamista olemassa olevaan taajamarakenteeseen tukeutuen. Tiivistävällä rakentamisella ei pirstota vapaa-alueita, vaan uusi rakentaminen tukeutuu voimakkaasti jo olemassa olevan Köysitien varteen. Alueelta ei vuonna 2006 laaditun luontoselvityksen yhteydessä löydetty mitään arvokkaita luontokohteita, jotka saattaisivat kaavan myötä vaarantua. Kaava-alueen lounaisosa ja valtatien 4 länsipuoli kuuluvat tärkeään tai muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvaan pohjavesialueeseen. Nämä alueet on osoitettu kaavassa pohjavesialueen rajaus-merkinnällä Muut vaikutukset Uudet liike- ja teollisuustontit mahdollistavat uusien yrittäjien sijoittumisen Karimäen alueelle. Tällä voi olla positiivisia talousvaikutuksia kunnalle. Työpaikkojen lisääntyminen saattaa tuoda kuntaan uusia asukkaita. Suunnittelualuetta ei ole juurikaan käytetty virkistykseen myös alueen sijainnista johtuen, joten alueen kaavoittaminen teollisuus- ja liikerakentamiseen ei heikennä kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. Asemakaavan myötä Köysitietä on mahdollista jatkaa etelään ja leventää, joka tuo jonkin verran kustannuksia. Samoin kunnallisteknisen verkoston laajentaminen. Valtatie on merkitty liikennealueeksi, jolta kulku tonteille ohjataan Jousitien ja Köysitien kautta. Valtatien liikenneturvallisuuteen ei siten ole vaikutusta. Valtatie aiheuttaa melua ympäristöönsä ja oletettavasti Köysitien varteen rakennettavat rakennukset toimivat osittaisena meluesteenä ja rajoittavat melun etenemistä itään paremmin kuin maasto nykyisellään harvana kuusi/mäntymetsänä. 13

14 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueen ympäristön häiriötekijöistä merkittävimmät ovat liikenteen aiheuttama melu ja pöly. Liike- ja teollisuusrakentaminen valtatien varressa osaltaan vaimentaa melua ja estää sitä kantautumasta takamaaston asutukseen asti. Valtatiesuunnittelun yhteydessä on tehty meluselvitys, jonka mukaan meluraja kulkee Köysitien kohdalla. Melu on huomioitu teollisuus-, liike- ja toimistokortteleiden kaavamääräyksissä, joissa on asetettu toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Näiden kortteleiden osalta on määrätty, että melun taso ei saa viereisillä asuinalueilla ylittää päivällä 55 dba ja yöllä 45 dba. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 14

15 5.7 Nimistö Kaavalla ei muodostu uutta nimistöä. Köysitie ja Jousitie ovat pääosin rakentuneita katuja. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavan mukainen rakentaminen tullaan toteuttamaan Joutsan kunnan tarpeiden mukaisesti. HÄMEENLINNASSA Katja Ojala maanmittausinsinööri AMK Pekka Seppänen miljööinsinööri 15

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Sepänkangas LIMINKA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Sepänkangas LIMINKA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sepänkangas LIMINKA Asemakaavan muutos ja laajennus 15.1.2015 (selostusta on muutettu nähtävilläolon jälkeen lausuntojen johdosta 24.3.2015 sekä 2.4.2015 kunnanhallituksen kokouksen jälkeen sekä kaava-alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Selostus 1 (17) Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS Kaavan laatijat: Sasu Marila / Arkkitehtitoimisto Sasu Marila (kaavaselostus) Kari Nykänen / Arkkitehdit M3 Vireille tulo: khall 35, 20.2.2012

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KÄRSÄMÄEN KUNTA Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus Kaavaselostus luonnos Hyväksytty: KVALT..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2015 P270-P27069

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot