KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Expandet ESI+ part A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Expandet ESI+ part A"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Hartsi Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Web Yhteyshenkilö Oy Mechelin Company Ab Business ID: Mekaanikonkatu Helsinki Finland Tel: Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero (Week days 08:00-15:30 Hrs) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokitus Fyysiset vaarat Flam. Liq. 3 - H226 Terveyshaitat Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Ympäristövaarat Ei luokiteltu. Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Xi; R36. R10, R43 Ihmisten terveys Höyryt saattavat ärsyttää kurkkua/hengityselimiä. Saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa. Saattaa aiheuttaa ihon herkistymistä tai allergisen reaktion herkille henkilöille Merkinnät Piktogrammi Huomiosana Vaaralausekkeet Varoitus 1/11

2 Revisionsdatum: 19/05/2014 Revision: 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer Distributör Oy Mechelin Company Ab Business ID: Mekaanikonkatu Helsinki Finland Tel: /11

3 H226 Syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet Sisältää Täydentävää tietoa vaaroista P261 Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista. P370+P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta tai vettä. P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti. 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P264 Pese saastunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset QUARTZ SAND 20-50% CAS-nro: EY-nro: Luokitus Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Ei luokiteltu. - 2-HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI 5-10% CAS-nro: EY-nro: Luokitus Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) R43 Xi;R36 VINYL TOLUENE 5-10% CAS-nro: EY-nro: REACH rekisteröintinumero: XXXX Luokitus Luokitus (67/548/ETY) tai (1999/45/EY) Flam. Liq. 3 - H226 Xn;R20,R65. Xi;R36/37/38. R10. Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Asp. Tox. 1 - H304 Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 3/11

4 Hengittäminen Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan välittömästi. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Nieleminen Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Älä oksennuta. Huuhtele suu läpikotaisin vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Ihokosketus Poista altistunut henkilö saastumislähteen luota. Riisu saastunut vaatetus. Pese iho läpikotaisin saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Silmäkosketus Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Poista piilolasit ja avaa silmäluomet erilleen. Jatka huuhtelemista ainakin 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkintähenkilökunnalle Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengittäminen Ärsytystä nenässä, kurkussa ja hengitysteissä. Nieleminen Saattaa aiheuttaa epämukavuutta nieltäessä. Ihokosketus Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä/ihottumaa. Silmäkosketus Silmien ja limakalvojen ärsytys Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Huomioita lääkärille Ei erityisiä suosituksia. Jos epäillään, hakeudu lääkäriin välittömästi. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet Sammuta vaahdolla, hiilidioksidilla tai jauheella Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityisvaarat Epätavallista palo- tai räjähdysvaaraa ei ole todettu. Haitalliset palamistuotteet Hiilen oksidit Palontorjuntaa koskevat ohjeet Suojatoimet sammutustoimien aikana Vältä hengittämästä palokaasuja tai -höyryjä. Erityiset suojavälineet palomiehille Käytä ylipainehengityslaitetta (SCBA) ja soveltuvaa suojavaatetusta. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Henkilökohtaiset sujatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa Henkilökohtaiset varotoimet Käytä suojavaatetusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältettävä päästämistä ympäristöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 4/11

5 Puhdistusohjeet Kerää ja aseta sopiviin jäteastioihin ja sulje kunnolla. Jätteenkäsittely, katso kohta Viittaukset muihin kohtiin Viittaukset muihin kohtiin Käytä suojavaatetusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8. Jätteenkäsittely, katso kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käytön varotoimet Älä käytä suljetussa tilassa ilman ilmanvaihtoa ja/tai hengityksensuojainta Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoinnin varotoimet Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pidä erossa hapettavista aineista, lämmöstä ja liekeistä. Varastointiluokka Kemikaalivarasto Erityinen loppukäyttö Erityinen loppukäyttö(t) Tuotteen tunnistetut käytöt on määritetty kohdassa 1.2. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot QUARTZ SAND Pitkäkestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): 0,05 mg/m3 alveolijae VINYL TOLUENE Pitkäkestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): 10 ppm 49 mg/m3 5/11

6 VINYL TOLUENE (CAS: ) DNEL PNEC Teollisuus - Hengitettynä; Pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 37 mg/m3 Teollisuus - Hengitettynä; Pitkäaikainen Paikalliset vaikutukset: 37 mg/m3 REACH aineiston tiedot - Makea vesi; mg/l - Merivesi; mg/l - Ajoittainen päästö; mg/l - STP; 1 mg/l - Sedimentti (Makea vesi); mg/kg - Sedimentti (Merivesi); mg/kg - Maaperä; mg/kg REACH aineiston tiedot TITANIUM DIOXIDE (CAS: ) DNEL PNEC Teollisuus - Hengitettynä; Pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 10 mg/m3 REACH aineiston tiedot - Makea vesi; mg/l - Merivesi; 1.0 mg/l - Ajoittainen päästö; 0.61 mg/l - STP; 100 mg/l - Sedimentti (Makea vesi); 1000 mg/kg - Sedimentti (Merivesi); 100 mg/kg - Maaperä; 100 mg/kg REACH aineiston tiedot 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Suojavarusteet Tekniset torjuntatoimenpiteet Hanki riittävä ilmanvaihto. Vältä höyryjen hengittämistä. Seuraa tuotteen tai ainesosien altistumisrajoja. Silmien/kasvojen suojaus Seuraavia suojavälineitä tulee käyttää: Kemikaaliroiskesuojalasit. Käsiensuojaus Suositellaan käytettäväksi kemikaalinkestäviä, läpäisemättömiä käsineitä. Muut ihon ja kehon suojamenetelmät Käytä soveltuvaa vaatetusta estämään mahdollinen ihokosketus. Hygieniatoimenpiteet TUPAKOINTI KIELLETTY TYÖPAIKALLA! Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä. Pese viipymättä jos iho saastuu. Poista viipymättä kaikki saastuneet vaatteet. Käytä soveltuvaa ihovoidetta estämään ihon kuivuminen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Hengityksensuojaus Ei erityisiä suosituksia. Hengityksensuojainta saatetaan vaatia mikäli ilmenee hengitysilman liiallinen saastuminen. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen Pidä astiat tiukasti suljettuina kun eivät ole käytössä. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Ulkomuoto Neste Väri 6/11

7 Beige. Haju Aromaattinen. Hajukynnys ph Ei soveltuva. Sulamispiste Kiehumispiste ja alue >165 Leimahduspiste 53 C Haihtumisaste Haihtumisluku Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Ylempi/alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Muu syttyvyys Höyrynpaine 6 20 C Höyryn tiheys Suhteellinen tiheys 20 C Tilavuuspaino Ei soveltuva. Liukoisuus Ei liukene veteen Jakautumiskerroin Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti > 60 S ISO2431 Räjähtävät ominaisuudet Ei tietoja saatavissa. Hapettavat ominaisuudet Ei täytä luokituksen hapettava tunnusmerkkejä Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 7/11

8 10.1. Reaktiivisuus Seuraavat materiaalit saattavat reagoida tuotteen kanssa: Orgaaniset peroksidit/vetyperoksidit Kemiallinen stabiilisuus Pysyvyys Stabiili normaalissa huoneenlämpötilassa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei hajoa käytettäessä ja varastoitaessa kuten suositeltu Vältettävät olosuhteet Vältä liiallista lämpöä pitkiä aikoja Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Orgaaniset peroksidit/vetyperoksidit Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilen oksidit. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys - hengitettynä ATE hengitettynä (höyryt mg/l) Ihon herkistyminen Herkistävä. Hengittäminen Kaasut tai höyryt korkeissa pitoisuuksissa saattavat ärsyttää hengityselimiä. Oireet yliannostuksen jälkeen saattavat sisältää seuraavaa: Yskä. Nieleminen Saattaa aiheuttaa epämukavuutta nieltäessä. Ihokosketus Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Saattaa aiheuttaa ärsytystä. Silmäkosketus Ärsyttää silmiä. Akuutti ja krooninen terveyshaitta Ärsyttää silmiä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Altistusreitti Iho- ja/tai silmäkosketus. Lääketieteelliset oireet Silmien ja limakalvojen ärsytys. Ärsytystä nenässä, kurkussa ja hengitysteissä. Ihon ärsytys. Lääketieteelliset näkökohdat Iho-ongelmat tai allergiat. 8/11

9 Aineosien myrkyllisyystiedot 2-HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI Välitön myrkyllisyys - suun kautta Välitön myrkyllisyys suun kautta (LD50 mg/kg) 5,000 Lajit Rotta VINYL TOLUENE Välitön myrkyllisyys - suun kautta Välitön myrkyllisyys suun kautta (LD50 mg/kg) 2,255 Lajit Rotta Välitön myrkyllisyys - ihon kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta (LD50 mg/kg) 5 Lajit Kani Välitön myrkyllisyys - hengitettynä ATE hengitettynä (höyryt mg/l) 11.0 Syöpää aiheuttavat vaikutukset IARC karsinogeenisyys IARC ryhmä 3 Ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Ekomyrkyllisyys Ei pidetä ympäristölle vaarallisena Myrkyllisyys Aineosien ekologiset tiedot VINYL TOLUENE Akuutti myrkyllisyys - kalat LC50, 96 tuntia: 23.4 mg/l, Pimephales promelas Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys Ei tietoja biokeraantymisestä saatavilla. Jakautumiskerroin Aineosien ekologiset tiedot VINYL TOLUENE Jakautumiskerroin log Pow: Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Ei soveltuva. 9/11

10 12.5. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä yhtään ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vpvb:ksi Muut haitalliset vaikutukset Ei soveltuva. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Yleistä tietoa Hävitä tuotejäte tai käytä paikalliset määräykset täyttäviä astioita. Hävitysmenetelmät Hävitä jäte hyväksytyn jätteenkäsittelylaitoksen toimesta. KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero YK nro. (ICAO) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Oikea kuljetusnimike (ADR/RID) Oikea kuljetusnimike (IMDG) Oikea kuljetusnimike (ICAO) Oikea kuljetusnimike (ADN) RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION RESIN SOLUTION Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID luokka Exempt C IMDG luokka Exempt. IMDG Code Clause IMDG lisävaara ICAO luokka/jako 3 ICAO lisävaara Kuljetusetiketti Pakkausryhmä ICAO pakkausryhmä III Ympäristövaarat Ympäristölle vaarallinen aine/merta saastuttava Ei Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-säännösten mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-lainsäädäntö Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 päivänä joulukuuta 2008 seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (muutettu). Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (muutettu). Ohjaus 10/11

11 Workplace Exposure Limits EH Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaalin turvallisuusselvitystä ei ole suoritettu. SECTION 16: Other information Version kommentit HUOM: Viivat marginaalissa osoittavat merkittävää muutosta edellisestä versiosta. Tarkistuspäivämäärä 19/05/2014 Versio 1 SDS numero Täydelliset riskilausekkeet R10 Syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R36 Ärsyttää silmiä. Täydelliset vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. Vastuuvapaus Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen. 11/11

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W30 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Valtra Engine 10W30 Sisäinen tunniste 1142 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF83 GRANGERS PERFORMANCE REPEL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF83 GRANGERS PERFORMANCE REPEL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF76 GRANGERS FOOTWEAR REPEL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF76 GRANGERS FOOTWEAR REPEL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF85 GRANGERS EXTREME REPEL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF85 GRANGERS EXTREME REPEL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno IPA-b, EIPA01L, EIPA05L, ZE 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE Tarkistus 15/08/2012 Laadintapäiväys 2.1 Tarkastuspäivä 02/02/2012 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS AEROSOL Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-a, EECSP200D, EECSP400D, ZE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAFERINSE 2000 Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno SRI, ESRI400H, ZE 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ELECTRONIC CLEANING SOLVENT PLUS (COMBI) Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno ECSP-db, EECSP200DB, ZE 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CONTACT CLEANER LUBRICANT Aerosol KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT

: GASKET CEMENT FORM A GASKET # SEALANT Päiväys: 22.6.2015 Edellinen päiväys: 30.3.2012 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto Tuotenimi : Seos Tuotekoodi : 35572

Lisätiedot

: LENOR Cotton Flower

: LENOR Cotton Flower Julkaisupäivä: 29/11/2013 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto Kauppanimi Tuotekoodi Tuoteryhmä : Seos : LENOR Cotton

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Säiliön koko: Cat. No. 49900058, 49900059 1 l, 5 l 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8008,8009,8012,8060,80724,3101644 1.2 Aineen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Julkaisupäivä: 09/04/2014 Päivitetty: 29/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : DIRKO-S HT PROFI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: Calcium ammonium nitrate Ammoniumnitraatti, Cas: 6484522, Calcii carbonas, Cas: 471341. 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot