TILAPÄISET SIIRTOTYÖLÄISET EUROOPAN UNIONIN RAKENNUSALALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAPÄISET SIIRTOTYÖLÄISET EUROOPAN UNIONIN RAKENNUSALALLA"

Transkriptio

1 Siirtotyöläisten sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen Euroopan rakennus- ja puuteollisuudessa TILAPÄISET SIIRTOTYÖLÄISET EUROOPAN UNIONIN RAKENNUSALALLA EFBWW European Federation of Building and Woodworkers Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.

2 Tämä raportti on laadittu Euroopan rakennus- ja puutyöväen liiton toimeksiannosta. Euroopan komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston rahoitustuella. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla, ilman julkaisijan antamaa lupaa. Vaikka julkaisussa annettujen tietojen uskotaan olevan oikeita, julkaisija ja tekijät eivät ota vastuuta minkäänlaisista menetyksistä, vahingoista tai muista haitoista, joita tämän julkaisun sisältö voisi aiheuttaa käyttäjälle tai muille henkilöille.

3 Sisällysluettelo 1. Yleiskatsaus. Tilapäisten siirtotyöläisten eri ryhmät EU:ssa Työntekijöiden lähettäminen työhön rakennusalalla EU:ssa Todelliset ja näennäisesti itsenäiset ammatinharjoittajat Euroopan rakennusteollisuudessa Työvoiman vuokrausyritysten rooli EU:n sisäisen, väliaikaisen maahamuuton puitteissa Ammattijärjestöjen rooli ja rakennusteollisuudessa olevia tilapäisiä siirtotyöläisiä koskevat politiikat sekä yhteenveto 10 kansallisen raportin tuloksista Tilapäisten siirtotyöläisten tunnistaminen sekä yhteydenotto Tilapäisten siirtotyöläisten organisointi ja rekrytointi Tukeminen ja auttaminen Parhaat käytännöt SUOMI - RAKENNUSLIITTO OSASTO SUOMI - RAKENNUSLIITON TOIMISTO TALLINNASSA (VIRO) NORJA - TOISEN SUKUPOLVEN LEHTISIÄ JA ESITTEITÄ NORJA - VIRALLISET VIERAILUT JA EPÄVIRALLISET YHTEYDET ALANKOMAAT - CNV PROJEKTI PUOLALAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE ALANKOMAAT - KOHDELLAANKO SINUA OIKEUDENMUKAISESTI? ESITTEET SAKSA - EUROOPPALAISESTA SIIRTOTYÖLÄISTEN LIITOSTA IG BAU SIIRTOLAISYKSIKKÖÖN SAKSA - FAIRE MOBILITAT PROJEKTI SVEITSI - KAHDENKESKEINEN SOPIMUS RAJATYÖNTEKIJÄT JA SIIRTOLAISET SVEITSI - TODELLINEN MONIKULTTUURINEN AMMATTIJÄRJESTÖ BELGIA - VIRALLISTEN JA EPÄVIRALLISTEN VERKOSTOJEN KÄYTTÖ YHTEYDENPITOON SIIRTOTYÖLÄISTEN KANSSA BELGIA - PUOLA-TYÖRYHMÄ ITALIA - SIIRTOLAISASIAMIESTEN PALKKAAMINEN ITALIA - LAINSÄÄDÄNTÖVÄLINE: DURC ESPANJA - NIVELTÄMISMALLI KONFEDERAALISEN JA SEKTORIAALISEN TASON VÄLILLÄ ESPANJA - VALITUKSIA KOSKEVAT MENETTELYT RUOTSI - YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN KANSSA NORJA, RUOTSI JA MUUT - ILMAISTA AVUSTUSTA SIIRTOTYÖLÄISILLE Seminaari Barcelonassa ( toukokuuta 2013) Keskustelu ja päätelmät 32 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 3

4

5 1. Yleiskatsaus. Tilapäisten siirtotyöläisten eri ryhmät EU:ssa Siirtolaisuuskysymyksen merkitys Euroopassa on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana, ja siitä on tullut yksi tärkeimmistä ja kiistanalaisimmista kysymyksistä poliittisissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Maahanmuuttovirrat kulkevat useita reittejä, Euroopan ulkopuolelta, mutta myös EU:n sisällä. Erityisesti vuosien 2004 ja 2007 laajentumiset itä-euroopan maihin saivat aikaan suuria muutoksia Euroopan työmarkkinoiden maantieteeseen merkittävien muuttovirtojen kulkeutuessa itä-euroopasta länsi-eurooppaan parempien elin- ja työolojen toivossa. Sisämarkkinoiden puitteissa, työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja palvelujen tarjoamisen vapaus loivat uusia haasteita työnantajille ja työntekijöille. Oikeudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset erot ovat kuitenkin usein haitanneet siirtotyöläisten kotouttamista, ja viime aikojen talouskriisi sekä kasvavat työttömyysluvut koko Euroopassa ovat joskus aiheuttaneet siirtotyöläisiin kohdistuvia rajuja, muukalaisvihamielisiä reaktioita. Rakennusalalla siirtotyöläiset muodostavat merkittävän osan koko työvoimasta. Teollisuudessamme työntekijöiden vapaa liikkuvuus, etenkin EU:n sisällä, on viime vuosina usein ollut ratkaisuna työvoiman kysyntään ja työvoimapulaan. Rakennus- ja puuteollisuudella on erityisen joustavat ja hajanaiset työmarkkinat, joissa suuren osan kysynnästä muodostaa lyhytkestoinen työ ja työntekijöiden liikkuvuus. Valitettavasti nämä ominaisuudet johtavat pimeän ja tilapäisen työn suuntaan, joka yhdessä hajanaisen ja kiistanalaisen eurooppalaisen ja kansallisen oikeudellisen rakenteen kanssa, on luonut olosuhteet toistuvalle hyväksikäytölle ja sosiaaliselle polkumyynnille. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen vapaan tarjoamisen puitteissa on havaittavissa uuden tyyppisiä muuttovirtoja. EU:n sisällä työntekijät eivät siirry vain seuratakseen pitkäaikaisen työn tarjouksia muuttoprojektilla, jolla pyritään sopeutumaan vastaanottavan valtion työmarkkinoihin ja yhteiskuntaan. Lyhytaikaisiin työllistymismahdollisuuksiin liittyvä väliaikainen muutto on uusi todellisuus Euroopan työmarkkinoilla. On tärkeää korostaa, että väliaikaisella muutolla on tyypilliset ominaispiirteensä ja eroavaisuuksia kestävään maahanmuuttoon nähden. Ensinnäkin, muuton tilapäisestä luonteesta johtuen, ei työntekijällä ole lähes mitään kannustinta tavoitella minkäänlaista kielellistä ja kulttuurista integroitumista vastaanottavassa maassa, paitsi täysin toiminnallisissa kysymyksissä. Tämä saattaa aiheuttaa objektiivista heikkoutta työntekijöille, jotka ovat kielellisesti ja oikeudellisesti kykenemättömiä ymmärtämään oikeuksiaan. Toiseksi, tätä kuplavaikutusta korostaa se, että muutto on usein sidottu tiettyyn työtarjoukseen ja sittemmin työnantajaan, joka hoitaa myös työntekijöiden asuntojärjestelyt. Näin muodostetaan äärimmäisen eristettyjä realiteetteja, ilman minkäänlaisia kontakteja ulkomaailmaan. Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 5

6 Kolmanneksi, tämän kaltainen työsuhde edellyttää usein kolmatta toimijaa, jonka tehtävänä on saada yhden maan työvoiman kysyntä kohtaamaan toisen maan tarjonnan. Tämän tehtävän hoitavat usein rekrytointi- tai työvoimatoimistot, jotka jakavat lopuksi päätyönantajan kanssa työnantajan roolin yhteisen vastuun. Nämä uudistuneet työmarkkinat asettavat ennennäkemättömiä haasteita myös ammattijärjestöille. Ammattijärjestöt koko Euroopassa ovat hyvin aktiivisesti kehittäneet strategioita uusien työntekijäkategorioiden tunnistamiseksi, tavoittamiseksi, organisoimiseksi ja rekrytoimiseksi yllämainituista erityispiirteistä huolimatta: kulttuuriset ongelmat, eristäytyminen, rekrytonti ja/tai työllistäminen välitystoimistojen kautta. Ennen ammattiyhdistysten roolin tarkastelua esittelemme pääpiirteittäin ne tosiseikat ja oikeudelliset seikat, jotka koskevat tilapäisten siirtotyöläisten kategorioita: lähetetyt työntekijät, todelliset ja näennäisesti itsenäiset ammatinharjoittajat. Kuvaamme myös työvoiman vuokrausyritysten roolia. 1.1 Työntekijöiden lähettäminen työhön rakennusalalla EU:ssa Euroopan komission määritelmän mukaan lähetetyllä työtekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee rajoitetun ajan jossakin muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin missä hän yleensä työskentele 1. Periaatteessa työntekijöiden lähettämisen tulisi olla yksi malli palvelujen vapaasta liikkuvuudesta EU:n sisällä. Kilpailukykyisimpien ja pätevimpien palveluntarjoajien olisi voitava työntekijöiden lähettämisellä hoitaa tehtävänsä kaikissa jäsenvaltioissa ilman syrjintää, hyödyttämällä sisämarkkinoita yritysten kansainvälistymisellä, liikkuvuudella, kilpailykyvyllä ja tuottavuudella 2. Todellisuudessa yritykset ovat viime vuosina usein käyttäneet työntekijöiden lähettämistä työvoimakustannusten supistamisen välineenä, etenkin aloilla, joilla on niukasti koulutettu, joustava ja liikkuva työvoima. Rakennusala on se sektori, jossa on eniten lähetettyjä työntekijöitä: yhteensä yli miljoona lähetettyä työntekijää Euroopassa, mikä on noin 0.4 prosenttia EU:n työvoimasta, 25% on töissä teollisuuslaitoksissamme 3. Puola on tärkein lähtömaa, josta 200,000 työntekijää on lähetetty ulkomaille, sitä seuraavat Saksa ja Ranska, kun taas tärkeimmät kohdemaat ovat Saksa, Ranska, Belgia ja Alankomaat. Tiedot lähtömaista lähetettyjen työntekijöiden ja kohdemaahan saapuvien lähetettyjen 1. Vuonna 1996 annettu, työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi on lähde EU:n määritelmille: uri=celex:31996l0071:en:html 2. Selvitys työntekijöiden oikeuksien suojelusta alihankinnassa Euroopan unionissa, Euroopan komissio, Nämä ovat viralliset luvut, jotka voidaan jäljittää. Kenttäasiantuntijat ovat sitä mieltä, että 1 miljoonan lähetettyjen työntekijöiden määrä on vahvasti aliarvioitu todellisuuteen nähden. 6 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

7 työntejihöiden välisestä nettomäärästä osoittavat Puolan olevan myös tärkein lähtömaa suhteessa saapuviin työntekijöihin, ja sitä seuraavat Portugali, Luxemburg, Unkari ja Slovakia 4. Työntekijöiden lähettäminen on eurooppalaisella tasolla säännelty direktiivissä 96/71/ EY, koskien palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon, joka takaa lähetetyille työntekijöille pakolliset työehdot ja -olot, siinä jäsenvaltiossa, jossa työ suoritetaan. Taattavat työehdot ja -olot ovat: enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat; palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto; vähimmäispalkat, myös ylityökorvaukset; erityisesti tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten käyttöön asettamia työntekijöitä koskevat ehdot; työturvallisuus, työterveys ja työhygienia; raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten työehtoihin sovellettavat suojatoimenpiteet; miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sekä muut syrjintäkieltoa koskevat säännökset. Sosiaaliturvan suhteen, EU:n koordinointisäännöt noudattavat yhden sovellettavan lainsäädännön periaatetta silloin, kun henkilö työskentelee kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, ja noudattavat vastaanottavan maan sääntöjä syrjimättömyyden takaamiseksi. Asetuksen 883/ mukaan työntekijöiden lähettäminen on yksi mahdollisista poikkeuksista, ja sosiaaliturva voidaan säännellä lähtömaan lainsäädännön mukaan, jos työskentelyjakso ulkomailla on enintään 24 kuukautta. Täten meillä on kaksi lähetettyjä työntekijöitä koskevaa EU:n lainsäädäntöä: Direktiivi 96/71/EY, jonka mukaan vastaanottavan maan lakia olisi sovellettava lähetetyille työntekijöille, ja asetus 885/2004, joka sallii poikkeuksen sosiaaliturvassa, jos työskentelyjakso on enintään 24 kuukautta. Työntekijöiden lähettämistä koskeva kysymys on erittäin kiistanalainen EU:n poliittisissa ja oikeudellisissa keskustelussa, ja keskittyy lähetetyille työntekijöille sovellettavan lainsäädännön avainkysymykseen: ovatko he lähtömaan lainsäädännön alaisia vai sen maan lainsäädännön alaisia, jossa työskentelevät? Ennen vuotta 1996 EU:n jäsenvaltiot saivat soveltaa kansallista lainsäädäntöään ja työehtojaan heidän aluelleen lähetetyille työntekijöille. Tätä pidettiin oikeutettuna poikkeuksena palvelujen tarjoamisen vapaudelle ns. Gebhard-kaavalla 6. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 97/71/EY julkaisuhetkellä, sen todellinen lisäarvo oli vastaanottavan maan lainsäädännön perusnormien ytimen identifiointi 4. Työntekijöiden lähettäminen Euroopan unionissa ja EFTA-maissa : Raportti esitettävistä asiakirjoista A1 julkaistu vuosina 2010 ja 2011, Euroopan komissio Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus DG ECJ 55/94, Reinhard Gebhard v Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 1995 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 7

8 (yllämainittu, direktiivin artiklasta 3.1) jonka soveltaminen lähetettyihin työntekijöihin tuli pakolliseksi. Tämän vuoksi päätöksentekijät ja sidosryhmät katsoivat direktiivin 96/71/EY yleensä olevan hyväksyttävä keino säädellä työntekijöiden lähettämistä ja estää väärinkäytöksiä, vaikka seuraavina vuosina EU:n työmarkkinoilla tapahtuneet rakenteelliset muutokset (lisääntynyt joustavuus, tilapäistyövoimaa välittävien toimistojen rooli) kyseenalaistivat sen tehokkuutta vastustaa hyväksikäyttöä ja sosiaalista polkumyyntiä. Tilanne muuttui täysin vuonna 2005, kun Euroopan unionin tuomioistuin (edempänä CJEU) kumosi täydellisesti direktiivissä työntekijöille laaditun standardin tulkinnan niin kutsutun Laval kvartetin neljällä lauseella, ja erityisesti itse Laval-lauseella (C- 341/05), joka kyseenalaisti palvelujen tarjoamisen vapauden ja työntekijöiden oikeuksien välisen tasapainon. Tuomioistuin totesi lainvastaiseksi Ruotsin Rakennustyöläisten ammattiliiton, Byggnadsin, nostaman ryhmäkanteen painostaakseen latvialaisen rakennusyhtiö Lavalin soveltamaan Ruotsiin lähetetyille työntekijöille vähimmäispalkkastandardeja, jotka on määrätty alakohtaisessa työehtosopimuksessa. Tuomioistuimen antama tulkinta perustui siihen, että lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin 3 artiklassa viitataan ainoastaan joko lain tukemiin standardeihin tai yleisesti sovellettaviin työehtosopimuksiin. Kyseisen (ei kaikkien) työehtosopimuksen määräämistä ulkomaiselle yritykselle pidettiin täten diskriminoivana sekä laittomana esteenä palvelujen tarjoamiselle sisämarkkinoilla. Tämä tulkinta, jonka eurooppalaiset ammattijärjestöt ja muut sidosryhmät kyseenalaistivat voimakkaasti, johtaa siihen, että vuoden 1996 direktiivin vähimmäisvaatimukset muuttuvat enimmäisvaatimuksiksi, estäen jäsenvaltioita soveltamasta edullisimpia ehtoja työntekijöille. Näin ollen työntekijöiden lähettämistä töihin EU:n sisällä koskeva kysymys on ongelmallinen ainakin kahdesta näkökulmasta, oikeudellisesta ja tosiasiallisesta : Oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna yllämainitut päätökset estävät jäsenvaltioita soveltamasta lähetetyille työntekijöille samaa kohtelua kuin kotimaisille työntekijöille, ja johtavat EU:n laillistetun syrjinnän kehykseen. Tosiasiallisesta näkökulmasta katsottuna EU:n sisällä on edelleen valtavat määrät työntekijöiden näennäistä lähettämistä ja näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista, joka on kehitetty kiertämään työoikeutta ja velvoitteita. Euroopan toimielinten sidosryhmien kiivaan keskustelun jälkeen, jossa pyydettiin uusia sääntöjä ja laillisia instrumentteja asian käsittelyyn ja suojaamaan Euroopan sosiaalista mallia kasvavalta polkumyynnin ja hyväksikäytön ilmiöltä, Euroopan komissio antoi ehdotuksen täytäntöönpanodirektiiviksi (KOM(2012)131), joka on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. On kuitenkin korostettava, että komission ehdotus käsittelee ainoastaan tosiasiallisia ongelmia, tarkentaen vuoden 1996 direktiivissä säädettyjä velvoitteita ja esittää uusia määritelmiä, mutta ei puutu lainkaan Laval-kvartettiin liittyviin oikeudellisiin ongelmiin. 8 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

9 Tutkimuksemme käsittelee myös lähetettyjen työntekijöiden todellisia asumis- ja työskentelyolosuhteita EU:ssa nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä, ottamatta kantaa eurooppalaiseen poliittiseen ja juridiseen keskusteluun. Kuitenkin haastatteluissamme ja keskustelussa tuli toistuvasti esiin, että Laval-kvartetin aiheuttama epävarmuus näyttää vaikeuttavan lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelua, ja taas toisaalta helpottavan epärehellisiä ja hämäriä toimia. Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi 96/71/EY kattaa kolme työntekijöiden ulkomaille lähettämistä koskevaa tilannetta. Määritelmää perinteinen siirto käytetään silloin, kun työntekijä lähetetään toiseen jäsenvaltioon työhön lähettävän yrityksen lukuun ja johdolla tämän ja työntekovaltiossa toimivan palvelun vastaanottajan välillä solmitun sopimuksen nojalla. Puhutaan yrityksen sisäisestä siirrosta, kun yritys lähettää työntekijän toisen jäsenvaltion alueelle työhön samaan yritysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan tai yritykseen. Lopuksi, työvoiman vuokrausyrityksen kautta tapahtuva siirto silloin, kun työvoiman vuokrausyritys lähettää työntekijän toisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneeseen tai siellä toimivaan yritykseen. Kaikissa kolmessa käytetään toimenpiteiden kiertämiskäytäntöjä. Yrityksen sisäistä siirtoa, jota vielä muutama vuosi sitten pidettiin suhteellisen turvallisena, koska sen piiriin kuului enimmäkseen korkeasti koulutettuja työntekijöitä, käytetään nykyisin väärin postilaatikkoyhtiöiden ja haarakonttorien myötä. Työvoiman vuokrausyrityksen kautta tapahtuva siirto, mikä oli vielä harvinaista silloin, kun direktiivi laadittiin, ja joka on viime vuosina tullut yleiseksi, on luonnollisesti erittäin vaarallinen työntekijöiden hyväksikäytön suhteen. Työnantajalle ensimmäinen kilpailuetu lähetettyjen työntekijöiden palkkaamisessa paikallisten sijaan, liittyy sosiaaliturvakuluihin. Työntekijöiden lähettäminen maista, joissa on alhaiset sosiaaliturvamaksut, johtaa luonnollisesti työnantajien kustannusten alenemiseen. Koska on vaikeaa tarkkailla objektiivisesti, ovatko sosiaaliturvamaksut lähtömaassa todella maksettu vai ei, tämä johtaa usein laittomiin olosuhteisiin, jolloin vastaava summa poistetaan palkasta, mutta sitä ei koskaan makseta, tai se lasketaan lähtömaan minimipalkan perusteella. Lisäksi epätyypillisten työsopimusten (osa-aika, harjoittelu, sijaisuus, nollatuntisopimukset) lisääntyminen, on saanut aikaan sen, että on äärettömän vaikeaa tarkkailla varsinaisia työoloja vieraassa maassa. Tämä johtaa kahteen suuntaan: lähtömaan viranomaisten on lähes mahdotonta tarkkailla varsinaisia työtunteja, ja vastaanottavan maan työsuojelutarkastajien on erittäin vaikeaa tarkistaa minkä tyyppinen työsuhde on ilmoitettu A1-todistusten saamiseksi. Ja vaikka useissa maissa A1-lomakkeen saaminen kansallisilta viranomaisilta vaatii ennakkomaksua, toisissa maissa ei ole tätä käytäntöä, mikä helpottaa toimenpiteiden kiertämistä. Mitä taas palkkoihin tulee, useimmissa tapauksissa vastaanottavien maiden vähimmäispalkkoja noudatetaan muodollisesti, mutta hyväksikäyttöä tapahtuu muilla tavoilla, esimerkiksi työaikaa, palkallisia vuosilomia ja ylityökorvauksia koskevien Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 9

10 sääntöjen rikkomista. Usein käy niin, että työntekijälle maksetaan vähimmäispalkkaa 40 työtunnilta ja 5 päivälle viikosta, vaikka hän on itse asiassa työskennellyt 50 tuntia ja 6 päivää viikossa. Lähetettyjä työntekijöitä ei myöskään sijoiteta lähes koskaan oikealle osaamis-/ pätevyystasolle. Kenttätutkijat ovat erottaneet neljä kategoriaa työntekijöiden lähettämiseen liittyville työskentelymuodoille Euroopassa 7. Ensimmäinen on Tavallinen työntekijöiden lähettäminen kun erikoistunut urakoitsija tarjoaa palveluja vieraassa jäsenvaltiossa korkeasti koulutetuilla ja hyvin palkatuilla työntekijöillä. Tällaisissa tapauksissa työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen on usein taattu, sillä perusteena ei ole halvan työvoiman palkkaaminen, vaan tarjottujen palvelujen laatu. Toinen on täysin laillinen työntekijöiden lähettäminen, jota innoittaa kätevyys palkata ulkomailta lähetettyjä työntekijöitä paikallisen työvoiman sijasta. Kuten olemme aikaisemmin maininneet, työntekijöitä lähettävät yritykset ja virastot voivat olla kilpailukykyisiä työvoimakustannusten perusteella, alhaisten palkkojen ja sosiaaliturvan vuoksi. Minimipalkka, jota tulee noudattaa, on usein huomattavasti alhaisempi kuin työntekijöiden keskimääräinen palkka, mutta saattaa vedota työntekijöihin, jotka on lähetetty maista, joiden elintasot ovat vielä alhaisemmat. Lisäksi jotkut maksut eivät ole lähtömaan eivätkä vastaanottavan maan verotuoton alaisia. Kolmas kategoria on laillinen työntekijöiden lähettäminen, jossa esiintyy samanaikaisesti, vakavia sääntöjenvastaisuuksia, kuten sosiaaliturvan puuttuminen, ylityökorvausten maksamattomuus, laittomat ja pakolliset vähennykset hallinnollisista kuluista, majoituksesta ja kuljetuksesta, tai muista kuluista. Näissä tapauksissa työnantajan laillista kilpailuetua on tehostettu osittain laillisilla tai laittomilla eduilla. Palkat ja sosiaaliturva ovat yleisimpiä kiertämisen kohteita. Lopuksi on vielä paljon näennäistä lähettämistä, esimerkiksi kun siirtotyöläinen on jo ollut kohdemaan alueella kun hänet on otettu palvelukseen, tai kun työnantaja on palkannut hänet vai lähettämisen ajaksi. Tämä tapahtuu lähtömaassa perustetun postilaatikkoyhtiön avulla, tai myös E101/A1 lomakkeiden väärentämisellä. Muut epärehelliset työnantajat lähettävät työntekijöitä maista, joissa työntekijä ei ole koskaan ollut tai asunut, mutta joissa A1-lomake voidaan antaa ilman ennakkomaksua ja sosiaaliturvamaksut ovat erityisen alhaiset (esim.: Kyprokselta lähetetyt puolalaiset työntekijät). EU:n sisällä eri maiden välillä esiintyy merkittäviä vakuutuksen ja sosiaaliturvan maksuja koskevia eroja, useiden maiden ollessa tässä suhteessa mukavuuslipun roolissa Cremers J. In Search of Cheap Labour in Europe. Working and Living conditions of posted workers CLR/EFBWW/International Books, Euroopan komission kehittämä MISSOC-tietokanta on täydellinen ja yksinkertainen, kaikkien EU-jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmää koskeva tiedonlähde: ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=815&langid=en 10 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

11 1.2 Todelliset ja näennäisesti itsenäiset ammatinharjoittajat Euroopan rakennusteollisuudessa Itsenäinen ammatinharjoittaminen muodostaa yhä suuremman osan Euroopan työmarkkinoista: noin 15% koko Euroopan työvoimasta on itsenäisiä ammatinharjoittajia 9, joista 13.5% on rakennusteollisuudessa. Euroopan 13 miljoonasta rakennustyöntekijästä 1 5:stä on itsenäisiä ammatinharjoittajia 10. Itsenäiset ammatinharjoittajat on sijoitettu erityiseen oikeudelliseen kehykseen, joka eroaa merkittävästi työsuhteista: Itsenäiset ammatinharjoittajat työskentelevät oman ammatillisen vastuunsa alaisina, eivätkä siis työskentele pääurakoitsijan valvonnassa; Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksumenetelmä on erilainen itsenäisellä ammatinharjoiyttajalla ja työntekijöillä; Jotkut työolosuhteet (palkka, työajat, lepoajat...), jotka on säännelty työehtosopimuksilla tai erityisillä laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määryksillä, eivät koske itsenäisiä ammatinharjoittajia; Tämän johdosta verrattain laaja sosiaaliturva (esim. tilapäisessä työsuhteessa, työtapaturmassa, varhaiseläkkeessä...) on rajoitetumpi itsenäisille ammatinharjoittajille. Viime vuosina olemme voineet todeta EU:n työmarkkinoiden olevan yhä hajanaisemmat ja joustavammat, ja samanaikaisesti rekisteröityjen itsenäisten ammatinharjoittajien kasvaneen määrän voidaan katsoa olevan tämän muutoksen oire ja osa sitä. Perinteisen keskitetyn yrityksen, jossa yksi keskeinen henkilö hallitsee kaikkia prosessiin liittyviä elementtejä, paikalle ovat nyt tulossa monimutkaiset rakenteet, joiden pääurakoitsija yleensä teettää alihankintana tai ulkoistaa tehtävät erikoistuneille yrityksille tai itsenäisille ammatinharjoittajille. Yritykset tarjoavat silloin palveluja työntekijöiden avulla, jotka eivät ole heidän, vaan toisten yhtiöiden palveluksessa. Tällaiseen hajanaisuuteen liittyy myös henkilökunnan palkkaaminen tai laitteistojen omistus, erikoistuneilta yrityksiltä hankittuina. Tavallisen, palveluntarjoajasta, työntekijöistä ja käyttäjästä koostuvan kolmikantarakenteen lisäksi, on havaittavissa uusien ja erilaisten toimijoiden yhä lisääntyvä määrä, mikä vaikeuttaa heidän välisen suhteen tunnistamista. Esimerkiksi, kun työntekijä on palkattu työnvälitystoimiston kautta, sekä välitystoimisto että pääurakoitsija valvovat jossain määrin hänen työskentelyään, jolloin on vaikeaa tunnistaa varsinainen työnantaja. 9. European Employment Observatory Review: Self-employment in Europe EFBWW/FIEC Self-employment and bogus self-employment in the European construction industry, 2008 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 11

12 EU:n tasolla on äärimmäisen tärkeää tehdä selvä ero itsenäisen ammatinharjoittamisen ja käskynalaisuuden välillä, sillä rajatylittävissä tapauksissa ensimmäinen kuuluu sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden soveltamisalaan, kun taas jälkimmäinen kuuluu työntekijöiden vapaan liikkuvuuden soveltamisalaan. CJEU:n määritelmän mukaan työntekijä on henkilö, (1) joka tekee (2) toiselle (3) tämän johdon alaisena tietyn ajan työtä (4), josta hän saa vastikkeena palkkaa 11. CJEU antaa kansallisille viranomaisille myös ohjeita sen vahvistamiseksi, että itsenäisen ammatinharjoittajan toiminta kuuluu sijoittautumisoikeutta koskevien määräysten soveltamisalaan, jos sitä harjoittaa henkilö, joka tarjoaa kyseistä palvelua (1) ilman minkäänlaista alaisuussuhdetta, joka koskee tuon toiminnan valintaa, työehtoja ja palkkausta (2) henkilön omalla vastuulla (3) hänelle suoraan ja kokonaan maksettua vastiketta vastaan 12. Tällainen kustannustenvähentämisstrategioiden tukema hajaantumisprosessi ja työmarkkinoiden ulkoistaminen, on myös saanut aikaan uusien työsuhdemuotojen lisääntymisen alkuperäisillä sopimusmuodoilla, joita on vaikea asettaa rinnakkain käskynalaisen työn ja itsenäisen ammatinharjoittamisen välisen eron määrittelemisessä. Nykyään voidaan määritellä ainakin kolme työntekijäinluokkaa: työnantajat, itsenäiset ammatinharjoittat, ja kolmas luokka, joka on kahden edellisen välillä. Niin kutsuttujen taloudellisesti riippuvaisten itsenäisten ammatinharjoittajien luokka käsittää sellaiset työntekijät, joilla ei ole säännöllistä käskynalaista työsuhdetta, mutta jotka tekevät työtä suurimmaksi osaksi tai kokonaan, ainakin jonkin ajanjakson, vain yhdelle urakoitsijalle. Kaikkien Euroopan maiden oikeusjärjestelmissä on perinteinen ero palkatun työntekijän ja itsenäisen ammatinharjoittajan käsitteiden välillä. Kuitenkin, vaikka eurooppalaisilla oikeusjärjestelmillä on määritelmät molemmille käsitteille, taloudellisesti riippuvaiseen itsenäiseen ammatinharjoittamiseen suhtaudutaan eri tavalla jokaisessa maassa, ja useissa tapauksissa sitä ei käsitellä ollenkaan. 11. ECJ 53/81, Levin v. Staatsecretaris van Justitie, 1982; ECJ 133/85, Kempf v. Staatsecretaris van Justitie, 1986; ECJ 66/85, Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, 1986; ECJ 197/86, Brown v. the Secretary of State for Scotland, 1988; ECJ 344/87, Bettray v. Staatsecretaris van Justitie, 1989; ECJ 357/89, Raulin v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 1992; ECJ 3/90, Bernini v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 1992; ECJ 85/96, Martínez Sala v. Freistat Bayern, 1998; ECJ C-188/00, Kurz v. Land Baden-Württemberg, 2002; ECJ 337/97, Meeusen v. Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, 1999; ECJ C-138/02, Collins v. Secretary of State for Work and Pensions, 2004; ECJ C-456/02, Trojani v. Centre public d aide sociale de Bruxelles, 2004; ECJ C-109/04, Kranemann v. Land Nordrhein- Westfalen, 2005; ECJ C-228/07, Petersen v. Arbeitsmarktservice Niederösterreich, ECJ C-268/99, Aldona Malgorzata Jany and others v. Staatssecretaris voor Justitie, Note that this case concerns a preliminary ruling related to the interpretation of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on the one part, and the Republic of Poland and the Czech Republic, on the other part. This does not however affect the relevance of the judgement for the purposes of interpreting art. 43 EC. 12 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

13 Eri maissa käytetään eri kriteerejä käskynalaisuuden aseman ja työntekijän taloudellisen riippuvuuden arvioimiseen: työntekijän prosentuaalinen osuus tulosta, joka saadaan yhdeltä ainoalta urakoitsijalta, työpäivien lukumäärä vuodessa, työasema urakoitsijan toimistossa olevalle henkilölle. Joissakin maissa taloudellisestii riippuvaiset itsenäiset ammatinharjoittajat tunnustetaan ja he ovat oikeutettuja saamaan lisäturvaa sosiaaliturvan ja eläkkeiden muodossa. Todellisen/näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen kysymyksellä on voimakas vaikutus rajojen yli tapahtuvaan muuttoliikkeeseen ja palvelujen tarjoamiseen. Työnantajalle, joka käyttää itsenäisiä ammatinharjoittajia omien työntekijöidensä sijaan, voi olla tästä huomattavia säästöjä työvoimakustannuksissa, veroissa ja sosiaaliturvamaksuissa sekä muissa työvelvoitteissa. Lisäsi Euroopassa viime vuosina tapahtunut markkinoiden vapauttamisprosessi on monissa maissa helpottanut henkilöiden rekisteröintiä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, mikä nykyään on mahdollista parissa tunnissa, ja johon tarvitaan hyvin vähän, ja joskus epämääräisiä tositteita. Näin ollen, tulkinnanvaraisten taloudellisesti riippuvaisen itsenäisen työn harjoittajien lisäksi, voimme yhä useammin tavata myös naamioituja työntekijöitä, jotka antavat ulkopuolisten ymmärtää olevansa palkattuja, mutta ovat rekisteröityneet itsenäisinä ammatinharjoittajina. Tällaisilla työntekijöillä on alhaisempi suojaustaso ja koska ovat alemmalla portaalla myös maksettujen sosiaaliturvamaksun suhteen, he heikentävät sosiaaliturvajärjestelmän vakautta. Tätä ongelmaa ovat EU:n sisällä luultavasti vielä pahentaneet niin kutsutut siirtymätoimenpiteet. Liittymissopimukset antoivat jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa tilapäisesti työntekijöiden vapaata liikkuvuutta niistä maista, jotka olivat liittyneet vuosina 2004 (paitsi Malta ja Kypros) ja Nämä rajoitukset voitiin säilyttää enintään seitsemän vuotta, mikä tarkoittaa, että useissa maissa bulgarialaisten ja romanialaisten työntekijöiden rajoitukset ovat voimassa vuoteen Toisaalta näitä rajoituksia voidaan soveltaa ainoastaan työntekijöihin, eikä mihinkään muuhun kansalaisryhmään. Itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka tarjoavat vapaasti palveluja toisessa jäsenvaltiossa, eivät kuulu siirtymätoimenpiteiden alaan. Tämä on johtanut ja johtaa edelleen siihen, että kyseisten toimenpiteiden ja muiden velvoitteiden kiertämiseksi, suuret määrät siirtolaisia rekisteröityy alkuperämaissaan itsenäisinä ammatinharjoittajina välittömästi ennen toiseen maahan siirtymistään. Kuten totesimme aikaisemmin, on olemassa väärinkäyttöjä, joissa työnantaja, yritys tai työvoiman vuokrausyritys rekisteröi työntekijän ennen hänen siirtämistään, usein edes ilmoittamatta siitä hänelle. Väärin perustein itsenäisinä ammatinharjoittajina rekisteröidyt vuokratöläiset menettävät minipalkka-, sosiaaliturva- ja työaikasuojansa. Jäsenvaltiot ottavat tietenkin käyttöön toimenpiteitä näennäisyrittäjyyden havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi, mutta valitettavasti ne eivät ole usein tehokkaita. Sitä paitsi, monikansallisella tasolla, ja etenkin EU:ssa, herää kysymys, onko työskentelymaan kansallisilla viranomaisilla oikeus asettaa kyseenalaiseksi työntekijän/itsenäinen ammatinharjoittajan pätevyys, jonka työntekijän lähtömaan viranomaiset ovat määritelleet. Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 13

14 Toisin sanoen, mitä tapahtuu jos lähetetty työntekijä on luokiteltu itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi lähtömaan antamassa A1-lomakkeessa, mutta vastaanottavan maan viranomaiset katsovat, että hän suorittaa heidän valtionsa alueella tehtäviä, jotka luokittelisivat hänet työntekijöiden vakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmien alaiseksi? Fitzwilliam, Banks ja Herbosch-Kiere 13 tapauksissa ECI täsmensi, että jäsenvaltion työtuomioistuimen tuomari ei saa arvioida toisen jäsenvaltion viranomaisten antaman todistuksen validiteettia. Arvostelijat ovat sanoneet, että tämä päätös tekee A1- todistukset käytännöllisesti katsoen koskemattomiksi ja estää kansallisia viranomaisia suorittamasta tehokkaita kontrolleja näennäisesti itsenäisen ammatinharjoittamisen torjumiseksi. A1- todistukset (aikaisemmin E101) ovat sitä paitsi usein epätäydellisiä tai virheellisiä. Kohdemaiden viranomaisten on lähes mahdotonta saada lisätietoja tai selventää epäilyttävää tilannetta ilman lähtömaan kansallisten tarkastajien täydellistä yhteistyötä. Tällaiset olosuhteet huomioonottaen, ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi epärehelliset työnantajat käyttävät usein näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista työoikeuden kiertämiseksi EU:n sisällä. 1.3 Työvoiman vuokrausyritysten rooli EU:n sisäisen, väliaikaisen maahamuuton puitteissa Erilaisilla välittäjillä on tärkeä rooli työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa kansainvälisellä tasolla. Tämä rooli on viime vuosien aikana kasvanut vaikuttavasti, pää- ja sivuroolien (kansainvälinen rekrytointi ja työnvälitystoimistot sekä värvääjät) vaikuttavalla lisääntymisellä. Kun lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi annettiin, työvoiman vuokrausyrityksillä oli vielä hyvin vähäpätöinen rooli Euroopan työmarkkinoilla. Vuoratyöntekijänä lähettäminen mainittiin kuitenkin kolmantena typologiana direktiivissä, jonka artiklassa 1.3. viitataan yrityksiin, jotka: kun kyse on tilapäistä työvoimaa välittävästä yrityksestä tai työvoiman vuokrausta harjoittavasta yrityksestä, lähettävät työntekijän jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen tai siellä toimintaansa harjoittavan yrityksen käyttöön, jos tilapäistä työvoimaa välittävän yrityksen tai työvoiman vuokrausta harjoittavan yrityksen ja työntekijän välillä on työsuhde työntekijän lähetettynä olon ajan. Tälle työllistämisen muodolle on ominaista, että se käsittää kolme aihetta: työntekijä, työvoiman vuokrausyritys, joka on työnantaja, sekä käyttäjäyritys, jolle työntekijä tekee työtä. Viime vuosina työvoiman vuokrausyrityksen työ on ollut nopeimmin kasvava epätyypillinen työmuoto. On arvioitu, että yli kolme miljoonaa EU:ssa olevaa työntekijää työskentelee nykyään vuokratyösopimuksella. Samat laskelmat osoittavat, että nämä ovat enimmäkseen vähän koulutettuja työntekijöitä, etenkin rakennus- ja maatalousaloilla. Heidät yhdistetään usein tilapäiseen ja satunnaiseen työhön. 13. Case C-202/97 Fitzwilliam Executive Search v Bestuur van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen [2000] ECR I-883;Case C-178/97 Banks v. Théatre royal de la Monnaie [2000] ECR I-205; ks. myös C-3/98 Schacht and others; Case C-2/05 (Herbosch Kiere). 14 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

15 Ylipäätään yritykset käyttävät usein vuokratyötä palkka-, sosiaaliturva- ja vakuutuskulujen vähentämiseksi. Työntekijöiden huolenaiheet liittyvät usein siihen, että on vähemmän mahdollisuuksia kouluttamiseen ja kehitykseen, sekä siihen että he ovat vähemmän edustettuina ja että palkkataso on yleensä alhainen. Euroopan tasolla on käyty kiivaita keskusteluja tarpeesta säännellä näitä yrityksiä, jotka olivat kiellettyjä useissa EU-maissa vielä jonkin aikaa sitten, kunnes vuonna 2008 annettu vuokratyödirektiivi pakotti kaikki maat poistamaan kiellon. Vuokratyödirektiivi annettiin vuonna , ja siinä säädettiin tasa-arvoinen kohtelu vuokratyölle. Käytännössä tilapäistyöntekijöillä on oikeus samaan kohteluun käyttäjäyrityksessä kuin pitkäaikaisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä, jotka suorittavat samoja tehtäviä. Kuitenkin EU:n sisällä käydään rajat ylittävällä tasolla keskustelua vuokratyödirektiivin ja lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin niveltämisestä 15. Kun työvoiman vuokrausyritys palkkaa henkilön, joka lähetetään toiseen maahan työskentelemään ulkomaalaisessa käyttöyrityksessä, kumpaa direktiiviä tulee soveltaa? Kuten aikaisemmin on mainittu, lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä (POW) on työvoiman vuokrausyritykset sisällytetty selvästi sen soveltamisalaan (artikla 1.3). Itse asiassa, vuokratyödirektiivi ei käsittele aihetta suoraan. On selvää, että kun työntekijät on lähetetty, heillä on vastaanottavassa maassa oikeus vähintään minimistandardeihin, lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä esitetyillä aloilla, mikä toisaalta ei ole niiden henkilöiden yhdenvertaista kohtelua, jotka työskentelevät samassa paikassa pitkäaikaisessa työsuhteessa. Tätä niveltämistä ei ole selvästi täsmennetty oikeudellisella ja tosiasiallisella tasolla EU:ssa, ja se saa viime kädessä aikaan epävarmuutta, mikä vahingoittaa Euroopan työmarkkinoita, ja erityisesti työntekijöitä. Työvoiman vuokrausyrityksistä tulee näin usein osa rajatylittäviä alihankintaketjuja, jopa 15 tasolla, ja pääurakoitsijat käyttävät niitä usein kulujen alentamiseen ja välttelemään vastuuta työntekijöiden oikeuksien loukkaamisen tapauksissa, varsinkin niissä maissa, joissa lainsäädäntö ei takaa yhteisvastuujärjestelmää alihankinnoille Temporary agency work in the European Union European Trade Union Institute (ETUI), Isabelle Schömann (ETUI) and Coralie Guedes (University of Lyon), 2012 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 15

16 2. Ammattijärjestöjen rooli ja rakennusteollisuudessa olevia tilapäisiä siirtotyöläisiä koskevat politiikat sekä yhteenveto 10 kansallisen raportin tuloksista 2.1 Tilapäisten siirtotyöläisten tunnistaminen sekä yhteydenotto Euroopan rakennusteollisuus koostuu suuressa määrin keskisuurista, pienistä ja hyvin pienistä yrityksistä. Huomattava määrä rakennustoiminnasta suoritetaan yksityisissä kodeissa tai rakennuksissa, ja kuitenkin pienillä rakennustyömailla. Yksityisillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on merkittävä rooli tällä sektorilla. Kaikki nämä tekijät saavat aikaan sen, että rakennusala on vaikea sektori työntekijöiden olosuhteiden ja verovelvoitteiden tarkkailemiseksi, sekä ammattijärjestöjen että viranomaisten kannalta katsottuna. Tämän vuoksi informaatiokysymys on hyvin tärkeä ammattijärjestöille tilapäisten siirtotyöläisten suhteen: siirtotyöläisiä tulee informoida vastaanottavan maan työolosuhteista ja ammattijärjestöjä tulee informoida tilapäisten siirtotyöläisten läsnäolosta, jotta voivat ottaa heihin yhteyttä ja organisoida heitä sekä antaa heille tarvittavaa informaatiota. Työntekijöille tulee lisäksi antaa tietoa ammattijärjestöjen olemassaolosta, roolista ja tehtävistä. Euroopan vapaiden markkinoiden puitteissa ei työnantajilta eikä työntekijöiltä voi vaatia minkäänlaista velvoitetta ilmoittaa läsnäolostaan, ja tietojen saaminen työnantajien kautta on vaikeaa kun alihankintaketjut ja työnvälitystoimistojen palvelujen käyttäminen sekoittavat vastuut. Suurin osa tutkimukseemme osallistuvista asiantuntijoista arvioivat, että ammattijärjestöille ilmoitetaan vain pieni vähemmistöosa paikalla työskentelevistä tilapäisistä siirtotyöläisistä, yleensä alle 10%, lukuunottamatta Espanjaa ja Norjaa, joissa ammattijärjestöt arvioivat, että heille ilmoitetaan 60/80% siirtotyöläisistä. Ammattijärjestön asiamiesten kokemus rakennusalalla osoittaa, että hyvin usein tilapäisille siirtotyöläisille ei edes anneta tietoa työoikeuden antamista perusohjeista ja vähimmäispalkkaa, työaikaa ja -olosuhteita, terveyttä ja turvallisuutta sekä muita keskeisiä kysymyksiä koskevista työehtosopimuksista. Ammattijärjestöt ovat jatkuvasti pyrkineet siihen, että voisivat tunnistaa ja ottaa yhteyttä näihin työntekijöihin heidän työskentelynsä alkuvaiheessa vastaanottavassa maassa, mutta siitä huolimatta ne ovat onnistuneet tavoittamaan ainoastaan muutamia. Olosuhteista riippuen saattaa ilmetä erilaisia vaikeuksia: aiempana on jo mainittu hajanaistaminen ja suuntaus pimeään ja puolilaittomaan työhön rakennussektorilla EU:ssa. Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa pienten ja hyvin pienten yritysten ja työpaikkojen prosenttiluku on jopa korkeampi kuin muissa EU-maissa. Tämän vuoksi työntekijöiden tunnistaminen ja olosuhteiden tarkkailu on erittäin vaikeaa. 16 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

17 Toisaalta Euroopassa on usein tavattu väärinkäyttöä voimaloiden suurilla rakennustyömailla ja muissa suurissa infrastruktuuriprojekteissa. Työmaat ovat usein eristetyillä alueilla, useiden kilometrien etäisyydellä lähemmästä kaupungista. Työntekijöitä tulee monesta eri maasta, eri urakoitsijoiden palkkaamina, pitkiin ja monimutkaisiin alihankintaketjuihin liitettyinä. Erittäin tunnettu Eemshavenin voimalaitoksen tapaus Alankomaissa osoittaa selvästi, kuinka suuria rakennustyömaita voi olla vaikeaa tarkkailla sekä suojella siirtotyöläisten oikeuksia. Eemshavenissa hollantilaiset ammattijärjestöt onnistuivat usean väärinkäyttötapauksen jälkeen luomaan tehokkaan järjestelmän jatkuvaa tarkkailua ja edustusta varten, mutta tällaisia mekanismeja ei ole EU:ssa suurien työmaiden järjestelmällisellä tasolla. Ammattijärjestöjen asiamiehet ottavat yhteyttä työntekijöihin ja hankkivat tietoa heidän oleskelustaan ja työolosuhteistaan vierailemalla työpaikoilla. Näitä vierailuja suorittavat useimmiten ammattijärjestöjen paikalliset asiamiehet. Monet ammattijärjestöt palkkaavat suoraan asiamiehiä, jotka puhuvat siirtolaisten kieltä, toiset taas käyttävät tulkkeja. Vierailujen tehokkuus ja tiheys riippuu luonnollisesti ammattijärjestöjen taloudellisesta ja inhimmillisestä pääomasta. Hyvin usein nämä vierailut muodostavat ammattijärjestöjen paikallisten asiamiesten päätehtävän, varsinkin niiden asiamiesten, jotka ovat siirtolaisen maan kansalaisia ja jotka ammattijärjestöt ovat palkanneet hoitamaan tapauksia, joissa esiintyy kielellisiä ja kulttuurisia esteitä. Joka tapauksessa, rakennusteollisuuden piirissä on vaikeaa käydä tehokkaasti läpi kaikki pienet ja suuret työmaat, joissa usein työskennellään vain rajoitetun ajan ja eri paikoissa. Lisäksi, jotta vierailuista olisi hyötyä, niiden tulee olla toistuvia niin että saadaan luottamuksellinen suhde työntekijöihin, jotka yleensä ovat hyvin varuillaan puhuessaan ammattijärjestöjen edustajien kanssa. Ammattijärjestöt käyttävät myös virallisia ja epävirallisia verkostoja ottaakseen yhteyden tilapäisiin siirtotyöläisiin ja jakaakseen tietoa. Suomalaiset ammattijärjestöt vaihtavat tietoja epävirallisesti työsuojeluviranomaisten ja työnantajajärjestöjen kanssa. Ruotsissa ammattijärjestöjen tietojen saamista helpottaa se, että työllistämislupaukset (anställningslöfte) täytyy myöntää työnantajan toimesta, jonka jälkeen viranomaiset rekisteröivät ne. Työntekijöiden lähettämisen suhteen sveitsiläisissä säännöksissä vaaditaan, että viranomaisten täytyy antaa tietoa asianomaiselle kantonien komitealle, joka koostuu tasapuolisesti työntekijöiden ja työnantajien edustajista. Keskustellakseen siirtolaisten kanssa ja jakaakseen lehtisiä ja esitteitä, ammattijärjestön asiamiehet vierailevat maahanmuuttajien yhdistyksissä, työvoiman vuokrausyrityksissä, konsulaateissa, kirkoissa, mutta myös kaupoissa ja baareissa, joihin siirtolaiset menevät työn jälkeen ja viikonloppuisin. Ruotsalainen Byggnads osallistuu yhteistyöhön muiden ammattijärjestöjen kanssa ns. Papperslösas förening järjestössä (paperittomien järjestö), jonka toimitilat ovat Tukholmassa. Näissä tiloissa siirtotyöläiset saavat tukea ja apua epätäydellisiä asiakirjojaan tai karkotuspäätöksiään koskevissa ongelmissa. Kun ammattijärjestöt saavat tietoa tilapäisistä siirtotyöläisistä, ne valmistautuvat ottamaan heihin yhteyttä. Kuten yllä on selitetty, tilapäiset siirtotyöläiset elävät usein kulttuurisesti ja logistisesti eristäytyneissä oloissa, ja heidän lyhytaikainen oleskelunsa Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 17

18 vastaanottavassa maassa ei motivoi heitä integroitumaan, esimerkiksi maan kieltä oppimalla. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ammattijärjestöt rakentavat maassaan suhteita siirtolaisten maiden yhteisöihin. Kirkoilla, konsulaateilla ja kulttuurijärjestöillä on tärkeä rooli tässä asiassa. Vuonna 2007 Belgian ammattijärjestö ACV-CSC loi Puola työryhmän, jonka tarkoituksena oli pitää yhteyttä puolalaiseen yhteisöön Antwerpissä, muodostamalla ryhmän sisäisen vapaaehtoisryhmän, antaen heille tietoa työoikeuksista, työehtosopimuksista ja ammattijärjestöjen roolista, tavoittaen tällä tavalla puolalaisia tilapäistyöntekijöitä rakennusteollisuudessa. Toinen tärkeä apuväline on esitteiden ja lehtisten jakaminen, jotka on kirjoitettu siirtotyöläisten äidinkielellä (puola, romania, arabia). Esitteitä ja lehtisiä voidaan jakaa perustietojen antamiseksi (tietoa työoikeudesta ja työehtosopimuksista) tai tähtäämällä siirtotyöläisten osallistumiseen antamalla heille tietoa ammattijärjestöistä ja niiden roolista ja toiminnasta. Norjalainen ammattiliitto, Fellesforbundet, valmisti useita vuosia sitten ensimmäisen sukupolven materiaalia, jossa oli tietoa työehdoista, ja viimeaikoina se on kehittänyt toisen sukupolven, jonka tarkoituksena on levittää tietoisuutta ammattijärjestöjen roolista, ja jäsenyyden eduista. On myös paljon hyvää materiaalia, joka on osoitettu erityisille kohteille, ja sisältää tietoa näiden erityisistä oikeus- ja työolosuhteista. Sveitsiläiset ja saksalaiset ammattiliitot jakavat sans-papiers työntekijöille, eli laittomille työntekijöille, lehtisiä, joissa on tietoa heidän oikeuksistaan. Ammattijärjestöjen toimistojen aukioloajat ja niiden saavutettavuus ovat myös ratkaisevia siirtotyöläisten lähestymisen helpottamiseksi. He voivat käydä toimistoissa töiden jälkeen, jos niitä pidetään auki illalla tai yöllä. Kahdenkeskiset sopimukset jäsenyyden vastavuoroisella tunnustamisella, johon keskitymme myöhemmin, voi saada aikaan positiivisen kierteen, jossa työntekijät jotka eivät ole jäseniä kotimaansa ammattijärjestöissä, voivat nähdä järjestäytymisen käytännön hyödyt kollegoilleen työpaikalla. Useimmissa tapauksissa tilapäiset siirtotyöläiset kääntyvät ammattijärjestöjen puoleen ainoastaan tarpeen vaatiessa, silloin kun heidän oikeuksiaan rikotaan vakavasti. Heidän lyhyen työkokemuksensa vuoksi, he ovat usein kiitollisia työnantajalleen, joka useimmissa tapauksissa antaa heille mahdollisuuden ansaita lyhyessä ajassa paljon enemmän kuin mitä he voisivat ansaita kotimaassaan. He suhtautuvat epäilevästi ammattijärjestöihin, jotka nähdään osana virkavaltaa. Lisäksi he esittävät asiansa ammattijärjestöille vasta työkautensa päätyttyä, koska pelkäävät kostotoimia, tai yksinkertaisesti sen vuoksi, että havaitsevat väärinkäytöksiä vasta työkauden lopussa (esim. saadessaan lopullisen tilinsä, he huomaavat että palkkoihin on tehty odottamattomia vähennyksiä). Joka tapauksessa, useat kampanjassamme mukana olevat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että siirtotyöläisten asenne ammattijärjestöjä kohtaan on viime vuosien aikana parantunut ammattijärjestöjen luottamusta rakentavan työskentelyn ansiosta. 18 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

19 2.2 Tilapäisten siirtotyöläisten organisointi ja rekrytointi Siirtotyöläisten rekrytointi, varsinkin tilapäiseen työhön, ei ole aina helppoa. Suurimassa osassa tärkeimmistä lähtömaista, etenkin itä-eurooppalaisissa uusissa jäsenvaltioissa, ammattiyhdistysliike on varsin heikko tai sillä on huono maine työntekijöiden keskuudessa. Myös Puolan kaltaisessa maassa, jossa ammattiyhdistysliike on melkoisen vahva, mutta kehittynyt yrityspohjaisessa rakenteessa, sillä on hyvin vähän jäseniä niiden työntekijöiden joukossa, jotka päättävät muuttaa maasta. Täten suuri enemmistö maasta muuttavista työntekijöistä ei kuulu mihinkään ammattijärjestöön lähtömaassaan, ja ammattijärjestöön liittyminen vastaanottavassa maassa ei kuulu heidän suunnitelmiinsa. Näin ollen on periaatteessa olemassa kaksi syytä, jotka saavat tilapäiset siirtotyöläiset liittymään ammattijärjestöihin: kuulopuhe heidän kansallisessa yhteisössään vastaanottavassa maassa, tai vielä useammin, hätätilanne. Luotettavan maineen rakentaminen siirtotyöläisten merkittävimpien kansallisuuksien yhteisöissä on päämäärä, johon kaikki tutkimukseemme osallistuvat ammattijärjestöt pyrkivät konkreettisilla toimenpiteillä. Siirtotyöläisille tarjotaan maksutonta tietopalvelua, ja usein järjestetään erityistapahtumia ja seminaareja ammattijärjestöjen aktiviteettien mainostamiseksi. Näissä puitteissa avainhenkilöitä ovat ne siirtolaiset, joita ammatijärjestöt ovat palkanneet asiamiehiksi, tai jotka toimivat yhteyshenkilöinä vapaaehtoisella pohjalla. Ammattijärjestöt ovat viimeistään viimeisen vuosikymmenen ajan alkanet palkata asiamiehiä tärkeimmistä lähtömaista: Romanialaisia asiamiehiä Italiassa, puolalaisia asiamiehiä Alankomaissa, virolaisia asiamiehiä Suomessa, ja niin edelleen. Antamalla työntekijöille mahdollisuuden tavata joku, joka puhuu heidän kieltään ja jolla on sama kulttuuritausta, tuntuu olevan ensisijainen keino saada heidät vapautumaan vastahakoisuudestaan jakaa ongelmia ja valituksen aiheita. Tämän vuoksi ammattijärjestöt palkkaavat yleensä asiamiehiä myös työpaikalla käyntejä varten. Kuten jo sanottu, tilapäisten siirtotyöläisten ja ammattijärjestöjen väliset sopimukset ovat usein hätätilaan perustuvia. Sama suuntaus on havaittavissa rekrytointia ja jäsenyyttä koskevassa tutkimuksessamme: Useimmissa tapauksissa tilapäiset siirtotyöläiset liittyvät ammattijärjestöjen jäseniksi ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat jonkinlaista palvelua. Kuten seuraavassa kohdassa voidaan nähdä, oikeusavun tarve on ratkaiseva tekijä tässä suhteessa. Liittymällä ammattijärjestöön ja maksamalla jäsenmaksut, työntekijät voivat saada oikeusapua ja säästää paljon rahaa. Luonnollisesti tämä tilanne saa aikaan myös vakavia ongelmia: Ensinnäkin, useissa ammattijärjestöissä ei oikeutta oikeusapuun saada heti liittymisen jälkeen. Vaaditaan 3-6 kuukauden pituinen ajanjakso ennen kuin se tulee voimaan, mikä periaatteessa vaarantaa tilapäisten siirtotyöläisten mahdollisuudet hyödyntää näitä palveluita. Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen 19

20 Toisaalta, ne työntekijät, jotka liittyvät ammattijärjestöön erityisen ongelman selvittämiseksi, lopettavat usein jäsenmaksunsa maksamisen heti kun ongelma on ratkaistu. Hollantilainen ammattijärjestö CNV on ratkaissut tämän pyytämällä työntekijöitä maksamaan jäsenmaksunsa etukäteen. Tämä on johtanut ammattiyhdistysliikkeen sisällä keskusteluihin siitä, tulisiko tällaiset työntekijät hyväksyä jäseniksi tai lähettää liikejuristin luokse. Jos kaikki jäsenet käyttäytyisivät tällä tavalla, ammattijärjestöt menisivät nopeasti vararikkoon. Ollaan kuitenkin laajalti yksimielisiä siitä, että suostuminen näiden työntekijöiden organisointiin ja avustamiseen, vaikka olosuhteet ovatkin jonkin aikaa epäedullisia ammattijärjestölle, on ensimmäinen askel luoda luottamuksellisia suhteita siirtolaisyhteisöjen parissa ja saada heidät uskomaan ja luottamaan ammattijärjestöihin. Jotkut tutkimuksemme osanottajista, lähinnä norjalaiset ja ruotsalaiset ammattijärjestöt, ovat aloittaneet antamalla avustusta myös ei-jäsenille voidakseen luoda yhteyksiä ensimmäisten siirtolaisaaltojen kanssa, ja lisäten asteittain myös rajatuimpia kriteerejä. On myös kokeiltu jäsenmaksujen alentamista tilapäisille maahanmuuttajille, virallisella tai epävirallisella tasolla. Suurin osa ammattijärjestöistä tarjoaa mahdollisuuden lykätä jäsenmaksujen maksamista sellaisille työntekijöille, joiden työnantaja ei ole maksanut heille palkkaa, tai heille voidaan tarjota oikeusapua etukäteen, ja jäsenmaksut peritään vasta sitten kun asia saadaan päätökseen ja työntekijälle maksetaan korvaus. Maksuttoman informaation jakaminen, sekä esitteiden ja lehtisten että yhteyshenkilöiden välityksellä, on tietysti tehokas väline ensimmäisen kontaktin luomiseksi siirtotyöläisten kanssa, mikä saattaa myös johtaa heidän jäsenyyteensä. Ammattijärjestöjen ja kohdemaiden väliset Kahdenkeskiset sopimukset jäsenyyden vastavuoroisella tunnustamisella ja oikeudella oikeusapuun, ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia. Kahdenkeskisiä sopimuksia on allekirjoitettu Saksan IG BAU ammattijärjestön ja Belgian ja Hollannin rakennusliittojen välillä vuonna 2003, Italian FILLEA CGIL, FILCA CISL ja FENEAL-UIL järjestöjen kanssa vuonna 2003 ja Puolan Budowlani ja Solidarnosc järjestöjen kanssa vuonna Norjassa kahdenkeskinen sopimus Fellesforbundetin ja Latvian ammattijärjestön, LCA:n kanssa, on johtanut oikeusavun antamiseen sadoille latvialaisille työntekijöille Norjan rakennusteollisuudessa. Valitettavasti ei ole aina helppoa aloittaa tehokasta kahdenkeskistä yhteistoimintaa usean Euroopan maan ammattijärjestöjen heikkouden ja työntekijöiden vähäisen järjestöön liittymisen vuoksi. Rakennusliitolla (Suomi) on virolaisia työntekijöitä koskeva erityiskäytäntö, joka sallii rajoitetuksi ajaksi Viroon työhön palaavien työntekijöiden säilyttää kaikki edut Suomeen palatessaan, edellyttäen että he ovat olleet järjestäytyneitä Suomessa ja pystyvät todistamaan sen. Valitettavasti ammattijärjestöjen heikkous Virossa heikentää voimakkaasti tämän politiikan tehoa. Kahdenkeskinen sopimus saksalaisen IG BAU:n ja aikaisemmin mainittujen puolalaisten ammattijärjestöjen välillä on kohdannut joitakin vaikeuksia näiden kahden maan työnantajajärjestöjen järjestelmän eroavaisuuden vuoksi. Puolassa 20 Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

TERVEYDENHOITOPALVELUT

TERVEYDENHOITOPALVELUT Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka TERVEYDENHOITOPALVELUT Vertaileva tutkimus koulutussektorin työpaikkakäytännöistä kymmenessä eurooppalaisessa maassa SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka. Pk-yritykset

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka. Pk-yritykset Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka Pk-yritykset Vertaileva tutkimus pk-yrityssektorin työpaikkakäytännöistä kymmenessä Eurooppalaisessa maassa Table of Contents Sisällysluettelo Kiitokset Esipuhe

Lisätiedot

Ulkomaalaiset vuokratyöntekijät Suomessa yrityksen näkökulmasta

Ulkomaalaiset vuokratyöntekijät Suomessa yrityksen näkökulmasta Lappeenrannan tekninen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Ulkomaalaiset vuokratyöntekijät Suomessa yrityksen näkökulmasta Tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät ja tilaajavastuu

Lähetetyt työntekijät ja tilaajavastuu Albert Mäkelä Lähetetyt työntekijät ja tilaajavastuu Lainopillinen tutkimus lähetetyistä työntekijöistä annetun direktiivin täytäntöönpanon valvontajärjestelmästä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 367 lopullinen VIHREÄ KIRJA Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO Monenlaisia

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2012

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2012 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2012 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi Saara Koikkalainen Asko Suikkanen (toim.): Siirtymät ja kansalaisuus kansainvälisen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset Tutkimusraportti Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Anne Alvesalo, Kaisa Eskola ja Työterveyslaitos ISBN 978956007 (84) Ulkomaiseen

Lisätiedot

MAAILMA. Työelämän perusoikeudet voimaan myös kotitalouksissa

MAAILMA. Työelämän perusoikeudet voimaan myös kotitalouksissa työn 2/2010 MAAILMA Työelämän perusoikeudet voimaan myös kotitalouksissa ILO 90 vuotta Työaika ILOn erityissuojelussa työnmaailma Kuva: ILO Brittiläinen taloustieteilijä 1930 John Maynard Keynes uskoi,

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta

Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta Pääkirjoitus Loppu rasismille ja katto siirtolaisille -mielenosoituksen tarkoituksena on parantaa Helsingissä oleskelevien Itä-Euroopan

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK

Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK Aluksi Tutkimuksen aiheena on Yksilö Euroopan Unionissa, ja siinä tarkastellaan

Lisätiedot

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Mikko Wennberg, Olli Oosi ja Nita Korhonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa 1 2 Rajaesteet Pohjoismaissa Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS TAUSTA-ASIAKIRJA EUROOPAN KANSALAISTEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdoilla millä hyvänsä

Ehdoilla millä hyvänsä European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 67 Ehdoilla millä hyvänsä Työperäinen ihmiskauppa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

KATSAUS EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUTEEN VUONNA 2010. Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Oikeusasiat

KATSAUS EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUTEEN VUONNA 2010. Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen. Oikeusasiat KATSAUS EUROOPAN UNIONIN KANSALAISUUTEEN VUONNA 2010 Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen Oikeusasiat FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 603 lopullinen KATSAUS EUROOPAN

Lisätiedot

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Radu Szekely Case studies conducted by Sanna Antola Västra Nylands folkhögskola Karjaa, Finland KIITOKSET Västra Nylands Folkhögskola kiitollisena tunnustaa

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Susanna Jussila ja Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Pohjoismainen prostituutiotyön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot