Turrin asemakaavan liikenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turrin asemakaavan liikenneselvitys"

Transkriptio

1 Laura Mansikkamäki Juha Mäkinen Tero Backman Antti Räikkönen

2 2 (21) SISÄLTÖ 1 SUUNNITTELUALUE Tavoite Liikenneverkko Liikenneonnettomuudet LIIKENNEMÄÄRÄT JA LIIKENNE-ENNUSTE Nykytila Liikenne-ennuste VAIHTOEHTOTARKASTELU LIITTYMIEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Perusteet Nykytilanne Yön yli -tilanne Vuoden 2030 ennustetilanne SUOSITELTAVAT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Naistenmatkantien liittymäjärjestelyt Kaava-alueen liikenneverkko ja pysäköinti VAIKUTUKSET Ajoneuvoliikenne Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne LIITTEET... 21

3 (21) 1 Suunnittelualue 1.1 Tavoite Tehtävänä oli selvittää suunnitteilla olevan Turrin asemakaava-alueen nro 241 vaikutukset liikenteeseen ja esisuunnitella kaava-alueen liittyminen nykyiseen liikenneverkkoon. Lähtökohtana on noin asukkaan kaava-alue. Alueen kerrosalatavoite on alustavasti kem2. Liikenneselvityksellä tarkennetaan ja tarkistetaan alueen liikenteellistä toteutettavuutta. Alueen rakentaminen tulee merkittävästi vaikuttamaan Naistenmatkantien liikennevirtaan. Asemakaava-alueen vaikutuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti aina valtatien 3 rampeista Turrintien risteysalueelle. Liikenne-ennusteessa huomioidaan Soljan alueen toteutuminen, keskustan lisärakentaminen ja Turkkiradan nykytilanne. 1.2 Liikenneverkko Kuva 1, Maankäyttöluonnos ( ) Turrin asemakaava-alue sijaitsee Pirkkalan kunnassa keskustan länsipuolella. Suunnittelualueen länsipuolella kulkee valtatie 3 Helsingistä Tampereelle ja edelleen Vaasaan. Alueen eteläpuolella sijaitsee Pirkkalan aluerakenteen lävitse kulkeva Naistenmatkantie (mt 3022). Naistenmatkantie on alueellinen pääväylä, johon liittyvät asuinalueiden kokoojakadut, ja se toimii tällä hetkellä valtatien 3 rinnakkaistienä. Lisäksi Naistenmatkantie toimii joukkoliikenteen laatukäytävänä, yhdistäen linjaautoyhteyksin Pirkkalan Tampereeseen ja Tampereen mm. Pirkkalan puolella olevalle lentoasemalle. Kuvassa 2 on esitetty kaava-alueen sijainti. Tarkemman tarkastelun kohteeksi työssä rajataan Turrintien ja valtatien 3 idän puoleisen ramppiliittymän välinen osuus Naistenmatkantietä.

4 4 (21) Kuva 2, Turrin kaava-alueen sijainti Valtatie 3 on suunnittelualueen kohdalla kaksiajoratainen moottoritie, jonka nopeusrajoitus on 100km/h. Moottoritien liittymä Naistenmatkantieltä sijaitsee aivan kaavaalueen itäreunalla. Pirkkalan yleiskaavan liikenneselvityksessä on määritetty Pirkkalan tärkeimpien väylien nopeusrajoitukset tavoitetilanteessa vuonna Naistenmatkantiellä pidetään lähtökohtana, että nopeusrajoitus tullaan laskemaan nykyisestä 60 km/h 50 km/h. Turrintie on nykyisin olemassa olevan Turrin alueen kokoojakatu, jossa nopeusrajoitus on 30 km/h. Tien varressa ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää tai jalkakäytävää. Kuva 3, Pirkkalan nopeusrajoitukset tavoitetilanteessa (Lähde: Pirkkalan yleiskaavan liikenneselvitys)

5 (21) Asemakaava-alueella ei ole nykyisin kevyen liikenteen verkkoa alueen ollessa rakentamatonta. Naistenmatkantien vartta kulkee Pirkkalan pääpyöräreitti, joka palvelee hyvin sekä kunnan sisäisiä yhteyksiä että työmatkapyöräilyä Tampereelle. Pyöräilyn pääväylä jatkuu valtatien 3 vartta myös Nokian suuntaan. Pirkkalan yleiskaavan liikenneselvityksessä on, Pyhäjärven rantaa pitkin Pirkkalan keskustaan päin, merkitty kevyen liikenteen yhteystarve. Naistenmatkantien ylittävät kevyen liikenteen yhteydet ovat Turrintien liittymän länsipuolinen suojatie sekä valtatien 3 ramppiliittymän kohdalla sijaitseva alikulkukäytävä. Kuva 4, Jalankulku- ja pyöräilyväylät Pirkkalassa (Lähde: Pirkkalan yleiskaavan liikenneselvitys) Asemakaava-aluetta sivuavat joukkoliikennereitit kulkevat Naistenmatkantietä pitkin. Kaava-alueen kohdalta Naistenmatkantieltä liikennöi Tampereen joukkoliikenteen linjat 1 Vatiala - Koskipuisto - Suupantori (- Lentoasema) ja 14 Petsamo - Keskustori - Messukeskus Pere. Aamun ruuhka-aikaan Pirkkalan keskustaan ja Tampereelle pääsee noin 20min vuorovälillä ja iltapäivällä vastakkaiseen suuntaan noin 30 minuutin vuorovälillä. Päivisin ja iltaisin vuoroväli on noin 60 minuuttia.

6 6 (21) Kuva 5, Pirkkalan linja-autolinjasto alkaen (Tampereen joukkoliikenne) 1.3 Liikenneonnettomuudet Pirkkalan kunnassa tapahtuu tilastollisesti vähemmän kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneita liikenneonnettomuuksia kuin Pirkanmaalla ja valtakunnan tasolla keskimäärin. Liikenneonnettomuustiedot on koottu Liikenneviraston Tierekisteriaineistosta, joten niissä näkyvät vain yleisillä teillä tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Vuosina Naistenmatkantiellä, välillä valtatien 3 rampit - Turrintie, sattui viisi omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Lisäksi valtatien 3 idän puoleisilla rampeilla sattui kaksi omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Rampeissa sattuneet onnettomuudet olivat tyypiltään yksittäisonnettomuuksia. Turrintien liittymässä on sattunut kääntymisonnettomuus, muut onnettomuudet olivat peräänajo- tai yksittäisonnettomuuksia. Kuva 6, Onnettomuudet vuosina Turrin kaava-alueen läheisyydessä

7 (21) 2 Liikennemäärät ja liikenne-ennuste 2.1 Nykytila Alueella toteutettiin liikennelaskenta Naistenmatkantiellä, Turkkiradalla ja valtatien 3 idän puoleisilla rampeilla kesäkuussa Laskentojen tuloksena saatiin nykytilanteen keskivuorokausi- ja huipputuntien liikennemäärät. Naistenmatkantiellä on nykyään noin ajon/vrk, liikennemäärän ollessa suurimmillaan Turrintien ja valtatien 3 ramppien välillä. Tällainen liikennemäärä aiheuttaa jo huomattavan vilkkaan liikenteen etenkin aamu- ja iltahuipputunnin aikana. Valtatien 3 itäpuolen rampeilla liikennemäärät ovat Nokian suuntaan 3800 ajon./vrk ja Tampereen suunnasta 1600 ajon./vrk. Turrintiellä on nykyisellään noin 200 ajon/vrk ja Turkkiradalla 3600 ajon./vrk. Keskivuorokauden liikennemäärät nykytilanteessa on esitetty kuvassa 7. Kuva 7, Keskivuorokausiliikennemäärä 2015 (ajon./vrk) 2.2 Liikenne-ennuste Työn aikana tarkasteltiin kahta ennustetilannetta. Yön yli -tilanteessa nykytilanteen liikennemäärään on lisätty Turrin asemakaavan mukaisesta maankäytöstä seuraava liikennemäärien kasvu. Ennustetilanteen tarkasteluvuosi on 2030 ja sen perusteella pyritään havainnollistamaan asemakaavan vaikutusta liikenteen sujuvuuteen. Liikennetuotoksen laskenta perustuu Liikenteen tarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa ohjeeseen, Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimukseen 2012 sekä annettuihin arvioihin asukasmäärästä ( asukasta). Turri sijoittuu joukkoliikenne- ja autovyöhykkeen rajalle, jossa henkilöauton osuus matkoista on arviolta 64 % ja matkoja tehdään keskimäärin 2,43 vuorokaudessa. Lisäksi alueelle tehdään 22 % verran erilaisia vierailumatkoja. Joukkoliikenteen osuudeksi arvioidaan 5 % ja kävelyn ja pyöräilyn yhteen lasketuksi osuudeksi 28 % matkoista. Näin ollen Turrin alueen tuottamaksi kokonaisliikennemääräksi arvioidaan ajon./vrk. Tämä tarkoittaa iltahuipputuntina noin 20

8 8 (21) lähtevää (4,9 %) ja noin 54 tulevaa (13,4 %) autoa. Liikenteen arvioidaan suuntautuvan karkeasti seuraaviin pääsuuntiin o Pirkkalan keskustaan 25 % o Kehätielle Tampereen suuntaan 40 % o Kehätielle Porin suuntaan 15 % o Muihin (Turkkirata, Naistenmatkantien länteen) 20 % Jos tulevaisuudessa joukkoliikenteen alueella kohenee siten, että alue voidaan luokitella intensiiviseksi joukkoliikennevyöhykkeeksi, joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus voi kasvaa 9 %:iin. Henkilöautomatkojen osuus vastaavassa tilanteessa tippuisi 60 %:iin. Näin laskettuna Turrin alueen tuottama kokonaisliikennemäärä vähenee noin 100 ajon./vrk ollen siten enintään 900 ajon./vrk. Kuva 8, Liikenne-ennuste 2030 (ajon./vrk) Vuoden 2030 liikenne-ennuste perustuu Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennusteeseen 2030, jossa huomioitiin myös Naistenmatkantien osalta Tampereen kaupunkiseudun liikennemalli, mikä huomio koko alueen suunnitellun maankäytön. Vuoden 2030 ennuste on esitetty kuvassa 8. Valtatien 3 liikenteen kasvukertoimeksi saatiin 1,27, kun vuoden 2030 perusennusteen arvo interpoloitiin ja huomioitiin raskaan liikenteen osuus, jonka kasvukerroin on 1,06. Liikenteen kasvu on merkittävintä valtatiellä 3 sekä Naistenmatkantien kehätien koillispuolella.

9 (21) 3 Vaihtoehtotarkastelu Työssä tarkasteltiin kolmea eri vaihtoehtoa Naistenmatkantien liittymien kehittämiseksi maankäytön ja liikennemäärien kasvaessa Naistenmatkantien ympäristössä. Nykyisin jo hyvin vilkasliikenteisen Naistenmatkantien liittymiin liikennemäärien kasvu asetti kehittämistarpeita, jotta liikenteen sujuvuus pysyisi hyvällä tasolla. Vaihtoehtotarkastelussa painopisteenä oli liikenteen sujuvuuden lisäksi liikenneturvallisuus. Vaihtoehdossa 1 Naistenmatkantien ja Turkkiradan liittymään esitettiin valo-ohjausta sekä kanavointia Naistenmatkantien itähaaralle ja Turkkiradalle. Naistenmatkantien ja Turrintien liittymään toteutettaisiin kanavointi pääsuunnalle. Vaihtoehdossa 2 kaava-alueen sisääntuloväylä siirrettiin Turkkiradan liittymän kohdalle Naistenmatkantietä. Liittymään toteutettaisiin kiertoliittymä. Turrintien liittymä säilyisi nykyisellään eikä sitä kautta olisi kulkua kaava-alueelle. Vaihtoehtoisesti liittymä voidaan sulkea kokonaan. Vaihtoehdossa 3 tutkittiin vaihtoehdon 1 toimenpiteiden lisäksi ratkaisua, jossa Naistenmatkantien ja valtatien 3 idän puoleisille rampeille toteutettaisiin liikennevaloohjaus ja kanavointi.

10 10 (21) Kuva 9, Tarkastellut vaihtoehdot

11 (21) 4 Liittymien toimivuustarkastelut 4.1 Perusteet 4.2 Nykytilanne Kaava-alueen aiheuttaman liikennetuotoslisäyksen liikenteellisten vaikutusten arvioimiseksi ja alueen liikenneverkon toimivuuden varmistamiseksi tehtiin toimivuustarkasteluja Naistenmatkantiellä Turrin kohdan liittymiin. Toimivuustarkastelut tehtiin kolmelle liittymälle, Naistenmatkantien ja valtatien 3 itäinen ramppiliittymä, Naistenmatkantien ja Turkkiradan liittymä sekä Naistenmatkantien ja Turrintien liittymä. Toimivuustarkasteluissa tarkasteltiin nykytilannetta sekä kahta ennustetilannetta. Yön yli -tilanteessa nykytilanteen liikennemäärään on lisätty Turrin asemakaavan mukaisesta maankäytöstä seuraava liikennemäärien kasvu. Vuoden 2030 ennustetilanteessa on huomioitu myös muu maankäytön kasvu. Ennustetilanteissa tarkasteltiin nykytilan (VE 0) lisäksi kolmea kehitysvaihtoehtoa. Kehitysvaihtoehdot on kuvattu tarkemmin luvussa 3. Toimivuustarkasteluissa huomioidut toimenpiteet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1, Toimivuustarkasteluissa kuvatut toimenpiteet Naistenmatkantie Valtatien 3 Ramppi Naistenmatkantie Turkkirata VE 0 VE 1 Valo-ohjattu liittymä, kääntymiskaista itähaaralla, kanavointi VE 2 Kiertoliittymä VE 3 Valo-ohjattu liittymä, kääntymiskaista länsihaaralla, kanavointi Valo-ohjattu liittymä, kääntymiskaista itähaaralla, kanavointi Naistenmatkantie Turrintie Kääntymiskaista länsihaaralla, kanavointi Kääntymiskaista länsihaaralla, kanavointi Valo-ohjattujen liittymien kiertoaikana on käytetty 70 sekuntia. Vaihejaot on optimoitu yön yli -tilanteen perusteella. Vaihtoehdossa 3 valo-ohjattujen liittymien valo-ohjelmat on kytketty yhteen. Toimivuustarkastelujen tuloksena on esitetty liittymien ja ajosuuntien kuormitusasteet suhteessa teoreettiseen kapasiteettiin sekä ajosuuntakohtaiset t, jotka perustuvat keskimääräiseen odotusaikaan. Palvelutasot on määritetty kolmen 30 minuutin mittaisen simulaation keskimääräisten odotusaikojen keskiarvojen perusteella. Lisäksi simulaatioiden perusteella on tarkasteltu jonoutumista liittymähaaroilla eri vaihtoehdoissa. Toimivuuden mittarit ja tarkat tulokset on esitetty liitteessä 1. Nykytilanteen liikennemäärät määritettiin liikennelaskentojen perusteella ja liittymien toimivuus tarkasteltiin aamu- ja iltahuipputunnin liikennemäärillä. Kaikissa tarkastelluissa liittymissä toimivuus oli heikompi iltahuipputunnin aikana, joten iltahuipputunti on kohteessa määrittävä liikennetilanne. Ennustetilanteiden toimivuus tarkasteltiin vain iltahuipputunnin aikana. Nykytilanteen iltahuipputunnin liikennemäärät on esitetty kuvassa 10 ja nykytilanteen liikenteen toimivuus kuvassa 11

12 12 (21) Kuva 10 Liikennemäärät (ajon./h) nykytilanteessa iltahuipputunnin aikana Kuva 10 Liikenteen toimivuus nykytilanteessa iltahuipputunnin aikana Nykytilanteessa iltahuipputunnin aikana kuormitusaste on suurin Naistenmatkantien ja valtatien 3 itäisessä ramppiliittymässä (72 %). Rampilta itään vasemmalle kääntyvän liikenteen on välttävä (keskimääräinen odotusaika noin 30 sekuntia). Lännestä Naistenmatkantieltä vasemmalle rampille kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 20 sekuntia ja ajosuunnan on tyydyttävä Naistenmatkantien ja Turkkiradan liittymän kuormitusaste on 54 % ja liittymän toimivuus on tyydyttävä. Turkkiradalta vasemmalle kääntyvän liikenteen keskimääräinen odotusaika on noin 20 sekuntia ja ajosuunnan on tyydyttävä Naistenmatkantien ja Turrintien liittymän toimivuus on hyvä. Kaikkien ajosuuntien on hyvä tai erittäin hyvä.

13 (21) 4.3 Yön yli -tilanne Myös nykytilanteen aamuhuipputunnin aikana kuormitus on suurin Naistenmatkantien ja valtatien 3 itäisessä ramppiliittymässä (50 %), jonka toimivuus on hyvän ja tyydyttävän rajalla. Kaikkien ajosuuntien on erittäin hyvä. Kuvassa 12 on esitetty iltahuipputunnin liikennemäärät yön yli -tilanteessa. Vaihtoehdossa 2 oletettiin, että uuden alueen liikennetuotos liittyy Naistenmatkantielle Turkkiradan liittymän uuden pohjoishaaran kautta. Turrintien haaranliikennemäärä on uudesta alueesta huolimatta muita pienempi. Kuva 11 Liikennemäärät (ajon./h) yön yli -tilanteessa iltahuipputunnin aikana Taulukossa 2 on esitetty tarkasteltujen liittymien kuormitusasteet sekä pää- ja sivusuunnan eri vaihtoehdoissa yön yli -tilanteessa iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelujen tarkat tulokset on esitetty liitteessä 1.

14 14 (21) Taulukko 2, Tarkasteltujen liittymien toimivuus yön yli -tilanteessa eri vaihtoehdoissa Naistenmatkantie VT 3 Ramppi Naistenmatkantie Turkkirata Naistenmatkantie Turrintie Liittymän kuormitusaste Pääsuunnan Sivusuunnan Liittymän kuormitusaste Pääsuunnan Sivusuunnan Liittymän kuormitusaste Pääsuunnan Sivusuunnan VE 0 75,0 % A / B E 56,7 % A C 65,9 % A B VE 1 75,0 % A D 40,7 % A / B C 46,7 % A B VE 2 75,0 % A / B E 49,0 % A A 39,9 % A B VE 3 57,2 % B / C C 40,7 % B / C C 41,8 % A B Kuormitusaste on kaikissa vaihtoehdoissa suurin Naistenmatkantien ja valtatien 3 itäisessä ramppiliittymässä. Vaihtoehdoissa 0 ja 2 liittymän sivusuunnan on huono, jolloin rampille muodostuu lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittain pitkiä jonoja. Naistenmatkantien ja Turkkiradan liittymän muuttaminen valo-ohjatuksi (VE 1) helpottaa tilannetta, Naistenmatkantielle liittyminen helpottuu pääsuunnan liikenteen rytmittymisen myötä ja sivusuunnan on välttävä. Liittymän toimivuus on paras, kun sekä ramppiliittymässä, että Turkkiradan liittymässä on valo-ohjaus. Tällöin kaikkien ajosuuntien on vähintään tyydyttävä ja liittymässä esiintyy vain pientä ruuhkautumista. Pääsuunnan liikenteelle aiheutuu valo-ohjauksen lisäämisestä pieniä viiveitä. Mitoitusjonopituus valtatien 3 rampilla yön yli -tilanteessa on esitetty kuvassa 13. Kuva 12, Valtatien 3 rampin jonopituus vaihtoehdossa 3 yön yli -tilanteessa Muiden liittymien toimivuudessa ei ole suuria ongelmia, kaikkien ajosuuntien on vähintään tyydyttävä ja kehitysvaihtoehdoissa kaikkien liittymien toimivuus on hyvä. Naistenmatkantien ja Turkkiradan liittymän muuttaminen valo-ohjatuksi helpottaa Naistenmatkantielle liittymistä myös Turrintieltä.

15 (21) 4.4 Vuoden 2030 ennustetilanne Kuvassa 14 on esitetty iltahuipputunnin liikennemäärät vuoden 2030 ennustetilanteessa. Vaihtoehdossa 2 oletettiin, että uuden alueen liikennetuotos liittyy Naistenmatkantielle Turkkiradan liittymän uuden pohjoishaaran kautta. Kuva 13, Liikennemäärät (ajon./h) vuoden 2030 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana Taulukossa 3 on esitetty tarkasteltujen liittymien kuormitusasteet sekä pää- ja sivusuunnan eri vaihtoehdoissa vuoden 2030 ennustetilanteessa iltahuipputunnin aikana. Toimivuustarkastelujen tarkat tulokset on esitetty liitteessä 1.

16 16 (21) Taulukko 3, Tarkasteltujen liittymien toimivuus vuoden 2030 ennustetilanteessa eri vaihtoehdoissa Naistenmatkantie VT 3 Ramppi Naistenmatkantie Turkkirata Naistenmatkantie Turrintie Liittymän kuormitusaste Pääsuunnan Sivusuunnan Liittymän kuormitusaste Pääsuunnan Sivusuunnan Liittymän kuormitusaste Pääsuunnan Sivusuunnan VE 0 84,9 % A / B F 65,6 % A D 73,8 % A C VE 1 84,9 % A / B F 46,1 % A / B C 50,6 % A C VE 2 84,9 % A / B F 54,6 % A A 43,8 % A B VE 3 65,3 % B / C C 46,1 % B / C D 45,8 % A C Kuormitusaste on kaikissa vaihtoehdoissa suurin Naistenmatkantien ja valtatien 3 itäisessä ramppiliittymässä. Vaihtoehdoissa 0, 1 ja 2 liittymän sivusuunnan on erittäin huono, jolloin rampille muodostuu pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja. Liittymän toimivuus on hyväksyttävä ainoastaan vaihtoehdossa 3, jossa myös Naistenmatkantien ja valtatien 3 itäisessä ramppiliittymässä on valo-ohjaus. Tällöin liittymän toimivuus on tyydyttävä, samoin kuin pää- ja sivusuunnan. Vaihtoehdon 3 mukaisessa tarkastelussa jono ulottuu liittymän itähaaralla hetkittäin Naistenmatkantien ja Turkkiradan liittymään asti heikentäen erityisesti sen sivusuunnan toimivuutta. Ongelma korjautuu, jos ramppiliittymään lisätään itähaaralle kääntymiskaista oikealle tai vapaa oikea -kaista. Muissa tarkastelluissa liittymissä ei ole merkittäviä toimivuusongelmia myöskään vuoden 2030 ennustetilanteessa. Naistenmatkantien liittymän sivusuunnan on välttävä vaihtoehdoissa VE 0 ja VE 3, jälkimmäisessä Naistenmatkantien ja valtatien 3 itäisen ramppiliittymän jonojen vuoksi. Naistenmatkantien ja Turrintien liittymän toimivuus on välttävä vaihtoehdossa VE 0, mutta hyvä tai tyydyttävä kaikissa kehitysvaihtoehdoissa. Turrintieltä Naistenmatkantielle liittyvän liikenteen on kaikissa vaihtoehdoissa hyvä tai tyydyttävä.

17 (21) 5 Suositeltavat kehittämistoimenpiteet 5.1 Naistenmatkantien liittymäjärjestelyt Naistenmatkantien liittymien muutostarpeista on laadittu kehittämisehdotukset vuoden 2030 liikenne-ennusteella tehtyjen toimivuustarkastelujen perusteella. Ennustetilanteessa parhaaksi ratkaisuksi on todettu Naistenmatkantien ja valtatien 3 ramppiliittymän sekä Turkkiradan liittymän liikennevalo-ohjaus. Turrintien sivuhaara on esitetty valo-ohjaamattomana. Kaikissa kolmessa liittymässä varaudutaan Naistenmatkantien pääsuunnan kanavointiin vasemmalle kääntyvien kaistoilla. Liikenteellisesti tarkastelualueen kuormittunein liittymä on Naistenmatkantien ja valtatien 3 ramppiliittymä. Naistenmatkantien lännen suunnan vasemmalle kääntymiskaistan lisäksi liittymässä varaudutaan toteuttamaan vapaa oikea molemmille ramppiliittymille. Vapaa oikea Naistenmatkantieltä pohjoisen suunnan rampille parantaa liittymän toimivuutta ja vähentää jonoja ramppiliittymän ja Turkkiradan välistä. Vapaa oikea etelän suunnan rampilta ehkäisee jonopituuksien kasvamisen haitallisiksi moottoritien rampilla. Ramppiliittymä toimii hyvin myös kiertoliittymänä, mihin kannattaa säilyttää aluevaraus. Vasemmalle kääntyvien määrät Turkkiradan ja Turrintien liittymissä ovat suhteellisen pienet. Naistenmatkan pääsuunnan sujuvan liikennöinnin ja Turkkiradan liikennevalojen toimivuuden vuoksi molempiin liittymiin esitetään vasemmalle kääntymiskaista pääsuunnalle. Liittymien välinen etäisyys on noin 110 metriä, joka esitetään jaettavaksi tasan molempien ajosuuntien kesken. Ennustetilanteessa Turrintielle kääntyvien määrä on hieman Turkkirataa suurempi mutta Turkkiradan teollisuusalueelle liikennöidään puolestaan suuremmilla ja pidemmillä ajoneuvoilla. Turkkiradan ajorata on leveä Paavontien ja Naistenmatkantien välillä, jossa kaistajärjestelyillä on mahdollista jakaa Naistenmatkantielle saapuva nykyinen ajokaista kahdeksi kääntymiskaistaksi. Turrintien valo-ohjaamattomassa liittymässä ei ole samanlaista tarvetta erillisille kääntymiskaistoille. Linja-autopysäkit sijaitsevat nykytilanteessa Naistenmatkantiellä, Turrintien liittymän molemmin puolin. Lännen suunnan pysäkki sijaitsee olattomana Turrintien liittymän jälkeen, eikä pysäkillä ole varsinaista odotustilaa taikka pysäkkikatosta. Idän suunnan pysäkki on varustettu pysäkkisyvennyksellä, korotetulla odotustilalla ja pysäkkikatoksella. Naistenmatkantien muutosten yhteydessä pysäkit säilyvät pääosin nykyisellä paikoilla mutta Naistenmatkantien suojatieylitys siirtyy Turrintien länsipuolelle. Lännen suunnan pysäkki on syytä varustaa vähintään korotetulla odotustilalla. Kaikki Naistenmatkantielle esitetyt toimenpiteet on mahdollista toteuttaa nykyisellä tiealueella käyttäen järjestelyissä 50 km/h mitoitusnopeutta. Vapaa oikea Naistenmatkantieltä valtatien rampille aiheuttaa nykyisen jalankulun alikulkukäytävän jatkamistarpeen mutta muuten toimenpiteillä ei ole suurta merkitystä nykyisiin jalankulku ja pyöräväyliin. Liittymien mitoitus on tarkastettu moduulirekalla (KAM) ramppiliittymän ja Turkkiradan liittymien osalta, sekä 12 metrisellä kuorma-autolla (KA 12m) Turrintien osalta.

18 18 (21) Kuva 15, Naistenmatkantien liittymäjärjestelyt 2030, VE 1 Valtatien 3 ramppiliittymään tarkasteltiin kanavoidun liikennevalo-ohjatun liittymän vaihtoehdoksi kiertoliittymää. Kolmihaaraisen liittymän liikennemäärät mahdollistavat ennustetilanteessa sujuvan liikenteen myös yksi-kaistaisella kiertoliittymällä. Liittymäpaikka on haastava kiertoliittymän sijoittamiselle, koska Naistenmatkantien eteläpuolella jalkakäytävä ja pyörätie eivät mahdollista kiertoliittymän keskeistä sijoittamista. Kiertotilaltaan 25 metrinen kiertoliittymän on mahdollinen, ilman heikennyksiä ramppigeometriaan. Kiertoliittymäratkaisussa nykyinen Naistenmatkantien alikulkukäytävä on mahdollista säilyttää ennallaan. Kuva 16, Naistenmatkantien liittymäjärjestelyt 2030, VE 2

19 (21) Naistenmatkantien on suunnittelualueella osa erikoiskuljetusten reittiä. Nykyinen reitti kulkee Naistenmatkantietä valtatien 3 itäpuolelta, vanhan valtatien 3 liittymästä, kohti Pirkkalan keskustaa. Valtatien 3 rinnakkaisteiden rakentamisen myötä erikoiskuljetusten reitti siirtyy tulevaisuudessa Naistenmatkantieltä Turkkiradalle. Erikoiskuljetusten liikennöinti täytyy huomioida valtatien ramppiliittymän sekä Turkkiradan liittymän suunnittelussa, sekä erityisesti mahdollisen kiertoliittymän tarkemmassa suunnittelussa. 5.2 Kaava-alueen liikenneverkko ja pysäköinti Turrintie toimii nykytilanteessa rengaskatuna Naistenmatkantien pohjoispuolisella omakotialueella. Turrintien ajorata on noin viisi metriä leveä, eikä kadulla ole erillistä jalkakäytävää. Liikennemäärä Turrintien itäisessä liittymässä on nykytilanteessa noin 200 ajon./vrk. Uuden kaava-alueen liikenne tulee kulkemaan Turrintien liittymän kautta, joka nostaa liikennemäärän ennustetilanteessa 1050 ajon./vrk. Turrintien linjausta muutetaan hieman ja uuden kaava-alueen sekä vanhan asuinalueen väliin muodostuu liittymäalue. Naistenmatkantien liittymään toteutetaan suojatien keskisaareke. Turrintien nopeusrajoitus tulee olla 30-40km/h ja liikenneympäristön on tuettava rajoitusta. Tonttiliittymiä ei tule sijoittaa Turrintiellä 20 metriä lähemmäksi Naistenmatkantien liittymän suojateitä. Uusi kaava-alue on kerrostalopainotteinen asuinalue, jonka arvioitu uusi asukasmäärä on noin asukasta. Kerrostalovaltaisella alueella, jossa liikennemäärät nousevat yli 250 ajon./vrk on jalankulku ja pyöräily syytä erotella autoliikenteestä, Erottelu koskee ainakin Turrintietä Naistenmatkantien ja uuden kaava-alueen väliltä sekä kaava-alueen sisäisiä pääyhteyksiä. Kaava-alueelta voidaan toteuttaa suorat jalankulkuyhteydet Naistenmatkantien pohjoispuoliselle yhdistetylle jalkakäytävälle ja pyörätielle, ilman kulkua Turrintien kautta. Yhteydet varsinkin bussipysäkeille ovat tärkeät. Turrintien varteen toteutettava väylä olisi syytä toteuttaa Turrintien länsipuolelle, jolloin se sijoittuu optimaalisesti bussipysäkkien ja Naistenmatkantien suojatien suhteen. Naistenmatkantien pohjoispuolen yhdistetyn jalankulku ja pyörätien pituuskaltevuus, alikulkukäytävän ja Turrintien välillä, on noin kolme prosenttia (3 %). Turkkiradan liittymän kohdalla väylällä on noin 70 metriä pitkä tasainen osuus (kaltevuus <1 %). Sujuvien jalankulku yhteyksien toteuttamiseksi, uudelta alueelta Naistenmatkantien varteen, voidaan nykyisen väylän tasausta nostaa Turkkiradan liittymän kohdalla noin yhden metrin verran. Tasauksen nousulla ei ole merkittävää vaikutusta väylän laatutasoon, pituuskaltevuus ei nouse yli neljän prosentin (4 %). Pysäköinnin kaava-alueella on ajateltu sijoittuvan kaava-alueen reunoille kadunvarteen sekä mahdollisesti pysäköintitaloon. Kaava-alue sijaitsee verkollisesti houkuttelevien ajoneuvoliikenteen yhteyksien varrella (kehätie, Naistenmatkantie). On oletettavaa että kaava-alueella autonomistus on hyvin yleistä ja pysäköintinormina on syytä käyttää 1ap/80kem2.

20 20 (21) Vaikutukset 6.1 Ajoneuvoliikenne Suunnittelualue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Autoliikenne tukeutuu vahvasti Naistenmatkantiehen sekä Tampereen läntiseen kehätiehen (valtatie 3). Naistenmatkantietä pitkin pääsee sujuvasti Pirkkalan keskustaan, Partolaan ja edelleen Tampereelle. Asemakaavan arvioitu liikennetuotos on vähäinen suhteessa nykyisiin kokonaisliikennemääriin Naistenmatkantiellä. Kuitenkin Naistenmatkantien liikennemäärät ovat nykyisin jo suuret, ja jo pienetkin lisäykset niihin aiheuttavat liittymiin parannustarpeita. Tavoitetilanteessa suositeltavaa on Turrintien, Turkkiradan ja kehätien itäisen ramppiliittymän parantaminen luvussa 5 ehdotetulla tavalla. Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen myötä liikenteen sujuvuus hieman heikkenee Naistenmatkantien sivusuunnilla mutta liikenneturvallisuus kohenee liikennevalo-ohjauksien ja kanavointien myötä. 6.2 Jalankulku ja pyöräily 6.3 Joukkoliikenne Kaava-alue sijoittuu houkuttelevan kävely- ja pyörämatkan (1-2 km) päähän Pirkkalan keskustasta. Alle viiden kilometrin matka on houkuttelevaa tehdä pyörällä ja 1-2 kilometrin matka sopiva jalan kuljettavaksi. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun kulkumuoto-osuuksien lisääminen hidastaa liikenteen kasvua, mutta myös liikenneratkaisuilla voidaan vähentää alueen katujen henkilöautoliikennettä. Alustava suunnitelma kaava-alueen liikenneverkosta, jossa autoliikenne ohjataan alueen reunoille ja sieltä pysäköintiin on omiaan lisäämään näiden kulkumuotojen houkuttelevuutta. Myös shared space -tyyppiset kadut alueen sisällä lisäävät viihtyisyyttä. Naistenmatkantien ja Turrintien liittymän kanavoinnin vuoksi on Naistenmatkantien ylittävä suojatie tarpeen siirtää Turrintien itäpuolelle. Kahden kaistan ylitys valoohjaamattomassa liittymässä olisi jalankululle ja pyöräilylle turvallisuusriski. Suojatien siirron myötä Naistenmatkantien eteläpuolen asuntoalueilta matka linjaautopysäkeille hieman kasvaa. Tämä aiheuttaa lievän riskin, että Naistenmatkantie ylitetään kohdasta, jossa ei ole suojatietä tai alikulkua kävelymatkan lyhentämiseksi. Uuden alueen ja Turkkiradan välinen jalankulkuliikenne ohjautuu luontevasti virallisille ylityspaikoille Turkkiradan liittymän ja uuden alueen luontaisen korkeuseron vuoksi. Naistenmatkantien pohjoispuolen jalankulku ja pyörätien tasauksen muutos voi lisätä riskiä jalankulkuun liittymäalueella, jos tasausta nostetaan yli metrillä, jolloin nykyinen korkeusero (nykyinen kaksi metriä) tasoittuu. Yhteyksien jatkuvuus ja yhteydet virkistys- ja ulkoilualueille ovat jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kannalta tärkeitä. Pyhäjärven rantareitin toteutuessa myös yhteydet Turrin kaava-alueelta rantareitille tulee varmistaa. Pirkkalan nauhamainen yhdyskuntarakenne tukee jo kohtalaisesti joukkoliikennettä, ja uusien asuinalueiden keskittyminen keskustan ja Naistenmatkantien ympäristöön tukee tätä tavoitetta. Turrin alueelta nykyinen joukkoliikenteen mahdollistaa autottomien pakolliset arkiyhteydet. Linja-autopysäkit pysyvät nykyisillä paikoillaan myös kehittämisehdotusten toteuttamisen jälkeen.

21 (21) Liitteet Liite 1, Toimivuustarkasteluiden määritelmät ja toimivuustarkastelujen tarkat tulokset Liite 2, Naistenmatkantien liittymäjärjestelyt 2030, VE 1 Liite 3, Naistenmatkantien liittymäjärjestelyt 2030, VE 2

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Lisätarkastelu muuttuneiden maankäyttösuunnitelmien perusteella Maiju Lintusaari Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtötiedot Asumisen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys 12.12.2011 / Soisalo, Rintamäki Härmälänrannan ja Pereen alueen huipputunnin liikennetuotos korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012 / Soisalo Työn

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Juha Mäkinen 3.3.2014 2 (20) 3.3.2014 Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Asemakaavan havainnekuva 2

Asemakaavan havainnekuva 2 Puustellinkallion kaava alueen liikennetekninen tarkastelu 08.06.2017 Ympäristösi parhaat tekijät Asemakaavan havainnekuva 2 Julkisen liikenteen saavutettavuus 3 Tarkasteluvaihtoehtojen kerrosneliöt (Kerrosneliömäärät

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU Raportti Hämeenlinnan kaupunki 6.11.2012 ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU 1. Työn lähtökohdat ja rajaukset Hämeenlinnan Hakumäen kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta

Lisätiedot

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana

Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys. Vt 4 / Sorosentien liittymä. Juha Raappana Iin Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kaupallisten palvelujen liikenneselvitys Vt 4 / Sorosentien liittymä Juha Raappana 10.11.2006 Pentinkankaan asemakaavamuutoksen liikenneselvitys 2 / 10 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot