ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015. Vuoden 2013 väliarviointi"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi Tammikuu 2014

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.2 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Yhteistyökunnat YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI 12 1

3 1. JOHDANTO Erityisliikuntaa kuntiin hanke on Liikuntatieteellisen Seuran toteuttama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka käynnistyi huhtikuussa Hanke on järjestyksessään neljäs saman niminen ja samantyyppisesti toteutettu erityisliikunnan kehittämishanke. Hankkeen projektipäälliköksi palkattiin HTM. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa kehitetään erityisliikunnan palveluita niissä yli asukkaan kunnissa, joissa ei ole vielä erityisliikunnanohjaajaa. Kehittämistyöhön lähti mukaan seitsemän kuntaa: Eura, Huittinen, Loviisa, Orimattila, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki. Kehittämistyössä ovat mukana myös Soinin ja Vimpelin kunnat, joiden kanssa Alajärven kaupunki muodostaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintaalueen. Kunnat tuottavat yhdessä alueen palveluita, joten myös erityisliikunnan palveluita päätettiin lähteä kehittämään koko Järvi- Pohjanmaan alueella. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa pyritään luomaan erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset. Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Määritelmällä tarkoitetaan erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Iäkkäistä henkilöistä erityisryhmiin lasketaan henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. 1 Hankkeen tavoitteena on yhteistyökuntien kehittämistoimilla: - Lisätä erityisliikuntatoimijoiden yhteistyötä sekä selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa. - Lisätä ammattitaitoisten erityisliikunnan ohjaajien määrää ja varmistaa tuntiohjaajien laatu. - Lisätä erityisliikuntaryhmien määrää. - Luoda perusteita resurssien kohdentamiseksi erityisliikuntaan. - Luoda pysyviä toimintakäytäntöjä ja levittää hyviä toimintatapoja kuntatasolla. 1 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö

4 Näiden valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi yhteistyökunnat asettavat omat valtakunnallisen hankkeen suuntaiset tavoitteet erityisliikunnan kehittämiselle. Hankkeen toiminta on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan jokaiseen yhteistyökuntaan kehittämistyöryhmä ja valitaan yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on kehittää erityisliikuntaa paikallistasolla. Toisessa vaiheessa kehittämistyöryhmät ja yhdyshenkilöt laativat projektipäällikön avustamana erityisliikunnan peruskartoitukset. Kartoituksissa selvitetään kunkin kunnan erityisryhmien liikuntatoiminnan nykytila, voimavarat ja tarpeet, kuten käynnissä olevat liikuntaryhmät, ohjaajaresurssit, erityisliikuntaan soveltuvat liikuntatilat, erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä, koulutustarpeet ja yhdistysten tarpeet. Kolmannessa vaiheessa peruskartoituksien perusteella laaditaan kunnissa erityisryhmien liikunnan kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat jatkotyöskentelyä. Kehittämissuunnitelmiin kerätään toimenpiteet, joilla erityisliikuntaa kehitetään kunnissa seuraavien vuosien aikana. Neljännessä vaiheessa kunnat aloittavat kehittämissuunnitelmien toteuttamisen. V V Kuva 1. Toiminnan eteneminen yhteistyökunnissa 3

5 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA Hankkeen käynnistyessä arvioitiin erityisryhmäläisten määrä yhteistyöstyökunnissa. Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään on katsottu karkeasti arvioiden kuuluvan vähintään noin prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista. 2 Tällä arviolla yhteistyökunnissa oli vuoden 2011 väestömäärällä erityisryhmäläisiä seuraavasti: Kunta Asukkaita 3 Erityisryhmäläisiä Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrää voidaan arvioida tarkemmin kohderyhmittäin (ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset) eri tilastojen avulla. Tarkkaa ja yksiselitteistä arviota ei voida antaa tilastojenkaan perusteella, sillä yksi erityisryhmäläinen voi olla mukana useammassa tilastossa. Tilasto ikäihmisten määrä yhteistyökunnissa ja arvio kuinka monella toimintakyky voi olla heikentynyt: Kunta Asukkaita 65 v. täyttäneitä 4 Vaikeuksia ½ km kävelyssä 5 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 4 Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 5 Koskinen, Seppo - Lundqvist, Annamari - Ristiluoma, Noora (toim.): Terveys, hyvinvointi ja toimintakyky Suomessa: Liikkumiskykyä edellyttävistä toiminnoista vaikeuksia kokevien osuus. 4

6 Tilastoja pitkäaikaissairaiden määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 6 Arvio pitkäaikaissairaista 7 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Tilastoja vammaisten määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Vähimmäisarvio (5 %) 8 Kelan vammaistuet 9 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa SOTKAnet: Indikaattori ilmaisee vuoden 2011 lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Oikeus erityiskorvattavaan lääkitykseen toimii kohtalaisen hyvänä pitkäaikaissairastavuuden indikaattorina. 7 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -kysely 2009/Suomalaisten hyvinvointi 2010, Marja Vaarama - Pasi Moisio - Sakari Karvonen (toim.). Arvio pitkäaikaissairaista alueellisella keskiarvolla laskettuna. 8 Vammaisia henkilöitä on väestöstä arviolta noin vähintään viisi prosenttia. 9 KELA: Vammaisetuuksien saajat ja väestöosuudet kunnittain Kela. 5

7 3. YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA Tässä väliarvioinnissa kuvataan vuoden 2013 eli hankkeen yhdeksälle ensimmäiselle kuukaudelle suunniteltu toiminta ja tehdyt toimenpiteet. Näiden tietojen pohjalta tehdään yhteenveto hankkeen etenemisestä arviointijakson aikana sekä arvioidaan hankkeen toteutumista ja kehittämiskohteita. Väliarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa niin hankkeen onnistumisesta kuin tietoa hankkeen ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Tarkoituksena on seurata ja arvioida niin hankkeen tuloksellisuutta kuin hankeprosessia. Tämä hankkeen ensimmäinen arviointi toteutetaan itsearviointina. Hanketta seurataan ja arvioidaan dokumentoinnilla, mediaseurannalla ja tiedonkeruulla yhteistyökunnista. Hankkeen ensimmäisessä väliarvioinnissa ei ole vielä käytettävissä montaakaan määrällistä mittaria, kuten kuntien erityisliikuntaryhmien määrän kehitys. Yhteistyökunnissa toimintavuoden 2013 yhdeksän kuukautta ovat kuluneet peruskartoituksen teossa eli kuntien nykytilanteen selvittämisessä. Kunnissa ei ole päästy vielä juurikaan varsinaiseen käytännön työhön, kuten uusien ryhmien perustamiseen. Määrällisiä mittareita päästään hyödyntämään vasta vuoden 2014 väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa vuonna Tässä arvioinnissa joudutaan tyytymään lähinnä tarkastelemaan mitä toimenpiteitä on tehty konkreettisesti suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin. Hankkeen arviointi käsitellään ja hyväksytään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. 4. HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Kuntavierailut keväällä ja syksyllä (tarvittaessa useammin) Tehdyt toimenpiteet: Projektipäällikkö ja Liikuntatieteellisen Seuran koordinaattori Toni Piispanen vierailivat keväällä kaikissa yhteistyökunnissa 6

8 esittelemässä hanketta ja sopimassa hankkeen aloituksesta. Lisäksi projektipäällikkö on vieraillut kesän ja syksyn aikana kahden kehittämistyöryhmän kokouksessa ja yhdessä kunnassa sopimassa hankkeen eteenpäin viemisestä. Yhteensä hankkeessa on tehty vuoden 2013 aikana 10 kuntavierailua. Kuntien kehittämistyön tukeminen Tehdyt toimenpiteet: Kuntien kehittämistyön käynnistymistä ja etenemisestä on tuettu konsultoinnilla ja materiaalin tuottamisella sekä levittämisellä. Kunnille on välitetty tietoa erityisliikunnasta ja erityisliikuntapalveluiden kehittämisestä sekä mietitty yhdessä miten hanketta kannattaa toteuttaa ja kehittämistyötä viedä eteenpäin kussakin kunnassa. Kunnille on koostettu peruskartoituksiin tietoa, kuten arviot kuntien erityisryhmäläisten määrästä ja määritelmistä. Lisäksi on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa kyselyitä yhdistyksille ja asiakkaille. Ohjausryhmän järjestäytyminen ja tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2013 aikana kahdesti: 6.5. ja 3.9. Ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Sari Raution. Ohjausryhmän kokoonpano on: - Sari Rautio (pj), Perheliikuntaverkosto - Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto - Kari Koivumäki, opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirsi Räty, Liikkuva koulu -ohjelma - Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry - Teemu Lakkasuo, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry - Toni Piispanen, Liikuntatieteellinen Seura ry Projektipäällikkö toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Yhteistyöverkoston kokoaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa on pyritty kasaamaan erityisliikunnan sidosryhmistä yhteistyöverkostoa hanketoiminnan tueksi. Esimerkiksi 7

9 Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa on sovittu yhteistyöstä, jossa opiskelija tekee opinnäytetyönä Euran kuntaan ja Huittisten kaupunkiin liikuntapaikkojen esteettömyysselvityksen. SAMK:n kanssa on keskusteltu myös esteettömyysselvitysten tekemisestä muihinkin yhteistyökuntiin ja tutkimusyhteistyöstä erityisliikunnassa. Hankkeen yhteistapaamiseen hankittiin materiaalia ja esiintyjiä SoveLista, Ikäinstituutista, VAU:sta, Liikkuva Koulu -ohjelmasta ja SUH:sta kertomaan organisaatioiden tarjoamista erityisliikuntaan liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, joita kunnat voivat hyödyntää tulevina vuosina, kun niiden koulutustarpeet ensin on selvitetty peruskartoituksessa. Hankkeesta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeesta on tiedotettu Liikuntatieteellisen Seuran internetsivuilla. Hankkeelle on luotu sivuille oma osio, johon on koottu tietoa hankkeesta ja hankkeessa tuotetettua materiaalia. Hankkeen käynnistymisestä on laadittu myös tiedote, joka on lähetetty eri sidosryhmille. Useat sidosryhmäläiset (esim. SoveLi, VAU, Kuntaliitto, Liiku Mieli hyväksi -hanke, Suomen Parkinson-liitto ry) ovat julkaisseet tiedotteen omilla internetsivuillaan tai muissa tiedotuskanavissaan. Selvitystöistä sopiminen ja töiden aloittaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa päätettiin tehdä selvitys pienten kuntien erityisliikunnan tilanteesta vuonna Tavoitteena on selvittää erityisliikunnan palvelujen tilannetta kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Pääsääntöisesti nämä kunnat ovat alle asukkaan kuntia. Yhteensä näitä kuntia oli vuoden 2013 lopussa 206 kappaletta. Selvitystyö tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön neljän vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen Kysely kuntien erityisliikunnasta 2013 kanssa. Ministeriön kyselyn kohderyhmänä ovat kunnat, joissa on yksi tai useampi erityisliikunnanohjaaja. Kyselyn toteutuksesta vastaa Timo Ala-Vähälä. Kahden kyselyn yhteistyön avulla on tarkoitus saada kattava kuva kaikkien Suomen kuntien erityisliikunnasta 8

10 vuonna Viimeksi kaikkien kuntien tilannetta on selvitetty vuonna Selvitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kyselyt lähetettiin kuntiin niin postitse kuin sähköisesti joulukuun alussa. Kunnilla on aikaa vastata kyselyyn joulukuun 20. päivään asti. Helmikuussa 2014 alkaa tulosten analysointi. Selvityksen tulokset julkaistaan kesään 2014 mennessä. Yhteistyökuntien tapaamisen järjestäminen syksyllä Tehdyt toimenpiteet: Yhteistyökuntien ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä. Tapaamiseen osallistui yhteistyökunnista Euran, Huittisten, Loviisan ja Kalajoen edustajat. Mänttä- Vilppulan ja Alajärven edustajat eivät päässeet paikalle ja Orimattilalla ei ollut vielä tässä vaiheessa hankkeelle nimettyä yhdyshenkilöä. Tapaamiseen osallistui myös ohjausryhmän jäseniä ja ulkopuolisia esiintyjiä, jotka esittelivät yhteistyökunnille niin erityisliikunnan ajankohtaisia asioita kuin koulutustarjontaa. Yhteensä tapaamiseen osallistui 17 henkilöä. Tapaaminen oli onnistunut. Ensimmäistä kertaa saatiin hankkeen aikana yhteen ohjausryhmä ja pääosa kunnista. Kunnille saatiin välitettyä tietoa erityisliikunnasta ja sen koulutuksista. Kunnat pääsivät välittämään ohjausryhmälle ja toisille kunnille tietoa omista tilanteistaan. Tapaamisen lopuksi päästiin yhdessä sopimaan hankkeen alkuvuoden 2014 toimenpiteistä, jotka ovat peruskartoitustyön loppuun saattaminen, kartoitusten käsittely lautakunnissa, kehittämissuunnitelmien teko ja mahdollisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen kunnissa. Tiedonkeruu yhteistyökunnista (kyselyt ja haastattelut) Tehdyt toimenpiteet: Tiedonkeruu yhteistyökunnista on tapahtunut peruskartoitöiden avulla. Kartoitukset ovat tuottaneet hankkeelle tietoa millaiset erityisliikuntapalvelut ovat yhteistyökunnissa hankkeen alkaessa vuonna Projektipäällikkö kokoaa kartoituksista tietopaketin heti kun kaikkien kuntien kartoitukset ovat valmiina. Hankkeen kahtena seuraana vuotena erityisliikuntapalveluiden kehittämistä ja hankkeen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa näihin lähtötietoihin. 9

11 Väliarviointi vuoden lopussa ja toiminnan tarkistaminen Tehdyt toimenpiteet: Väliarvioinnin laadinta on aloitettu joulukuussa 2013 ja työ saatetaan loppuun tammikuussa Väliarviointia käsitellään ja hankkeen toimintaa tarkastetaan hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Yhteistyökunnat Yhdyshenkilön valinta Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on valittu hankkeelle yhdyshenkilö kunnan liikuntatoimen henkilöstöstä. Orimattilan yhdyshenkilö vaihtui kesän aikana, kun kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja vaihtui. Nykyiset yhdyshenkilöt ovat: - Alajärvi/Järvi-Pohjanmaa: Kirsti Kivelä, liikuntasihteeri - Eura: Pia Malja, liikuntasihteeri - Huittinen: Teuvo Munkki, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja - Kalajoki: Jouko Moilanen, liikuntasihteeri - Loviisa: Leif Eriksson, vapaa-aikatoimen päällikkö - Mänttä-Vilppula: Jari Ahvenjärvi, liikuntasihteeri - Orimattila: Teemu Mäkipaakkanen, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Kehittämistyöryhmien perustaminen, järjestäytyminen sekä tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on perustettu erityisliikunnan kehittämistyöryhmät, jotka ovat järjestäytyneet ja kokoontuneet vuoden 2013 aikana seuraavasti: - Alajärvi/Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alue: 2 kertaa - Eura: 4 kertaa - Huittinen: 4 kertaa - Kalajoki: 1 kerran - Loviisa: 3 kertaa - Mänttä-Vilppula: 1 kerran 10

12 - Orimattila: 0 kertaa Orimattilassa kehittämistyöryhmää päästiin kasaamaan vasta joulukuussa 2013, kun hankkeen yhdyshenkilö siirtyi uusiin tehtäviin kesän aikana ja uusi yhdyshenkilö aloitti tehtävissään vasta marraskuussa Orimattilan kehittämistyöryhmän ensimmäinen kokous pidetään vuoden 2014 puolella. Toiminnasta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Kehittämistoiminnan käynnistämisestä on tiedotettu yhteistyökunnissa monin eri tavoin. Hanketta on käsitelty kuntien lautakunnissa, mikä on levittänyt tietoa hankkeesta luottamushenkilöstölle. Kehittämistyöryhmän ja peruskartoitustyön avulla tietoa on levinnyt kunnan eri toimijoille, kuten eri hallinnonaloille ja järjestöille. Hankkeesta on tiedotettu myös kuntien nettisivuilla, paikallislehdissä ja yhden kunnan kohdalla myös kunnassa järjestetyillä messuilla. Peruskartoitustyön tekeminen Tehdyt toimenpiteet: Kaikissa seitsemässä yhteistyökunnassa on aloitettu peruskartoituksen tekeminen kunnan erityisliikuntapalveluiden nykyisestä tilanteesta. Orimattilassa kartoitustyötä on tehnyt kunnan puolesta hankkeen projektipäällikkö, koska Orimattilalla ei ollut kesän ja syksyn aikana yhdyshenkilöä tai kehittämisryhmää. Viisi kuntaa on toteuttanut osana peruskartoitusta yhdistyskyselyn, jolla on selvitetty kunnassa toimivien yhdistysten tarjoamia erityisliikunnan palveluita, tarpeita palveluille ja näkemyksiä palveluiden kehittämiseksi. Muutama kunta on toteuttanut kyselyn erityisliikunnan asiakkaille. Peruskartoitusprosessi on kunnissa loppusuoralla, mutta pääosin hieman jäljessä aikataulua (kartoitukset tuli olla valmiina vuoden 2013 lopussa). Alajärven ja Järvinpohjanmaan yhteistoiminta-alueen peruskartoituksesta on saatu ensimmäinen versio valmiiksi ja kartoitusta on esitelty lautakunnissa. Muiden kuntien kartoitukset valmistuvat viimeistään helmikuussa

13 Hankkeen käynnistyminen Projektipäällikön ja Toni Piispasen vierailu yhteistyökunnissa Kuntien yhdyshenkilöiden valinta ja kehittämistyöryhmien kasaaminen Huittisten 1. kokous ja Loviisan sekä Euran ryhmän 2. kokous Peruskartoitustyön aloitus kunnissa Ohjausryhmän 2. kokous Kalajoen ja Ajajärven ryhmän 1. kokous sekä Euran ryhmän 3. kokous Mänttä-Vilppulan ryhmän perustaminen vammaisneuvoston yhteyteen Alajärven ryhmän 2. kokous ja Huittisten ryhmän 4. kokous Yhteistyön käynnistyminen SAMK:n kanssa HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU Ohjausryhmän 1. kokous Euran ja Loviisan ryhmän 1. kokous Erityisliikunnanohjaajien työseminaari Huittisten ryhmän 2. kokous ja Loviisan ryhmän 3. kokous Huittisten ryhmän 3. kokous Kuntien yhteistapaaminen Helsingissä Pienten kuntien erityisliikunnan kyselyjen lähetys kuntiiin Euran ryhmän 4. kokous Kuva 2. Hankkeen keskeiset toimenpiteet vuonna YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI Erityisliikuntaa kuntiin hanke on edennyt arviointijakson aikana eli vuonna 2013 pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Valtakunnalliselle hankkeelle suunnitellut toimenpiteet on pystytty toteuttamaan, kuten käy ilmi arvioinnin kohdassa 4.1. Valtakunnallisen hankkeen osalta kenties kuitenkin tiedottamisessa ja yhteistyöverkoston kokoamisessa tueksi olisi voitu olla vieläkin aktiivisempia. Toisaalta suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi hankkeelle on voitu ottaa lisätehtäväksi tuottaa tietoa erityisliikunnan tilanteesta hankeen kohderyhmän kaltaisissa asukasluvultaan pienissä 12

14 kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Yhteistyökunnissa hanke on edennyt eri tahtiin. Valtaosassa kunnista ollaan aikataulussa tai hieman siitä jäljessä. Muutamassa kunnassa on ollut toiminnan käynnistymisessä suurempaa viivettä. Jokaisessa kunnassa on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kehittämistyön lähtökohdat kunnossa, kun kunnat ovat hyvin sitoutuneet hankkeeseen ja kuntiin on saatu valittua hyvät yhdyshenkilöt sekä osaavat kehittämistyöryhmät. Peruskartoitustyö on loppusuoralla, mutta kaikkiin kuntiin ei saada kartoituksia valmiiksi suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. Tältä kohdin hanke on kuukauden tai pari myöhässä. Toinen vuodelle 2013 kaavailtu toimenpide, jossa ei ole edetty aivan hankesuunnitelman mukaisesti, on tiedottaminen hankkeen käynnistymisestä kunnissa. Osassa kunnista on tiedotettu hyvin hankkeesta, mutta osassa tieto hankkeen käynnistymisestä ei ole levinnyt kunnassa. Syynä myöhästymiselle ja puutteelliselle tiedottamiselle on ymmärrettävästi kuntien kiireissä ja rajallisissa henkilöstöresursseissa. Projektipäällikön tuleekin jatkossa tukea paremmin kuntien peruskartoitustyötä ja hankkeesta tiedottamista sekä yhteistyöverkkojen kasaamista, jotta hanke etenee täysin hankesuunnitelman mukaisesti. Kaiken kaikkiaan Erityisliikuntaa kuntiin hanke ja sen kehittämistyö on käynnistynyt kuitenkin onnistuneesti. Ensimmäisenä toimintavuotena on hahmottunut myös hankkeen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet (alla oleva SWOT analyysi), mikä auttaa toteuttamaan hanketta onnistuneesti kahtena seuraavana vuotena, jolloin kehittämistyö pääsee kunnolla vauhtiin. 13

15 Arviointijaksolla Vahvuudet Innokkaat ja osaavat yhdyshenkilöt ja kehittämistyöryhmät toteuttavat hanketta yhteistyökunnissa Hankkeen ohjausryhmän vahva ja monipuolinen osaaminen hankkeen toteutuksen tukena Liikuntatieteellisen Seuran kokemus, tietotataito ja tuki erityisliikunnan kehittämishankkeille Selkeä ja testattu konsepti hankkeen läpiviemiseksi mahdollistaa keskittymisen heti kuntien erityisliikunnan eikä hankeprosessin kehittämiseen Riittävät valtakunnallisen hankkeen henkilöstöresurssit mahdollistavat kuntien konkreettisen auttamisen ja selvitystöiden tekemisen Vähäinen hankebyrokratia ja keskittyminen käytännön toimintaan Heikkoudet Vähäisten yhteistyökuntien henkilöstöresurssien ja kiireen takia yhdyshenkilöt kuormittuvat ja toiminta jää yhden henkilön harteille Hankkeen taloudelliset resurssit eivät juurikaan mahdollista paikallistason toiminan konkreettista tukemista, kuten ohjaajakoulutusten järjestämistä Yhteistyöverkoston kasaaminen ei mahdollistanut peruskartoitusten tekemistä opiskelijatyönä Kaikissa kunnissa ei ole vielä saatu tiedotettua hankkeesta kuntalaisille Hankkeen tulevina vuosina Mahdollisuudet Paikallistoimijoiden lisääntynyt yhteistyö ja selkiintynyt työnjako mahdollistavat erityisliikuntapaveluiden kehittämisen uudelle tasolle, kuten uusien ryhmien perustamisen Yhteistyökuntien lisääntynyt tieto ja toiminnan suunnitelmallisuuden parantuminen lisäävät resurssien kohdentamista erityisliikuntaan Ohjaajakoulutusten tukeminen yhteistyökunnissa mahdollistaa uusien ryhmien perustamisen ja parantaa ohjauksen laatua Valtakunnallisen erityisliikunnan verkoston avulla voidaan tukea niin paikallistason kehittämistyötä kuin edistää valtakunnallisesti erityisliikuntaa Hankkeen jäljellä olevat kaksi vuotta mahdollistavat uusien toimien kehittämisen ja uuden toiminnan käynnistämisen Uhat Tulevien vuosien heikentyvä kuntatalous heikentää kuntien mahdollisuuksia panostaa erityisliikuntaan Ministeriöltä saadun avustuksen leikkaus kaventaa mahdollisuuksia toteuttaa hanketta Henkilöstövaihdokset yhteistyökuntien liikuntatoimissa voivat pysäyttää kehittämistyön Toimintaa ei saada hankkeen aikana juurrutettua ja toiminta loppuu kunnissa heti hankkeen loputtua Kehittämisväsymys ja hankeähky Kuva 3. Hankkeen SWOT-analyysi ensimmäisen toimintavuoden perusteella. 14

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1. Taustaa... 3 1.2. Erityisryhmäläisten määrittelyä... 4 1.3. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 hanke... 5 1.4. Huittisten

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 Soini- Vimpeli- Alajärvi Alajärven Kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN MERKITYS...

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen)

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) 1 S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) IKKU-hankkeeseen osallistui kaikkiaan 18 kuntaa tai kuntayhtymää eri puolilta Suomea. Hankevuosien 2009 2012

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten määrä kasvaa nopeasti 1990 2011 Ulkomailla syntyneitä 65 000 266 000 (5 %) Vieraskielisiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015 - Erityisliikunnan kehittämishanke LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Loviisan vapaa-aikatoimi 2 Loviisan kaupungin erityisliikunnan peruskartoitus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita

Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Saku Rikala Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hankkeen loppuraportti Saku Rikala Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Erityisliikuntaa kuntiin

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 2014 Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JA ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 HANKE TEEMU MÄKIPAAKKANEN Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014

Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013. Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Kuntien erityisliikunnan tilanne 2013 Timo Ala Vähälä Erityisliikunnan päivät, Jyväskylä 27.8.2014 Erityisliikunnan arviointi Nelivuosittain vuodesta 1986 Vertailukelpoisia aikasarjoja vuodesta 2000 2000

Lisätiedot

TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA

TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA 01.02.2011 TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA TOIMIAn tietokannan julkistamisseminaari, Helsinki Seppo Koskinen ja muut TOIMIAn väestötutkimusryhmän jäsenet 01.02.2011 Toimintakyky väestötutkimuksessa -

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Orimattilan Liikuntapalvelut Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke YHTEENVETO Orimattilassa oli vuonna 2011 karkeasti arvioiden noin 3 300 4 100 henkilöä,

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006

aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 aluksi oli HAJ projekti vuosina 2003-2006 sitten tuli assistentti.info Valtakunnallinen henkilökohtaisen avun verkostohanke, assistentti.info tuottaa TIETOA, TUKEA, NEUVONTAA, OPASTUSTA, KOULUTUSTA, ARVIOINTIA,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Muutoksen / strategian toimeenpano 1

Muutoksen / strategian toimeenpano 1 Strategioiden toimeenpanon haasteita SEMINAARIPÄIVÄ STRATEGIATYÖN TUEKSI Norrvalla Folkhälsan, Vöyri 8.9.2009 Maijaliisa Junnila, FT Johtava asiantuntija, THL Muutoksen / strategian toimeenpano 1 ALOITE

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta Mänttä-Vilppulan erityisliikunta ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 MÄNTTÄ-VILPPULAN LIIKUNTAPALVELUT ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKE Sisällys 1. JOHDANTO...2 1.1. Erityisryhmien liikunnan

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Tutkimusmatkalla. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Tutkimusmatkalla Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Teemaryhmässä on varhaiskasvatuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja vaikuttajia (12), jotka edustavat merkittäviä sidosryhmiä

Lisätiedot

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 TYÖLLISYYS VUONNA 2008 Kittilässä nuorisotyöttömiä oli 4.7 % 15-24-vuotiaasta työvoimasta.

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot