Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle"

Transkriptio

1 OKM Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle Neogames kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa. Yleiset huomiot: Digitaalisen aikakauden kulttuuripolitiikkaa tehdään digitaalisten markkinoiden sääntelyn kautta Digitaalisella aikakaudella taide- ja kulttuurielämään sekä luovaan talouteen kohdistuva politiikkaohjaus toteutuu erityisesti digitaalisille sisämarkkinoille asetettujen regulatoristen puitteiden kautta. Se, millaisen kokonaisuuden esimerkiksi eri arvonlisävero-, tietosuoja-, kuluttajansuoja- ja tekijänoikeusjärjestelmät muodostavat Euroopassa, asettaa pitkälti ne ehdot, joiden puitteissa digitaalisten jakelukanavien kautta teoksensa julkaisevien taiteilijoiden ja muiden luovien alojen toimijoiden on löydettävä tiensä menestykseen. Kulttuuripolitiikassa on siirryttävä tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti niitä regulatorisia puitteita, jotka digitaalisten sisämarkkinoiden politiikkaohjaus luo taiteen- ja sananvapaudelle. Digitaalisten sisämarkkinoiden regulaation kehittämisen on perustuttava teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraliteetin noudattamiseen Digitaalisten kulttuurituotteiden markkinoille on tyypillistä äärimmäisen nopea teknologian, liiketoimintamallien ja kulttuurisisältöjen kehitys. EU-tason regulaation valmisteluun, hyväksymiseen ja toimeenpanoon menee helposti viisikin vuotta. Samassa ajassa esimerkiksi pelialan käyttämät teknologiat, liiketoimintamallit ja kulttuurisisällöt ovat ehtineet muuttua jo moneen kertaan. Tästä syystä kaikki regulaatio on pyrittävä rakentamaan tiukasti teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraaliksi. Aiemmin kullakin kulttuurisektorilla oli oma jakelukanavansa. Kirjallisuus painettiin kirjoiksi ja ostettiin kirjakaupoista. Elokuvat välitettiin filmikeloilla ja tuotiin kansan nähtäväksi elokuvateattereissa. Televisio-ohjelmat kuvattiin ja lähetettiin televisiovastaanottimiin. Kulttuurituotteiden digitaalisilla markkinoilla nämä eri kulttuurisektorien väliset raja-aidat ovat hiljalleen hämärtymässä. Niin musiikki, teksti, pelit kuin elokuvatkin jaellaan digitaalisesti samaan laitteeseen (esim. tablettitietokone). Saman jakelukanavan seurauksena eri kulttuurisektorien rajaaidat ovat hiljalleen hämärtymässä. Tästä johtuen kulttuurisektorikohtaisesta regulaatiosta on hiljalleen luovuttava ja on pyrittävä luomaan kaikille digitaalisille sisällöille yksi ja yhtenäinen lainsäädäntöympäristö. Tämä ei silti tarkoita, että kulttuurisektorikohtaisesta viranomaisohjeistuksesta pitäisi luopua. Perinteisen lainsäädännön sijaan sektorikohtaisen viranomaisohjauksen pääpainon tulisi olla Euroopan laajuisissa lainsäädännön toimeenpano-ohjeissa. Koska näiden ohjeistusten päivittäminen on huomattavasti nopeampaa ja joustavampaa kuin eurooppalaisen lainsäädännön muuttaminen, ne pystyvät myös reagoimaan markkinamuutoksiin huomattavasti lainsäädäntöhankkeita paremmin. Jotta viranomaisohjaus onnistuu ohjeistusten kautta, jäsenvaltiot on velvoitettava tarjoamaan

2 riittävät resurssit viranomaisille sisältöjen ja palveluiden tuottajien auttamiseen niin kyseisen jäsenvaltion kuin muiden jäsenvaltioiden ohjeiden ja lainsäädännön soveltamisessa. Toimenpide-ehdotukset Teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraliteetista on tehtävä yksi eurooppalaisen regulaation kehittämisen perusperiaatteista Digitaalisten sisämarkkinoiden ohjauksen pääpainopiste on oltava jäsenvaltioiden viranomaisten yhteisissä ohjeistuksissa, ei uuden lainsäädännön luomisessa. Jäsenvaltiot on velvoitettava tarjoamaan riittävät resurssit viranomaisille sisältöjen ja palveluiden tuottajien auttamiseen niin kyseisen jäsenvaltion kuin muiden jäsenvaltioiden ohjeiden ja lainsäädännön soveltamisessa. Digitaalisen sisällön saannin parantaminen nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä Digitaalisille sisämarkkinoille tarvitaan yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä Ainoa keino luoda Eurooppaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat on rakentaa unioniin yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä. Mikäli kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien rinnalle luodaan vapaaehtoinen eurooppalainen järjestelmä, tuloksena olisi vain entistä monimutkaisempi kokonaisuus. Eurooppaan luodaan yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä Ei-pakollinen eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri Pitkällä aikavälillä eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri voisi merkittävästi helpottaa Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön hyödyntämistä. Teknologian nopeasta kehityksestä johtuen vanhentuneissa formaateissa ja/tai vanhentuneilla alustoilla julkaistut kulttuurisisällöt hautautuvat nopeasti arkistoihin. Koska kulttuurialoille on tyypillistä myös toimijoiden nopea vaihtuvuus, digitaalisten kulttuurisisältöjen oikeudenhaltijoita on usein vaikeaa määrittää ja tavoittaa. Tämä rekisteri ei kuitenkaan saa olla kaikille kulttuurialan toimijoille pakollinen. Koska useimmat kulttuurialojen edustajat ovat joko vähävaraisia itsensä työllistäjiä tai mikroyrityksiä, rekisterimaksut ja niihin liittyvä byrokratia toisivat helposti täysin tarpeettoman markkinoillepääsyn esteen. Näin ollen rekisterin on oltava vapaaehtoinen. Mahdollinen eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri ei saa olla pakollinen Moraalisten oikeuksien ja yleisölle saattamisoikeuksien aikarajat Varsinkin suuret videopelituotannot ovat laajan taiteilijajoukon yhteisponnistuksen tulos. Muusikot, säveltäjät, graafikot, pelisuunnittelijat, käsikirjoittajat ja monet muut eri alojen ammattilaiset yhdistävät voimansa yhteisen taideteoksen toteuttamiseen. Euroopan unionin jäsenmaissa moraalisten oikeuksien ja yleisölle saattamisoikeuksien kattavuus kuitenkin vaihtelee merkittävästi. Tämä luo merkittävän haasteen jäsenvaltioiden välisille isoille yhteistuotannoille ja niihin liittyvien oikeuksien hallinnoimiselle. Moraalisten oikeuksien pitäisi vanheta viimeistään samassa tahdissa muiden tekijänoikeuksien kanssa kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Myös lähioikeuksien eritahtiseen vanhenemiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Nykyjärjestelmän puitteissa peliin liittyvät eri tekijänoikeudet, esimerkiksi musiikin ja valokuvien osalta, saattavat vanheta eri tahtiin. Koska digitaalisten kulttuurituotteiden rajat hämärtyvät päivä päivältä digitaalisessa toimintaympäristössä, lähioikeuksien pidentämisestä 70 vuoteen on markkinoiden kannalta yhä enemmän haittaa hyödyn sijaan. Eurooppaan on luotava yhtenäinen toimintaympäristö moraalisten oikeuksien kattavuuden

3 suhteen Moraalisille oikeuksille pitäisi asettaa selkeä vanhenemisaika kaikissa jäsenvaltioissa Eurooppalaiset pelien on voitava perustua Eurooppalaiseen kulttuuriperintöön Yksi, yksinkertainen ja hyvin toimiva musiikin lisensointijärjestelmä digitaaliselle sisämarkkina-alueelle Johtuen monimutkaisista alueellisista lisensointijärjestelmistä ja yleisölle saattamisoikeuksista suomalaiset pelinkehittäjät pystyvät vain harvoin hyödyntämään muualta Euroopasta tulevaa musiikkia peleissään, vaikka molemmat tahot potentiaalisesti hyötyisivät yhteistyöstä. Tästä syystä alueellisesta lisensointijärjestelmästä on luovuttava digitaalisilla sisämarkkinoilla ainakin B2B-markkinoilla. Yhteisvalvontajärjestöjen tulisikin hallinnoida vain suoraan kuluttajamyyntiin menevää musiikkia ja antaa musiikintekijöiden lisensoida musiikkiaan vapaasti osaksi muita kulttuurisisältöjä. Ylipäätään maakohtaiset tekijänoikeuslisenssit toimivat huonosti digitaalisilla markkinoilla ja ovat vastoin sisältöjen ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen perustuvan sisämarkkina-alueen periaatteita. Mikäli koko sisämarkkinoiden laajuisten lisenssien luominen ei ole mahdollista, maakohtaisista lisensseistä pitäisi siirtyä vähintäänkin kielialuekohtaisiin lisensseihin. Alueellisesta lisensointijärjestelmästä pitäisi luopua digitaalisilla sisämarkkinoilla Eurooppalainen digitaalinen kulttuuriperintö on pelastettava Euroopan digitaalisen aikakauden ensimmäisistä vuosista on nopeasti tulossa iäksi historiaan kadotettuja vuosikymmeniä. Useimmiten tältä aikakaudelta peräisin olevat kulttuurisisällöt on tallennettu patentoiduilla kopionsuojausjärjestelmillä suojattuihin fyysisiin taltioihin, jotka ovat hyvää vauhtia tuhoutumassa. Koska kopionsuojausjärjestelmien murtamiseen on äärimmäisen vaikeaa saada oikeudenhaltijoiden lupaa ja siten varhaisten digitaalisten kulttuurisisältöjen pelastaminen on usein laitonta, pian nämä sisällöt on menetetty iäksi. Tästä syystä uuteen tekijänoikeusjärjestelmään on luotava pakollinen yleinen poikkeama digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä varten, joka mahdollistaa museoille, kirjastoille ja arkistoille patentoitujen kopionsuojausjärjestelmien vapaan murtamisen ja sisällön kopioimisen uuteen taltioon niiden pitkäaikaissäilytystä varten ja näiden sisältöjen saattamisen tutkimuskäyttöön emuloinnin avulla. Tekijänoikeusjärjestelmään on luotava pakollinen yleinen poikkeama digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä varten, joka mahdollistaa niin patenttien murtamisen kuin emuloinnin. Tekijänoikeusjärjestelmä ei saa estää kuvakaappausten ja pelivideoiden käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa Tällä hetkellä jotkin tieteelliset julkaisusarjat eivät salli kuvakaappausten tai pelivideoiden sisällyttämistä tieteellisiin artikkeleihin niiden epäselvästä tekijänoikeusasemasta johtuen. Koska varsinkin varhaisimpien digitaalisten sisältöjen osalta oikeuksienhaltijoiden selvittäminen on mahdotonta ja tuoreempi sisältöjen osalta oikeudenhaltijoilla vain harvoin on aikaa vastata yksittäisten tutkijoiden pyyntöihin, tekijänoikeusjärjestelmään on luotava selkeä poikkeus, joka mahdollistaa tekijänoikeuksilla suojattujen pelivideoiden ja kuvakaappausten käyttämisen tutkimuksessa ja opetuksessa. Tekijänoikeusjärjestelmään on luotava selkeä poikkeus, joka mahdollistaa tekijänoikeuksilla suojattujen pelivideoiden ja kuvakaappausten käyttämisen tutkimuksessa ja opetuksessa.

4 Oikeuden haltijan on saatava päättää, mikäli hän haluaa sallia digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin Digitaaliset markkinat ovat tällä hetkellä vasta rakentumassa ja tästä syystä siellä käytettävät liiketoimintamallit vaihtuvat jatkuvasti. Esimerkiksi mobiilipelien osalta yksittäisen pelin hinta saattaa olla alle 2 euroa ja jos niiden uudelleenmyynti sallittaisiin, hinnat tippuisivat nopeasti nollaan. Vastaavasti pelien sisällä kuluttajien hankkimien digitaalisten pelisisältöjen uudelleenmyynnin salliminen (esim. digitaalisten roolipelien miekat) saattaisi vakavasti häiritä pelin sisäistä tasapainoa ja siten kyseisen kulttuuripalvelun toimivuutta. Toisaalta, jos jokin pelialusta tai peli haluaa sallia sen piirissä myytävien digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin kuluttajien toimesta, tämänkin pitäisi olla mahdollista. Oikeuden haltijan on saatava päättää, mikäli hän haluaa sallia digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin Laittoman sisällön torjunta internetissä Tekijänoikeusjärjestelmän tulee keskittyä innovaatioiden mahdollistamiseen, ei laittoman sisällön jahtaamiseen Ensinnäkin, kuten pelialan kehitys osoittaa, kulttuurisisältöjä ja palveluita on mahdollista tarjota alueilla, joissa digitaalisten sisältöjen piratismi on valtava ongelma. Kiinan ennustetaan nousevan nopeasti maailman suurimmaksi mobiilipelimarkkinaksi piratismiongelmastaan huolimatta. Kiinassa selkeästi tehokkain ratkaisu piratismiin ovat olleet uudet ja innovatiiviset liiketoimintamallit, eivätkä laittomia sisältöjä vastaan kohdistetut lainsäädäntötoimenpiteet. Toiseksi, uuden tekijänoikeusjärjestelmän tulisi kannustaa käyttäjien itse luomien digitaalisten sisältöjen sallimiseen, eikä pyrkiä niiden estämiseen. Peleillä voi olla helposti miljoonia käyttäjiä, joten pelinkehittäjillä ei ole keinoja kahlita kaikkien käyttäjiensä luovuutta. Näin ollen pelinkehittäjien vastuu tekijänoikeuksien alaisen materiaalin poistamisesta (esim. pelimaailmaan luodut mallisuojien alaiset hahmot) tulisi rajoittua niiden poistamiseen, kun tekijänoikeusloukkaukset on saatettu heidän tietoonsa. Sama koskee kaikkia muitakin digitaalisten palveluiden tarjoajia. Kolmanneksi, tietoverkkojen neutraalius on mahdollistanut ne arvoketjujen muutokset, joiden seurauksena Euroopan peliteollisuus kukoistaa tällä hetkellä luoden työpaikkoja ja talouskasvua Eurooppaan. Mikäli tietoverkkojen neutraaliudesta joustetaan tai verkkopalveluiden tarjoajien vastuuta verkkoliikenteensä sisällöstä kasvatetaan, ollaan nopeasti tilanteessa jolloin suuret eieurooppalaiset toimijat ostavat verkkoliikenteelleen etuoikeuden ja eurooppalaisten kulttuurisisältöjen ja -palveluiden tarjoajien osuus arvoketjusta kutistuu prosentista takaisin 20 prosenttiin. Piratismia vastaan tulee taistella ennen kaikkea tukien uusien liiketoimintamallien kehittämistä Palvelun ylläpitäjän vastuu käyttäjien lataamasta tekijänoikeuksien alaisesta materiaalista tulisi rajoittua sen poistamiseen, kun siitä on ilmoitettu heille. Tietoverkkojen neutraliteetista ei saa joustaa piratismin vastaisen taistelun nimissä.

5 Rajat ylittävän verkkokaupan säännöt, joihin kuluttajat ja yritykset voivat luottaa: kulttuurituotteiden ja palveluiden tarjonnalle on luotava ennustettava ja luotettava toimintaympäristö Kuluttajasuojelulainsäädännön kansallisen toimeenpanon on oltava yhtenäistä ja hyvin koordinoitua digitaalisen sisämarkkina-alueen fragmentoitumisen estämiseksi Kulttuurituotteet ja -palvelut ovat monille unionin kansalaisille merkittävä osa heidän identiteettiään. Tästä johtuen he ovat sekä valmiita panostamaan niihin paljon rahaa että odottavat näiltä palveluilta erityisen korkeaa tasoa. Niin perinteisillä kulttuurituotteiden markkinoilla kuin nyt digitaalisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden markkinoilla, niin sanotun faniyhteisön luominen ja ylläpitäminen on erittäin merkittävässä asemassa alan toimijoiden menestymisen kannalta. Tästä johtuen alan toimijat tekevät kaikkensa noudattaakseen parhaita kuluttajasuojelukäytänteitä. Valitettavasti edes virallisten suositusten kartoittaminen on erittäin haastavaa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Johtuen kulttuurituotteiden keskeisestä asemasta kansalaisten elämässä niiden osalta kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisesta on saatavilla suhteellisen paljon kansallista oikeuskäytäntöä eri jäsenvaltioissa. Valitettavasti tämä käytännössä tarkoittaa myös sitä, että kuhunkin jäsenvaltioon on syntynyt oma soveltamistraditionsa lainsäädännön osalta. Kulttuurituotteiden digitaaliset markkinat eivät kuitenkaan tunne kansallisia rajoja ja kun kansallinen oikeuskäytäntö on saatavilla vain kunkin jäsenvaltion virallisilla kielillä, on digitaalisten kulttuurituotteiden rakentaminen siten, että ne varmasti huomioivat kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset käytänteet lähes mahdotonta. Toimenpidesuositukset: Käsitellessään kuluttajasuojeluregulaation soveltamista tietyn kulttuurisektorin piirissä, oikeusistuinten tulisi nykyistä laajemmin ottaa ratkaisussaan huomioon muiden jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö. Kansallisten kuluttajasuojeluviranomaisten CPC-verkoston on otettava aktiivisempi rooli kansallisten alakohtaisten kuluttajasuojeluohjeistusten yhteensovittamisessa. Niiltä osin kuin kansalliset oikeusratkaisut vaikuttavat digitaalisten markkinoiden toimintaan jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden on käännettävä kansallista oikeuskäytäntöään englanniksi nykyistä laajemmin ja julkaistava se Eurlex-palvelussa. Nuorten taiteilijoiden suojelu Nykyinen kuluttajasuojelulainsäädäntö edellyttää, että digitaalisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden tarjoajat julkaisevat postiosoitteensa asiakkaidensa yhteydenottoja varten. Teknologisten työkalujen ja alakohtaisten julkaisupalveluiden saatavuuden parantuessa yhä useampi lapsi ja nuori luo kulttuurituotteita, esimerkiksi pelejä, ja julkaisee ne itse kaikkien saataville digitaalisten jakelukanavien kautta. Ottaen huomioon digitaalisen toimintaympäristön vaarat, on täysin kestämätöntä, että kuluttajasuojelulainsäädäntö edellyttää oman postiosoitteen julkaisemista sovelluskehittäjiltä. Erityisen kestämätöntä tämä on alle 18-vuotiaiden osalta. Kuluttajasuojelulainsäädäntöä on muutettava siten, että digitaalisten tuotteiden ja palveluiden luojien ei ole pakko julkaista omaa kotiosoitettaan. Tietosuojalainsäädäntö ja kuluttajasuojelulainsäädäntö eivät saa luoda kahta keskenään kilpailevaa regulaatioympäristöä Osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa komissio kaavailee erityisen digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojeludirektiivin säätämistä. Alustavissa kyseistä direktiiviä koskevissa kaavailuissaan komissio pohtinut kuluttajasuojelulainsäädännön laajentamista maksullisista

6 suoritettavista palveluista myös ilmaiseksi, dataa vastaan, tarjottaviin palveluihin, vaikka kyseisiä palveluita säädellään jo laajasti tietosuoja- ja yksityisyydensuojalainsäädännön kautta. Ensinnäkin, tietosuojalainsäädännön soveltamista koskevat samat haasteet kuin kuluttajasuojalainsäädännön soveltamista; 28 jäsenvaltion kansalliset tietosuojaviranomaiset soveltavat sitä kukin oman oikeuskäytäntönsä näkökulmasta hieman eri tavoin. Mikäli kuluttajasuojelulainsäädäntö ulotetaan tietosuojan päälle, tuloksena on tilanne, jossa tietoaineistojen käsittelyn soveltamista säätelevät sekä kuluttaja- että tietosuojaviranomaiset. Tämä nostaa toisistaan poikkeavien tulokulmien määrän pahimmillaan 28:sta 56:een, mikä nostaa digitaalisten sisämarkkinoiden fragmentoitumisen riskiä merkittävästi. Toiseksi, valtaosa kulttuurituotteiden kuluttajakäyttäytymistä koskevasta datasta ei ole kaupallistettavissa. Pelinkehittäjät esimerkiksi keräävät dataa ennen kaikkea siitä kuinka pitkälle, kuinka usein ja miten kuluttajat pelaavat yksittäistä peliä. Dataa siis käytetään valtaosin yksittäisten kulttuurituotteiden ja palveluiden parantamiseen, eikä suoriin kaupallisiin tarkoituksiin. Näin ollen ajatus siitä, että data on digitaalisen aikakauden valuutta on karkeasti yksinkertaistava ja harhaanjohtava. Digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojelua määrittävä lainsäädäntö on jatkossakin rajattava koskemaan vain maksua vastaan suoritettavia palveluita. Mahdolliset muutokset tietoaineistojen käyttöä koskeviin sääntöihin on toteutettava osana strategian piiriin kuuluvaa yksityisyydensuojalainsäädännön uudistusta. Kulttuuripalveluiden ja -sisältöjen tuottajien taloudellinen vastuu on rajattava kuluttajien aineistoista tai palveluista maksamaan hintaan. Alustavissa digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojeludirektiivin säätämistä koskevissa kaavailluissaan komissio on pohtinut myös digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajien korvausvelvollisuutta. Jo nyt digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat joutuvat kamppailemaan digitaalisten julkaisualustojen heidän harteilleen asettaman työmäärän kanssa. Sangen usein johtavat digitaaliset alustat ohjaavat yksittäisten kuluttajien neuvontakyselyt suoraan yksittäisten sisältöjen ja palveluiden tuottajien vastattavaksi, vaikka ne eivät suoranaisesti koskisikaan kyseisiä sisältöjä tai palveluita. Tämä on merkittävä rasite kaikille sovelluskehittäjille ja on oletettavaa, että mikäli kuluttajille tulisi oikeus taloudellisiin korvauksiin, esimerkiksi puhelimen jumittumisen aiheuttamista ongelmista, alustat käyttäisivät vahvaa markkina-asemaansa hyväkseen ja painostaisivat sovelluskehittäjiä ottamaan nämä korvaukset kannettavikseen. Tässä tilanteessa erityisesti kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat olisivat poikkeuksellisen haastavassa asemassa. Vaikka jotkin harvat menestyspelit tuottavat merkittäviä tuloja, valtaosa muista peleistä, kulttuurisisällöistä ja palveluista ovat hädin tuskin kannattavia ja potentiaaliset korvaukset, jotka menevät kuluttajien palvelusta maksamien summien yläpuolelle, saattaisivat olla valtaosalle niistä tuhoisia. Edellä kuvattu tilanne olisi sikäli erityisen kestämätön, että erityisesti mobiilipuolella on tavallista, että digitaalisten alustojen ylläpitäjät päivittävät nopealla aikataululla käyttöjärjestelmiään. Tällaisessa tilanteessa alustan aikaisemmalle versiolle optimoidut sovellukset ovat usein epävakaita alustan uudessa versiossa pyöriessään. Käytännössä teknologisesta kehityksestä johtuen täysin varmasti toimivien sovellusten luominen onkin pitkällä aikavälillä lähes mahdotonta. Lisäksi, on muistettava, että nimenomaan kulttuurisisällöt ja palvelut ovat useimmiten digitaalisten markkinoiden kaikista menestyneimpiä tuotteita. Esimerkiksi Rovion Angry Birds -tuotesarjan pelejä on ladattu yli kaksi miljardia kertaa. Tästä johtuen ne ovat myös kansallisten tiedusteluviranomaisten erityishuomion kohteena. Onkin täysin kestämätöntä, että samana aikana, kun esimerkiksi Iso- Britannian tiedustelupalvelu GCHQ pyrkii etsimään tieturva-aukkoja, joita käyttää tiedustelutyössä hyväkseen, komissio pohtii, kuinka tehdä kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat korvausvelvollisiksi kyseisten tiedustelupalveluiden aiheuttamista vahingoista (esim. tiedustelupalvelun kulttuurituotteen kautta levittämä virus).

7 Yksittäisen sovelluskehittäjän vastuu taloudellisista vahingoista on rajattava kuluttajan palvelussa käyttämään summaan Eurooppalainen kuluttajasuojeluympäristö on harmonisoitava mahdollisemman pitkälle Mitä harmonisoidumpi kuluttajasuojeluympäristö on digitaalisilla sisämarkkinoilla, sitä helpompi useimmiten pienillä taloudellisilla resursseilla toimivien digitaalisten kulttuurisisältöjen ja -palveluiden tuottajien on julkaista sisältönsä ja palvelunsa kerralla koko sisämarkkina-alueelle. Tästä syystä ennen uuden digitaalisten tuotteiden kuluttajasuojalainsäädännön uudistamista jo olemassa olevan kuluttajasuojaregulaation toimeenpano on harmonisoitava sisämarkkina-alueella. Mikäli uusi regulaatioympäristö saatetaan voimaan ennen kuin edellinenkään on saatu toimimaan kunnolla ja koherentisti koko sisämarkkina-alueella, uusi lainsäädäntö todennäköisesti vain pahentaa digitaalisten sisämarkkinoiden fragmentoitumista. Koska Suomessa ei ole toistaiseksi mahdollistettu kulttuurituotteiden ja palveluiden lahjoituspohjaista joukkorahoitusta, se perustuu pääsääntöisesti tuotteiden ennakkomyyntiin. Usein näissä joukkorahoituskampanjoissa myydään samassa paketissa molempia digitaalisia ja ei-digitaalisia tuotteita. Paketti saattaa koostua esimerkiksi t-paidasta, matkasta ja sisäänpääsystä tuotteen tai palvelun julkaisujuhliin ja itse digitaaliseen sisältöön tai palveluun kohdistuvasta ennakkomaksusta. Tästä syystä myös digitaalisten ja ei-digitaalisten tuotteiden ja palveluiden regulaatioympäristön on oltava keskenään yhteen sovitettavissa ja mahdollisimman yksinkertainen. Kuluttajasuojeluympäristöä harmonisoidessa on pidettävä mielessä, että kuluttajasuojelulainsäädännön tulee määritellä vain käytänteiden minimitaso. Lainsäädännön on jätettävä tilaa myös kulttuurituotteiden ja palveluiden tuottajien keskinäiselle kilpailulle asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tästä syystä kuluttajasuojelun tasoa määriteltäessä vertailukohtana ei tule käyttää kaikkien parhaiten resursoitujen tuottajien käytänteitä, koska valtaosalla vähemmän menestyneistä tuottajista ei ole niiden tarjoamiseen tarvittavia resursseja. Digitaaliselle toimintaympäristölle on ominaista markkinoiden nopea muutos. Täysin uudenlaisella logiikalla toimivia kulttuurisisältöjä ja palveluita tulee markkinoille jatkuvasti. Mikäli uusien palveluiden ja sisältöjen kuluttajasuojelukäytänteet johdetaan kaavamaisesti vanhoista toimintamalleista, tulokset eivät todennäköisesti ole kuluttajien kannalta tyydyttäviä ja vain häiritsevät uusien innovatiivisten palvelumallien kehittämistä Euroopassa. Jotta nimenomaisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskevan direktiivin toimeenpano onnistuu, jo olemassa oleva kuluttajasuojeluympäristö on saatava toimimaan kestävästi ja koherentisti koko sisämarkkina-alueella. Digitaalisten ja ei-digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kuluttajasuojelukäytänteet on pidettävä keskenään yhteensopivina ja mahdollisimman yksinkertaisina. Kuluttajasuojelulainsäädännön on määriteltävä kuluttajien oikeuksien minimitaso, eikä markkinoille pääsyn rimaa tulee nostaa taloudellisesti parhaiten menestyvien tuottajien tarjoamien käytänteiden tasolle. Uusien palvelumallien parhaita kuluttajasuojelukäytänteitä ei saa suoraan johtaa aikaisempien palvelumallien käytänteistä lähtien vaan niitä on harkittava aina uuden mallin omasta toimintalogiikasta lähtien. Perusteettomien maarajoitusten ehkäiseminen maarajoitusten on oltava mahdollisia perustelluista syistä Digitaalisten sisämarkkinoiden arvonlisäverouudistuksen seurauksena arvonlisäverot kuluttajille kohdistuvasta myynnistä maksetaan kuluttajien sijaintimaan, ei yritysten sijaintimaan mukaan. Jäsenvaltioiden arvonlisäverokantojen vaihtelusta johtuen, myös kuluttajien digitaalisista sisällöistä ja

8 palveluista maksama hinta vaihtelee maittain. Jotta kuluttajia ei ohjattaisi harhaan hinnoittelun suhteen, usein järkevin tapa on ohjata kuluttajat maakohtaisiin sisältökauppoihin, joissa ilmoitetut hinnat sisältävät myös kuluttajalta perittävän arvonlisäveron. Näin olen digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden maakohtaisesta jakelusta ei nykyisen arvonlisäverojärjestelmän puitteissa ole mahdollista luopua. Myöskään ajatus siitä, että kaikki digitaaliset sisällöt olisi automaattisesti tarjottava kaikissa jäsenvaltioissa, ei ole kestävällä pohjalla. Niin kauan kuin digitaalisten sisämarkkinoiden regulaatioympäristöä ei ole saatu täysin harmonisoitua eurooppalaisen lainsäädännön soveltamisen osalta, ei sisältöjen tuottajille voida asettaa velvollisuutta laittaa sisältöjään saataville kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kaikilta osin harmonisointi ei ole edes mahdollista. Saksalla esimerkiksi on äärimmäisen tiukat rajoitteet hakaristien näyttämiseen kulttuurisisällöissä. Sisältöjen- ja palveluiden tuottajilla tulee siis olla mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, missä he palveluitaan haluavat tarjota ja millä riskillä. Erityisen tärkeää on olla päätymättä tilanteeseen, jossa kaikki digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajat pakotetaan arvonlisävelvollisiksi Suomessa. Uuden arvonlisäverojärjestelmän puitteissa kyseiset toimijat voivat olla rekisteröitymättä arvonlisäverovelvollisiksi vähäisen liikevaihtonsa perusteella vain, jos he kieltäytyvät myymästä tuotteitaan muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Jokaisen omilla www-sivuillaan suomalaisia kappaleitaan myyvän yksittäisen muusikon pakottaminen arvolisäverovelvolliseksi, ei ole uuden järjestelmän kannalta järkevä lopputulos. Kuitenkin myös perusteettomia maarajoituksia on olemassa. Esimerkiksi osa digitaalisten sisältöjen jakelualustoista on rakennettu siten, ettei kuluttajilla ole välttämättä pääsyä toisen maan kaupasta aiemmin ostamaansa sisältöön. Tai siten, että vieraillessaan toisessa jäsenvaltiossa, kuluttajalla ei ole pääsyä paikalliseen digitaaliseen kauppapaikkaan, koska kaikkien jäsenvaltioiden veroviranomaiset eivät hyväksy kuluttajan omaa ilmoitusta sijainnistaan yhdeksi todisteeksi oikean arvonlisäverokannan määrittelyä varten. Maarajoitusten ehkäisemiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden pitäisikin keskittyä poistamaan myös viranomaisten omista tulkinnoista kumpuavia rajoitteita. Se, mikä katsotaan perustelluksi maarajoitukseksi, on määriteltävä riittävän väljäksi. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajia ei saa pakottaa ottamaan sellaisia regulaatioriskejä, joita he eivät halua ottaa. Maarajoitusten ehkäisemiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden on keskittyvä poistamaan myös viranomaisten omista tulkinnoista kumpuavia rajoitteita. Digitaalisten sisämarkkinoiden tehokas hallinnointi ja kansainvälinen ulottuvuus regulaatioympäristön fragmentoituminen on estettävä niin kansallisella kuin globaalilla tasolla Kuten suomalaisten pelialan yritysten menestys osoittaa, digitaalinen murros on valtava mahdollisuus digitaalisia kulttuurisisältöjä luoville suomalaisille toimijoille. Suomen pelialan menestys on keskeisiltä osin perustunut niin teknologisten kuin taloudellisten globaaleille markkinoille pääsyn esteiden nopeaan alenemiseen. Kulttuurisisältöjen luojilla onkin nyt kaikki mahdollisuudet julkaista tuotteensa ja palvelunsa suoraan globaaliin levitykseen. Valitettavasti digitaalisten markkinoiden nopean kehityksen seurauksena myös niiden kansallinen ja ylikansallinen säätely on lisääntynyt nopeasti. Tästä johtuen hallinnollisten ja lainsäädännöllisten raja-aitojen merkitys markkinoille pääsyn esteenä korostuu vuosi vuoden jälkeen. Valtaosa kulttuurisisältöjä luovista toimijoista on joko itsenäisiä ammatinharjoittajia tai pieniä yrityksiä, joilla ei ole taloudellisia tai henkilöresursseja hallita nopeasti kiihtyvää Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden regulatorista fragmentaatiota, globaalista frgamentaatiosta puhumattakaan. Ellemme halua päätyä tilanteeseen, jossa digitaalisille markkinoille pääseminen edellyttää tuhansien eurojen palkkioiden maksamista ylikansallisille konsulttiyrityksille, Suomen ja Euroopan unionin on määrätietoisesti taisteltava digitaalisten markkinoiden regulaatioympäristön fragmentoitumista vastaan sekä Euroopan että globaalilla tasolla. Täten digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ohjaavaa regulaatiota on kehitettävä yhtenä ja yhtenäisenä kokoisuutena. Tämä edellyttää politiikkasektorirajat (esim. alv, tietosuoja ja kuluttajasuojelu) ylittävän yhteistyön ja koordinaation tiivistämistä niin komission kuin jäsenvaltioiden valmisteluprosesseissa. Samoin

9 regulaatioympäristön toimeenpanovaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota viranomaisten riittävään resursointiin, joka mahdollistaa viranomaistahojen rajat ylittävän koordinaation ja digitaalisilla markkinoilla toimivien toimijoiden tukemiseen. Tältä osin komission strategian toimeenpano edellyttää ehdotettua kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Erityisen tärkeää on muistaa, että komission on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota sisämarkkinoiden toimintakyvyn kannalta oleellisten viranomaispalveluiden toteutumiseen jäsenvaltioissa osana talouspolitiikan eurooppalaista koordinaatiota. Nyt monet jäsenvaltiot ovat toteuttaneet rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat merkittävästi heikentäneet paikallisten viranomaisten kykyä neuvoa ja auttaa erityisesti muista jäsenvaltioista tulevia yrittäjiä. Toimenpide-ehdotukset Euroopan tasolla: Komission pääosastojen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota on merkittävästi lisättävä Euroopan tason lainsäädännön valmistelussa. Verohallinnon Fiscalis2020-ohjelmaa vastaavien tietojenjako-ohjelmien rakentaminen myös muille digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan kannalta keskeisille politiikkasektoreille kuten esimerkiksi kuluttajasuojelun, tietosuojan ja tekijänoikeuden piiriin. Artikla 29:n työryhmän (tietosuoja) ja CPC-verkoston (kuluttajasuojelu) aseman vahvistaminen ALV-komitean (arvonlisäverotus) roolia vastaavaksi. Mikäli kansalliset toimeenpano-ohjeet koskevat myös kyseisessä jäsenvaltiossa digitaalisia palveluita ja sisältöjä tarjoavia yrityksiä, jäsenmaan on käännettävä kyseiset ohjeistukset englanniksi ja ranskaksi. Komission on kerättävä nämä ohjeistukset yhden verkkosivuston alle. Kansallisten viranomaisten Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden toimintakyvyn kannalta keskeiset palvelut on turvattava osana talouspolitiikan eurooppalaista koordinaatiota. Globaalilla tasolla: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on käytettävä laajaa edustustoverkkoaan järjestelmälliseen tietojen keräämiseen kohdemaiden regulaatioympäristöstä digitaalisten markkinoiden osalta. Komission tulisi laatia näistä tiedoista jatkuvasti päivittyviä, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä koosteita eurooppalaisten pk-yritysten käyttöön. Euroopan unionin harjoittaman kauppapolitiikan tulee määrätietoisesti pyrkiä eurooppalaisten alv-käytänteiden, tietosuojastandardien ja kuluttajasuojelumallien puskemiseen globaaleiksi standardeiksi. Esimerkiksi alv-lainsäädännön osalta tarvitsemme MOSS:a vastaavan globaalin alv:n ilmoitusjärjestelmän. Unionin jäsenvaltioiden edustustojen tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä kulttuurialan vientihankkeiden tukemisessa. Jokaisella jäsenvaltiolla ei ole resursseja perehtyä kunkin kulttuurisektorin erityiskysymyksiin kohdemaissa. Jäsenvaltioiden välisellä paremmalla koordinaatiolla ja synergiaetujen hankkimisella edustustoverkon toimintaa pystyttäisiin tehostamaan merkittävästi kulttuuriviennin näkökulmasta. Mediakehys 2000-luvulle Koska digitaalisilla alustoilla julkaistavien sisältöjen osalta on äärimmäisen hankalaa vetää rajaa esimerkiksi animaation ja pelin tai pelin ja ohjelmiston välille, uusi mediakehys on joko rakennettava koskemaan kaikkia digitaalisia sisältöjä tai sen on jatkossakin kohdistuttava vain televisio- ja radiolähetysten kautta julkaistavaan sisältöön. Asianmukainen sääntely-ympäristö alustoille ja välittäjille Verkkoalustojen asema Verkko- ja mobiilialustojen hallitsevaan markkina-asemaan kulttuurisisältöjen ja palveluiden kaupassa on tärkeää puuttua selkein ja vahvoin lainsäädännöllisin toimin. Ensinnäkin, koska valtaosa digitaalisista alustoista tulee Euroopan ulkopuolelta, ne noudattavat usein

10 eurooppalaisesta näkökulmasta sanan- ja taiteenvapautta selkeästi rajoittavia sensuuritoimenpiteitä. Joidenkin amerikkalaisten jakelualustojen tiukka suhtautuminen alastomuuteen esimerkiksi estää ihmisten seksuaalisuuden käsittelyn peleissä. Vahvan markkina-aseman saavuttaneita alustojen oikeutta rajoittaa sanan ja taiteenvapautta on täten rajoitettava. Toiseksi, alustoille on luotava velvollisuus vastata niiden kautta kulttuurisisältöjä ja palveluita tarjoavien tahojen yhteydenottoihin, samalla tavoin kuin näitä sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus vastata kuluttajien yhteydenottoihin. Lisäksi alustoille on annettava velvollisuus tiedottaa sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoille heihin kohdistuvista viranomaismenettelyistä. Kolmanneksi, tilanne jossa yksittäinen viranomainen (esim. kuluttajasuojeluvaltuutettu) voi vaatia tietyn kulttuurisisällön tai -palvelun poistamista alustalta, mutta vain alustalla on valitusoikeus tähän päätökseen, koska päätös kohdistuu vain niihin, on kestämätön. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajilla on aina oltava valitusoikeus heidän sisältöihinsä kohdistuviin päätöksiin, vaikka kyseiset päätökset kohdistuisivatkin kyseisten sisältöjen ja palveluiden jakeluun kolmannen osapuolen alustoilla. Neljänneksi, alustojen asettamat sopimusehdot kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoamiselle ovat tiukat ja alustojen vahvasta markkina-asemasta johtuen sisältöjen ja palveluiden tarjoajilla ei käytännössä ole mahdollisuuksia neuvotella niistä. Tästä syystä kilpailuviranomaisten on luotava puitteet, jotka suojelevat eurooppalaisia sisällöntuottajia kestämättömiltä sopimusehdoilta. Alustojen ei tulisi saada perusteetta kieltäytyä sopimuksesta. Alustojen sopimusehtojen pitäisi muutenkin toimia aina perustelluista syistä, eikä niiden tulisi sallia toimivan oman mielensä mukaan. Lisätietoja: Vahvan markkina-aseman saavuttaneiden alustojen oikeutta rajoittaa sanan- ja taiteenvapautta on rajoitettava. Alustoille on luotava velvollisuus vastata niiden kautta kulttuurisisältöjä ja palveluita tarjoavien tahojen yhteydenottoihin, samalla tavoin kuin näitä sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus vastata kuluttajien yhteydenottoihin. Alustoille on annettava velvollisuus tiedottaa sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoille heihin kohdistuvista viranomaismenettelyistä. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajilla on aina oltava valitusoikeus heidän sisältöihinsä kohdistuviin päätöksiin, vaikka kyseiset päätökset kohdistuisivatkin kyseisten sisältöjen ja palveluiden jakeluun kolmannen osapuolen alustoilla. Kilpailuviranomaisten on luotava puitteet, jotka suojelevat eurooppalaisia sisällöntuottajia kestämättömiltä sopimusehdoilta. Jari-Pekka Kaleva Senior Policy Analyst Neogames Finland ry.

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3

Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta. Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys Verkkojen Eurooppa Automaattinen käännösalusta Kimmo Rossi European Commission, CNECT.G3 Euroopan unioni ja monikielisyys EU on monikielinen 24 virallista EU-kieltä noin

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2072(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2072(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/2072(INI) 14.10.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ja kulttuuri- ja

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Teosto Julkinen 1 (5) Edunvalvonta

Teosto Julkinen 1 (5) Edunvalvonta Teosto Julkinen 1 (5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE Sähköposti: TaV@eduskunta.fi Valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä (E

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

ASPA - Mitä seuraavaksi?

ASPA - Mitä seuraavaksi? ASPA - Mitä seuraavaksi? Pilotoinnin päätösseminaari 24.8.2015 Valtiovarainministeriö, Hallitusneuvos Ilkka Turunen Huomioita hallituksen kärkihankkeista Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk kimmo.nikkanen@kajak.fi Kajak Games, Pressure Cooker Ympäristö Pisnes Osuuskunta EU-laajuisia tutkimustuloksia 25,4%

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT YHTEISEN EUROOPPALAISEN KAUPPALAIN VALMISTELU: ARVIOINTI JA PARANNUSEHDOTUKSET

Lisätiedot

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen

OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert Tax & Structuring 2016 OECD julkisti monenkeskisen verosopimuksen D&I Alert 29.11.2016» Tax & Structuring D&I Alert Tax & Structuring 2016 Sivu2 / 5 > OECD JULKISTI MONENKESKISEN VEROSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN

TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN KUV/8427/48/2010 7.10.2010 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle TEKIJÄNOIKEUSLAIN 26 A :N MUKAISEN YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN 1.1.2011 ALKAEN Asia Kuluttajavirasto on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot