ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 10. kaupunginosan korttelin 25 osat sekä katualue. Asemakaava sisältää sitovan tonttijaon, jolla muodostuu korttelin 25 tontti 9. Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu ensimmäisen kerran kuulutuksella , ja sen jälkeen vuosittaisissa kaavoituskatsauksissa. Kaavja , Kh Kv NOKIAN KAUPUNKI KAAVOITUSYKSIKKÖ (Dno KAN 736/2012)

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavaselostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 10. kaupunginosan korttelin 25 osat sekä katualue. Asemakaava sisältää sitovan tonttijaon, jolla muodostuu korttelin 25 tontti 9. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, Asko Riihimäki. Kohdealue sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alueella, noin 3,5 km:n etäisyydellä keskustasta itään. 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - asemakaavan seurantalomake - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - ote ajantasa-asemakaavasta - ote asemakaavan hakemistokartasta - tonttijakokartta 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on anonut Pitkäniemen sairaala-alueen asemakaavan muuttamista alueen uudisrakentamista, toiminnan kehittämistä sekä suojeltujen rakennusten monikäyttöisyyden parantamista varten. Kuntayhtymä on teettänyt alueenkäyttösuunnitelman, mutta koko alueen asemakaavan muuttaminen yhdellä kertaa olisi suuritöinen ja hidas hanke. Jotta kiireellisimpiä rakennushankkeita saadaan toteutettua nopeasti, on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä niitä varten pienempiä tonttikohtaisia asemakaavamuutoksia. Ensimmäisenä valmistui kaavamuutos uutta ravintokeskusta varten vuonna Nyt on vuorossa entisen ravintokeskuksen tontin rakennusoikeuden nostaminen uutta terapiataloa varten. Samassa yhteydessä laajennetaan uuden ravintokeskuksen tonttia liittämällä siihen katualuetta. Koska Pitkäniemen alue on valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennettu kulttuuriympäristö, järjestettiin kaavan valmistelun aloitusvaiheessa viranomaisneuvottelu

3 3 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Pystyilmakuva muutosalueesta ja lähiympäristöstä (kuva: Maanmittauslaitos). Alueelle saavutaan koillisen suunnasta koivurivien reunustamaa Pitkäniementie-nimistä katua pitkin. Kadun varressa on peltoaukeiden lisäksi myös joitakin rakennuksia sekä metsäsaarekkeet. Jo 1600-luvun lopun maakirjassa mainittu koivujen reunustama tulotie on vanhimpia säilyneitä rakenteita alueen maisemassa. Juuri ennen kaavamuutosalueelle saapumista katu kaartuu loivasti vaihtuen sairaala-alueen tärkeimmäksi sisäiseksi kulku- ja suunta-akseliksi. Samalla metsäpuusto (koivut ja havupuut) vaihtuu puistolajeiksi (vaahterat). Varsinainen asemakaavan mukainen katu kääntyy uuden ravintokeskuksen tontin nurkalta jyrkästi oikealle lännen suuntaan, mutta se on ympäristökuvan kannalta selvästi vähempiarvoinen suunta verrattuna sairaala-alueen pääakseliin. Pitkäniementien itäpuolinen peltoaukea johdattelee maisemassa kohti Pitkäniemen rakennuskokonaisuutta. Maisema viestii viljelyn merkityksestä sairaala-alueen historiassa ja toimii rajana rakennuskokonaisuudelle sekä muodostaa rauhoittavan lähimaiseman sairaalalta päin katsottuna. Kaavamuutosalueen maanpinta kohoaa loivasti etelän suuntaan mentäessä. Korkeusero on noin 3 m.

4 Rakennettu ympäristö Kyseessä on vanha, kulttuurihistoriallisesti ja ympäristökuvallisesti arvokas sairaalaalue. Alueelle saavuttaessa ensimmäisinä rakennuksina näkyvät oikean reunan uusi ravintokeskus, vasemman reunan rakennus 15 sekä keskellä oleva matala entinen ravintokeskus. Lähemmäksi tultaessa alkavat erottua kauempana olevat vanhat, vaaleammat sairaalarakennukset ja tien päässä oleva hallintorakennus.

5 5 Sairaala-alueen varsinainen sisääntulonäkymä, joka päätteenä näkyy hallintorakennus. Allakuvassa likimäärin sama näkymä kesäaikaan kuvattuna. Edessä entinen ravintokeskus ja takana rakennus 15

6 Yllä uusi, vuonna 2014 valmistunut ravintokeskus pysäköintialueen suunnasta nähtynä, alla lähikuva talosta ja alimpana näkymä talon takana olevasta kadun kääntöpaikasta. 6

7 Näkymä uuden ravintokeskuksen takaa, missä talon huoltoliikenteen käytössä on suuri osa katualueesta. Tämä huoltoliikenteen käytössä oleva alue on tarkoitus kaavamuutoksessa liittää tonttiin. Alakuvassa näkymä eri suunnasta niin, että molemmat lastauslaiturit ovat näkyvissä. 7

8 Yläkuvassa entisen ravintokeskuksen pohjois- ja länsijulkisivut, alakuvassa länsi- ja eteläjulkisivut 8

9 9 Yläkuvassa entisen ravintokeskuksen etelä- ja itäjulkisivut, alakuva lähes samasta paikasta siten, että näkyy myös viereinen rakennus 15 Entinen ravintokeskus poikkeaa ulkonäöltään selvästi muusta rakennetusta ympäristöstä. Kulttuuriympäristöselvityksessä (Anna Lyyra-Seppänen, 2011) tontilla 3 olevan rakennuksen kuvaus on seuraava: Rakennus 16 Ravintokeskus KUVAUS Rakennus eroaa massoittelultaan ja materiaaleiltaan selvästi muusta Pitkäniemen rakennuskannasta. Matala, suorakaiteen muotoinen rakennus sijoittuu keskusakselin varteen. Modernille laitosrakentamiselle tyypillisesti laatikkomainen mitoitus ja monotoninen julkisivu määrittävät rakennuksen ilmeen. Katujulkisivua jäsentävät tiilipilasterit, aaltopeltivuoraus ja kaksiruutuiset jakoikkunat. Vaalea väritys seurailee muita alueen rakennuksia. Tasakattoa reunustaa matala räystäslauta (peltiä). Pääsisäänkäynnillä on harjakattoinen katos. Rakennuksen pohjoispäädyssä on lippakattoinen vastaanottohalli, samoin itäsivulla on betonikattoinen lastaustila. Sisätiloissa ruokasali on ilmeeltään ava-

10 10 ra ja korkeampi kuin rakennuksen ulkomuoto lupaa. Suuret ikkunat antavat piha-alueelle itään ja etelään. Ruokasalin kiinteät jakelutiskit on uusittu. HISTORIA Paikalla sijaitsi 1960-luvulle asti Pitkäniemen vanha keittiötalo. Sairaalan rakennusten kunnostuksesta oli sovittu luovutuskirjassa, ja kunnostustöiden tarkastuksessa (Sisäasianministeriö) vuonna 1964 todettiin keskuskeittiön tarvitsevan uusimista. Vanha keittiö purettiin syksyllä 1964, ja uudisrakennus valmistui syksyllä Rakennukseen sijoitettiin keittiö, kellari, jäähdyttämö ja varastoja. Joitakin vanhoja laitteita siirrettiin uuteen keittiöön. Rakennuksessa toimii Pitkäniemen ravintokeskus, johon ruoka toimitetaan Tampereen yliopistollisen sairaalaan keskuskeittiöstä. HUOMIOITAVAA Rakennuksen säilyttäminen ei välttämätöntä: rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ravintokeskus ei tuo erityisarvoa Pitkäniemen kokonaisuuteen. Rakennuspaikka on kokonaisuudessa merkittävä ja maisemallinen avainkohta Pitkäniemeen saavuttaessa. Suositukset: Mahdollisen uudisrakennuksen tulee asemoinniltaan ja massoittelultaan sopia akselisommitelmaan ja vanhojen paviljonkirakennusten mittakaavaan. Näkymät puistoon eivät saa peittyä. Rakennuksen itäpuolen ympäristön kehittäminen takapihasta virkistäväksi oleskelupihaksi. Ote kuvasta, jossa näkyvät nykyisten rakennusten numerointi sekä rakentamisen vaiheistus. Alakuvassa on 1900-luvun alkupuolella tehty piirros sairaala-alueesta.

11 11 Ympäristön rakennuksista oikealla rakennus 12, alla vasemmalla rakennus 13 ja alla oikealla rakennus 14 (kuvat: Anna Lyyra-Seppänen) Liikenne Pitkäniementie-niminen katu kääntyy tonttien 3 ja 6 rajalla uuden ravintokeskuksen taakse, ja päättyy kääntöpaikkaan. Pääkulkutie jatkuu kuitenkin kadun jatkeena tontin sisäisenä tienä tonttien 3 ja 6 välitse hallintorakennukselle saakka. Seutuliikenteen bussit käyvät nykyään väliaikaisesti kääntymässä hallintorakennuksen edessä, ja pysäkki on entisen ravintokeskuksen vieressä. Pitkäniementiellä on ajoradan länsipuolella erillinen kevytliikenneväylä, joka jatkuu sairaalan tontin puolella. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Pitkäniemen alue kuuluu Museoviraston laatimaan luetteloon valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Vuonna 2001 valmistuneessa Nokian kulttuuriympäristöohjelmassa on esitetty Pitkäniemen alueella olevan kolme kivikautista muinaisjäännöstä. Löydöt kertovat, että Pitkäniemessä on ollut asukkaita kampakeraamisella ajalla noin viisi tuhatta vuotta sitten. Mikään muinaisjäännöskohteista ei sijoitu kaavamuutosalueelle.

12 12 Kunnallistekniikka Ympäristöhäiriöt Maanomistus Kaavamuutosalueella ei ole suojelulakien nojalla suojeltuja alueita tai kohteita eikä myöskään asemakaavalla suojeltuja kohteita. Tonteille on vesi- ja viemärijohtoliittymät. Hulevedet johdetaan viereiseen järveen. Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Valtatiet sijaitsevat niin etäällä, ettei niiden melu aiheuta häiriötä. Tontit ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistuksessa. Katualue on Nokian kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on palvelujen ja hallinnon aluetta. Lisäksi alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Yleiskaava Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Lisäksi alue on merkitty kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi, jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Maakuntakaavan tavoin yleiskaavaan sisältyy merkintä valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Asemakaava Alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat: Arkistotunnus Vahvistamis- tai hyväksymispäivä 10: : Nykyisessä asemakaavassa tontti 6 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-5), jolle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia aputiloja, kuten esimerkiksi keittiö-, ravintola- ja kokoustiloja. Tontti 3 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-2), jota koskevat seuraavat määräykset: Mikäli rakennus korvataan uudisrakennuksella, tulee uudisrakennuksessa käyttää vanhaan rakennuskantaan soveltuvaa julkisivujäsentelyä, - materiaaleja, runkosyvyyttä, kattomuotoa, aukotusta ja muita yksityiskohtia. Olemassa olevaa rakennusta saa, sen estämättä, mitä on määrätty tontin enimmäiskerrosalasta, laajentaa 100 m 2. Olemassa olevan rakennuksen kattomuotoa ei saa muuttaa. Korjaustoimenpiteiden yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksen ympäristöön sopeuttamiseen. Nokian kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa Pohjakarttana on kaupungin kartta- ja tonttiyksikön ylläpitämä pohjakartta. Tontit ovat kiinteistörekisterissä. Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.

13 13 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Katso kohta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Nokian kaupungin lisäksi osallisia ovat, kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavamuutos on laitettu vireille sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aloitteesta, ja asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu ensimmäisen kerran kuulutuksella Lisäksi vireilläolosta on kerrottu sen jälkeen julkaistuissa kaavoituskatsauksissa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoksen alkuvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu, jonka muistio on seuraava: Neuvottelun tarkoitus Kyseessä on MRL 66 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Pitkäniemen sairaala-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 4. Suunnittelutilanne Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden terapiatalon rakentaminen ja hiljattain valmistuneen ravintokeskuksen tontin laajentaminen. Sakari Ermala esitteli terapiatalohankkeen lähtökohtia, tilaohjelmaa ja Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik:n laatiman alustavan suunnitelmaluonnoksen. Terapiatalo on olennainen osa kehitysvammaisten sekä pitkäaikaisten psykiatriapotilaiden hoitoa. Keväällä 2014 valmistuneessa Pitkäniemen sairaala-alueen kehittämissuunnitelmassa tämä toiminta oli esitetty sivummalle eri paikkaan, mutta sen jälkeen on päädytty sijoittamaan terapiatalo purettavan entisen ravintokeskuksen (talo 16) tontille, missä on alun perin sijainnut verstaspaviljonki. Hankkeen ympäristökuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: - Pitkäniemen pääakselin vahvistaminen nykyistä korkeammalla rakennusmassalla - Alueen sisääntulon merkitseminen - Julkinen rakennus alueen kokoavana kylätalona - Rakennuksen itäpuolelle jäävän puistoalueen täydentäminen ja luonteva rajaaminen - Hyvä saavutettavuus koko Pitkäniemen alueelta ja alueen ulkopuolelta - Luonteva orientoituminen rakennusta lähestyttäessä sekä sen sisällä - Inspiroiva, rauhoittava ja terapeuttinen ympäristö - Luonnonvalon maksimaalinen hyödyntäminen - Suuren volyymin hienovarainen sopeuttaminen ympäristöönsä Terapiatalon kokonaiskerrosala on alustavan tilaohjelman mukaan runsaat m 2. Toiminnallisia tiloja sijoittuu kellarikerrokseen ja kahteen maanpäälliseen kerrokseen. Niiden yläpuolelle kolmanteen kerrokseen tulee vain hissin ja ilmastoinnin konehuoneita. Tilaohjelma tarkentuu tammikuussa 2015, ja tavoitteena on käynnistää rakentami-

14 nenkin vuoden 2015 aikana. Kaavamuutos tarvitaan ensisijaisesti sen takia, että nykyisessä asemakaavassa suurin sallittu kerrosluku on yksi ja rakennusoikeus m 2. Hiljattain valmistuneen uuden ravintokeskuksen tonttia laajetaan liittämällä tonttiin nykyistä katualuetta niin, että lastauslaiturien edessä tarvittava liikennetila sisältyy tonttiin. Tälle tontille ei tehdä muita muutoksia. Todettiin, että nyt käynnistetty kahta tonttia koskeva kaavamuutos on osa laajempaa muutoshankkeiden kokonaisuutta, joka perustuu keväällä 2014 valmistuneeseen kehittämissuunnitelmaan. Koko alueen asemakaavan muuttaminen samanaikaisesti olisi paljon aikaa vaativa prosessi, jossa joudutaan sovittamaan yhteen sairaanhoitopiirin ja kaupungin periaatteellisia tavoitteita. Siksi on päädytty tässä vaiheessa toteuttamaan vain kiireellisimpien osien muutokset. 5. Sovittaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja maisemaan Pitkäniemen sairaala-alueen kulttuuriympäristöselvityksen suositukset (s ): - yhtenäisyyden säilyttäminen (symmetrinen keskusakseliin perustuva sommittelu) - paviljonkimaisen uudisrakentamisen tapa (korkeus ja runkosyvyys) - raskaiden suuryksiköiden välttäminen - maisema ja näkymät (poikittaisnäkymät, näkymiä paviljonkirakennuksiin ei tule peittää) Todettiin, että uudella terapiatalolla on suuri merkitys koko alueen imagon muodostumiseen, koska se on ensimmäinen selvästi näkyvä kohde alueelle saavuttaessa. Sen takia rakennussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota massoitteluun, materiaaleihin, mittakaavaan, julkisivujen jäsentelyyn, räystäskorkeuteen ja kattokaltevuuteen. Rakennuksen sijoituksessa on syytä tarkastella vaihtoehtoina alustavan luonnoksen mukaista sijoitusta sekä pääväylästä hiukan etäämpää sijoitusta. Julkisivun porrastuksella, etenkin eteläpään sisäänvedolla, voitaisiin vähentää rakennuksen massiivisuutta. 6. Jatkotoimenpiteet Kyseessä on tyypillinen hankekaava, jossa rakennussuunnittelua ja asemakaavamuutosta on vietävä eteenpäin samanaikaisesti niin, että kaavaan saadaan riittävän yksityiskohtaiset merkinnät ja määräykset tavoitellun lopputuloksen varmistamiseksi. Sovittiin, että L1-tasoisen rakennussuunnitelmaluonnoksen ja sen mukaisen asemakaavaluonnoksen valmistuttua pidetään samalla kokoonpanolla työpalaveri ennen kaavamuutoksen jatkokäsittelyä. Sillä tavoin vähennetään lausunnonantotarvetta kaavaprosessissa. 14 Viranomaisneuvottelussa sovitun mukaisesti järjestettiin rakennussuunnitelmaluonnosten jatkovalmistelun jälkeen lisäksi työneuvottelu, jossa keskusteltiin kaavamuutoksen pohjaksi valittavasta suunnitelmavaihtoehdosta. Valituksi tuli vaihtoehto 1, jossa terapiatalo sijoittuu tien läheisyyteen samaan linjaan eteläpuolisen rakennus 13:n kanssa. Kaavaluonnos Kaavaluonnos pidettiin laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

15 15 Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto: Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto: Nokian kaupunki on varannut Pirkanmaan ELY-keskukselle mahdollisuuden antaa lausunto otsikossa mainitusta asemakaavan muutosluonnoksesta, jonka kaavakartta on päivätty Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että entisen ravintokeskuksen tontin rakennusoikeutta nostetaan uutta terapiataloa varten ja nykyisen ravintokeskuksen tontti laajennetaan liittämällä siihen katualuetta. Oikeusvaikutteisessa Keskustaajaman osayleiskaavassa 2010 kortteli on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta sekä osa kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialisesti merkittävää aluetta, jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Suunnittelualue kuuluu myös Pitkäniemen valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kaavamerkinnät ja määräykset Kaava-asiakirjoihin sisältyy havainnekuvia kaavamuutosalueelle rakennettavan terapiatalon massoittelusta ja julkisivun jäsentelystä sekä rakennuksen sijoittumisesta ympäristöönsä. ELY-keskus pitää näin esitettyä vaihtoehtoa korkeatasoisena ja tilojen toiminnalliset tarpeet huomioon ottaen rakenteiltaan ja sijoittelultaan hyvin Pitkäniemen arvokkaaseen miljööseen soveltuvana. Kaavaluonnoksessa ympäristön merkitys on otettu hyvin huomioon antamalla määräykset suunnittelun ja rakentamisen edellytyksistä tällaisella alueella. Asemakaavassa tulisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kuitenkin tarkentaa rakennusta koskevia kaavamääräyksiä. Kaavaselostuksen mukaan rakennuksen toiminnalliset tilat sijoittuvat kellarikerrokseen ja kahteen maanpäälliseen kerrokseen. Niiden yläpuolelle kolmanteen kerrokseen tulee vain hissin ja ilmastoinnin konehuoneita. Kaavaluonnokseen on kerrosluvuksi merkitty ½ k III. Ympäristöministeriön julkaiseman, kerrosalan laskemista koskevan ympäristöoppaan nro 72 mukaan kerrosten lukumäärään ei lasketa kellarikerrosta eikä ullakkoa. Vastatakseen kaavaselostuksessa esitettyä rakentamisen tapaa kerrosluku tulee merkitä kaavaan ½ k II. Edelleen ELY-keskus esittää, että kaavaan lisätään määräykset rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korkeusasemasta, kattokaltevuudesta ja rakennuksen materiaaleista, jotta turvataan suunnitellun mukaisen rakennuksen toteutuminen rakennuspaikalle. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää, että sille varataan mahdollisuus antaa lausunto kaavan ehdotusvaiheessa. Vastine Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon: Kaavakartan kerroslukumerkintä on muutettu lausunnossa esitetyn mukaiseksi. Lisäksi kaavakarttaan on lisätty määräykset julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korkeusasemasta, kattomuodosta ja -kaltevuudesta ja rakennuksen julkisivumateriaaleista.

16 16 Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto: Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa asiakohdassa mainitusta asemakaavaluonnoksesta. Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Nokian Pitkäniemen sairaala-alueen sisääntuloalueelle, näkyvästi sisääntulotien päätteeksi ja osaksi päärakennukselle vievää katunäkymää. Yksi Pitkäniemen alueen asemakaavan perusajatuksista ja arkkitehtonisista arvotekijöistä on keskusakseli, jonka varteen sairaalarakennukset sijoittuvat. Samaan linjaan sijoitettu terapiatalon uudisrakennus tulee olemaan merkittävä osa tätä sommitelmaa ja siten sen arkkitehtuurille asetetaan suuret laatutavoitteet. Asemakaavassa esitetyt määräykset ovat yleispiirteisiä ja velvoittavat rakennussuunnitteluvaiheessa vielä erityisesti huolehtimaan arkkitehtuurin laadun ja ympäristön arvojen huomioimisesta. Terapiatalon ympäristö tulee liittymään osaksi Pitkäniemen alueen kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta viherympäristöä ja siten hankkeelle tulee asettaa tavoitteeksi myös lähialueen viimeistelty ja korkeatasoinen toteutus. Kaavaan on syytä merkitä erityisesti rakennusalan pohjoispuolelle asianmukainen, alueen arvot ja suunnittelun laatutavoitteet osoittava määräys. Olemassa olevan, vanhan ravintokeskuksen purkamisesta maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. Rakennus tulee kuitenkin dokumentoida asianmukaisesti ennen purkamista. Vastine Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoon: Kaavakarttaan on lisätty määräys, jonka mukaan alueen ominaispiirteet on otettava huomioon ympäristön hoidossa ja muutostöissä. Kaavaehdotus Laaditussa asemakaavaehdotuksessa lausunnot on otettu huomioon edellä olevissa vastineissa mainitulla tavalla. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeellisiksi katsottavat lausunnot. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan, ja päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Valtuuston päätökseen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. 4.3 Asemakaavan tavoitteet ja perusteet Katso kohta 2. Anna Lyyra-Seppäsen vuonna 2011 laatimassa kulttuuriympäristöselvityksessä suositellaan Pitkäniemen aluekokonaisuuden yhtenäisyyden säilyttämiseksi mahdollisten uudisrakennusten sijoittamista alueen laidalle. Lisäksi suositellaan paviljonkimaisen rakennustavan jatkamista uudisrakentamisessa, korkeuden, runkosyvyyden, kattokulman ja julkisivumateriaalien sovittamista vanhojen sairaalarakennusten arkkitehtuuriin sekä raskaiden suuryksiköiden välttämistä. Samassa selvityksessä suositellaan säilytettäväksi näkymät koivukujan ja sairaalaalueen keskusakselin nivelkohdasta ja turvattavaksi maiseman historiallinen jatkuvuus.

17 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset kaavoitusjaosto päätti asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtäville kaavaluonnos oli nähtävillä. Mielipiteitä ei jätetty kaavoitusjaosto päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville kaavamuutosehdotus oli nähtävillä. Muistutuksia ei tehty. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Aluevaraukset Korttelialueet Uuden ravintokeskuksen tontti laajenee, mutta säilyy määräyksiltään ennallaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena (YS-5), jolle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia aputiloja, kuten esimerkiksi keittiö-, ravintola- ja kokoustiloja. Suurin sallittu kerrosluku pysyy kahtena ja rakennusoikeus neliömetrinä. Suunnitellun terapiatalon (entisen ravintokeskuksen) tontti on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten sekä yksityisten palveluiden korttelialuetta (YS-3). Suurin sallittu kerrosluku on ½ II. Rakennusoikeus nousee neliömetristä neliömetriin. YS-5 -korttelialuetta varten autopaikkoja on tehtävä vähintään 1 autopaikka / 100 kerrosala-m 2 ja YS-3 -korttelialuetta varten vähintään 1 autopaikka / 120 kerrosala-m 2. Autopaikat voidaan sijoittaa tontille tai tontin ulkopuolelle enintään 250 metrin etäisyydelle. Koska YS-3 -korttelialueen rakentamaton pohjoisosa on olennainen osa koko sairaalaalueen sisääntulonäkymää, on sille kohdalle annettu määräys, jonka mukaan alueen ominaispiirteet on otettava huomioon ympäristön hoidossa ja muutostöissä. Kumpaakin korttelialuetta koskevat lisäksi seuraavat määräykset: Rakennuksen julkisivujen tulee olla ympäristökuvallisesti korkealaatuisia, ja rakennus tulee mittakaavaltaan, tyyliltään, väreiltään ja materiaaleiltaan huolellisesti sovittaa olevaan ympäristöön. Jätehuoltotilat tulee sijoittaa rakennuksen sisään tai aidattuun katokseen. Rakennuslupaviranomaisen on ennen luvan ratkaisemista varattava alueelliselle maakuntamuseolle mahdollisuus antaa lausunto rakennussuunnitelmasta. Kaavamuutosalue on osa laajempaa, valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueen käytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee turvata alueen ympäristön kokonaisuuden, historiallisen rakennuskannan ja ympäristökuvallisen aseman arvot. Aluetta koskevista rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa-asioista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa. Pääasiallisena julkisivupinnoitteena tulee olla vaalea rappaus. Vesikatteena tulee olla tummanharmaa konesaumattu peltikate. Kattomuodon on oltava harja- tai aumakatto Muut alueet Pitkäniementien katualueen kääntöpaikka supistuu, kun osa katualueesta liitetään viereiseen ravintokeskuksen tonttiin.

18 Kaavan vaikutukset Tontille 3 rakennettava uusi terapiatalo sovitetaan ulkonäöltään Pitkäniemen arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemakuvaan paremmin kuin entinen ravintokeskus. Tavoitteena on, että kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen ei alenna kulttuuriympäristön arvoa, vaan luo mahdollisuuden sairaala-alueen sisääntulokohdan merkityksen ja arvon nostamiselle. Alustavien tavoitteiden mukaan uuden terapiatalon tontin pohjoispäähän tehdään ympäristökuvallisesti korkeatasoinen aukio, jonne sijoitettaisiin myös bussien kääntöpaikkaa. Seuraavissa kuvissa on havainnollistettu uuden rakennuksen tulevaa ulkonäköä ja sopeutumista laajempaan kokonaisuuteen. Kuvat: Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik. Oikealla uusi terapiatalo katsottuna takaa sisäpihan puolelta.

19 19 Yllä havainnekuva alueen sisääntulokohdasta ilmasta katsottuna ja alla maantasosta katsottuna. Alimmassa kuvassa maantasonäkymä nykytilanteesta samalta paikalta.

20 20 Uuden rakennuksen sijoitusta on tutkittu kolmena eri vaihtoehtona. Ensimmäisessä vaihtoehdossa talo sijoittuu tien varteen samaan linjaan eteläpuolisen rakennus 13:n kanssa. Toisessa talo on sijoitettu etäämmälle tiestä. Kolmannessa entisen ravintokeskuksen paikka on jätetty piha-alueeksi, ja terapiatalo on sijoitettu rakennus 15:n eteläpuolelle. 1-vaihtoehto valittiin parhaimmaksi, ja suunnittelua on jatkettu sen pohjalta. Lähempi kuva 1-vaihtoehdon asemapiirrosluonnoksesta.

21 21 Yllä olevista julkisivukuvista näkyy uuden terapiatalon sopeutuminen viereisten vanhojen rakennusten mittasuhteisiin. Ylimpänä näkymä pääsisääntulotien varresta, oikeassa reunassa rakennus 13. Toiseksi alimpana samat rakennukset takaa sisäpihan puolelta katsottuna. Toiseksi ylimpänä näkymä sisääntulosuunnasta katsottuna, vasemmassa reunassa rakennus 15. Alimpana samat rakennukset vastakkaiselta puolelta katsottuna. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Uuden terapiatalon rakentamisen on tarkoitus alkaa pian kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen. Uuteen taloon tehdään myös kahvio, jonka valmistumisen jälkeen pohjoispuoliselle autopaikkatontille tehty tilapäinen kahviorakennus puretaan. Bussipysäkin ja kääntöpaikan sijoittamisesta tontille 3 ei ole vielä päätöstä. Nokia Asko Riihimäki kaupunginarkkitehti

22 22 Asemakaavan seurantalomake Liite 1 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 536 Nokia Täyttämispvm Kaavan nimi Nokian kaupungin 10. (Maatiala) kaupunginosan korttelin 25 tontit 3 ja 9 sekä katualuetta Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Generoitu kaavatunnus Kunnan kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,8885 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rakennuspaikat [lkm] Rantaviivan pituus [km] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,8885 Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,81 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0, , ,90 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,0695 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Yhteensä Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

23 23 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,81 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0, , ,90 0, YS 0, , ,90 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,0695 Kadut 0, ,0-0,0695 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

24 24 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 2 HANKE Nokian kaupunki, asemakaavan muutos, joka koskee 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. (Dnro KAN 736/2012) ALOITE Kaavamuutos on laitettu vireille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aloitteesta. SUUNNITTELUALUE Kohdealue sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alueella, noin 3,5 km:n etäisyydellä keskustasta itään. LÄHTÖTIEDOT JA NYKYTILANNE MAANOMISTUS Tontit ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistuksessa. Katualue on Nokian kaupungin omistuksessa. MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Pitkäniemi on palvelujen ja hallinnon aluetta (P). Lisäksi alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

25 25 YLEISKAAVA Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa kohdealue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Lisäksi alue on merkitty kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi, jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Maakuntakaavan tavoin yleiskaavaan sisältyy merkintä valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. ASEMAKAAVA Nykyisessä asemakaavassa tontti 6 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-5), jolle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia aputiloja, kuten esimerkiksi keittiö-, ravintola- ja kokoustiloja. Tontti 3 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-2), jota koskevat seuraavat määräykset: Mikäli rakennus korvataan uudisrakennuksella, tulee uudisrakennuksessa käyttää vanhaan rakennuskantaan soveltuvaa julkisivujäsentelyä, -materiaaleja, runkosyvyyttä, kattomuotoa, aukotusta ja muita yksityiskohtia. Olemassa olevaa rakennusta saa, sen estämättä, mitä on määrätty tontin enimmäiskerrosalasta, laajentaa 100 m 2. Olemassa olevan rakennuksen kattomuotoa ei saa muuttaa. Korjaustoimenpiteiden yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksen ympäristöön sopeuttamiseen. Pitkäniementie on asemakaavassa katualuetta. Suojelumääräyksiä alueella ei ole. VALTAKUNNALLISET ARVOT Pitkäniemen alue kuuluu Museoviraston laatimaan luetteloon valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä.

26 26 TAVOITTEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on rakennuttanut uuden ravintokeskuksen tontille 6. Talo on lähes koko tontin kokoinen. Huoltoliikenteen takia on tarve laajentaa tonttia liittämällä siihen katualuetta. Uuden ravintokeskuksen valmistuttua on seuraavana vaiheena tarkoitus purkaa tontilla 3 oleva entinen ravintokeskus, ja rakentaa sen tilalle terapiatalo. Nykyisen kaavan kerrosluku- ja rakennusoikeusmerkinnät eivät ole riittäviä suunnitteilla olevalle talolle. Sen takia on tarkoitus nostaa tontin suurinta sallittua kerroslukua ja rakennusoikeutta. Asemapiirrosluonnos Havinnekuvanäkymä saavuttaessa alueelle pohjoisen suunnasta OSALLISET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Nokian kaupungin lisäksi osallisia ovat, kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Koko sairaala-alueen asemakaavan muuttamisen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Lisäksi vireilläolosta on kerrottu sen jälkeen julkaistuissa kaavoituskatsauksissa. Nyt käsiteltävän osa-alueen asemakaavamuutoksen alkuvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu. Siinä neuvottelussa sovitun mukaisesti järjestettiin rakennussuunnitelmaluonnosten jatkovalmistelun jälkeen lisäksi työneuvottelu, jossa keskusteltiin kaavamuutoksen pohjaksi valittavasta suunnitelmavaihtoehdosta. Kaavaluonnos pidettiin laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä kaupungin teknisen viraston ilmoitustaululla ja Internetissä kaupungin kotisivulla. Asiasta kuulutettiin Nokian Uutisissa. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Laaditussa asemakaavaehdotuksessa lausunnot otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville teknisen keskuksen ilmoitustaululle ja Internetiin kaupungin kotisivulle. Asiasta kuulutetaan Nokian Uutisissa. Kaa-

27 vaehdotuksesta pyydetään tarpeellisiksi katsottavat lausunnot. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan, ja päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Valtuuston päätökseen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSITTELYAIKATAULU VALMISTELU Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavamuutoksen tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Vuonna 2011 on tehty koko Pitkäniemen aluetta koskeva kulttuuriympäristöselvitys. Keväällä 2014 valmistuivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin teettämät Pitkäniemen sairaalaalueen kehittämissuunnitelma sekä Pitkäniemen sairaala-alueen rakentamistapa- ja ympäristöohje. Asemakaavan ympäristövaikutuksista ei ole tarpeen laatia erillistä arviointiselvitystä. Asemakaavan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, luontoon ja maisemaan arvioidaan kaavoitustyön yhteydessä, ja tulokset esitetään kaavaselostuksessa. Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville kesäkuussa Tavoitteena on hyväksyä kaavamuutos vuoden 2015 aikana. Kaavamuutos laaditaan Nokian kaupungin kaavoitusyksikössä. Suunnittelijana toimii kaupunginarkkitehti Asko Riihimäki (p ), jolta saa tarvittaessa lisätietoja hankkeesta. Osoite: Nokian kaupunki, kaavoitusyksikkö, PL 2, Nokia. Sähköpostiosoite: 27 Nokialla Asko Riihimäki kaupunginarkkitehti

28

29

30

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 15. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1070. Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 53, Linnankoski Asemakaavan muutos: Korttelin 17 osa ja

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317.

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2015 Fregatti 21a ja 21b Halkokarin ent. neuvola

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2015 Fregatti 21a ja 21b Halkokarin ent. neuvola KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2015 Fregatti 21a ja 21b Halkokarin ent. neuvola ASEMAKAAVAMUUTOSTYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot