ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 10. kaupunginosan korttelin 25 osat sekä katualue. Asemakaava sisältää sitovan tonttijaon, jolla muodostuu korttelin 25 tontti 9. Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu ensimmäisen kerran kuulutuksella , ja sen jälkeen vuosittaisissa kaavoituskatsauksissa. Kaavja , Kh Kv NOKIAN KAUPUNKI KAAVOITUSYKSIKKÖ (Dno KAN 736/2012)

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavaselostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 10. kaupunginosan korttelin 25 osat sekä katualue. Asemakaava sisältää sitovan tonttijaon, jolla muodostuu korttelin 25 tontti 9. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, Asko Riihimäki. Kohdealue sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alueella, noin 3,5 km:n etäisyydellä keskustasta itään. 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - asemakaavan seurantalomake - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - ote ajantasa-asemakaavasta - ote asemakaavan hakemistokartasta - tonttijakokartta 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on anonut Pitkäniemen sairaala-alueen asemakaavan muuttamista alueen uudisrakentamista, toiminnan kehittämistä sekä suojeltujen rakennusten monikäyttöisyyden parantamista varten. Kuntayhtymä on teettänyt alueenkäyttösuunnitelman, mutta koko alueen asemakaavan muuttaminen yhdellä kertaa olisi suuritöinen ja hidas hanke. Jotta kiireellisimpiä rakennushankkeita saadaan toteutettua nopeasti, on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä niitä varten pienempiä tonttikohtaisia asemakaavamuutoksia. Ensimmäisenä valmistui kaavamuutos uutta ravintokeskusta varten vuonna Nyt on vuorossa entisen ravintokeskuksen tontin rakennusoikeuden nostaminen uutta terapiataloa varten. Samassa yhteydessä laajennetaan uuden ravintokeskuksen tonttia liittämällä siihen katualuetta. Koska Pitkäniemen alue on valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennettu kulttuuriympäristö, järjestettiin kaavan valmistelun aloitusvaiheessa viranomaisneuvottelu

3 3 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Pystyilmakuva muutosalueesta ja lähiympäristöstä (kuva: Maanmittauslaitos). Alueelle saavutaan koillisen suunnasta koivurivien reunustamaa Pitkäniementie-nimistä katua pitkin. Kadun varressa on peltoaukeiden lisäksi myös joitakin rakennuksia sekä metsäsaarekkeet. Jo 1600-luvun lopun maakirjassa mainittu koivujen reunustama tulotie on vanhimpia säilyneitä rakenteita alueen maisemassa. Juuri ennen kaavamuutosalueelle saapumista katu kaartuu loivasti vaihtuen sairaala-alueen tärkeimmäksi sisäiseksi kulku- ja suunta-akseliksi. Samalla metsäpuusto (koivut ja havupuut) vaihtuu puistolajeiksi (vaahterat). Varsinainen asemakaavan mukainen katu kääntyy uuden ravintokeskuksen tontin nurkalta jyrkästi oikealle lännen suuntaan, mutta se on ympäristökuvan kannalta selvästi vähempiarvoinen suunta verrattuna sairaala-alueen pääakseliin. Pitkäniementien itäpuolinen peltoaukea johdattelee maisemassa kohti Pitkäniemen rakennuskokonaisuutta. Maisema viestii viljelyn merkityksestä sairaala-alueen historiassa ja toimii rajana rakennuskokonaisuudelle sekä muodostaa rauhoittavan lähimaiseman sairaalalta päin katsottuna. Kaavamuutosalueen maanpinta kohoaa loivasti etelän suuntaan mentäessä. Korkeusero on noin 3 m.

4 Rakennettu ympäristö Kyseessä on vanha, kulttuurihistoriallisesti ja ympäristökuvallisesti arvokas sairaalaalue. Alueelle saavuttaessa ensimmäisinä rakennuksina näkyvät oikean reunan uusi ravintokeskus, vasemman reunan rakennus 15 sekä keskellä oleva matala entinen ravintokeskus. Lähemmäksi tultaessa alkavat erottua kauempana olevat vanhat, vaaleammat sairaalarakennukset ja tien päässä oleva hallintorakennus.

5 5 Sairaala-alueen varsinainen sisääntulonäkymä, joka päätteenä näkyy hallintorakennus. Allakuvassa likimäärin sama näkymä kesäaikaan kuvattuna. Edessä entinen ravintokeskus ja takana rakennus 15

6 Yllä uusi, vuonna 2014 valmistunut ravintokeskus pysäköintialueen suunnasta nähtynä, alla lähikuva talosta ja alimpana näkymä talon takana olevasta kadun kääntöpaikasta. 6

7 Näkymä uuden ravintokeskuksen takaa, missä talon huoltoliikenteen käytössä on suuri osa katualueesta. Tämä huoltoliikenteen käytössä oleva alue on tarkoitus kaavamuutoksessa liittää tonttiin. Alakuvassa näkymä eri suunnasta niin, että molemmat lastauslaiturit ovat näkyvissä. 7

8 Yläkuvassa entisen ravintokeskuksen pohjois- ja länsijulkisivut, alakuvassa länsi- ja eteläjulkisivut 8

9 9 Yläkuvassa entisen ravintokeskuksen etelä- ja itäjulkisivut, alakuva lähes samasta paikasta siten, että näkyy myös viereinen rakennus 15 Entinen ravintokeskus poikkeaa ulkonäöltään selvästi muusta rakennetusta ympäristöstä. Kulttuuriympäristöselvityksessä (Anna Lyyra-Seppänen, 2011) tontilla 3 olevan rakennuksen kuvaus on seuraava: Rakennus 16 Ravintokeskus KUVAUS Rakennus eroaa massoittelultaan ja materiaaleiltaan selvästi muusta Pitkäniemen rakennuskannasta. Matala, suorakaiteen muotoinen rakennus sijoittuu keskusakselin varteen. Modernille laitosrakentamiselle tyypillisesti laatikkomainen mitoitus ja monotoninen julkisivu määrittävät rakennuksen ilmeen. Katujulkisivua jäsentävät tiilipilasterit, aaltopeltivuoraus ja kaksiruutuiset jakoikkunat. Vaalea väritys seurailee muita alueen rakennuksia. Tasakattoa reunustaa matala räystäslauta (peltiä). Pääsisäänkäynnillä on harjakattoinen katos. Rakennuksen pohjoispäädyssä on lippakattoinen vastaanottohalli, samoin itäsivulla on betonikattoinen lastaustila. Sisätiloissa ruokasali on ilmeeltään ava-

10 10 ra ja korkeampi kuin rakennuksen ulkomuoto lupaa. Suuret ikkunat antavat piha-alueelle itään ja etelään. Ruokasalin kiinteät jakelutiskit on uusittu. HISTORIA Paikalla sijaitsi 1960-luvulle asti Pitkäniemen vanha keittiötalo. Sairaalan rakennusten kunnostuksesta oli sovittu luovutuskirjassa, ja kunnostustöiden tarkastuksessa (Sisäasianministeriö) vuonna 1964 todettiin keskuskeittiön tarvitsevan uusimista. Vanha keittiö purettiin syksyllä 1964, ja uudisrakennus valmistui syksyllä Rakennukseen sijoitettiin keittiö, kellari, jäähdyttämö ja varastoja. Joitakin vanhoja laitteita siirrettiin uuteen keittiöön. Rakennuksessa toimii Pitkäniemen ravintokeskus, johon ruoka toimitetaan Tampereen yliopistollisen sairaalaan keskuskeittiöstä. HUOMIOITAVAA Rakennuksen säilyttäminen ei välttämätöntä: rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ravintokeskus ei tuo erityisarvoa Pitkäniemen kokonaisuuteen. Rakennuspaikka on kokonaisuudessa merkittävä ja maisemallinen avainkohta Pitkäniemeen saavuttaessa. Suositukset: Mahdollisen uudisrakennuksen tulee asemoinniltaan ja massoittelultaan sopia akselisommitelmaan ja vanhojen paviljonkirakennusten mittakaavaan. Näkymät puistoon eivät saa peittyä. Rakennuksen itäpuolen ympäristön kehittäminen takapihasta virkistäväksi oleskelupihaksi. Ote kuvasta, jossa näkyvät nykyisten rakennusten numerointi sekä rakentamisen vaiheistus. Alakuvassa on 1900-luvun alkupuolella tehty piirros sairaala-alueesta.

11 11 Ympäristön rakennuksista oikealla rakennus 12, alla vasemmalla rakennus 13 ja alla oikealla rakennus 14 (kuvat: Anna Lyyra-Seppänen) Liikenne Pitkäniementie-niminen katu kääntyy tonttien 3 ja 6 rajalla uuden ravintokeskuksen taakse, ja päättyy kääntöpaikkaan. Pääkulkutie jatkuu kuitenkin kadun jatkeena tontin sisäisenä tienä tonttien 3 ja 6 välitse hallintorakennukselle saakka. Seutuliikenteen bussit käyvät nykyään väliaikaisesti kääntymässä hallintorakennuksen edessä, ja pysäkki on entisen ravintokeskuksen vieressä. Pitkäniementiellä on ajoradan länsipuolella erillinen kevytliikenneväylä, joka jatkuu sairaalan tontin puolella. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Pitkäniemen alue kuuluu Museoviraston laatimaan luetteloon valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Vuonna 2001 valmistuneessa Nokian kulttuuriympäristöohjelmassa on esitetty Pitkäniemen alueella olevan kolme kivikautista muinaisjäännöstä. Löydöt kertovat, että Pitkäniemessä on ollut asukkaita kampakeraamisella ajalla noin viisi tuhatta vuotta sitten. Mikään muinaisjäännöskohteista ei sijoitu kaavamuutosalueelle.

12 12 Kunnallistekniikka Ympäristöhäiriöt Maanomistus Kaavamuutosalueella ei ole suojelulakien nojalla suojeltuja alueita tai kohteita eikä myöskään asemakaavalla suojeltuja kohteita. Tonteille on vesi- ja viemärijohtoliittymät. Hulevedet johdetaan viereiseen järveen. Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä. Valtatiet sijaitsevat niin etäällä, ettei niiden melu aiheuta häiriötä. Tontit ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistuksessa. Katualue on Nokian kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa alue on palvelujen ja hallinnon aluetta. Lisäksi alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Yleiskaava Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Lisäksi alue on merkitty kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi, jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Maakuntakaavan tavoin yleiskaavaan sisältyy merkintä valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Asemakaava Alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat: Arkistotunnus Vahvistamis- tai hyväksymispäivä 10: : Nykyisessä asemakaavassa tontti 6 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-5), jolle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia aputiloja, kuten esimerkiksi keittiö-, ravintola- ja kokoustiloja. Tontti 3 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-2), jota koskevat seuraavat määräykset: Mikäli rakennus korvataan uudisrakennuksella, tulee uudisrakennuksessa käyttää vanhaan rakennuskantaan soveltuvaa julkisivujäsentelyä, - materiaaleja, runkosyvyyttä, kattomuotoa, aukotusta ja muita yksityiskohtia. Olemassa olevaa rakennusta saa, sen estämättä, mitä on määrätty tontin enimmäiskerrosalasta, laajentaa 100 m 2. Olemassa olevan rakennuksen kattomuotoa ei saa muuttaa. Korjaustoimenpiteiden yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksen ympäristöön sopeuttamiseen. Nokian kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa Pohjakarttana on kaupungin kartta- ja tonttiyksikön ylläpitämä pohjakartta. Tontit ovat kiinteistörekisterissä. Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.

13 13 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Katso kohta Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Nokian kaupungin lisäksi osallisia ovat, kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavamuutos on laitettu vireille sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aloitteesta, ja asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu ensimmäisen kerran kuulutuksella Lisäksi vireilläolosta on kerrottu sen jälkeen julkaistuissa kaavoituskatsauksissa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoksen alkuvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu, jonka muistio on seuraava: Neuvottelun tarkoitus Kyseessä on MRL 66 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Pitkäniemen sairaala-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 4. Suunnittelutilanne Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden terapiatalon rakentaminen ja hiljattain valmistuneen ravintokeskuksen tontin laajentaminen. Sakari Ermala esitteli terapiatalohankkeen lähtökohtia, tilaohjelmaa ja Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik:n laatiman alustavan suunnitelmaluonnoksen. Terapiatalo on olennainen osa kehitysvammaisten sekä pitkäaikaisten psykiatriapotilaiden hoitoa. Keväällä 2014 valmistuneessa Pitkäniemen sairaala-alueen kehittämissuunnitelmassa tämä toiminta oli esitetty sivummalle eri paikkaan, mutta sen jälkeen on päädytty sijoittamaan terapiatalo purettavan entisen ravintokeskuksen (talo 16) tontille, missä on alun perin sijainnut verstaspaviljonki. Hankkeen ympäristökuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: - Pitkäniemen pääakselin vahvistaminen nykyistä korkeammalla rakennusmassalla - Alueen sisääntulon merkitseminen - Julkinen rakennus alueen kokoavana kylätalona - Rakennuksen itäpuolelle jäävän puistoalueen täydentäminen ja luonteva rajaaminen - Hyvä saavutettavuus koko Pitkäniemen alueelta ja alueen ulkopuolelta - Luonteva orientoituminen rakennusta lähestyttäessä sekä sen sisällä - Inspiroiva, rauhoittava ja terapeuttinen ympäristö - Luonnonvalon maksimaalinen hyödyntäminen - Suuren volyymin hienovarainen sopeuttaminen ympäristöönsä Terapiatalon kokonaiskerrosala on alustavan tilaohjelman mukaan runsaat m 2. Toiminnallisia tiloja sijoittuu kellarikerrokseen ja kahteen maanpäälliseen kerrokseen. Niiden yläpuolelle kolmanteen kerrokseen tulee vain hissin ja ilmastoinnin konehuoneita. Tilaohjelma tarkentuu tammikuussa 2015, ja tavoitteena on käynnistää rakentami-

14 nenkin vuoden 2015 aikana. Kaavamuutos tarvitaan ensisijaisesti sen takia, että nykyisessä asemakaavassa suurin sallittu kerrosluku on yksi ja rakennusoikeus m 2. Hiljattain valmistuneen uuden ravintokeskuksen tonttia laajetaan liittämällä tonttiin nykyistä katualuetta niin, että lastauslaiturien edessä tarvittava liikennetila sisältyy tonttiin. Tälle tontille ei tehdä muita muutoksia. Todettiin, että nyt käynnistetty kahta tonttia koskeva kaavamuutos on osa laajempaa muutoshankkeiden kokonaisuutta, joka perustuu keväällä 2014 valmistuneeseen kehittämissuunnitelmaan. Koko alueen asemakaavan muuttaminen samanaikaisesti olisi paljon aikaa vaativa prosessi, jossa joudutaan sovittamaan yhteen sairaanhoitopiirin ja kaupungin periaatteellisia tavoitteita. Siksi on päädytty tässä vaiheessa toteuttamaan vain kiireellisimpien osien muutokset. 5. Sovittaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja maisemaan Pitkäniemen sairaala-alueen kulttuuriympäristöselvityksen suositukset (s ): - yhtenäisyyden säilyttäminen (symmetrinen keskusakseliin perustuva sommittelu) - paviljonkimaisen uudisrakentamisen tapa (korkeus ja runkosyvyys) - raskaiden suuryksiköiden välttäminen - maisema ja näkymät (poikittaisnäkymät, näkymiä paviljonkirakennuksiin ei tule peittää) Todettiin, että uudella terapiatalolla on suuri merkitys koko alueen imagon muodostumiseen, koska se on ensimmäinen selvästi näkyvä kohde alueelle saavuttaessa. Sen takia rakennussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota massoitteluun, materiaaleihin, mittakaavaan, julkisivujen jäsentelyyn, räystäskorkeuteen ja kattokaltevuuteen. Rakennuksen sijoituksessa on syytä tarkastella vaihtoehtoina alustavan luonnoksen mukaista sijoitusta sekä pääväylästä hiukan etäämpää sijoitusta. Julkisivun porrastuksella, etenkin eteläpään sisäänvedolla, voitaisiin vähentää rakennuksen massiivisuutta. 6. Jatkotoimenpiteet Kyseessä on tyypillinen hankekaava, jossa rakennussuunnittelua ja asemakaavamuutosta on vietävä eteenpäin samanaikaisesti niin, että kaavaan saadaan riittävän yksityiskohtaiset merkinnät ja määräykset tavoitellun lopputuloksen varmistamiseksi. Sovittiin, että L1-tasoisen rakennussuunnitelmaluonnoksen ja sen mukaisen asemakaavaluonnoksen valmistuttua pidetään samalla kokoonpanolla työpalaveri ennen kaavamuutoksen jatkokäsittelyä. Sillä tavoin vähennetään lausunnonantotarvetta kaavaprosessissa. 14 Viranomaisneuvottelussa sovitun mukaisesti järjestettiin rakennussuunnitelmaluonnosten jatkovalmistelun jälkeen lisäksi työneuvottelu, jossa keskusteltiin kaavamuutoksen pohjaksi valittavasta suunnitelmavaihtoehdosta. Valituksi tuli vaihtoehto 1, jossa terapiatalo sijoittuu tien läheisyyteen samaan linjaan eteläpuolisen rakennus 13:n kanssa. Kaavaluonnos Kaavaluonnos pidettiin laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

15 15 Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto: Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto: Nokian kaupunki on varannut Pirkanmaan ELY-keskukselle mahdollisuuden antaa lausunto otsikossa mainitusta asemakaavan muutosluonnoksesta, jonka kaavakartta on päivätty Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että entisen ravintokeskuksen tontin rakennusoikeutta nostetaan uutta terapiataloa varten ja nykyisen ravintokeskuksen tontti laajennetaan liittämällä siihen katualuetta. Oikeusvaikutteisessa Keskustaajaman osayleiskaavassa 2010 kortteli on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta sekä osa kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialisesti merkittävää aluetta, jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Suunnittelualue kuuluu myös Pitkäniemen valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Kaavamerkinnät ja määräykset Kaava-asiakirjoihin sisältyy havainnekuvia kaavamuutosalueelle rakennettavan terapiatalon massoittelusta ja julkisivun jäsentelystä sekä rakennuksen sijoittumisesta ympäristöönsä. ELY-keskus pitää näin esitettyä vaihtoehtoa korkeatasoisena ja tilojen toiminnalliset tarpeet huomioon ottaen rakenteiltaan ja sijoittelultaan hyvin Pitkäniemen arvokkaaseen miljööseen soveltuvana. Kaavaluonnoksessa ympäristön merkitys on otettu hyvin huomioon antamalla määräykset suunnittelun ja rakentamisen edellytyksistä tällaisella alueella. Asemakaavassa tulisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kuitenkin tarkentaa rakennusta koskevia kaavamääräyksiä. Kaavaselostuksen mukaan rakennuksen toiminnalliset tilat sijoittuvat kellarikerrokseen ja kahteen maanpäälliseen kerrokseen. Niiden yläpuolelle kolmanteen kerrokseen tulee vain hissin ja ilmastoinnin konehuoneita. Kaavaluonnokseen on kerrosluvuksi merkitty ½ k III. Ympäristöministeriön julkaiseman, kerrosalan laskemista koskevan ympäristöoppaan nro 72 mukaan kerrosten lukumäärään ei lasketa kellarikerrosta eikä ullakkoa. Vastatakseen kaavaselostuksessa esitettyä rakentamisen tapaa kerrosluku tulee merkitä kaavaan ½ k II. Edelleen ELY-keskus esittää, että kaavaan lisätään määräykset rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korkeusasemasta, kattokaltevuudesta ja rakennuksen materiaaleista, jotta turvataan suunnitellun mukaisen rakennuksen toteutuminen rakennuspaikalle. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää, että sille varataan mahdollisuus antaa lausunto kaavan ehdotusvaiheessa. Vastine Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon: Kaavakartan kerroslukumerkintä on muutettu lausunnossa esitetyn mukaiseksi. Lisäksi kaavakarttaan on lisätty määräykset julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmästä korkeusasemasta, kattomuodosta ja -kaltevuudesta ja rakennuksen julkisivumateriaaleista.

16 16 Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto: Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa asiakohdassa mainitusta asemakaavaluonnoksesta. Hankealue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Nokian Pitkäniemen sairaala-alueen sisääntuloalueelle, näkyvästi sisääntulotien päätteeksi ja osaksi päärakennukselle vievää katunäkymää. Yksi Pitkäniemen alueen asemakaavan perusajatuksista ja arkkitehtonisista arvotekijöistä on keskusakseli, jonka varteen sairaalarakennukset sijoittuvat. Samaan linjaan sijoitettu terapiatalon uudisrakennus tulee olemaan merkittävä osa tätä sommitelmaa ja siten sen arkkitehtuurille asetetaan suuret laatutavoitteet. Asemakaavassa esitetyt määräykset ovat yleispiirteisiä ja velvoittavat rakennussuunnitteluvaiheessa vielä erityisesti huolehtimaan arkkitehtuurin laadun ja ympäristön arvojen huomioimisesta. Terapiatalon ympäristö tulee liittymään osaksi Pitkäniemen alueen kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokasta viherympäristöä ja siten hankkeelle tulee asettaa tavoitteeksi myös lähialueen viimeistelty ja korkeatasoinen toteutus. Kaavaan on syytä merkitä erityisesti rakennusalan pohjoispuolelle asianmukainen, alueen arvot ja suunnittelun laatutavoitteet osoittava määräys. Olemassa olevan, vanhan ravintokeskuksen purkamisesta maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. Rakennus tulee kuitenkin dokumentoida asianmukaisesti ennen purkamista. Vastine Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoon: Kaavakarttaan on lisätty määräys, jonka mukaan alueen ominaispiirteet on otettava huomioon ympäristön hoidossa ja muutostöissä. Kaavaehdotus Laaditussa asemakaavaehdotuksessa lausunnot on otettu huomioon edellä olevissa vastineissa mainitulla tavalla. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeellisiksi katsottavat lausunnot. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan, ja päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Valtuuston päätökseen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. 4.3 Asemakaavan tavoitteet ja perusteet Katso kohta 2. Anna Lyyra-Seppäsen vuonna 2011 laatimassa kulttuuriympäristöselvityksessä suositellaan Pitkäniemen aluekokonaisuuden yhtenäisyyden säilyttämiseksi mahdollisten uudisrakennusten sijoittamista alueen laidalle. Lisäksi suositellaan paviljonkimaisen rakennustavan jatkamista uudisrakentamisessa, korkeuden, runkosyvyyden, kattokulman ja julkisivumateriaalien sovittamista vanhojen sairaalarakennusten arkkitehtuuriin sekä raskaiden suuryksiköiden välttämistä. Samassa selvityksessä suositellaan säilytettäväksi näkymät koivukujan ja sairaalaalueen keskusakselin nivelkohdasta ja turvattavaksi maiseman historiallinen jatkuvuus.

17 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset kaavoitusjaosto päätti asettaa kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtäville kaavaluonnos oli nähtävillä. Mielipiteitä ei jätetty kaavoitusjaosto päätti asettaa kaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville kaavamuutosehdotus oli nähtävillä. Muistutuksia ei tehty. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Aluevaraukset Korttelialueet Uuden ravintokeskuksen tontti laajenee, mutta säilyy määräyksiltään ennallaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena (YS-5), jolle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia aputiloja, kuten esimerkiksi keittiö-, ravintola- ja kokoustiloja. Suurin sallittu kerrosluku pysyy kahtena ja rakennusoikeus neliömetrinä. Suunnitellun terapiatalon (entisen ravintokeskuksen) tontti on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten sekä yksityisten palveluiden korttelialuetta (YS-3). Suurin sallittu kerrosluku on ½ II. Rakennusoikeus nousee neliömetristä neliömetriin. YS-5 -korttelialuetta varten autopaikkoja on tehtävä vähintään 1 autopaikka / 100 kerrosala-m 2 ja YS-3 -korttelialuetta varten vähintään 1 autopaikka / 120 kerrosala-m 2. Autopaikat voidaan sijoittaa tontille tai tontin ulkopuolelle enintään 250 metrin etäisyydelle. Koska YS-3 -korttelialueen rakentamaton pohjoisosa on olennainen osa koko sairaalaalueen sisääntulonäkymää, on sille kohdalle annettu määräys, jonka mukaan alueen ominaispiirteet on otettava huomioon ympäristön hoidossa ja muutostöissä. Kumpaakin korttelialuetta koskevat lisäksi seuraavat määräykset: Rakennuksen julkisivujen tulee olla ympäristökuvallisesti korkealaatuisia, ja rakennus tulee mittakaavaltaan, tyyliltään, väreiltään ja materiaaleiltaan huolellisesti sovittaa olevaan ympäristöön. Jätehuoltotilat tulee sijoittaa rakennuksen sisään tai aidattuun katokseen. Rakennuslupaviranomaisen on ennen luvan ratkaisemista varattava alueelliselle maakuntamuseolle mahdollisuus antaa lausunto rakennussuunnitelmasta. Kaavamuutosalue on osa laajempaa, valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueen käytön suunnittelussa ja rakentamisessa tulee turvata alueen ympäristön kokonaisuuden, historiallisen rakennuskannan ja ympäristökuvallisen aseman arvot. Aluetta koskevista rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupa-asioista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa. Pääasiallisena julkisivupinnoitteena tulee olla vaalea rappaus. Vesikatteena tulee olla tummanharmaa konesaumattu peltikate. Kattomuodon on oltava harja- tai aumakatto Muut alueet Pitkäniementien katualueen kääntöpaikka supistuu, kun osa katualueesta liitetään viereiseen ravintokeskuksen tonttiin.

18 Kaavan vaikutukset Tontille 3 rakennettava uusi terapiatalo sovitetaan ulkonäöltään Pitkäniemen arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemakuvaan paremmin kuin entinen ravintokeskus. Tavoitteena on, että kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen ei alenna kulttuuriympäristön arvoa, vaan luo mahdollisuuden sairaala-alueen sisääntulokohdan merkityksen ja arvon nostamiselle. Alustavien tavoitteiden mukaan uuden terapiatalon tontin pohjoispäähän tehdään ympäristökuvallisesti korkeatasoinen aukio, jonne sijoitettaisiin myös bussien kääntöpaikkaa. Seuraavissa kuvissa on havainnollistettu uuden rakennuksen tulevaa ulkonäköä ja sopeutumista laajempaan kokonaisuuteen. Kuvat: Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik. Oikealla uusi terapiatalo katsottuna takaa sisäpihan puolelta.

19 19 Yllä havainnekuva alueen sisääntulokohdasta ilmasta katsottuna ja alla maantasosta katsottuna. Alimmassa kuvassa maantasonäkymä nykytilanteesta samalta paikalta.

20 20 Uuden rakennuksen sijoitusta on tutkittu kolmena eri vaihtoehtona. Ensimmäisessä vaihtoehdossa talo sijoittuu tien varteen samaan linjaan eteläpuolisen rakennus 13:n kanssa. Toisessa talo on sijoitettu etäämmälle tiestä. Kolmannessa entisen ravintokeskuksen paikka on jätetty piha-alueeksi, ja terapiatalo on sijoitettu rakennus 15:n eteläpuolelle. 1-vaihtoehto valittiin parhaimmaksi, ja suunnittelua on jatkettu sen pohjalta. Lähempi kuva 1-vaihtoehdon asemapiirrosluonnoksesta.

21 21 Yllä olevista julkisivukuvista näkyy uuden terapiatalon sopeutuminen viereisten vanhojen rakennusten mittasuhteisiin. Ylimpänä näkymä pääsisääntulotien varresta, oikeassa reunassa rakennus 13. Toiseksi alimpana samat rakennukset takaa sisäpihan puolelta katsottuna. Toiseksi ylimpänä näkymä sisääntulosuunnasta katsottuna, vasemmassa reunassa rakennus 15. Alimpana samat rakennukset vastakkaiselta puolelta katsottuna. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Uuden terapiatalon rakentamisen on tarkoitus alkaa pian kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen. Uuteen taloon tehdään myös kahvio, jonka valmistumisen jälkeen pohjoispuoliselle autopaikkatontille tehty tilapäinen kahviorakennus puretaan. Bussipysäkin ja kääntöpaikan sijoittamisesta tontille 3 ei ole vielä päätöstä. Nokia Asko Riihimäki kaupunginarkkitehti

22 22 Asemakaavan seurantalomake Liite 1 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 536 Nokia Täyttämispvm Kaavan nimi Nokian kaupungin 10. (Maatiala) kaupunginosan korttelin 25 tontit 3 ja 9 sekä katualuetta Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Generoitu kaavatunnus Kunnan kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,8885 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rakennuspaikat [lkm] Rantaviivan pituus [km] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,8885 Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,81 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0, , ,90 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,0695 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Yhteensä Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

23 23 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 0, , ,81 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0, , ,90 0, YS 0, , ,90 0, C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,4-0,0695 Kadut 0, ,0-0,0695 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

24 24 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 2 HANKE Nokian kaupunki, asemakaavan muutos, joka koskee 10. kaupunginosan korttelin 25 tontteja 3 ja 6 sekä katualuetta. (Dnro KAN 736/2012) ALOITE Kaavamuutos on laitettu vireille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aloitteesta. SUUNNITTELUALUE Kohdealue sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alueella, noin 3,5 km:n etäisyydellä keskustasta itään. LÄHTÖTIEDOT JA NYKYTILANNE MAANOMISTUS Tontit ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistuksessa. Katualue on Nokian kaupungin omistuksessa. MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Pitkäniemi on palvelujen ja hallinnon aluetta (P). Lisäksi alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

25 25 YLEISKAAVA Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa kohdealue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Lisäksi alue on merkitty kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi, jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Maakuntakaavan tavoin yleiskaavaan sisältyy merkintä valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. ASEMAKAAVA Nykyisessä asemakaavassa tontti 6 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-5), jolle saa sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia aputiloja, kuten esimerkiksi keittiö-, ravintola- ja kokoustiloja. Tontti 3 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS-2), jota koskevat seuraavat määräykset: Mikäli rakennus korvataan uudisrakennuksella, tulee uudisrakennuksessa käyttää vanhaan rakennuskantaan soveltuvaa julkisivujäsentelyä, -materiaaleja, runkosyvyyttä, kattomuotoa, aukotusta ja muita yksityiskohtia. Olemassa olevaa rakennusta saa, sen estämättä, mitä on määrätty tontin enimmäiskerrosalasta, laajentaa 100 m 2. Olemassa olevan rakennuksen kattomuotoa ei saa muuttaa. Korjaustoimenpiteiden yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksen ympäristöön sopeuttamiseen. Pitkäniementie on asemakaavassa katualuetta. Suojelumääräyksiä alueella ei ole. VALTAKUNNALLISET ARVOT Pitkäniemen alue kuuluu Museoviraston laatimaan luetteloon valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä.

26 26 TAVOITTEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on rakennuttanut uuden ravintokeskuksen tontille 6. Talo on lähes koko tontin kokoinen. Huoltoliikenteen takia on tarve laajentaa tonttia liittämällä siihen katualuetta. Uuden ravintokeskuksen valmistuttua on seuraavana vaiheena tarkoitus purkaa tontilla 3 oleva entinen ravintokeskus, ja rakentaa sen tilalle terapiatalo. Nykyisen kaavan kerrosluku- ja rakennusoikeusmerkinnät eivät ole riittäviä suunnitteilla olevalle talolle. Sen takia on tarkoitus nostaa tontin suurinta sallittua kerroslukua ja rakennusoikeutta. Asemapiirrosluonnos Havinnekuvanäkymä saavuttaessa alueelle pohjoisen suunnasta OSALLISET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Nokian kaupungin lisäksi osallisia ovat, kaupungin asiantuntijaviranomaiset, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Koko sairaala-alueen asemakaavan muuttamisen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Lisäksi vireilläolosta on kerrottu sen jälkeen julkaistuissa kaavoituskatsauksissa. Nyt käsiteltävän osa-alueen asemakaavamuutoksen alkuvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu. Siinä neuvottelussa sovitun mukaisesti järjestettiin rakennussuunnitelmaluonnosten jatkovalmistelun jälkeen lisäksi työneuvottelu, jossa keskusteltiin kaavamuutoksen pohjaksi valittavasta suunnitelmavaihtoehdosta. Kaavaluonnos pidettiin laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä kaupungin teknisen viraston ilmoitustaululla ja Internetissä kaupungin kotisivulla. Asiasta kuulutettiin Nokian Uutisissa. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Laaditussa asemakaavaehdotuksessa lausunnot otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville teknisen keskuksen ilmoitustaululle ja Internetiin kaupungin kotisivulle. Asiasta kuulutetaan Nokian Uutisissa. Kaa-

27 vaehdotuksesta pyydetään tarpeellisiksi katsottavat lausunnot. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan, ja päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Valtuuston päätökseen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSITTELYAIKATAULU VALMISTELU Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavamuutoksen tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Vuonna 2011 on tehty koko Pitkäniemen aluetta koskeva kulttuuriympäristöselvitys. Keväällä 2014 valmistuivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin teettämät Pitkäniemen sairaalaalueen kehittämissuunnitelma sekä Pitkäniemen sairaala-alueen rakentamistapa- ja ympäristöohje. Asemakaavan ympäristövaikutuksista ei ole tarpeen laatia erillistä arviointiselvitystä. Asemakaavan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, luontoon ja maisemaan arvioidaan kaavoitustyön yhteydessä, ja tulokset esitetään kaavaselostuksessa. Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville kesäkuussa Tavoitteena on hyväksyä kaavamuutos vuoden 2015 aikana. Kaavamuutos laaditaan Nokian kaupungin kaavoitusyksikössä. Suunnittelijana toimii kaupunginarkkitehti Asko Riihimäki (p ), jolta saa tarvittaessa lisätietoja hankkeesta. Osoite: Nokian kaupunki, kaavoitusyksikkö, PL 2, Nokia. Sähköpostiosoite: 27 Nokialla Asko Riihimäki kaupunginarkkitehti

28

29

30

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus).

Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta (Ehdotus). Kangasniemen kunta Ote Vuorisalon ranta-asemakaavasta (vahvistettu 20.12.2000). Punainen pistekatkoviiva on 10 metriä sen kaava-alueen ulkopuolella, jonka sisäpuolinen asemakaava kumoutuu. 1:5000 Vuorisalon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 KOIVISTONKYLÄ 5375-13, KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot