ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 24.8.2012."

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 231/2012/1 Dnro ESAVI/191/04.08/2012 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen ASIA Nordkalk Oy Ab:n Vampulan tuotantokokonaisuuden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksessä 13 edellytetty suunnitelma kaivannaisjätteen jätealueen jälkihoidosta, Huittinen. HAKIJA Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie PARAINEN TOIMINNAN SIJAINTI JA KAAVOITUS Hakemus koskee Nordkalk Oy Ab:n Vampulan kalkin tuotantolaitoksen Punolan läjitysalueen jälkihoitoa. Tuotantokokonaisuus käsittää kaksi avolouhosta (Punola ja Matkusjoki), Punolan alueella sijaitsevan murskaus- ja jauhatuslaitoksen ja toimitilan sekä kaksi kaivannaisjätteen jätealuetta (Punola ja Matkusjoki). Tuotantolaitos sijaitsee Huittisten kaupungin Punolan ja Matkusjoen kylissä Putkinotko- ja Matkusjoki-nimisissä kaivospiireissä sijaitsevilla ja kyseisten kaivospiirien kaivoskirjoissa tarkemmin yksilöidyillä, pääosin yksityisten omistamilla kiinteistöillä. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Toimintaa ei ole merkitty seutukaavaan kaivostoiminnan aluevarauksena. Alueella on vireillä maakuntakaavan päivitys. Hakija on esittänyt, että kaivospiirialueet merkitään tulevaan maakuntakaavaan. ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Laitoksen ympäristöluvan (nro 55/2010/1) lupamääräyksessä 13 on edellytetty luvan saajaa toimittamaan suunnitelma kaivannaisjätteen jätealueen jälkihoidosta ELY-keskukselle mennessä. ELY-keskus on hallintolain 21 :n nojalla siirtänyt sille toimitetun suunnitelman Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n kohtien 7 a), 7e), 13 e) ja 13 f) perusteella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 7 a) mukaan. 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Putkinotkon kaivoskirja, kaivosrekisteri n:o 3222/1a, ja Matkusjoen kaivoskirja, kaivosrekisteri n:o 6412/1a, , Kauppa- ja teollisuusministeriö. Ympäristölupa nro 55/2010/1, Nordkalk Oy Ab:n Vampulan kalkin tuotantokokonaisuus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, YMPÄRISTÖOLOSUHTEET Vampulan kalkintuotantokokonaisuus sijaitsee Huittisten kaupungissa, noin 4 km Vampulan keskustasta luoteeseen paikallistie 2101 varrella. Kaivospiirit sijaitsevat harvaan asutulla kyläalueella noin 2 km etäisyydellä toisistaan ja ympäröivät alueet ovat haja-asutusalueita ja pääosin metsää, viljelymaata ja suota. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 500 metrin etäisyydeltä kaivospiirien rajalta. Tuotantokokonaisuuteen kuuluvat alueet eivät sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Kaivospiirien välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue (Säkylänharju Virttaankangas, ) sijaitsee noin 850 m etäisyydellä Matkusjoen louhoksen reunaalueesta lounaaseen. Pohjavesialueella sijaitsevaan vedenottamoon on etäisyyttä louhosreunasta noin 1,1 km. Toiminnot sijaitsevat haja-asutusalueella eikä alueella ole muita ilman laatuun vaikuttavia toimintoja. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita eikä muita suojelukohteita. Lähin Natura alue, Säkylänharju (FI ), on noin 1,5 km etäisyydellä Matkusjoen louhoksesta. Alueella on tehty jäkäläkartoitus (Juha Pykälä, SYKE, 2010). Kartoituksen mukaan läjitysalueella esiintyvät silmälläpidettävä verrucaria xylolena ja vaarantuneet leptogium biatorinum ja collema limosum.

3 3 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Jälkihoitosuunnitelma Vuosina käytössä ollut Punolan läjitysalue (noin 7 ha, noin 5 milj. m 3 ) on muotoiltu ympäristöön sopeutuvaksi ja verhoiltu maa-aineksilla sekä soveltuvalla kasvustolla. Kasan lakikorkeus on 120 metriä merenpinnasta ja noin 80 metriä maanpinnasta. Paikoin näkyviin jätetty kalkkipitoinen sivukivi mahdollistaa uusympäristöjen muodostumista edesauttaen siten luonnon monimuotoisuutta. Läjitysalueella oleva materiaali koostuu toiminnassa syntyneestä pilaantumattomasta kiviaineksesta, sivukivestä sekä tuotannossa syntyneestä mineraalisesta ylijäämätuotteesta ja maanpoiston pintamaista. Raekoko vaihtelee millimetristä jopa metrin kokoluokkaan. Läjitysalueen seinämät ja niiden luiskien kaltevuus vaihtelee välillä 1:1 1:1,5. Irtomaan paksuuskin vaihtelee, ollen paikoin jopa kaksi metriä. Hakija esittää, että jäkäläkartoituksessa havaittujen silmälläpidettävien ja vaarantuneiden jäkälälajien esiintymispaikkoja, läjitysalueen lakiosan pohjoisosaa ja pohjoisen puoleista reuna-aluetta, ei maisemoida/peitetä. Läjitysalueen itäreunalle, louhoksen ja läjitysalueen väliselle alueelle, tullaan tarvittaessa jatkamaan pienimuotoista läjittämistä Punolan louhoksen ja tehtaan toiminnan elinaikana. Läjitysalueen lakea kiertävää tietä ylläpidetään kaivospiirin puitteissa ja kaivostoiminnan jatkuessa myös mahdollisen maanomistussuhteen muuttuessa. Läjitysalueen jälkihoitotoimista ei hakemuksen mukaan aiheudu ihmisille tai luonnolle haittaa. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Läjitysalueen jälkihoitotoimista ei hakemuksen mukaan aiheudu ihmisille tai luonnolle haittaa. TARKKAILU Hakemuksessa ei ole esitetty tarkkailusuunnitelmaa.

4 4 HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Huittisten kaupungin ilmoitustauluilla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Lauttakylä-nimisessä lehdessä Kuulutuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja Huittisten kaupunginkansliassa. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Huittisten kaupungilta ja Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Huittisten kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on lausunnossaan todennut, että vaikka jälkihoitosuunnitelma ei ole yksityiskohtainen, kuten ympäristöluvassa on edellytetty, hakemuksen mukaisen alueen osalta suunnitelma on tehty ja maisemointi voidaan hyväksyä. Läjitysalueen maisemointisuunnitelma ja maisemointi voidaan lupapäätöksen estämättä hyväksyä osa-alue kerrallaan. 1) AA ja BB ovat muistutuksessaan esittäneet, että hakijan läjitysalue rajoittuu pohjoisessa muistuttajien omistamaan metsäpalstaan Konkelo 2:187. Läjitysalue on valunut rajan yli ja tukkinut rajaojan. Kiviainesta on siirtynyt ja siirtyy edelleen muistuttajien metsäpalstalle. Yksi rajamerkki on jäänyt kivimassan alle. Asia pitäisi korjata ja aiheutunut pysyvä haitta korvata. Hakijalle on varattu tilaisuus esittää vastineensa annetusta lausunnosta ja muistutuksesta. Hakijan vastineessa esitetään, että Nordkalk Oy Ab on sopinut maanomistajan kanssa seuraavaa: Keväällä lumien sulettua kivimassan alle jäänyt rajapyykki etsitään, jolloin voidaan mitata, paljonko kivien alle on jäänyt muistuttajan metsäpalstaa, sekä sovitaan korvauksista. Alueen reunalla ollut tukkoon mennyt oja kaivetaan uudelleen Nordkalk Oy Ab:n toimesta. Tapahtumaan on mitä luultavimmin vaikuttanut ensinnäkin se, että vuosikymmeniä vanha läjitysalue on perustettu suureksi osaksi maa-ainekselle ja toiseksi viimeiset runsassateiset kesät. Läjitetty sivukivikasa on oletettavasti

5 suodattanut vettä siten, että alla oleva maa-aines on lisääntyneestä painosta ja vesimääristä johtuen työntänyt kivimassojen reunaa alueelta poispäin. Hakija ei voi taata, ettei tapahtuma toistu ja hakija omalta osaltaan ennallistaa alueen siten, ettei naapuri kärsi tapahtuneesta. Mahdollisen uuden toiminnan tuoman lisääntyneen painon vaikutukseen hakija ei ota kantaa eikä myöskään vastuuta. 5 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto hyväksyy Nordkalk Oy Ab:n Vampulan kalkin tuotantokokonaisuuden ympäristöluvan nro 55/2010/1, , lupamääräyksessä 13 edellytetyn suunnitelman kaivannaisjätteen jätealueen jälkihoidosta (osa Punolan läjitysalueesta) hakemuksen mukaisesti. Päätös koskee Punolan läjitysalueen lännenpuoleista osaa, joka ilmenee hakemussuunnitelman täydennyksen ilmavalokuvasta ja liitekartasta 1: Itäisellä osalla läjitys jatkuu pienimuotoisena. Jäkäläkartoituksessa havaittujen silmälläpidettävien ja vaarantuneiden jäkälälajien esiintymispaikkoja, läjitysalueen lakiosan pohjoisosaa ja pohjoisen puoleista reuna-aluetta, ei maisemoida/peitetä. Läjitysalueen pohjoisosassa sijaitsevan metsäpalstan Konkelo 2:187 vaurioiden osalta tulee noudattaa hakijan vastineessaan esittämää maanomistajan kanssa tehtyä sopimusta. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä käyttöön jäävän läjitysalueen osalta yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua, jätehuoltoa ja kaivospiirialueiden kunnostamista ja maisemointia koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Nordkalk Oy Ab:n Punolan läjitysalueen maisemointitoiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Läjitysalueen jälkihoitotoimista ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaara, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, kuten vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

6 6 Kaivannaisjäteasetuksen siirtymäsäännösten mukaan kaivannaisjätteen jätealueeseen, johon on myönnetty ympäristölupa tai vastaava lupa ennen asetuksen voimaantuloa, sovelletaan asetusta 1 päivästä toukokuuta Kaivannaisjätteen jätealuetta koskevan vakuuden (10 :n 2 mom.) osalta asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta Vaikka hakemus on tullut vireille , on läjitystoiminta nyt kyseessä olevalla alueella loppunut ennen asetuksen voimaantuloa, joten asiassa ei sovelleta kaivannaisjäteasetusta vakuuden määrittämisen osalta. Kaivostoiminnassa muodostuva sivukivi ( ) ja pintamaat ( ) ovat ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) nimikkeiden mukaisesti mineraalien louhinnassa syntyviä jätteitä. Maanpoistomassat ja sivukivi ovat luokiteltavissa valtioneuvoston kaivannaisjätteistä antaman asetuksen (379/2008, muutos 717/2009) mukaisesti pysyväksi kaivannaisjätteeksi, koska ne eivät hajoa tai liukene tai muuten muutu merkittävästi siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle. Jätteestä ei myöskään aiheudu itsesyttymisen vaaraa eikä se pala (kivennäismateriaali). Kalkkikiveä on Suomen kallioperässä hyvin niukasti. Kalkkikiveen sitoutuneena, eli kalkkikallioilla ja kalkkikivipitoisella mineraalimaalla, elää usein rikas jäkälä-, sammal-, putkilokasvi- ja sienilajisto, johon kuuluu myös satoja uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Vuonna 2008 valmistuneessa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kalkkilouhokset ja kalkkilouhosten sivukivikentät arvioitiin erittäin merkittäviksi uusympäristöiksi, jotka voivat ylläpitää kalkkikallioiden lajistoa. Varsinkin Etelä-Suomessa jokseenkin kaikki isommat kalkkikiviesiintymät on louhittu, minkä vuoksi monet harvinaiset eliölajit esiintyvät nykyisin pääasiassa louhoksissa. Punolan läjitysalueella suoritetun jäkäläkartoituksen mukaan läjitysalueella esiintyvät silmälläpidettävä verrucaria xylolena ja vaarantuneet leptogium biatorinum ja collema limosum. Jäljelle jääneen toiminnan lopettamiseen liittyvien maisemointitöiden suorittaminen on tarpeen suunnitella yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa siten, että toimenpiteillä ei vaaranneta alueiden eliölajistollista arvoa. Alueen pohjoisosassa rajanaapurille aiheutuneiden haittojen korjaamisesta/korvaamisesta on maanomistajan ja toiminnanharjoittajan kesken sovittu. Jos sopimusta ei noudateta, voi haitankärsijä ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesti panna vireille asiaa koskevan hakemuksen aluehallintovirastossa.

7 7 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon luparatkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua päätöksen antamispäivästä antamispäivää lukuun ottamatta, jollei päätöksestä ole valitettu. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 36 38, 41 42, 45a, 52 54, 90, 96, 103a Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 5, Jätelaki (646/2011) 2, Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 350 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Ympäristönsuojelulain 105 :n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) mukaisesti. Taulukon mukaisen muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu työmäärän perusteella (7 h x 50 /h, eli 350 ). LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Jäljennös päätöksestä Hakija Huittisten kaupunki Huittisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Huittisten kaupungin terveydensuojeluviranomainen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

8 8 Ilmoitus päätöksestä Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpo ESAVI mukaan. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa. Päätöksestä kuulutetaan Huittisten kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Päätöksestä ilmoitetaan Lauttakylä -nimisessä lehdessä.

9 9 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tero Mäkinen Ilpo Hiltunen Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Tero Mäkinen ja Ilpo Hiltunen (asian esittelijä)

10 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 15, HÄMEENLINNA postiosoite: PL 150, HÄMEENLINNA puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Koivistonkeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja lupa poiketa vesilain 1 luvun 15 a :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2013 ASIA Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/2 Dnro ESAVI/18/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/1 Dnro ESAVI/23/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuituliete-tuhkasekoitteen

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot