Tuletööde tuleohutusnõuded Tulityöt Virossa LEMBIT LIIKER. KUSTUTAJA OY (TONDI KOOLITUSKESKUS) Mail: puh:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuletööde tuleohutusnõuded Tulityöt Virossa LEMBIT LIIKER. KUSTUTAJA OY (TONDI KOOLITUSKESKUS) Mail: lembit.liiker@mail.ee puh: +372 510 3271"

Transkriptio

1 LEMBIT LIIKER KUSTUTAJA OY (TONDI KOOLITUSKESKUS) Mail: puh:

2

3 Lain soveltamisala Paloturvallisuuden laki säätää ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudet, oikeudet ja vastuun paloturvallisuuden takaamiseksi sekä valtion täytäntöönpanon valvonnan.

4 Velvollisuudet paloturvallisuuden takaamiseksi Henkilöiden velvollisuudet: 1) on noudattava paloturvallisuusohjeita; 2) on valvottava, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö, laitteet ovat turvallisia ja niitä käytetään asianmukaisesti 3) on varmistettava, että rakennuksessa on tarvittavat pelastusvälineet ja paloturvallisuus laitteistot ja että ne olisivat työkunnossa 4) ennaltaehkäisemään tulipalon syntymistä ja välttää toimintoja jotka voi johtaa tulipaloon 5) on varmistettava turvallinen evakuointi;

5 Sen lisäksi on työnantajalla/yrityksellä velvollisuus: 1) järjestää työntekijöille ennen töiden alkamista tai työpaikan vaihtoa työpaikkaa ja ammattia vastaavan paloturvallisuuskoulutuksen, sekä vähintään kerran vuodessa järjestää työntekijöille evakuointiharjoituksen jonka yhteydessä kerrataan miten toimitaan tulipalon sattuessa, 2) työntekijöiden perehdyttäminen (paloturvallisuusvaatimukset) riippuen työntekijän työn luonteesta ja -paikasta ja turvallisuusvaatimusten toteutumisen seuranta; 3) takamaan työntekijöille paloturvallisuuslaitteiden (hälytysjärjestelmät, sprinklerilaitteet, hätävalaistus, savunpoistoluukut) ja pelastusvälineiden saatavuuden, käyttövalmiuden ja kunnossapidon; 4) ilmoittaa työntekijälle mahdolliset palovaarat ja palontorjuntatoimenpiteet.

6 Paloturvallisuusvaatimukset Tulityöt ovat kaasuhitsaustyöt; sähköhitsaustyöt; palavalla nesteellä metallin leikkaus; laikkaleikkurilla metallin leikkaus; bitumin ja muiden vedeneristeiden kuumentaminen ja käyttö; kaasuliekin käyttö; muut työt, jossa käytetään liekkiä, syntyy kipinöitä tai muuta lämpöä joka voi sytyttää ympäröivän palavan materiaalin ja sen mukaan aiheuttaa palovaaraa.

7 Turvatoimet tulityöpaikalla Vaatimukset tulityötä varten Ryhdyttäessä tulityöhön on aina huolehdittava riittävistä varotoimista, kuten tulipalojen ennaltaehkäisy, palon nopea havaitseminen, palon leviämisen estäminen ja nopea sammuttaminen. Vaatimukset tulitöistä säädetään sisäasiainministeriön asetuksella. Tulityön aikana valvotaan paikkaa jatkuvasti.

8 Tulitöitä tekevät henkilöt tulitöitä voi taloudellisen toiminnan kautta harjoittaa henkilö, jolla on viranomaisen antama ammattitodistus tai joka on suorittanut hyväksytysti tulityökorttikoulutuksen ja jolla on tulityökortti.

9 Tulityöt suojeluohje Voimassa alkaen 07.syyskuuta 2010 nro 47 Asetus säädetään «Paloturvallisuus lain» 13: n 2 pykälän nojalla. Soveltamisala Kyseisellä asetuksella säädetään vaatimukset missä tahansa maa-alalla ja sen rakennuksissa suoritettaville tulitöille. Tulityöpaikka Tulityöpaikka on rakennus, huone, maa-ala tai muu paikka, jossa joko vakituisesti tai tilapäisesti tehdään tulitöitä.

10 TULITÖPAIKKA Tuletööde tuleohutusnõuded Tulityöpaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset: Tulitöitä tehdään ainoastaan paikoissa, jossa on otettu huomioon sekä mahdollinen tuli- ja räjähtämisvaara että ryhdytty toimenpiteisiin kyseisten vaarojen välttämiseksi. Toimenpiteiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään tulipalot ja räjähdykset tulitöiden aikana. Tulityöt tehtävä vakituisella tulityöpaikalla aina kun se on mahdollista. Tilapäisellä tulityöpaikalla saa tulitöitä tehdä vain, jos sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla.

11 Tilapäinen ja vakituinen tulityöpaikka Alempana esitetään vaatimukset tilapäiselle ja vakituiselle tulityöpaikalle. vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti. palon leviäminen tulityöpaikan ulkopuolelle pitää olla estetty. Tilapäinen tulityöpaikka on työpaikka, joka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia, mutta jossa on tehty toimenpiteitä estääkseen palon leviämisen ja palavien aineiden syttymisen.

12 Turvatoimet tulityöpaikalla Tässä jaksossa esitetään vaatimukset; Tulityöpaikalle tulityön alkuvalmisteluvaiheen ajaksi (työpaikan siivous, palovaaralliselle alalle jäävien laitteiden, rakenteiden ja rakennusosien työmaa-aikainen suojaus) tulitöistä aiheutuvalta lämmöltä ja kipinöiltä suojaaminen, tulitöille räjähdysvaarallisessa paikassa tai alalla, teknisten laitteiden paloturvallisuuden takaaminen (paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä on irtikytkettävä, sprinklerilaitteisto suojattava) turvallisuusvaatimukset kaasulaitteille, kaasupulloille, kaasuletkuille kaasuliekkiä käyttäessä bitumipadan käyttö- ja turvallisuusvaatimukset

13 Tulityöpaikan sammutuskalusto Tässä jaksossa esitetään vaatimukset alkusammutuskalustolle vakituisella ja tilapäisellä työpaikalla. Vakituisella tulityöpaikalla ja tilapäisellä tulityöpaikalla pitää olla vähintään kaksi 6 kg:n A- B-C-teholuokan käsisammutinta ja kattotöissä, kun kuumennetaan bitumia tai muuta palaava ainetta, lisäksi vielä vähintään kaksi 6 kg:n A- B-C-teholuokan käsisammutinta tai yksi 12 kg:n A- B-C-teholuokan käsisammutinta. Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikasta maksimissaan 10 metrin etäisyydellä ja heti käyttövalmiina.

14 Tulityön suorittaminen Tulityöt voidaan tulityöpaikalla aloittaa kun: tulityöpaikka on puhdistettu sekä suojattu tai poistettu palava materiaali on suljettava pois tulipalon ja räjähdyksen vaara sammutuskalusto on toimitettu tulityöpaikalle järjestetty on tulityövartiointi tulipalon ehkäisemiseksi tulityötekijän on käytettävä turvallista vaatetusta, palamattomasta materiaalista ja jolla ei ole öljyn, rasvan, bensiinin tai muita palaavia nestejäämiä. tulityöt tehdään käyttäen työvälineinä standardoituja, työkunnossa olevia ja turvallisia laitteita seuraten valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita.

15 Tulitöiden aikana: Ehdottomasti on kielletty tulityössä käytettävien laitteiden ja happija kaasupullon avotulella lämmittäminen tai muulla vastaavalla vaarallisella tavalla; Välittömästi pitää sammuttaa tulityöstä syntyneet palovaaralliset kipinät tai muut kuumat detaljiosat; Metallin osa tai detaljit jäähdytetään estäkseen liian kuuman lämpötilan tapauksissa jossa lämmönjohtokyky tai säteily voi aiheuttaa palovaaran.

16 Tulityövartiointi tulitöiden aikana Tässä jaksossa esitetään vaatimukset tulityövartioinnin järjestämistä varten sekä tulitöiden aikana että tulitöiden jälkeen. Tulityövartiointi on tulityöpaikalla toteutettava koko työn ajan välttääkseen tulipaloa. Tulitöiden aikana viereisissä tiloissa tai muualla mahdollisen palovaara tapauksessa suoritetaan myös niissä tiloissa tulityövartiointi. Tulityön aikana ja niiden keskeytettyä pitää seurata ja vartioita etteivät kuumat detaljit, liekit, muodostuneet kipinät tai muut syttymislähteet aiheuttaisi tulipaloa.

17 Tulityövartiointi Tässä jaksossa esitetään vaatimukset tulityöjälkivartiointia varten Tulitöiden valmistumisen jälkeen tarkistetaan paikka huolellisesti, tarvittaessa kaadetaan kipinöiden paikalle vettä ja jatketaan jälkivartiointia niin pitkään kun palovaara säilyy. Tulitöiden valmistumisen jälkeen jälkivartioinnin suorittaa tulityön tekijä, jos tulityön tilaaja tai rakennuksen omistaja eivät ole sopineet toisin. Tulitöiden lopettamisen jälkeen irtikytketään tulityön aikana käytetyt työkalut. Tulitöissä käytetyt työkalut ja muu palava materiaali sijoitetaan siten, että ne eivät aiheuttaisi palovaara. Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajan.

18 Vaatimukset tulityökorttikoulutuksen järjestämistä ja tulityötodistuksen myöntämistä varten Voimassa alkaen 30.elokuuta 2010 nro. 38 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaatimukset tulityökorttikoulutuksen varten, kouluttajalle, kurssilla käsitettäville aiheille, kurssikokeelle ja tulityökortti koulutuksen todistukselle.

19 TULITYÖKURSSI Tulityökurssin koulutuksen tavoite Tulityökurssin (alempana kurssi) tavoitteena on, että tulityöntekijällä olisivat sekä tiedot että taidot tulitöiden turvallista suorittamista varten.

20 Vaatimukset kurssin kouluttajille Tulityökurssien kouluttaja (kurssinjohtaja) on henkilö, joka järjestää ja vetää tulityökorttikoulutusta Tulityökurssin kouluttajalla pitää olla: luokkatila koulutusta varten tai sen käyttömahdollisuus ja tarvittavat välineet teoria opetusta varten; sammutuskalusto tai sen käyttömahdollisuus käytännön harjoittelun aikana; kouluttajakoulutukseltaan ammattitaitoinen kurssin vetäjä, jolla on riittävät tiedot, taidot ja osaaminen paloturvallisuus alalla. kouluttajan on pidettävä kirjaa koulutettavista/tulityökurssille osallistuvista henkilöistä ja säilytettävä tiedot teoriakokeen tuloksista todistusten voimassaoloajan aikana.

21 Koulutusten järjestäminen Tuletööde tuleohutusnõuded Tulityökurssi pitää sisällään teoria opetusta ja käytännön harjoittelua ja kurssikokeen. Kurssin teoria opetuksen tavoite on antaa tulityön tekijälle teorian tiedot tulitöiden turvallista suorittamista varten. Koulutuksen käytännön osa koostuu alkusammutusharjoituksesta kouluttajan ohjauksessa ja valvonnassa. Koulutuksen hyväksytysti suorittamista varten suorittaa koulutukseen osallistuja kurssikokeen.

22 Kurssin sisältö ja sen laajuus Koulutuksen opetussuunnitelma sisältää aiheita tulitöiden turvallista tekemistä varten. Kurssin teoria osan pituus on vähintään 6 tuntia ( a 45 min), sen lisäksi käytännön osa ja kurssikoe.

23 Kurssikoe Kurssikokeen tavoitteena on varmistaa, että koulutukseen osallistuja on saanut tarpeeksi tietoa tulitöiden turvalliseen tekemiseen Kurssikoe koostuu kirjallisesta kokeesta. Tarvittaessa voi kirjallisen osion lisäksi pyytää koulutettavaa suorittamaan myös käytännön tehtävän. Sillä varmistetaan hänen käytännön taitojen ja osaamisen omaksumista. Kurssikokeen kirjallisen osan kysymykset ja käytännön osion laatii valmiiksi kouluttaja/kurssin vetäjä. Tulityökorttikoulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tulityökortin saamisen ehtona on hyväksytysti suoritettu kurssikoe ja sammutusharjoitus.

24 TULITYÖKORTTI Tuletööde tuleohutusnõuded Tulityökortti ja sen hankkiminen Tulityökortti todistaa, että tulityöntekijä on hyväksytysti suorittanut tulityökorttikoulutuksen ja on koulutetulla henkilöllä on tiedot ja taidot tulityön turvallisesta suorittamista varten. Kurssin hyväksytysti suorittaneelle, tentin läpäisseelle henkilölle myönnetään muovinen tulityökortti. Tulityökortin voimassaoloaika Tulityökortti on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Määräajan ylittäneet tulityökortit uusitaan päivän mittaisella uudella tulityökurssilla.

25 Kurssin todistuksessa pitää olla alla olevat tiedot: 1) tulityökortin omistajan etu- ja sukunimi; 2) tulityökortin omistajan henkilötunnus; 3) todistuksen myöntämisen ajankohta; 4) todistuksen voimassaolo päivämäärä; 5) todistuksen myöntäjä; 6) todistuksen myöntäjän allekirjoitus tai leima; 7) todistuksen numero.

26

27 Sisäasiainministerin 30. elokuun a asetus nro 38 «Vaatimukset tulityökorttikoulutuksen järjestämistä ja tulityötodistuksen myöntämistä varten» lisä Tulityökurssin perusohjelmarunko KURSSIN SISÄLTÖ 1. TULITYÖ JA SEN PALOVAARALLISUUS Tulipalon luonne ja palotyypit Tulityöstä aiheutuvat riskit / Paloriskien tunnistaminen? Tulipalon luonne ja sen leviäminen Tulitöiden aiheuttamat palovahingot ja niiden syyt Kesto 2 tuntia

28 4. TURVALLISUUS TULITYÖPAIKALLA Tulipalojen ennaltaehkäisy ja paloturvallisuus vaatimukset Vaatimukset tulitöistä Tulityötä varten tarvittavat edellytykset Tulityöpaikka, sen valinta ja alkuvalmistelu Alkusammutuskalusto tulityöpaikalla Työvälineiden turvallinen käyttö Kesto 2 tuntia 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Toimintaohje tulipalon sattuessa Pelastus- ja sammutusohjeet Alkusammutuskaluston käyttö. Kesto 2 tuntia 4. KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU. Alkusammutusharjoituksen järjestäminen.

29 Korttikoulutuksen haittapuolena on sen, että Virossa ei ole pakollista tulityölupa-kaavaketta jossa olisi selkeästi jaettu sekä tilaajan että tulityötekijän velvoitteet. Virossa ei ole myös yhtenäistä valtakunnallista tulityökorttikoulutuksen suorittaneiden tilastoa.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Kiitos! Tänan tähelepanu eest!

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 28.5.2013 1 TULITYÖT suojeluohje 2014 Sisällysluettelo 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 2 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 2 3 Määritelmät... 2 4 Tulityösuunnitelma... 3 5 Tulityöt...

Lisätiedot

Tulityölupamenettelyn kehittäminen

Tulityölupamenettelyn kehittäminen Samuel Juntunen Tulityölupamenettelyn kehittäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 20.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Samuel Juntunen

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Olemme luotettava ja ammattitaitoinen alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö. Koulutamme ja konsultoimme turvallisuusasioissa yrityksiä sekä yhteisöjä. Järjestämme

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KORJAUSTYÖT

RAKENNUS- JA KORJAUSTYÖT SUOJELUOHJE S450 2004 RAKENNUS- JA KORJAUSTYÖT SISÄLTÖ 0 VELVOITTAVUUS JA TARKOITUS 1 YLEISET OHJEET JA SOVELTAMINEN 2 TULIPALO 3 MURTO JA VARKAUS 4 MAANKAIVU- JA MAANSIIRTOTYÖT 0 VELVOITTAVUUS JA TARKOITUS

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen.

Ulkona säilytettävät syttyvät materiaalit ja jäteastiat on sijoitettava siten, että niiden syttyminen ei aiheuta palon leviämisvaaraa rakennukseen. Omaisuussuojeluohje 401: Omaisuus OMAISUUSSUOJELUOHJE 401: OMAISUUS 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 0. Tarkoitus ja velvoittavuus 1. Viranomaismääräykset 2. Palontorjunta 3. Rikosten torjunta 4. Tietotekniikkavahinkojen

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE

LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE LYPSYKARJARAKENNUKSEN PALONTORJUNTA- JA PELASTUSSUUNNITELMA ALASTALON TILALLE Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, 20.5.2009 Petteri Mäkelä OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TURVAOHJE

URAKOITSIJAN TURVAOHJE URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet... 1 2 Ohjeen tarkoitus... 1 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta... 1 4 Määritelmät sekä roolit ja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot