Tuotteen käyttöturvallisuustiedote EU säännös 1907/2006/EEC (REACH) Tuotteen rekisteröintinumero Eläinten haavojen hoitoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteen käyttöturvallisuustiedote EU säännös 1907/2006/EEC (REACH) Tuotteen rekisteröintinumero 2199659 Eläinten haavojen hoitoon"

Transkriptio

1 Tuotteen käyttöturvallisuustiedote EU säännös 1907/2006/EEC (REACH) 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tuotteen nimi Bluespray Luettelonumero Aine / valmiste Blue spray Tuotteen rekisteröintinumero Käyttö Eläinten haavojen hoitoon Tuotteen valmistaja JORGEN KRUUSE A/S Havretoften 4, DK-5550 Langeskov. Tanska Puhelin: Fax: S-posti: Internet: Hätänumero Vaarallisten ominaisuuksien tunnistus Luokiteltu vaaralliseksi Kyllä Luokitus F+ Erittäin palovaarallinen Pääasialliset vaarat: - esineille Erittäin palovaarallinen - ihmisille Silmiä ärsyttävä Höyryt voivat aiheuttaa väsymystä ja huimausta. - ympäristölle Myrkyllinen vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia vesiympäristössä. 3. Koostumus ja tiedot aineosista Einecs / Elincs nimike Kemiallinen nimike Sisältö % Cas nro. Luokitus * etanoli 50-70% F R butaani (sis. <0.1 % butadinia ( )) <30% Fx R propaani <30% Fx R propaani-2-0l 10-20% Xi, F R11, R36, R67 sidonta-aine 2 <5% C. I. Basic Violet 3 <1 % Xn, Xi, N, Carc3 * Katso osasta 16 R-lausekkeiden selostukset Sivu 1/6 R22, R40, R41, R50, R53 liuotin

2 4. Ensiaputoimenpiteet Yleistietoja Iho Silmät Hengitys Nieleminen Palovammat Oireet: Katso osaa 11. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärikäynnillä. Pese iho huolellisesti vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Hakeudu lääkärin hoitoon jos iho-oireet jatkuvat. Huuhtele välittömästi vedellä. Poista piilolinssit Pidä silmäluomet avoimina. Hakeudu heti lääkärin hoitoon. Varmista raittiin ilman saanti. Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. Huuhtele suu huolellisesti ja juo 1-2 lasillista vettä pienissä erissä. Hakeudu lääkärin hoitoon jos iho-oireet jatkuvat. Ei koske aerosoleja. Huuhtelun jatkuessa riisutaan ihoon saakka palamattomat vaatekappaleet. Jatka huuhtelua kuljetuksen aikana kunnes lääkintähenkilökunta jatkaa hoitoa. 5. Ohjeet tulipalon varalta Sammuttava aine Sammutukseen EI saa käyttää Erityiset altistumisvaarat Sammuttajien erityisvarusteet Yleisiä tietoja Vesisumu, jauhesammutus tai hiilidioksidi. Vesisuihkua OLE VAROVAINEN! Aerosolipurkit voivat räjähtää. Älä hengitä höyryjä ja palokaasuja - siirry raittiiseen ilmaan. Käytä vettä tai vesisumua syttymättömän varaston jäähdyttämiseen. Jos mahdollista, on säiliöt siirrettävä pois palovaaralliselta alueelta. Jäähdytä kuumuudelle altistuvia säiliöitä. 6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ympäristön huomioiminen Puhdistus Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kts. kohta 8. Varmista riittävä ja tehokas ilmanvaihto. Tupakointi ja avotulen teko on kielletty. Vältä tuotteen joutumista viemäriin. Vuotavaa nestettä ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Pisarat ja roiskeet on pyyhittävä rievulla. Hävittäminen tapahtuu kohdan 13 ohjeiden mukaan. Imeytä sopivalla imeytysaineella. Älä altista avotulelle ja kipinöinnille. 7. Käsittely ja varastointi Käsittely Säilytys Tupakointi ja avotulen teko on kielletty. Henkilökohtainen suojavarustus, kts. osa 8. Työpaikalla ei saa syödä, juoda tai tupakoida. Säilytä turvallisesti ja lasten ulottumattomissa. Säilytä erilleen elintarvikkeista, eläinten rehusta, lääkkeistä jne. Paineistettu säiliö. Säilytys alle 50 C lämpötiloissa auringon paisteelta suojattuna. Säilytä teknisten ohjeiden mukaisesti, koskien LPG ja/tai myrkyllisiä tai syttyviä nesteitä. Lisätietoja saat paikallisilta paloviranomaisilta. Suojattava jäätymiseltä. Sivu 2/6

3 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojaimet Tekninen ennalta ehkäisy, työtavat Henkilökohtaiset suojavarusteet (hengitys, kädet, iho, silmät) Käytön ennaltaehkäisevät ohjeet Varmista riittävä ja tehokas ilmanvaihto. Jos ilmanvaihto on heikko tai riittämätön, on tuotetta käytettävä ulkotiloissa. Tupakointi ja avotulen teko on kielletty. Runsaasti vettä ja silmien huuhtelumahdollisuuksia pitää olla käytettävissä. Pese kädet ennen taukoja, WC-käyntiä ja työpäivän päätteeksi. Jos ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä puhallusilmalla toimivaa maskia. Käytä ainoastaan tiloissa, joissa ilmanvaihto on hyvä. Butylikumiset suojakäsineet. Kumiset suojakäsineet. Käytä suojalaseja roiskeiden varalta. Suosittelemme suojalasien käyttöä. Orgaaniset liuottimet toimivat ihon rasvan poistajina. Yleisohjeet: Käsittele asianmukaisen teollisuushygienian ja turvallisuusohjeiden mukaan. Työperäisen altistuksen torjunta Cas nro. Aine mg/m3 Huomautukset etanoli butaani (sis. <0.1 % butadinia ( )) propaani propaani-2-0l C.I. Basic Violet 3 K 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Olomuoto aerosoli Väri violetti Liukoisuus etanoli Haju alkoholi 10. Stabilisuus ja reaktiivisuus Stabilisuus Vältettävät olosuhteet Tuote on stabiilia normaalikäytössä. Ei saa altistaa kuumuudelle ja suoralle auringon valolle. Vahvat hapettajat. Vältä kosketusta vahvojen hapettajien ja reduktaasien kanssa. 11. Toksikologisia tietoja (terveysvaikutukset) Hengitys Iho Silmät Nieleminen Yleistietoja Suurten pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, väsymystä ja huimausta. Toimii ihon rasvan poistajana ja voi aiheuttaa punotusta ja lievää ärsytystä. Voi ärsyttää silmiä ja aiheuttaa tilapäistä punaisuutta. Suihku suuhun voi ärsyttää suun ja kurkun limakalvoja. Ei koske aerosoleja. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon. Sivu 3/6

4 12. Tiedot tuotteen vaarallisuudesta ympäristölle Ympäristömyrkyllisyys Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesistöissä. Estä aineen pääsy ympäristöön. 13. Jätteiden käsittely Yleistietoja Tuote on vaarallista ympäristölle ja se on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti. Vaarallinen jäte Kyllä Jätekoodi Z Hävitysmenetelmät Kemiallisen jätteen ryhmä - saastuneet pakkaukset Huolehdi asianmukaisesta käsittelystä paikallisten säännösten mukaan Selostus Imeytysaineet, suodattimet (sis. öljysuodattimet, ei muualla määritellyt) vaarallisilla aineilla saastuneet pyyhkeet ja suojapuvut Kaasut paineistetuissa säiliöissä (haloonit mukaan lukien), jotka sisältävät vaarallisia aineita. 14. Kuljetustietoja Kuljetus Yksikkönumernimikluokkryhmä Oikea kuljetus- Vaara- Pakkaus- IMDG (laiva) 1950 AEROSOLIT 2.1 EmS: F-D, S-U ADR 1950 AEROSOLIT 2,1 (maantiekulj.) ICAO / IATA 1950 AEROSOLIT 2,1 SYTTYVÄ (ilmakulj.) Yleisohjeet Kuljetukset tehdään kansallisten/kansainvälisten maa- ja merikuljetusten ARD ja IMDG - säännösten mukaan. Kuljetukset osan (vapautetut/vapaat) mukaisesti: Kerroin: 3. Enimmäiskuljetuskapasiteetti kuljetusyksikköä kohti: 333kg. Kuljetuskapasiteettia on rajoitettu: ARD: Enint. 11 sisemmässä pakkauksessa ja enint. 30 kg yhdistelmäpakkauksissa. Kun käytetään kutiste- tai käärintämuovia, rajoitus on 11 sisempää pakkausta kohti ja enint. 24 kg pakkausta kohti. IMDG: Enint. 11 sisemmässä pakkauksessa ja enint. 30 kg yhdistelmäpakkauksissa. Kun käytetään kutiste- tai käärintämuovia, rajoitus on 24 kg brutto pakkausta kohti (sisemmän pakkauksen on oltava metallia tai muovia, paremman kestävyyden varmistamiseksi). Merkintä: "UN 1950 AEROSOLIT" UN 1950 Rajoitettu kapasiteetti. Sivu 4/6

5 15. Tuotetta koskevat määräykset Vaaran määritys Kirje Selostus Vaaramerkinnät F+ Erittäin helposti syttyvää R-lausekkeet (vaarat) R12 Erittäin helposti syttyvää R67 Höyryt voivat aiheuttaa väsymystä ja huimausta. S-lausekkeet S(2) Säilytettävä lasten ulottumattomissa. (ennaltaehkäisevät ohjeet) S16 Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. S61 Vältettävä päästämästä ympäristöön. Lue erityisohjeet / käyttöturvallisuustiedote. Käytön rajoitukset Alle 18-vuotias henkilö ei saa käyttää (Tanskan työvoimaministeriön määräys nro 516 / , koskien nuorten henkilöiden työskentelyä). Erityiskoulutuksen vaatimukset: Käyttäjän pitää tuntea tämä käyttöturvallisuustiedote. Yleisohjeet Paineen alainen säiliö. Säilytys alle 50 C lämpötiloissa auringon paisteelta suojattuna. Älä riko tai polta pakkausta, edes tyhjänä. Älä osoita aerosolisuihkua avoimiin liekkeihin tai lämpöä hohtavaa materiaalia kohti. Älä altista kipinöinnille. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojattava jäätymiseltä. Sivu 5/6

6 16. Muita tietoja Yleisohjeet Emme vastaa työntekijän työolosuhteista. Suojattava jäätymiseltä. Päätöshuomautus Älä altista avotulelle ja kipinöinnille. R-lausekkeet osasta 3 R11 Helposti syttyvää R12 Erittäin helposti syttyvää R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa väsymystä ja huimausta. Asiakirjan historia Versio Muutospäivämäärä Vaihda REACH ja käännös englanniksi Päivitetty Ensimmäinen versio Sivu 6/6

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUU STIEDOTE NIMI JULKAISTU Trebolit-bitumiliima 2009-06-16 Sivu 1 / 7 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI Kauppanimi: Käyttötarkoitus: Tavarantoimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) Nro 1907/2006 mukaisesti. - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tankguard Storage - Comp. B Kemikaali-ilmoitus 1. Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu EUn direktiivin 91/155/EY ja sen lisäyksen direktiivin 2001/58/EY mukaan. - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Maahantuoja Yritys Cycle Service Nordic Osoite Datavej 12 Postinro ja /-toimipaikka 5220 Odense SØ Maa Tanska Internet

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MARKER/MARKER FLUOR WATER-BASED 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 09.05.2011 Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote ARDEX WA peruspasta

Käyttöturvallisuustiedote ARDEX WA peruspasta 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tarkistettu: 27-07-2007/ JR Käyttötarkoitus: Laattojen saumaus Laattojen kiinnitys 2. Vaaran yksilöinti Käyttöturvallisuustiedote Toimittaja:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 Antistatic Concentrate 2113 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Antistatic Concentrate 2113 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 02.04.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-UM8030 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi NORDEX DOFTIN Valmisteen tunnuskoodi 31410 Käyttö/Tuotetyyppi Hajunparantaja

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND

Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND Suomen 3M Oy Lars Sonckin Kaari 6 02600 ESPOO FINLAND 3 ======================================================================== K Ä Y T T Ö T U R V A L L I S U U S T I E D O T E ========================================================================

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 PROGRESS IS OUR COMMITMENT THE EARTH OUR CONCERN CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 Käyttöturvallisuustiedote Regulation

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot