Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle"

Transkriptio

1 OKM Neogames Finland ry:n lausunto Euroopan komission tiedonannosta Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle Neogames kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa. Yleiset huomiot: Digitaalisen aikakauden kulttuuripolitiikkaa tehdään digitaalisten markkinoiden sääntelyn kautta Digitaalisella aikakaudella taide- ja kulttuurielämään sekä luovaan talouteen kohdistuva politiikkaohjaus toteutuu erityisesti digitaalisille sisämarkkinoille asetettujen regulatoristen puitteiden kautta. Se, millaisen kokonaisuuden esimerkiksi eri arvonlisävero-, tietosuoja-, kuluttajansuoja- ja tekijänoikeusjärjestelmät muodostavat Euroopassa, asettaa pitkälti ne ehdot, joiden puitteissa digitaalisten jakelukanavien kautta teoksensa julkaisevien taiteilijoiden ja muiden luovien alojen toimijoiden on löydettävä tiensä menestykseen. Kulttuuripolitiikassa on siirryttävä tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti niitä regulatorisia puitteita, jotka digitaalisten sisämarkkinoiden politiikkaohjaus luo taiteen- ja sananvapaudelle. Digitaalisten sisämarkkinoiden regulaation kehittämisen on perustuttava teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraliteetin noudattamiseen Digitaalisten kulttuurituotteiden markkinoille on tyypillistä äärimmäisen nopea teknologian, liiketoimintamallien ja kulttuurisisältöjen kehitys. EU-tason regulaation valmisteluun, hyväksymiseen ja toimeenpanoon menee helposti viisikin vuotta. Samassa ajassa esimerkiksi pelialan käyttämät teknologiat, liiketoimintamallit ja kulttuurisisällöt ovat ehtineet muuttua jo moneen kertaan. Tästä syystä kaikki regulaatio on pyrittävä rakentamaan tiukasti teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraaliksi. Aiemmin kullakin kulttuurisektorilla oli oma jakelukanavansa. Kirjallisuus painettiin kirjoiksi ja ostettiin kirjakaupoista. Elokuvat välitettiin filmikeloilla ja tuotiin kansan nähtäväksi elokuvateattereissa. Televisio-ohjelmat kuvattiin ja lähetettiin televisiovastaanottimiin. Kulttuurituotteiden digitaalisilla markkinoilla nämä eri kulttuurisektorien väliset raja-aidat ovat hiljalleen hämärtymässä. Niin musiikki, teksti, pelit kuin elokuvatkin jaellaan digitaalisesti samaan laitteeseen (esim. tablettitietokone). Saman jakelukanavan seurauksena eri kulttuurisektorien rajaaidat ovat hiljalleen hämärtymässä. Tästä johtuen kulttuurisektorikohtaisesta regulaatiosta on hiljalleen luovuttava ja on pyrittävä luomaan kaikille digitaalisille sisällöille yksi ja yhtenäinen lainsäädäntöympäristö. Tämä ei silti tarkoita, että kulttuurisektorikohtaisesta viranomaisohjeistuksesta pitäisi luopua. Perinteisen lainsäädännön sijaan sektorikohtaisen viranomaisohjauksen pääpainon tulisi olla Euroopan laajuisissa lainsäädännön toimeenpano-ohjeissa. Koska näiden ohjeistusten päivittäminen on huomattavasti nopeampaa ja joustavampaa kuin eurooppalaisen lainsäädännön muuttaminen, ne pystyvät myös reagoimaan markkinamuutoksiin huomattavasti lainsäädäntöhankkeita paremmin. Jotta viranomaisohjaus onnistuu ohjeistusten kautta, jäsenvaltiot on velvoitettava tarjoamaan

2 riittävät resurssit viranomaisille sisältöjen ja palveluiden tuottajien auttamiseen niin kyseisen jäsenvaltion kuin muiden jäsenvaltioiden ohjeiden ja lainsäädännön soveltamisessa. Toimenpide-ehdotukset Teknologia-, liiketoimintamalli- ja sisältöneutraliteetista on tehtävä yksi eurooppalaisen regulaation kehittämisen perusperiaatteista Digitaalisten sisämarkkinoiden ohjauksen pääpainopiste on oltava jäsenvaltioiden viranomaisten yhteisissä ohjeistuksissa, ei uuden lainsäädännön luomisessa. Jäsenvaltiot on velvoitettava tarjoamaan riittävät resurssit viranomaisille sisältöjen ja palveluiden tuottajien auttamiseen niin kyseisen jäsenvaltion kuin muiden jäsenvaltioiden ohjeiden ja lainsäädännön soveltamisessa. Digitaalisen sisällön saannin parantaminen nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä Digitaalisille sisämarkkinoille tarvitaan yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä Ainoa keino luoda Eurooppaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat on rakentaa unioniin yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä. Mikäli kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien rinnalle luodaan vapaaehtoinen eurooppalainen järjestelmä, tuloksena olisi vain entistä monimutkaisempi kokonaisuus. Eurooppaan luodaan yksi ja yhtenäinen tekijänoikeusjärjestelmä Ei-pakollinen eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri Pitkällä aikavälillä eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri voisi merkittävästi helpottaa Euroopan digitaalisen kulttuuriperinnön hyödyntämistä. Teknologian nopeasta kehityksestä johtuen vanhentuneissa formaateissa ja/tai vanhentuneilla alustoilla julkaistut kulttuurisisällöt hautautuvat nopeasti arkistoihin. Koska kulttuurialoille on tyypillistä myös toimijoiden nopea vaihtuvuus, digitaalisten kulttuurisisältöjen oikeudenhaltijoita on usein vaikeaa määrittää ja tavoittaa. Tämä rekisteri ei kuitenkaan saa olla kaikille kulttuurialan toimijoille pakollinen. Koska useimmat kulttuurialojen edustajat ovat joko vähävaraisia itsensä työllistäjiä tai mikroyrityksiä, rekisterimaksut ja niihin liittyvä byrokratia toisivat helposti täysin tarpeettoman markkinoillepääsyn esteen. Näin ollen rekisterin on oltava vapaaehtoinen. Mahdollinen eurooppalainen tekijänoikeusrekisteri ei saa olla pakollinen Moraalisten oikeuksien ja yleisölle saattamisoikeuksien aikarajat Varsinkin suuret videopelituotannot ovat laajan taiteilijajoukon yhteisponnistuksen tulos. Muusikot, säveltäjät, graafikot, pelisuunnittelijat, käsikirjoittajat ja monet muut eri alojen ammattilaiset yhdistävät voimansa yhteisen taideteoksen toteuttamiseen. Euroopan unionin jäsenmaissa moraalisten oikeuksien ja yleisölle saattamisoikeuksien kattavuus kuitenkin vaihtelee merkittävästi. Tämä luo merkittävän haasteen jäsenvaltioiden välisille isoille yhteistuotannoille ja niihin liittyvien oikeuksien hallinnoimiselle. Moraalisten oikeuksien pitäisi vanheta viimeistään samassa tahdissa muiden tekijänoikeuksien kanssa kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Myös lähioikeuksien eritahtiseen vanhenemiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Nykyjärjestelmän puitteissa peliin liittyvät eri tekijänoikeudet, esimerkiksi musiikin ja valokuvien osalta, saattavat vanheta eri tahtiin. Koska digitaalisten kulttuurituotteiden rajat hämärtyvät päivä päivältä digitaalisessa toimintaympäristössä, lähioikeuksien pidentämisestä 70 vuoteen on markkinoiden kannalta yhä enemmän haittaa hyödyn sijaan. Eurooppaan on luotava yhtenäinen toimintaympäristö moraalisten oikeuksien kattavuuden

3 suhteen Moraalisille oikeuksille pitäisi asettaa selkeä vanhenemisaika kaikissa jäsenvaltioissa Eurooppalaiset pelien on voitava perustua Eurooppalaiseen kulttuuriperintöön Yksi, yksinkertainen ja hyvin toimiva musiikin lisensointijärjestelmä digitaaliselle sisämarkkina-alueelle Johtuen monimutkaisista alueellisista lisensointijärjestelmistä ja yleisölle saattamisoikeuksista suomalaiset pelinkehittäjät pystyvät vain harvoin hyödyntämään muualta Euroopasta tulevaa musiikkia peleissään, vaikka molemmat tahot potentiaalisesti hyötyisivät yhteistyöstä. Tästä syystä alueellisesta lisensointijärjestelmästä on luovuttava digitaalisilla sisämarkkinoilla ainakin B2B-markkinoilla. Yhteisvalvontajärjestöjen tulisikin hallinnoida vain suoraan kuluttajamyyntiin menevää musiikkia ja antaa musiikintekijöiden lisensoida musiikkiaan vapaasti osaksi muita kulttuurisisältöjä. Ylipäätään maakohtaiset tekijänoikeuslisenssit toimivat huonosti digitaalisilla markkinoilla ja ovat vastoin sisältöjen ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen perustuvan sisämarkkina-alueen periaatteita. Mikäli koko sisämarkkinoiden laajuisten lisenssien luominen ei ole mahdollista, maakohtaisista lisensseistä pitäisi siirtyä vähintäänkin kielialuekohtaisiin lisensseihin. Alueellisesta lisensointijärjestelmästä pitäisi luopua digitaalisilla sisämarkkinoilla Eurooppalainen digitaalinen kulttuuriperintö on pelastettava Euroopan digitaalisen aikakauden ensimmäisistä vuosista on nopeasti tulossa iäksi historiaan kadotettuja vuosikymmeniä. Useimmiten tältä aikakaudelta peräisin olevat kulttuurisisällöt on tallennettu patentoiduilla kopionsuojausjärjestelmillä suojattuihin fyysisiin taltioihin, jotka ovat hyvää vauhtia tuhoutumassa. Koska kopionsuojausjärjestelmien murtamiseen on äärimmäisen vaikeaa saada oikeudenhaltijoiden lupaa ja siten varhaisten digitaalisten kulttuurisisältöjen pelastaminen on usein laitonta, pian nämä sisällöt on menetetty iäksi. Tästä syystä uuteen tekijänoikeusjärjestelmään on luotava pakollinen yleinen poikkeama digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä varten, joka mahdollistaa museoille, kirjastoille ja arkistoille patentoitujen kopionsuojausjärjestelmien vapaan murtamisen ja sisällön kopioimisen uuteen taltioon niiden pitkäaikaissäilytystä varten ja näiden sisältöjen saattamisen tutkimuskäyttöön emuloinnin avulla. Tekijänoikeusjärjestelmään on luotava pakollinen yleinen poikkeama digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä varten, joka mahdollistaa niin patenttien murtamisen kuin emuloinnin. Tekijänoikeusjärjestelmä ei saa estää kuvakaappausten ja pelivideoiden käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa Tällä hetkellä jotkin tieteelliset julkaisusarjat eivät salli kuvakaappausten tai pelivideoiden sisällyttämistä tieteellisiin artikkeleihin niiden epäselvästä tekijänoikeusasemasta johtuen. Koska varsinkin varhaisimpien digitaalisten sisältöjen osalta oikeuksienhaltijoiden selvittäminen on mahdotonta ja tuoreempi sisältöjen osalta oikeudenhaltijoilla vain harvoin on aikaa vastata yksittäisten tutkijoiden pyyntöihin, tekijänoikeusjärjestelmään on luotava selkeä poikkeus, joka mahdollistaa tekijänoikeuksilla suojattujen pelivideoiden ja kuvakaappausten käyttämisen tutkimuksessa ja opetuksessa. Tekijänoikeusjärjestelmään on luotava selkeä poikkeus, joka mahdollistaa tekijänoikeuksilla suojattujen pelivideoiden ja kuvakaappausten käyttämisen tutkimuksessa ja opetuksessa.

4 Oikeuden haltijan on saatava päättää, mikäli hän haluaa sallia digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin Digitaaliset markkinat ovat tällä hetkellä vasta rakentumassa ja tästä syystä siellä käytettävät liiketoimintamallit vaihtuvat jatkuvasti. Esimerkiksi mobiilipelien osalta yksittäisen pelin hinta saattaa olla alle 2 euroa ja jos niiden uudelleenmyynti sallittaisiin, hinnat tippuisivat nopeasti nollaan. Vastaavasti pelien sisällä kuluttajien hankkimien digitaalisten pelisisältöjen uudelleenmyynnin salliminen (esim. digitaalisten roolipelien miekat) saattaisi vakavasti häiritä pelin sisäistä tasapainoa ja siten kyseisen kulttuuripalvelun toimivuutta. Toisaalta, jos jokin pelialusta tai peli haluaa sallia sen piirissä myytävien digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin kuluttajien toimesta, tämänkin pitäisi olla mahdollista. Oikeuden haltijan on saatava päättää, mikäli hän haluaa sallia digitaalisten sisältöjen uudelleenmyynnin Laittoman sisällön torjunta internetissä Tekijänoikeusjärjestelmän tulee keskittyä innovaatioiden mahdollistamiseen, ei laittoman sisällön jahtaamiseen Ensinnäkin, kuten pelialan kehitys osoittaa, kulttuurisisältöjä ja palveluita on mahdollista tarjota alueilla, joissa digitaalisten sisältöjen piratismi on valtava ongelma. Kiinan ennustetaan nousevan nopeasti maailman suurimmaksi mobiilipelimarkkinaksi piratismiongelmastaan huolimatta. Kiinassa selkeästi tehokkain ratkaisu piratismiin ovat olleet uudet ja innovatiiviset liiketoimintamallit, eivätkä laittomia sisältöjä vastaan kohdistetut lainsäädäntötoimenpiteet. Toiseksi, uuden tekijänoikeusjärjestelmän tulisi kannustaa käyttäjien itse luomien digitaalisten sisältöjen sallimiseen, eikä pyrkiä niiden estämiseen. Peleillä voi olla helposti miljoonia käyttäjiä, joten pelinkehittäjillä ei ole keinoja kahlita kaikkien käyttäjiensä luovuutta. Näin ollen pelinkehittäjien vastuu tekijänoikeuksien alaisen materiaalin poistamisesta (esim. pelimaailmaan luodut mallisuojien alaiset hahmot) tulisi rajoittua niiden poistamiseen, kun tekijänoikeusloukkaukset on saatettu heidän tietoonsa. Sama koskee kaikkia muitakin digitaalisten palveluiden tarjoajia. Kolmanneksi, tietoverkkojen neutraalius on mahdollistanut ne arvoketjujen muutokset, joiden seurauksena Euroopan peliteollisuus kukoistaa tällä hetkellä luoden työpaikkoja ja talouskasvua Eurooppaan. Mikäli tietoverkkojen neutraaliudesta joustetaan tai verkkopalveluiden tarjoajien vastuuta verkkoliikenteensä sisällöstä kasvatetaan, ollaan nopeasti tilanteessa jolloin suuret eieurooppalaiset toimijat ostavat verkkoliikenteelleen etuoikeuden ja eurooppalaisten kulttuurisisältöjen ja -palveluiden tarjoajien osuus arvoketjusta kutistuu prosentista takaisin 20 prosenttiin. Piratismia vastaan tulee taistella ennen kaikkea tukien uusien liiketoimintamallien kehittämistä Palvelun ylläpitäjän vastuu käyttäjien lataamasta tekijänoikeuksien alaisesta materiaalista tulisi rajoittua sen poistamiseen, kun siitä on ilmoitettu heille. Tietoverkkojen neutraliteetista ei saa joustaa piratismin vastaisen taistelun nimissä.

5 Rajat ylittävän verkkokaupan säännöt, joihin kuluttajat ja yritykset voivat luottaa: kulttuurituotteiden ja palveluiden tarjonnalle on luotava ennustettava ja luotettava toimintaympäristö Kuluttajasuojelulainsäädännön kansallisen toimeenpanon on oltava yhtenäistä ja hyvin koordinoitua digitaalisen sisämarkkina-alueen fragmentoitumisen estämiseksi Kulttuurituotteet ja -palvelut ovat monille unionin kansalaisille merkittävä osa heidän identiteettiään. Tästä johtuen he ovat sekä valmiita panostamaan niihin paljon rahaa että odottavat näiltä palveluilta erityisen korkeaa tasoa. Niin perinteisillä kulttuurituotteiden markkinoilla kuin nyt digitaalisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden markkinoilla, niin sanotun faniyhteisön luominen ja ylläpitäminen on erittäin merkittävässä asemassa alan toimijoiden menestymisen kannalta. Tästä johtuen alan toimijat tekevät kaikkensa noudattaakseen parhaita kuluttajasuojelukäytänteitä. Valitettavasti edes virallisten suositusten kartoittaminen on erittäin haastavaa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Johtuen kulttuurituotteiden keskeisestä asemasta kansalaisten elämässä niiden osalta kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisesta on saatavilla suhteellisen paljon kansallista oikeuskäytäntöä eri jäsenvaltioissa. Valitettavasti tämä käytännössä tarkoittaa myös sitä, että kuhunkin jäsenvaltioon on syntynyt oma soveltamistraditionsa lainsäädännön osalta. Kulttuurituotteiden digitaaliset markkinat eivät kuitenkaan tunne kansallisia rajoja ja kun kansallinen oikeuskäytäntö on saatavilla vain kunkin jäsenvaltion virallisilla kielillä, on digitaalisten kulttuurituotteiden rakentaminen siten, että ne varmasti huomioivat kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset käytänteet lähes mahdotonta. Toimenpidesuositukset: Käsitellessään kuluttajasuojeluregulaation soveltamista tietyn kulttuurisektorin piirissä, oikeusistuinten tulisi nykyistä laajemmin ottaa ratkaisussaan huomioon muiden jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö. Kansallisten kuluttajasuojeluviranomaisten CPC-verkoston on otettava aktiivisempi rooli kansallisten alakohtaisten kuluttajasuojeluohjeistusten yhteensovittamisessa. Niiltä osin kuin kansalliset oikeusratkaisut vaikuttavat digitaalisten markkinoiden toimintaan jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden on käännettävä kansallista oikeuskäytäntöään englanniksi nykyistä laajemmin ja julkaistava se Eurlex-palvelussa. Nuorten taiteilijoiden suojelu Nykyinen kuluttajasuojelulainsäädäntö edellyttää, että digitaalisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden tarjoajat julkaisevat postiosoitteensa asiakkaidensa yhteydenottoja varten. Teknologisten työkalujen ja alakohtaisten julkaisupalveluiden saatavuuden parantuessa yhä useampi lapsi ja nuori luo kulttuurituotteita, esimerkiksi pelejä, ja julkaisee ne itse kaikkien saataville digitaalisten jakelukanavien kautta. Ottaen huomioon digitaalisen toimintaympäristön vaarat, on täysin kestämätöntä, että kuluttajasuojelulainsäädäntö edellyttää oman postiosoitteen julkaisemista sovelluskehittäjiltä. Erityisen kestämätöntä tämä on alle 18-vuotiaiden osalta. Kuluttajasuojelulainsäädäntöä on muutettava siten, että digitaalisten tuotteiden ja palveluiden luojien ei ole pakko julkaista omaa kotiosoitettaan. Tietosuojalainsäädäntö ja kuluttajasuojelulainsäädäntö eivät saa luoda kahta keskenään kilpailevaa regulaatioympäristöä Osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa komissio kaavailee erityisen digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojeludirektiivin säätämistä. Alustavissa kyseistä direktiiviä koskevissa kaavailuissaan komissio pohtinut kuluttajasuojelulainsäädännön laajentamista maksullisista

6 suoritettavista palveluista myös ilmaiseksi, dataa vastaan, tarjottaviin palveluihin, vaikka kyseisiä palveluita säädellään jo laajasti tietosuoja- ja yksityisyydensuojalainsäädännön kautta. Ensinnäkin, tietosuojalainsäädännön soveltamista koskevat samat haasteet kuin kuluttajasuojalainsäädännön soveltamista; 28 jäsenvaltion kansalliset tietosuojaviranomaiset soveltavat sitä kukin oman oikeuskäytäntönsä näkökulmasta hieman eri tavoin. Mikäli kuluttajasuojelulainsäädäntö ulotetaan tietosuojan päälle, tuloksena on tilanne, jossa tietoaineistojen käsittelyn soveltamista säätelevät sekä kuluttaja- että tietosuojaviranomaiset. Tämä nostaa toisistaan poikkeavien tulokulmien määrän pahimmillaan 28:sta 56:een, mikä nostaa digitaalisten sisämarkkinoiden fragmentoitumisen riskiä merkittävästi. Toiseksi, valtaosa kulttuurituotteiden kuluttajakäyttäytymistä koskevasta datasta ei ole kaupallistettavissa. Pelinkehittäjät esimerkiksi keräävät dataa ennen kaikkea siitä kuinka pitkälle, kuinka usein ja miten kuluttajat pelaavat yksittäistä peliä. Dataa siis käytetään valtaosin yksittäisten kulttuurituotteiden ja palveluiden parantamiseen, eikä suoriin kaupallisiin tarkoituksiin. Näin ollen ajatus siitä, että data on digitaalisen aikakauden valuutta on karkeasti yksinkertaistava ja harhaanjohtava. Digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojelua määrittävä lainsäädäntö on jatkossakin rajattava koskemaan vain maksua vastaan suoritettavia palveluita. Mahdolliset muutokset tietoaineistojen käyttöä koskeviin sääntöihin on toteutettava osana strategian piiriin kuuluvaa yksityisyydensuojalainsäädännön uudistusta. Kulttuuripalveluiden ja -sisältöjen tuottajien taloudellinen vastuu on rajattava kuluttajien aineistoista tai palveluista maksamaan hintaan. Alustavissa digitaalisten markkinoiden kuluttajasuojeludirektiivin säätämistä koskevissa kaavailluissaan komissio on pohtinut myös digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajien korvausvelvollisuutta. Jo nyt digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat joutuvat kamppailemaan digitaalisten julkaisualustojen heidän harteilleen asettaman työmäärän kanssa. Sangen usein johtavat digitaaliset alustat ohjaavat yksittäisten kuluttajien neuvontakyselyt suoraan yksittäisten sisältöjen ja palveluiden tuottajien vastattavaksi, vaikka ne eivät suoranaisesti koskisikaan kyseisiä sisältöjä tai palveluita. Tämä on merkittävä rasite kaikille sovelluskehittäjille ja on oletettavaa, että mikäli kuluttajille tulisi oikeus taloudellisiin korvauksiin, esimerkiksi puhelimen jumittumisen aiheuttamista ongelmista, alustat käyttäisivät vahvaa markkina-asemaansa hyväkseen ja painostaisivat sovelluskehittäjiä ottamaan nämä korvaukset kannettavikseen. Tässä tilanteessa erityisesti kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat olisivat poikkeuksellisen haastavassa asemassa. Vaikka jotkin harvat menestyspelit tuottavat merkittäviä tuloja, valtaosa muista peleistä, kulttuurisisällöistä ja palveluista ovat hädin tuskin kannattavia ja potentiaaliset korvaukset, jotka menevät kuluttajien palvelusta maksamien summien yläpuolelle, saattaisivat olla valtaosalle niistä tuhoisia. Edellä kuvattu tilanne olisi sikäli erityisen kestämätön, että erityisesti mobiilipuolella on tavallista, että digitaalisten alustojen ylläpitäjät päivittävät nopealla aikataululla käyttöjärjestelmiään. Tällaisessa tilanteessa alustan aikaisemmalle versiolle optimoidut sovellukset ovat usein epävakaita alustan uudessa versiossa pyöriessään. Käytännössä teknologisesta kehityksestä johtuen täysin varmasti toimivien sovellusten luominen onkin pitkällä aikavälillä lähes mahdotonta. Lisäksi, on muistettava, että nimenomaan kulttuurisisällöt ja palvelut ovat useimmiten digitaalisten markkinoiden kaikista menestyneimpiä tuotteita. Esimerkiksi Rovion Angry Birds -tuotesarjan pelejä on ladattu yli kaksi miljardia kertaa. Tästä johtuen ne ovat myös kansallisten tiedusteluviranomaisten erityishuomion kohteena. Onkin täysin kestämätöntä, että samana aikana, kun esimerkiksi Iso- Britannian tiedustelupalvelu GCHQ pyrkii etsimään tieturva-aukkoja, joita käyttää tiedustelutyössä hyväkseen, komissio pohtii, kuinka tehdä kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajat korvausvelvollisiksi kyseisten tiedustelupalveluiden aiheuttamista vahingoista (esim. tiedustelupalvelun kulttuurituotteen kautta levittämä virus).

7 Yksittäisen sovelluskehittäjän vastuu taloudellisista vahingoista on rajattava kuluttajan palvelussa käyttämään summaan Eurooppalainen kuluttajasuojeluympäristö on harmonisoitava mahdollisemman pitkälle Mitä harmonisoidumpi kuluttajasuojeluympäristö on digitaalisilla sisämarkkinoilla, sitä helpompi useimmiten pienillä taloudellisilla resursseilla toimivien digitaalisten kulttuurisisältöjen ja -palveluiden tuottajien on julkaista sisältönsä ja palvelunsa kerralla koko sisämarkkina-alueelle. Tästä syystä ennen uuden digitaalisten tuotteiden kuluttajasuojalainsäädännön uudistamista jo olemassa olevan kuluttajasuojaregulaation toimeenpano on harmonisoitava sisämarkkina-alueella. Mikäli uusi regulaatioympäristö saatetaan voimaan ennen kuin edellinenkään on saatu toimimaan kunnolla ja koherentisti koko sisämarkkina-alueella, uusi lainsäädäntö todennäköisesti vain pahentaa digitaalisten sisämarkkinoiden fragmentoitumista. Koska Suomessa ei ole toistaiseksi mahdollistettu kulttuurituotteiden ja palveluiden lahjoituspohjaista joukkorahoitusta, se perustuu pääsääntöisesti tuotteiden ennakkomyyntiin. Usein näissä joukkorahoituskampanjoissa myydään samassa paketissa molempia digitaalisia ja ei-digitaalisia tuotteita. Paketti saattaa koostua esimerkiksi t-paidasta, matkasta ja sisäänpääsystä tuotteen tai palvelun julkaisujuhliin ja itse digitaaliseen sisältöön tai palveluun kohdistuvasta ennakkomaksusta. Tästä syystä myös digitaalisten ja ei-digitaalisten tuotteiden ja palveluiden regulaatioympäristön on oltava keskenään yhteen sovitettavissa ja mahdollisimman yksinkertainen. Kuluttajasuojeluympäristöä harmonisoidessa on pidettävä mielessä, että kuluttajasuojelulainsäädännön tulee määritellä vain käytänteiden minimitaso. Lainsäädännön on jätettävä tilaa myös kulttuurituotteiden ja palveluiden tuottajien keskinäiselle kilpailulle asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tästä syystä kuluttajasuojelun tasoa määriteltäessä vertailukohtana ei tule käyttää kaikkien parhaiten resursoitujen tuottajien käytänteitä, koska valtaosalla vähemmän menestyneistä tuottajista ei ole niiden tarjoamiseen tarvittavia resursseja. Digitaaliselle toimintaympäristölle on ominaista markkinoiden nopea muutos. Täysin uudenlaisella logiikalla toimivia kulttuurisisältöjä ja palveluita tulee markkinoille jatkuvasti. Mikäli uusien palveluiden ja sisältöjen kuluttajasuojelukäytänteet johdetaan kaavamaisesti vanhoista toimintamalleista, tulokset eivät todennäköisesti ole kuluttajien kannalta tyydyttäviä ja vain häiritsevät uusien innovatiivisten palvelumallien kehittämistä Euroopassa. Jotta nimenomaisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskevan direktiivin toimeenpano onnistuu, jo olemassa oleva kuluttajasuojeluympäristö on saatava toimimaan kestävästi ja koherentisti koko sisämarkkina-alueella. Digitaalisten ja ei-digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kuluttajasuojelukäytänteet on pidettävä keskenään yhteensopivina ja mahdollisimman yksinkertaisina. Kuluttajasuojelulainsäädännön on määriteltävä kuluttajien oikeuksien minimitaso, eikä markkinoille pääsyn rimaa tulee nostaa taloudellisesti parhaiten menestyvien tuottajien tarjoamien käytänteiden tasolle. Uusien palvelumallien parhaita kuluttajasuojelukäytänteitä ei saa suoraan johtaa aikaisempien palvelumallien käytänteistä lähtien vaan niitä on harkittava aina uuden mallin omasta toimintalogiikasta lähtien. Perusteettomien maarajoitusten ehkäiseminen maarajoitusten on oltava mahdollisia perustelluista syistä Digitaalisten sisämarkkinoiden arvonlisäverouudistuksen seurauksena arvonlisäverot kuluttajille kohdistuvasta myynnistä maksetaan kuluttajien sijaintimaan, ei yritysten sijaintimaan mukaan. Jäsenvaltioiden arvonlisäverokantojen vaihtelusta johtuen, myös kuluttajien digitaalisista sisällöistä ja

8 palveluista maksama hinta vaihtelee maittain. Jotta kuluttajia ei ohjattaisi harhaan hinnoittelun suhteen, usein järkevin tapa on ohjata kuluttajat maakohtaisiin sisältökauppoihin, joissa ilmoitetut hinnat sisältävät myös kuluttajalta perittävän arvonlisäveron. Näin olen digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden maakohtaisesta jakelusta ei nykyisen arvonlisäverojärjestelmän puitteissa ole mahdollista luopua. Myöskään ajatus siitä, että kaikki digitaaliset sisällöt olisi automaattisesti tarjottava kaikissa jäsenvaltioissa, ei ole kestävällä pohjalla. Niin kauan kuin digitaalisten sisämarkkinoiden regulaatioympäristöä ei ole saatu täysin harmonisoitua eurooppalaisen lainsäädännön soveltamisen osalta, ei sisältöjen tuottajille voida asettaa velvollisuutta laittaa sisältöjään saataville kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kaikilta osin harmonisointi ei ole edes mahdollista. Saksalla esimerkiksi on äärimmäisen tiukat rajoitteet hakaristien näyttämiseen kulttuurisisällöissä. Sisältöjen- ja palveluiden tuottajilla tulee siis olla mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, missä he palveluitaan haluavat tarjota ja millä riskillä. Erityisen tärkeää on olla päätymättä tilanteeseen, jossa kaikki digitaalisten kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajat pakotetaan arvonlisävelvollisiksi Suomessa. Uuden arvonlisäverojärjestelmän puitteissa kyseiset toimijat voivat olla rekisteröitymättä arvonlisäverovelvollisiksi vähäisen liikevaihtonsa perusteella vain, jos he kieltäytyvät myymästä tuotteitaan muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Jokaisen omilla www-sivuillaan suomalaisia kappaleitaan myyvän yksittäisen muusikon pakottaminen arvolisäverovelvolliseksi, ei ole uuden järjestelmän kannalta järkevä lopputulos. Kuitenkin myös perusteettomia maarajoituksia on olemassa. Esimerkiksi osa digitaalisten sisältöjen jakelualustoista on rakennettu siten, ettei kuluttajilla ole välttämättä pääsyä toisen maan kaupasta aiemmin ostamaansa sisältöön. Tai siten, että vieraillessaan toisessa jäsenvaltiossa, kuluttajalla ei ole pääsyä paikalliseen digitaaliseen kauppapaikkaan, koska kaikkien jäsenvaltioiden veroviranomaiset eivät hyväksy kuluttajan omaa ilmoitusta sijainnistaan yhdeksi todisteeksi oikean arvonlisäverokannan määrittelyä varten. Maarajoitusten ehkäisemiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden pitäisikin keskittyä poistamaan myös viranomaisten omista tulkinnoista kumpuavia rajoitteita. Se, mikä katsotaan perustelluksi maarajoitukseksi, on määriteltävä riittävän väljäksi. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tuottajia ei saa pakottaa ottamaan sellaisia regulaatioriskejä, joita he eivät halua ottaa. Maarajoitusten ehkäisemiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden on keskittyvä poistamaan myös viranomaisten omista tulkinnoista kumpuavia rajoitteita. Digitaalisten sisämarkkinoiden tehokas hallinnointi ja kansainvälinen ulottuvuus regulaatioympäristön fragmentoituminen on estettävä niin kansallisella kuin globaalilla tasolla Kuten suomalaisten pelialan yritysten menestys osoittaa, digitaalinen murros on valtava mahdollisuus digitaalisia kulttuurisisältöjä luoville suomalaisille toimijoille. Suomen pelialan menestys on keskeisiltä osin perustunut niin teknologisten kuin taloudellisten globaaleille markkinoille pääsyn esteiden nopeaan alenemiseen. Kulttuurisisältöjen luojilla onkin nyt kaikki mahdollisuudet julkaista tuotteensa ja palvelunsa suoraan globaaliin levitykseen. Valitettavasti digitaalisten markkinoiden nopean kehityksen seurauksena myös niiden kansallinen ja ylikansallinen säätely on lisääntynyt nopeasti. Tästä johtuen hallinnollisten ja lainsäädännöllisten raja-aitojen merkitys markkinoille pääsyn esteenä korostuu vuosi vuoden jälkeen. Valtaosa kulttuurisisältöjä luovista toimijoista on joko itsenäisiä ammatinharjoittajia tai pieniä yrityksiä, joilla ei ole taloudellisia tai henkilöresursseja hallita nopeasti kiihtyvää Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden regulatorista fragmentaatiota, globaalista frgamentaatiosta puhumattakaan. Ellemme halua päätyä tilanteeseen, jossa digitaalisille markkinoille pääseminen edellyttää tuhansien eurojen palkkioiden maksamista ylikansallisille konsulttiyrityksille, Suomen ja Euroopan unionin on määrätietoisesti taisteltava digitaalisten markkinoiden regulaatioympäristön fragmentoitumista vastaan sekä Euroopan että globaalilla tasolla. Täten digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ohjaavaa regulaatiota on kehitettävä yhtenä ja yhtenäisenä kokoisuutena. Tämä edellyttää politiikkasektorirajat (esim. alv, tietosuoja ja kuluttajasuojelu) ylittävän yhteistyön ja koordinaation tiivistämistä niin komission kuin jäsenvaltioiden valmisteluprosesseissa. Samoin

9 regulaatioympäristön toimeenpanovaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota viranomaisten riittävään resursointiin, joka mahdollistaa viranomaistahojen rajat ylittävän koordinaation ja digitaalisilla markkinoilla toimivien toimijoiden tukemiseen. Tältä osin komission strategian toimeenpano edellyttää ehdotettua kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Erityisen tärkeää on muistaa, että komission on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota sisämarkkinoiden toimintakyvyn kannalta oleellisten viranomaispalveluiden toteutumiseen jäsenvaltioissa osana talouspolitiikan eurooppalaista koordinaatiota. Nyt monet jäsenvaltiot ovat toteuttaneet rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat merkittävästi heikentäneet paikallisten viranomaisten kykyä neuvoa ja auttaa erityisesti muista jäsenvaltioista tulevia yrittäjiä. Toimenpide-ehdotukset Euroopan tasolla: Komission pääosastojen välistä yhteistyötä ja koordinaatiota on merkittävästi lisättävä Euroopan tason lainsäädännön valmistelussa. Verohallinnon Fiscalis2020-ohjelmaa vastaavien tietojenjako-ohjelmien rakentaminen myös muille digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan kannalta keskeisille politiikkasektoreille kuten esimerkiksi kuluttajasuojelun, tietosuojan ja tekijänoikeuden piiriin. Artikla 29:n työryhmän (tietosuoja) ja CPC-verkoston (kuluttajasuojelu) aseman vahvistaminen ALV-komitean (arvonlisäverotus) roolia vastaavaksi. Mikäli kansalliset toimeenpano-ohjeet koskevat myös kyseisessä jäsenvaltiossa digitaalisia palveluita ja sisältöjä tarjoavia yrityksiä, jäsenmaan on käännettävä kyseiset ohjeistukset englanniksi ja ranskaksi. Komission on kerättävä nämä ohjeistukset yhden verkkosivuston alle. Kansallisten viranomaisten Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden toimintakyvyn kannalta keskeiset palvelut on turvattava osana talouspolitiikan eurooppalaista koordinaatiota. Globaalilla tasolla: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on käytettävä laajaa edustustoverkkoaan järjestelmälliseen tietojen keräämiseen kohdemaiden regulaatioympäristöstä digitaalisten markkinoiden osalta. Komission tulisi laatia näistä tiedoista jatkuvasti päivittyviä, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä koosteita eurooppalaisten pk-yritysten käyttöön. Euroopan unionin harjoittaman kauppapolitiikan tulee määrätietoisesti pyrkiä eurooppalaisten alv-käytänteiden, tietosuojastandardien ja kuluttajasuojelumallien puskemiseen globaaleiksi standardeiksi. Esimerkiksi alv-lainsäädännön osalta tarvitsemme MOSS:a vastaavan globaalin alv:n ilmoitusjärjestelmän. Unionin jäsenvaltioiden edustustojen tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä kulttuurialan vientihankkeiden tukemisessa. Jokaisella jäsenvaltiolla ei ole resursseja perehtyä kunkin kulttuurisektorin erityiskysymyksiin kohdemaissa. Jäsenvaltioiden välisellä paremmalla koordinaatiolla ja synergiaetujen hankkimisella edustustoverkon toimintaa pystyttäisiin tehostamaan merkittävästi kulttuuriviennin näkökulmasta. Mediakehys 2000-luvulle Koska digitaalisilla alustoilla julkaistavien sisältöjen osalta on äärimmäisen hankalaa vetää rajaa esimerkiksi animaation ja pelin tai pelin ja ohjelmiston välille, uusi mediakehys on joko rakennettava koskemaan kaikkia digitaalisia sisältöjä tai sen on jatkossakin kohdistuttava vain televisio- ja radiolähetysten kautta julkaistavaan sisältöön. Asianmukainen sääntely-ympäristö alustoille ja välittäjille Verkkoalustojen asema Verkko- ja mobiilialustojen hallitsevaan markkina-asemaan kulttuurisisältöjen ja palveluiden kaupassa on tärkeää puuttua selkein ja vahvoin lainsäädännöllisin toimin. Ensinnäkin, koska valtaosa digitaalisista alustoista tulee Euroopan ulkopuolelta, ne noudattavat usein

10 eurooppalaisesta näkökulmasta sanan- ja taiteenvapautta selkeästi rajoittavia sensuuritoimenpiteitä. Joidenkin amerikkalaisten jakelualustojen tiukka suhtautuminen alastomuuteen esimerkiksi estää ihmisten seksuaalisuuden käsittelyn peleissä. Vahvan markkina-aseman saavuttaneita alustojen oikeutta rajoittaa sanan ja taiteenvapautta on täten rajoitettava. Toiseksi, alustoille on luotava velvollisuus vastata niiden kautta kulttuurisisältöjä ja palveluita tarjoavien tahojen yhteydenottoihin, samalla tavoin kuin näitä sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus vastata kuluttajien yhteydenottoihin. Lisäksi alustoille on annettava velvollisuus tiedottaa sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoille heihin kohdistuvista viranomaismenettelyistä. Kolmanneksi, tilanne jossa yksittäinen viranomainen (esim. kuluttajasuojeluvaltuutettu) voi vaatia tietyn kulttuurisisällön tai -palvelun poistamista alustalta, mutta vain alustalla on valitusoikeus tähän päätökseen, koska päätös kohdistuu vain niihin, on kestämätön. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajilla on aina oltava valitusoikeus heidän sisältöihinsä kohdistuviin päätöksiin, vaikka kyseiset päätökset kohdistuisivatkin kyseisten sisältöjen ja palveluiden jakeluun kolmannen osapuolen alustoilla. Neljänneksi, alustojen asettamat sopimusehdot kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoamiselle ovat tiukat ja alustojen vahvasta markkina-asemasta johtuen sisältöjen ja palveluiden tarjoajilla ei käytännössä ole mahdollisuuksia neuvotella niistä. Tästä syystä kilpailuviranomaisten on luotava puitteet, jotka suojelevat eurooppalaisia sisällöntuottajia kestämättömiltä sopimusehdoilta. Alustojen ei tulisi saada perusteetta kieltäytyä sopimuksesta. Alustojen sopimusehtojen pitäisi muutenkin toimia aina perustelluista syistä, eikä niiden tulisi sallia toimivan oman mielensä mukaan. Lisätietoja: Vahvan markkina-aseman saavuttaneiden alustojen oikeutta rajoittaa sanan- ja taiteenvapautta on rajoitettava. Alustoille on luotava velvollisuus vastata niiden kautta kulttuurisisältöjä ja palveluita tarjoavien tahojen yhteydenottoihin, samalla tavoin kuin näitä sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus vastata kuluttajien yhteydenottoihin. Alustoille on annettava velvollisuus tiedottaa sisältöjä ja palveluita tarjoavilla tahoille heihin kohdistuvista viranomaismenettelyistä. Kulttuurisisältöjen ja palveluiden tarjoajilla on aina oltava valitusoikeus heidän sisältöihinsä kohdistuviin päätöksiin, vaikka kyseiset päätökset kohdistuisivatkin kyseisten sisältöjen ja palveluiden jakeluun kolmannen osapuolen alustoilla. Kilpailuviranomaisten on luotava puitteet, jotka suojelevat eurooppalaisia sisällöntuottajia kestämättömiltä sopimusehdoilta. Jari-Pekka Kaleva Senior Policy Analyst Neogames Finland ry.

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

260+ DIGITAALINEN TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ JA SE LUO KASVUA JA TÖITÄ SUOMEEN. Pelialan yritystä 18,0% 8,3% 9,8% 25,9% 38,0%

260+ DIGITAALINEN TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ JA SE LUO KASVUA JA TÖITÄ SUOMEEN. Pelialan yritystä 18,0% 8,3% 9,8% 25,9% 38,0% DIGITAALINEN TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ JA SE LUO KASVUA JA TÖITÄ SUOMEEN Suomen pelialan tavoitteet hallituskaudelle 260+ Pelialan yritystä 8,3% 25,9% 18,0% 9,8% 38,0% SUOMEN PELIALA PELIALAN TAVOITTEET HALLITUSKAUDELLE

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 COM(2011) 942 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Johdonmukainen kehys luottamuksen

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Asia: Lausunto keskustelumuistion Tekijänoikeuden suuntaviivoja kysymyksiin ja yleisemmin tekijänoikeuslainsäädännön ja järjestelmän kehittämisestä

Asia: Lausunto keskustelumuistion Tekijänoikeuden suuntaviivoja kysymyksiin ja yleisemmin tekijänoikeuslainsäädännön ja järjestelmän kehittämisestä Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148 01301 Vantaa musakir@kaapeli.fi Opetusministeriölle Asia: Lausunto keskustelumuistion Tekijänoikeuden suuntaviivoja kysymyksiin ja yleisemmin tekijänoikeuslainsäädännön

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous

Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10. Opetusministeriölle. Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät - Lyhty 1/10 Opetusministeriölle Tasapainoinen luova talous Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) on laaja-alaisin kotimaista luovaa alaa edustava yhteistyöelin. Sen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012 Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle 1 Tiivistelmä Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle esitetään

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet; lausuntopyyntö 8.5.2015

Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet; lausuntopyyntö 8.5.2015 1 (6) Kilpailu- ja kuluttajavirasto Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet; lausuntopyyntö 8.5.2015 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vihreät De Gröna Valtuuskunta 1 / 2011 (26.-27.2.2011), Iisalmi LIITE 1 Radikaalisti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.4.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Teleyrityksiin kohdistuvaa

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 367 lopullinen VIHREÄ KIRJA Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin uudistaminen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO Monenlaisia

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.2.2004 KOM(2004) 96 lopullinen 2004/0025 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja

Lisätiedot

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta

Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Helsinki 22.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@stm.fi cc. copyright@minedu.fi Viite: OKM:n lausuntopyyntö 13.5.2015, OKM2015-00106 Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Viestinnän

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot