ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015. Vuoden 2013 väliarviointi"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi Tammikuu 2014

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.2 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Yhteistyökunnat YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI 12 1

3 1. JOHDANTO Erityisliikuntaa kuntiin hanke on Liikuntatieteellisen Seuran toteuttama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka käynnistyi huhtikuussa Hanke on järjestyksessään neljäs saman niminen ja samantyyppisesti toteutettu erityisliikunnan kehittämishanke. Hankkeen projektipäälliköksi palkattiin HTM. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa kehitetään erityisliikunnan palveluita niissä yli asukkaan kunnissa, joissa ei ole vielä erityisliikunnanohjaajaa. Kehittämistyöhön lähti mukaan seitsemän kuntaa: Eura, Huittinen, Loviisa, Orimattila, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki. Kehittämistyössä ovat mukana myös Soinin ja Vimpelin kunnat, joiden kanssa Alajärven kaupunki muodostaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintaalueen. Kunnat tuottavat yhdessä alueen palveluita, joten myös erityisliikunnan palveluita päätettiin lähteä kehittämään koko Järvi- Pohjanmaan alueella. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa pyritään luomaan erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset. Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Määritelmällä tarkoitetaan erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Iäkkäistä henkilöistä erityisryhmiin lasketaan henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. 1 Hankkeen tavoitteena on yhteistyökuntien kehittämistoimilla: - Lisätä erityisliikuntatoimijoiden yhteistyötä sekä selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa. - Lisätä ammattitaitoisten erityisliikunnan ohjaajien määrää ja varmistaa tuntiohjaajien laatu. - Lisätä erityisliikuntaryhmien määrää. - Luoda perusteita resurssien kohdentamiseksi erityisliikuntaan. - Luoda pysyviä toimintakäytäntöjä ja levittää hyviä toimintatapoja kuntatasolla. 1 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö

4 Näiden valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi yhteistyökunnat asettavat omat valtakunnallisen hankkeen suuntaiset tavoitteet erityisliikunnan kehittämiselle. Hankkeen toiminta on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan jokaiseen yhteistyökuntaan kehittämistyöryhmä ja valitaan yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on kehittää erityisliikuntaa paikallistasolla. Toisessa vaiheessa kehittämistyöryhmät ja yhdyshenkilöt laativat projektipäällikön avustamana erityisliikunnan peruskartoitukset. Kartoituksissa selvitetään kunkin kunnan erityisryhmien liikuntatoiminnan nykytila, voimavarat ja tarpeet, kuten käynnissä olevat liikuntaryhmät, ohjaajaresurssit, erityisliikuntaan soveltuvat liikuntatilat, erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä, koulutustarpeet ja yhdistysten tarpeet. Kolmannessa vaiheessa peruskartoituksien perusteella laaditaan kunnissa erityisryhmien liikunnan kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat jatkotyöskentelyä. Kehittämissuunnitelmiin kerätään toimenpiteet, joilla erityisliikuntaa kehitetään kunnissa seuraavien vuosien aikana. Neljännessä vaiheessa kunnat aloittavat kehittämissuunnitelmien toteuttamisen. V V Kuva 1. Toiminnan eteneminen yhteistyökunnissa 3

5 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA Hankkeen käynnistyessä arvioitiin erityisryhmäläisten määrä yhteistyöstyökunnissa. Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään on katsottu karkeasti arvioiden kuuluvan vähintään noin prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista. 2 Tällä arviolla yhteistyökunnissa oli vuoden 2011 väestömäärällä erityisryhmäläisiä seuraavasti: Kunta Asukkaita 3 Erityisryhmäläisiä Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrää voidaan arvioida tarkemmin kohderyhmittäin (ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset) eri tilastojen avulla. Tarkkaa ja yksiselitteistä arviota ei voida antaa tilastojenkaan perusteella, sillä yksi erityisryhmäläinen voi olla mukana useammassa tilastossa. Tilasto ikäihmisten määrä yhteistyökunnissa ja arvio kuinka monella toimintakyky voi olla heikentynyt: Kunta Asukkaita 65 v. täyttäneitä 4 Vaikeuksia ½ km kävelyssä 5 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 4 Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 5 Koskinen, Seppo - Lundqvist, Annamari - Ristiluoma, Noora (toim.): Terveys, hyvinvointi ja toimintakyky Suomessa: Liikkumiskykyä edellyttävistä toiminnoista vaikeuksia kokevien osuus. 4

6 Tilastoja pitkäaikaissairaiden määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 6 Arvio pitkäaikaissairaista 7 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Tilastoja vammaisten määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Vähimmäisarvio (5 %) 8 Kelan vammaistuet 9 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa SOTKAnet: Indikaattori ilmaisee vuoden 2011 lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Oikeus erityiskorvattavaan lääkitykseen toimii kohtalaisen hyvänä pitkäaikaissairastavuuden indikaattorina. 7 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -kysely 2009/Suomalaisten hyvinvointi 2010, Marja Vaarama - Pasi Moisio - Sakari Karvonen (toim.). Arvio pitkäaikaissairaista alueellisella keskiarvolla laskettuna. 8 Vammaisia henkilöitä on väestöstä arviolta noin vähintään viisi prosenttia. 9 KELA: Vammaisetuuksien saajat ja väestöosuudet kunnittain Kela. 5

7 3. YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA Tässä väliarvioinnissa kuvataan vuoden 2013 eli hankkeen yhdeksälle ensimmäiselle kuukaudelle suunniteltu toiminta ja tehdyt toimenpiteet. Näiden tietojen pohjalta tehdään yhteenveto hankkeen etenemisestä arviointijakson aikana sekä arvioidaan hankkeen toteutumista ja kehittämiskohteita. Väliarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa niin hankkeen onnistumisesta kuin tietoa hankkeen ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Tarkoituksena on seurata ja arvioida niin hankkeen tuloksellisuutta kuin hankeprosessia. Tämä hankkeen ensimmäinen arviointi toteutetaan itsearviointina. Hanketta seurataan ja arvioidaan dokumentoinnilla, mediaseurannalla ja tiedonkeruulla yhteistyökunnista. Hankkeen ensimmäisessä väliarvioinnissa ei ole vielä käytettävissä montaakaan määrällistä mittaria, kuten kuntien erityisliikuntaryhmien määrän kehitys. Yhteistyökunnissa toimintavuoden 2013 yhdeksän kuukautta ovat kuluneet peruskartoituksen teossa eli kuntien nykytilanteen selvittämisessä. Kunnissa ei ole päästy vielä juurikaan varsinaiseen käytännön työhön, kuten uusien ryhmien perustamiseen. Määrällisiä mittareita päästään hyödyntämään vasta vuoden 2014 väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa vuonna Tässä arvioinnissa joudutaan tyytymään lähinnä tarkastelemaan mitä toimenpiteitä on tehty konkreettisesti suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin. Hankkeen arviointi käsitellään ja hyväksytään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. 4. HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Kuntavierailut keväällä ja syksyllä (tarvittaessa useammin) Tehdyt toimenpiteet: Projektipäällikkö ja Liikuntatieteellisen Seuran koordinaattori Toni Piispanen vierailivat keväällä kaikissa yhteistyökunnissa 6

8 esittelemässä hanketta ja sopimassa hankkeen aloituksesta. Lisäksi projektipäällikkö on vieraillut kesän ja syksyn aikana kahden kehittämistyöryhmän kokouksessa ja yhdessä kunnassa sopimassa hankkeen eteenpäin viemisestä. Yhteensä hankkeessa on tehty vuoden 2013 aikana 10 kuntavierailua. Kuntien kehittämistyön tukeminen Tehdyt toimenpiteet: Kuntien kehittämistyön käynnistymistä ja etenemisestä on tuettu konsultoinnilla ja materiaalin tuottamisella sekä levittämisellä. Kunnille on välitetty tietoa erityisliikunnasta ja erityisliikuntapalveluiden kehittämisestä sekä mietitty yhdessä miten hanketta kannattaa toteuttaa ja kehittämistyötä viedä eteenpäin kussakin kunnassa. Kunnille on koostettu peruskartoituksiin tietoa, kuten arviot kuntien erityisryhmäläisten määrästä ja määritelmistä. Lisäksi on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa kyselyitä yhdistyksille ja asiakkaille. Ohjausryhmän järjestäytyminen ja tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2013 aikana kahdesti: 6.5. ja 3.9. Ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Sari Raution. Ohjausryhmän kokoonpano on: - Sari Rautio (pj), Perheliikuntaverkosto - Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto - Kari Koivumäki, opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirsi Räty, Liikkuva koulu -ohjelma - Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry - Teemu Lakkasuo, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry - Toni Piispanen, Liikuntatieteellinen Seura ry Projektipäällikkö toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Yhteistyöverkoston kokoaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa on pyritty kasaamaan erityisliikunnan sidosryhmistä yhteistyöverkostoa hanketoiminnan tueksi. Esimerkiksi 7

9 Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa on sovittu yhteistyöstä, jossa opiskelija tekee opinnäytetyönä Euran kuntaan ja Huittisten kaupunkiin liikuntapaikkojen esteettömyysselvityksen. SAMK:n kanssa on keskusteltu myös esteettömyysselvitysten tekemisestä muihinkin yhteistyökuntiin ja tutkimusyhteistyöstä erityisliikunnassa. Hankkeen yhteistapaamiseen hankittiin materiaalia ja esiintyjiä SoveLista, Ikäinstituutista, VAU:sta, Liikkuva Koulu -ohjelmasta ja SUH:sta kertomaan organisaatioiden tarjoamista erityisliikuntaan liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, joita kunnat voivat hyödyntää tulevina vuosina, kun niiden koulutustarpeet ensin on selvitetty peruskartoituksessa. Hankkeesta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeesta on tiedotettu Liikuntatieteellisen Seuran internetsivuilla. Hankkeelle on luotu sivuille oma osio, johon on koottu tietoa hankkeesta ja hankkeessa tuotetettua materiaalia. Hankkeen käynnistymisestä on laadittu myös tiedote, joka on lähetetty eri sidosryhmille. Useat sidosryhmäläiset (esim. SoveLi, VAU, Kuntaliitto, Liiku Mieli hyväksi -hanke, Suomen Parkinson-liitto ry) ovat julkaisseet tiedotteen omilla internetsivuillaan tai muissa tiedotuskanavissaan. Selvitystöistä sopiminen ja töiden aloittaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa päätettiin tehdä selvitys pienten kuntien erityisliikunnan tilanteesta vuonna Tavoitteena on selvittää erityisliikunnan palvelujen tilannetta kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Pääsääntöisesti nämä kunnat ovat alle asukkaan kuntia. Yhteensä näitä kuntia oli vuoden 2013 lopussa 206 kappaletta. Selvitystyö tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön neljän vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen Kysely kuntien erityisliikunnasta 2013 kanssa. Ministeriön kyselyn kohderyhmänä ovat kunnat, joissa on yksi tai useampi erityisliikunnanohjaaja. Kyselyn toteutuksesta vastaa Timo Ala-Vähälä. Kahden kyselyn yhteistyön avulla on tarkoitus saada kattava kuva kaikkien Suomen kuntien erityisliikunnasta 8

10 vuonna Viimeksi kaikkien kuntien tilannetta on selvitetty vuonna Selvitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kyselyt lähetettiin kuntiin niin postitse kuin sähköisesti joulukuun alussa. Kunnilla on aikaa vastata kyselyyn joulukuun 20. päivään asti. Helmikuussa 2014 alkaa tulosten analysointi. Selvityksen tulokset julkaistaan kesään 2014 mennessä. Yhteistyökuntien tapaamisen järjestäminen syksyllä Tehdyt toimenpiteet: Yhteistyökuntien ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä. Tapaamiseen osallistui yhteistyökunnista Euran, Huittisten, Loviisan ja Kalajoen edustajat. Mänttä- Vilppulan ja Alajärven edustajat eivät päässeet paikalle ja Orimattilalla ei ollut vielä tässä vaiheessa hankkeelle nimettyä yhdyshenkilöä. Tapaamiseen osallistui myös ohjausryhmän jäseniä ja ulkopuolisia esiintyjiä, jotka esittelivät yhteistyökunnille niin erityisliikunnan ajankohtaisia asioita kuin koulutustarjontaa. Yhteensä tapaamiseen osallistui 17 henkilöä. Tapaaminen oli onnistunut. Ensimmäistä kertaa saatiin hankkeen aikana yhteen ohjausryhmä ja pääosa kunnista. Kunnille saatiin välitettyä tietoa erityisliikunnasta ja sen koulutuksista. Kunnat pääsivät välittämään ohjausryhmälle ja toisille kunnille tietoa omista tilanteistaan. Tapaamisen lopuksi päästiin yhdessä sopimaan hankkeen alkuvuoden 2014 toimenpiteistä, jotka ovat peruskartoitustyön loppuun saattaminen, kartoitusten käsittely lautakunnissa, kehittämissuunnitelmien teko ja mahdollisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen kunnissa. Tiedonkeruu yhteistyökunnista (kyselyt ja haastattelut) Tehdyt toimenpiteet: Tiedonkeruu yhteistyökunnista on tapahtunut peruskartoitöiden avulla. Kartoitukset ovat tuottaneet hankkeelle tietoa millaiset erityisliikuntapalvelut ovat yhteistyökunnissa hankkeen alkaessa vuonna Projektipäällikkö kokoaa kartoituksista tietopaketin heti kun kaikkien kuntien kartoitukset ovat valmiina. Hankkeen kahtena seuraana vuotena erityisliikuntapalveluiden kehittämistä ja hankkeen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa näihin lähtötietoihin. 9

11 Väliarviointi vuoden lopussa ja toiminnan tarkistaminen Tehdyt toimenpiteet: Väliarvioinnin laadinta on aloitettu joulukuussa 2013 ja työ saatetaan loppuun tammikuussa Väliarviointia käsitellään ja hankkeen toimintaa tarkastetaan hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Yhteistyökunnat Yhdyshenkilön valinta Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on valittu hankkeelle yhdyshenkilö kunnan liikuntatoimen henkilöstöstä. Orimattilan yhdyshenkilö vaihtui kesän aikana, kun kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja vaihtui. Nykyiset yhdyshenkilöt ovat: - Alajärvi/Järvi-Pohjanmaa: Kirsti Kivelä, liikuntasihteeri - Eura: Pia Malja, liikuntasihteeri - Huittinen: Teuvo Munkki, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja - Kalajoki: Jouko Moilanen, liikuntasihteeri - Loviisa: Leif Eriksson, vapaa-aikatoimen päällikkö - Mänttä-Vilppula: Jari Ahvenjärvi, liikuntasihteeri - Orimattila: Teemu Mäkipaakkanen, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Kehittämistyöryhmien perustaminen, järjestäytyminen sekä tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on perustettu erityisliikunnan kehittämistyöryhmät, jotka ovat järjestäytyneet ja kokoontuneet vuoden 2013 aikana seuraavasti: - Alajärvi/Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alue: 2 kertaa - Eura: 4 kertaa - Huittinen: 4 kertaa - Kalajoki: 1 kerran - Loviisa: 3 kertaa - Mänttä-Vilppula: 1 kerran 10

12 - Orimattila: 0 kertaa Orimattilassa kehittämistyöryhmää päästiin kasaamaan vasta joulukuussa 2013, kun hankkeen yhdyshenkilö siirtyi uusiin tehtäviin kesän aikana ja uusi yhdyshenkilö aloitti tehtävissään vasta marraskuussa Orimattilan kehittämistyöryhmän ensimmäinen kokous pidetään vuoden 2014 puolella. Toiminnasta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Kehittämistoiminnan käynnistämisestä on tiedotettu yhteistyökunnissa monin eri tavoin. Hanketta on käsitelty kuntien lautakunnissa, mikä on levittänyt tietoa hankkeesta luottamushenkilöstölle. Kehittämistyöryhmän ja peruskartoitustyön avulla tietoa on levinnyt kunnan eri toimijoille, kuten eri hallinnonaloille ja järjestöille. Hankkeesta on tiedotettu myös kuntien nettisivuilla, paikallislehdissä ja yhden kunnan kohdalla myös kunnassa järjestetyillä messuilla. Peruskartoitustyön tekeminen Tehdyt toimenpiteet: Kaikissa seitsemässä yhteistyökunnassa on aloitettu peruskartoituksen tekeminen kunnan erityisliikuntapalveluiden nykyisestä tilanteesta. Orimattilassa kartoitustyötä on tehnyt kunnan puolesta hankkeen projektipäällikkö, koska Orimattilalla ei ollut kesän ja syksyn aikana yhdyshenkilöä tai kehittämisryhmää. Viisi kuntaa on toteuttanut osana peruskartoitusta yhdistyskyselyn, jolla on selvitetty kunnassa toimivien yhdistysten tarjoamia erityisliikunnan palveluita, tarpeita palveluille ja näkemyksiä palveluiden kehittämiseksi. Muutama kunta on toteuttanut kyselyn erityisliikunnan asiakkaille. Peruskartoitusprosessi on kunnissa loppusuoralla, mutta pääosin hieman jäljessä aikataulua (kartoitukset tuli olla valmiina vuoden 2013 lopussa). Alajärven ja Järvinpohjanmaan yhteistoiminta-alueen peruskartoituksesta on saatu ensimmäinen versio valmiiksi ja kartoitusta on esitelty lautakunnissa. Muiden kuntien kartoitukset valmistuvat viimeistään helmikuussa

13 Hankkeen käynnistyminen Projektipäällikön ja Toni Piispasen vierailu yhteistyökunnissa Kuntien yhdyshenkilöiden valinta ja kehittämistyöryhmien kasaaminen Huittisten 1. kokous ja Loviisan sekä Euran ryhmän 2. kokous Peruskartoitustyön aloitus kunnissa Ohjausryhmän 2. kokous Kalajoen ja Ajajärven ryhmän 1. kokous sekä Euran ryhmän 3. kokous Mänttä-Vilppulan ryhmän perustaminen vammaisneuvoston yhteyteen Alajärven ryhmän 2. kokous ja Huittisten ryhmän 4. kokous Yhteistyön käynnistyminen SAMK:n kanssa HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU Ohjausryhmän 1. kokous Euran ja Loviisan ryhmän 1. kokous Erityisliikunnanohjaajien työseminaari Huittisten ryhmän 2. kokous ja Loviisan ryhmän 3. kokous Huittisten ryhmän 3. kokous Kuntien yhteistapaaminen Helsingissä Pienten kuntien erityisliikunnan kyselyjen lähetys kuntiiin Euran ryhmän 4. kokous Kuva 2. Hankkeen keskeiset toimenpiteet vuonna YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI Erityisliikuntaa kuntiin hanke on edennyt arviointijakson aikana eli vuonna 2013 pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Valtakunnalliselle hankkeelle suunnitellut toimenpiteet on pystytty toteuttamaan, kuten käy ilmi arvioinnin kohdassa 4.1. Valtakunnallisen hankkeen osalta kenties kuitenkin tiedottamisessa ja yhteistyöverkoston kokoamisessa tueksi olisi voitu olla vieläkin aktiivisempia. Toisaalta suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi hankkeelle on voitu ottaa lisätehtäväksi tuottaa tietoa erityisliikunnan tilanteesta hankeen kohderyhmän kaltaisissa asukasluvultaan pienissä 12

14 kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Yhteistyökunnissa hanke on edennyt eri tahtiin. Valtaosassa kunnista ollaan aikataulussa tai hieman siitä jäljessä. Muutamassa kunnassa on ollut toiminnan käynnistymisessä suurempaa viivettä. Jokaisessa kunnassa on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kehittämistyön lähtökohdat kunnossa, kun kunnat ovat hyvin sitoutuneet hankkeeseen ja kuntiin on saatu valittua hyvät yhdyshenkilöt sekä osaavat kehittämistyöryhmät. Peruskartoitustyö on loppusuoralla, mutta kaikkiin kuntiin ei saada kartoituksia valmiiksi suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. Tältä kohdin hanke on kuukauden tai pari myöhässä. Toinen vuodelle 2013 kaavailtu toimenpide, jossa ei ole edetty aivan hankesuunnitelman mukaisesti, on tiedottaminen hankkeen käynnistymisestä kunnissa. Osassa kunnista on tiedotettu hyvin hankkeesta, mutta osassa tieto hankkeen käynnistymisestä ei ole levinnyt kunnassa. Syynä myöhästymiselle ja puutteelliselle tiedottamiselle on ymmärrettävästi kuntien kiireissä ja rajallisissa henkilöstöresursseissa. Projektipäällikön tuleekin jatkossa tukea paremmin kuntien peruskartoitustyötä ja hankkeesta tiedottamista sekä yhteistyöverkkojen kasaamista, jotta hanke etenee täysin hankesuunnitelman mukaisesti. Kaiken kaikkiaan Erityisliikuntaa kuntiin hanke ja sen kehittämistyö on käynnistynyt kuitenkin onnistuneesti. Ensimmäisenä toimintavuotena on hahmottunut myös hankkeen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet (alla oleva SWOT analyysi), mikä auttaa toteuttamaan hanketta onnistuneesti kahtena seuraavana vuotena, jolloin kehittämistyö pääsee kunnolla vauhtiin. 13

15 Arviointijaksolla Vahvuudet Innokkaat ja osaavat yhdyshenkilöt ja kehittämistyöryhmät toteuttavat hanketta yhteistyökunnissa Hankkeen ohjausryhmän vahva ja monipuolinen osaaminen hankkeen toteutuksen tukena Liikuntatieteellisen Seuran kokemus, tietotataito ja tuki erityisliikunnan kehittämishankkeille Selkeä ja testattu konsepti hankkeen läpiviemiseksi mahdollistaa keskittymisen heti kuntien erityisliikunnan eikä hankeprosessin kehittämiseen Riittävät valtakunnallisen hankkeen henkilöstöresurssit mahdollistavat kuntien konkreettisen auttamisen ja selvitystöiden tekemisen Vähäinen hankebyrokratia ja keskittyminen käytännön toimintaan Heikkoudet Vähäisten yhteistyökuntien henkilöstöresurssien ja kiireen takia yhdyshenkilöt kuormittuvat ja toiminta jää yhden henkilön harteille Hankkeen taloudelliset resurssit eivät juurikaan mahdollista paikallistason toiminan konkreettista tukemista, kuten ohjaajakoulutusten järjestämistä Yhteistyöverkoston kasaaminen ei mahdollistanut peruskartoitusten tekemistä opiskelijatyönä Kaikissa kunnissa ei ole vielä saatu tiedotettua hankkeesta kuntalaisille Hankkeen tulevina vuosina Mahdollisuudet Paikallistoimijoiden lisääntynyt yhteistyö ja selkiintynyt työnjako mahdollistavat erityisliikuntapaveluiden kehittämisen uudelle tasolle, kuten uusien ryhmien perustamisen Yhteistyökuntien lisääntynyt tieto ja toiminnan suunnitelmallisuuden parantuminen lisäävät resurssien kohdentamista erityisliikuntaan Ohjaajakoulutusten tukeminen yhteistyökunnissa mahdollistaa uusien ryhmien perustamisen ja parantaa ohjauksen laatua Valtakunnallisen erityisliikunnan verkoston avulla voidaan tukea niin paikallistason kehittämistyötä kuin edistää valtakunnallisesti erityisliikuntaa Hankkeen jäljellä olevat kaksi vuotta mahdollistavat uusien toimien kehittämisen ja uuden toiminnan käynnistämisen Uhat Tulevien vuosien heikentyvä kuntatalous heikentää kuntien mahdollisuuksia panostaa erityisliikuntaan Ministeriöltä saadun avustuksen leikkaus kaventaa mahdollisuuksia toteuttaa hanketta Henkilöstövaihdokset yhteistyökuntien liikuntatoimissa voivat pysäyttää kehittämistyön Toimintaa ei saada hankkeen aikana juurrutettua ja toiminta loppuu kunnissa heti hankkeen loputtua Kehittämisväsymys ja hankeähky Kuva 3. Hankkeen SWOT-analyysi ensimmäisen toimintavuoden perusteella. 14

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen 2011

Lisätiedot

8. Erityisliikunnan päivät. Agora, Jyväskylän yliopisto 26. 27.8.2014 ENNAKKOAINEISTO JÄRJESTÄJÄT

8. Erityisliikunnan päivät. Agora, Jyväskylän yliopisto 26. 27.8.2014 ENNAKKOAINEISTO JÄRJESTÄJÄT 8. Erityisliikunnan päivät Agora, Jyväskylän yliopisto 26. 27.8.2014 ENNAKKOAINEISTO JÄRJESTÄJÄT Liikuntatieteellinen Seura ry Opetus- ja kulttuuriministeriö Valtion liikuntaneuvoston erityisryhmien liikunnan

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA

ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA NIVALASSA kartoitus 2008 1 TIIVISTELMÄ Nivala on mukana valtakunnallisessa Erityisliikuntaa kuntiin 2007-2009-projektissa. Projekti on Liikuntatieteellisen Seuran, opetusministeriön,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007

LOPPURAPORTTI Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007 LOPPURAPORTTI Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007 Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007 hanke oli soveltavan liikunnan kehittämis- ja konsultointihanke.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 NURMON KUNTA Liikuntatoimi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. ERITYISRYHMÄT...3 2.1 Erityisryhmien liikunnan määrittely...3 2.2 Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot...4

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA

ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTAA 4 2.1 Erityisliikunnan käsite 4 2.2 Erityisliikuntaa kuntiin 2007-09 kehittämisprojekti

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

LasSe- Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli- Suomessa-hanke 1.4.2013 31.10.2015.

LasSe- Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli- Suomessa-hanke 1.4.2013 31.10.2015. LasSe- Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli- Suomessa-hanke 1.4.2013 31.10.2015. Tarkennettu toimintasuunnitelma ajalle 1.8.2013 31.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LaSse-LASTENSUOJELUTARPEEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Yhdessä enemmän liikuntaa Kuva: Mari Männikkö SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY YLIOPISTONKATU 31, 20100 TURKU WWW.SOVELI.FI Sisällysluettelo 1. Johdanto SoveLi on yhteistyöfoorumi...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi

Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysaste on paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena olennaisesti nykyistä korkeampi Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 visio Helsingin työllisyysohjelman 2004 2006 väliraportti

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä 2013 M Y L L Ä R I N T I E 3 5, 96400 R O V A N I E M I Sisältö Sisältö... 1 Tiivistelmä... 2 1. Lappi osana vammaispalveluhanketta...

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS

TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS SOSVISIO Terveyssosiaalityön yhteishanke Vaasan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri TERVEYSSOSIAALITYÖ JA KUNTOUTUS KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin.

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin. Sivu 1 / 28 Tiivistelmä: Verkosto toteutti syksyn 2014 aikana itsearviointikyselyn, jonka tarkoituksena on eritellä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä selvittää kehittämiskohteita. Arviointi toteutettiin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.02.2010 Diaarinumero LAP/940/05.02.07/2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero 040 774 1065 Projektikoodi S10245

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot