ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015. Vuoden 2013 väliarviointi"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi Tammikuu 2014

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.2 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Yhteistyökunnat YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI 12 1

3 1. JOHDANTO Erityisliikuntaa kuntiin hanke on Liikuntatieteellisen Seuran toteuttama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka käynnistyi huhtikuussa Hanke on järjestyksessään neljäs saman niminen ja samantyyppisesti toteutettu erityisliikunnan kehittämishanke. Hankkeen projektipäälliköksi palkattiin HTM. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa kehitetään erityisliikunnan palveluita niissä yli asukkaan kunnissa, joissa ei ole vielä erityisliikunnanohjaajaa. Kehittämistyöhön lähti mukaan seitsemän kuntaa: Eura, Huittinen, Loviisa, Orimattila, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki. Kehittämistyössä ovat mukana myös Soinin ja Vimpelin kunnat, joiden kanssa Alajärven kaupunki muodostaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintaalueen. Kunnat tuottavat yhdessä alueen palveluita, joten myös erityisliikunnan palveluita päätettiin lähteä kehittämään koko Järvi- Pohjanmaan alueella. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa pyritään luomaan erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset. Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Määritelmällä tarkoitetaan erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Iäkkäistä henkilöistä erityisryhmiin lasketaan henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. 1 Hankkeen tavoitteena on yhteistyökuntien kehittämistoimilla: - Lisätä erityisliikuntatoimijoiden yhteistyötä sekä selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa. - Lisätä ammattitaitoisten erityisliikunnan ohjaajien määrää ja varmistaa tuntiohjaajien laatu. - Lisätä erityisliikuntaryhmien määrää. - Luoda perusteita resurssien kohdentamiseksi erityisliikuntaan. - Luoda pysyviä toimintakäytäntöjä ja levittää hyviä toimintatapoja kuntatasolla. 1 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö

4 Näiden valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi yhteistyökunnat asettavat omat valtakunnallisen hankkeen suuntaiset tavoitteet erityisliikunnan kehittämiselle. Hankkeen toiminta on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan jokaiseen yhteistyökuntaan kehittämistyöryhmä ja valitaan yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on kehittää erityisliikuntaa paikallistasolla. Toisessa vaiheessa kehittämistyöryhmät ja yhdyshenkilöt laativat projektipäällikön avustamana erityisliikunnan peruskartoitukset. Kartoituksissa selvitetään kunkin kunnan erityisryhmien liikuntatoiminnan nykytila, voimavarat ja tarpeet, kuten käynnissä olevat liikuntaryhmät, ohjaajaresurssit, erityisliikuntaan soveltuvat liikuntatilat, erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä, koulutustarpeet ja yhdistysten tarpeet. Kolmannessa vaiheessa peruskartoituksien perusteella laaditaan kunnissa erityisryhmien liikunnan kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat jatkotyöskentelyä. Kehittämissuunnitelmiin kerätään toimenpiteet, joilla erityisliikuntaa kehitetään kunnissa seuraavien vuosien aikana. Neljännessä vaiheessa kunnat aloittavat kehittämissuunnitelmien toteuttamisen. V V Kuva 1. Toiminnan eteneminen yhteistyökunnissa 3

5 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA Hankkeen käynnistyessä arvioitiin erityisryhmäläisten määrä yhteistyöstyökunnissa. Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään on katsottu karkeasti arvioiden kuuluvan vähintään noin prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista. 2 Tällä arviolla yhteistyökunnissa oli vuoden 2011 väestömäärällä erityisryhmäläisiä seuraavasti: Kunta Asukkaita 3 Erityisryhmäläisiä Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrää voidaan arvioida tarkemmin kohderyhmittäin (ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset) eri tilastojen avulla. Tarkkaa ja yksiselitteistä arviota ei voida antaa tilastojenkaan perusteella, sillä yksi erityisryhmäläinen voi olla mukana useammassa tilastossa. Tilasto ikäihmisten määrä yhteistyökunnissa ja arvio kuinka monella toimintakyky voi olla heikentynyt: Kunta Asukkaita 65 v. täyttäneitä 4 Vaikeuksia ½ km kävelyssä 5 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 4 Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 5 Koskinen, Seppo - Lundqvist, Annamari - Ristiluoma, Noora (toim.): Terveys, hyvinvointi ja toimintakyky Suomessa: Liikkumiskykyä edellyttävistä toiminnoista vaikeuksia kokevien osuus. 4

6 Tilastoja pitkäaikaissairaiden määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 6 Arvio pitkäaikaissairaista 7 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Tilastoja vammaisten määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Vähimmäisarvio (5 %) 8 Kelan vammaistuet 9 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa SOTKAnet: Indikaattori ilmaisee vuoden 2011 lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Oikeus erityiskorvattavaan lääkitykseen toimii kohtalaisen hyvänä pitkäaikaissairastavuuden indikaattorina. 7 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -kysely 2009/Suomalaisten hyvinvointi 2010, Marja Vaarama - Pasi Moisio - Sakari Karvonen (toim.). Arvio pitkäaikaissairaista alueellisella keskiarvolla laskettuna. 8 Vammaisia henkilöitä on väestöstä arviolta noin vähintään viisi prosenttia. 9 KELA: Vammaisetuuksien saajat ja väestöosuudet kunnittain Kela. 5

7 3. YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA Tässä väliarvioinnissa kuvataan vuoden 2013 eli hankkeen yhdeksälle ensimmäiselle kuukaudelle suunniteltu toiminta ja tehdyt toimenpiteet. Näiden tietojen pohjalta tehdään yhteenveto hankkeen etenemisestä arviointijakson aikana sekä arvioidaan hankkeen toteutumista ja kehittämiskohteita. Väliarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa niin hankkeen onnistumisesta kuin tietoa hankkeen ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Tarkoituksena on seurata ja arvioida niin hankkeen tuloksellisuutta kuin hankeprosessia. Tämä hankkeen ensimmäinen arviointi toteutetaan itsearviointina. Hanketta seurataan ja arvioidaan dokumentoinnilla, mediaseurannalla ja tiedonkeruulla yhteistyökunnista. Hankkeen ensimmäisessä väliarvioinnissa ei ole vielä käytettävissä montaakaan määrällistä mittaria, kuten kuntien erityisliikuntaryhmien määrän kehitys. Yhteistyökunnissa toimintavuoden 2013 yhdeksän kuukautta ovat kuluneet peruskartoituksen teossa eli kuntien nykytilanteen selvittämisessä. Kunnissa ei ole päästy vielä juurikaan varsinaiseen käytännön työhön, kuten uusien ryhmien perustamiseen. Määrällisiä mittareita päästään hyödyntämään vasta vuoden 2014 väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa vuonna Tässä arvioinnissa joudutaan tyytymään lähinnä tarkastelemaan mitä toimenpiteitä on tehty konkreettisesti suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin. Hankkeen arviointi käsitellään ja hyväksytään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. 4. HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Kuntavierailut keväällä ja syksyllä (tarvittaessa useammin) Tehdyt toimenpiteet: Projektipäällikkö ja Liikuntatieteellisen Seuran koordinaattori Toni Piispanen vierailivat keväällä kaikissa yhteistyökunnissa 6

8 esittelemässä hanketta ja sopimassa hankkeen aloituksesta. Lisäksi projektipäällikkö on vieraillut kesän ja syksyn aikana kahden kehittämistyöryhmän kokouksessa ja yhdessä kunnassa sopimassa hankkeen eteenpäin viemisestä. Yhteensä hankkeessa on tehty vuoden 2013 aikana 10 kuntavierailua. Kuntien kehittämistyön tukeminen Tehdyt toimenpiteet: Kuntien kehittämistyön käynnistymistä ja etenemisestä on tuettu konsultoinnilla ja materiaalin tuottamisella sekä levittämisellä. Kunnille on välitetty tietoa erityisliikunnasta ja erityisliikuntapalveluiden kehittämisestä sekä mietitty yhdessä miten hanketta kannattaa toteuttaa ja kehittämistyötä viedä eteenpäin kussakin kunnassa. Kunnille on koostettu peruskartoituksiin tietoa, kuten arviot kuntien erityisryhmäläisten määrästä ja määritelmistä. Lisäksi on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa kyselyitä yhdistyksille ja asiakkaille. Ohjausryhmän järjestäytyminen ja tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2013 aikana kahdesti: 6.5. ja 3.9. Ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Sari Raution. Ohjausryhmän kokoonpano on: - Sari Rautio (pj), Perheliikuntaverkosto - Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto - Kari Koivumäki, opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirsi Räty, Liikkuva koulu -ohjelma - Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry - Teemu Lakkasuo, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry - Toni Piispanen, Liikuntatieteellinen Seura ry Projektipäällikkö toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Yhteistyöverkoston kokoaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa on pyritty kasaamaan erityisliikunnan sidosryhmistä yhteistyöverkostoa hanketoiminnan tueksi. Esimerkiksi 7

9 Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa on sovittu yhteistyöstä, jossa opiskelija tekee opinnäytetyönä Euran kuntaan ja Huittisten kaupunkiin liikuntapaikkojen esteettömyysselvityksen. SAMK:n kanssa on keskusteltu myös esteettömyysselvitysten tekemisestä muihinkin yhteistyökuntiin ja tutkimusyhteistyöstä erityisliikunnassa. Hankkeen yhteistapaamiseen hankittiin materiaalia ja esiintyjiä SoveLista, Ikäinstituutista, VAU:sta, Liikkuva Koulu -ohjelmasta ja SUH:sta kertomaan organisaatioiden tarjoamista erityisliikuntaan liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, joita kunnat voivat hyödyntää tulevina vuosina, kun niiden koulutustarpeet ensin on selvitetty peruskartoituksessa. Hankkeesta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeesta on tiedotettu Liikuntatieteellisen Seuran internetsivuilla. Hankkeelle on luotu sivuille oma osio, johon on koottu tietoa hankkeesta ja hankkeessa tuotetettua materiaalia. Hankkeen käynnistymisestä on laadittu myös tiedote, joka on lähetetty eri sidosryhmille. Useat sidosryhmäläiset (esim. SoveLi, VAU, Kuntaliitto, Liiku Mieli hyväksi -hanke, Suomen Parkinson-liitto ry) ovat julkaisseet tiedotteen omilla internetsivuillaan tai muissa tiedotuskanavissaan. Selvitystöistä sopiminen ja töiden aloittaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa päätettiin tehdä selvitys pienten kuntien erityisliikunnan tilanteesta vuonna Tavoitteena on selvittää erityisliikunnan palvelujen tilannetta kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Pääsääntöisesti nämä kunnat ovat alle asukkaan kuntia. Yhteensä näitä kuntia oli vuoden 2013 lopussa 206 kappaletta. Selvitystyö tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön neljän vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen Kysely kuntien erityisliikunnasta 2013 kanssa. Ministeriön kyselyn kohderyhmänä ovat kunnat, joissa on yksi tai useampi erityisliikunnanohjaaja. Kyselyn toteutuksesta vastaa Timo Ala-Vähälä. Kahden kyselyn yhteistyön avulla on tarkoitus saada kattava kuva kaikkien Suomen kuntien erityisliikunnasta 8

10 vuonna Viimeksi kaikkien kuntien tilannetta on selvitetty vuonna Selvitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kyselyt lähetettiin kuntiin niin postitse kuin sähköisesti joulukuun alussa. Kunnilla on aikaa vastata kyselyyn joulukuun 20. päivään asti. Helmikuussa 2014 alkaa tulosten analysointi. Selvityksen tulokset julkaistaan kesään 2014 mennessä. Yhteistyökuntien tapaamisen järjestäminen syksyllä Tehdyt toimenpiteet: Yhteistyökuntien ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä. Tapaamiseen osallistui yhteistyökunnista Euran, Huittisten, Loviisan ja Kalajoen edustajat. Mänttä- Vilppulan ja Alajärven edustajat eivät päässeet paikalle ja Orimattilalla ei ollut vielä tässä vaiheessa hankkeelle nimettyä yhdyshenkilöä. Tapaamiseen osallistui myös ohjausryhmän jäseniä ja ulkopuolisia esiintyjiä, jotka esittelivät yhteistyökunnille niin erityisliikunnan ajankohtaisia asioita kuin koulutustarjontaa. Yhteensä tapaamiseen osallistui 17 henkilöä. Tapaaminen oli onnistunut. Ensimmäistä kertaa saatiin hankkeen aikana yhteen ohjausryhmä ja pääosa kunnista. Kunnille saatiin välitettyä tietoa erityisliikunnasta ja sen koulutuksista. Kunnat pääsivät välittämään ohjausryhmälle ja toisille kunnille tietoa omista tilanteistaan. Tapaamisen lopuksi päästiin yhdessä sopimaan hankkeen alkuvuoden 2014 toimenpiteistä, jotka ovat peruskartoitustyön loppuun saattaminen, kartoitusten käsittely lautakunnissa, kehittämissuunnitelmien teko ja mahdollisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen kunnissa. Tiedonkeruu yhteistyökunnista (kyselyt ja haastattelut) Tehdyt toimenpiteet: Tiedonkeruu yhteistyökunnista on tapahtunut peruskartoitöiden avulla. Kartoitukset ovat tuottaneet hankkeelle tietoa millaiset erityisliikuntapalvelut ovat yhteistyökunnissa hankkeen alkaessa vuonna Projektipäällikkö kokoaa kartoituksista tietopaketin heti kun kaikkien kuntien kartoitukset ovat valmiina. Hankkeen kahtena seuraana vuotena erityisliikuntapalveluiden kehittämistä ja hankkeen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa näihin lähtötietoihin. 9

11 Väliarviointi vuoden lopussa ja toiminnan tarkistaminen Tehdyt toimenpiteet: Väliarvioinnin laadinta on aloitettu joulukuussa 2013 ja työ saatetaan loppuun tammikuussa Väliarviointia käsitellään ja hankkeen toimintaa tarkastetaan hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Yhteistyökunnat Yhdyshenkilön valinta Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on valittu hankkeelle yhdyshenkilö kunnan liikuntatoimen henkilöstöstä. Orimattilan yhdyshenkilö vaihtui kesän aikana, kun kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja vaihtui. Nykyiset yhdyshenkilöt ovat: - Alajärvi/Järvi-Pohjanmaa: Kirsti Kivelä, liikuntasihteeri - Eura: Pia Malja, liikuntasihteeri - Huittinen: Teuvo Munkki, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja - Kalajoki: Jouko Moilanen, liikuntasihteeri - Loviisa: Leif Eriksson, vapaa-aikatoimen päällikkö - Mänttä-Vilppula: Jari Ahvenjärvi, liikuntasihteeri - Orimattila: Teemu Mäkipaakkanen, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Kehittämistyöryhmien perustaminen, järjestäytyminen sekä tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on perustettu erityisliikunnan kehittämistyöryhmät, jotka ovat järjestäytyneet ja kokoontuneet vuoden 2013 aikana seuraavasti: - Alajärvi/Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alue: 2 kertaa - Eura: 4 kertaa - Huittinen: 4 kertaa - Kalajoki: 1 kerran - Loviisa: 3 kertaa - Mänttä-Vilppula: 1 kerran 10

12 - Orimattila: 0 kertaa Orimattilassa kehittämistyöryhmää päästiin kasaamaan vasta joulukuussa 2013, kun hankkeen yhdyshenkilö siirtyi uusiin tehtäviin kesän aikana ja uusi yhdyshenkilö aloitti tehtävissään vasta marraskuussa Orimattilan kehittämistyöryhmän ensimmäinen kokous pidetään vuoden 2014 puolella. Toiminnasta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Kehittämistoiminnan käynnistämisestä on tiedotettu yhteistyökunnissa monin eri tavoin. Hanketta on käsitelty kuntien lautakunnissa, mikä on levittänyt tietoa hankkeesta luottamushenkilöstölle. Kehittämistyöryhmän ja peruskartoitustyön avulla tietoa on levinnyt kunnan eri toimijoille, kuten eri hallinnonaloille ja järjestöille. Hankkeesta on tiedotettu myös kuntien nettisivuilla, paikallislehdissä ja yhden kunnan kohdalla myös kunnassa järjestetyillä messuilla. Peruskartoitustyön tekeminen Tehdyt toimenpiteet: Kaikissa seitsemässä yhteistyökunnassa on aloitettu peruskartoituksen tekeminen kunnan erityisliikuntapalveluiden nykyisestä tilanteesta. Orimattilassa kartoitustyötä on tehnyt kunnan puolesta hankkeen projektipäällikkö, koska Orimattilalla ei ollut kesän ja syksyn aikana yhdyshenkilöä tai kehittämisryhmää. Viisi kuntaa on toteuttanut osana peruskartoitusta yhdistyskyselyn, jolla on selvitetty kunnassa toimivien yhdistysten tarjoamia erityisliikunnan palveluita, tarpeita palveluille ja näkemyksiä palveluiden kehittämiseksi. Muutama kunta on toteuttanut kyselyn erityisliikunnan asiakkaille. Peruskartoitusprosessi on kunnissa loppusuoralla, mutta pääosin hieman jäljessä aikataulua (kartoitukset tuli olla valmiina vuoden 2013 lopussa). Alajärven ja Järvinpohjanmaan yhteistoiminta-alueen peruskartoituksesta on saatu ensimmäinen versio valmiiksi ja kartoitusta on esitelty lautakunnissa. Muiden kuntien kartoitukset valmistuvat viimeistään helmikuussa

13 Hankkeen käynnistyminen Projektipäällikön ja Toni Piispasen vierailu yhteistyökunnissa Kuntien yhdyshenkilöiden valinta ja kehittämistyöryhmien kasaaminen Huittisten 1. kokous ja Loviisan sekä Euran ryhmän 2. kokous Peruskartoitustyön aloitus kunnissa Ohjausryhmän 2. kokous Kalajoen ja Ajajärven ryhmän 1. kokous sekä Euran ryhmän 3. kokous Mänttä-Vilppulan ryhmän perustaminen vammaisneuvoston yhteyteen Alajärven ryhmän 2. kokous ja Huittisten ryhmän 4. kokous Yhteistyön käynnistyminen SAMK:n kanssa HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU Ohjausryhmän 1. kokous Euran ja Loviisan ryhmän 1. kokous Erityisliikunnanohjaajien työseminaari Huittisten ryhmän 2. kokous ja Loviisan ryhmän 3. kokous Huittisten ryhmän 3. kokous Kuntien yhteistapaaminen Helsingissä Pienten kuntien erityisliikunnan kyselyjen lähetys kuntiiin Euran ryhmän 4. kokous Kuva 2. Hankkeen keskeiset toimenpiteet vuonna YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI Erityisliikuntaa kuntiin hanke on edennyt arviointijakson aikana eli vuonna 2013 pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Valtakunnalliselle hankkeelle suunnitellut toimenpiteet on pystytty toteuttamaan, kuten käy ilmi arvioinnin kohdassa 4.1. Valtakunnallisen hankkeen osalta kenties kuitenkin tiedottamisessa ja yhteistyöverkoston kokoamisessa tueksi olisi voitu olla vieläkin aktiivisempia. Toisaalta suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi hankkeelle on voitu ottaa lisätehtäväksi tuottaa tietoa erityisliikunnan tilanteesta hankeen kohderyhmän kaltaisissa asukasluvultaan pienissä 12

14 kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Yhteistyökunnissa hanke on edennyt eri tahtiin. Valtaosassa kunnista ollaan aikataulussa tai hieman siitä jäljessä. Muutamassa kunnassa on ollut toiminnan käynnistymisessä suurempaa viivettä. Jokaisessa kunnassa on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kehittämistyön lähtökohdat kunnossa, kun kunnat ovat hyvin sitoutuneet hankkeeseen ja kuntiin on saatu valittua hyvät yhdyshenkilöt sekä osaavat kehittämistyöryhmät. Peruskartoitustyö on loppusuoralla, mutta kaikkiin kuntiin ei saada kartoituksia valmiiksi suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. Tältä kohdin hanke on kuukauden tai pari myöhässä. Toinen vuodelle 2013 kaavailtu toimenpide, jossa ei ole edetty aivan hankesuunnitelman mukaisesti, on tiedottaminen hankkeen käynnistymisestä kunnissa. Osassa kunnista on tiedotettu hyvin hankkeesta, mutta osassa tieto hankkeen käynnistymisestä ei ole levinnyt kunnassa. Syynä myöhästymiselle ja puutteelliselle tiedottamiselle on ymmärrettävästi kuntien kiireissä ja rajallisissa henkilöstöresursseissa. Projektipäällikön tuleekin jatkossa tukea paremmin kuntien peruskartoitustyötä ja hankkeesta tiedottamista sekä yhteistyöverkkojen kasaamista, jotta hanke etenee täysin hankesuunnitelman mukaisesti. Kaiken kaikkiaan Erityisliikuntaa kuntiin hanke ja sen kehittämistyö on käynnistynyt kuitenkin onnistuneesti. Ensimmäisenä toimintavuotena on hahmottunut myös hankkeen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet (alla oleva SWOT analyysi), mikä auttaa toteuttamaan hanketta onnistuneesti kahtena seuraavana vuotena, jolloin kehittämistyö pääsee kunnolla vauhtiin. 13

15 Arviointijaksolla Vahvuudet Innokkaat ja osaavat yhdyshenkilöt ja kehittämistyöryhmät toteuttavat hanketta yhteistyökunnissa Hankkeen ohjausryhmän vahva ja monipuolinen osaaminen hankkeen toteutuksen tukena Liikuntatieteellisen Seuran kokemus, tietotataito ja tuki erityisliikunnan kehittämishankkeille Selkeä ja testattu konsepti hankkeen läpiviemiseksi mahdollistaa keskittymisen heti kuntien erityisliikunnan eikä hankeprosessin kehittämiseen Riittävät valtakunnallisen hankkeen henkilöstöresurssit mahdollistavat kuntien konkreettisen auttamisen ja selvitystöiden tekemisen Vähäinen hankebyrokratia ja keskittyminen käytännön toimintaan Heikkoudet Vähäisten yhteistyökuntien henkilöstöresurssien ja kiireen takia yhdyshenkilöt kuormittuvat ja toiminta jää yhden henkilön harteille Hankkeen taloudelliset resurssit eivät juurikaan mahdollista paikallistason toiminan konkreettista tukemista, kuten ohjaajakoulutusten järjestämistä Yhteistyöverkoston kasaaminen ei mahdollistanut peruskartoitusten tekemistä opiskelijatyönä Kaikissa kunnissa ei ole vielä saatu tiedotettua hankkeesta kuntalaisille Hankkeen tulevina vuosina Mahdollisuudet Paikallistoimijoiden lisääntynyt yhteistyö ja selkiintynyt työnjako mahdollistavat erityisliikuntapaveluiden kehittämisen uudelle tasolle, kuten uusien ryhmien perustamisen Yhteistyökuntien lisääntynyt tieto ja toiminnan suunnitelmallisuuden parantuminen lisäävät resurssien kohdentamista erityisliikuntaan Ohjaajakoulutusten tukeminen yhteistyökunnissa mahdollistaa uusien ryhmien perustamisen ja parantaa ohjauksen laatua Valtakunnallisen erityisliikunnan verkoston avulla voidaan tukea niin paikallistason kehittämistyötä kuin edistää valtakunnallisesti erityisliikuntaa Hankkeen jäljellä olevat kaksi vuotta mahdollistavat uusien toimien kehittämisen ja uuden toiminnan käynnistämisen Uhat Tulevien vuosien heikentyvä kuntatalous heikentää kuntien mahdollisuuksia panostaa erityisliikuntaan Ministeriöltä saadun avustuksen leikkaus kaventaa mahdollisuuksia toteuttaa hanketta Henkilöstövaihdokset yhteistyökuntien liikuntatoimissa voivat pysäyttää kehittämistyön Toimintaa ei saada hankkeen aikana juurrutettua ja toiminta loppuu kunnissa heti hankkeen loputtua Kehittämisväsymys ja hankeähky Kuva 3. Hankkeen SWOT-analyysi ensimmäisen toimintavuoden perusteella. 14

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Muutoksen / strategian toimeenpano 1

Muutoksen / strategian toimeenpano 1 Strategioiden toimeenpanon haasteita SEMINAARIPÄIVÄ STRATEGIATYÖN TUEKSI Norrvalla Folkhälsan, Vöyri 8.9.2009 Maijaliisa Junnila, FT Johtava asiantuntija, THL Muutoksen / strategian toimeenpano 1 ALOITE

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö

PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA gsm Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö PÄIHDEHUOLLON TILANNE JA TULEVAISUUS ESPOOSSA 7.4.2014 Eija-Inkeri.Kailassuo@espoo.fi gsm 050 5145 076 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Alkoholinkäytöstä on syytä olla huolissaan Lähde: Teuvo

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita

Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Saku Rikala Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hankkeen loppuraportti Saku Rikala Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Erityisliikuntaa kuntiin

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Kansalaisen hyvinvointi (tieto)

Kansalaisen hyvinvointi (tieto) Kansalaisen hyvinvointi (tieto) terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana -case sähköinen hyvinvointikertomus 1 Kunnan toiminnan kolmikanta HYVINVOINTI ELINVOIMA KUNNAN PALVELUT 30.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 2. kuntaryhmän itsearvioinnista (Alavus, Hanko, Juuka, Keuruu, Kokemäki, Loviisa, Nurmes, Ranua, Selänne; Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Ähtäri) Voimaa

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista

HYVINVOINTIKERTOMUS. auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista HYVINVOINTIKERTOMUS kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin, 225 kuntaa käyttää auttaa tarkastelemaan hyvinvointia

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2016 Sivu 84

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2016 Sivu 84 KOKOUSAIKA 12.12.2016 klo 16.30 17.51 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2016 Sivu 84 Haavisto

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (5) 205 Lausunto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta (hallintokuntien yhteiset matalan kynnyksen palvelut) HEL 2011-001645 T 05

Lisätiedot