ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015. Vuoden 2013 väliarviointi"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN Vuoden 2013 väliarviointi Tammikuu 2014

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.2 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Yhteistyökunnat YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI 12 1

3 1. JOHDANTO Erityisliikuntaa kuntiin hanke on Liikuntatieteellisen Seuran toteuttama ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka käynnistyi huhtikuussa Hanke on järjestyksessään neljäs saman niminen ja samantyyppisesti toteutettu erityisliikunnan kehittämishanke. Hankkeen projektipäälliköksi palkattiin HTM. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa kehitetään erityisliikunnan palveluita niissä yli asukkaan kunnissa, joissa ei ole vielä erityisliikunnanohjaajaa. Kehittämistyöhön lähti mukaan seitsemän kuntaa: Eura, Huittinen, Loviisa, Orimattila, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki. Kehittämistyössä ovat mukana myös Soinin ja Vimpelin kunnat, joiden kanssa Alajärven kaupunki muodostaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintaalueen. Kunnat tuottavat yhdessä alueen palveluita, joten myös erityisliikunnan palveluita päätettiin lähteä kehittämään koko Järvi- Pohjanmaan alueella. Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeessa pyritään luomaan erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset. Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Määritelmällä tarkoitetaan erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Iäkkäistä henkilöistä erityisryhmiin lasketaan henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. 1 Hankkeen tavoitteena on yhteistyökuntien kehittämistoimilla: - Lisätä erityisliikuntatoimijoiden yhteistyötä sekä selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa. - Lisätä ammattitaitoisten erityisliikunnan ohjaajien määrää ja varmistaa tuntiohjaajien laatu. - Lisätä erityisliikuntaryhmien määrää. - Luoda perusteita resurssien kohdentamiseksi erityisliikuntaan. - Luoda pysyviä toimintakäytäntöjä ja levittää hyviä toimintatapoja kuntatasolla. 1 Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö

4 Näiden valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi yhteistyökunnat asettavat omat valtakunnallisen hankkeen suuntaiset tavoitteet erityisliikunnan kehittämiselle. Hankkeen toiminta on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan jokaiseen yhteistyökuntaan kehittämistyöryhmä ja valitaan yhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on kehittää erityisliikuntaa paikallistasolla. Toisessa vaiheessa kehittämistyöryhmät ja yhdyshenkilöt laativat projektipäällikön avustamana erityisliikunnan peruskartoitukset. Kartoituksissa selvitetään kunkin kunnan erityisryhmien liikuntatoiminnan nykytila, voimavarat ja tarpeet, kuten käynnissä olevat liikuntaryhmät, ohjaajaresurssit, erityisliikuntaan soveltuvat liikuntatilat, erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä, koulutustarpeet ja yhdistysten tarpeet. Kolmannessa vaiheessa peruskartoituksien perusteella laaditaan kunnissa erityisryhmien liikunnan kehittämissuunnitelmat, jotka ohjaavat jatkotyöskentelyä. Kehittämissuunnitelmiin kerätään toimenpiteet, joilla erityisliikuntaa kehitetään kunnissa seuraavien vuosien aikana. Neljännessä vaiheessa kunnat aloittavat kehittämissuunnitelmien toteuttamisen. V V Kuva 1. Toiminnan eteneminen yhteistyökunnissa 3

5 2. ERITYISRYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ YHTEISTYÖKUNNISSA Hankkeen käynnistyessä arvioitiin erityisryhmäläisten määrä yhteistyöstyökunnissa. Erityisryhmien liikunnan kohderyhmään on katsottu karkeasti arvioiden kuuluvan vähintään noin prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista. 2 Tällä arviolla yhteistyökunnissa oli vuoden 2011 väestömäärällä erityisryhmäläisiä seuraavasti: Kunta Asukkaita 3 Erityisryhmäläisiä Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrää voidaan arvioida tarkemmin kohderyhmittäin (ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset) eri tilastojen avulla. Tarkkaa ja yksiselitteistä arviota ei voida antaa tilastojenkaan perusteella, sillä yksi erityisryhmäläinen voi olla mukana useammassa tilastossa. Tilasto ikäihmisten määrä yhteistyökunnissa ja arvio kuinka monella toimintakyky voi olla heikentynyt: Kunta Asukkaita 65 v. täyttäneitä 4 Vaikeuksia ½ km kävelyssä 5 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 4 Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 5 Koskinen, Seppo - Lundqvist, Annamari - Ristiluoma, Noora (toim.): Terveys, hyvinvointi ja toimintakyky Suomessa: Liikkumiskykyä edellyttävistä toiminnoista vaikeuksia kokevien osuus. 4

6 Tilastoja pitkäaikaissairaiden määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 6 Arvio pitkäaikaissairaista 7 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Tilastoja vammaisten määrästä yhteistyökunnissa: Kunta Asukkaita Vähimmäisarvio (5 %) 8 Kelan vammaistuet 9 Orimattila Loviisa Kalajoki Eura Mänttä-Vilppula Huittinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa SOTKAnet: Indikaattori ilmaisee vuoden 2011 lopussa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Oikeus erityiskorvattavaan lääkitykseen toimii kohtalaisen hyvänä pitkäaikaissairastavuuden indikaattorina. 7 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut -kysely 2009/Suomalaisten hyvinvointi 2010, Marja Vaarama - Pasi Moisio - Sakari Karvonen (toim.). Arvio pitkäaikaissairaista alueellisella keskiarvolla laskettuna. 8 Vammaisia henkilöitä on väestöstä arviolta noin vähintään viisi prosenttia. 9 KELA: Vammaisetuuksien saajat ja väestöosuudet kunnittain Kela. 5

7 3. YLEISTÄ HANKKEEN ARVIOINNISTA Tässä väliarvioinnissa kuvataan vuoden 2013 eli hankkeen yhdeksälle ensimmäiselle kuukaudelle suunniteltu toiminta ja tehdyt toimenpiteet. Näiden tietojen pohjalta tehdään yhteenveto hankkeen etenemisestä arviointijakson aikana sekä arvioidaan hankkeen toteutumista ja kehittämiskohteita. Väliarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa niin hankkeen onnistumisesta kuin tietoa hankkeen ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Tarkoituksena on seurata ja arvioida niin hankkeen tuloksellisuutta kuin hankeprosessia. Tämä hankkeen ensimmäinen arviointi toteutetaan itsearviointina. Hanketta seurataan ja arvioidaan dokumentoinnilla, mediaseurannalla ja tiedonkeruulla yhteistyökunnista. Hankkeen ensimmäisessä väliarvioinnissa ei ole vielä käytettävissä montaakaan määrällistä mittaria, kuten kuntien erityisliikuntaryhmien määrän kehitys. Yhteistyökunnissa toimintavuoden 2013 yhdeksän kuukautta ovat kuluneet peruskartoituksen teossa eli kuntien nykytilanteen selvittämisessä. Kunnissa ei ole päästy vielä juurikaan varsinaiseen käytännön työhön, kuten uusien ryhmien perustamiseen. Määrällisiä mittareita päästään hyödyntämään vasta vuoden 2014 väliarvioinnissa ja loppuarvioinnissa vuonna Tässä arvioinnissa joudutaan tyytymään lähinnä tarkastelemaan mitä toimenpiteitä on tehty konkreettisesti suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin. Hankkeen arviointi käsitellään ja hyväksytään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa. 4. HANKKEEN SUUNNITELTU TOIMINTA JA TEHDYT TOIMENPITEET VUONNA Valtakunnallinen hanke Kuntavierailut keväällä ja syksyllä (tarvittaessa useammin) Tehdyt toimenpiteet: Projektipäällikkö ja Liikuntatieteellisen Seuran koordinaattori Toni Piispanen vierailivat keväällä kaikissa yhteistyökunnissa 6

8 esittelemässä hanketta ja sopimassa hankkeen aloituksesta. Lisäksi projektipäällikkö on vieraillut kesän ja syksyn aikana kahden kehittämistyöryhmän kokouksessa ja yhdessä kunnassa sopimassa hankkeen eteenpäin viemisestä. Yhteensä hankkeessa on tehty vuoden 2013 aikana 10 kuntavierailua. Kuntien kehittämistyön tukeminen Tehdyt toimenpiteet: Kuntien kehittämistyön käynnistymistä ja etenemisestä on tuettu konsultoinnilla ja materiaalin tuottamisella sekä levittämisellä. Kunnille on välitetty tietoa erityisliikunnasta ja erityisliikuntapalveluiden kehittämisestä sekä mietitty yhdessä miten hanketta kannattaa toteuttaa ja kehittämistyötä viedä eteenpäin kussakin kunnassa. Kunnille on koostettu peruskartoituksiin tietoa, kuten arviot kuntien erityisryhmäläisten määrästä ja määritelmistä. Lisäksi on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa kyselyitä yhdistyksille ja asiakkaille. Ohjausryhmän järjestäytyminen ja tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2013 aikana kahdesti: 6.5. ja 3.9. Ensimmäisessä kokouksessa ohjausryhmä järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Sari Raution. Ohjausryhmän kokoonpano on: - Sari Rautio (pj), Perheliikuntaverkosto - Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto - Kari Koivumäki, opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirsi Räty, Liikkuva koulu -ohjelma - Anne Taulu, Soveltava Liikunta SoveLi ry - Teemu Lakkasuo, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry - Toni Piispanen, Liikuntatieteellinen Seura ry Projektipäällikkö toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Yhteistyöverkoston kokoaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa on pyritty kasaamaan erityisliikunnan sidosryhmistä yhteistyöverkostoa hanketoiminnan tueksi. Esimerkiksi 7

9 Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa on sovittu yhteistyöstä, jossa opiskelija tekee opinnäytetyönä Euran kuntaan ja Huittisten kaupunkiin liikuntapaikkojen esteettömyysselvityksen. SAMK:n kanssa on keskusteltu myös esteettömyysselvitysten tekemisestä muihinkin yhteistyökuntiin ja tutkimusyhteistyöstä erityisliikunnassa. Hankkeen yhteistapaamiseen hankittiin materiaalia ja esiintyjiä SoveLista, Ikäinstituutista, VAU:sta, Liikkuva Koulu -ohjelmasta ja SUH:sta kertomaan organisaatioiden tarjoamista erityisliikuntaan liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, joita kunnat voivat hyödyntää tulevina vuosina, kun niiden koulutustarpeet ensin on selvitetty peruskartoituksessa. Hankkeesta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeesta on tiedotettu Liikuntatieteellisen Seuran internetsivuilla. Hankkeelle on luotu sivuille oma osio, johon on koottu tietoa hankkeesta ja hankkeessa tuotetettua materiaalia. Hankkeen käynnistymisestä on laadittu myös tiedote, joka on lähetetty eri sidosryhmille. Useat sidosryhmäläiset (esim. SoveLi, VAU, Kuntaliitto, Liiku Mieli hyväksi -hanke, Suomen Parkinson-liitto ry) ovat julkaisseet tiedotteen omilla internetsivuillaan tai muissa tiedotuskanavissaan. Selvitystöistä sopiminen ja töiden aloittaminen Tehdyt toimenpiteet: Hankkeessa päätettiin tehdä selvitys pienten kuntien erityisliikunnan tilanteesta vuonna Tavoitteena on selvittää erityisliikunnan palvelujen tilannetta kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Pääsääntöisesti nämä kunnat ovat alle asukkaan kuntia. Yhteensä näitä kuntia oli vuoden 2013 lopussa 206 kappaletta. Selvitystyö tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön neljän vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen Kysely kuntien erityisliikunnasta 2013 kanssa. Ministeriön kyselyn kohderyhmänä ovat kunnat, joissa on yksi tai useampi erityisliikunnanohjaaja. Kyselyn toteutuksesta vastaa Timo Ala-Vähälä. Kahden kyselyn yhteistyön avulla on tarkoitus saada kattava kuva kaikkien Suomen kuntien erityisliikunnasta 8

10 vuonna Viimeksi kaikkien kuntien tilannetta on selvitetty vuonna Selvitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kyselyt lähetettiin kuntiin niin postitse kuin sähköisesti joulukuun alussa. Kunnilla on aikaa vastata kyselyyn joulukuun 20. päivään asti. Helmikuussa 2014 alkaa tulosten analysointi. Selvityksen tulokset julkaistaan kesään 2014 mennessä. Yhteistyökuntien tapaamisen järjestäminen syksyllä Tehdyt toimenpiteet: Yhteistyökuntien ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Tieteiden talolla Helsingissä. Tapaamiseen osallistui yhteistyökunnista Euran, Huittisten, Loviisan ja Kalajoen edustajat. Mänttä- Vilppulan ja Alajärven edustajat eivät päässeet paikalle ja Orimattilalla ei ollut vielä tässä vaiheessa hankkeelle nimettyä yhdyshenkilöä. Tapaamiseen osallistui myös ohjausryhmän jäseniä ja ulkopuolisia esiintyjiä, jotka esittelivät yhteistyökunnille niin erityisliikunnan ajankohtaisia asioita kuin koulutustarjontaa. Yhteensä tapaamiseen osallistui 17 henkilöä. Tapaaminen oli onnistunut. Ensimmäistä kertaa saatiin hankkeen aikana yhteen ohjausryhmä ja pääosa kunnista. Kunnille saatiin välitettyä tietoa erityisliikunnasta ja sen koulutuksista. Kunnat pääsivät välittämään ohjausryhmälle ja toisille kunnille tietoa omista tilanteistaan. Tapaamisen lopuksi päästiin yhdessä sopimaan hankkeen alkuvuoden 2014 toimenpiteistä, jotka ovat peruskartoitustyön loppuun saattaminen, kartoitusten käsittely lautakunnissa, kehittämissuunnitelmien teko ja mahdollisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen kunnissa. Tiedonkeruu yhteistyökunnista (kyselyt ja haastattelut) Tehdyt toimenpiteet: Tiedonkeruu yhteistyökunnista on tapahtunut peruskartoitöiden avulla. Kartoitukset ovat tuottaneet hankkeelle tietoa millaiset erityisliikuntapalvelut ovat yhteistyökunnissa hankkeen alkaessa vuonna Projektipäällikkö kokoaa kartoituksista tietopaketin heti kun kaikkien kuntien kartoitukset ovat valmiina. Hankkeen kahtena seuraana vuotena erityisliikuntapalveluiden kehittämistä ja hankkeen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa näihin lähtötietoihin. 9

11 Väliarviointi vuoden lopussa ja toiminnan tarkistaminen Tehdyt toimenpiteet: Väliarvioinnin laadinta on aloitettu joulukuussa 2013 ja työ saatetaan loppuun tammikuussa Väliarviointia käsitellään ja hankkeen toimintaa tarkastetaan hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Yhteistyökunnat Yhdyshenkilön valinta Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on valittu hankkeelle yhdyshenkilö kunnan liikuntatoimen henkilöstöstä. Orimattilan yhdyshenkilö vaihtui kesän aikana, kun kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja vaihtui. Nykyiset yhdyshenkilöt ovat: - Alajärvi/Järvi-Pohjanmaa: Kirsti Kivelä, liikuntasihteeri - Eura: Pia Malja, liikuntasihteeri - Huittinen: Teuvo Munkki, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja - Kalajoki: Jouko Moilanen, liikuntasihteeri - Loviisa: Leif Eriksson, vapaa-aikatoimen päällikkö - Mänttä-Vilppula: Jari Ahvenjärvi, liikuntasihteeri - Orimattila: Teemu Mäkipaakkanen, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Kehittämistyöryhmien perustaminen, järjestäytyminen sekä tarvittavat kokoontumiset Tehdyt toimenpiteet: Kaikkiin yhteistyökuntiin on perustettu erityisliikunnan kehittämistyöryhmät, jotka ovat järjestäytyneet ja kokoontuneet vuoden 2013 aikana seuraavasti: - Alajärvi/Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alue: 2 kertaa - Eura: 4 kertaa - Huittinen: 4 kertaa - Kalajoki: 1 kerran - Loviisa: 3 kertaa - Mänttä-Vilppula: 1 kerran 10

12 - Orimattila: 0 kertaa Orimattilassa kehittämistyöryhmää päästiin kasaamaan vasta joulukuussa 2013, kun hankkeen yhdyshenkilö siirtyi uusiin tehtäviin kesän aikana ja uusi yhdyshenkilö aloitti tehtävissään vasta marraskuussa Orimattilan kehittämistyöryhmän ensimmäinen kokous pidetään vuoden 2014 puolella. Toiminnasta tiedottaminen Tehdyt toimenpiteet: Kehittämistoiminnan käynnistämisestä on tiedotettu yhteistyökunnissa monin eri tavoin. Hanketta on käsitelty kuntien lautakunnissa, mikä on levittänyt tietoa hankkeesta luottamushenkilöstölle. Kehittämistyöryhmän ja peruskartoitustyön avulla tietoa on levinnyt kunnan eri toimijoille, kuten eri hallinnonaloille ja järjestöille. Hankkeesta on tiedotettu myös kuntien nettisivuilla, paikallislehdissä ja yhden kunnan kohdalla myös kunnassa järjestetyillä messuilla. Peruskartoitustyön tekeminen Tehdyt toimenpiteet: Kaikissa seitsemässä yhteistyökunnassa on aloitettu peruskartoituksen tekeminen kunnan erityisliikuntapalveluiden nykyisestä tilanteesta. Orimattilassa kartoitustyötä on tehnyt kunnan puolesta hankkeen projektipäällikkö, koska Orimattilalla ei ollut kesän ja syksyn aikana yhdyshenkilöä tai kehittämisryhmää. Viisi kuntaa on toteuttanut osana peruskartoitusta yhdistyskyselyn, jolla on selvitetty kunnassa toimivien yhdistysten tarjoamia erityisliikunnan palveluita, tarpeita palveluille ja näkemyksiä palveluiden kehittämiseksi. Muutama kunta on toteuttanut kyselyn erityisliikunnan asiakkaille. Peruskartoitusprosessi on kunnissa loppusuoralla, mutta pääosin hieman jäljessä aikataulua (kartoitukset tuli olla valmiina vuoden 2013 lopussa). Alajärven ja Järvinpohjanmaan yhteistoiminta-alueen peruskartoituksesta on saatu ensimmäinen versio valmiiksi ja kartoitusta on esitelty lautakunnissa. Muiden kuntien kartoitukset valmistuvat viimeistään helmikuussa

13 Hankkeen käynnistyminen Projektipäällikön ja Toni Piispasen vierailu yhteistyökunnissa Kuntien yhdyshenkilöiden valinta ja kehittämistyöryhmien kasaaminen Huittisten 1. kokous ja Loviisan sekä Euran ryhmän 2. kokous Peruskartoitustyön aloitus kunnissa Ohjausryhmän 2. kokous Kalajoen ja Ajajärven ryhmän 1. kokous sekä Euran ryhmän 3. kokous Mänttä-Vilppulan ryhmän perustaminen vammaisneuvoston yhteyteen Alajärven ryhmän 2. kokous ja Huittisten ryhmän 4. kokous Yhteistyön käynnistyminen SAMK:n kanssa HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU Ohjausryhmän 1. kokous Euran ja Loviisan ryhmän 1. kokous Erityisliikunnanohjaajien työseminaari Huittisten ryhmän 2. kokous ja Loviisan ryhmän 3. kokous Huittisten ryhmän 3. kokous Kuntien yhteistapaaminen Helsingissä Pienten kuntien erityisliikunnan kyselyjen lähetys kuntiiin Euran ryhmän 4. kokous Kuva 2. Hankkeen keskeiset toimenpiteet vuonna YHTEENVETO JA HANKKEEN SWOT-ANALYYSI Erityisliikuntaa kuntiin hanke on edennyt arviointijakson aikana eli vuonna 2013 pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Valtakunnalliselle hankkeelle suunnitellut toimenpiteet on pystytty toteuttamaan, kuten käy ilmi arvioinnin kohdassa 4.1. Valtakunnallisen hankkeen osalta kenties kuitenkin tiedottamisessa ja yhteistyöverkoston kokoamisessa tueksi olisi voitu olla vieläkin aktiivisempia. Toisaalta suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi hankkeelle on voitu ottaa lisätehtäväksi tuottaa tietoa erityisliikunnan tilanteesta hankeen kohderyhmän kaltaisissa asukasluvultaan pienissä 12

14 kunnissa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Yhteistyökunnissa hanke on edennyt eri tahtiin. Valtaosassa kunnista ollaan aikataulussa tai hieman siitä jäljessä. Muutamassa kunnassa on ollut toiminnan käynnistymisessä suurempaa viivettä. Jokaisessa kunnassa on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kehittämistyön lähtökohdat kunnossa, kun kunnat ovat hyvin sitoutuneet hankkeeseen ja kuntiin on saatu valittua hyvät yhdyshenkilöt sekä osaavat kehittämistyöryhmät. Peruskartoitustyö on loppusuoralla, mutta kaikkiin kuntiin ei saada kartoituksia valmiiksi suunnitelman mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä. Tältä kohdin hanke on kuukauden tai pari myöhässä. Toinen vuodelle 2013 kaavailtu toimenpide, jossa ei ole edetty aivan hankesuunnitelman mukaisesti, on tiedottaminen hankkeen käynnistymisestä kunnissa. Osassa kunnista on tiedotettu hyvin hankkeesta, mutta osassa tieto hankkeen käynnistymisestä ei ole levinnyt kunnassa. Syynä myöhästymiselle ja puutteelliselle tiedottamiselle on ymmärrettävästi kuntien kiireissä ja rajallisissa henkilöstöresursseissa. Projektipäällikön tuleekin jatkossa tukea paremmin kuntien peruskartoitustyötä ja hankkeesta tiedottamista sekä yhteistyöverkkojen kasaamista, jotta hanke etenee täysin hankesuunnitelman mukaisesti. Kaiken kaikkiaan Erityisliikuntaa kuntiin hanke ja sen kehittämistyö on käynnistynyt kuitenkin onnistuneesti. Ensimmäisenä toimintavuotena on hahmottunut myös hankkeen vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet (alla oleva SWOT analyysi), mikä auttaa toteuttamaan hanketta onnistuneesti kahtena seuraavana vuotena, jolloin kehittämistyö pääsee kunnolla vauhtiin. 13

15 Arviointijaksolla Vahvuudet Innokkaat ja osaavat yhdyshenkilöt ja kehittämistyöryhmät toteuttavat hanketta yhteistyökunnissa Hankkeen ohjausryhmän vahva ja monipuolinen osaaminen hankkeen toteutuksen tukena Liikuntatieteellisen Seuran kokemus, tietotataito ja tuki erityisliikunnan kehittämishankkeille Selkeä ja testattu konsepti hankkeen läpiviemiseksi mahdollistaa keskittymisen heti kuntien erityisliikunnan eikä hankeprosessin kehittämiseen Riittävät valtakunnallisen hankkeen henkilöstöresurssit mahdollistavat kuntien konkreettisen auttamisen ja selvitystöiden tekemisen Vähäinen hankebyrokratia ja keskittyminen käytännön toimintaan Heikkoudet Vähäisten yhteistyökuntien henkilöstöresurssien ja kiireen takia yhdyshenkilöt kuormittuvat ja toiminta jää yhden henkilön harteille Hankkeen taloudelliset resurssit eivät juurikaan mahdollista paikallistason toiminan konkreettista tukemista, kuten ohjaajakoulutusten järjestämistä Yhteistyöverkoston kasaaminen ei mahdollistanut peruskartoitusten tekemistä opiskelijatyönä Kaikissa kunnissa ei ole vielä saatu tiedotettua hankkeesta kuntalaisille Hankkeen tulevina vuosina Mahdollisuudet Paikallistoimijoiden lisääntynyt yhteistyö ja selkiintynyt työnjako mahdollistavat erityisliikuntapaveluiden kehittämisen uudelle tasolle, kuten uusien ryhmien perustamisen Yhteistyökuntien lisääntynyt tieto ja toiminnan suunnitelmallisuuden parantuminen lisäävät resurssien kohdentamista erityisliikuntaan Ohjaajakoulutusten tukeminen yhteistyökunnissa mahdollistaa uusien ryhmien perustamisen ja parantaa ohjauksen laatua Valtakunnallisen erityisliikunnan verkoston avulla voidaan tukea niin paikallistason kehittämistyötä kuin edistää valtakunnallisesti erityisliikuntaa Hankkeen jäljellä olevat kaksi vuotta mahdollistavat uusien toimien kehittämisen ja uuden toiminnan käynnistämisen Uhat Tulevien vuosien heikentyvä kuntatalous heikentää kuntien mahdollisuuksia panostaa erityisliikuntaan Ministeriöltä saadun avustuksen leikkaus kaventaa mahdollisuuksia toteuttaa hanketta Henkilöstövaihdokset yhteistyökuntien liikuntatoimissa voivat pysäyttää kehittämistyön Toimintaa ei saada hankkeen aikana juurrutettua ja toiminta loppuu kunnissa heti hankkeen loputtua Kehittämisväsymys ja hankeähky Kuva 3. Hankkeen SWOT-analyysi ensimmäisen toimintavuoden perusteella. 14

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki VALTION LIIKUNTANEUVOSTO Erityisliikunnan jaosto LIIKUNTATIETEELLINEN SEURA RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNTAHANKKEIDEN KOORDI- NOINTISEMINAARISTA 16.2.2011 KLO 9.30-15.30, Tieteiden talo, Hki SEMINAARIN

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa

1. JOHDANTO. 1.1. Taustaa HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1. Taustaa... 3 1.2. Erityisryhmäläisten määrittelyä... 4 1.3. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 hanke... 5 1.4. Huittisten

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013

JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 JÄRVI-POHJANMAAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2013 Soini- Vimpeli- Alajärvi Alajärven Kaupunki 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNNAN MERKITYS...

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011

RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 RAPORTTI KUNTIEN ERITYISLIIKUNNANOHJAAJIEN TYÖSEMINAARISTA, Tieteiden talo Helsinki, 18.8.2011 Yleistä Kuntien erityisliikunnanohjaajien vuosittainen työseminaari toteutettiin Helsingissä 18.8.2011 Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen)

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) 1 S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) IKKU-hankkeeseen osallistui kaikkiaan 18 kuntaa tai kuntayhtymää eri puolilta Suomea. Hankevuosien 2009 2012

Lisätiedot

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus

Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Kuntien erityisliikunnan hankkeet ja työn tulevaisuus Toni Piispanen Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikunnan symposio 29.5.2012 Grand Marina Esityksen teemat 1. Yleisesti kehittämishankemaailmasta

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö. Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Järjestöjen ja kuntien yhteistyö Tommi Yläkangas Soveltava Liikunta SoveLi ry Esitys - SoveLi ry:n esittely - Järjestöjen soveltava liikunta - Kuntien soveltava liikunta - Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus. Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Tutkimusprofessori Seppo Koskinen, THL Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten määrä kasvaa nopeasti 1990 2011 Ulkomailla syntyneitä 65 000 266 000 (5 %) Vieraskielisiä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013 2015 - Erityisliikunnan kehittämishanke LOVIISAN KAUPUNGIN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Loviisan vapaa-aikatoimi 2 Loviisan kaupungin erityisliikunnan peruskartoitus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Loppuarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Loppuarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Loppuarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 28.11.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä

ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä. Seppo Koskinen ja työryhmä ROMANIEN HYVINVOINTITUTKIMUS: tutkimuksen sisältö ja tutkimusryhmä Seppo Koskinen ja työryhmä Mikä on Roosa? Roosa on Romanien hyvinvointitutkimus. Se on osa laajempaa DIAKin (Diakonia ammattikorkeakoulun)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 2014 Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014-2015 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JA ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 HANKE TEEMU MÄKIPAAKKANEN Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita

Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Saku Rikala Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hankkeen loppuraportti Saku Rikala Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita Erityisliikuntaa kuntiin

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

KYSELY KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

KYSELY KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä KYSELY KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Kysymykset koskevat kunnan toimintaa vuonna 2010 ellei kysymyksen yhteydessä ole toisin mainittu. I TAUSTA 1) Keneltä voimme tarvittaessa

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Ehkäisevän päihdetyön, ja terveyden edistämisen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA

TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA 01.02.2011 TOIMINTAKYKY VÄESTÖTUTKIMUKSISSA TOIMIAn tietokannan julkistamisseminaari, Helsinki Seppo Koskinen ja muut TOIMIAn väestötutkimusryhmän jäsenet 01.02.2011 Toimintakyky väestötutkimuksessa -

Lisätiedot

ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS

ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 ORIMATTILAN ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS Orimattilan Liikuntapalvelut Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke YHTEENVETO Orimattilassa oli vuonna 2011 karkeasti arvioiden noin 3 300 4 100 henkilöä,

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaneuvonnan järjestämisestä yli 64-vuotiaille

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaneuvonnan järjestämisestä yli 64-vuotiaille Kaupunginhallitus 32 23.01.2017 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaneuvonnan järjestämisestä yli 64-vuotiaille 1075/00.04.02.06/2016 KH 32 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg,

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta

Mänttä-Vilppulan erityisliikunta Mänttä-Vilppulan erityisliikunta ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS 2014 MÄNTTÄ-VILPPULAN LIIKUNTAPALVELUT ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKE Sisällys 1. JOHDANTO...2 1.1. Erityisryhmien liikunnan

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Muutoksen / strategian toimeenpano 1

Muutoksen / strategian toimeenpano 1 Strategioiden toimeenpanon haasteita SEMINAARIPÄIVÄ STRATEGIATYÖN TUEKSI Norrvalla Folkhälsan, Vöyri 8.9.2009 Maijaliisa Junnila, FT Johtava asiantuntija, THL Muutoksen / strategian toimeenpano 1 ALOITE

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve. Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off

THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve. Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off 21.3.2017 22.3.2017 1 THL:n uudet sote-laissa suoraan määritellyt tehtävät 30 Palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyyden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Valtakunnallinen maakunta visio

Valtakunnallinen maakunta visio Valtakunnallinen maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö ELÄMÄÄ HOIVAN PIIRISSÄ -VERKOSTOTAPAAMINEN Vanhustyön messut 10.2.2015 Markku Holmi, suunnittelija Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma,

Lisätiedot

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010

KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 KITTILÄ KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Eija Takalokastari th, terveyden edistämisen yhdyshenkilö Kittilä 2.6.2010 TYÖLLISYYS VUONNA 2008 Kittilässä nuorisotyöttömiä oli 4.7 % 15-24-vuotiaasta työvoimasta.

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

TEAviisari 2016 Oma kuntani. Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista

TEAviisari 2016 Oma kuntani. Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista TEAviisari 2016 Oma kuntani Esimerkki yhteenveto TEAviisarin liikunnan edistämisen tuloksista Liikunnan edistäminen kunnissa 2016 tulokset Joka toinen vuosi toteutettavan tiedonkeruun tavoitteena on seurata

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot